Home » Archief » De mythe van progressief Nederland


[25.02.2006]

De mythe van progressief Nederland

Elke Vlasveld

Rieb2 (68k image)

Ik was nog maar een kind in de jaren 60. Maar ook voor een kind viel aan de allesoverheersende politieke boodschap niet te ontkomen. Links was goed, want progressief, die wilden tenminste ergens naar toe. Rechts was slecht, een stel egoistische kapitalisten, die wilden alles houden zoals het was en liefst nog een beetje richting de vooroorlogse tijden van Colijn, De Geer en Ruys de Beerenbrouck terugtrekken. Al waren de progressieven met die moralistische onderverdeling in goed en slecht wél de oerarchitecten van het huidige wij-zijdenken: met dat “tenminste vooruit willen” van de progressieven hadden ze eigenlijk best een beetje gelijk.

Tenslotte was de progressieve beweging in de negentiende eeuw onstaan als reactie op het schrijnende leed in de steden, waar de fabrieksarbeiders die de Industriele Revolutie van handen en voeten hadden voorzien, in de meest erbarmelijke omstandigheden leefden. Er moest wat gebeuren – en dat deden ze dan ook. Onderwijs, hygiëne, geboortebeperking, verbeterde arbeidsomstandigheden, menswaardige lonen, sociale woningbouw, afschaffing kinderarbeid, en in 1919 zelfs algemeen stemrecht. Allemaal ontstaan uit een subtiel evenwicht tussen de stormachtige ideologieën van het nieuwe denkbeeld, het socialisme, en het wat bedaagdere maar hartstochtelijk vrijheidslievende liberalisme, de cocktail die de Nederlandse opvatting van democratie grotendeels zou gaan vormgeven.

De confessionelen sloften steeds bij, hoewel altijd wat achterop en mokkend over zoveel verandering tegelijk. Samen met Vadertje Drees realiseerden de confessionelen zowaar nog de AOW. Wat was dat schitterend! Er zwelt een grote vaderlandsliefde in de borstkas als je terugdenkt aan de maatschappelijke heldendaden die toen zijn verricht.

Progressieven aan de macht
Met het kabinet Den Uyl zou dit allemaal voorgoed veranderen. Want voor het eerst kwamen de progressieven helemaal en volledig aan de macht. Niet alleen in de politiek, want de vanaf de twintiger jaren gehuldigde strategie “plaatst onze menschen overal aan het roer”, zorgde ervoor dat de politieke macht van het kabinet Den Uyl werd gebruikt om departementen, maatschappelijk middenveld, onderwijs en media letterlijk te overspoelen met een overtal aan progressieven. Een partijpolitieke infiltratie van het publieke domein, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Eenmaal gezeten op de comfortabele zetels van macht en invloed, kwam de progressieve aap uit de mouw.

Tot dan toe hadden de progressieven zich bezig gehouden met het realiseren van hun drie hoofddoelen: delen van rijkdom, delen van kennis, delen van macht. Ja, dat delen van rijkdom was heus heel aardig gegaan, en dat delen van kennis evenzeer. Toen Den Uyl aantrad met zijn “meest linkse kabinet van Nederland”, was het Nederlandse proletariaat al redelijk welvarend geworden, en hun kinderen zaten tussen de bralbakkies en kakmadammetjes van de voormalige elites in de banken van de HBS en de universiteiten.

Gestrand met de haven in zicht
Na deze sucessen, kwam het dus op het laatste grote progressieve doel aan: het delen van de macht. En dáár strandde het progressieve schip. Want de macht, dat waren al lang niet meer de gehate “fabrikanten” van de negentiende eeuw. De macht, dat waren de progressieven inmiddels ook zelf geworden, ze zaten dankzij hun infilstratiestrategieën immers overal waar de lakens uitgedeeld werden. Ze verrekten het om hun macht te delen met “het bevrijde proletariaat”, dat tot hun grote teleurstelling veel minder uit massa’s rabiate, stakingsbereide socialisten bleek te bestaan dan ze gehoopt hadden. Moest hun met moeite verkregen macht dan in de handen van burgermannekes gelegd worden, die zomaar op de KVP of op de VVD konden gaan stemmen als ze daar zin in hadden? Progressief Nederland rilde bij het idee alleen al.

De progressieve leidslieden gooiden de kont tegen de krib, en startten de vorming van hun eigen elites op, die de burger consequent buiten de deur van het landsbestuur hielden. De politiek was nu ook volgens de progressieven opeens “heel complex” en érg ingewikkeld met veel rapporten en beleidsnota’s en zo, iets dat je als kiesgerechtigd burger zijnde maar beter aan (progressieve) specialisten kon overlaten.

Nieuw Links deed in 1969 een succesvolle greep naar de macht binnen de PvdA, en vormde al snel een ideologische stroming die het allemaal wel eens even zou gaan uitleggen aan de bevolking van Nederland. Uit hun midden kwamen een aantal van de ergste regenten, de meest Machiavellistische manipulators voort die dit gezellige moerasje sinds de Republiek der Zeven Provinciën had gezien: Bram Peper, Marcel van Dam, André van der Louw, Hans van den Doel, Max van den Berg, Han Lammers, Jan Nagel (bijgenaamd “De Rasputin van het Gooi”). Hun paternalistische mentaliteit verliet de progressieven, en vooral de PvdA nooit meer.

Bij de rest van de progressieve beweging ging het al net zo; PSP en PPR gingen met de communistische CPN op in GroenLinks en werden de elitairsten onder de progressieve elitairen.
GroenLinks werd ons eigenste ideologische Politburo, dat de burger angst aanjaagt met doemverhalen over stijgende zeespiegels, stervende bossen en zielige immigranten die door vuile rechtse racisten worden geweerd. Want naast het beloven van gouden bergen is angst altijd een probaat middel geweest om mensenmassa’s achter je aan te krijgen (u wilt toch ook geen in het door uw eigen schuld binnengutsende zeewater verzuipende racist wezen – of wel soms).

De niet tot enige modernisering te bewegen poldermarxisten, die natuurlijk al helemáál anti-burgers-aan-de-macht zijn met hun eeuwig doorgedreinde staatsbemoeienis, nivelleringszucht en collectivisme vonden een nieuw tehuis bij de SP, samen met alle goedgelovige minderbedeelden die wel wat zien in een uitkering ter hoogte van het salaris van een manager (de vuile kapitalist…). De vakbeweging verwerd tot een soort buitenparlementaire schaduwfractie van de PvdA, die mocht aanzitten bij het afkaarten van de politieke issues. Zij trekken zich verder niet bijster veel meer aan van hun achterban, tenzij deze gemobiliseerd moet worden voor partijpolitieke doeleinden.

Niks “delen van macht” – de droom was uit. Het proletariaat (met zijn onderbuikgevoelens) moest het voortaan doen met periodiek een stembiljet invullen en verder kop houden. Gestrand, met de haven in zicht..

Progressief wordt conservatief
Mét het verraden van hun doel “het delen van macht”, veranderden de progressieven zichzelf in uitgerekend datgene, waar zij ooit zo fel tegen hadden gestreden. Elites die hun eigen regels vaststelden, hun macht consolideerden en gemeenschapsgelden naar doelen sluisden die hun eigen politieke stroming goedgezind waren. Zij huldigden geen uitgesproken standpunten meer, uit angst voor peilingen en verkiezingen. Vaag mompelden zij wat over “ideologische veren afschudden” en “afstand nemen van Stalin en Mao” als excuus voor het verlaten van een heldere koers met duidelijke keuzes.

De progressieven werden bangepoeperts, burgerlullen, staatskapitalisten, dwingelanden, intoleranten, relifundamentalisten – en leugenaars ook nog. Met hun twee effectiefste propagandamechanismen, het onderwijs en de media, werd én wordt de schijngestalte van “de vooruitstrevenden” er onophoudelijk ingepompt. Met het keihard gespeelde links/rechts-goed/slechtmoralisme is immers de weg naar al te openlijke “verrechtsing” afgesloten. Het resultaat is een uiterst conservatieve, initiatiefloze beweging, die in de volksmond desalniettemin bekend staat als “progressief”.

Progressieven zijn burgerlullen
De vroeger echt, maar nu schijnprogressieven begonnen door hun gecontrueerde imago van “sociale redders” een electoraat aan te trekken, dat voortdurend gevoed wil worden met materiële beloften en fraaie maatschappelijke vergezichten. Enthousiast juicht dit electoraat iedere progressieve roep om meer geld voor willekeurig-wat-voor-geregel van de overheid toe. Daarmee zichzelf steeds minder, en de overheid steeds meer macht toekennend, het etatisme zodoende steeds verder uitbouwend. Kortom, de “regel-jij-het-allemaal-maar” mentaliteit – de slapste knieën van het Vaderland. Zolang er maar voetbal is. En vakantietoeslagen, reiskostenvergoedingen, spaarlonen, kerstpakketten, tv-acties voor rampgebieden om het welvaartsgeweten mee te sussen, biologische onkruidbestrijdingsmiddelen voor het grindpad bij de prefabwoning, en een plastic bakje om het groenteafval en de batterijtjes (die immers de gevreesde Opwarming Van Het Klimaatgat In De Afsmeltende Ozonlaag veroorzaken) kwijt te kunnen. En natuurlijk Waddenbrood, eko-aardappelen en de Wereldwinkel. Ziehier de behoeften van het progressieve, overwegend middle-class electoraat. Panem et circenses – de burgerlul optima forma.

Progressieven zijn bangepoeperts
De progressieven zijn ook bangepoeperts. Ze zijn óf zelf bangepoeperts, ofwel spelen ze genadeloos in op de angsten van de bangepoeperts. Bang voor eigen verantwoordelijkheid, bang voor de dynamiek van de planeet die zeespiegels doet stijgen en dalen, maar soms ook hele zeeën doet verdwijnen, bang voor het hebben van een baan zonder worgende ontslagbescherming, bang voor het opraken van het gas, bang voor “ut mejeu”, bang voor commerciële bedrijven en het bijbehorende winstoogmerk, bang voor alles, en daarom zo gul met betuttelende regeltjes om van alles en nog wat onder controle te houden.

Progressieven zijn intolerant
Maar vooral zijn de progressieven bang voor mensen die anders denken dan zij. Die niet het nivellerende “eenheidsworstdenken” aanhangen, dat de progressieven gemeen hebben met de islam, en waardoor ze zich kennelijk zo verbonden voelen met die religie. Het antisociale droesem van de progressieven, de radicaal linkse hooligans, schuwen zelfs het geweld niet om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Al houden de “nette” progressieven het gewoonlijk bij verketteren en uitsluiten.

Progressieven zijn asociaal
De progressieven in het Nederland van 2006 bestaan grofweg uit drie lagen:

– De babyboomers, grotendeels “progressief”, zij vormen het zware zandlichaam van de progressieven

– Hun aloude leidslieden uit de “siksties en seffenties”, geboortedatum net voor de oorlog.

– Hooligans, produkten van de “vrije opvoeding” die hen tot onuitstaanbaar arrogante pubers vormde, of juist in zeer streng-confessionele gezinnen gecrashte persoonlijkheden. Zij adapteren een soort chronische pubertijd; waarbij ze hun dwangmatige oppositionalisme op tragische wijze verwarren met vooruitstrevendheid.

De ouwe stoempers van bijvoorbeeld Nieuw Links (Bram Peper, Marcel van Dam, Max van den Berg etc.) werden zoals gezegd de ergste plucheplakkende regenten die Nederland sinds lang meegemaakt heeft.

Die chronisch (“gronies?”) puberale hooligans zijn in hun benepen, vrijwel geheel op uitkeringen en subsidies draaiende anti-alles-wereldje vooral bezig met wat ze niet willen: puur reactionair, geen greintje progressiviteit in te ontdekken.

Maar met name die zogenaamd progressieve babyboomers is een stel asocialen van formaat.
Progressief? Ammehoela! Solidair? Ammehoela! Een stel rücksichtlose graaikampioenen zijn het, die hun overtal keer op keer misbruikt hebben om hun eigen belangen veilig te stellen.

Toen ze in de zestiger jaren tieners waren, moesten we solidair zijn met de prille jeugd (en kregen we de jeugdcultus plus Vrije Opvoeding – ze moesten vooral niks moeten of hoeven). Toen ze in de zeventiger jaren studeerden, moesten we opeens solidair zijn met de studenten (inspraak, studentenraad, Maagdenhuis etc.). Toen ze tijdens de gitzwarte economische jaren tachtig massaal de arbeidsmarkt op wilden, werd er ook weer solidariteit met specifiek hen geëist: opsodemieteren in de VUT, ouwe. Toen ze op weg naar de milleniumwisseling carrière maakten en op het pluche kwamen te zitten, moesten we opeens solidair zijn met het landsbestuur waaraan zij deelnamen, en de organisaties waarin zij zich ophielden. De burger moest alles liever aan hen overlaten; dan kwam het goed.

De ongenoegens daarover liepen bij zowel burgers als progressieve bestuurders hoog op, en vonden een climax in de moord op Fortuyn, gepleegd door –hoe kan het ook anders- één van de progressieve hooligans. En nu de babyboomers aan het begin van de eenentwintigste eeuw ouder worden, moeten we opeens solidair zijn met ouderen. Denk maar niet dat deze stierlijk verwende generatie straks genoegen neemt met de zorg, waarmee ze nu haar eigen ouders afscheept.

Progressieven zijn relifundamentalisten
Youri Albrecht zei het laatst al bij het tv-programma Goedemorgen Nederland: “de PvdA lijkt onderhand wel een soort islamitisch CDA, ze richten zich sterk op geloof en godsdienst”. Tengevolge van de door henzelf, om partijpolitieke redenen geschapen schijnverbanden tussen de begrippen tolerantie, geloofsvrijheid, immigratie en racisme, zijn de progressieven van 2006 verstrikt geraakt in hun eigen politieke correctheid. Ze strijden en eisen wat af voor de islam, op een fanatieke manier die André Rouvoet en Bas van der Vlies niet voor hun christendom zouden moeten flikken. Zo werpen de progressieven zich nu op als verdedigers van een godsdienst die bekend staat om zijn discriminatie van vrouwen, homo’s en andersgelovigen – terwijl de laatste échte progressieven nu juist knalhard voor de rechten van die groeperingen hebben geknokt.

Progressieven zijn leugenaars
Wat te denken van het Maartje van Weegen-syndroom, de plotselinge Oranjeliefde die zoveel ooit rabiaat republikeinse progressieven bevangen heeft? Hun “strijd” tegen de “elites” bleek uiteindelijk slechts een leugen, een strijd om óók een elite te worden. Zodra ze tot de elite behoorden, kropen ze bij de Oranjes op schoot.

Aan de peilingen van Maurice de Hond te zien, snapt niet iedere kiesgerechtigde Nederlander wat de goede Oude Drees lang geleden al inzag. Willem Drees bedankte op 24 mei 1971 voor het lidmaatschap van de PvdA, uit ongenoegen over het spilzieke financiele beleid en het groeiende elitarisme binnen zijn partij, die zijn partij niet meer was. Hij was 67 jaar lid geweest, en had aan vijf na-oorlogse, uiterst spaarzame en progressieve wederopbouwkabinetten deelgenomen – driemaal als minister-president. De dag dat hij zijn lidmaatschap van de PvdA opzei, is de historische grenspaal die het definitieve einde van de progressieve beweging in Nederland markeert.

Wat rest is slechts een met veel moeite en gemeenschapsgeld in stand gehouden mythe.

Elke Vlasveld (1959) groeide op in een sterk linksgeoriënteerd milieu. Nadat het gezin in de 70-er jaren zoals zovele alternatieven van Randstad naar het Noorden verhuisde teneinde “terug naar de natuur te gaan”, kwam ze nauw in aanraking met de wereld van biologisch dynamische tuinbouw, milieu- en vredesbeweging. Het welig woekerende dogmatisme in dit gesloten wereldje, deden haar kritischer en kritischer worden over de vaak bizarre beweringen en claims die er opgang deden. Na definitief besloten te hebben dat ze toch écht loepzuiver liberaal was, voegde ze de daad bij het woord en werd zelfstandig ondernemer.

Algemeen, 25.02.2006 @ 02:39

[Home]
 

26 Reacties

op 25 02 2006 at 16:08 schreef Thomas Cool (1954):

Van de lijst Nieuw Linksers was de belangrijkste Hans van den Doel. Zie bijvoorbeeld: http://www.dataweb.nl/~cool/SvHG/SvHPVdDoel.html

Wanneer Hans van den Doel niet getroffen was door een hersenbloeding was hij, en niet Wim Kok, premier geworden.

Hans van den Doel staat apart van Andre van der Louw cs. onder meer omdat Van den Doel al snel forse kritiek op Nieuw Links uitoefende, zie bijvoorbeeld zijn boekje over het "biefstuksocialisme".

De PvdA is inmiddels een door en door rotte partij, die bijv. niet protesteert wanneer de overheid censuur van de wetenschap pleegt, zie http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/VC/VertrouwensCrisis.html

Maar goed, ook GroenLinks en SP kunnen er wat van, en over CDA en VVD wordt men ook niet echt vrolijk, zie http://www.dataweb.nl/~cool/AdviceToBoycottHolland.html

Gelukkig doet iedereen zijn best om aan te sturen op een Nieuwe Grote Wereld Oorlog, en dan is alles opgelost.

op 26 02 2006 at 12:39 schreef Alex Voets:

Nu alle mythes door Elke zo vakkundig zijn opgeblazen, kan ik me weer met hernieuwd elan progressief voelen. Maar voorlopig stem ik nog even rechts, anders wordt ’t niks met die progressieve idealen.

op 26 02 2006 at 19:12 schreef Cogito:

Zeer goede analyse, geen speld tussen te krijgen.

op 26 02 2006 at 20:04 schreef Elke:

@ Alex:

Dat is nou net de grap: als je progressief bent, ben je anno 2006 stamgast bij de liberalen.

Links is nu óf oerconservatief, óf in het geval van hun radicalen neo-fascistisch.

Dat je tegenswoordigs als échte progressief liberaal stemt, was trouwens ook gebeurd wanneer de socialisten/progressieven hun eigen doelen niet hadden verraden.
Want het socialisme was niets anders, dan de hervormende transitiebeweging tussen rauw kapitalisme en een liberalisme waarbij de burger de boventoon voert.
Moet je eens tegen een PvdA-er zeggen, of nog leuker: tegen een SP-er.
Krijgen ze schuim van om de bek, kostelijk :)).

op 27 02 2006 at 12:40 schreef bwanaa:

wat nu pichecru

op 27 02 2006 at 18:11 schreef Michiel Mans:

Ha Elke,

Puik stuk.

Je schreef,

"Het antisociale droesem van de progressieven, de radicaal linkse hooligans, schuwen zelfs het geweld niet om andersdenkenden het zwijgen op te leggen."

We zagen (en sommigen voelden) deze lui zaterdag in ‘aksie’.

"Al houden de “nette” progressieven het gewoonlijk bij verketteren en uitsluiten."

Zie Anja Meulenbelt.

Zaterdag wel een mooie ervaring gehad. Een ietwat aangeschoten jongen sprak me aan en zei haast verontschuldigend, "Ik ben GroenLinks." Hij vertelde dat het gedrag van de zelfbenoemde anti-fascisten hem diep geschokt had. Ik begreep zijn lichte beschonkenheid. Ik heb nog geprobeerd hem wat op te beuren door hem op Femke Halsema te wijzen. Die had had zich een stuk duidelijker voor onbeperkte VVM uitgesproken dan menige andere politicus/politica.

Wie weet gaan er meer ogen open.

op 02 03 2006 at 21:46 schreef Tania:

Uitstekend gesproken, Elke. Spread the word, zou ik zeggen!

op 03 03 2006 at 19:51 schreef carmo da rosa:

Hebben jullie door de al een tijdje gaande, maar nu tijdens deze verkiezingen aan het licht gekomen, deze déjà-vue Molotov-Von Ribbentrop pact, tussen de AEL en de SP, maar net zo goed met Groenlinks?

op 04 03 2006 at 13:23 schreef Elke:

Ja…
En ik zie ook Chamberlain nog terugkomen uit Duitsland, zwaaiend met een papiertje waarop Hitler zijn zijn handtekening had gezet "The Anglo-German understanding".
Daar werd exact dezelfde fout gemaakt als de progressieve beweging nu met de islam maakt.
"De vijand van mijn vijand is mijn vriend".
Chamberlain dacht dat Hitler zijn "vriend" was omdat deze de vijand van de door Chamberlain gevreesde communisten was.
En de "progressieven" denken dat de islam hun "vriend" is omdat de islam de vijand van het door de progressieven zeer gehate liberalisme is.

Maar wat de wereldheerschappij zoekt, kan nooit een betrouwbare bondgenoot zijn.
Zij bieden je slechts gelegeheidspacten aan, waarbij jij rustig gehouden wordt tot men de tijd en ruimte heeft, om ook over jou heen te lopen.
De traditionele islamitische militaire stategieen, vastgelegd in de hadith, hebben daar zelfs een term voor: "Hudna".

Over deze ontieglijk domme strategie had Ayaan Hirsi Ali een knalharde opmerking: "Het is de krokodil voeren in de hoop dat hij jou als laatste opeet".

Overigens heeft Louis Seveke, (inmiddels overleden) "progressief" activist tegen de Nederlandse rechtsopvattingen en politie, ook de AEL van adviezen gediend (Dyad Abu Jahjah, NOVA, 18 november 2005).
En werd een demonstratie voor de Vrijheid van Meningsuiting (als reactie op de intolerante houding van moslims re Mohammedcartoons) laatst aangevallen door een horde AFA’s, de extreemlinkse knokploegen.
En waarom?
Volgens de even gewelddadige als stoeptegeldiepe AFA’s was de demonstratie "anti-moslim", en dus tegen de Chamberlaineske bondgenoten gericht.
(bij die demonstratie stonden ook figuren van het Stormfront geloof ik, ook geen lekkertjes, maar iedereen heeft de vrijheid om voor de VVM te demonstreren. Wel moet er uitgekeken worden dat dit soort groeperingen de VVM niet ten eigen bate gaat politiseren, zoals progressief Nederland eerder al alles wat lief en aardig is heeft gepolitiseerd en voor zichzelf heeft opgeeist)

De dwarsverbanden tussen socialisme en islam zijn te talrijk om op te noemen, en al heel lang bezig ook.
Siebelt schreef er een pil over, "Het pad van Marx naar Allah".

Progressief Nederland zou zich natuurlijk eens achter de oren kunnen krabben bij het bekijken van de Tegenlicht-documentaire over nationaal-socialistisch Nederland, waar VNU voorzitter Conrad Kusters ("Hitler was in morele zin geen bezetter maar een bevrijder"), vrolijk stond te vertellen dat de moslims zijn Kameraden waren, omdat de islam tijdens WOII bondgenoot van Hitler was geweest (Zie Handscharbrigade, Skanderbergdivision, Grootmufti el-Husseini) – en nog stééds trouw en zij aan zij met Konrad strijdt tegen het Joodse Complot.
En dat het de schuld van de perfide (uiteraard door Joden gedomineerde) kapitalisten was, dat deze moslimkameraden met hun andere cultuur nu -zeer vervelend- tussen Kusters en zijn Volksgenoten in leven, dat dan weer wél.

Ook zou progressief eens naar de Turkse en Arabische bestsellerlist kunnen kijken, en zien dat Mein Kampf (in het Turks: Kavgam) daar al zeer lang, in de allerhoogste regionen staat.

Wat is er eigenlijk voor nodig om progressief Nederland er van te doordringen, dat Conrad Kusters met zijn "de islam was de bondgenoot van Hitler" helemaal gelijk heeft, en dat die ideologische keuze in de islamitische wereld nog geenszins aan kracht heeft ingeboet?

op 04 03 2006 at 17:43 schreef van der Goes Naters:

En zelfs Bush wil nu vriendjes zijn met de Islam! Zou Ad Melkert daar soms achter zitten? Een PVDA-mol in Washington! En Putin heult met Hamas, maar die is natuurlijk gewoon PvdA-lid… Die verdomde Nederlandse progressieven hebben ook overal een vinger in de pap!!! Elke, meid, doe er wat aan! De vijand zit overal!!!

op 04 03 2006 at 18:14 schreef Michiel Mans:

Ik dacht heel lang dat links een betonplaat voor het hoofd had aangaande de realiteit van o.a. de islam. Dat denk ik nu niet meer. Door beton kom je met gereedschap wel heen. De plaat is echter een multilaag van titanium, kevlar en chroom-nikkelstaal.

op 05 03 2006 at 11:44 schreef cugel (1952):

1. hoe oud ben jij eigenlijk Peter? (ivm dat babyboomgeneratie verhaal toch wel relevant).
2. Ik vond dat links in ieder geval het milieu beter onder ogen zag dan rechts geneigd was om te doen (zoals Jeffrey Hart al in 1966 schreef in "the American Dissent").
3. Ook het secularisme van links sprak me aan, terwijl rechts (Kinneging en ook weer bovenstaande J.Hart) de godsdienst als een noodzakelijk iets in de maatschappij zien.
Overgens ziet John Gray (die van de LSE) het zo dat de verlichting de slechte kanten van het christendom heeft overgenomen, namelijk een geloof in een beter wordende toekomst, zonder het realisme dat mensen helemaal niet zo goed zijn.
3. Nu de islam over de hele wereld aan het radicaliseren is en ook in Europa aan het moorden slaat (ik lees weinig op het internet over de in 24 dagen door moslims doodgemartelde joodse jongen in Parijs) moeten allen in het Westen de onderlinge tegenstellingen vergeten zoals Ada schrijft: "alle mensen die een seculiere maatschappij willen met onbeperkte vrije meningsuiting zouden nu elkaars bondgenoot moeten zijn, of ze nu links of rechts of wat dan ook zijn. We kunnen ons de luxe niet meer veroorloven om te strak aan onze ideologische wortels vast te houden."
We moeten de radicale islam bestrijden door een wig te drijven tussen de gematigde en de fanatieke moslims voorzover mogelijk. En de behandeling van vrouwen kan een breekijzer vormen. Voor het geval de gematigde moslims en de vrouwen de zijde van de radicale moslims kiezen moeten we bereid zijn om de waarden van het Westen te verdedigen tegen de islam. Als je het verleden van het Westen ziet moeten we daar niet te veel moeite mee hebben. Bovendien is de islam ook een gevaar voor de Indiers en de Chinesen en de Russen en de niet islamitische volken in Afrika (zie Soedan, de Janjaweed), dus we hebben de rest van de wereld aan onze zijde, zeker als we proberen het morele gelijk van onze kant te bewaren. In deze strijd heeft links in zoverre zijn waarde dat het de gematigde moslims laat zien dat we bereid zijn hen te aanvaarden.
4. Maar dat laat onverlet dat ik niet weet wat ik moet stemmen in Amsterdam Centrum: alle linkse partijen zijn te soft voor de moslims. Blijft hier alleen over de combinatie VVD D’66 maar door die lompe Wiegel ben ik niet gek op de VVD en mensen als Ayaan en Bolkestein staan hier niet op de lijst zodat een voorkeursstem op hen ook niet kan. En van D’66 hebben we hier geen Lousewies maar Guido Frankfurther en op het internet kan ik weinig positiefs over hem vinden.
We hebben hier geen anti moslim partij. Voor het eerst van mijn leven niet stemmen?

op 05 03 2006 at 12:13 schreef Rinus Duikersloot:

@ cugel

Bolkestein is de lijstduwer van de VVD in Amsterdam. Dat betekent dus dat hij helemaal onderop de lijst staat. Hij staat niet op de lijst van de deelraad binnenstad maar wel op de lijst van de gemeente Amsterdam.

op 05 03 2006 at 12:56 schreef Peter Breedveld:

Ik ben 37, maar volgens mij vergis je je en wil je weten hoe oud Elke is, die is de auteur van het stuk.

op 05 03 2006 at 17:00 schreef willemsen:

rooie of rechts maakt niet uit die incompetente klojos hier melken altijd de kiezer ,lees hun werkgever’uit tijd om ze eens en voor goed te ontslaan
stem niet voor een waarschijnlijke winnaar maar met je hart

op 06 03 2006 at 15:59 schreef carmo da rosa:

Cugel, er zijn een paar dingen die je zegt die mij zeer aanspreken, bijvoorbeeld:

‘We moeten de radicale islam bestrijden door een wig te drijven tussen de gematigde en de fanatieke moslims voorzover mogelijk. En de behandeling van vrouwen kan een breekijzer vormen. Voor het geval de gematigde moslims en de vrouwen de zijde van de radicale moslims kiezen moeten we bereid zijn om de waarden van het Westen te verdedigen tegen de islam’

Wat jouw stem dilemma betreft heb ik voor je een tip:

Wees een keertje in je leven politiek correct – stem op twee beeldschoon zwarte vrouwen: Laetitia voor de Gemeente; Ayaan voor de Tweede-kamer…

Overigens, wij hebben elkaar ontmoet en kort gesproken tijdens de demonstratie van 25 Februari. Je deed mij aan Van Gaal denken, met een papiertje in je hand waar je van alles opschreef…

op 06 03 2006 at 18:59 schreef Rinus Duikersloot:

Fiza Ahmed die heel erg op Laetitia Griffith lijkt legt hier uit waarom ze op haar gaat stemmen:

http://hoeiboei.web-log.nl/log/5150669

op 07 03 2006 at 10:08 schreef cugel:

gestemd:
compromis:
Voor de raad van AMsterdam de lijstduwer van de VVD, Frits Bolkestein, die ik persoonlijk een redelijk en intelligent man vind, in tegenstelling tot eeuwige corpsbal Wiegel.
Dat betekent dat dat een indirecte stem is voor Laetitia Griffith die op de eerste plaats staat.
Voor de deelraad voor het centrum Saskia Bruines de nummer 24 en daarmee laatste van D’66.
Ten eerste omdat mijn zoon van 16 vindt dat ik D’66 moet stemmen, zoals zijn moeder en mijn moeder deden (of ze het nog steeds doen weet ik niet). Ten tweede omdat ik moeite heb met een te grote ruk naar rechts nu ik mijn hele leven links heb gestemd. Ten derde omdat ik over de nummer 1 op de D’66 lijst voor het centrum: Guido Frankfurther weinig op het internet kan vinden dat mij erg aanspreekt en zo’n meisje op de laatste plaats mag dan wel een voorkeursstem hebben.

Landelijk in 2007 moet het dan waarschijnlijk Ayaan worden. De politiek meest invloedrijke anti islam stem waarschijnlijk:
1. kleinere anti islam partijen komen waarschijnlijk niet in de kamer, zodat ze minder invloed uit kunnen oefenen.
2. door een voorkeursstem op Ayaan (of Rita) geef je de VVD aan waarom je op hen stemt.

Dank aan iedereen die mee heeft helpen denken over dit electorale probleem.

op 07 03 2006 at 10:20 schreef cugel:

@carmo da rosa
dat was op het Damrak waar ik een eindje meegelopen ben richting CS en waarbij we het oa over ban’s op GS hebben gehad?
Van Gaal ken ik niet zo goed, omdat ik mij niet erg met voetbal bezig houd, zelf moet ik denken aan Carlos Castaneda, overgens een oplichter, die beschreef hoe hij door Don Juan uitgelachen werd omdat hij altijd alles opschreef. Voor mij is het handig om dingen te onthouden en met mijn gedachten te goochelen door papiertjes in verschillende combinaties te sorteren (iets als het kaartjes systeem van Robert Pirsig (van Zen and the art…) in "Lila".

op 07 03 2006 at 10:30 schreef cugel:

@willemsen
in dat geval had ik AmsterdamAnders/De Groenen moeten stemmen, want dat was mijn keuze volgens de stemwijzer. Maar misschien bedoel je dat niet met met je hart stemmen?

op 07 03 2006 at 10:43 schreef cugel:

@Peter Breedveld
je hebt gelijk Peter, sorry dat had ik niet gezien.

op 07 03 2006 at 18:59 schreef Elke:

Ik ben 47, Cugel.

op 07 03 2006 at 23:12 schreef Lagonda:

Joh, wat zijn jullie oud allemaal!

op 08 03 2006 at 14:31 schreef Elke:

Toen ik 8 was vond ik iemand van 25 ook een bejaarde… :-)

op 15 03 2006 at 10:34 schreef xa4:

dat van drees was ik vergeten, het was wel toen , dat op mijn middelbare school leeftijdsgenoten met puberteitsproblematiek (puistjes, conversatieloos, geen humor ) het fanatiekst werden in het uitdelen van politieke pamfletten , wsch. op basis van standpunten van hun ouders. Amsterdam-zuid.Toen vond ik ’t lachwekkend, triest bedenk ik nu , dat ze mogelijk nog steeds hun onaantrekkelijkheid uitleven in de gesprekken met , inmiddels alleen nog maar gelijkgestemden.
Behoefte aan ideologie komt mijns inziens voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen, links,rechts,christelijk,islam; een pot nat.En altijd uiteindelijk pervers.

op 15 03 2006 at 10:34 schreef xa4:

dat van drees was ik vergeten, het was wel toen , dat op mijn middelbare school leeftijdsgenoten met puberteitsproblematiek (puistjes, conversatieloos, geen humor ) het fanatiekst werden in het uitdelen van politieke pamfletten , wsch. op basis van standpunten van hun ouders. Amsterdam-zuid.Toen vond ik ’t lachwekkend, triest bedenk ik nu , dat ze mogelijk nog steeds hun onaantrekkelijkheid uitleven in de gesprekken met , inmiddels alleen nog maar gelijkgestemden.
Behoefte aan ideologie komt mijns inziens voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen, links,rechts,christelijk,islam; een pot nat.En altijd uiteindelijk pervers.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS