Home » Archief » Het Eustonmanifest


[05.06.2007]

Het Eustonmanifest

Norman Geras, Damian Counsell, Alan Johnson en Shalom Lappin

Schonheit5 (147k image)

A. Preambule
Wij zijn democraten en progressieven. We presenteren hier een nieuw politiek verbond. Velen van ons behoren tot politiek Links, maar onze principes zijn niet exclusivistisch. We doen juist een handreiking over de grenzen van socialistisch links, naar egalitaire liberalen en anderen met een onversneden democratische toewijding. Sterker nog, de herschikking van het progressieve gedachtegoed, die wij beogen, houdt in dat we een lijn trekken tussen de linkse krachten die trouw blijven aan de authentieke waarden van Links en stromingen die zich de laatste tijd al te flexibel ten aanzien van die waarden opstellen. Het houdt dat we optrekken met ware democraten, socialistisch of niet.

Dit initiatief heeft zijn wortels en achterban op het Internet, vooral in de bloggersgemeenschap. We hebben echter het gevoel dat deze achterban elders – in de meeste media en de andere politieke fora – sterk is ondervertegenwoordigd.

De verklaring die volgt is een beginselverklaring. Ze luidt de start in van een nieuwe website die zal dienen als basis voor het uitdragen van ons gedachtegoed.

B. Verklaring van principes

1) Voor democratie
Wij zijn toegewijd aan democratische normen, procedures en structuren – vrijheid van meningsuiting en vergadering, vrije verkiezingen, de scheiding der wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten en de scheiding van kerk en staat. We koesteren de tradities en instituten, en de erfenis van goed bestuur in die landen waar liberale, pluriforme democratieën zijn gevestigd.

2) Geen vergoelijking van tirannie
We weigeren vergoelijkingen aan te dragen en begrip te tonen voor reactionaire regimes en bewegingen die de democratie beschouwen als een gehate vijand, regimes die hun eigen volk onderdrukken en bewegingen die dat nastreven. We trekken een duidelijke streep tussen onszelf en díe links-liberale stemmen die dezer dagen al te snel met apologetische verklaringen voor dergelijke politieke krachten komen.

3) Mensenrechten voor iedereen
De fundamentele mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, beschouwen wij inderdaad als universeel en bindend voor alle staten en politieke bewegingen, sterker nog, voor iedereen. Inbreuk op deze rechten hoort in alle gevallen te worden veroordeeld, ongeacht persoon of culturele context. We wijzen de twee maten af waarmee zo vaak wordt gemeten in de zogenaamde progressieve opinie, waarvan de vertegenwoordigers zich het meest verontwaardigd tonen over relatief kleine (maar zeer reële) schendingen van mensenrechten die dichterbij huis plaatshebben, of onder verantwoording van zekere in ongenade geraakte regeringen. We wijzen ook het culturele relativisme af volgens welke fundamentele mensenrechten niet gelden voor bepaalde naties of volkeren.

4) Gelijkheid
Wij omarmen een egalitaire politiek. We streven naar de verbetering van de relatie tussen de seksen (totdat volledige seksegelijkheid is bereikt), tussen de verschillende etnische gemeenschappen, tussen de verschillende religieuze en niet-religieuze groeperingen en tussen mensen van diverse seksuele geaardheid – evenals naar meer sociale en economische gelijkheid. We laten ruimte voor meningsverschillen over het economische beleid waarmee die grotere gelijkheid het beste kan worden bereikt, maar we steunen de belangen van de werkende mensen in de hele wereld en hun recht om zich te organiseren om voor die belangen op te komen. Democratische vakbonden zijn de cruciale organisaties in de strijd voor de arbeidersbelangen en ook essentieel op het gebied van mensenrechten, democratisering en egalitair internationalisme. Arbeidersrechten zijn mensenrechten. De universele aanname van de conventies van de Internationale Arbeiders Organisatie – tegenwoordig stelselmatig veronachtzaamd door regeringen overal ter wereld – is een prioriteit voor ons. We leggen ons toe op de verdediging van de rechten van kinderen en de bescherming van mensen tegen seksuele slavernij en alle vormen van geinstitutionaliseerd misbruik.

5) Ontwikkeling voor vrijheid
Wij staan voor wereldwijde economische ontwikkeling in dienst van de vrijheid en we zijn tegen structurele economische onderdrukking en vernietiging van het milieu. De huidige uitbreiding van wereldmarkten mag niet uitsluitend de belangen dienen van een kleine, corporatistische elite in het moderne westen en haar partners in de ontwikkelingslanden. De voordelen van grootschalige ontwikkeling door de uitbreiding van wereldhandel moet zo eerlijk mogelijk worden verdeeld zodat de sociale en economische belangen van arbeiders, boeren en consumenten in alle landen worden gediend. Globalisering zou moeten staan voor wereldwijde sociale integratie en toewijding aan sociale rechtvaardigheid. Wij steunen radicale hervormingen van de voornaamste instituten op het gebied van wereldwijd economisch beleid (De Wereldhandelsorganisatie, Het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank) om die doelen te bereiken en we steunen eerlijke handel, meer hulp, kwijtschelding van schulden en de campagne om te zorgen dat armoede tot het verleden behoort. Ontwikkeling kan de levensverwachting en de levenskwaliteit vergroten door zwaar werk te verlichten en de werkdag te verkorten. Het kan vrijheid brengen voor de jeugd, ontdekkingsmogelijkheden voor mensen van middelbare leeftijd en zekerheid voor bejaarden. Het verbreedt horizonten en de kansen om te reizen, en het helpt vrienden van vreemdelingen te maken. Wereldwijde ontwikkeling moet in pas zijn met een groei die niet belastend is voor het milieu.

6) Tegen anti-Amerikanisme
We verwerpen zonder meer het anti-Amerikanisme waardoor het meeste liberale gedachtegoed (en een deel van het conservatieve gedachtegoed) op het moment is vergiftigd. Het gaat er hier niet om de VS als een modelmaatschappij op te hemelen. We zijn ons bewust van de Amerikaanse tekortkomingen. Maar in zekere mate heeft de hele ontwikkelde wereld diezelfde tekortkomingen. De Verenigde Staten zijn een groots land en een grootse natie. Het is de zetel van een sterke democratie waarachter een nobele traditie schuilt die zich kan beroemen op duurzame constitutionele en sociale prestaties. Het Amerikaanse volk heeft een bruisende cultuur geproduceerd die het plezier en de inspiratiebron van miljoenen vormt en die de afgunst wekt van even zovelen. Dat de Amerikaanse buitenlandse politiek vaak progressieve regeringen en bewegingen heeft tegengewerkt terwijl ze autoritaire, destructieve regeringen en bewegingen heeft gesteund, rechtvaardigt geen generaliserende vooroordelen tegen Amerika en het Amerikaanse volk.

7) Voor een twee-staten-oplossing
We erkennen het recht op zelfbeschikking van zowel het Israelische als het Palestijnse volk in het kader van een twee-staten-oplossing. Er kan geen redelijke oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict zijn als de legitieme rechten en belangen van één van beide partijen ondergeschikt worden gemaakt of genegeerd.

8) Tegen racisme
Anti-racisme is één van de pijlers van Links en het liberalisme. We zijn tegen elke vorm van racistische bevooroordeeldheid en racistisch gedrag: het anti-immigrantenracisme van extreemrechts, tribaal en interetnisch racisme, racisme tegen mensen uit moslimlanden en hun nakomelingen, in het bijzonder onder het mom van de War on Terror. De recente opleving van een andere, zeer oude vorm van racisme, namelijk antisemitisme, wordt nog altijd niet voldoende onderkend in linkse en liberale kringen. Sommige mensen maken misbruik van de legitieme grieven van het Palestijnse volk onder de Israelische bezetting en maskeren vooroordelen tegen het Joodse volk met de term ‘antizionisme’. Ook die vorm van racisme verwerpen we, wat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

9) Verenigd tegen terreur
We zijn tegen elke vorm van terrorisme. Het opzettelijk doden van burgers is een misdaad volgens de internationale wetgeving en alle erkende gedragslijnen in oorlogssituaties, en kan niet worden vergoelijkt met het argument dat het voor een rechtvaardig doel is. Door islamisme geïnspireerd terrorisme is vandaag de dag wijdverspreid. Het bedreigt de democratische waarden en vrijheden van volkeren in vele landen. Het rechtvaardigt geen vooroordelen tegen moslims, die het vaakst slachtoffer van islamistisch terrorisme zijn, en onder wie zich de dapperste tegenstanders van het islamisme bevinden. Hoe dan ook, zoals alle terrorisme is ook moslimterrorisme een bedreiging waartegen moet worden gevochten en dat niet mag worden vergoelijkt.

10) Een nieuw internationalisme
Wij staan voor een internationalistische politiek en voor de hervorming van de internationale wetgeving – in het belang van wereldwijde democratisering en ontwikkeling. Interventie uit humanitaire overwegingen is geen veronachtzaming van soevereiniteit, maar juist de integratie daarvan in het leven van alle volkeren. Wanneer een staat het leven van haar eigen burgers beschermt (wanneer ze haar burgers niet martelt of vermoord en voorziet in hun meest basale behoeften), moet haar soevereiniteit worden gerespecteerd. Maar als een staat de levens van haar burgers schendt, vervalt haar aanspraak op soevereiniteit en rust er op de schouders van de internationale gemeenschap de plicht om in te grijpen. Wanneer een grens van onmenselijkheid is overschreden, is er een ‘verantwoordelijkheid om te beschermen’.

11) Een kritische openheid
We trekken een les uit de rampzalige geschiedenis van de linkse apologeten ten aanzien van de misdaden van het stalinisme en het maoïsme alsmede de recentere exercities (sommige reacties op de misdaden van 9/11, de vergoelijking cab zelfmoordterrorisme, de weinig charmante verbonden van de anti-oorlogsbeweging met antiliberale theocraten) en verwerpen de gedachte dat er onder lieden aan linkse zijde geen tegenstanders zouden zijn. Net zo goed verwerpen we het idee dat we niet zouden kunnen openstaan voor ideeën en individuen uit rechtse hoek. Aanhangers van Links die zich verenigen met antidemocratische krachten of die vergoelijken, moeten in duidelijke en ondubbelzinnige taal worden bekritiseerd. Aan de andere kant zullen we luisteren naar liberale en conservatieve stemmen die bijdragen aan de versterking van democratische normen en gebruiken en van de inzet voor de vooruitgang van de mensheid.

12) Historische waarheden
Wij hameren op de plicht van ware democraten om de historische waarheid te respecteren. Het zijn niet alleen fascisten, Holocaustontkenners en dergelijke die de geschiedenis proberen te vervalsen. Eén van de tragedies van Links is dat haar eigen reputatie op dit gebied enorm is geschaad door de internationale communistische beweging, en er zijn mensen die daar nog steeds geen lering uit hebben getrokken. Politieke eerlijkheid en oprechtheid zijn onze primaire plicht.

13) Vrijheid van ideeën
We houden de liberale traditie van de vrijheid van ideeën hoog. Nu meer dan ooit is het nodig dat, met inachtneming van het wettelijke verbod op laster, smaad en aanzetten tot haat, mensen de vrijheid moeten hebben om ideeën – zelfs hele ideesystemen – te bekritiseren. Dit houdt ook de vrijheid in om religie te bekritiseren: of het nou om specifieke religies gaat of om religies in het algemeen. Respect betekent niet er het zwijgen toe doen wanneer iemands overtuiging vraagtekens oproept.

14) Open Bron
Als onderdeel van de vrije uitwisseling van ideeën en in het belang van de aanmoediging van gezamenlijke intellectuele inspanning steunen wij de open ontwikkeling van software en ander creatief werk en zijn we tegen het patenteren van genen, algoritmes en natuurlijke verschijnselen. We zijn tegen de terugwerkende kracht van wetten op het gebied van intellectueel eigendom om de financiële belangen van corporatieve auteursrechthouders te dienen. Het Open Bronmodel is collectief, concurrerend en meritocratisch. Het is geen theoretisch ideaal, maar een beproefde realiteit waaruit gemeenschappelijke goederen zijn voortgekomen waarvan de kracht en robuustheid de afgelopen tientallen jaren is bewezen. Sterker nog, de idealen van de wetenschappelijke gemeenschap die de grondslag vormen van de Open Bronsamenwerking heeft de mensheid al honderden jaren lang gediend.

15) Een kostbare erfenis
We verwerpen de angst voor moderniteit, de angst voor vrijheid, irrationalisme, vrouwenonderdrukking en we herbevestigen de idealen die de democratische revoluties van de achttiende eeuw hebben geïnspireerd: vrijheid, gelijkheid en solidariteit; mensenrechten; het nastreven van geluk. Deze inspirerende ideeën zijn door de sociaal-democratische, egalitaire, feministische en antikoloniale veranderingen van de negentiende en twintigste eeuw tot ons aller erfgoed gaan behoren – door het nastreven van sociale rechtvaardigheid, het voorzien in welvaart, door de broeder- en zusterschap van alle mannen en vrouwen. Niemand zou mogen worden uigesloten, niemand achtergelaten. Van deze waarden zijn wij aanhangers. Maar zeloten zijn we niet, want we omarmen tevens de waarden van vrij onderzoek, open dialoog en creatieve twijfel, van zorgvuldig oordeel en een gevoel voor realiteit. We verwerpen elke claim op een totale en absolute waarheid.

C. Toelichting
Wij verdedigen liberale en pluralistische democratieën tegen een ieder die deze minachten en tegen totalitaire en andere tirannieke regimes. Maar ook deze democratieën hebben hun eigen tekortkomingen. De strijd voor de ontwikkeling van democratischer instituten en procedures, voor de medezeggenschap van mensen zonder invloed, zonder een stem of zonder politieke middelen staat permanent hoog op de prioriteitenlijst van Links.

De sociale en economische fundamenten van de liberale democratieën zijn getekend door verregaande ongelijkheid van rijkdom en inkomen en het instandhouden van onverdiende privileges. Wereldwijde ongelijkheid is een schandaal voor het morele bewustzijn van de mensheid. Miljoenen leven in vreselijke armoede. Week in, week uit sterven tienduizenden mensen – vooral kinderen – aan ziektes die te voorkomen zijn. Uit de ongelijke verdeling van rijkdom, zowel tussen individuen als tussen landen, volgt een willekeurige verdeling van levenskansen.

Dit is een blamage voor de internationale gemeenschap. Als aanhangers van de linkse traditie vechten we voor rechtvaardigheid en een fatsoenlijk leven voor iedereen. Volgens diezelfde traditie moeten we ook vechten tegen de sterke krachten van de totalitaire tirannie die weer in opkomst zijn. Beide slagen moeten gelijktijdig worden uitgevochten. De ene moet niet worden opgeofferd ten gunste van de andere.

We verwerpen de manier van redeneren waarbij wordt gesteld dat Amerika op 11 september 2001 een ‘koekje van eigen deeg’ heeft gekregen of dat de aanslagen ‘begrijpelijk’ zijn vanwege de Amerikaanse buitenlandse politiek. Er is op die dag massamoord gepleegd, gemotiveerd door onwelriekende fundamentalistische overtuigingen en waarvoor geen verzachtende omstandigheden zijn.

De opstellers van dit manifest verschillen van mening over de militaire interventie in Irak, zowel voor als tegen. We erkennen dat er redelijke grond was voor twijfel aan de rechtvaardiging van de interventie, de manier waarop die is doorgezet, de strategie (of het gebrek daaraan) voor de nasleep en de vooruitzichten voor een succesvolle democratisering. We zijn het echter eens over het reactionaire, semi-fascistische en moorddadige karakter van het Baathistische regime in Irak, en we beschouwen de omverwerping daarvan als de bevrijding van het Irakese volk. We zijn het er ook over eens dat echte liberalen en aanhangers van Links zich meer hadden moeten bezighouden met de strijd om in Irak een democratische orde te vestigen, in plaats te blijven kibbelen over de interventie.

Hiermee staan we niet alleen lijnrecht tegenover de aanhangers van Links die hun steun uitspreken voor de bendes van jihadistische en Baathistische bandieten van het zogenaamde Irakese verzet, maar ook tegenover anderen die het op één of andere manier klaarspelen zich te plaatsen tussen dergelijke krachten en hen, die proberen nieuw, democratisch leven in het land te brengen. We hebben tevens weinig op met diegenen die lippendienst bewijzen aan de pogingen tot democratisering in Irak en tegelijkertijd een hoop energie verspillen aan kritiek op politieke tegenstanders in eigen land (die blijkbaar verantwoordelijk zijn voor alles dat misgaat in Irak) en die er tactisch het zwijgen toe doen wanneer het gaat over de Irakese ‘opstand’. De vele linkse opposanten van de omverwerping van de Irakese dictatuur, die niet in staat waren tot enig begrip voor de overwegingen van andere aanhangers van Links om die omverwerping te steunen, die kwistig strooien met gruwel en excommunicatie, die excuses en boetedoening eisen, die verraden de democratische warden die ze zeggen voor te staan.

Er zijn in Europa steeds meer gevallen van vandalisme tegen synagogen en Joodse begraafplaatsen en aanvallen op Joden zelf. ‘Antizionisme’ heeft zich nu zodanig ontwikkeld dat het salonfähig is geworden voor Links om zich openlijk in te laten met antisemieten. Intelligente, goed opgeleide mensen deinzen er niet voor terug te beweren dat de oorlog in Irak in het belang is van ‘Joodse belangen’ of om subtiele toespelingen te maken naar de schadelijke Joodse invloed op internationale en nationale politiek – opmerkingen die sinds de Holocaust meer dan vijftig jaar lang niemand had kunnen maken zonder zichzelf publiekelijk te schande te maken. Wij spreken ons uit tegen dergelijke onverdraagzaamheid.

De schending van mensenrechten in de Abu Ghraib-gevangenis, de Guantanamo-baai en via de uitlevering van verdachte terroristen aan landen waar martelen tot de alledaagse praktijk behoort, moet ondubbelzinnig worden veroordeeld als een breuk met universele principes die voornamelijk door de democratische mogendheden in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder zijn gevestigd. Maar we verwerpen de dubbele standaard die Links hanteert en waarbij de mensenrechtenschendingen door democratieën worden beschouwd als de ergste schendingen, terwijl er wordt gezwegen of aanzienlijk minder hard van de toren wordt geblazen over schendingen die vele malen erger zijn. Het is inmiddels zo erg dat vertegenwoordigers van Amnesty International, een organisatie die wereldwijd enorm veel respect geniet dankzij het onschatbaar waardevolle werk dat ze gedurende tientallen jaren heeft gedaan, nu wegkomen met groteske vergelijkingen tussen Guantanamo en de gulag en dat de wetgeving in het kader van de strijd tegen het terrorisme in de Verenigde Staten en andere democratieën een grotere aanval op de mensenrechten vormen dan alles dat we in de afgelopen vijftig jaar hebben gezien.

D. Conclusie
Het is van vitaal belang voor de toekomst van de progressieve politiek is dat mensen met liberale, egalitaire en internationalistische visies zich ondubbelzinnig uitspreken. We moeten ons duidelijk onderscheiden van diegenen, die het hele progressief-democratische gedachtegoed verstikken onder een deken van simplistisch ‘anti-imperialisme’ en/of vijandigheid jegens de huidige Amerikaanse regering. De waarden en doelen van dat gedachtegoed – democratische waarden, mensenrechten, de voortdurende strijd tegen onrechtvaardige privileges en macht, solidariteit met mensen die vechten tegen tirannie en onderdrukking – vormen een Links dat het waard is om zich bij aan te sluiten.

Het Euston Manifesto is een initiatief van een groep Britse bloggers die elkaar ontmoetten in onder andere een pub in de Londense buurt Euston. Lees er meer over in dit artikel in dagblad De Pers.

Algemeen, 05.06.2007 @ 23:20

[Home]
 

46 Reacties

op 06 06 2007 at 07:56 schreef Wampie:

In welk café zullen wíj bijeenkomen?

op 06 06 2007 at 08:35 schreef Lagonda:

For a real thrill; laten we een rechts getint manifest opstellen in Café De Bijstand hier in Nijmegen. Benieuwd hoe lang het duurt voor we gelyncht worden. Voordeel: biertje kost maar één euro per glas (want de baas van de kroeg wil niet dat het, ongetwijfeld door Joden bestierde, globaal opererende kapitalisties-korporatistiese bierkonglomeraat zich verder verrijkt ten koste van zijn clièntele), en ik hoef dan ook niet zo’n eind te rijden.

op 06 06 2007 at 10:16 schreef Johnny:

"Net zo goed verwerpen we het idee dat we niet zouden kunnen openstaan voor ideeën en individuen uit rechtse hoek. Aanhangers van Links die zich verenigen met antidemocratische krachten of die vergoelijken, zouden moeten worden bekritiseerd in duidelijke en ondubbelzinnige taal. Aan de andere kant zullen we luisteren naar liberale en conservatieve stemmen die bijdragen aan de versterking van democratische normen en gebruiken en van de strijd voor menselijke vooruitgang."

Right…. Eerst zeggen we dat we naar ‘rechtse’ ideeen gaan luisteren. (Sowieso iets wat schijnbaar onmogelijk is voor ‘links’ want rechts is immers altijd fout).
Gelukkig zie daar in de laatste zin: wij bouwen wel nog even in dat we alleen gaan luisteren als we vinden dat deze ideeen bijdragen aan de democratie… (etc.)

Ik was even bang dat de gedachtenpolitie met vakantie was!

op 06 06 2007 at 10:43 schreef Peter Breedveld:

@Lagonda: ik ben nogal van de hygiëne, dus hoewel ik de humor van De Bijstand heus inzie, stel ik toch wat stijlvollers voor. Er is een prachtig eetcafé aan het IJ in Amsterdam, bij Theater aan het IJ. Wampert weet wat ik bedoel. Je kunt er lekker eten en ze schenken een fatsoenlijk glas wijn, wat in Nederland nog altijd een zeldzaamheid is.

Dus dan krijg je het IJ-manifest. Wel een eindje rijden voor je, maar dan kom je nog eens ergens.

@Johnnie: Simmer down, boy! Niks mis met van tevoren aangeven dat je niet ontvankelijk bent voor rabiate, anti-democratische taal. Of zie je de verwerping van antidemocratische tendenzen in het Manifest misschien ook als een voorbeeld van de Gedachtenpolitie?

op 06 06 2007 at 10:54 schreef JohnnY:

Ik zie wel de ‘handreikingen’ naar ‘rechts’ terug in de tekst, zeker wel.
Ik vind het echter weer zo typisch dat er alleen geluisterd wordt als men het eens is met de ideeen die ge-uit worden. Mijn inziens is het eerlijk discussieren gericht op de inhoud en het niet per defenitie als een soort god van te voren al bepalen alleen te willen luisteren als het met de argumenten van de opponent eens bent…

Verder een interessante tekst, uiteraard wel wat kanttekeningen hier en daar.
Wat is precies het doel van deze bloggers?

op 06 06 2007 at 11:18 schreef daniel:

Café Wildschut is een uitstekende plek voor politieke bijeenkomsten. Was er laatst nog voor een debat. Prettige omgeving, niet te groot en lekker eten.

op 06 06 2007 at 11:37 schreef Peter Breedveld:

@Johnny: het doel lijkt me helder omschreven in de conclusie van dit manifest.

@Daniel: ik bedenk me wel opeens dat het dan weer een Amsterdamse aangelegenheid wordt. Ik verzet me tegen het Amsterdamse imperialisme en stel een centralere plek voor. Amersfoort bijvoorbeeld.

op 06 06 2007 at 11:49 schreef babs:

Mag ik ook komen? Zondagmiddag kan ik er bij zijn in Amsterdam of Nijmegen. Misschien kan Lagonda regelen dat we in de Bijstand onze eigen wijn en glazen mee mogen nemen.

op 06 06 2007 at 11:50 schreef Peter Breedveld:

Ben je in Nederland? Had je me wel even mogen laten weten.

op 06 06 2007 at 12:03 schreef Lagonda:

Ja, ik las het ook. Vanzelfsprekend, en toch opzienbarend. Ben benieuwd wat voor ambtenarengehakt hier uiteindelijk van gemaakt gaat worden, maar laten we positief blijven.

op 06 06 2007 at 12:14 schreef daniel:

Iedereen woont toch in Amsterdam?

op 06 06 2007 at 13:21 schreef Wampie:

In de Keizer Karel-stad zou ik de Duivelsberg wel geschikt vinden (pannekoeken met een groen randje). In Amsterdam ligt het door Peter genoemde café-restaurant Starferry (in Muziektheater aan ’t IJ) op loopafstand van het CS.

En dan de eerste keer alleen proosten, hè.

op 06 06 2007 at 13:35 schreef fritzie:

"De fundamentele mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, beschouwen wij inderdaad als universeel en bindend voor alle staten en politieke bewegingen, sterker nog, voor iedereen. Inbreuk op deze rechten hoort in alle gevallen te worden veroordeeld, ongeacht persoon of culturele context."

AHA ! gevalletje wereldregering.
En nog wel eentje van een totalitaire snit.
Wég met de nationale soevereine staat. Immers. Elke staat of politieke beweging, voortgekomen uit welke cultuur dan ook, dient ondergeschikt te zijn aan in het Westen uitgedachte regels.

Is heel anders dan:
Elk volk heeft zijn eigen grondrechten.
zijn eigen opvattingen, zijn eigen staatsvorm, zijn eigen toekomst.

Uit het Multikulturele en Socialisties Cafe klinkt het steevast:

"Weg met de slechterikken, wij zijn de goeien !
Had Hitler ook niet zulke ideeën ?
En Lenin.
En Stalin ?

"Je kunt er lekker eten en ze schenken een fatsoenlijk glas wijn, wat in Nederland nog altijd een zeldzaamheid is."

Je zou eens wat verder durven reizen dan de Randstad: "Dit land is zoveel beter"

op 06 06 2007 at 13:48 schreef Peter Breedveld:

Fritz, je bent een buitengewoon onaangename mensachtige. Dat komt omdat je altijd alleen maar kankert. Iets constructiefs inbrengen doe je nooit. Echte argumenten inbrengen doe je nooit. Je bezondigt je steeds weer aan kretologie van de allerzuurste soort.

Jij vindt dus dat de internationale gemeenschap niet mag ingrijpen als een staat haar burgers onderdrukt, want daarmee schend je de grondrechten van een volk, dat zijn ‘eigen opvattingen’ heeft.

Dat is precies het cultuurrelativisme waartegen de opstellers van het manifest zich verzetten. Fritz kijkt liever de andere kant op wanneer er mensen worden gemarteld, of als hun ledematen worden afgehakt, of hun clitoris wordt weggesneden. Want: elk volk heeft zijn eigen opvattingen.

Het stelt me trouwens ernstig teleur jou nog in levende lijve aan te treffen. Ik heb zeker niet hard genoeg gebeden.

op 06 06 2007 at 14:17 schreef metatron:

Toemaar, 15 principes en ook nog een preambule. Met een beetje creativiteit kan het Breedveldclubje er nog wel een paar bij verzinnen. Uiteraard speciaal gericht op de nederdelta multimolog. Welke kleur krijgt de vlag en welk strijdlied heffen we aan? Misschien kunnen we het beste een vereniging oprichten waarmee we ook collectieve kortingen kunnen bedingen op ziektekostenverzekeringen en spaarplannen. Links met een voordeelpasje.

op 06 06 2007 at 14:17 schreef Erik:

Het heeft wel lang geduurd, maar eindelijk ontstaat er iets van een tegenbeweging bij linkse mensen, die niet langer dulden dat de linkse beweging gegijzeld wordt door multicul idiooten wier grootste ideaal het schijnt te zijn ons terug te stoten naar pre verlichtings tijden.

op 06 06 2007 at 14:36 schreef Wampie:

Metatron, je snapt toch ook wel dat zo’n kroegdate gewoon een excuus is voor een borrel en metatronnetje kijken? Hopelijk laat dewanand ook nog van zich horen. Als er iemand een boeiend manifest kan schrijven, is hij het trouwens wel.

op 06 06 2007 at 14:46 schreef Steven:

Ik kan niet meer ophouden met lachen om de reacties van Peter naar Fritzie toe.
Met name de laatste zin maakte mijn dag.

op 06 06 2007 at 14:46 schreef Ansje:

Ik zou maar oppassen dan Wampie. Als Dewanand ook van de partij gaat zijn, gluurt-ie misschien vóórjutweet onder je rokje om de kleur van je .. te bepalen…;)

Ahum…hihi…. sowwy

op 06 06 2007 at 14:48 schreef Cor:

Vrijdag bezoek ik voor het eerst van mijn leven Nijmegen. Lekker de hele dag bivakkeren in het Goffertpark, teneinde ’s avonds van zo dichtbij mogelijk het befaamde combo Rolling Stones en hun speciale gast Van Morrison te kunnen bestuderen.

"How come you’re so wrong, my sweet neo-con?"

op 06 06 2007 at 15:28 schreef Wampie:

Wow, Cor! Dan loop je zeker en vast mijn oude oom Jan tegen het lijf, een Nijmeegse hardcore Rolling Stones fan. Mijn laatste Goffert-ervaring dateert van Konininginnedag. Ik had daar met Lagonda afgesproken, maar hij kwam niet opdagen. Ik wist toen nog niet dat hij meestal in café De Bijstand te vinden is.

op 06 06 2007 at 15:29 schreef Wampie:

Blijft een lastig woord, Koninginnedag.

op 06 06 2007 at 15:51 schreef Lagonda:

Ja, Wampie, dat had ik je al uitgelegd — ik had op het laatste moment een gig met mijn eigen band. Ik vind het heel vervelend dat je dat nou zo hier in de openbaarheid gooit — nou lijkt het net alsof ik helemaal niet galant zou zijn.

In De Bijstand kom ik al jaaaaren niet meer. De laatste keer dat ik er was, ging mijn mobiele telefoon zomaar af. Ik ben met de schrik vrijgekomen, maar ik zet daar geen voet meer binnen.

op 06 06 2007 at 16:01 schreef Wampie:

Je kwam destijds met het excuus dat je geen mobiele telefoon had om me af te bellen. Je moet je leugentjes om bestwil dus wel beter onthouden, Lagonda! Bovendien had je me ook gewoon mee kunnen vragen naar je gig.

op 06 06 2007 at 16:04 schreef Wampie:

Maar het goedmakertje in pretpark Tivoli was trouwens wél heel leuk, dus trek het je niet aan, Lagon.

op 06 06 2007 at 16:11 schreef Lagonda:

Nou ja, dat heb ik niet eens geprobeerd, want jij moest en zou per se Dries Roelvink van dichtbij bekijken in de Goffert. Je hebt me drie weken lang elke avond gebeld om te vragen hoe het daar geregeld was met de beveiliging, en of je een kansje maakte om backstage de kleedkamers van Dries binnen te sneaken, en of ik wist op wat voor soort vrouwen Dries valt. Dus het leek me weinig zinvol je uit te nodigen voor een optreden van mijn band — ik weet wel wanneer ik te veel ben.

op 06 06 2007 at 16:17 schreef metatron:

Wampie, wie is Dries Roelvink?

op 06 06 2007 at 16:28 schreef Lagonda:

En daarbij, ik kan me ook nog heel goed dat optreden van Wolter Kroes herinneren, in Utrecht. Ik vond dat eerlijk gezegd, eh, niet zo’n leuke avond. Er was echt niks met je aan te vangen; echt één brok vibrerende emotie. Ik had nog wel speciaal gereserveerd in dat fijne visrestaurant aan het Neude, maar je kon van de zenuwen geen hap door je keel krijgen. Beetje zonde van die oesters, vond ik dat. Je verhief je stem ook steeds heel irritant. In de rij voor Vredenburg was je nogal agressief naar andere vrouwen, en in de zaal werd het echt genant. Steeds dat geschreeuw en dat gestoot met je bekken, en dan steeds huilen als Wolter aan zijn broekriem zat, of zijn haren liet wapperen. Raar gedoe. Toen je ruzie ging zoeken met die ene blonde trien, ben ik maar vast in de auto gaan zitten.

Dat soort taferelen, daar had ik voor dit jaar dus even geen zin meer in.

op 06 06 2007 at 16:30 schreef Wampie:

Dries Roelvink is een heerlijke Schlager-zanger uit de Jordaan, metatron. Helaas moet ik daarbij aantekenen dat vanwege de matige verkoop van zijn muziek de naam ‘Dries Roelvink’ spreekwoordelijk is geworden voor een artiest die in voorprogramma’s blijft hangen en het grote publiek niet bereikt.

Maar toevallig woon ik zelf ook in de Jordaan, dus als ik Roel wil spreken, hoef ik daarvoor niet naar de Goffert, Lagonda. Het punt was gewoon dat je geen Schlager voor me wilde spelen tijdens jouw gig, terwijl je er eerder nog zo over had opgeschept.

op 06 06 2007 at 16:32 schreef Wampie:

Lagonda, ik ben met stomheid geslagen. En je verwijt míj dat ik dingen in de openbaarheid gooi? Ik geef toe dat dat met Wolter Kroes nooit had mogen gebeuren. Maar jij had ook kunnen weten dat ik niet van vis hou, dus zo galant was dat niet.

op 06 06 2007 at 16:35 schreef Ansje:

Oh jee, iederéén gaat ineens ‘open kaart’ spelen?

Ik hou wel van kaartspelletjes, za’k meedoen?

op 06 06 2007 at 16:38 schreef Lagonda:

Oh ja, krijgen we díe discussie weer. Dat wás een Schlager, maar we hadden er een fusion-versie van gemaakt. Het was gewoon ‘De Vlieger’, maar dan het parlando in 7/8-ste, met kwartenparallellen op toetsen, en de rest natuurlijk over twee-vijfjes in dorische modus. Maar ja, voor jou moet het natuurlijk gewoon hoempa-pa hoempa-pa zijn, anders kan mevrouw er geen Schlager in herkennen.

op 06 06 2007 at 16:38 schreef Wampie:

Ja, Ans, die nieuwe Frontaal Naakt-borrel in een nog nader te bepalen kroeg wordt niks. Dat wil zeggen: als Lagonda komt, blijf ík thuis. Jammer van metatron, maar het is niet anders.

op 06 06 2007 at 16:41 schreef Wampie:

Ja, ja, een beetje de muzikale intellectueel uithangen voor die Nijmeegse studentenmokkels, Lagonda. Nou, toevallig lusten die ook wel een Dries Roelvink of een Wolter Kroes. Maar zal ik je eens iets vertellen wat jij nog niet wist? Mijn ouders wonen naast Frank Boeijen. Ik zweer het.

op 06 06 2007 at 16:45 schreef Lagonda:

Ik ken geen Nijmeegse studentenmokkels; dat zijn allemaal zweterige, hennaroodgekleurde, gerst-etende bleekneusjes. Ik heb daar niet zoveel mee.

Frank Boeijen, hmmm, dat is toch die dwerg met dat reusachtige hoofd die tijdens het zingen altijd zijn klinkers verdonkeremaant? Wat leuk voor je ouders. Mogen ze af en toe eens van meneer zijn cokevoorraad gebruik maken?

op 06 06 2007 at 16:51 schreef metatron:

Lagonda vs Wampie:

Wie is wie nu hier aan het verneuken? Is dit een pas de deux? Een opzetje tot een leuke drieakter voor 2 personen! Als jullie programma eerstdaags langskomt in het ‘suijen’, wil ik wel backstagen!
Over backstage gesproken. Ik begrijp nu pas de film ‘Bare back mountain’. Ik kijk er met andere ogen naar dan voorheen. Zou het?

op 06 06 2007 at 17:41 schreef babs:

Frontaal Naakt is een Nijmeegs bolwerk. Wie had dat durven dromen. Ben er geboren.

Peter, ik ben aankomend weekend in Nederland.

op 06 06 2007 at 18:10 schreef Wampie:

Babs, Peter zal het niet met je eens zijn over dat Nijmeegse.

op 06 06 2007 at 20:21 schreef Fritzie:

"Jij vindt dus dat de internationale gemeenschap niet mag ingrijpen als een staat haar burgers onderdrukt, want daarmee schend je de grondrechten van een volk, dat zijn ‘eigen opvattingen’ heeft."

Juist.
Daar de bevolking geen inspraak, niets te zeggen heeft, over zo’n beslissing door de Internationale gemeenschap, inderdaad niet.

Het zou wat zijn als de Duitsers en de Belgen ineens gingen beslissen dat wij "Bevrijd" zouden moeten worden.
Of wat dacht je van Vietnam ? Die moesten ook "beschermd" worden tegen het opkomend communisme.
En Iraq, Afghanistan dan ? Nog nooit op een landmijn getrapt, neem ik aan ?

En dan komt er ook nog bij dat er een andere kant is van de medaille.
Namelijk dat een regering gerechtigd is om haar burgers te dwingen hun leven te geven voor de vrijheid van burgers in een ander land. Dwingen ! Jawel, of zie jij grote getalen Nederlanders uit overtuiging anderen bevrijden ? Hun leven of dat van hun kinderen opofferen uit puur idealisme ?
Dit zijn toch argumenten, Jury !

Hoog van de toren blazen, zonder te beseffen dat er ook een andere kant aan het door jouw gestelde zit. Ben benieuwd naar je reactie.

"Fritz kijkt liever de andere kant op wanneer er mensen worden gemarteld, of als hun ledematen worden afgehakt, of hun clitoris wordt weggesneden. Want: elk volk heeft zijn eigen opvattingen "

Inderdaad, Peter ik ga mijn leven niet wagen om de hutsi’s en de tutsi’s van elkaar te scheiden.
En wat moet ik in Palestina doen ? Tussen de Palestijnen en de joden in gaan zitten, om hetgene wat de Engelsen hebben aangericht ?

En waar was jij toen de Russische tanks Praag binnen reden. Jan Pallach en enkel zich opofferde.
En voor de IRA en de ETA ? Moet je je daar niet voor inzetten ? En argentinie, het land van Maxima, waar de mensen nota bene gemarteld werden terwijl het Oranje-team werd verslagen door de Argentijnen, Bloed aan de paal ?
Where were You ?

Ik vind ook niet dat onze Regering andere mensen moet dwingen om hun levensgeluk op spel te zetten, tenzij er wèl een gemeenschappelijk binnenlands belang is, natuurlijk.

Damens en Heren, mag ik u presenteren: Peter de Klitorisredder. Hij laat huis en haard voor wat het is en begint een queeste om de heilige Klitoris te redden !
Komt dat zien, komt dat zien.
Monty python staat bij jou helaas niet op het menu, vrees ik,anders had je er wel wat van geleerd.

Ik schreef:" Elke staat of politieke beweging, voortgekomen uit welke cultuur dan ook, dient ondergeschikt te zijn aan in het Westen uitgedachte regels ?"

En Wie bepaalt wat die regels dan zouden moeten zijn en wie stelt vast dat ook de Inuit zich ernaar zullen voegen en de Papaya indianen ? Hebben die hier ook nog een stem in ?

Of van de andere kant bezien. Gaan die Indianen bepalen waar wij ondergeschikt aan gemaakt moeten worden ?

Trouwens, in ben komend weekend ook in Nederland.

op 06 06 2007 at 21:16 schreef Peter Breedveld:

Je weet het verschil niet tussen argumenten en kretologie, Fritz. Je infantiele gebabbel is vermoeiend en irritant. Jij denkt blijkbaar dat jij de maat der dingen bent. Jij een waardeloze, laffe profiteur, iedereen een waardeloze, laffe profiteur. Daarom zal het zijn dat je, zodra je bij anderen een zweem van idealisme ontwaart, die meteen begint af te zeiken.

Toen de Russische tanks Praag binnenreden, was ik nog geen halfjaar oud. Toen de Canadese tanks Nederland binnenreden, zou het nog 23 jaar duren voor ik het levenslicht zou zien. Maar ik ben ze dankbaar, die Canadezen. Dankbaar dat ze bereid waren zich op te offeren voor mijn vrijheid. Dat ze niet luisterden naar de Fritzies in hun midden.

Ik heb nog nooit een Papaya-Indiaan ontmoet, maar ik weet zeker dat hij het niet leuk vindt om gemarteld te worden. Ik weet zeker dat hij het hartstikke zou appreciëren als ik ervoor hielp zorgen dat het gemartel stopte.

Zou dat mijn westerse arrogantie zijn, of is dat puur een kwestie van menselijkheid? Menselijkheid, die jij ontbeert.

op 08 06 2007 at 10:46 schreef Hannah:

Ik vind Fritzie wel grappig, hij doet me denken aan een altijd en immer historiserende en sarcastische studiegenoot, die ook Fritzie heet(te.) Ik heb dan ook het gevoel dat hij expres wat overdrijft en het niet allemaal zo vreselijk meent. Een soort uitgesteld puberaal gedrag.

op 10 06 2007 at 08:30 schreef Laila:

@Peter,

Jij hebt het over menselijkheid en ideologie.
Helaas ben ik er in het geheel niet van overtuigd dat er louter uit mededogen wordt ingegrepen in zovele landen.
Dat wordt er van gemaakt maar de werkelijkheid is dat het puur het eigen belang dient….niets meer en niets minder.
Guantanamo is wel menselijk hè Peter?Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen?Ach dat er hier en daar iemand wordt opgeofferd voor the good cause moet kunnen ,toch?

op 10 06 2007 at 14:10 schreef Peter Breedveld:

Laila, ik ben er evenmin van overtuigd dat er altijd louter uit mededogen wordt ingegrepen. Maar ik geloof er ook niks van dat puur het eigenbelang zou gelden. Ik denk dat het meestal een mix is van de twee. Daar is niks mis mee.

Ik geloof oprecht dat Bush, hoewel een marionet van de grote corporaties, evenzeer wordt gedreven door een zeker idealisme. Ik denk dat hij werkelijk de wereld wil verbeteren.

Guantanamo is een schandvlek voor de democratie. Dat staat trouwens ook in dat manifest.

op 11 06 2007 at 12:40 schreef Peter Breedveld:

Je hebt gelijk dat Bush zelf ook extremistische en fundamentalistische trekjes vertoont, Laila. Maar dat hij ‘extremistisch en fundamentalistisch gedrag’ in het buitenland bestrijdt, dat, eh, bestrijd ik. Bush is het te doen om regimes die in zijn ogen een gevaar vormen voor de VS en de rest van de vrije wereld.

Het is helemaal niet eigenaardig om de wereld te verbeteren door middel van oorlog. Vaak kan je niet anders. Hitler is ten val gebracht door middel van orlog, de Japanse expanicedrift is ten staan gebracht door middel van oorlog. Er is met oorlog een einde gemaakt aan de slavernij in de VS. Oorlog is verschrikkelijk, maar soms is een oorlog de moeite waard om te worden gevochten.

En wat een oorlog kost, daarover kun je regelmatig lezen en horen in de gevestigde media.

op 11 06 2007 at 12:54 schreef Laila:

Bush bestrijdt in den vreemde extremistisch en fundamentalistisch gedrag terwijl deze 2 ismen hem zelf ook niet helemaal vreemd zijn.

De wereld willen verbeteren en democratie brengen d.m.v. oorlog. Eigenaardig.
Men rept alleen maar van wat zo’n oorlog kost staat iemand er wel eens bij stil wat zo’n oorlog opbrengt?

Alhoewel ik helemaal overtuigd ben van jouw goede bedoelingen heb ik dat gevoel in het geheel niet bij Bush.

op 11 06 2007 at 14:21 schreef Rick de Bie:

http://costofwar.com/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS