Home » Archief » Extreemlinks bestaat niet


[05.09.2007]

Extreemlinks bestaat niet

Roel de Rederijker

Pompeii3 (50k image)

Gezocht met Google op 1/9/2007:
extreem-links: circa 70.600
extreem-rechts: circa 471.000

Volgt hieruit dat er meer extreemrechts dan extreemlinks gevaar is in Nederland ? Als je de media volgt, zou je dat kunnen denken. Zelden zal men op het NOS-journaal de term extreemlinks horen.

De onderzoekers Jaap van Donselaar en Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting, Universiteit Leiden) gingen zelfs zo ver om te waarschuwen voor een toegenomen dreiging van extreemrechts (‘rechts-extremistisch’). De reden? Hoewel het totaal aan racistisch + extreemrechts geweld was afgenomen, zou het aandeel van extreemrechts geweld daarbinnen zijn toegenomen.

De vraag rijst nu: wanneer ’telt’ racistisch geweld als extreemrechts? Als de daders autochtoon-wit zijn en hun slachtoffer bij een kroegruzie iets als “kut-buitenlander” toeroepen? Het zou onzinnig zijn om dat extreemrechts geweld te noemen, maar het rapport lijkt dat wel te doen.

Telt een confrontatie tussen autochtone jongeren en moslimjongeren als extreemrechts geweld of als racistisch geweld?

Het is trouwens bevreemdend dat het rapport extreemrechts wel benoemt, maar nalaat om extremistisch moslimgeweld te benoemen. Wat moet men denken van de morele integriteit van een Monitor Racisme & Extremisme die het voortdurend heeft over extreemrechts, maar nooit over extremistisch moslimgeweld noch over extreemlinks?

Aan de universiteit is er niemand die extreemlinks bestudeert. En hoe gedragen de media zich, die de morele plicht hebben om objectief te zijn, en die met het belastinggeld van rechtse en linkse Nederlanders betaald worden?

Toen er iemand opstond om links te bekritiseren, vielen de journalisten van de publieke omroep over elkaar heen om hem te ‘weerleggen’ of belachelijk te maken. En toen hij door een linkse extremist werd doodgeschoten, was er bijna niemand die het woord ‘linksextremist’ in de mond nam. Linkse mensen noemden de dader ‘een gek’, want ze konden of wilden niet toegeven dat de dader een linksextremist was. Voor hen kan linksextremisme niet bestaan. Hetzelfde geldt voor de antifascistische onderzoeksgroep Kafka en voor de Anne Frank Stichting, die zich in moreel opzicht compromitteren door wel rechtsextremisme te onderzoeken maar niet links-extremisme.

Was Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, gek? Volgens de rechter niet.

Bestaat extreemlinks? Politieke moord, taartstrontgooi-incident, de terroristische achtergrond van GroenLinks senator Sam Pormes, het goedpraten van extreemlinkse regimes door linkse parlementsleden (Ien van den Heuvel en anderen), de GroenLinks politicus die na de arrestatie van Van der Graaf om zich heen belt om extreemlinkse organisaties te waarschuwen om hun correspondentie te vernietigen … De feiten spreken duidelijke taal: extreemlinks bestaat.

Extreemlinks moet even hard vervolgd worden als extreemrechts. Als linkse politici dat niet hardop zeggen, compromitteren ze zichzelf, kweken ze terecht wantrouwen aan bij rechts, wat slecht is voor de dialoog tussen links en rechts.

Een andere mediavervorming is dat de Nazi’s altijd worden afgeschilderd als rechtse extremisten. Maar de Nazi’s waren, in hun begintijd, eerder linksextremisten dan rechtsextremisten. Het was in het begin een typische arbeidersbeweging, met als doelen werk en welvaart voor iedereen (‘jeder soll ein Volkswagen haben‘ was de slogan). De term Nazi is een afkorting van Nazional-Sozialist. Het ging in oorsprong om een socialistische beweging, die later afgleed tot het een gewetenloze oorlogs- en vernietigingsmachine werd.

De hypocrisie van de Anne Frank Stichting, van Kafka en van linkse mensen schuilt hierin dat gedaan wordt alsof er een wereld van verschil zou zijn tussen extreemlinks en extreemrechts. De werkelijkheid is dat extreemlinks en extreemrechts sterk op elkaar lijken. Ze bedienen zich beide van gewelddadige indoctrinatie, propaganda en geschiedvervalsing.

Als Nederlandse intellectuelen en media eenzijdig waarschuwen voor extreemrechts, maar niet voor extreemlinks, dan wantrouwt de burger terecht zowel de integriteit van de media als de morele status van die intellectuelen. Maar dat wantrouwen is slecht voor de democratie. Want democratie heeft behoefte aan een dialoog in vertrouwen tussen (niet-extremistisch) links en rechts. Dat vertrouwen ontbreekt wanneer rechtse mensen continu gevaar lopen om ten onrechte voor extreemrechts te worden uitgemaakt en wanneer wordt nagelaten extreemlinkse activisten te vervolgen.

Wat we nu zien in Nederland is het grote wantrouwen tussen links en rechts, en dat is precies een situatie die polarisering richting extreemlinks en extreemrechts in de hand werkt. Helaas draagt de Monitor Racisme & Extremisme zelf bij aan die polarisering door een eenzijdige focus op extreemrechts en en door het zwijgen over extreemlinks en over de extremistische moslims.

Roel de Rederijker allitereert zo leuk en zou de titel van een Suske en Wiske-album kunnen zijn.

Algemeen, 05.09.2007 @ 14:32

[Home]
 

166 Reacties

op 05 09 2007 at 15:48 schreef metatron:

Ik vind het allemaal veel te extreem tegenwoordig. Evengoed als ik de naam Roel de Rederijker extreem alliterarisch vind. Overigens ben ik blij met deze extreem goede uiteenzetting tussen beide extremen en de extreem vreemde houding van de regulier media inzake het extremistendebat. Ik krijg er extreem eczeem van.

op 05 09 2007 at 16:04 schreef filantroop:

De veronderstelling dat er meer vrees heerst voor extreemrechts dan voor extreemlinks lijkt volkomen gegrond. Veelal wordt de vrees voor extreemrechts gevoed door historische bevindingen met regimes die als extreemrechts gedefinieerd worden, zoals het Duitsland onder Hitler, het Italië onder Mussolini, en de kleinere fascistische of nationaal-socialistische regimes, zoals het Hongarije onder Horty, het Spanje onder Franco, het Portugal onder Salazar en het Roemenië onder Antonescu. Een aantal van deze regimes heeft ontegenzeggelijk veel slachtoffers gemaakt. Maar een beginfout zit al verborgen in het over één kam scheren van het nationaal-socialisme en het fascisme. De overeenkomsten mogen dan wel talrijk zijn, de verschillen des te groter, want in het fascisme ontbreekt de rassenwaan, die in het nationaal-socialisme diep ingevreten is. De overeenkomst is het totalitaire karakter, maar daar op afgaan maakt de communistische regimes net zo analoog aan het nationaal-socialisme als het fascisme dat deed. Als we ons door de slachtofferaantallen laten leiden dan zijn de overeenkomsten tussen het nationaal-socialisme en communisme nog sterker.

Steeds meer wordt in politicologisch en historisch opzicht het nationaal-socialisme tot het linkse denken gerekend. Niet nieuw overigens, want al in de jaren zestig van de vorige eeuw waren er historici die de SA als revolutionair en links karakteriseerden.
In de ideologie van het nationaal-socialisme zitten merkwaardig veel overeenkomsten met het communisme van de Sovjet-Unie onder Stalin, zoals de afkeer voor het kapitalisme, de plutocratie en Amerika. Bovendien werd onder Stalin veel sociaal en etnisch gezuiverd en volkeren verplaatst naar regio’s waar de overlevingskansen gering waren.

Hoe het dan toch zo heeft het kunnen gebeuren dat het nationaal-socialisme vanaf de Duitse capitulatie tot het rechtse denken gerekend werd, heeft uiteenlopende oorzaken. De Sovjet-Unie gold als een der overwinnaars van de tweede wereldoorlog, en links, waar dan ook ter wereld, vond zichzelf de belangrijkste bestrijder van het nationaal-socialisme. Bovendien wilde iedere politieke stroming zich de geringste zweem van schuld aan de shoah van zich afschudden. En daar slaagde merkwaardig genoeg links beter in dan rechts, dat decennialang het stigma van de shoah met zich meedroeg, sterk aangemoedigd door datzelfde links.
Nog in deze tijd zien we linkse opiniemakers, politici en activisten de nomenclatuur van het derde rijk gebruiken tegen alles wat maar rechts lijkt te zwemen. Zo werd het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen terminologisch geassocieerd met het in goederenwagons proppen van zigeuners en joden met als doel deze te vergassen. Veel en vaak werd de shoah misbruikt voor politieke doeleinden. Zo werd het doorgangskamp Westerbork jaarlijks door vermeende vredesactivisten misbruikt, en werd door een vooraanstaand politicus Anne Frank nog eens ten tonele gesleept om een tot vijand verklaarde politicus te criminaliseren. De namen van top-nazi’s passeerden rijkelijk de revue om er opkomende rechtse politici mee te associëren.

Ironisch genoeg heeft de morele verontwaardiging over totalitair geleide staten zich vooral jegens rechts afgespeeld. Toen Freek de Jonge ageerde tegen Nederlands voetbal in het Argentinië onder Videla, verzuimde hij het grootschalige onderdrukken en moorden in de rode regimes in beeld te brengen.
In het naoorlogse Nederland vond een zuivering plaats van hen die een onbetamelijke rol gespeeld hadden tijdens de bezetting. Vele jaren echter waren hier te landen opiniemakers, politici en activisten actief die een ideologie aanhingen die in het onderdrukken en moorden niet onderdeed voor het derde rijk. Terecht heeft Frits Bolkestein zich erover verwonderd dat hier nooit een luid mea culpa over geuit is.
De aanbidders van kwalijke regimes hebben in een diaspora over de media, de politiek en binnen tal van instituties een plek gevonden, en konden zonder enige vorm van morele sanctie vooraanstaande posities innemen. Het zijn nu juist zij die bepalend zijn voor het aansporen van de vrees voor rechts.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het gebruikelijk geworden te spreken over “het spook van de verrechtsing”. Toch putte de Centrumpartij (later de Centrumdemocraten) juist uit het electoraat dat traditioneel links stemde, maar zich al in deceptie van de politiek afgekeerd had.
In een zucht naar een nieuw electoraat heeft links zich inmiddels vervreemd van het oude electoraat en lijkt een concordaat met de islam op handen. Men is er nog steeds niet tegen totalitaire regimes, mits ze maar niets rechts zijn.

op 05 09 2007 at 16:14 schreef metatron:

Filantroop:

‘Toen Freek de Jonge ageerde tegen Nederlands voetbal in het Argentinië onder Videla, verzuimde hij het grootschalige onderdrukken en moorden in de rode regimes in beeld te brengen.’

Volgens Amnesty International hebben er afgelopen jaar naar schatting 10.000 executies (uiteraard pas na een zorgvuldige rechtsgang) plaatsgevonden in het cultureel verantwoorde China. In het land van de reizende kraanvogel annex rijst (wanneer gaat die eindelijk een keer overkoken), is verders kinderarbeid, slavernij, abortus exorbicus, landonteigening, onderdrukking van andersdenkenden/gelovigen en wat dies meer zij een allerdaagse aangelegenheid.

Ideologen, linksen en culturele intellectuelen, kom er maar in. Tijd zat om jullie verontwaardiging te spuien voordat de gele spelen beginnen.

op 05 09 2007 at 16:17 schreef Cor:

@filantroop:
Rassenwaan? En dit dan: http://www.charlesdarwinresearch.org/Dutch.pdf ?

op 05 09 2007 at 16:46 schreef Edwin:

citaat Filantroop:

"De overeenkomsten mogen dan wel talrijk zijn, de verschillen des te groter, want in het fascisme ontbreekt de rassenwaan, die in het nationaal-socialisme diep ingevreten is"

Dat waag ik toch te betwijfelen, waarde Filantroop. OK, je weet een duidelijk verschil te noemen: het ontbreken van de rassenwaan.

Daartegenover staan toch wel erg veel overeenkomsten:
1. Expansionistische oorlogszucht.
2. Prefaleren van de ‘daad’/aktie boven het woord.
3. Teruggrijpen op een (al dan niet mythisch) ver verleden.
4. Leidersprincipe.
5. Traditionele rolverdeling man/vrouw.
6. Afbreken rechtsstaat.
7. Totale onderschikking van het individu.
8. Machtsovername op democratisch-legitieme wijze
9. Anti-communisme
10. Sterk nationalisme

Enkele bovengenoemde punten zijn ook van toepassing op het communisme. Maar in ieder geval is het mijns inziens niet vol te houden dat verschillen tussen fascisme en nationaal-socialisme groter zijn dan de overeenkomsten.

op 05 09 2007 at 16:46 schreef filantroop:

Prettig dat je het even aanvult, Metatron. Toch doelde ik wat meer op het verleden van de rode regimes, toen de slachtoffers met nog veel meer nullen geteld werden, en een inmiddels bekend Ikon-presentator nog een bede richting Pol Pot zond.

op 05 09 2007 at 16:57 schreef Jimmy:

Links heeft deze supersceptische houding van rechts — of wat zij als ‘rechts’ ervaren — over zichzelf afgeroepen. Al richt mijn irritatie zich meer op de progressieve dromers, die meestal links, maar zeker ook rechts te vinden zijn. Ik vind een Hans Dijkstal veel irritanter (en gevaarlijker) dan een Marijnissen.

Willem De Zwijger, Carel Brendel, Pim Fortuyn en vele anderen hebben er m.i. duidelijk op gewezen, dat niet iedere (voormalige) PvdA’er een progressieve New Age freak hoeft te zijn, noch de feministische, multiculti adept van de jaren ’80 en ’90 is. (Wat GL betreft weet ik dat zo net nog niet.) Ikzelf heb helemaal niets met de politiek, zowel met rechts als links niet. Wat mij betreft schaffen ze de Staat vandaag nog voor 80% af.

Zowel Wilders, Balkenende als Halsema spreken niet (lees: nooit) in mijn naam: Ik ben al die hopeloze lui meer dan zat. Wie denken ze eigenlijk dat ze zijn, dat ze mijn leven moeten, mogen of zelfs kunnen regelen. Welk fatsoenlijk mens ambieert dat eigenlijk?

Wij kunnen de huidige links-rechts remise alleen vermijden, als we de Staat verkleinen. Hoe multicultureler een land, hoe kleiner de Staat moet zijn. Anders krijg je wekelijks debatten over hoofddoekjes, burqa’s, moslimscholen, discriminatie bij discotheken, belastingen, prachtwijken, en al wat niet dan. Met alle verdenkingen van rechts tav cliëntelisme, politieke correctheid, islamofilie en van links tav racisme, de JSF en Amerikaanse lobby’s voor Irak.

Wat doet (=kan) een overheid? Twee dingen: herverdelen en verbieden/ controle, meer kunnen ze niet. Oplossingen van de overheid zijn gedoemd te mislukken en hebben vrijwel altijd een nog slechter bijgevolg tot resultaat.

Een multicultureel land laat geeneens een grote Staat toe, want elk overheidsbeleid kent naast voordelen voor de enge groep mensen, nadelen voor een andere groep mensen. Zo worden (en zijn) we op den duur allemaal ontevreden en gefrustreerd. Als we zo doorgaan, krijgen we alleen maar meer conflicten, die door de politiek gecreëerd worden.

Treffend voorbeeld was onlangs met de prachtwijken. ‘Witte’ huurders hebben geen probleem met ‘zwarte’ huurders, maar ze willen niet extra voor andermans prachtwijken gaan betalen. Nu moeten ze van Bos en Vogelaar, én ja hoor, een conflict is geboren.

Waar worden deze conflicten weer uitgevochten? Bij dezelfde Staat, die de problemen veroorzaakte. Het is bijna slapstick. Gelooft er nog iemand serieus dat de politiek onze problemen kan oplossen? Noem mij een voorbeeld van succesvol beleid van de overheid. Één.

De problemen tussen rechts en links zijn onoplosbaar, als wij én multicultureel én een grote Staat blijven. Kortom: geef mensen vrijheid en de polarisatie zal stoppen. Zo niet, dan wordt de Staat alleen maar groter, bemoeizuchtiger en nog minder efficiënt. (Alhoewel efficiënte overheden niet bestaan)

op 05 09 2007 at 17:13 schreef Aad Leering:

Natuurlijk bestaat er een gevaarlijk extreem-links. De bom die gevonden werd bij Dwars jongstleden toont dat al aan. De georganiseerde kraakbeweging in Nederland schuwt het gebruik van geweld en intimidatie niet om hun politieke ideeën er door te duwen. Zijn we de aanslagen op de Makro’s al vergeten ? Extreem links is veel groter en gevaarlijker dan extreem-rechts.

op 05 09 2007 at 17:21 schreef babs:

Even de 10 punten van Edwin met Franco vergelijken.

1. Welk land is door Franco aangevallen/veroverd?
2. Elke politieke stroming is gericht op (grote) daden. Het instellen van de AOW door Drees bleef toch ook niet bij woorden. Fascistisch?
3. Valt nogal mee onder Franco in Spanje, al was het alleen maar omdat hij dan het koningshuis in ere zou moeten herstellen.
4. punt voor jou.
5. en nog een
6. Is in Spanje onder Franco niet gebeurd, je zou zelfs het tegendeel kunnen stellen. Aan onteigeningen zonder rechtsgrond zoals aan het einde van de republiek gebeurde, werd een einde gemaakt.
7. Valt wel mee onder Franco. Al wil ik zeker niet beweren dat er sprake was van totale individuele vrijheid. Maar bij nogal wat kunst uit die tijd geloof je gewoon niet dat dit onder een dictatuur mogelijk was.
8. Een burgeroorlog starten is nauwelijks legitiem te noemen.
9. Je derde punt.
10. en dat is vier.

Op 6 van je 10 punten zit je ernaast. Bij Pinochet/Chili verwacht ik een vergelijkbare uitkomst.

Maar een belangrijker bezwaar tegen je lijstje is dat je de hogere doelen van het fascisme en van het communisme en nationaal-socialisme vergeet.

Het belangrijkste verschil tussen nationaal-socialisme/communismme en fascisme is dat nationaal-socialisme de welvarendheid van de arbeider als uitgangspunt heeft en het fascisme met name de belangen van de bezittende klasse beschermt. Fascisme is de ideologie van grootgrondbezitters en hun gepriviligeerd personeel. Nationaal socialisme en communisme zijn de ideologieen van het werkvolk. Daarnaast is fascisme altijd conservatief religieus en communisme/nationaal-socialisme niet.

Een land als Saudi Arabie vind ik meer fascistisch, terwijl bijvoorbeeld Lybie naar mijn mening meer communistische of nationaal socialistische trekjes heeft.

op 05 09 2007 at 17:26 schreef babs:

Jimmy, helemaal mee eens!!

op 05 09 2007 at 17:28 schreef filantroop:

@Edwin

Hoewel ik de enorme kloof in het aantal gemaakte slachtoffers door respectievelijk het nationaal-socialisme en het fascisme al een groot verschil vind, werd in bepaalde fascistische regimes de ontwikkeling van de kunsten minder van staatswege gedirigeerd dan binnen het derde rijk. Het aanvankelijke Italiaanse fascisme ontlokte zelfs buiten Italië nogal wat enthousiasme op bij kunstenaars en schrijvers, wat niet wegneemt dat het Italië onder Mussolini een totalitaire staat was, met daaraan inherent, politieke gevangenen en moorden. En niet te vergeten de pogingen nieuwe koloniën te vestigen.

Over de overeenkomsten tussen nationaal-socialisme en fascisme liet ik al geen misverstand bestaan, maar ze hebben elkaar ook zeer bestreden. Ik herinner aan de nationaal-socialistische machinaties tegen het Austro-fascisme onder Engelbert Dollfuss, en de moordaanslag op hem.
Voorts leidde de verdrijving van de Hongaarse fascist Horty en de machtsgreep van de nationaal-socialistische Pijlkruizers onder Szálasi tot dood en verderf in dat land.

op 05 09 2007 at 17:35 schreef filantroop:

Dan zitten we nog met de plek waar we de baath-regimes willen indelen. En het Pan-Arabisme van wijlen de heer Nasser. Dames, heren, ga uw gang.

op 05 09 2007 at 17:56 schreef hosseyn:

Hier dan de definitie van Mussolini, die het heeft uitgevonden: "Fascisme kan beter corporatisme worden genoemd omdat gaat om het samenvallen van staatsmacht met die van de corporaties."

In het huidige tijdsgewricht kennen we hier een goed voorbeeld van.

op 05 09 2007 at 18:01 schreef Edwin:

Citaat "Even de 10 punten van Edwin met Franco vergelijken."

Beste Babs, ik vermoed dat hier je een denkfout maakt. Je verwart fascisme met nationalisme. Franco heeft nauw samengewerkt met fascisme, namelijk de Falagne, ook wel de blauwhemden. Hij heeft gebruik gemaakt van de fascistische beweging, maar hij zelf was geen fascist. Na de tweede wereldoorlog heeft hij de Falange afgedankt.

Belangrijk kenmerk van fascisme is dat er sprake moet zijn van massabeweging en dat er op een legitieme wijze aan de macht gekomen moet worden. Ook moet er sprake zijn van een ideologie waarmee de complete samenleving mee doordrenkt moet worden: totalitarisme.

Afgaande op deze kenmerken is het niet juist om Franco tot het fascisme te rangschikken. Wat betreft Pinochet: zelfde laken een pak.

Beide heren hebben wel een rechts-autoritair regime gecreeerd. Autoritair is niet gelijk aan totalitair. De allesbepalende ideologie en andere totalitaire kenmerken ontbreken. Zodoende waren Franco en Pinochet geen fascisten.

op 05 09 2007 at 18:08 schreef hosseyn:

En de economische macht, Edwin. Erg belangrijk.

op 05 09 2007 at 18:12 schreef babs:

wat waren ze dan volgens jou?

op 05 09 2007 at 18:34 schreef dewanand:

rechtse krachten ondersteunen de onafhankelijkheid en vitaliteit van het land, volk en ras. Hierom heb je rechts nodig als je een sterke economie wil.

wat mij het meest verbaasd van de rassen is dat vrijwel alle negers extreem links denken, wat in strijd is met de evolutie. Waar is de grote extreem rechtse leider van Afrika? Waarom hebben negers geen eigen superioriteits ideologie ontwikkeld, om sterk en onafhankelijk te worden. Zelfde geldt min of meer voor INDia.

Bruine en zwarte rassen gedragen zich anders in het politiek spectrum en dat kan genetisch zijn.

Nu heeft een wetenschapper weer eens uitgedokterd dat bijna 44 procent van de menselijke genen variabel zijn. Dus is kan bijna 44 procent genetisch verschil zijn tussen twee mensen, al of niet van hetzelfde ras. Ik snap hier nog niet alles van, maar vind het vreselijk interessant om het dier dat zich mens noemt beter te begrijpen.

De halfapen denkwereld van veel bruine en zwarte hindoes verbaasd mij altijd en ik probeer dit beter te begrijpen. Het verschil tussen Oosters en Westers denken kan genetisch zijn. Kijk maar naar de muziek, want dit komt regelrecht uit trillingen en eigenfrequenties van de genen.

groeten uit Krishnaloka

Dewanand

op 05 09 2007 at 18:36 schreef hosseyn:

@Dewa de superioriteitsideologie in India manifesteert zich in het kastenstelsel. En in die dwaze hindoenationalisten die geloven in de Out of India theorie.

op 05 09 2007 at 18:37 schreef hosseyn:

Je bent me nog altijd een antwoord schuldig, trouwens, Dewanand!

op 05 09 2007 at 19:06 schreef babs:

En Edwin, de blauwhemden zijn net als bruinhemden met name nuttig als je nog niet de volledige macht in handen hebt. Dat Franco gebruikmaakte van fascistische knokploegen die hem als kleine grote leider zagen, maakt hem redelijk fascistisch.

Dat die blauwhemden vervolgens naar huis werden gestuurd op het moment dat ze niet meer nuttig waren en dat ze zich dus naar huis lieten sturen, doet daar niet heel veel aan af.

Alle totalitaire regimes hebben onderlinge verschillen, maar de belangrijkste onderscheiden zijn: conservatief/religieus vs progressief en voor de gevestigde rijken vs voor de onderklasse.

Hitler is met enige goede wil links te noemen, Franco en Fahd niet. De Baath partij eventueel wel.

op 05 09 2007 at 19:10 schreef babs:

En Edwin, de blauwhemden zijn net als bruinhemden met name nuttig als je nog niet de volledige macht in handen hebt. Dat Franco gebruikmaakte van fascistische knokploegen die hem als kleine grote leider zagen, maakt hem redelijk fascistisch.

Dat die blauwhemden vervolgens naar huis werden gestuurd op het moment dat ze niet meer nuttig waren en dat ze zich dus naar huis lieten sturen, doet daar niet heel veel aan af.

Alle totalitaire regimes hebben onderlinge verschillen, maar de belangrijkste onderscheiden zijn: conservatief/religieus vs progressief en voor de gevestigde rijken vs voor de onderklasse.

Hitler is met enige goede wil links te noemen, Franco en Fahd niet. De Baath partij eventueel wel.

op 05 09 2007 at 19:14 schreef Hansje Castorp:

Ik vindt Martijn (organisatie) ook extreem links. Net als de PNVD, als die nog bestaat.

op 05 09 2007 at 19:19 schreef Cor:

Hos, op welk goed voorbeeld van hedendaags corporatisme doel je?

op 05 09 2007 at 19:53 schreef Cor:

Over extreemlinks gesproken en met het risico om als sentimenteel geboekstaafd te worden: de laatste dagen denk ik steeds aan dat naieve meisje bij die vreselijke FARC.
Dat is niet alleen omdat ze zo betoverend mooi is op foto’s die ik zag. Ook omdat het zo’n hartverscheurend verhaal lijkt, van een opgroeiend mens dat bij het vormen van haar wereldbeeld zo misleid werd en daarvan de vreselijkste gevolgen ondervonden heeft.

op 05 09 2007 at 19:59 schreef Jimmy:

Het poldermodel vind ik wel een mooi voorbeeld van corporatisme.

op 05 09 2007 at 20:15 schreef Cor:

Verrassend voorbeeld – goed gevonden. Best mee eens, provocatief. Mag ik dat quoten zonder bronvermelding? (‘Heb ik van Jimmy op Frontaal Naakt’ klinkt zo raar.)

Hos: iets met telefoons en elektriciteit?

op 05 09 2007 at 20:19 schreef Cor:

Verrek, het poldermodel als voorbeeld van een bepaald corporatisme staat zelfs op Wikipedia!

‘Landen met een corporatistisch systeem waren:

Italië (1922–1945) — Benito Mussolini.
Portugal (1933–1974) — dr. Antonio de Oliveiro Salazar.
Brazilië (1937–1945) — dr. Getulio Vargas.
Oostenrijk (1934–1938) — dr. Engelbert Dollfuss en Kurt von Schuschnigg.
In Nederland kent men het aan het corporatisme ontleende Poldermodel.
Ierland, waar men het "sociale partnerschap" (Social Partnership) kent. ‘

op 05 09 2007 at 20:23 schreef Jimmy:

@Cor

Feitelijk elke bedrijvigheid, die zich met de overheid mixt is een vorm van corporatisme.

Trouwens, de VVD is feitelijk gewoon een spreekbuis van het VNO-NCW. Waarom denk je dat ze Turkije bij de EU willen? Niet vanwege hun achterban, die is mordicus tegen — altijd geweest ook. Dat komt alleen door de verwevenheid van de VVD met het bedrijfsleven.

Onze handelsmissies zijn ook vormen van corporatisme.

op 05 09 2007 at 20:25 schreef filantroop:

@hosseyn
De corporatieve staat is zeker een goede variant voor de term fascisme. Binnen de vroege PvdA, toen nog als doorbraakpartij, was dat denken sterk aanwezig. Men had ook aanvankelijk de opzet de democratie nog even uit te stellen na de bevrijding.

De latere PvdA-senator Edward Brongersma, bij velen beter bekend als een pleitbezorger van seks met minderjarigen, schreef een lofzang over de corporatieve staat en het regime van Salazar.
Verlichte elementen van de corporatieve staat vinden we nog terug in de Sociaal Economische Raad, waar men nog steeds de neiging heeft de vox populi te overvleugelen. En de Verenging van Nederlandse Gemeenten, begint daar ook aardig naar te neigen door een staat in de staat te willen zijn zonder door het electoraat weggezonden te kunnen worden.

op 05 09 2007 at 20:27 schreef Jimmy:

@Filantroop

Dat wou ik ook net typen: de SER.

op 05 09 2007 at 20:28 schreef Jimmy:

De JSF!

op 05 09 2007 at 20:49 schreef filantroop:

Hoewel ik niet echt verklaren kan waarom, moet het mij van het hart dat ik Dijkstal een corporatistische kop vind hebben. Dit ondanks dat hij slecht saxofoon speelt.
Hans met de gouden slurf en de flaporen door mijn kast vol Wedgwood? Ik moet er niet aan denken.

Sorry voor deze onheuse bejegening, maar het sprong er opeens uit.

op 05 09 2007 at 20:50 schreef Cor:

De Vereniging Nederlande Gemeenten (VNG) werkte heel duidelijk de gekozen politieke lijn tegen sinds de machtsovername in Rotterdam door Pim Fortuyn (coalitie LeefbaarRotterdam/CDA/VVD, 2002-2006).
Het lidmaatschap van deze vereniging is voor geen enkele gemeente verplicht. Maar als je niet lid bent, heb je wellicht nog minder invloed op die club.
De kleine ‘witte’ gemeenten blazen hoog van de toren in de VNG. De mensen in de grote steden, met al hun sociale woningbouw, vangen de klappen op voor die kleine witte praatjes.

En in Rotterdam zet de PvdA de klok weer terug, met haar teak tik tickzwarte houtkwast.

op 05 09 2007 at 21:02 schreef Cor:

Gekke koppen – heerlijk! Mooie mensen zijn er immers al genoeg.

Geert Mak heeft typisch zo’n kop als een dictatoriale leraar op een middelbare school. Af en toe fantaseer ik dat ik ‘m als middelbare schoolleerling dermate pest met z’n vastgeroeste vooroordelen, dat zijn hoofd telkens roder wordt en tenslotte uit elkaar spat.

Een beetje zoals dat je opeens een demper in die VVD-sax douwt en de door Dijkstal uitgeblazen lucht terugslaat in z’n kop, die dan uit elkaar spat.

(Ik weet – het is verontrustend. Ik ga ermee naar de heaumeaupaath.)

op 05 09 2007 at 21:21 schreef filantroop:

Ach Cor, de fysionomie van sommigen verleidt soms tot uitspraken die we liever niet doen. Het vlees is zwak, de geest soms nog zwakker. Ik vecht ertegen, maar moet soms een nederlaag accepteren, en ga me vervolgens te buiten aan een uiterlijk misprijzen van onschuldige medeburgers als Dijkstal. Maar moet ik eerlijk bekennen, ik ben ook mooi van verre maar verre van mooi.
Maar nu we het er toch over hebben, Pechtold mag er wel zijn. Goed in het pak, met extra virgin-olijfolie gepolitoerde kop, en een stemgeluid waar je een aan Breitner toegeschreven vervalsing kan veilen.
En beweer dan niet dat ik alleen lelijke dingen over mensen zeg.

op 05 09 2007 at 21:22 schreef Lagonda:

Ik vind Dijkstal er eerlijk gezegd altijd een beetje grauw en smoezelig uitzien, met die donkere wallen en zo’n duffe bril. Meer iemand die in een stofjas achter de toonbank staat in een winkel waar ze stofzuigeronderdelen verkopen of zo.

op 05 09 2007 at 22:00 schreef Cor:

Pechtolds kop is superb. ‘k Zou er zomaar op kunnen vallen. Heerlijke vent, wat mij betreft – maar dan wattie uitkraamt!

Onze gastheer merkte eens op – ik kan het niet precies herhalen – dattie Pechtold al vanaf het moment dattie ‘m zag al verdacht van gekte. En hij heeft zijn gelijk op een presenteerblaadje aangereikt gekregen door deze veiling-Alexander. Wat een Kamerclown is hij geworden, zeg!

Alexander Pechtold is op zijn best een ongewenst bijverschijnsel van zijn gymnasiale vorming aan het Rotterdamse Erasmiaans. Misschien komt het allemaal goed als ik ‘m eens stevig en liefdevol in zijn reet neuk.

op 05 09 2007 at 22:14 schreef Lagonda:

LOL! Oh, vast en zeker!

op 05 09 2007 at 22:16 schreef Lagonda:

Wouter Bos zou daar trouwens ook van opknappen.

op 05 09 2007 at 22:49 schreef Cor:

Voor mij bestaan grenzen, Lagonda.
In hel contrast met een publieke fantasie van de Goddelijke Kale zwalg ik van Bos’ kont als van een beerput.

op 05 09 2007 at 22:52 schreef Cor:

Walgen + Zwelgen = Zwalgen ?
Nee, ik heb per ongeluk een z getypt en stop nu omdat ik op een feestje ben en dronken en van de pc moet afblijven. FN-addict.

op 05 09 2007 at 23:51 schreef EH:

Links, rechts. Vrij betekenisloos, behalve als richtingsaanduidingen in het 17e eeuws franse parlement.

Corporatisme, Collectivisme, Totalitairisme, Confessionalisme dat zijn inhoudelijke begrippen waar je wat mee kunt.

Gemeten langs die assen, blijkt het geweld meestal uit grofweg dezelfde richting te komen. Het label wat mensen eraan proberen te hangen is vooral bruikbaar als kijkraam in hun denkwereld.

op 06 09 2007 at 01:23 schreef marthijn Uittenbogaard:

Hansje Castorp:

Ik vindt [vind] Martijn (organisatie) ook extreem links. Net als de PNVD, als die nog bestaat.

Leg dat eens uit dan? De PNVD is tegen veel overheidsbemoeienis. 80% minder teken ik voor. Basisbehoeften regelen door overheid mits nodig en voor de rest weinig overheidsbemoeienis.

Humaan-liberaal of klassiek-liberaal, zie:
http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/20070407_Pedofielenpartij.html

Dat acceptatie van pedofilie als links wordt gezien is onzin. In het verleden waren ook VVD en D66 (naast PvdA en PPR/PSP) hierin zeer liberaal. Vergeet ook Fortuyn niet. D66 wilde de gehele zedelijkheidswetgeving afschaffen. Ed Nijpels dacht hier ook aan. JOVD idem dito. PvdA-werkgroep ook et cetera.

Wanneer de pedohetze blijft zal de Westerse wereld steeds fascistischer worden. Nu wordt dierenporno strafbaar. Daarna buitenseks? Daarna raamprostitutie? Daarna… Onderdrukking en mensenrechten houden niet op bij 1 onderwerp. Het is een systeem. Een systeem dat gekeerd moet worden. Het systeem drijft op zondebokken en overdreven angst. Ooit gehoord van joden?

Hier nog info over pedofilie: http://martijn.org/info/2001_002.html
(tekst van Gert Hekma; een niet-stemmer bij mijn weten)

op 06 09 2007 at 01:55 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Seks met een Republikein (of Democraat, bijna hetzelfde) is inderdaad iets wat je niemand toewenst: Hypocriete Republikeinen-site: http://www.armchairsubversive.org/

Is on topic daar de VS (bijna) een politiestaat (fascisme of hoe je het ook wilt noemen) is.

op 06 09 2007 at 04:30 schreef Asmodeus:

@ Marthijn
Ooit gehoord van het 11-jarige slachtoffer van jouw kinderneukende vriendje Ad van den Berg?
Het seksueel misbruiken van minderjarigen is niet liberaal, links of rechts. Het is een misdaad waartegen de slachtoffers, en niet daders zoals je penningmeester, beschermt moeten worden.
Je wentelen in de slachtofferrol vind ik ongepast, maar pedofielen met raamprostituees en joden vergelijken is werkelijk onbegrijpelijk en ziek.
En flikker alsjeblieft op met je pedopropaganda, die helemaal niets te maken heeft met de hier gevoerde discussie.
Seks met een pedofiel is inderdaad iets wat ik geen kind toewens…

op 06 09 2007 at 07:33 schreef filantroop:

Het betonen van begrip voor de volwassen lust voor kinderen moet veeleer in linkse dan rechtse kringen gezocht worden. Deze stelling valt moeiteloos op te maken uit een reeks van gebeurtenissen. Zo was het de PvdA-senator Edward Brongersma, die naast een veroordeling wegens seksueel wangedrag met een minderjarige zich krachtig inzette voor het verlagen van de seksgerechtigde leeftijd van achttien naar zestien jaar. En daar uiteindelijk ook in slaagde.
De PSP, één van de latere politieke bronnen van Groenlinks wilde het verbod op seks met kinderen liever meteen afschaffen, en Groenlinks zelf bezat zelfs de euvele moed Herman Meijer, die zich als voorstander uitte van seks met minderjarigen, tot partijvoorzitter te maken. En het scheelde slechts een schaamhaar of de brave man was ook nog eens senator geworden na de laatste Statenverkiezingen.
De altoos met Palestijnenjaal worstellende dominee Visser, is een even bekend als berucht voorstander van de lusten jegens kinderen. Bij Sonja Barend mocht hij zelfs eens een pleidooi houden voor een mededominee die over zo’n delict gestruikeld was.

Over op welke partij actieve pedofielen stemmen hebben we helaas nooit een peiling gezien. Maar wie beweert dat begrip voor pedofilie zich niet kan verheugen op vooral linkse bijstand, heeft even niet opgelet.

op 06 09 2007 at 07:50 schreef filantroop:

Over seks met dieren denk ik evenwel wat liberaler. Ik meen dat Bouazza daar onlangs nog een rijk betoog over gehouden heeft.
Gemeenschap met een Blatella germanicus moet kunnen, maar met een Crocodylus niloticus (mits het beest niet zelf instemt) moet ik ten stelligste ontraden. Bij een recente copulatie tussen mens en een Crocodylus niloticus heeft het wijfje haar partner in hoge staat van extase verkerend ontmand en is er smullend mee weggezwommen.

op 06 09 2007 at 07:52 schreef Lagonda:

"Seks met een Republikein (of Democraat, bijna hetzelfde) is inderdaad iets wat je niemand toewenst"

Nee, seks met een pedofiel. Daar zitten we op te wachten. Pedofilie is een vorm van fascisme, overigens. Heb je daar wel eens over nagedacht, Marthijn?

op 06 09 2007 at 08:33 schreef Jimmy:

@Marthijn

Uhm… als ik de Staat 80% wil verkleinen, dan wil ik niet dat mensen vrij achter kinderen aan kunnen gaan.

Daarom ben ik voor zelfverdediging en vrij wapenbezit — immers: meer wapens, minder misdaad, blijkt steeds weer — en in dit geval voor privé-politie.

op 06 09 2007 at 09:33 schreef hosseyn:

Kijk, Filantroop, daar ben ik het dus HELEMAAL niet mee eens. Een beetje gevaar bij de sex maakt het alleen maar opwindender: Crocodylus niloticus is mijn favoriet onder de dieren.

op 06 09 2007 at 09:36 schreef hosseyn:

Maar om even op het corporatisme terug te komen:
Een goed voorbeeld van hedendaags corporatisme is natuurlijk de FED als eerste. En uiteraard olieindustrie in de VS, het militair-industrieel complex, het (geprivatiseerd) justitieel-penitentiair complex etc.

Ik keek het linkje dat Paardestaart me stuurde en huiverde:

http://video.google.com/videoplay?docid=-1656880303867390173

op 06 09 2007 at 09:40 schreef daniel:

Marthijn

Van joden heb ik wel eens gehoord. Daar zijn er geloof ik een paar miljoen van vermoord. Maar voor zover ik weet hebben die zich niet vergrepen aan kinderen. Er zijn wel anderhalf miljoen joodse kinderen vergast.

Kinderen zijn onschuldig, ook als ze zich sexueel beginnen te ontwikkelen. Misschien dan zelfs meer dan ooit. Ouders zijn er om die kinderen te beschermen. Aan iets anders kunnen ze bijna niet denken. Ze willen dat hun kinderen gelukkig opgroeien, misbruik door een pedofiel is niet bepaald de basis voor gelukkige jeugd.

Als de pedofielen partij het recht denkt te hebben gebruik te mogen maken van de naiviteit van kinderen, dan moet je niet verbaast zijn dat ouders -en mensen die echt van kinderen houden- daar byzonder aggresief op reageren. Dan gaan we samen met Jimmy en z’n jachtgeweer even een bezoekje bij je brengen. Als jij aan onze kinderen denkt te mogen komen, komen wij aan jou.

Zo simpel is het.

op 06 09 2007 at 09:48 schreef hosseyn:

Zeg Daniel… hoezo onschuldig? Kinderen (behalve een) worden toch, sinds die appel – zie genesis- allemaal geboren met de erfzonde?

op 06 09 2007 at 09:57 schreef EH:

Niet dat de europese centrale bank een haar beter is dan de FED…

op 06 09 2007 at 09:59 schreef Jimmy:

@Hosseyn

I dacht juist dat de FED officieel niet eens een staatsorgaan was? Hier is sprake van nog iets ergers, dan corporatisme, volgens mij. Een JSF kun je nog wegstemmen in de tweede kamer, net als dat je de SER en het poldermodel kunt staken. Er is nog enige controle.

De FED staat zelfs dat niet toe.

Aaron Russo geeft goed aan waarom corporatisme mensen feitelijk tot ‘slaven’/ onderhorigen maakt. Met een bepaalde mate van inflatie komt de gemidelde Amerikaan op een gegeven moment nooit meer uit de schulden.

Al heb ik een interview gezien met de man en toen bleek hij zo’n 9/11-truther-illuminati-Rockefeller complotdenker te zijn. Dat vond ik dan weer jammer.

op 06 09 2007 at 10:22 schreef hosseyn:

Jimmy: dat complotdenken is anders zo gek nog niet. Ik vind het een beetje een dooddoener om het over ‘complotdenkers’ te hebben: er is natuurlijk heel veel gekkigheid tussen, inderdaad, illuminati, nazibases onder antarctica, ‘zijn de bushes reptiloïde alien-mollen?’

Dat neemt niet weg dat er heel wat complotten zijn aan te wijzen in de geschiedenis – ook, of juist in die van de VS. Ook voor een false-flag operatie draaien ze hun hand niet om.

Ik geloof bijvoorbeeld niet dat het witte huis 11 september heeft beraamd. Maar voorkennis? Natuurlijk – misschien heeft niemand kunnen voorzien op welke schaal het allemaal gebeurde. Maar de daaropvolgende ‘war on terrorism’ is een van de mooiste vrijbrieven aller tijden geweest om burgerrechten te schrappen. In het post-koudeoorlog tijdperk had je eerst de war on drugs; een behoorlijk succesvolle strategie – geen wonder dat men ging uitzien naar een grootschaliger war. En dan komt de grootschaligheid van de aanval alleen maar goed uit. Want in de nadagen van 11 september was er grote consensus over noodzaak tot radicale aanpak van het probleem.

op 06 09 2007 at 10:25 schreef hosseyn:

volgens mij is het corporatief-fascistische van het amerikaanse FED-systeem nu juíst dat er geen checks and balances meer zijn. Hier heeft gewoon het grootkapitaal de absolute macht en de mensen zijn inderdaad slaven van hun kredieten. Maar misschien is het nu iets te ver gegaan, zie de kredietcrisis – die slecht is voor de slaven, maar voor de banken best meevalt. Een solvabiliteitscrisis is veel erger.

op 06 09 2007 at 10:48 schreef Jimmy:

@Hosseyn

Ik heb totaal geen enkel vertrouwen dat de politiek iets goeds kan doen – laat staan hoogstaande complotten. (*lacht* nazi-bases onder zee? Die kende ik nog niet.)

De FED is volgens mij gewoon een slavenmachine. Hoe meer geld ze bijdrukken, hoe meer de overheid kan uitgeven zonder de schulden af te lossen. Hoe harder mensen moeten werken. In de jaren ’50/’60 kon een Amerikaanse arbeider met een loon 7 kinderen onderhouden in een relatief veilige omgeving.

Nu wil ik niet terug naar die tijd, maar het geeft maar hoe ver de dollar gedevalueerd is, en (toegegeven) het consumentisme toegenomen.

PS

Wat dacht je van de autopsie van aliens in Area 51? Al heb ik de illuminati beloofd daar niet meer over te beginnen, anders komen de men in black weer op bezoek.

op 06 09 2007 at 11:02 schreef hosseyn.el.beyar@gmail.com:

Ik ben erg geïnteresseerd in complottheorieën en dat van die nazi-bases (die tot op de dag van vandaag bestaan!) is een wijdverbreide. Het heeft te maken met het zogenaamde "philadelphia experiment" en het "Montauk Project". Als je hierover gaat lezen ontdek je een wijdverbreide en zeer complexe complottheorie die al tot een groot corpus aan films en boeken heeft geleid. Wat ik hier interessant aan vind is dat een grote groep mensen een separate werkelijkheid creëert en daar zo vast in gelooft, dat ze een eigen leven gaat leiden en in leven blijft.

Een beetje zoals godsdienst ;-)

op 06 09 2007 at 11:05 schreef hosseyn:

In de amerikaanse wikipedia kun je onder montauk project en philadelphia experiment, en de links heerlijk dwalen door de moderne mystiek. Het hangt ook allemaal samen met de esoterische kant van de nazibeweging, de tibetconnectie en de experimenten van Hörbiger. Volgens mij is dit hele complex voortgekomen uit de Nazi obsessie voor esoteriek, en dat is wel echt gebeurd, al is het een weinig belichte kant van het derde rijk.

op 06 09 2007 at 11:06 schreef hosseyn:

sorry voor de triple posting, Sysop; ik zit op een stotterend netwerk.

op 06 09 2007 at 11:06 schreef daniel:

hosseyn

sinds die appel – zie genesis- allemaal geboren met de erfzonde?

Ehm, dat is alleen zo voor die mensen die Genesis door bepaalde Christelijke figuren laten lezen. Want die erfzonde heb je alleen nodig zolang je in Jezus gelooft. Zonder erfzonde is Jezus overbodig, tenzij je nog iemand zoekt als model voor okseldeodorant.

Als je Genesis zelf aandachtig leest, zul je zien dat het de bedoeling was van God dat ze die appel zouden eten. God plaatst namelijk geen boobytraps. Bovendien wilde Eva wijsheid en is dat de reden dat ze die appel at. Een goede motivatie lijkt mij. Eva is dus de bron van beschaving. God wordt pas boos als Adam Eva de schuld geeft waarom ze van die appel gegeten hebben.

Ik geloof bijvoorbeeld niet dat het witte huis 11 september heeft beraamd. Maar voorkennis? Natuurlijk

Het is veel eenvoudiger dan dat. Zelfsik wist dat er vroeger of later iets zou gebeuren, alleen had ik kernwapens verwacht. Maar dankzij politiek correct denken kon men niet handelen. Alle grote miljardenverslindende afkortingen, FBI, CIA, FAA etc, hebben op die dag vreselijk gefaalt. Ze stonden met hun broek naar beneden, terwijl ze dit eigenlijk hadden moeten zien aankomen. Ze zagen het eigenlijk ook wel, maar ze mochten niet handelen. Dat was namelijk niet netjes. Voorbeeld?

Bericht kwam binnen dat verdachte Arabieren vlieglessen aan het volgen waren. "Maar we konden toch niet 20.000 mensen gaan ondervragen die in Amerika een piloot opleiding volgen" zei men later. Nee natuurlijk niet, ondervraag enkel de Arabische studenten. Dat waren er maar 500, sukkels. Maarja, dat mag niet. Want dat is ‘racial profiling’. En zo heeft men op ieder cruciaal moment een politiek correcte smoes gehad om niets te doen. Het is logisch dat een overheid zich daar vreselijk voor schaamt.

Meer hoef je er niet achter te zoeken, want dat is op zichzelf al een enorm schandaal.

op 06 09 2007 at 11:22 schreef hosseyn:

@Daniel – ik heb Genesis goed gelezen, in wel 8 talen (het is mijn favoriete tekstboek om een taal te leren – het is niet moeilijk, staat vol herhaling en ik weet eigenlijk al wat er staat!) en ben het natuurlijk met je eens, het was dan ook in scherts gesproken.

Ik heb trouwens wel eens een andere complottheorie gehoord, die werd gepresenteerd als ware het historisch bewezen, maar ik ben er niet diep op ingegaan. In het kort – wisten de amerikanen van te voren van de aanval op Pearl Harbour? Britse en Amerikaans-joodse druk op het witte huis om mee te doen met de oorlog had nog een incident nodig om het aan het publiek te verkopen. De britten beloofden in ruil het zionistisch streven actief te ondersteunen.

Misschien kan iemand er licht op doen schijnen?

op 06 09 2007 at 11:56 schreef Peter Breedveld:

Sterker nog, die hele Holocaust schijnt een zionistisch complot te zijn om de stichting van Israël en de systematische onderdrukking van onze Palestijnse zusters en broeders te legitimeren.

op 06 09 2007 at 12:12 schreef pamela hemelrijk:

Boze tongen beweren zelfs dat de Jappen door de VS zijn betaald om Pearl Harbour aan te vallen. In elk geval was Roosevelt ruim van tevoren op de hoogte, dankzij zijn eigen geheime dienst op Honolulu. Drie dagen voor de aanval bereikte de waarschuwing generaal Powell in Washington, die hem doorgaf aan de minister van Marine Frank Knox en diens adjunct James Forrestal. Die op hun beurt weer alarm sloegen bij Roosevelt zelf. Maar Roosevelt deed niks. Nou ja niks… hij liet Powell, Knox en Forrestal onder militair toezicht plaatsen, en hield ze achter slot en grendel tot de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour met man en muis naar de kelder was gejaagd. Hij wilde nou eenmaal koste wat kost, en tegen zijn verkiezingsbelofte in, Amerika in een oorlog storten. Maar daarvoor moest wel een aanleiding worden gecreëerd. "Alles staat of valt met de vraag", schreef minister van Oorlog Henry Stimson op 25 november 1941 in zijn dagboek, "hoe we de Japanners zover kunnen krijgen dat zij het eerste schot lossen." En Roosevelts voorganger Herbert Hoover formuleerde het zo: "De Roosevelt-administration doet alles wat in haar vermogen ligt om ons via een Japanse achterdeur de oorlog binnen te loodsen."

op 06 09 2007 at 12:15 schreef Fritzie:

"Extreemlinks moet even hard vervolgd worden als extreemrechts".

Tuurlijk niet (Pas als er sprake is van geweld), je moet er niet op uit zijn om mensen de mond te snoeren. Dat werkt niet.
.

"Het label wat mensen eraan proberen te hangen is vooral bruikbaar als kijkraam in hun denkwereld"

Inderdaad. De realiteit kent geen "links" en "rechts", wel "waar" en "onwaar".

Het moet toch langzamerhand toch opvallen dat het volk behoorlijk slaafs is en zich telkens maar weer op het oorlogspad laat sturen.
Rusland met zijn Lenin, Duitsland met Hitler. De Fransen met Napoleon en de britten met hun koningshuis.
Het lijkt wel nooit op te houden.

Maar het enige wat duurzaam lijkt te zijn is toch wel de onthulling van de waarheid.

op 06 09 2007 at 12:17 schreef Peter Breedveld:

Zeg Pamela, waarom zie ik allemaal stukken van jou op Het Vrije Volk verschijnen en niet in mijn mailbox? Hou je niet meer van mij?

op 06 09 2007 at 12:41 schreef Sikbock:

Volgens mij valt het wel mee allemaal.. extreem links werd en wordt zeker bestreden door de BVD/AIVD.. die extreem linkse jongens zijn alleen wat slimmer dan die doorsnee rechtse rakkers… en de kranten moeten toch wat hebben om over te schrijven?

op 06 09 2007 at 12:43 schreef daniel:

De britten beloofden in ruil het zionistisch streven actief te ondersteunen.

Door de grenzen van Palestina potdicht te houden?

op 06 09 2007 at 12:57 schreef pamela hemelrijk:

Jawel hoor, ik hou nog steeds van je (al stuit het me wel tegen de borst dat je nog steeds links schijnt te stemmen, of is dat niet waar?) Ik zal je de stukjes doen toekomen. Kissiekissie Pamela.

op 06 09 2007 at 13:11 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Dat Ad van den Berg ooit werd veroordeeld voor seksuele contacten met ene minderjarige kwam niet door die jongen. Het was de vader die er lucht van kreeg. De rechter zei nog dat Ad zo goed voor die jongen was geweest, na het horen van die jongen, en daarom gaf hij hem alleen een boete en een paar maanden voorwaardelijk. Dat jij en anderen standaard bij alle contacten over slachtoffer spreekt is goebbelsachtig taalmisbruik.
In de VS is er ene staat waar je minimaal 10 jaar per kp-plaatje krijgt. Ook jongens van 16 krijgen voor 8 plaatjes: 8*10 jaar minimale straf! De aanklaagster eiste echter 17 jaar per plaatje want 0 jaar was te weinig. Puur bezit. Ook hebben sommigen 200 jaar voor 20 plaatjes et cetera. iemand die activist was hebben ze meteen opgepakt: 5 jaar geheel geïsoleerde opsluiting en daarna veroordeeld tot 85 jaar. Hij had enkel puberjongens die jaren geleden naakt uit zijn douche kwamen gefilmd terwijl ze daarvan wisten en als volwassenen er geen probleem mee hadden. Een ander zei ooit geil te worden van kids en kreeg om die reden jaren cel. Een ander knuffelde ooit een meisje van 12 keer en kreeg 20 jaar: 10 jaar per knuffel. Een ander zegt pedo te zijn en mag nu niet meer 9 meter bij kinderen in de buurt komen wat onmogelijk is: 2 arrestaties meteen op 1 dag, wegens vormfout vrijgelaten en hij vlucht nu als een jood de staat uit. Op den duur moet iedereen met een afwijkende mening het land uitvluchten want men sluit alles en iedereen levenslang op en alle grondrechten negeert men in dat proces! Pedofilie is geen fascisme; het is goed voor kinderen om te leven in een pedovriendelijke maatschappij. Nu worden kids tot robots en ondenkende fascistische wezen gemaakt.
Veel pedo’s stemmen ook rechts: Wilders en noem maar op. Op pedo-fora staan soms peilingen namelijk. De PNVD krijgt daar maar 15% of zo. Pedofilie is niet links maar rechts is altijd geniepiger. CDA en VVD spelen tactische spelletjes. VVD heeft dierpornoverbod jarenlang tegen weten tegen te houden maar schreeuwen dit nooit van de daken. De PvdA is een allochtonen en feministenpartij en die zijn compleet seksfascistisch net zoals de SP. Echter de VVD tegenwoordig bijna ook.. Keihard straffen om te laten zien dat je een ‘held’ bent en veel strafbaar maken. Van Baalen, Weekers, Teeven en noem maar op. Dat zijn toch geen liberalen. Wilders is een fascist: wil bijvoorbeeld de democratie afschaffen: PNVD verbieden. De VVD holt achter Wilders aan maar ze zouden juist een liberale agenda moeten voeren en niet enkel op financieel gebied!
Mijn ruiten zijn tig keer ingegooid (kristalnacht) en niemand van alle politici heeft daar ook maar iets van gezegd terwijl wij ze telksens massaal gemaild hebben dit wel te doen!
Ook van de meesten hier verwacht ik niet dat ze tegen geweld zijn. Lekker laten zien dat je verstand hebt van bepaalde regimes maar o wee om buiten de boot te vallen. Zielige lieden.

op 06 09 2007 at 13:24 schreef hosseyn:

Daniel: de britten doen nooit wat ze beloven! Vraag maar aan de Grieken.

op 06 09 2007 at 13:41 schreef Peter Breedveld:

al stuit het me wel tegen de borst dat je nog steeds links schijnt te stemmen, of is dat niet waar?

Dat is een hardnekkige mythe die in stand wordt gehouden door Duns. Ik stem op personen en de laatste keer was dat iemand van EénNL. Is dat een linkse partij?

Hé Marthijn, het is hier verboden voor pedo’s, hoor. Vooral rechtsdragende pedo’s.

op 06 09 2007 at 13:54 schreef Hansje Castorp:

@Uittenboogaard

Ik ben tegen geweld aan kinderen. Daarom vindt ik Martijn ook linksextremistisch omdat ze linkse thema’s als emancipatie en gelijkheid bevoorvechten, en tegelijkertijd banden hebben met mannen die geweld plegen. Tegen de wet en tegen kinderen. Dat kinderen plezier kunnen beleven aan seks met volwassenen geloof ik ook wel. Maar ik denk dat hun keuzevrijheid niet voldoende ontwikkeld is om zelfstandig aan zo’n lieve, aandachtvolle en gefocuste man te ontsnappen. Het geweld ligt er dus in dat ze zich makkelijk tot dingen laten leiden waarbij ze het verschil tussen vrijwil en dwang niet kunnen maken. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat een man die op sexueel niveau nog niet voorbij puberteit is, niet in staat is om een kind die vrijheid te bieden.

Oh, enne, ik dacht dat wij in Nederland woonden? Wat hebben misstanden in Amerika in vredesnaam met Nederland te maken?

op 06 09 2007 at 14:01 schreef Lagonda:

"Dat Ad van den Berg ooit werd veroordeeld voor seksuele contacten met ene minderjarige kwam niet door die jongen. Het was de vader die er lucht van kreeg."

Geweldig dit. Ad van den Berg had er dus het minst mee te maken, begrijp ik? Ad van Berg doet het met een minderjarige, en degene die verantwoordelijk zijn voor z’n veroordeling zijn, in volgorde van aflopend belang, EERST de vader van die jongen, DAN de jongen in kwestie, en tenslotte dus pas Ad. Laat ik nou denken dat als Ad van den Berg veroordeeld wordt, dat dit dan met name ligt aan Ad zelf.

op 06 09 2007 at 14:26 schreef Hansje Castorp:

@Lagonda,

daar struikelde ik ook al over. Maar u begrijpt het fout: van den Berg werd niet veroordeeld omdat recht uitgevoerd werd of omdat het aan hem lag, maar omdat ie werd gepakt. Als die vader niet in de eerste plaats stennis had gemaakt om zijn kind te ‘beschermen,’ zou niemand de moeite hebben gedaan hebben Ad in de weg te staan. Kijk, en dan krijg je natuurlijk zo’n veroordeling. Maar dat heeft dus vooral te maken met een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij de vader slachtoffer werd van maatschappelijk diep gewortelde vooroordelen jegens mensen die meer dan gewoonlijk van kleine kinderen durven te houden. Mensen die de moed hebben om naar hun gevoelens te luisteren en zulke sociale barrieres trachten te breken. Heb ik trouwens al gezegd hoe slecht het in Amerika is gesteld als je je pedosensuele voorkeuren aan het verkennen bent aan de hand van plaatjes? Onschuldige pixelrijen op een steriel computerscherm – bespottelijk! Erg he?

op 06 09 2007 at 14:48 schreef Lagonda:

Ja, "misdaad" is gewoon een sociaal construct. De burgermaatschappij trekt gewoon maar ergens een willekeurige lijn, en wie aan de verkeerde kant van die lijn valt, is ineens een "crimineel", en moet opgesloten worden. Belachelijk! In een maatschappij die *daadwerkelijk* vrij is, en die haar bekrompen denkbeelden over goed en kwaad achter zich heeft gelaten, zijn gevangenissen helemaal niet nodig. Hoezee!

op 06 09 2007 at 14:53 schreef Cor:

De celstraf die Brongersma heeft uitgezeten was omdat hij met wederzijdse instemming seks had met een 17-jarige. Brongersma was toen 39.
Ik vind het belachelijk dat zoiets strafbaar zou moeten zijn.

Veel meer moeite heb ik met de politieke opvattingen van Brongersma, die binnen de PvdA een groot voorstander was van het semifascistische corporatisme (links fascisme).

De aanpassingen die de laatste jaren aan de Nederlandse zedelijkheidswetgeving zijn gedaan, zijn mijns inziens slecht. Een naaktportret van een 17-jarige mag niet meer gemaakt worden: celstraf en de schandpaal zijn je deel. Germaine Greers boek met foto’s van erotisch geëtaleerde mannelijke tieners, De Jongen (Amsterdam 2003) is volgens de huidige zedelijkheidswetgeving crimineel. Eigenlijk zou er een proefproces moeten worden uitgelokt door een verbod aan te vragen op dat boek. Moet je eens kijken hoe hijgerig de huichelaars van het doorgeschoten ethisch reveil van Grijs I zich daarop zullen storten.

op 06 09 2007 at 15:01 schreef hosseyn:

Maar waarom heeft links dan geen probleem met Mohammed?

op 06 09 2007 at 15:12 schreef hosseyn:

dan zouden ze toch wel een probleem met hem hebben? Hij was ook getrouwd met een 6 jarig meisje.

op 06 09 2007 at 15:12 schreef Peter Breedveld:

Die was toch getrouwd met een rijke koopvrouw? Vuile kapitalist, daarom, natuurlijk.

op 06 09 2007 at 15:19 schreef Peter Breedveld:

Oh fuck, ik zit maar wat te zwatelen. Links zou een hekel moeten hebben aan Mohammed, vanwege zijn vuige kapitalisme. Dat 6-jarige meisje is geen issue.

op 06 09 2007 at 15:23 schreef filantroop:

@Cor
De wettelijk toegestane leeftijd was toen 21 jaar. Bovendien mag van een lid van de eerste kamer (van 23 juli 1946 tot 23 juli 1950 en van 5 februari 1963 tot 20 september 1977 ) toch enig respect voor de wetgeving verwacht worden.

op 06 09 2007 at 15:52 schreef Cor:

Perversee wetgeving, toentertijd. Brongerma heeft niet opgesloten gezeten in een cel wegens disrespect, filantroop, maar wegens vermeend kindermisbruik.

Wetgeving tegenwoordig weer idioot.

De wetgeving was prima zoals die was zo ongeveer eind vorige eeuw. Had beter gewoon zo gebleven.

De hetze tegen vermeende kinderporno en nu weer het overbodige politieke gelul over dierenseks zijn hysterisch.

op 06 09 2007 at 16:32 schreef Hansje Castorp:

Toevallig dat ene Norbert de jonge, computergenie en wereldverbeteraar, zich binnen dit onderwerp nu ook (alsnog) wenst te profileren. Aanschouw:
Pedophile’s Quest I: Eager to Challenge the System

http://www.bbrussen.nl/2007/07/17/norbert-de-jonge-lanceert-pedogame/

op 06 09 2007 at 16:36 schreef filantroop:

Toentertijd was de mores en wetgeving zo, en mag van een senator verwacht worden dat hij zich daaraan houdt.
Of de senator zich in latere tijden, toen de wetgeving mede op zijn instigatie in zijn voordeel aangepast was, aan de wet gehouden heeft is nog de vraag, als ik Pieter Siebelt mag geloven.

op 06 09 2007 at 17:13 schreef Cor:

Bedankt voor je uitleg, filantroop. Nu begrijp ik met welke achterliggende gedachte Marthijn die link naar hypocriete conservatieve Amerikaanse politici heeft gepost, die de katjes in het donker knijpen, allemaal Brongersmaatjes:

http://www.armchairsubversive.org/

op 06 09 2007 at 17:33 schreef Asmodeus:

Ik ben het eens met Castorp.
Iemand nog een babysitter nodig? Ad is zo goed voor kinderen, dat hij slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete krijgt. Hij was geen dader natuurlijk, de rechter kon nu eenmaal niet anders. Gedwongen door de nazi-wetgeving en een foute vader. Het 11-jarige knaapje was geen slachtoffer, maar een robot en een fascistisch wezen.
Wat een vreemde kijk op kinderen overigens…

Deze Goebbelsachtige taalmisbruiker wijst Marthijn er nogmaals op dat joden niet met pedofielen te vergelijken zijn. Het ingooien van ruiten (en ander geweld) keur ik niet goed, maar om dit nu Kristallnacht te noemen is een zielig zwaktebod. Ik mag misbruikte kinderen geen slachtoffer noemen, omdat pedofielen zelf deze rol voor zich opeisen…

Met betrekking tot het verbod op dierenporno: worden straks de damesverwennende kuttenlikkertjes -net als de pitbull- een verboden hondenras?

op 06 09 2007 at 17:45 schreef Jimmy:

@Marthijn

Wat dacht je nou eigenlijk, dat we hier allemaal in snikken uit zouden gaan barsten, omdat mensen zo weinig begrip hebben voor je pedofiele neigingen?

op 06 09 2007 at 18:05 schreef Cor:

Marthijn dacht wellicht begrip te kunnen ontmoeten omdat op deze site half juni jl. kritisch en vrijmoedig werd geschreven over de publieke moraal op het gebied van blote kinderen:

http://www.peterbreedveld.com/archives/00001008.html

op 06 09 2007 at 18:13 schreef Marthijn Uittenbogaard:

De Westerse wereld heeft steeds meer gedetineerden. Steeds meer mensen zitten levenslang in een cel, 23 uur per dag en 1 uurtje luchten. In de VS zit nu 1% van de burgers vast. (stemrecht verliezen ze vaak ook nog) 1 op de 500 inwoners van de VS is een geregistreerde ‘sex offender’. De Staat houdt alles en iedereen in de gaten. Zie ook: http://gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=3821

De massamedia staan geen debatten toe over talrijke kwesties omdat ze te verweven zijn met de politici. De hele Westerse wereld wordt gerund door fascistische klootzakken. Ik ben een van de weinige aardige humanisten die zijn mond open durft te trekken. Iemand merkte op dat pedofilie fascisme is. Tuurlijk, het zijn juist de meest schofterige klootzakken die strijden tegen vrije seks. Hoe fascistischer een regime des te seksvijandiger het is. Zie ook: http://www.violence.de/prescott/bulletin/article.html
Correlatie seksonderdrukking en geweld.

Op zondebokken jagen in eigen land en extern lekker voor de lol oorlog voeren en jezelf en je makkers verrijken en lekker genieten van je sadistische manier om een bevolking kapot te maken.

In Noorwegen is een gevangenis waar langgestraften humaan behandeld worden. Dat zou overal zo moeten zijn. laat god, voor wie daarin gelooft, mensen straffen maar laten wij als mensen alleen daden veroordelen en de mensen erachter niet. Die hebben recht op een humaan verblijf in de gevangenis. In Noorwegen zijn seksuele teksten over minderjarigen trouwens strafbaar. Reve mag daar niet. In Canada en Australië geldt dit ook. Ooit een Westerse journalist hierover horen klagen? Tuurlijk niet. Dat is goebbelstuig. Zij heulen met de fascisten!

Keihard straffen, 3 jaar voor dierenporno is te weinig, iedereen levenslang weg laten rotten. De samenleving is compleet ziek. En worden kinderen beschermd? Tuurlijk niet, alsof iemand dat kan schelen. Je mag ze zelfs slaan met opvoeden, vindt een meerderheid. Maken de steeds inhumaner wordende gevangenisstraffen de samenleving veiliger? Tja, niemand die daar cijfers van heeft. Alsof dat uitmaakt. Onderdrukte mensen moeten toch hun woede en agressie kwijt. Dood minderheden, martel ze, wat geeft het allemaal? Zonder proces mensen levenslang opsluiten mag al in de VS. GB rekt het voorarrest ook steeds verder op zonder advocaat en aanklacht..

Een debat toestaan over schadelijkheid pedoseks? Ben je gek. De waarheid willen we niet weten want joden mogen we niet meer haten, homo’s ook niet en als we dit debat toestaan moeten we pedo’s als mensen gaan zien. Never nooit. Houd je mond daarover en Auschwitz kan heropend worden op korte termijn.

Waar zijn de mensenrechten gebleven. Amnestie en Humanistische verenigingen horen tot het systeem van de onderdrukkers. Zo kon een D66-ex-minister zo voorzitter worden van het Humanistisch (fascistisch) Verbond. De hele kleike is uitwisselbaar: 1 pot nat regeert ons land en ze kunnen alle functies uitoefenen. Iemand die de waarheid zegt moet weg, want we willen blijven geloven in dit leugenachtige systeem.

Fortuyn was eerlijk. De PNVD is eerlijk. Voor de rest zijn er geen eerlijke politici en bijna geen eerlijke mensen in de publieke ruimte, wat dat ook mogen betekenen.

Pamela Hemelrijk is eerlijk, soms iets te overdreven in haar uitlatingen maar wel eerlijk en dus moet ze het maar doen maar haar mening uiten op internet… Alsof niemand haar columns wil lezen.

Ga eens een jaartje op een vreemde planeet zitten tussen de mars- of maanmannetjes en kom dan terug en je zult zien dat je door de bomen het bos niet meer zag. Dat we sluipenderwijs in een fascistenstaat terecht zijn gekomen. Kikker in heet water verhaal.

op 06 09 2007 at 18:16 schreef Marthijn Uittenbogaard:

@ Peter Breedveld

‘Hé Marthijn, het is hier verboden voor pedo’s, hoor. Vooral rechtsdragende pedo’s.’

Ik zie geen bordje: verboden voor joden/pedo’s. wel worden mensen die de waarheid zeggen bijna overal geband. Goebbels is de ware held voor velen. Ook jij moet weer even laten blijken aan de goede kant te staan. Nou dat sta je niet. Je bent net zo erg als de NRC/Telegraaf/Volksrant et cetera.

op 06 09 2007 at 18:19 schreef hosseyn:

Ik denk dat ik Lolita weer eens ga herlezen, heerlijk die paranoia.

op 06 09 2007 at 18:56 schreef Bas:

F…++++ L++++
Nooit zo.n intense haat gevoeld tegen links als nu.
Domheid kan je niet beschrijven als de Goden stil zijn.
Het is de stilte voor de storm , ooit ,lang geleden
, als verklaring voor de gevolgen van het volgen van
eigenbelang, en uitwerking van daarvan.
Het moet te maken hebben met het verschil tussen mens en dier.
Links is het dier ,rechts is pogingen om te ontsnappen aan dat.
Een hond kat , of welk dier ook heeft mijn respect.
Het is overleven ,of niet ,en ,begrijpelijk.
Een mens staat op een tweesprong ,links is terug ,
rechts is proberen vooruit te gaan.
Het lukt meestal niet , maar , de Franse revolutie
bewees dat het mogelijk is om te ontsnappen aan links.
Of heeft het mensdom ,volgens Darwin, een sprongetje vooruit gemaakt vanaf 1800 ?
Lees het ,female nieuws , uit Groningen !! Help !!

op 06 09 2007 at 19:07 schreef Marthijn Uitetnbogaard:

Als je aan mijn kinderen komt… Je mag kinderen niet aanraken? En is dat alles wat je kan reageren op feiten dan mensen levenslang worden opgesloten voor kinderporno, let wel, foto’s op deze site vallen volgens de VS daar ook onder! Je kop in het zand steken. Denken humoristisch te doen. Mijn moeder er onnodig bij betrekken. Veel fascisten zijn domme idioten. Mensen met hersens die laf zijn en alleen aan hun eigen hachje denken zijn de ware schoften. Die hebben geen recht om de jodenslachtoffers te herdenken. pedofiel heeft geen wet overtreden maar mag niet meer bij kinderen (personen beneden 18) in de buurt komen wat onmogelijk is: http://www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/09/pedofielenpropaganda_in_amerik.html
Hij is een jood en moet dood is het credo. Ook jij valt op minderjarigen (*), iedereen bijna, maar houd je mond maar en laat kinderen elkaar doodschieten of geef ze massaal ritalin en maak van scholen forten en dril kinderen. Welkom in 2007. Ik ben hier voorlopig weg. Is niet goed voor me.

(*)
As stated above, one of the most prominent difficulties regarding the moral condemnation of paedophilia is that paedophilic attraction is a much more common phenomenon that it is purported to be (Green, 2002). Research supporting this suggestion, some of which will now be presented, comprises both clinical and self-report studies. In Briere and Runtz’s (1989) study of 193 university male students, 21% reported some sexual attraction to small children and 7% indicated that they might have sex with a child if not caught. In another sample involving 100 male and 180 female undergraduate students, 22% of males and 3% of females reported sexual attraction to a child (Smiljanich & Briere, 1996) Clinical research has physiologically validated the self-report studies of non-clinical, non-paedophile-identified volunteers.

In such a study by Freund, McKnights, Langevin and Cibri (quoted in Green, 2002), it was found that non-paedophilic community volunteers showed significant penile tumescence in response to images of female children as 6 years of age. The extent of the reaction increased with the age of the stimulus person. In another study, heterosexual males demonstrated erections in response to pictures of pubescent and pre-pubescent girls (Quinsey, Steinman, Bergersen, & Holmes, 1975). The men’s erections averaged at 70% and 50% of their responses to adult females and for pubescent girls respectively. In a sample of 66 males recruited from hospital staff and the community, 17% showed a penile response that was paedophilic (Fedora et al., 1992).

In another a study by Firestone, Bradford, Greenberg and Nunes (2000), nearly one-third (27.7%) of a comparison group of unselected young men, who were compared with homicidal and non-homicidal child molesters, showed a positive paedophile index, indicating their principal arousability by visual paedosexual stimuli. These studies support the argument that paedophilic attractions a common feature in many ‘normal’ males, and, as such, a general phenomenon in society (Green, 2002).

Finally, it is interesting to note, as Sternberg (1998 ) points out, that even in adult-adult relationships, the image of the child be be re-invented. Men are often attracted to women who, in certain ways, resemble infants having big eyes or soft skin. These men will also refer to their loved ones as cute or cuddly, use baby talk when being affectionate or use diminutive nicknames for their lovers. Women engage in the same behaviour by enjoying the ‘little boy’ aspects of their partner. Sternberg (1998 ) names this the parental protection tendency: A person seeks not only to be protected by his or her partner, but also to protect him or her. The notion of seeking the child within one’s love object is, in part, also a social creation. Furthermore, some theorists argue that western civilisation has, to a significant degree, eroticised the child (Kincaid, 1993; Levine, 1995).

source: Scientific article ‘Reconstructing paedophilia: an analysis of current discourses and the construct of close relationships’ by Jonelle Naudé; Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Science at the University of Stellenbosch; Supervisor: Mr C. Petty; December 2005
Bron: ir.sun.ac.za/dspace/bitstream/10019/262/1/Naude.pdf

op 06 09 2007 at 19:27 schreef Asmodeus:

‘Wat je zegt ben je zelf’ Kinderachtig, Marthijntje…

op 06 09 2007 at 19:30 schreef Asmodeus:

Die fascinatie met ‘kids’ a là, maar het verband met joden is me nog steeds niet duidelijk. Vind je joden soms net zo zielig als jezelf?

op 06 09 2007 at 19:40 schreef Jimmy:

Ik weet niet, maar ik heb vandaag niet zo’n inspiratie om extreem-links te bashen. ’t Wordt zo sleets en het is ook zo makkelijk. Tijdens Fortuyn was het nog een uitdaging. Maar ja, nu… Al die onverdedigbare onzin pikt toch niemand meer. Geen kunst an.

Geert Wilders gaf ex-communiste Ella Vogelaar vandaag mooi op haar falie. Volgens mij vindt die Vogelaar dat stiekem wel spannend, als een man zo hard op haar inhakt. Vogelaar lijkt me, zeker gezien haar overduidelijk masochistische aanleg, wel gevoelig voor badboys.

Die Wilders, die gaat er nog eens met al die multiculti-vrouwtjes vandoor. Halsema, Sterk en Thieme wachten volgens mij ook op een beurt van Wilders. Het zou me niets verbazen.

@Marthijn

Als de hele wereld tegen je samenspant, dan ligt het aan jezelf jongen.

op 06 09 2007 at 20:10 schreef filantroop:

Moeten we nu verwachten dat na de pitbulls met jodensterren op het Binnenhof, weldra de pedofielen zich zo gaan tooien in een neo-slachtofferisme?

op 06 09 2007 at 20:24 schreef hosseyn:

Ik zie de dag nog komen dat blanke mannen zich met sterren getooid op het binnenhof verzamelen. Nee, geen dooie blanke mannen.

op 06 09 2007 at 20:26 schreef Jimmy:

@Filantroop

Dat moet je ‘m toch nageven: goede strategie.

Als je ook maar iets gedaan wilt krijgen, gewoon als slachtoffer gedragen, dan rollen de rode tapijten zo voor je uit.

Ik heb eens met GL’ers gediscussieerd over de PNVD; ze liepen over van begrip en inlevingsvermogen voor die arme gefrustreerde en in-de-hoek-gedreven pedofielen.

op 06 09 2007 at 21:04 schreef filantroop:

Misschien moeten we ons wat meer inleven in de gevoelens van de medemens die er ongewone passies op nahoudt. De akelige repressie tegen pyromanen en kleptomanen, bijvoorbeeld. Het zou wel eens ten faveure van de emancipatiegedachte van deze bevolkingsgroepen van nut kunnen zijn een politieke partij voor ze op te richten.
Of is het wellicht een goed idee om brandmelders en diefstalpreventieve maatregelen in het winkelbedrijf af te schaffen? We hebben immers niks aan de zich ongelukkig voelende medemens. Iedere passie moet toch bevredigd kunnen worden willen we het mokken der medemens vermijden.
Over de ongelukkige medemens die het kannibalisme aanhangt hangt ook al zo’n taboesluier. We moeten daar niet te lichtvaardig over denken en ook hen wat meer emplooi gunnen. Misschien biedt een vorm van symbiose uitkomst. Pyromanen, kleptomanen en pedofielen aan kannibalen voeren? En dan zitten we nog met de necrofielen.
Ach, je weet het tegenwoordig niet meer, Jimmy.

op 06 09 2007 at 21:13 schreef hosseyn:

Willen jullie er wel even aan denken dat pedofilie niet verboden is en niet strafbaar, zolang je het maar niet in de praktijk brengt?

op 06 09 2007 at 21:44 schreef filantroop:

Moordlust ook niet, mits het maar niet in praktijk gebracht wordt.

op 06 09 2007 at 23:48 schreef Lagonda:

Typisch. Zo’n Marthijn maakt gebruik van nagenoeg dezelfde argumentatie als extreme islamisten. De neus ophalen voor de westerse vrijheidscultuur, omdat ze beperkt worden in hun totaal doorgeschoten wereldbeeld. Als onze vrijheid dan in de verdediging schiet, gaan ze vervolgens klagen wat een schijnvertoning die Westerse vrijheid toch is! Nah! Wij hebben niet eens de vrijheid om ons absolute gelijk overal bevestigd te krijgen! Wij hebben niet eens de vrijheid om met bommen en granaten onze zin door te drukken!

Of, zoals Marthijn het zegt: Nah! We hebben niet eens de vrijheid om op andermans kinderen onze seksuele lusten bot te vieren. Wat een fascistoide maatschappij is dit!

op 07 09 2007 at 07:42 schreef Peter Breedveld:

Ik was wel eens bij een debat over de schadelijkheid van pedoseks. Sprekers waren een gerenommeerde kinderpsycholoog en iemand van de Stichting Marthijn of zoiets, die stichting die zich inzet voor de rechten van pedo’s.

De pedo bediende zich van dezelfde hysterische rethoriek als Marthijn hierboven doet, al was-ie slim genoeg om de Holocaust er niet bij te betrekken. Hij had het over heksenverbrandingen en dergelijke.

De kinderpsycholoog kwam met feiten. Dat wil zeggen hij beschreef hoe een pedo doorgaans zijn objecten van liefde – die gewoon lustobjecten zijn want zodra te oud kunnen ze gaan wieberen – voor zich inneemt. Een ijzingwekkend verhaal: het kind wordt vervreemd van zijn ouders (‘Die begrijpen jou niet’), bang gemaakt en gechanteerd (‘Als je hier iets over vertelt, stoppen ze je in een gesticht’). Pedo’s nemen nooit verantwoordelijkheid voor hun eigen daden, als ze worden betrapt (‘God, waarom hebt U me zo gemaakt?’).

Er is natuurlijk best iets te zeggen over de totale hysterie en paniek die losbarst in de omgeving van een seksueel misbruikt kind, en die onmogelijk geen sporen kunnen nalaten, maar het is mijn diepste overtuiging dat seks tussen een volwassene en een kind schadelijk is en dat er geen sprake is van liefde.

Met andere woorden, het verongelijkte gejammer van Marthijn glijdt van me af als water van een eendenrug.

op 07 09 2007 at 08:10 schreef hosseyn:

De pedo wordt pas echt gevaarlijk als hij niet hysterisch is, maar intelligent, charismatisch en zoetgevooisd; als hij zijn tegenstanders in slaap wiegt en tot medeplichtigen maakt. Kortom, zoals Humbert Humbert in Lolita. Geniaal boek, maar niet geschikt voor pedofielen.

op 07 09 2007 at 08:53 schreef Jimmy:

@Filantroop

Ja, want als we de kanibalen hun gang laten gaan, dan benadelen we de necrofielen weer.

Lastig.

op 07 09 2007 at 09:45 schreef filantroop:

Deze omissie valt niet te ontkennen Jimmy, maar ik dacht zo, als de liefhebbers van de necrofilie en de coprolagnie tot een verbond zouden besluiten, hoeven ze alleen met wat geduld af te wachten tot de kannibaal zijn behoefte doet. Maar ja, dat is wel enigszins in het nadeel van de necrofiel. Ach, je kunt het nooit iedereen helemaal naar de zin maken.

op 07 09 2007 at 10:11 schreef daniel:

De hele Westerse wereld wordt gerund door fascistische klootzakken.

Zo iemand is wat mij betreft welkom om te vertrekken naar niet westerse landen waar ze z’n jodenvergelijkingen meer op prijs stellen. Zijn wij van hem af en hij van ons: iedereen happy.

Als je aan mijn kinderen komt… Je mag kinderen niet aanraken? En is dat alles wat je kan reageren op feiten dan mensen levenslang worden opgesloten voor kinderporno

Valt toch mee niet? Het gaat hier over onze kinderen, hij mag blij wezen dat deze figuren niet de stoel krijgen.

Men are often attracted to women who, in certain ways, resemble infants having big eyes or soft skin.

Ach, moederlijkheid speelt voor de meeste mannen bij vrouwen ook een belangrijke rol, maar dat betekend nog niet dat we het met onze moeders willen doen.

op 07 09 2007 at 10:47 schreef Jimmy:

Misschien iets van een volgorde vastleggen in de wet; 1) coprolagnisten, 2) gerontofielen, 3) necrofielen en tenslotte 4) kannibalen.

Die kannibalen zitten trouwens wel met een afdankertje. Daarbij gaan 1 en 2 goed samen in het verpleegtehuis. Ach, ik weet zeker dat Marthijn er al eens zijn brein over gebroken heeft.

@Marthijn

Hoe sla jij crossverbanden met broeders en zusters; zij, die andere seksuele afwijkingen hebben? Als je hen niet steunt, dan ben je (in je eigen logica) nauwelijks beter dan de fascisten waar je ons voor houdt.

Ook een slechte strategie trouwens: leer van het arbeiders-feministen-holebi’s-allochtonen-blok en m.n. hun vertegenwoordigers van links-progressief Nederland — vooral tijdens de jaren ’80 waren ze ijzersterk.

op 07 09 2007 at 11:06 schreef filantroop:

Begrijpend dat Marthijn Uittenbogaard een verongelijkte liefhebber is van seks met kinderen die zich, even de googlestaf ter hand nemend, uit de naad loopt om begrip te kweken voor zijn kennelijk niet te beheersen passie.
In die verongelijktheid moet het gevoel van onrecht besloten liggen waar deze medemens aan lijkt te lijden, en wel dat het hebben van seks met kinderen wettelijk niet aanvaard wordt. En dat moet de domper voor hem zijn die ertoe leidde er een politieke partij voor op te richten teneinde het recht op seks met kinderen democratisch op te eisen.
Nog los van het feit dat aangenomen mag worden dat kinderen weinig voelen voor seks met ouderen, zijn deze ook nog eens onmondig omdat in tegenstelling tot pedofielen, zij geen politieke partij kunnen oprichten tegen de pedofilie. Het ontbreekt ze namelijk aan passief en actief kiesrecht.
Dat pedofielen begrip verlangen valt nog te billijken als ze hun passie niet zouden willen concretiseren, maar daar klinkt nu juist hun fluit dissonant, want het begrip dat ze verlangen moet tot de onherroepelijke volgende stap leiden: het recht op. Immers, een pedofiel heeft helemaal geen begrip nodig als hij zich niet pedofiel uit. Een moordlustige is pas een moordenaar als hij iemand het levenslicht ontneemt. Daarom is het nogal merkwaardig dat pedofielen begrip opeisen, en hier op een larmoyant toontje komen klagen.

op 07 09 2007 at 11:45 schreef Cor:

Interessante link, Marthijn.

Henk Krol schrijft in de GayKrant:

Wat vreemd, dat de V.S. onze bedgeheimen wil kennen, dat de Amerikanen de meest impertinente dingen van ons willen weten en kennelijk nog verzamelen ook!

Wat verontrustend, dat ónze regering – met daarin ministers van CDA, PvdA en ChristenUnie – dat probeert weg te moffelen!

Amerika eist van de landen in Europa dat gegevens over onder meer het seksuele leven van inkomende reizigers worden doorgebrieft. Nederland werkt daar aan mee. En dat zónder dat de Kamer vooraf in kennis werd gesteld van zulke onbeschaamde vragen.

Wie zou dat hebben bedacht? Roept een van de ministers dan: “Die vragen over iemands seksuele leven gaan wel erg ver. Dat zal de Kamer niet waarderen. Maar ja, we moeten wel akkoord gaan, anders verliest de KLM landingsrechten in Amerika…”

Een ander zegt dan: “Weet je wat? We kleden de brief aan de Kamer zó in dat we dat onderdeel niet hoeven te noemen. Bovendien sturen we die brief op een moment dat de koffers van de leden al gepakt staan, op de laatste dag voor het reces.”

“Prima, idee”, glundert een derde. “De meeste journalisten hebben hun vakantie dan eveneens geboekt en in september is iedereen druk met de begroting, dan is het verdrag met de VS al maanden in werking en kraait er geen haan meer naar…”

Feiten verzwijgen voor de Kamer. Eens was dat de grootste politieke doodzonde die een regering kon begaan. Tegenwoordig roep je als minister-president ‘foutje’ of ‘ach, niet zo bedoeld’ en je regeert rustig verder en mompelt bovendien te pas en te onpas dat normen en waarden hersteld zouden moeten worden.

—-

Moet je je voorstellen, als bijvoorbeeld die keeper van ADO-Den Haag naar New York vliegt, dat dan een Nederlandse ambtenaar dat filmpje waarop te zien is hoe die keeper in z’n reet wordt genaaid op een DVD’tje brandt, en overhandigt aan een CIA-beambte, die dat filmpje gaat bestuderen.

’t Moet niet gekker worden.

Peter vliegt naar de VS en tegelijkertijd zendt een ambtenaar vanuit Den Haag een dossiertje met dierenporno naar Washington, voorzien van een rode sticker ‘Alert!’.

op 07 09 2007 at 12:02 schreef daniel:

Ach ik weet het niet. Als we nu die pedo gasten een reisje naar de VS aanbieden…

op 07 09 2007 at 14:01 schreef filantroop:

Toch begrijp ik krollebol hier niet helemaal. Sedert wanneer wordt homoseksueel gedrag door de overheid opgetekend, zodanig dat de Amerikanen er bedlucht van krijgen? Je moet toch minstens een strafblad op onzedelijk gebied hebben wil de overheid er ten burelen iets van genotuleerd hebben.

op 07 09 2007 at 14:05 schreef filantroop:

Misschien leidt het ertoe dat mijn burgemeester Deetman de toegang tot Amerika geweigerd wordt vanwege het feit dat hij vereeuwigd is naast een ADO-supporter die zijn hangplant aan de nieuwsgierige medemens toont.
Ik heb die Deetman nooit vertrouwd.

op 07 09 2007 at 14:06 schreef Cor:

Tuurlijk, geheime diensten maken slechts gebruik van de gewone bronnen. Slaap lekker.

Als je alle Nederlandese pedofielen naar de VS verscheept hebben tienduizenden kinderen geen vader meer. Zelfde gebeurt als je ze allemaal tegen de muur zet en afknalt: erg veel executies per werkdag, hoor, als je allen al naar de incestcijfers kijkt.

op 07 09 2007 at 14:58 schreef Peter Breedveld:

Ik denk dat een kind beter af is zonder vader dan met een vader die niet met zijn vieze uitsteeksels van z’n kind kan afblijven, Cor.

op 07 09 2007 at 15:57 schreef Michiel Mans:

Als je op Monitor Racisme & Extremisme met de zoekfunctie op hun site zoekt naar AFA, krijg je alleen drie stukken te zien waarin het anti-fascistische en anti-racistische karakter van AFA te pas komt. AFA’ers zijn zwarthemden van het zuiverste water. Onbegrijpelijk dat ze door de monitor als gewelddadige club verzwegen worden. Dat is geen naiviteit of onkunde meer.

op 07 09 2007 at 16:11 schreef filantroop:

Wat nog onbegrijpelijker is is dat ondanks dat het monitoren van uitingen van racisme ook allochtonen als daders aanwijst, dit facet nog steeds onderbelicht blijft.

op 07 09 2007 at 16:15 schreef Cor:

@Peter: het is een onsmakelijk en misselijkmakend onderwerp, maar als je je er in verdiept zul je begrijpen wat ik bedoel. Ooit een slachtoffer van incest gesproken? Er zijn er heel veel. Het is in-en intriest maar luister goed naar de slachtoffers en je weet dat ’tegen de muur’ de oplossing niet is.

@Michiel: uitstekende observatie. Het is ziuver volksverlakkerij.

op 07 09 2007 at 16:18 schreef filantroop:

Dat “antifascisme” blijft mij ook verwonderen. Ik stel nooit fascisme waar in dit land, wel uitingen van nationaal-socialisme. Veelal bewolkt door wolfsangel en soortgelijke blut-und-boden-folklore. Het is jaren tachtig-jargon dat nog is blijven kleven.

op 07 09 2007 at 16:36 schreef Jimmy:

@Michiel Mans

Het verklaart ook wel de absurde nadruk in de media tav Lonsdalejongeren van (vooral) een jaar terug. Nu, ik erover nadenk… hmm, misschien is er iets aan het veranderen.

op 07 09 2007 at 19:35 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Psychologen hebben baat bij slachtoffers want dan hebben ze werk. Zo waren vrouwen die seksuele gevoelens hadden zieke nymfomanen. Homoseksuelen waren ook ziek,kinderen die masturbeerden ook, volwassenen ook trouwens die hier aan deden. Psychologen zijn doorgaans kwakzalvers. Wetenschappelijk onderzoek heeft nimmer aangetoond dat pedoseks schadelijk is. Geloven jullie werkelijk dat het slaan van een kind oké is en het masturberen van een kind schadelijk? Lust botvieren is een schandelijke opmerking. Het is het systeem dat ervoor zorgt dat jong niet met oud om mag gaan. Seks is het middel. Homoseks was niet strafbaar vanwege de homoseks maar vanwege het systeem waarin het niet paste! Homoseks werd altijd gepraktiseerd: geestelijken, in islamitische wereld en men ziet het massaal door de vingers totdat het systeem dreigt te veranderen: dan wordt de vervolging tijdelijk zeer hevig.
Ik geef om kinderen en ben een humanist. Velen hier zijn dit niet omdat men weigert om stelling te nemen tegen mensen die levenslang opgesloten worden voor bezit van enkele plaatjes, jongeren die jaren celstraf krijgen voor seks met iemand van enkele jaren jonger, tegen geweld aan mijn adres stelling nemen, geen stelling nemen tegen bedreigingen op GS, FOK en bijna elk ander willekeurig forum, niet opkomen voor een eerlijk debat in de media et cetera.
Er zijn mensen die positief terugkijken op pedoseks die ze als kind beleefden. bijvoorbeeld de schrijver Alex Verburg die hier een boek over schreef. Is dat een uitzondering? Volgens wetenschappelijk onderzoek niet. Wat schadelijk is is dwang en incest (Rind e.a.).
Nu leren kinderen van jongs af aan dat de buitenwereld gevaarlijk is terwijl dit overdreven is. Men wil kinderen constant opsluiten, in de gaten houden en klaarstomen voor dit kapitalistische systeem. Ik heb niets tegen het kapitalisme behalve als daar alles voor wijken moet. Immateriële zaken zijn ook van belang in een mensenleven.

@ Breedveld Wie jij in debat hebt gezien weet ik niet. Iemand van de Vereniging Martijn met een psycholoog zeg je. Klinkt alsof dat minimaal 10 jaar terug geweest moet zijn want praten is helaas bijna onmogelijk.

Psychologen krijgen amper les in pedofilie of kinderseksualiteit tijdens hun studie, weet je dat wel? Ook heb je ze in allerlei soorten en maten. Pro en anti om het maar even zwart wit te zeggen. De ‘anti’s’ hebben een geloof dat alles schadelijk is en de ‘pro’s’ baseren zich op cijfers en feiten. Zij zien zowel goede als slechte voorbeelden. De pro’s zijn vertrokken onder invloed van hetze en geweld.
@ iemand: Ik denk niet dat de hele wereld tegen mij is. Of ik nou zou bestaan of niet; de samenleving zou er vrijwel hetzelfde uitzien. Alleen ontbreken er hier wat woorden op deze site, maar ik constateer dat we in een fascistenmaatschappij leven, gebaseerd op angst en geweld.
@ iemand: coprofilie, gerontofilie: ik vind alles best zolang er geen dwang aan te pas komt.
Hoezo seksuele afwijking? Iedereen heeft een seksuele afwijking. Sommigen zijn vooral homo (minderheid) anderen houden vooral van dikke vrouwen (minderheid) anderen prefereren orale- boven vaginale seks et cetera et cetera. Iedereen wijkt op meerdere plekken af van de meerderheid zowel op seks- als op niet seksgebied. Leve de diversiteit.

Jullie (Cor uitgezonderd, geldt wel voor de meesten hier) zijn allemaal te laf om eerlijk te reageren want dan komt de hetze over jullie heen. Robots zijn jullie die menen er eigen denkbeelden op na te houden.
@ Lagonda: vrijheid? In moslimlanden zijn er minder gedetineerden dan in veel ‘vrije landen’. Juist jullie kunnen je beter aansluiten bij de moslims want jullie houden er bijna dezelfde opvattingen op na. Dat seks zo negatief wordt gezien, anti-kinderseks/pedofilie (gaat samen) komt door het christendom, moslimgeloof: bijna dezelfde religie/cultuur. Veel afvalligen hebben de cultuur nog steeds.
@ daniel: andersdenkenden verbannen: waarom niet de electrische stoel? En waarin verschil jij met radicale moslims? Ik voel me er niet mee verwant.
@ Jimmy: Ik heb niks met slachtofferschap-misbruik strategieën; Het gaat mij om de waarheid. Fortuyn, Reve (deels), Foucault; trouwens Fortuyn pleitte ook voor pedofilie. Had hij ook verbannen moeten worden? Of zijn jullie fascisten die strategisch denken en niet logisch? Antwoorden hoeft niet want ik weet het antwoord al.
@ Breedveld: Wat zouden jouw kinderen ervan vinden als je ze vertelde dat als iemand aan ze zat, die niet ongevraagd aan ze gaat zitten, dat je die gaat onthoofden en het hoofd op een stok gaat plaatsen? Zulke taal kan alleen van een gehersenspoelde of een laf meelopend iemand komen.

citaat Breedveld: Ik denk dat een kind beter af is zonder vader dan met een vader die niet met zijn vieze uitsteeksels van z’n kind kan afblijven, Cor.
– Wees eens duidelijk. Een vader mag zijn eigen kind nu ook al niet meer aanraken? Want aanraking is vies?, althans zijn ‘uitsteeksels’. Vreemde zaak. Wanneer de seksgestoordheid is geweken zouden intieme contacten tussen wie dan ook, ook ouders met kinderen normaal zijn en zelfs aangemoedigd worden vanwege het positieve effect. Ik heb het dan niet over kleuterneukende-contacten en de gezinnen moeten open zijn, kinderen vrij! Jammer dat als een vader inderdaad zijn kind misbruikt dat het kind het dan meteen zonder volwassen man moet stellen in de huidig cultuur… hooguit twee ouders. Rest is afstandelijke leerkracht en dergelijke die je na 1 jaar verliest want zo is het systeem. Gaat het mis dan krijg je een hulpverlener die ook niet een emotionele band mag aangaan. moet ook afstandelijk en inwisselbaar/opvolgbaar blijven. Vind je het gek dat hulpverlening bijna nooit werkt? Ze zijn beter af bij een lieve oudere vriend of vriendin die om ze geeft en daarvoor niets terug verlangt.

Seksualiteit is bijzaak, dat is slechts een middel om elkaar te plezieren. Het gaat om de contacten op zich en die worden tegengewerkt omdat het systeem alleen afstandelijke jong-oud relaties buiten het gezin accepteert en dat is voor kinderen niet goed. Helaas weten zij niet beter.

@ Hansje: vreemd dat seksualiteit per definitie bij jou gelijk staat aan geweld. Is een knuffel geweld? En zo nee waarom niet? Alleen omdat het OFFICIEEL geen seks heet? Aanraking is taboe in onze GEWELDDADIGE cultuur.

Dat velen zo fel op de persoon spelen: het land uitzetten, doodwensen, betekent dat men de discussie niet aan durft te gaan.

Op den duur keert het tij wel weer. De slinger slaat wel weer een keer de andere kant uit. Liberale periode 1850-1900, fascisme 1920-1945, liberale periode 1960-1980, fascisme 1990-2015, liberale periode 2020-2040

op 07 09 2007 at 20:35 schreef filantroop:

De gedrevenheid waarmee pedofielen hun geaardheid salonfähig willen maken leiden tot het soort pleitnota’s als hierboven prijkt. Daar moet veel tijd in gestoken zijn. Maar omdat die tijd mij niet beschoren is beperk ik me tot enkele zinsneden:

“Hoezo seksuele afwijking? Iedereen heeft een seksuele afwijking. Sommigen zijn vooral homo (minderheid) anderen houden vooral van dikke vrouwen (minderheid) anderen prefereren orale- boven vaginale seks et cetera et cetera. Iedereen wijkt op meerdere plekken af van de meerderheid zowel op seks- als op niet seksgebied. Leve de diversiteit.”

Er wordt hier de suggestie gewekt dat een passie voor volumineuze vrouwen een afwijking is zoals pedofilie. Je zou toch maar een volumineuze vrouw zijn die vanaf nu tot de conclusie komt dat haar minnaar een afwijking heeft omdat die zich tot haar aangetrokken voelt.
Er bestaat geen standaard voor het vrouwelijke lichaam. Trouwens, op welk gewicht mag een vrouw zijn wil de man die zich tot haar aantrokken voelt niet van een afwijking verdacht worden?
De mannen in de periode van de barok hadden kennelijk allemaal een afwijking, als je van de zinnelijke verbeeldingen in de schilderkunst uitgaat.
En blijkbaar hebben pedofielen weinig fromage van erotiek gegeten, want het genoegen van orale seks sluit de vaginale seks niet uit. Het kan er een facet van zijn, maar het is zelden het één of het ander.

op 07 09 2007 at 20:58 schreef Jimmy:

@Marthijn

Aan je mate van opwinding kan ik wel afleiden, dat je enige behoeftes niet kwijt kunt. Je zult er toch mee moeten leren leven. En zo niet, dan zul je een hoop klappen krijgen dit leven.

Fascist (als in corporatist) ben ik nu juist niet, de meesten hier niet. Ik ben juist tegen al die overheid — lees maar terug. Je kan me veel verwijten, maar geen fascisme.

op 07 09 2007 at 20:59 schreef Hansje Castorp:

@Martijn. Ik heb helder uitgelegd waar ik denk dat het geweld schuilt. Een ieder kan teruglezen dat ik daarmee niet seksualiteit bedoelde en als u beter had gelezen, wist u dat ik zelfs voorzichtig toegaf dat kinderen daar plezier aan zouden kunnen beleven.

En u beschuldigt deelnemers aan dit forum ervan niet de discussie aan durven te gaan? Durft u eerst maar eens goed te lezen wat die mensen eigenlijk zeggen!

Uw sneer richting mij slaat dus als een hamburger op een piano – dissonant en bevlekt een mooi instrument (ik heb het dus niet over Hamburgse lui.) Ik stel dus voor dat u nogmaals de reacties hier eens doorneemt. Niet dat ze allemaal zo vriendelijk zijn, maar zorgen dat je de strekking van een commentaar begrijpt en dáár dan op reageert, is het minste wat je moet kunnen in een discussie.

@FN publiek
Is hier een Fortuyn-adept die kan weerleggen of ondersteunen dat wijlen Pim pedofilie bepleitte? (Gezien Marttijn’s rhetorische talent ga ik er eerder vanuit dat Fortuyn zich ooit eens heeft laten ontvallen dat kleine kinderen soms een aai over hun bol nodig hebben oid…)

op 07 09 2007 at 21:00 schreef Hansje Castorp:

lol Jimmy, touché

op 07 09 2007 at 21:14 schreef filantroop:

Naar ik me meen te herinneren bepleitte Pim Fortuyn wel de bontindustrie, maar dat hij het zo bont maakte dat hij de pedofilie propageerde heb ik nergens kunnen lezen. Wellicht kan onze uitbater van de kindersoos ergens de volledige tekst reciteren waaruit dat blijkt.

op 07 09 2007 at 21:21 schreef filantroop:

Hoewel ik niet meteen beweren kan de volumineuze dame als eerste op mijn menukaart te hebben, vind ik het ronduit beledigend Peter Paul Rubens postuum van een afwijking te verdenken. Niet alleen zijn volumineuze deernen mogen er zijn, maar de zinderende glacis van licht dooraderde huidtinten verrukken als een goedgevulde coupe amarena van Marinello.

op 07 09 2007 at 21:28 schreef filantroop:

Echter, “L’Odalisque blonde” , van François Boucher vind ik net weer iets wulpser.

op 08 09 2007 at 11:27 schreef Niek:

Ik lurk al een poos met groot plezier op deze blog. Eindelijk een blog waar scheldpartijen door deelnemers en de webmaster op beschaafde wijze worden gecorrigeerd.

Ik post even vanwege de vraag naar het genoemde artikel van Fortuyn
Hier is het:
"De moderne schandpaal" door Pim Fortuyn in Elsevier 30-11-1999 en gepubliceerd op het libertarische blog Meervrijheid:

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=122

op 08 09 2007 at 16:03 schreef filantroop:

In aangehaalde artikel valt niet te lezen dat Pim Fortuyn pedofilie bepleitte zoals hierboven Marthijn Uittenbogaard schrijft, maar afvraagt (zichzelf?) waarom onder bepaalde omstandigheden “pedoseks” niet toch toegestaan is.

op 08 09 2007 at 19:56 schreef Cor:

Beste Marthijn, de wijze waarop je in de media bent behandeld was consequent unfair: er is iderdaad geen discussie mogelijk. En kinderen zijn daar het slachtoffer van, mijns inziens.
Om Fortuyn te citeren: ‘We zijn ver verwijderd van het begrip dat Brongersma trachtte te kweken, overigens tot schade van onszelf, want alles wat bespreekbaar is, is in beginsel ook beheersbaar, moet u maar denken!’

(Overigens wilde Brongersma heel wat meer dan slechts begrip kweken. Een deel van Brongerma’s werk dat ik las, was uitgesproken pronografisch. lang niet bij alles wat hij heeft geschreven voel ik mij goed.)

Net als Marthijn ageert ook Fortuyn in zijn column op basis van een voorbeeld tegen de hysterische en domme wijze, die juist slachtoffers maakt, waarop in de VS soms met dit onderwerp wordt omgegaan.

Overigens: bij adoptie worden aan de ontvangende ouders heel strenge eisen gesteld. Ook een psycholoog onderzoekt de aspirantadoptieouders en vaak wordt een vraag gesteld als: ‘Wat doet u indien u erotische gevoelens bij uzelf opmerkt in het contact met het kind?’ Wanneer de aspirantouder antwoordt: ‘Het is onmogelijk dat ik ooit enig erotisch gevoel krijg in het contact met het kind’, is dat een indicatie dat de ouder ongeschikt is.
Het volgens de adoptiepsycholoog juiste antwoord luidt: ‘Ik weet dat dat natuurlijk kan voorkomen, maar ga dan niet op die gevoelens in. Als mijn dochtertje straks vraagt om haar te strelen op erogene plekken zeg ik: "Dat doe ik niet, dat doe je later maar met een vriendje als je groter bent, en tot die tijd doe je dat zelf maar"’.

Maar goed – dit onderwerp is feitelijk onbespreekbaar. En tot het bespreekbaar wordt blijven we opgezadels met een wet die bepaalt dat twee zeventienjarigen mogen vrijen, maar vanaf het moment dat een van het stel zijn 18de verjaardag viert het vrijen afgelopen moet zijn tot de partner ook 18 jaar is, onder dreiging van celstraf en een levenslang stigma.

op 09 09 2007 at 01:45 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Cor: – maar vanaf het moment dat een van het stel [2*17jr] zijn 18de verjaardag viert het vrijen afgelopen moet zijn tot de partner ook 18 jaar is, onder dreiging van celstraf en een levenslang stigma. –

In Nederland geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar [voor porno en prostitutie, afhankelijkheidsrelaties (coach, leerkracht) en incest 18 jaar] en de rechters houden zo’n beetje een leeftijdsgrens van 5 jaar aan rond deze grens. Dus 18 met 14 kan nog net… In Nederland dan. In de VS en GB niet. En hier kan steeds minder. Bij jonge kids onderling mag er nauwelijks nog een leeftijdsmarge bestaan bij seksuele spelletjes. Een enge zaak als je het mij vraagt. Helemaal omdat ze dan niet eens gezegd wordt.

op 09 09 2007 at 02:39 schreef Cor:

Marthijn, als ik zo vrij mag zijn spui ik even wat gedachten. Het risico bestaat dat ik heel lomp overkom, maar ik kan mijzelf nu eenmaal niets voorstellen bij een seksuele gerichtheid op kinderen. En ik ben slechts een huistuinenkeuken-psycholoog, dus mijn overdenking kan er helemaal naast zitten.
Ik heb mij in de materie verdiept, omdat ik enkele jaren heb samengeleefd (en dat viel niet mee) met een jongen van ongeveer mijn eigen leeftijd, die vanaf zijn elfde tot zijn zestiende verkracht werd door zijn stiefvader, een Hindoestaan die speciaal omdat ‘ie op die jongen verliefd was met zijn moeder was getrouwd; en ook geweld gebruikte.

Als ik om mij heen kijk voel ik mij soms seksueel aangetrokken tot mensen en dat varieert in leeftijd tussen 16 en 65 (echt waar, ik vind Mick Jagger anno 2007 aantrekkelijk). Ik denk dat het niet normaal is om je als op een fetish te hyperfocussen op een bepaalde leeftijdcategorie.
In tegenstelling tot wat Pim in zijn column schrijft, denk ik dat zoiets niet als een aparte genetische afwijking moet worden gezien, maar meer als een mentaal dominante seksualisatie van een leeftijdsgroep, i.c. veel te jeugdige kinderen.

En in the end komt het er op neer dat het volkomen respectloos is en werkelijk ongehoord om bijvoorbeeld je piemel in een zuigelings mond te steken. De baby zal er geen enkel trauma aan overhouden, maar ik vind het wel degelijk misdadig om zoiets te doen.

Het lijkt me voor jouzelf belangrijk dat je, nu je nog jong en knap genoeg bent om hett te verwezenlijken, een leuke jongen of meisje van een toegestane leeftijd ontmoet met wie het klikt, waarop je je, niet ongevaarlijke, voorliefde voor veel te jonge mensen kunt projecteren.
Als jullie samen opgroeien, ouder worden en bij elkaar blijven, zul je altijd een sprank van dat beeld kunnen terugzien in die ander, genoeg om een redelijk bevredigend seksleven te hebben.
Nogmaals, ik ben ook maar een huistuinenkeuken-psycholoog. Maar ik zie in jou geen monster – maar wel iemand die je de kat niet op het spek moet binden.

Norbert en die campingman zijn publicitair overigens echt een ramp.

op 09 09 2007 at 02:51 schreef Ernst:

Marthijn,
de wereld barst van de mannen, en van al die mannen is er maar één je vader. Hij is veiligheid, je anker, je begin, je vertrouwen (idem moeder overigens). Kortom, de man die onvoorwaardelijk en eeuwig van je houdt, en dat zonder enig eigen voordeel, zoals het aanraken om zichzelf te bevredigen. Ik denk dat PB ook vindt dat hij zijn kinderen mag aanraken, en terecht. Het gaat namelijk niet om het aanraken, maar om het hoe en waarom. Raar dat een kindervriend doet alsof hij dat niet begrijpt.

Weet je wat ik overigens helemaal niet snap, en verdraaid, nu heb ik dan eindelijk de kans het te vragen:

Heb je zelf als kind ook seks gehad met oude(re) mannen, en zo ja, was dat leuk?

En, indien dit het geval is: wat is er met je gebeurt dat je sex met volwassenen niet meer leuk vindt, en het nu toch weer bij kinderen zoekt?

En, indien dit niet het geval is en je als kind geen sex met oude(re) mannen gehad hebt, hoe weet je dan dat het leuk is voor een kind?

Ik vraag het niet uit retorische flauwheid, ik wil het echt graag weten.

op 09 09 2007 at 10:54 schreef filantroop:

Toch is het opvallend dat een pedofiel in staat is het onderwerp “Extreemlinks bestaat niet” te evolueren tot “begrip voor pedoseks”.

Nu mag over dit onderwerp waarschijnlijk appels niet met peren worden vergeleken, maar toch dient zich een zonderlinge situatie aan, waar het zo is dat het als vanzelfsprekend geacht wordt dat een dertienjarige zich niet verkiesbaar kan stellen voor het parlement, of als taxichauffeur dienst kan doen, maar het bij sommigen wel als onrecht gezien wordt dat ze op die leeftijd geen seks met een oude bak mogen hebben. Of liever gezegd, die oude bak geen seks met de dertienjarige. Dat moet voor die oude bakken als een schrijnend onrecht ervaren worden, en gezien mijn compassie met de lijdende medemens heb ik bij vlagen ook zeer met ze te doen. Misschien een geschikt moment om naast de “blijf van mijn lijfhuizen”, en de “kom aan mijn lijfhuizen”(Waar dokter Oudkerk graag op bezoek kwam), ook eens te denken aan gezellige sociëteiten waar de pedofiele medemens beschutting vindt en sfeervolle causerieën kan houden over de geneugten des levens. Wellicht verluchtigd met aansprekende beelden van de toverlantaarn.
Misschien kan dan nog worden gedacht aan een dependance voor liefhebbers van juveniele rottweilers, want ook daar dreigen wettelijke maatregelen het geluk van de medemens te beknotten.

op 09 09 2007 at 16:00 schreef Cor:

Beste Frontaalnaaktlopers, in navolging van Peter Breedveld zullen wij allen onze identiteit op moeten prijsgeven op het internet – in ieder geval stoppen met het onder pseudoniem schrijven:

http://www.ad.nl/multi-media/article1648339.ece

Een prachtig voorbeeld van hoe de hetze tegen kinderporno wordt ingezet om het volk zijn stem op internet te ontnemen.

Ik denk dat ik gauw ga uitzoeken wat de meest vrije van de Verenigde Staten is, want hier is het natuurlijk onleefbaar als Hirsh Ballin zijn zin krijgt.

op 09 09 2007 at 16:04 schreef hosseyn:

Toch denk ik dat iedere situatie op zichzelf staat en als op zichzelf moet worden beoordeeld. Zo kende ik een jaar of vijfentwintig geleden legio meiden van veertien, vijftien in de kraakscene die sex hadden met wie ze maar wilden, zonder dat er ook maar iemand zich druk maakte om leeftijd. Ook niet als het meisje in kwestie een maatschappelijk werkster had of een ots.
Ik heb vriendinnen gehad die al sinds hun twaalfde sexueel actief waren. Als zo’n meisje op haar vijftiende iets begint met iemand van achttien zou die dan opeens een grote schurk zijn?

En als Jan Cremer in zijn autobiografische boek schrijft over de buurvrouw die hem verleidde, toen Jantje 13 was, dan roept hij niet "arme ik, ik ben verkracht!" Wel nee, hij riep iets in de geest van "Holadieeeee! Ik heb geneukt!"

Ik denk dat veel jongetjes van die leeftijd stilletjes wensen om eens stevig door buuf of juf te worden gepijpt. Als zo’n juffrouw dan gevolg geeft aan die wens, is dat dan een verkrachting, of een heilige daad van genade?

Natuurlijk moet er (strenge) wetgeving zijn, maar de hysterie die oplaait, en heksenjachten die sinds Dutroux pas echt zijn begonnen, hebben inmiddels al veel onschuldige slachtoffers gemaakt en doet inmiddels denken aan de hysterie van de pc’ers die overal racisme in willen zien.

op 09 09 2007 at 16:07 schreef hosseyn:

Overigens is Hosseyn ook op strafbare leeftijd ingewijd door een oudere vrouw. Ha! Dat neemt niemand me af.

op 09 09 2007 at 16:12 schreef Hosseyn:

Cor, je bent volkomen gestoord. In de VS hebben ze de War on Terrorism, de War on Drugs, de War on kiddyporn, allemaal voorwendsels om de burgervrijheden te beperken. Je moet wel een metersdikke laag stront in je ogen hebben om dat niet te zien.

op 09 09 2007 at 16:17 schreef hosseyn:

@Cor

Mijns inziens lijd je een beetje aan blikvernauwing. In de VS hebben ze de War on Terrorism, de War on Drugs, de War on kiddyporn, allemaal voorwendsels om de burgervrijheden te beperken. Je hebt nu wel een heel selectieve blik.
(‘fatsoenlijke’ versie!)

op 09 09 2007 at 16:18 schreef Peter Breedveld:

Ha! Hosseyn heeft de woorden van de Grote Denkert Sjoerd de Jong ter harte genomen.

Goedzo, Hos!

op 09 09 2007 at 16:32 schreef hosseyn:

Peter: ik geloof nu eenmaal in meerstemmigheid, een fatsoenlijke en een grove. Ik vond het ook erg grof dat iemand jou eikel noemde. De nette medische term is glans penis.

op 09 09 2007 at 16:34 schreef Cor:

Je standpunt over de zedelijkheidswetgeving vind ik heel gezond en ruimdenkend, beste Hos.

Ik lijd natuurlijk aan blikvernauwing, maar ik beloof je nu eindelijk mijn DECT-telefoon uit de slaapkamer te verwijderen, zoals je eerder aanraadde. Daarna moet het beter gaan.

De VS zijn zeer divers. Ik ken het land niet goed. Maar weet genoeg van de VS om te durven stellen:
In de VS is het i.t.t. in Nederland politieke zelfmoord om te opperen het anoniem deelnemen aan internet strafbaar te stellen.

op 09 09 2007 at 16:37 schreef Hosseyn:

Vreemd scheldwoord trouwens. Wat is er mis met dit sympathieke orgaan, dat bij moslims en joden nooit bang is zich bloot te geven, terwijl het bij christenen dikwijls goedgemutst is.

op 09 09 2007 at 16:39 schreef hosseyn:

Dat is waar, Cor, maar in de vs wordt al heel lang nauwgezet bijgehouden wie er achter welke reactie zit en wat zijn IP is. En echt niet alleen door de GOP’pers, dit begon al onder Clinton. En als jij dingen zegt die de staat onwelgevallig zijn, dan wordt jij op een dag aangehouden en vindt met wat drugs in je auto. Zoals Timothy Leary, staatsgevaarlijk filosoof, in de jaren zestig al ondervond. Hij ging lang achter de tralies. Voor een halve joint.

op 09 09 2007 at 16:52 schreef Cor:

Doen ze dat niet samen met de joden van Google die alles van iedereen in 5 miljard digitale persoonlijke dossiers vastleggen?
Wist je dat die DECT-telefoons je dromen scannen, in opdracht van de neo-cons?

Back to the seventies!

It ain’t fair, John Sinclair
In the stir for breathing air
Won’t you care for John Sinclair?
In the stir for breathing air
Let him be, set him free
Let him be like you and me

They gave him ten for two
What else can the judges do?
Gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta set him free

If he’d been a soldier man
Shooting gooks in Vietnam
If he was the CIA
Selling dope and making hay
He’d be free, they’d let him be
Breathing air, like you and me

They gave him ten for two
What else can the judges do?
Gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta set him free

They gave him ten for two
They got Ali Otis too.
Gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta set him free

Was he jailed for what he done?
Or representing everyone
Free John now, if we can
From the clutches of the man
Let him be, lift the lid
Bring him to his wife and kids

They gave him ten for two
What else can the bastards do?
Gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta, gotta,
gotta, gotta, gotta set him free

Maar, who the fuck is Ali Otis?

op 09 09 2007 at 17:01 schreef hosseyn:

Mijn dromen zijn niet te scannen, ik slaap vrijwel niet en zeker te kort voor een REM periode.

Het is trouwens een oude truc van complottensmeders om vele valse complottheorieën te spinnen (anglicisme) en de wereld in te sturen, zodat ezels zoals jij (en 90% van de mensheid met jou) de echte feiten niet meer kunnen onderscheiden van de onzin en alles maar ridiculiseren.

Maar ga gerust naar de VS hoor. En laat de zeep niet uit je vingers glippen. Tenzij je er wel pap van lust.

Maar apropos, dat eugenetische linkje dat je eerder toonde, waar zou die schrijver de arabieren onderverdelen, bij de zwarten of bij de aziaten? En de berbers?

op 09 09 2007 at 19:36 schreef filantroop:

Nu onze minister van justitie aangekondigd zich te zullen inzetten voor het verbieden van het aannemen van een valse identiteit, wil ik ten overstaan van alle aanwezigen hier een bekentenis afleggen. Na lange tijd in een moordend innerlijk conflict te hebben verkeerd wil ik het eindelijk kwijt omdat ik het gewicht van dit grote geheim niet langer te torsen is, en ik me daardoor tot wanhoop gedreven voel. Vergeef me dat ik erover gelogen heb, maar ik heet niet filantroop. Het is een valse naam. Ik ben zelfs in het geheel niet vrijgevig doch gewoon een vrek.

op 09 09 2007 at 19:37 schreef hosseyn:

Volgens mij gaat het over chatboxen, althans, dat zei men op het nos journaal. En dan nog specifiek voor mensen die zich voor kind uitgeven. Over virutele arabieren zeiden ze nix, dat moesten ze ook eens durven.

op 09 09 2007 at 20:35 schreef filantroop:

Nu niet meteen denken dat ik het was bij Pauw & Witteman, verscholen onder een tapijt en met een aangehecht schaamdosje onder de kin. Ik heb een betrouwbaar alibi.

op 09 09 2007 at 21:24 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Ernst: En, indien dit het geval is: wat is er met je gebeurt dat je sex met volwassenen niet meer leuk vindt, en het nu toch weer bij kinderen zoekt?

Ik wel wel degelijk seks met volwassenen. Jij neemt zomaar wat aan en dat is nou net waarom jij van die idiote meningen hebt.

En toen ik kind was had ik geen seks met volwassenen maar miste dit wel.

Vraag aan jou: wat is er mis met seks? En denk je niet dat seksualiteit misbruikt wordt om ons in het gareel te krijgen/houden? Dat het taboe meer te maken heeft met een patriarchale samenleving dan met seks op zich. Pedoseks in matriarchale samenlevingen is normaal. In patriarchale- niet en komt het toch veel voor met dwang en schuld erbij. Tel uit je winst. Het bespreekbaar maken kan de leeftijdsgrens omlaag halen en op den duur laten verdwijnen.

op 09 09 2007 at 21:33 schreef Marthijn:

Eerste ‘wel’ moet zijn ‘heb’.

op 10 09 2007 at 12:01 schreef Sikbock:

Goed zo martijn, sublimeer die kinderlust maar.. overtuig die anderdenkenden! Houd je iig van de straat

op 10 09 2007 at 12:05 schreef Cor:

Wat is de praktijk die zal optreden bij een algemeen aanvaard ontbreken van een leeftijdsgrens?

In the end komt het er toch op neer dat het volkomen respectloos is en werkelijk ongehoord om bijvoorbeeld je piemel in een zuigelings mond te steken. De baby zal er geen enkel trauma aan overhouden, maar ik vind het wel degelijk misdadig om zoiets te doen.

op 10 09 2007 at 12:09 schreef Ernst:

Marthijn,

ik had geen vooronderstellingen maar wel een paar open vragen. Heel erg bedankt voor de beantwoording.

Ik vind niets tegen en veel voor seks, in welke vorm dan ook, tussen mensen die daarover in volle vrijheid en onafhankelijkheid van elkaar kunnen beslissen.
Volwassenen dus. En inderdaad, kijk je om je heen dan is iedere samenleving waarbij anderen dan betrokkenen zich daarmee bemoeien, vrijwel altijd een dictatuur.

Over de sexualiteit in matriarchale samenleving weet ik niets, en eerlijk gezegd zou ik ook niet 1,2,3 een nu nog functionerende matriarchale samenleving weten te noemen, of het zou de VS moeten zijn, waar als bekend, de vrouw de broek aan heeft :-).
Over dwang en dergelijke: het is een wat Maraget Mead-achtige illusie te menen dat dwang en geweld niet in het matriarchaat zouden zijn voorgekomen. Bij de bonobo’s, toch naaste verwanten in matriarchaat, komen dwang en geweld in ieder geval gewoon voor. Idem de olifanten.

En waar je op baseert dat een kind in een matriarchaat, ook al zou ik jou volgen in je opvatting dat seks met kinderen ‘normaal zou zijn’, die beweerde seks zonder dwang zou hebben plaatsgevonden, dat weet ik ook niet. (Ik laat de zweverig holistische sites op internet buiten beschouwing).

En dwang en schuld? Aangaande seks met kinderen vind ik het prima dat met dwang wordt voorkomen dat volwassenen zich op dat gebied met kinderen gaan bezighouden. En zoals je zelf al zegt, in patriarchale samenlevingen komt er bij seks met kinderen veel dwang en schuld voor. Niet doen dus, als je in een patriarchale samenleving leeft.
Overigens, als vrouwen, het voor het zeggen zouden hebben en die vrouwen ook maar iets op mij (vrouw) lijken, dan zou het niet anders zijn.

Inderdaad, je kan alles bespreekbaar maken, en ieder diertje zijn pleziertje laten hebben, een soort sadistisch universum.
Maar zolang kinderen nog ouders hebben die om hen geven, dan zal dat bespreekbaar maken niet leiden tot het verlagen van leeftijdsgrenzen.

Het lijkt me lastig om te moeten leven met een verlangen waaraan je geen gevolg mag geven. Maar helaas voor jou, iets anders zit er toch echt niet op. Ik begrijp wat het is, want ik beheers mijn verlangen naar Brad Pitt immers ook al jaren, lullig maar sommige dingen zijn nu eenmaal niet anders.

Maar nu we het er toch over hebben: dat artikel van Roel de Rederijker vind ik zeer de moeite waard.

op 10 09 2007 at 12:14 schreef Lagonda:

Marthyn, het feit dat er geen maatschappelijk begrip bestaat voor pedoseksuelen, heeft niks met "seksuele onderdrukking om het volk in het gareel te houden" te maken. Ik snap dat je je als pedoseksueel onderdrukt voelt, maar deze seksuele onderdrukking beperkt zich tot een kleine groep "onderdrukten", en de onderdrukking wordt ook niet (zoals bijvoorbeeld de kerk dat wel probeert m.b.t. heteroseksualiteit) van bovenaf opgelegd. Uiteraard zijn er wetten die pedofilie verbieden, maar de behoefte aan deze wetten komt in eerste instantie voort uit de band die ouders met hun kinderen hebben. Er is helemaal geen instantie of kerk of ideologie die ouders aanpraat dat ze hun kinderen seksueel moeten beschermen tegen pedoseksuelen — ouders komen in de regel helemaal op eigen kracht tot dat besef. Heeft veel met beschermingsinstincten te maken, schat ik zo in.

Er zal nauwelijks een ouder bestaan die het goedkeurt dat zijn kind deelneemt aan een seksuele relatie met een volwassene, en ik kan je verzekeren dat dit ook NOOIT zal veranderen.

op 10 09 2007 at 15:00 schreef Cor:

Dara verkijk je je op, Lagonda.
Je hoort wel over onder anderen de zogenaamde statenlozen, dat kinderen verwekt worden en pedo’s met toestemming van de ouders de aardige oom spelen, die voor huisvesting, kinderopvang en meer zorgt.
Ook kinderprostitutie onder het oog van ouders komt voor – vooral in arme landen.
En dan de verontrustend hoge aantallen van incestplegers, wie de hand boven het hoofd wordt gehouden door wegkijkende moeders die vanalles liever niet zien. Die verhalen zijn legio.

Overigens ben ik maar eens aan het autobiografische boek ‘Voor een Verloren Soldaat’ begonnen, het boek van Rudy van Dantzig, waarin een elfjarige splaapt en doucht met een Amerikaanse soldaat. Als ik het goed heb begrepen denkt Rudy daar in het geheel niet negatief over, maar ik heb het boek nog niet uit.
Er is ook een film over gemaakt, die ik nog niet heb gezien. Ik weet niet of die film inmiddels is verboden door de Nederlandse overheid.

op 10 09 2007 at 15:20 schreef Ernst:

Cor,
dat er ontaarde ouders zijn, zal niemand ontkennen. Mensen die kinderen verwekken om ze vervolgens te verhandelen of zelf te (laten)misbruiken, vallen wat mij betreft in die categorie.

Voor zover ik weet ken ik helemaal niemand met wie ooit incest is gepleegd en dat terwijl ik toch een vak heb, waarin ik een meer dan gemiddelde kans heb om daders/slachtoffers van incest tegen te komen. Daarmee ontken ik niet dat er incest bestaat, maar trek ik wel de alomtegenwoordigheid van dit verschijnsel in twijfel.

op 10 09 2007 at 16:21 schreef Cor:

Ik schreef verontrustend hoge aantallen, niet alomtegenwoordigheid, Ernst.

Het verhaal waarin werd gesteld dat 1 op de 4 meisjes slachtoffer van incest zou zijn is al oud en inderdaad, dat aantal is achterhaald.
Ik geen deskundige op dit gebied, maar het is zeker niet waar dat seksueel misbruik door ouders nauwelijks voorkomt.

op 10 09 2007 at 19:02 schreef Ernst:

Ik heb niet gezegd dat het nauwelijks voorkomt, maar dat ik het niet tegengekomen ben. Normale ouders doen zo iets niet, en dat zijn de meeste ouders nu eenmaal, zelfs in de meest sombere aannames. Overigens rechtsvaardigt het voorkomen van incest op geen enkele manier pedoseksuele (hoe ook genaamd) contacten.

op 10 09 2007 at 22:09 schreef Cor:

Akkoord, helemaal mee eens.

op 14 09 2007 at 10:01 schreef Cor:

‘Voor een Verloren Soldaat’ gelezen en ik kan er niks anders van maken dan dat dit over kindermisbruik gaat. De schrijver van het autobiografische verhaal heeft er levenslang de naweeen van ondervonden.

op 16 09 2007 at 17:22 schreef Paardestaart:

matriarchale samenlevingen

Wáar? Noem er eens éen?

Je hebt gewoon ontzettende pech Martijn..een afwijking die je niet dan op straffe van uitsluiting op opsluiting mag bevredigen. Tough.
Maar kun je niet gewoon gedeprogrammeerd worden? Obviously zit er ergens een draadje verkeerd aangesloten; daar moet toch wel iets aan te doen zijn?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS