Home » Archief » Sollicitatie


[03.03.2007]

Sollicitatie

Thomas Cool

5612 (82k image)
Julien Mandel, uit Blab no. 12.

Aan de voorzitter van het curatorium van de WBS
Professor dr. mr. M. J. Cohen
Wiardi Beckman Stichting
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam.
wbs@pvda.nl

2 maart 2007
Betreft: Sollicitatie naar de vacature voor directeur WBS

Geachte professor Cohen,

Tot u spreekt een econometrist die werkt in de traditie en geest van Jan Tinbergen. Ongeveer 800 miljoen mensen op de planeet lijden chronisch honger. De wereldbevolking van 6 miljard kan in 2025 zijn gegroeid naar 8 miljard en dit zal, naast dit al bestaande menselijk lijden, navenante problemen geven zoals milieuvernietiging, infectie-ziekten, landen die “preventieve” oorlogen beginnen om schaarse middelen (zoals reeds de USA deed t.o.v. Irak onder de dekmantel van terreurbestrijding), en dergelijke. Het recente IPCC rapport waarin de zeespiegelstijging op minder dan een meter wordt gesteld is niet overtuigend omdat het risico niet wordt uitgewerkt dat de ijskappen van Antartica en Groenland zouden kunnen gaan smelten waardoor de zeespiegel met zes meter zou stijgen, wat ook voor Nederland rampzalig zou kunnen zijn. Het begrip “risico” is hier het product van kans en effect; wellicht is de kans klein maar het effect is zeer groot.

Tegenover deze problematiek faalt de sociaal-democratie, faalt de PvdA, faalt de WBS.
Hiertegenover staat het antwoord:

• Correctie van de fout in de Trias Politica dat wetenschappelijk advies niet tot zijn recht komt. Een grondwetsamendement tot een vierde macht, een Economisch Hof. Zie mijn “Definition & Reality in the General Theory of Political Economy” (DUP 2005).

• Binnen die structuur aanpassing van de economische analyse die momenteel door politici en beleidsmakers wordt doorgedrukt welke echter in strijd is met de wetenschappelijk correcte analyse. Er zijn fouten in de modellen van het Centraal Planbureau welke fouten echter niet besproken mogen worden. Bij een werkelijk wetenschappelijk Economisch Hof ontstaat openheid en een wetenschappelijke sfeer waarin andere analyses wel besproken kunnen worden. Politici houden het recht om de doelen te bepalen maar verliezen de mogelijkheid om de informatie te manipuleren.

• Wanneer alle democratieën dit doen ontstaat weer volledige werkgelegenheid zoals in de jaren ’50 en worden de wereldproblemen hanteerbaar. Laat Nederland het voorbeeld geven.
Ik verzoek u mij tot directeur WBS te benoemen zodanig dat de middelen vrijkomen om mijn analyse in de wetenschappelijke wereld en in beleidkringen te bespreken, zodat de argumenten voor en tegen gehoord worden, zodat het debat gaat waarover het gaan moet, en zodat maatregelen genomen kunnen gaan worden die genomen moeten worden.

Voor de komende twaalf jaar stel ik mij de volgende mogelijkheid voor: vier jaar kan ik werken op de WBS om het wetenschappelijk raamwerk dat reeds bestaat in wijde kring geaccepteerd te krijgen en om tegelijk de personele infrastructuur te scheppen. Daarna vier jaar partijleider en Premier, en daarna President van Europa. Het gaat daarbij niet om mijn persoon, het gaat zoals uitdrukkelijk gezegd om de mensen en met name de weerloze slachtoffers in de wereld, maar ik zie niet goed wie de kar anders kan trekken. Vooral, nu de situatie is dat anderen de kar in de verkeerde richting trekken en klaarblijkelijk niet de tijd nemen om de zaken goed door te denken.

De wetenschappelijke analyse is in hoofdlijnen uitgewerkt en staat op mijn website. Alleen koudwatervrees weerhoudt mensen om die analyse eens rustig te bestuderen en te bespreken. Voor de goede orde meld ik dat ik als wetenschapper natuurlijk alle bescheidenheid in achting neem. Wanneer in bespreking zou blijken dat ik het ergens mis heb dan zal ik dat gaarne toegeven. Ik zeg slechts dat ik er goed over heb nagedacht en dat het lichtvaardig is wanneer je daar geen rekening mee houdt.

PM. Overigens, op dit moment gebruikt Nederland zijn aardgasbaten om werkloosheid te verbergen door mensen uitkeringen te geven, waardoor het CBS ze als ‘nonparticipatie’ telt, maar dat is statistisch onjuist. Dit is eenzelfde soort verloedering van het denken, zoals pensioengelden worden “belegd” in activiteiten die het milieu vernietigen, zodat wanneer mensen met pensioen gaan er nauwelijks milieu meer is om in te pensioneren.

Ten aanzien van die personele infrastructuur bedoel ik met name het probleem van selectie van functionarissen. De politieke partijen hanteren momenteel een nog tamelijk primitief systeem waarbij de meest wonderlijke figuren en zelfs toneelspelers en beroepsleugenaars de kans krijgen. Een hoofdtaak zou zijn om binnen de Europese sociaal-democratie/sociaal liberalen een structuur van werving en selectie op kwaliteit ingevoerd te krijgen.

Enkele opmerkingen over het verleden

U heeft me niet uitgenodigd om te solliciteren dus ik vermoed dat u een aantal zaken niet weet.
Aan de vooravond van de moord op Theo van Gogh ontmoetten wij elkaar bij het congresje rondom Bart Tromp. Ik gaf u toen een exemplaar van De ontketende kiezer. De gruwelijke moord op Van Gogh de dag erop is mogelijk ook fataal geweest met betrekking tot het lezen van dit boekje.

Als student econometrie maakte ik in 1980 de analyse dat de ontwikkelingshulp niet werkte. Mijn analyse was ook dat het kernprobleem zit bij de werkloosheid in de rijke landen. Uit angst voor werkloosheid schermen de rijke landen hun markten af. Wordt die angst weggenomen dan ontstaan er handelsmogelijkheden voor de arme landen.

Ik zond mijn rapport naar econometristen Jan Tinbergen en Jan Pronk. De eerste reageerde dat ik best wel gelijk kon hebben, de tweede reageerde niet – terwijl deze juist in de positie zat om er iets aan te doen (zoals ook Tinbergen vond). S&D stuurde het rapport terug met het argument dat het te lang was, wat me een bureaucratisch argument is, gesteld tegenover de aard van de problematiek. Sinds 1980 is er natuurlijk wel iets veranderd aan de ontwikkelingshulp maar de kern blijft dat Nederland jaarlijks 1% van het nationaal inkomen verkeerd uitgeeft, een overdracht van arme mensen in het Noorden naar rijke mensen in het Zuiden die het geld misbruiken.

In 1982 solliciteerde ik bij de WBS en zonder met me te spreken koos men voor Paul de Beer. Wellicht een blessing in disguise want zo kwam ik in ieder geval op het Centraal Planbureau terecht om zo een misschien grotere basis in de econometrische praktijk te krijgen. Toen ik in 1989 mijn analyse omtrent de werkloosheid had gevonden (wellicht op de WBS eerder) hield Paul de Beer bespreking daarvan bij de WBS tegen – zie De ontketende kiezer.

Overigens werd die bespreking ook door de toenmalige CPB-directeur Gerrit Zalm van bespreking tegengehouden: een censuur van de wetenschap door de rijksoverheid waar ik nog steeds tegen protesteer. Censuur ook met gevolgen voor het rijksbeleid, want er zitten fouten in de modellen en de adviezen van de directie van het CPB kloppen niet. Ik heb mijn analyse overigens eerst naar de Tweede Kamer gezonden zodat alle partijen er kennis van konden nemen voordat ik ook aan de WBS voorstelde om e.e.a. te bespreken, zodat de wetenschappelijke zuiverheid vanuit mijn positie op het CPB bewaard bleef en de PvdA niet bevoordeeld werd.

Rond 1990 ontstond ook de vacature van directeur WBS. Ik solliciteerde en zonder met me te spreken (wellicht ook omdat Paul de Beer bespreking van mijn analyse tegenhield) koos men voor Paul Kalma. Mijns inziens heeft Kalma afgelopen 17 jaar een negatieve bijdrage gehad. Voor de PvdA en de WBS lag in de jaren sinds 1980 het veld open om te scoren. Maar nee, verzuring, kleingeestigheid, gerommel in de marge, vasthouden aan baantjes, koning spelen van een eigen steeds kleiner koninkrijkje … Het tekent de minachting voor het Parlement dat men in plaats van ontslag voor zo’n Kalma gekozen heeft om hem weg te “promoveren” naar dat Parlement.

Overigens was ik lid van de PvdA in 1974-1991, zat ik in 1989-1991 in het bestuur van de Afdeling Scheveningen van de PvdA, zat ook Ad Melkert in dat bestuur, adviseerde dat bestuur dat hij geen kamerlid zou worden, bleek ook Melkert onvoldoende van werkloosheid te begrijpen, en stelde hij later als kamerlid voor Flevoland geen vragen over de censuur door Gerrit Zalm. De Nederlandse politiek heeft een aantal jaren een raar tandem gehad van Zalm en Melkert, die onvoldoende begrepen van de werkloosheid en die samen censuur van de wetenschap voortzetten en toedekten.

Voorts moet ik opmerken dat toen ik van Groningen naar Scheveningen verhuisde, ik een Haagse PvdA aantrof die werd verscheurd door manipulaties door Adri Duivesteijn. Deze volksverlakker heeft met kapitaalvernietiging en wanuitgaven de stad Den Haag uiteindelijk tot een artikel-12 gemeente gebracht. Zijn trouwe medewerker Pierre Heijnen zit nu in de Kamer. In 1991, toen Lubbers en Kok hun WAO-voorstellen deden (waarbij zij op een verkeerde manier hun eigen beleidsfouten van het verleden probeerden aan te pakken) en er in de PvdA door alle chaos en tegenwerking geen ruimte was om mijn analyse omtrent de werkloosheid en mijn protest tegen de censuur door de directie van het CPB te bespreken (met chaos in de landelijke PvdA en in het Haagse gewest, vraag Marjanne Sint maar) heb ik met pijn in het hart de PvdA verlaten. Drees sr. en Drees jr. deden het ook, denk ik dan maar.

Sinds 1993 is er het Sociaal Liberaal Forum, met als wetenschappelijk bureau het Samuel van Houten Genootschap. Wanneer het SLF de ideeën biedt en de restanten van PvdA, D66 en VVD de achterban leveren, dan bestaat er weer hoop voor het land, Europa en de wereld.

Enkele opmerkingen voor de toekomst

Voor directeur WBS vraagt u:

• Is gepromoveerd of beschikt over een aan een promotie gelijkwaardige ervaring: Dat laatste dan – maar de kwaliteit van mijn werk is voor u wellicht moeilijk om te beoordelen wanneer de directie van het CPB mijn analyse censureert en wanneer economen de censuur negeren. Laat Paul Tang, nu ook kamerlid van de PvdA, en oud-medewerker van het CPB, maar eens zeggen wat hij van mijn economische analyse vindt – als hij die al bestudeerd heeft. Mutatis mutandis voor Ferd Crone, al jarenlang economisch specialist van de Tweede Kamer fractie. Het zou nuttig zijn wanneer het Curatorium van de WBS een gelegenheid schept waarin bijvoorbeeld Ferd Crone en Paul Tang en ik mijn analyse kunnen bespreken, waarbij ook de media aanwezig kunnen zijn om alle openheid te betrachten.

• Speelt een gezaghebbende rol in het wetenschappelijke discours en/of het publieke debat: Organiseer bovenstaande bespreking maar, dan zult u eens zien. En wanneer u me tot directeur WBS benoemt dan komt de trein echt op stoom.

• Heeft kennis van theorie en praktijk van de sociaal-democratie: Zeker weten. Zoveel kennis zelfs dat mijn voorstel is om er sociaal liberalisme van te maken.

• Beschikt over redactionele gaven: Denkelijk wel.

• Is onafhankelijk van geest: Denkelijk wel.

• Is een stimulerende en inspirerende persoonlijkheid: Moeilijk te zeggen wanneer mensen schrikken van de ideeën en hun kop in het zand steken. Een frequente opmerking is “een aardig persoon maar met wonderlijke ideeën”. Maar via zo’n aanstelling bij de WBS kan men die gedachten natuurlijk niet meer negeren. Ik zal wel aardig blijven, vermoed ik.

• Heeft leidinggevende ervaring: Vier jaar les gegeven. Sinds de censuur door de directie van het CPB geef ik leiding aan het proces tot ongedaan maken van die censuur, en het oplossen van genoemde wereldproblemen. Alleen respect voor de wetenschap kan ons helpen. Eventueel via de band spelen, via massale werkloosheid en andere crises, totdat mensen wakker worden (wellicht met zeewater rond hun voeten) en ontdekken dat ze respect voor de wetenschap moeten hebben en moeten ophouden met censureren. Hier kunt u me beschouwen als iemand die een kudde naar een afgrond ziet afdwalen, en die alvast op de strategische plaats gaat staan om de schapen naar de goede weg te leiden wanneer ze de afgrond zien en in paniek raken.

• Heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen: Ja, beslist. Gezien de huidige politiek-bestuurlijke verhoudingen voel ik aan dat de toneelspelers en de beroepsleugenaars in politiek en bestuur maar even flink moeten doorzieken totdat het Nederlandse volk horendol is en ze allemaal eruit gooit. Er is werkelijk geen andere aanpak wanneer je fatsoen en degelijkheid voorop stelt. Neem nou Wouter Bos: heeft die geprotesteerd toen Ad Melkert Pim Fortuyn allerlei lelijks toevoegde ? Fortuyn was geen racist, Melkert wist dat, en toch suggereerde hij dat. En Wouter Bos hield zich stil. Nee, ik zie Wouter Bos niet als de juiste politiek leider voor een fatsoenlijke partij.

Waar mijn cv vooral de functies en de resultaten van mijn werk beschrijft en daardoor tamelijk technisch kan overkomen, benut ik graag deze plek om aan te geven dat ik ook sociaal en communicatief vaardig ben, graag in een team werk, goed schrijf en ook een goed manager ben.

De WBS lijkt me een prachtige plaats om te werken. Indien er mogelijkheden zijn voor een nader gesprek dan houd ik me gaarne aanbevolen.

Hoogachtend,

Thomas Cool/Thomas Colignatus

Thomas Cool is econometrist en samen met journalist Hans Hulst auteur van De ontketende kiezer(2003).

Algemeen, 03.03.2007 @ 12:48

[Home]
 

0 Reacties

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

 

Become a Patron!
 

 

pbgif (88k image)
 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JULI

O De cultus van de zielige witte man

O De kansarme praatjes van Josse de Voogd

O Dit boerenfascisme is het Nieuwe Normaal

O Politie en terreurboeren: samen sterk!

O Stop de nazi-retoriek van de PVV, die kost mensenlevens

O Massa-aanrandingen op het race-circuit: Nederlandse koeltoer!

O Vrijheid van meningsuiting is niet voor angsthazen

O Boeren zadelen hun eigen kinderen op met hun problemen

O Het narcistische slachtofferschap van Josse de Voogd

O Raisa Blommestijn is what you want, Raisa Blommestijn is what you get

 

MEEST GELEZEN EVER

O YouPorn

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Verplicht naakt douchen op school, jongens en meisjes bij elkaar

O In Nederland kun je helemaal niet zijn wie je wilt zijn

O Kappen met je hypocriete gejank, landgenoten, je racisme schijnt door

O Het onbeschaamde antisemitisme van Joost Eerdmans

O Hoi, Onderwijsraad, zit de mensen eens niet zo in hun nek te hijgen!

O De zoveelste sloopactie door de vrouwenhaters van GeenStijl tegen Sigrid Kaag

O Hoe de Wokies BIJ1 van binnenuit aan het slopen zijn

O De miljoenen van Sywert mogen een paar duizend mensenlevens kosten

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS