Home » Archief » Islamitisch neuken


[07.05.2008]

Islamitisch neuken

Hafid Bouazza

nude2bew (491k image)

‘Lof zij God die maakte dat het grootste genot van de mannen in de vagina’s van de vrouwen ligt en die het voor de vrouwen in de pikken van de mannen legde…’

Zo begint de 14de eeuwse verhandeling over erotiek van sjeikh Nafzāwī, De geurige tuin en de verrukking van de geest en hij gaat verder: ‘De vagina kent geen rust, wordt niet rustig en vindt haar plaats pas als de penis haar betreedt en zo ook voor de penis met de vagina.’

Allah dient geprezen te worden omdat hij zoiets perfect heeft geschapen, want alles is er voor het beste en wel op zijn Panglossiaans: de neus is er voor de bril, de vagina –- affijn, u begrijpt wat ik bedoel. Nu moest die vagina wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: Breed van venusheuvel en geprononceerd van pudenda, vlezig van de venusheuvel tot aan de billen, nauw van ingang, niet vochtig, wel sappig, en zo heet dat de vlammen eruit lijken te slaan. Deze beschrijving treft men niet alleen bij Nefzawi aan, maar in elk ander boek over seks. En veel ervan hebben een theologische inslag.

Aangezien de islam alle facetten van het sociale en persoonlijke leven van de moslim in theorie bepaalt, is het niet verwonderlijk dat de islam ook seksuele richtlijnen geeft voor de ware gelovige. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op teksten uit de koran en uitspraken en gedragingen die aan de profeet Mohammed worden toegeschreven. Dat de islam in Europa in de 17de eeuw omschreven werd als een pornografische godsdienst, had dan ook niet alleen te maken met het hedonisme van Mohammed, van wie een beroemde uitspraak luidt: ‘Van wereldse zaken heb ik vrouwen en parfum lief’ en het sensuele karakter van de paradijsbeschrijvingen in de koran, maar zeker ook met het belang dat er aan de (mannelijke) seksualiteit wordt toegeschreven. Seks diende voor Mohammed niet alleen tot voortplanting, maar mocht ook genoten worden in haar eigen recht; –hij stond coïtus interruptus dan ook toe als anticonceptie.

Dankzij elf september is de islam van een pornografische in een terroristische religie veranderd; een verandering die te betreuren valt. Ik herinner mij nog goed de Marokkaan, die, verbouwereerd door een uitspraak van een Arabische moslima op de televisie dat het Westen geobsedeerd door seks zou zijn, uitriep: ‘’Dat klopt niet. Wíj zijn bezig met seks!’ Deze man droeg zijn stereotiepe stempel met trots. Ik vraag mij af hoeveel er over is van de mythe van de onvermoeibare Arabier. Er wordt verteld dat een Arabier een vrouw van een kruisvaarder als krijgsgevangene nam en op de dezelfde nacht zeven keer de liefde met haar bedreef. De vrouw vroeg: ‘Doen alle Arabische mannen dit zo?’ Hij antwoordde: ‘‘Ja.’ ‘Nu begrijp ik,’ zei zij, ‘waarom God jullie de overwinning op ons heeft geschonken!’

Een Marokkaanse man die getrouwd was met een Nederlandse vrouw, hoorde van haar hoe haar vriendin vijftien keer op een nacht met haar vriend had geslapen. Hij vroeg of die potente vriend een Nederlander was. Toen het antwoord bevestigend was, snoof hij: ‘‘Dan is het een leugen. Een Nederlandse man kan dat niet. Marokkanen wel.’

Het moge duidelijk zijn, seksuele heldendom is vooral een kwestie van hoeveelheid. En natuurlijk van lengte; er is werkelijk niks in het bed nieuws als het gaat om seks. Zo wordt een anekdote verteld van een man die op een ladder kon staan terwijl zijn vrouw aan zijn erectie hing. En het volgende: Een man met een forse pik trouwde eens een vrouw. Tijdens het neuken stopte hij hem helemaal in haar vagijn (en er was geen vrouw die hem aankon), maar zij zei niks. Toen vroeg hij: ‘Hoe sta je ervoor? Is hij al aan de achterkant eruit gekomen? En zij antwoordde:’En jij –- bij mijn vader – heb je hem er al dan in gestopt?’

Misschien vereist seks wel een bepaalde intelligentie en daar bedoel ik niet alleen technische hoogstandjes of andere kunstgrepen mee, maar een soort intuïtieve intelligentie. Wie weleens seks heeft of eennachtelijke standjes, weet hoe moeilijk en moeizaam bevredigende seks kan zijn – tenminste, voor de man die het ook de vrouw naar de zin probeert te maken en om Mohammed recht te doen, moet hier vermeld dat hij zijn volgelingen aanmoedigde iets aan voorspel te doen. ‘Bespring uw vrouwen niet,’ sprak hij, ‘maar zend eerst een bode.’ Men vroeg: ´Wat is een bode, o profeet?’ Waarop hij antwoordde: ‘‘Lieve woorden en kussen.’

Wat we verder weten over zijn seksuele gedragingen is dat hij tijdens de daad zijn hoofd bedekt hield, tegen de vrouw zei: ‘‘Wees op je gemak’, voordat hij aan het werken toog. Voorts besprak hij seksuele zaken openlijk met de mensen die om raadgeving kwamen vragen.

En verder weten we, om in de actualiteit te blijven, dat hij niet besneden was. Er is veel over geschreven en gepolemiseerd door de eerste islamitische geleerden over dit vraagstuk. Er was geen verslag bekend namelijk over een mogelijke besnijdenis. De consensus van de theologen werd uiteindelijk dat Mohammed, als uitverkorene van God, besneden werd geboren. (Arabieren geloofden overigens voor de islam dat, als een jongen was gebaard tijdens volle maan, hij van nature besneden was, i.e. behept met een kleine voorhuid die niet de gehele eikel bedekken kon.)

Het belangrijkste vers in de koran over seks is te vinden in het tweede hoofdstuk, vers 224: ‘Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie. Gaat tot jullie akkers hoe jullie dat willen.’ Dat woordje ‘‘hoe’ is dubbelzinnig, want het kan in het Arabisch ook ‘‘waar’ betekenen. Daarover is in theologische werken hevig gediscussieerd: ‘hoe jullie willen’ zou inhouden dat seks in verschillende standjes bedreven mag worden. De overlevering wil namelijk dat bepaalde Arabieren de liefde enkel bedreven op hun flanken. Dit zou de manier bij uitstek zijn om de vagina zo bedekt mogelijk te houden – het was niet kies om dat lichaamsdeel zomaar open en bloot te vertonen (hierover later meer). Toen een vrouw echter een man kreeg die haar vagina alle hoeken van de tent liet zien, beklaagde zij zich bij de profeet, waarop Allah hem het voorafgaande vers zond. De Kama Sutra heeft dus Allahs zegen.

Het zal niemand verbazen dat van die ‘‘bepaalde Arabieren’ in latere bronnen ‘‘joodse stammen’ werd gemaakt: een teken van de seksuele achterlijkheid van joden ten opzichte van moslims.

Het is de bekende theoloog Al-Ghazāli (1058-1111) die de orthodoxe regels voor goed islamitisch geslachtsgemeenschap heeft neergepend. Volgens hem dient het lichaam van zowel man als vrouw bedekt te zijn tijdens de daad. Hoe minder vertoon van schaamte, hoe beter. ‘Het echtpaar mag op bed niet met het hoofd naar Mekka wijzen. Om het karakter van een vrouw te ‘behouden’, dat wil zeggen ervoor te zorgen dat ze geen overspelige neigingen ontwikkelt, moet de man één keer in de vier dagen seks hebben met zijn vrouw. Dit vraagstuk over de hoeveelheid aan seks die een moslim dient te hebben om zijn vrouw tevreden te stellen, is van groot belang, aangezien het al snel na de dood van Mohammed werd voorgelegd aan deskundigen. Eén zo’n deskundige was van mening dat een moslim eens in de drie dagen seks moet hebben met de vrouw.

Voordat men aan de daad begint, dient bismillah gezegd te worden, In naam van Allah, en moeten enige verzen uit de koran gedeclameerd worden. Deze vroomheid dient vooral voor een edel (lees: mannelijk) nageslacht. Een Arabische bron vermeldt de anekdote van een man die alleen maar dochters kreeg. Hij beklaagde zich hierover bij een imam en deze ried hem aan voortaan, voordat hij tot zijn vrouw inging, astaghfiroellah te zeggen, Moge God mij vergeven. Toen hij dat eenmaal deed, kreeg hij tien zonen. Moet ik nog uitleggen dat dit verhaal impliceert dat het krijgen van dochters een straf Gods is voor onbewuste zonden?

Koranvers 224 uit het tweede hoofdstuk, kan, zoals gezegd, ook vertaald worden als: ‘‘Ga tot uw vrouwen in waar u dat wilt.’ In dit geval zou God anale seks toestaan. Ook over dit punt is veel geschreven, hoewel de gangbare opinie is dat de islam anale seks niet toestaat. Mohammed zou hebben gezegd: ‘Ga niet tot uw vrouwen in hun roer-mij-niet’. (Hij gebruikte een eufemisme voor de aars.) En verder zou hij anale seks met vrouwen hebben bestempeld als de ‘‘kleine sodomie’ – en aangezien op de ‘‘grote sodomie’ (homoseksualiteit) een straf stond, kan men deduceren dat tevens de kleine variant strafbaar is, zoals in bepaalde staten in Amerika.

De koran lijkt dit te bevestigen, want daarin staat voorafgaand aan bovengenoemd citaat: ‘‘En zij vragen u omtrent de menstruatie, zeg: Het is iets schadelijks. Mijd vrouwen tijdens menstruatie en nadert hen niet totdat zij rein zijn. Als zij eenmaal rein zijn, ga tot hen in waar God u dat bevolen heeft.’

De islam kent vier hoofdstromingen, een van die stromingen is de Mālikī-school, genoemd naar zijn grondlegger, de theoloog en jurist Mālik ibn Anās (ca. 715-7950). Deze man zou anale seks onder bepaalde omstandigheden wel hebben toegestaan. Het zou minder zondig zijn dan masturbatie, want wie masturbeert, volgens de profeet, zal nimmer het paradijs aanschouwen. Hijzelf heeft dat furieus ontkend en mensen vervloekt die hem dat in de mond hebben gelegd. Ironisch genoeg is deze getergde man tevens verantwoordelijk voor een van de weinige referenties aan orale seks die ik in de oude Arabische literatuur heb kunnen vinden. Fellatie en cunnilingus leken, afgaande op de literatuur, niet tot het seksuele repertoire van de Arabieren te behoren, slechts in een enkel modern seksuologisch werk werden deze handelingen behandeld, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de klassieke periode. (Op YouPorn zuigen enkele Arabische vrouwen erop los, hoewel ik een likkende Arabier nog niet heb gezien, maar ik heb dan ook niet ijverig gezocht en ben meestal afhankelijk van wat vrienden mij doormailen).

In een werk uit de vijftiende eeuw dat handelt over vrouwen en seks, is een passage gewijd aan het vraagstuk of het een moslimman geoorloofd is naar het vagijn van een vrouw te kijken.

Er zijn tegenstrijdige overleveringen van Mohammed hierover, één die dat toestaat en een ander die dat verbiedt en beide standpunten worden als ‘zwak’, dat wil zeggen niet authentiek, betrouwbaar beschouwd. Wat het verbod betreft, Mohammed zou hebben gezegd dat niemand naar de vagina van zijn vrouw of moeder mag kijken, omdat dit blindheid zou veroorzaken.

Wat de andere traditie betreft, zou hij hebben gezegd: ‘God heeft de vrouw tot een kledingstuk voor u gemaakt en u tot een kledingstuk voor haar. Ik zie dat van de vrouwen en zij zien dat van mij.’

De consensus was dat het slecht was op medische en niet-religieuze gronden.
Mālik zou hebben gezegd dat het niet deert ‘als een man naar de vagina van zijn vrouw kijkt tijdens de gemeenschap of ‘eraan likt met zijn tong.’ Maar deze toevoeging wordt gezien als een ‘permissieve overdrijving.’

Zelfs in de Arabische Kama Sutra, de al genoemde De geparfumeerde tuin en de verrukking van de geest, wordt orale seks niet genoemd. In een andere bron wordt wel gesproken over orale seks en ander seksueel deviant gedrag, namelijk in het werk van Tawhīdī (gest. 1023). Hij schrijft over een vooraanstaande man die innig verliefd was op een slavin, ‘die hij op haar rug legde, ‘haar benen optilde en in haar holte droppelings een hoeveelheid brandewijn goot. Daarna legde hij zijn lippen op haar labia en zoog totdat hij alles had opgedronken. Verder dronk hij haar urine wanneer zij ongesteld was.’

Dit laatste is wel te waarderen in deze man: aangezien een vrouw anders ruikt als zij ongesteld is, is het wel voor te stellen dat haar urine dan ook anders smaakt. De auteur bestempelt dit echter als een ‘zeldzame ziekte, want mensen worden door verscheidende beproevingen belaagd.’

Nu we toch hier zijn aangeland, kan ik de lezer het volgende verhaal uit dezelfde bron niet onthouden; hij vertelt over een hofklerk die ‘op de clitoris van zijn joodse (!) slavin zoog. Daarna stak hij zijn vinger in haar aars en haalde hem eruit en legde wat hij eruit had gehaald op het puntje van zijn tong, terwijl hij deze woorden sprak: ‘Dit is de essentie van wijn, smakelijker voor mij dan appels!”’

Een andere verwijzing naar cunnilingus vond ik in de schimmenspelen van de Egyptische oogarts Ibn Dāniyāl (gest. 7 nov. 1310):

Als minnaars haar vagijn aanschouwen met eigen ogen
Willen ze dat zij hen haar kittelaar zou zogen

De enige beschrijving van fellatie (tot nu toe) vond ik een middeleeuwse erotologische verhandeling De terugkeer van de grijsaard naar zijn jeugd door de kracht van de gemeenschap, waarin een vrouw na vijftien keer een man aldus weer tot leven wekt:

Ik wilde opstaan, maar zij zei: ‘Blijf op je plaats zitten.’ Zij nam hem er met haar hand uit en stak hem in haar mond en begon eraan te zuigen en ze bleef hem zo prikkelen totdat hij rechtop ging staan…

Hoewel er dus volgens de orthodoxie ingetogenheid en vroomheid tijdens het liefdesspel werd aangeraden of zelfs bevolen, konden de geest en het vlees van de moslims niet beteugeld worden. Zo werd er ook geschreven over wenselijkheid, nut en toelaatbaarheid van de rahaz geschreven: dat wil zeggen, het bewegen en kronkelen, het krenselen en slangen tijdens de daad. Mocht een vrouw zich laten gaan tijdens de seks, zowel in volume als in beweging? Het gekerm tijdens de daad wordt overigens ‘qaba’ genoemd. Mocht ze vuige taal uitslaan? Het antwoord daarop luidde: omdat vrouwen van vooraanstaande personen en zelfs metgezellen van de profeet dat deden, is het toegestaan. Vooral omdat het dient ter verhoging van haar genot (of orgasme, want het standaard Arabisch kent geen apart woord voor orgasme, alleen voor ejaculatie; in moderne woordenboeken wordt een orgasme omschreven als ‘de ‘pijn van wellust’; in Marokko zeggen ze ‘‘een hoofd halen’, dat is, een hoogtepunt bereiken.) Het is in dit verband dat ik, voor zover ik weet, de enige beschrijving van een vrouwelijk orgasme uit de Arabische klassieke literatuur heb gevonden. Het gedicht dateert uit eind 8ste begin 9de eeuw en is gericht aan de vrouw van de poëet:

En jij Umāma weet niet
Dat jij alle vrouwen overtreft in nauwheid en gloed
En wat mij bekoort aan jou tijdens de gemeenschap
is het leven van je tong en het sterven van je blik

Een beschrijving van een vrouw die zich helemaal laat gaan, vindt de lezer in deze regels:

En zij kermde en veinsde angst en onderdanigheid
En liet de tranen stromen uit haar ogen
En zij riep: – O mijn lief en hebbeding! Doe je best!
Ik ben je slavin! Pak hem! Geef hem helemaal!
Geef hem! Ik wil hem met mijn hand binnenlaten
En mijn hart ermee genezen van zijn kwaal!

Het is een fragment uit Alf layla wa layla, beter bekend als Duizend-en-Een-Nacht, geschreven in rijmend proza dat ik in dit geval tot een gedicht heb omgevormd. Het meeste proza uit de klassieke periode was rijmend, slechts een enkeling week daarvan af. In De gouden ezel van Apuleus vindt men ook een voorbeeld ervan, bij een beschrijving van een wild zwijn en het is vooral in de talrijke beschrijvende passages van de Duizend-en-Een-nacht dat de verteller teruggrijpt op dit kunstige middel.

De ‘‘nauwheid’ van Umāmah duidt natuurlijk op haar vagina en Arabieren hadden (en hebben, als ik mannenpraat mag geloven) een voorkeur voor een nauwe en liefst droge vagina. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de besnijdenis: met de voorhuid verliest de besneden man tevens duizenden gevoelige zenuwuiteinden. Vandaar misschien ook de bijna obsessieve aandacht voor anale seks met vrouwen zowel in literaire als theologische werken. Deze openheid in theologische context valt te prijzen, want een bekend spreekwoord luidt: ‘Er is geen schaamte in religieuze zaken.’

En daarbuiten ook niet, voeg ik eraan toe.

Hafid Bouazza (1970) prikkelt de zinnen en verruimt de geest met zijn woorden. Onderga zijn boeken.

Algemeen, 07.05.2008 @ 16:13

[Home]
 

66 Reacties

op 07 05 2008 at 19:23 schreef louis:

Wat een leerzaam en grappig stuk. Hulde Hafid.

op 08 05 2008 at 10:19 schreef Avondlander:

Ik heb in Noord-Afrika de mannen wel vaker horen snoeven over "le zib arabe". Het ding zou bijvoorbeeld in staat zijn er stenen mee te breken. De Noord-Afrikaanse vrouwen anderzijds, die dan weer erg belust zijn op Noord-Europese mannen, vertelden me meestal iets in de trant van "l’homme arabe est peut-être fort mais beaucoup trop vite…". Zowel mannen als vrouwen in Noord-Afrika zitten doorgaans in een vicieuze cirkel van seksuele obsessie en frustratie. Voor mijn homoseksuele collega’s was Noord-Afrika dan weer het paradijs.

op 08 05 2008 at 11:33 schreef Peter:

Weet je ook waarom Noord-Afrikaanse vrouwen ‘erg belust’ zijn op Noord-Europeanen, Avondlander? En zijn er Noord-Afrikaanse vrouwen die dit willen ontkennen of bevestigen?

Wat maakt ze zo goed in bed, die Noord-Europeanen?

op 08 05 2008 at 12:02 schreef Hafid:

Peter,

Op zoek naar een getint schouderklopje?

op 08 05 2008 at 12:16 schreef Peter:

Hahaha! Eikel. Het was oprecht cynisme.

Nou las ik laatst dat jij allemaal nare dingen over de islam zou schrijven, maar dit stuk kan toch niet anders dan een lofzang op die prachtige religie worden genoemd en vooral ook op de grondlegger ervan, waarlijk een verlicht mens die van de goede dingen des levens hield en dat anderen ook niet misgunde. Kom daar maar eens om bij die gebochelde heikneuter waar Paardestaart mee dweept!

Nee. de islam heeft alles wat ik in een godsdienst zoek. Je hebt me om. Ik word moslim.

op 08 05 2008 at 12:42 schreef Hafid:

Ik ben mijn gevoel voor humor niet kwijt en die zal ik ook nooit verliezen. Voor cynisme en ironie ook niet.

Wie is die gebochelde heikneuter?

Jij moslim, ik afvallige en ongelovige en anti-islam: het kosmisch evenwicht is weer hersteld.

Iemand nog interesse?

op 08 05 2008 at 12:51 schreef Peter:

Wie die gebochelde is? Paulus, natuurlijk! Paulus, de bekeerde christenjager, die zei: ‘indien gij vleselijk leeft, zult gij sterven; indien gij door den geest de werken des lichaams doodt, zult gij leven’.

En wat te denken van Jezus, die beweerde dat je het oog moet uitrukken waarmee je wellustig naar een vrouw hebt gekeken, omdat het beter is éénogig de hemel te betreden dan met 20/20 vision naar de hel af te dalen.

Mis ook niet de ironie van het feit dat het jou, mijn vriend, jou, de ongelovige anti-moslim, is gelukt wat geen moslima, hoe glinsterend zwartogig ook, ooit voor elkaar zou krijgen: mij te bekeren tot de islam.

op 08 05 2008 at 13:24 schreef Judas:

Je vergeet dat ik je weken geleden al een islamproseliet heb genoemd Breedveld.

op 08 05 2008 at 13:38 schreef Peter:

Zo hé, jij moet een gelukkig mens zijn, Judas. Weken geleden heb je mij een islamproseliet genoemd. Nou, nou. Met dat wapenfeit op je cv moet het eindelijk eens gaan lukken de arbeidsmarkt te veroveren, op je zestigste. Straks op je sterfbed zul je kunnen zeggen: ‘Maar IK heb Breedveld een islamproseliet genoemd!’ Dat pakken ze je niet meer af.

op 08 05 2008 at 14:46 schreef Hafid:

Peter,

Vergeet niet dat Mohammed ok zou hebben gegzegd: ‘Wie slechts kijkt naar een vrouw en haar verlangt, heeft al ontucht gepleegd.’

Geef mj maar die bedoeïenenvrouw die met haar beldschone dochter ergens zat en tegen een man sprak, die zijn ogen niet van haar bekoorlijke nageslacht kon houden: ‘En wat hebt u aan al dat gestaar? Het is niet dat meer dan dat u haar met uw ogen neukt.’

op 08 05 2008 at 14:56 schreef Dick Bosch:

‘Wie slechts kijkt naar een vrouw en haar verlangt, heeft al ontucht gepleegd’, zegt Mohammed volgens Hafid. Daarmee bevindt de profeet zich in goed gezelschap – of moeten we spreken van plagiaat? Tijdens een van zijn geëxalteerde hikes scherpte Jezus de Thorawetgeving nog wat aan met de volgende one-liner: "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. ."
(Mattheus 5:28, Statenvertaling)
Zie ook http://www.cftnederland.nl/ografie.htm

op 08 05 2008 at 15:25 schreef Hafid:

Dat klopt – er zijn meer uitspraken die Mo in de mond zijn gelegd en die Jezus toebehoren. Als je beseft dat aan Mo 80.000 authentieke uitspraken worden toegeschreven (sahih Muslim en sahih al-Buchari), dan vraag je je af wanneer hij tijd had om te vechten, te plunderen, mensen te bekeren, te doden, dichters de tong uit te rukken, en dertien vrouwen te behagen.

Veel hiaten in de koran in de vertellingen over Mozes, Jezus, Salomon, David en noem maar op, werden in het begin aangevuld door ene Ka’b al-Ahbaar, een joodse rabbijn in het Rabische schiereiland, bij wie de Arabische commentatoren aanklopten voor informatie.

Wat mij nog steeds fascineert, is hoe de straf voor overspeligen in de koran (namelijk ‘honderd zweepslagen voor elk en laat geen genadigheid jegens hen u treffen’), in steging werd omgezet, naar Oud Testamentisch gebruik.

In Salaam van Patrick Pouw, dat ik net uit heb, over de islam van Suhayb Salaam, zegt deze laatste dat steniging geen doodstraf is: ‘De dood is het gevolg van de steniging, maar de steniging zelf is daarom nog geen doodstraf.’ Lees het boek en huiver, zou ik zeggen. En je zult Paardenstaart wat vriendelijker tegemoet treden en beter begrijpen.

op 08 05 2008 at 15:34 schreef Kariem:

Toevallig. Heb het boek van Patrick Pouw vanochtend besteld. Ben zeer benieuwd of ik door het boek meer begrip zal hebben voor de hatelijkheden van Paardestaart.

op 08 05 2008 at 15:39 schreef Kariem:

Hier trouwens een leuke briefwisseling tussen Salaam en meneer Pouw.

http://www.depers.nl/polemiek/

De site al-yaqeen ligt er helaas uit.

op 08 05 2008 at 15:41 schreef hassnae:

Het lijkt me onzin om mensen massaal over één kam te scheren en de rechtvaardiging voor die haat in een boek te vinden dat gaat over een of andere halvegare.

Ik kan duizend boeken lezen en nog geen begrip krijgen voor blinde afkeer voor een hele gemeenschap.

op 08 05 2008 at 15:52 schreef Kariem:

Hier alsnog de open brief van de bebaarde Syrier:

http://www.eltawheed.nl/index.php?s=a95d1166b8f99df6a1e31d5f68dd1a85&nav=nieuws&nid=332

op 08 05 2008 at 16:20 schreef Huuskesgait:

Alweer dat gezeik over die "Profeet" Mohammed. Die met een 9 jaar oud kind naar bed ging, daarvoor in Nederland nu jaren de bak in zou draaien, en daar door andere delinquenten zou worden afgemaakt als ze de kans kregen!
Goodgoan: Huuskesgait

op 08 05 2008 at 17:12 schreef filantroop:

Met dit warme weer is alles lauw en het lichaam warm. Dat zal toen ook wel zo geweest zijn, alleen was er nog geen Rowenta-ventilator. Maar ja, dan bleef het haar ook wel weer goed zitten. Hoewel, als ik het seksuele verpozen zoals door Hafid beschreven in overweging neem, zal het door alle activiteiten ook wel weer in de war geraakt zijn. Trouwens, het haar was toen vast veel overdadiger aanwezig dan nu, waag ik te veronderstellen.
Ach, de mens manifesteerde zich toen als een soort wandelende matrasvulling. Wel handig bij plotselinge opkomende libido in stenig landschap.

op 08 05 2008 at 17:57 schreef Hafid:

Maar ik scheer mensen graag over één kam. Dat recht heb ik. Zo. Dus.

En Paardenstaart lijdt toch niet aan blinde woede? Haar reacties zijn goed geargumenteerd en ze maakt zich terecht zorgen. Kijk maar naar de voorstellen voor het uitbreiden van het wetsartikel rondom godslastering door de oelewapper van een Hirsch Ballin – denk je dat de dreigementen van moslims nav Fitna daar niks mee te maken hebben?

Hij is ook een halvegare, maar zie eens wat voor een ruimte hij krijgt om mensen te hersenspeoelen.Hij en zijn vader hebben ook macht. Een van zijn leerlingen bezoekt zijn oom in Marokko, die de hele koran uit zijn hoofd kent, en die zegt ook tegen hem dat hij gehersenspoeld wordt. Dit zegt hij tegen Suhayb Salaam. Antwoord van Salaam: ‘Jouw oom heeft geen kennis van de islam.’ Kennis volgens hem is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wetten van Allah en de geleerden. ‘Niet kritisch, of logisch, of filosofisch denken.'(Ik verzin dit niet.) Je mag volgens hem wel kritisch denken, maar alleen naar moslims toe die niet zo denken als hij.

Je kunt natuurlijk het licht uitdoen om een rotte appel te eten, maar de worm blijft in de appel en het is goed om daar attent op te maken.

op 08 05 2008 at 18:00 schreef Hafid:

Filantroop,

Nee hoor: oksel- en schaamhaar dienden geschoren te worden, volgens islamitische richtlijnen. Dit gebeurde door met ‘de ‘noerah’: een kruidenmengsel dat als was gebruikt werd. Een geschoren vagina werd ‘djamiesh’ genoemd.

op 08 05 2008 at 18:19 schreef DvR:

Djamiesh akhbar!

op 08 05 2008 at 18:35 schreef Hafid:

Geen amien!

op 08 05 2008 at 18:47 schreef renzo:

Ik moet altijd zo lachen om die verhalen van 15 x per nacht met een vrouw slapen/liefde bedrijven.
Natuurlijk heb ik ook wel eens gepocht van 3 x achter elkaar…
maar waar slaat het op? Nergens op. het betekent simpelweg dat de man 15 x (of drie keer) is klaargekomen…
Meer niet. Dus 15×5 min seks kan voldoende zijn en dan pitten.
een ander vrijt misschien drie uur lang met een vrouw en komt een of tweemaal klaar.

Maar goed vrouwen vinden het vaak wel kicken als een man vaak klaarkomt-> het ‘ bewijst’ hoe goed zij in bed zijn..
Volgens mij bewijst het heel weinig.
menig man het ook met ‘ een pik die aanvoelt als oude elastiekjes’ . ‘ totdat er alleen nog waterige wrongel uitkomt’
(citaten van Henry Miller)

op 08 05 2008 at 19:04 schreef Hafid:

Renzo,

Je moet het natuurlijk ook niet serieus nemen: het is allemaal mythevorming, maar wel met humor gebracht.

Westerlingen dachten in de Middeleeuwen en daarna dat de zon bij Arabieren hitte veroorzaakte in het bloed en dat ze daarom heetbloedig en geil waren. Allemaal favereyen. Ironisch genoeg zaten Arabieren niet in de zon, want de zon werd ‘moedjfirah’ genoemd, dwz libdiododend.

Shakespeare begreep dit. Als Emilia aan Desdemona vraagt of Othello jaloers is, antwoordt zij: Who, he? I think the sun where he was born,/ Drew all such humours from him.

Hindoe’s denken dat moslims heetgebakerd zijn omdat ze vlees eten.

op 08 05 2008 at 20:31 schreef Peter:

Paardestaart maakt zich terecht zorgen, behalve als ze dat zou doen vanwege Salaam, die een circusfreak is, puur ter vermaak van televisiestarend Nederland. Bovendien zou het jammer zijn om helemaal te stoppen met appels eten vanwege één wormstekig exemplaar.

Dat is wat Paardestaart pleegt te doen: ze neemt het slechtste voorbeeld van iets en neemt dat als de maat voor het geheel. Mannen verkrachten vrouwen, zelfs kinderen, en dús is seks een bloeddorstig monster dat door Paulus terecht werd gedemoniseerd en onder bedwang gehouden. Moslims vliegen vliegtuigen in wolkenkrabbers, en dus is de Turkse buurvrouw erop uit om ons allemaal te laten zuchten onder de sharia.

Het echte gevaar schuilt echter in lieden als Balkenende en Hirsch Ballin. Die geven de intolerantste moslims de ruimte om heel Nederland in een wurggreep te houden. Een moslim die daartegen ingaat, wordt uitgekotst in eigen kring en terechtgewezen als oproerkraaier en polarisator door Balkenende, Bos en Willem Breedveld en wie neemt het hem dan kwalijk dat-ie maar wijselijk z’n mond houdt? Er valt niks voor ‘m te winnen. Als-ie op straat wordt afgeslacht, krijgen de fundi-moslims er weer veel media-aandacht en een cultureel centrum bij.

Overigens gaat voor George Bush hetzelfde op. Als een moslim een gebouw opblaast, weet hij niet hoe gauw hij zich bij de dichtstbijzijnde moskee moet melden om de moslims een hart onder de riem te steken.

Het zijn de moslims niet, maar onze eigen volksvertegenwoordigers, die ons bedreigen.

Waarom zijn Arabieren volgens jou eigenlijk zo geil, Hafid?

op 08 05 2008 at 20:48 schreef filantroop:

Hafid,

Daar ik niet per se doelde op de haartooi aan de drie oksels, maar veeleer op het haar dat elders zat, moeten copulaties er toch nogal harig uitgezien hebben. Tenzij over dat haar ook voorschriften bestonden. Ik mis echter de expertise daar een betrouwbare uitspraak aan te wagen.

op 08 05 2008 at 20:52 schreef renzo:

Hafid, je hebt gelijk. en ik moet er ook om lachen.
en toch voel ik de neiging me te verdedigen. want ja wij nederlandse mannen worden toch vaak wel uitgelachen doorallochtonen (m/v) hebik het idee; gezien worden we als feminiene dwazen, mietjes…

op 08 05 2008 at 21:20 schreef Hafid:

Peter,

Ik weet niet of Arabieren geil zijn; ik heb het over de Arabier in de Arabische klassieke literatuur.Empirisch onderzoek heb ik niet bedreven, ondanks betichtingen op bepaalde sites. Hé, nu scheer jij Arabieren ook over één kam! Foei!

filantroop,

Aan de hand van Perzische miniaturen is vaak te zien dat de mannen onder de tulband kaal waren. Misschien natuurlijke kaalheid door het dragen van de tulband; of opzettelijk.

Onderdeel van de hadj en pre-islamitische rituelen (zoals bij een eed, of vendetta) was het afzien van het knippen van het haar en nagels en (alleen in de pre-islam) het drinken van wijn. Dus ook de ‘ardendsnest’ kon geknipt worden. Ze waren bekend met de schaar (mihdjam).

op 08 05 2008 at 22:19 schreef Hosseyn:

Het is overigens wel een interessante vraag of het ontbreken van die duizenden zenuwuiteinden van de voorhuid de geilheid bevordert of vermindert, ik denk het eerste eigenlijk. Het afhakken van de ballen maakt ook alleen maar geiler zeggen de ouden.

Hafid: Paardestaart zonder tussen-n – show some respect.

op 08 05 2008 at 22:36 schreef Hosseyn:

Peter: Volgens mij kun je bij Paulus tussen de regels door lezen dat hij een homosexueel was. "Waarom is niet iedereen zoals ik?"
Gore Vidal is hier ook verder op ingegaan. Het lijkt soms wel of de katholieke kerk in de vroege middeleeuwen een sanctuarium is geworden voor de geïnstitutionele homoseksuele verhoudingen van de oudheid. Er zijn nog altijd geruchten dat knapenliefde tot de priesterlijke initiatieriten hoort.

op 08 05 2008 at 22:39 schreef Hosseyn:

En hij dee het met Timotheus, bisschop van Thessaloniki. Dat is natuurlijk een invitation to a beheading.

op 08 05 2008 at 23:22 schreef Hafid:

De zenuwuiteinden sterfen af – worden dus ongevoelig – en daarbij vormt er zich een hoornlaag rondom de eikel. Jij, als Arabier, zou dat moeten weten.

op 08 05 2008 at 23:23 schreef Hafid:

‘sterven’- hold your camels.

op 08 05 2008 at 23:25 schreef Hafid:

Dat wil niet zeggen overigens dat de eikel totaal ongevoelig wordt – volgens deskundigen is de eikel minder gevoelig dan bij onbesnedenen. Ik zou het verschil niet weten en heb nooit klachten gehad over ongevoeligheid.

op 09 05 2008 at 08:12 schreef barry:

Ah het zijn niet de moslims maar Hirch Ballin en Balkenende. Er zit wel wat in Peter. Maar om je daar op blind te staren is net zo iets als je blind staren op de moslims. De vraag is waarom Hirch Ballin, Balkenende en consorten zo bereidwillig de weg banen vor de islamisering. Simpelweg omdat de islam momenteel de beste killerbee voor handen is. Het speelt in op een totalitaire unity behoefte. Het is niet meer het volk maar "Wij". Begrijpt Paard maar al te goed. Je denkt toch niet serieus dat Salaam voor Paard de maat voor het geheel is? Hoewel maat voor het voetvolk.
Salaam wordt alleen in stelling gebracht om mensen te laten griebelen en groezelen. Wegens geslaagde afschikking is de Da’wa is inmiddels al lang in een snot en suikerfase beland.
De vraag is ook niet waarom Arabieren zo geil zijn maar waarom jij ze zo geil vindt? Dat is ook aan trends onderhevig. De ene keer zijn woeste negers geil, de andere keer zijn Nazi’s geil en nu zijn Arabieren geil.
Hafid jij bent toch weg van Ali en Nino? Ik vond dat ook een geweldig boek toen ik het twintig jaren geleden las. Ongelofelijk geil maar ook best wel fout en ik begreep ook voor het eerst waarom juist het islamitische van Ali zo geil kan zijn. Uiteindelijk is het ergens toch een Naziboek en denk ik dat Kurban Said allias Lev Nussembaum in feite een Nazi was in de zin dat Leni Riefenstahl ook een Nazi was. Heb je in die docu van Jos de Putter, ooit de fragmenten van het filmpje gezien, dat hij vervaardigde?
Vreemd dat iedereen het als romantisch liefdesverhaal tussen twee culturen opvat. Het boek is wreed en dat vinden mensen nu eenmaal geil

op 09 05 2008 at 09:10 schreef Peter:

Je kunt veel van me zeggen. Bar, en mensen doen dat ook, maar niet dat mijn seksuele voorkeur aan mode onderhevig is. Of Arabieren echt zoveel geiler zijn dan andere mensen, zou ik niet weten. Ook in de Middeleeuwse letteren in Noord-Europa broeit het af en toe flink.

Dit meen ik evenwel te weten: donkere vrouwen zijn écht warmer dan blonde vrouwen.

Ik staar me niet blind, ik zal de laatste zijn om mensen niet verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen daden, maar als je de bad guys de ruimte geeft, moet je niet raar opkijken als ze die ruimte ook nemen. Vandaag haal je uit respect de wijn van tafel, morgen loopt je dochter in een burka en het enige wat Salaam daarvoor hoeft te doen is een verongelijkte bek opzetten.

Waarom doen Balkenende en Ballin dat? Omdat ze tot het slag christenhonden horen dat moslims bewondert, omdat die zo stoer voor hun geloof opkomen. Christenhonden hebben hun tanden en klauwen laten uittrekken en hhouden zich al tientallen jaren koest in hun hok, en daar komen die moslims in een paar jaar tijd even de klok vijftig jaar terugzetten. Wat zeg ik? Honderdvijftig jaar.

Ik spreek regelmatig hooggeleerde christenen, zeer verlichte mensen, die met nauwelijks verholen afgunst naar die stoere moslims kijken, die korte metten maken met iedereen die kritiek op ze heeft of niet in katzwijm valt van bewondering voor de zoveelste kobaltblauwe steenpuist die dankzij Saudische fondsen de buurt domineert.

Wat dat geile van wreedheid betreft: speak for yourself. Mijn kopje thee is het in elk geval niet.

op 09 05 2008 at 09:30 schreef Hosseyn:

Hafid: is dat soms de achtergrond van het woord horny? En ons gezegde ‘hoorns opzetten’ = uit de tijd van Karel Martel, toen geile Arabieren Europa overspoelden om onze roomblanke dochteren te bepotelen? En moeten we het splijten van Roelands hoornen klaroen dan zien als een symbolische overwinning op de voorhuidlozen?

op 09 05 2008 at 09:44 schreef Hafid:

barry,

Ik maak Arabieren niet geil, ik behandel werken waarin de Arabische seksualiteit centraal staat en waarin anekdotes voorkomen die Arabieren als onvermoeibare seksbeesten schetsen.Dat beeld vindenwe ook terug in Westerse werken: in optochten in Shakespeare’s tijd liepen altijd als Moren verklede mannen rond die symbool stonden voor tomeloze zinnelijkheid.
In het oorspronkelijke Italiaanse verhaal van Othello, stelt de schrijver dat hij meermalen de liefde bedreef met Desdemona, todat hij haar begint te verdenken van overspel. In Shakespeare, echter, consummeert hij het huwelijk niet eens (Iago:He hath not yet made wanton the night with her) en toont juist een afkeer van de seksuele daad. In mijn appendices bij mijn vertaling van Othello ga ik daar uitvoerig op in.

Mij gaat het niet om de werkelijkheid maar om de literaire mythe en dat deze ergens een kern van realiteit moet hebben, zegt, volgens mij, niet veel over hoe mensen in werkelijkheid waren, maar hoe ze graag zichzelf zagen. Elke culturele identiteit is uiteindelijk een gemaakte identiteit. En daarbij fascineert mij de literaire weergave van die meest intieme daad, die tegelijkertijd ook zo universeel is.

Kurban Saïd had zeker nazistische neigingen (zijn moeder werkte ondergronds samen met de jonge Stalin), maar hij vluchtte uit Berlijn nadat hij zich tot de islam had bekeerd en zijn joodse oorprong uitkwam. In Italië wild hij de biograaf van Mussolini worden en werkte hij vor de fascistische radio. Heb je zijn biografie gelezen The Oriëntalist door Tom Reiss? Ik heb het nog voor VN besproken.
Zijn boek na Ali&Nino is helaas ondergewaardeerd, maar doet er literair gesproken niet voor onder: Het meisje van de gouden hoorn – het doet mij denken aan de boeken van Nabokov de hij schreef in Berlijn; sterker nog, ze woonden in dezelfde wijk, maar of ze elkaars werk kenden?
Ook dit boek gaat over identiteit, maar niet op politiek niveau en is veel bijtender en venijniger dan Ali&Nino.

De documentaire over hem heb ik niet gezien. Pieter Verhoeff wil al twintig jaar lang het boek Ali&Nino verfilmen en heeft mij het scenario laten lezen. De financiering voor deze internatoionale co-productie is nog steeds niet rond en ik betwijfel of de film er ooit komt.

Ai&Nino is zeker een politiek boek en zeker niet poilitiek correct, maar de literaire waarde ervan is dat, ondanks alle poiltieke uitweidingen, het liefdesverhaal van Ali en Nino zo natuurlijk en geloofwaardig door het boek meandert – Ali is de mindere van Nino, als personage, maar dat komt doordat hij een projectie is van het romantische beeld dat Nussembaum had van de semieten; vergeet niet dat hij behoorde tot een grote groep joodse oriënstalisten die baanbrekend werk hebben verricht op het gebied van islamitische studies (zie bijvoorbeeld Goldziher) en die je tevergeefs zult zoeken in Edward Saïds Oriëntalism (want dat zou zijn beeld van het Oriënbt als geschapen door Westerslingen met koloniale doeleinden onderuit halen). Deze joodse oriëntalisten bestudeerden de Arabische geschiednis en literatuur omdat zij naar een semitische eenheid zochten die moslims en joden zou verenigen. Kurban schreef een biografie over Mohammed.

Nog steeds schrijven joodse oriëntalisten bijzondere werken over ontstaangeschiedenis van de islam en de culturele geschiedenis van de islam.

op 09 05 2008 at 09:50 schreef Hafid:

Hos,

Voor de onzekere, maar boeiende etymologie van de uitdrukking ‘de hoorns opzetten’, zie het te verschijnen vierde deel van mijn Arab Bib (ook Arabieren spraken van een qirnaan, hoorndrager).

‘horny’ voor geil heeft met de erectie te maken als een hoorn. Aanvankelijk dus alleen voor mannen, maar bij uitbreiding ook voor vrouwen (de clitoris is ook erectiel, by the way).

Maar jouw uitleg is ook interessant. Ha! het splijten van Roelands hoornen klaroen: onvergetelijk dat tafereel en liepen hem ook niet de hersens uit de oren?

op 09 05 2008 at 10:05 schreef Hosseyn:

Ik denk opeens ook aan de voelhoorntjes van een slak… mij erectiele clitorissen voor de geest halend.

op 09 05 2008 at 10:11 schreef Peter:

Doet me er opeens aan denken dat ik op het strand, spelend langs de vloedlijn (heet dat, geloof ik) eens een naakt meisje van een jaar of tien wijdbeens zag zitten, met een enorme clitoris die ik aanvankelijk aanzag voor een piemeltje in opgewonden staat. Ik geloofde mijn ogen niet en je kunt niet blijven staren, natuurlijk, maar mijn vrouw bevestigde wat ik had gezien.

op 09 05 2008 at 10:13 schreef Hosseyn:

Kan het niet een hermafrodietje zijn geweest? Dat komt voor, en wordt vaak pas later geopereerd, waarbij de ouders dan kiezen welk geslacht… een heel vreemde zaak.

op 09 05 2008 at 10:19 schreef Peter:

Hos, ik ben bijziend en kan me dus vergissen, maar mijn vrouw, die haviksogen heeft, bevestigde dat het inderdaad een enorme clitoris was, waarmee ze trouwens zat te spelen.

op 09 05 2008 at 10:24 schreef Hosseyn:

Een gouden hoorn, als tenminste de zon laag boven de einder stond

op 09 05 2008 at 13:56 schreef judas:

Breedveld, wat mijn deelname in het arbeidsproces betreft, ik heb een full time baan en werk bij een tweede baas bij omdat veredelde Melkert-baantjes zoals jij hebt bijeen volkomen overbodig studentenblaadje ook betaald moeten worden. Je zult maar 40 jaar zijn en als journalist nog steeds stukjes moeten schrijven waarvan je weet dat ze door niemand gelezen zullen worden.
Verder ben ik nog steeds bij mijn eerste vrouw en hoef ik niet eerst minutenlanf naar een porno-site te gaan zitten kijken om weer zin te krijgen.
De midlife-crisis komt bij jou toch wel erg hard aan, maar gelukkig voor jou zijn er nog heroïne-hoertjes waar je je gerief kunt halen.

op 09 05 2008 at 14:25 schreef Peter:

Dat niemand mijn stukken leest is niet helemaal waar hè, Judas. Jij leest ze vrij fanatiek (al begrijp je ze nauwelijks), merk ik.

Dat je nog bij je eerste vrouw bent, vind je blijkbaar zo’n geweldige prestatie dat je er speciaal melding van maakt. Beetje lullig voor haar, vind je ook niet?

op 09 05 2008 at 15:40 schreef stekkie:

Zeg judas ik stel voor dat jij het goede voorbeeld geeft door zijn stukken niet meer te lezen, zijn wij van jouw zure gezeik af.

op 09 05 2008 at 22:08 schreef Aad Leering:

Mooi stuk, maar ik heb wel een opmerking over :"Seks diende voor Mohammed niet alleen tot voortplanting, maar mocht ook genoten worden in haar eigen recht – hij stond coïtus interruptus dan ook toe als anticonceptie."

Hij stond het welk toe, maar raadde het wel af:

Sahih Bukhari, vol.3, boek 34:432. Abu Said Al-Khudri: Zittend bij de apostel van Allah zei hij: O apostel van Allah. Wij krijgen vrouwelijke gevangen als deel van de oorlogsbuit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijs, dus hoe sta jij tegenover coïtus interruptus?
De profeet zei: ‘Doen jullie dat echt? Het is beter om het niet te doen. Een ziel die door Allah is voorbestemd zal zonder twijfel tot bestaan komen. (http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/034.sbt.html#003.034.432)

Met het verkrachten van de krijgsgevangene vrouwen had hij natuurlijk helemaal geen moeite.

Hafid laat wel een mooi contrast zien van de islam met het sexloze christendom. Als ik de bijbel mag geloven is Jezus, net als zijn moeder, altijd maagd gebleven. Een vreemd familietrekje.

op 10 05 2008 at 09:41 schreef Hafid:

Aad,

Er is, zo als altijd bij de hadith,wel een uitspraak waarin Mo een man adviseert tazliq (wrijven tussen de dijbenen zonder penetratie) of ikhraadj (coïtus interruptus)bij vrouw en/ of slavin toe te passen.Ik heb het niet verzonnen.

De hadith zit vol tegenstrijdigheden en meestal toont zo’n hadith de tijdsgeest aan waarin het werd opgetekend dan wel geauthenticeerd.

Het blijft cherry picking. Vandaar mijn extreme scepsis tegenover de hadith (zie hierboven over de 80.000 authentieke uitspraken – geloof je het zelf?)

op 10 05 2008 at 19:05 schreef Peter van der Linden:

Ik wilde reageren op de laatste log over Gregorius Nekschot, wat niet meer kan (?), doordat die log in het Archief staat.

Van de schrik vergeet ik, wat eigenlijk wilde zeggen. Een soort vergelijking tussen Nekschot en Vuillemin. Ik moet nooit om Nekschot lachen, om Vuillemin wel.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/zoom_planche_bd/9/6/2/9782226155269_1.jpg&imgrefurl=http://livre.fnac.com/a1596670/Les-sales-blagues-de-l-Echo-T12-Les-sales-blagues-de-l-Echo-Vuillemin&h=750&w=500&sz=180&hl=nl&start=16&um=1&tbnid=BHj37IZ7vNbIOM:&tbnh=141&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dvuillemin%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4RNWE_en___NL209%26sa%3DN

op 10 05 2008 at 22:21 schreef Tjerk:

Peter van der Linden;

Niet getreurd. Nekschot komt hier regelmatig langs.

Ik vind Nekschot ook kudt. Al moest ik om die laatste wel grijnzen. Die was goed vals.

Volgende keer gewoon hier naartoe surfen en dan een klein linkje maken:

Zo bijvoorbeeld: http://tinyurl.com/6gglpk

En waarom het voorbeeld er ook niet even groot bijgezet. Scheelt weer doorklikken.

Moet je er wel even bijvertellen wat de clou is voor wie geen eindexamen Frans op de middelbare school gedaan heeft:

De man die groen ziet van angst zegt tegen zijn kornuit met het fototoestel:

‘Zeg, het zal best de foto van de eeuw worden, maar volgens mij sta je veel te dichtbij’

– ‘Welnee! Wees niet zo’n zeikwijf. Kijk nou, hij slaapt nog steeds die grote …’

‘Stoor dat beest nou niet in z’n slaap. Dit is ziek. We zullen zelfs niet de tijd hebben naar de wagen terug te galopperen.’

– ‘Maak je niet druk, ik heb mijn Nike "Sprinter Super Niño" (R) aan.

op 12 05 2008 at 08:27 schreef Hafid:

Aad,

Het is natuurlijk ook niet zo dat Mo het aanmoedigde, want een andere, welbekende uitspraak van hem die grote gevolg heeft gekregen is: ‘Trouw en baart, want met jullie zal ik mijn gemeenschap (ummah) uitbreiden.’ Vandaar ook zijn verbod op het celibaat en andere vormen van ascetisme: laa irhaab fi islaam, (geen ‘monnikendom)’in de islaam.’ Trouwen is zelfs een fard (plicht) voor een moslim. Vandaar al die huwelijken die gesloten werden door Mohammed B c.c. en door Suhayb Salaam en diens kortpijpige volgelingen. En de huidige koning van Marokko kon de troon pas gestijgen nadat hij, volgens traditie, getrouwd was.

Trouwens, mocht je, Aad, vier vrouwen nemen, weet wel dat hij ifhaar heeft verboden (het zal weer eens niet): dat is de geslachtsdaad beginnen bij de ene vrouw en klaarkomen bij de andere; of de ene vrouw beslapen terwijl de andere jullie kan horen. Dus triootjes en kwartetjes zitten er niet in. Every woman her due.

op 12 05 2008 at 09:36 schreef Peter:

O! Dan word ik bij nader inzien toch maar Mormoon.

op 12 05 2008 at 09:52 schreef Hafid:

De baardgroei van mormoon en moslim komen in elk geval overeen. Richard F. Burton heeft een boek geschreven Salt Lake City over de mormomen en vond dat er veel overeenkomsten waren tussen mor en mos, inderdaad. Het boek is zeldzaam.

op 12 05 2008 at 10:03 schreef Peter:

Lijkt me interessant. Een paar overeenkomsten kan ik wel raden. Beide religies werken met een vervolg op de bijbel, waarvan de openbaring nogal veel suspension of disbelief vergt.

op 12 05 2008 at 10:51 schreef Hafid:

Polygamie, openbaringen, het ‘oorspronkelijke boek’, bij de mos ‘lauh mahfoez”bewaarde tafel, bij de mor ‘het gouden boek’ – lopen beiden ook met blote enkels?

op 12 05 2008 at 11:32 schreef Aad Leering:

Duidelijk dat alle hedendaagse doodsculten (islam, christendom, mormomen, jodendom, enz) niet alleen het aantal volgelingen wilden uitbreiden middels overtuigende argumenten (de vorm verschilt naar gelang de tijd), maar ook door een religieus fok-programma.

Laat maar weer eens zien dat de respectievelijke goden niet echt een vooruitziende blik hadden, want overbevolking is mi. vandaag de dag het grootste probleem van deze tijd, met nare gevolgen voor het milieu en voedsel tekorten bijvoorbeeld. Alhoewel religie misschien daar toch weer een antwoord op geeft, het zal niet de eerste keer zijn dat religie en oorlog iets met elkaar te maken hebben (de VS geeft zijn oorlogstuig bijvoorbeeld dan ook soms religieuze namen: crusader, enz).

Dat triootjes niet zijn toegestaan doet voor mij de deur dicht, daar laat ik geen baard voor staan. Voor de vrouwen is het allemaal natuurlijk nog onaantrekkelijker, verbazingwekkend dan ook de de meeste bekeerlingen tot de islam vrouwen zijn (waarschijnlijk moet je goed de weg kwijt zijn om je te bekeren).

op 12 05 2008 at 12:24 schreef Aad Leering:

@ Hafid,
Ok, ik had dus een andere cherry gepicked dan jij.

Héél soms denk ik er wel eens aan om moslim te worden, dan kan ik gewoon vier vrouwen kopen die iedere keer als ik dat wil op hun rug gaan liggen. Nadeel vind ik dan weer dat je kinderen worden opgevoed door iemand zonder enige eigenwaarde. Dus blijft het toch maar mevr Leering, die flink van zich kan afbijten. Het schijnt trouwens dat het chinese schriftteken voor ruzie oorspronkelijk een pictogram was van twee vrouwen onder één dak, weer een reden voor een mongaam leven. Toch denk ik dat met de huidige stand van zaken (wat voorbehoedsmiddelen betreft) er theoretisch gezien geen echte reden meer is voor een monogaam sexleven, en dat zou dan ook voor de vrouw moeten gelden. In de praktijk zie ik het dan weer helemaal niet zitten, het gaat toch om jalouzie enz.

Praatjes vullen geen gaatjes, en daarom geloof ik niets van die gasten die lopen te pochen dat ze 15 x in een nacht klaarkomen.

op 12 05 2008 at 15:38 schreef Kariem:

Heb het boek van die Pouw uit. Wat een nare, kipjesbroodvretende vent is die Suhayb Salaam. En wat een laffe hypocriet.

op 12 05 2008 at 15:43 schreef Kariem:

Overigens vond ik in het boek geen enkel fragment dat ook maar een beetje begrip kan kweken voor de blinde haat van Paardestaart. Ik zag eerder parallellen tussen die Suhayb en haatsmurf Paardestaart.

op 12 05 2008 at 17:00 schreef Peter:

Kariem! Daar ga je natuurlijk een mooie bespreking van schrijven voor Frontaal Naakt!

op 12 05 2008 at 17:35 schreef Hafid:

Ha! Waren je die broodjes kip ook al opgevallen? Geweldig!

op 12 05 2008 at 18:49 schreef Ben Dover:

Het feit dat bij alle vrouwen,dus ook bij Arabische,de speeltuin zich slechts 2 á 3 cm van de afvalverwerking bevind doet mij in ieder geval hevig twijfelen aan een "intelligent designer".
Vandaag de dag zou Hij zich stuklopen op allerlei milieu wetgevingen.

op 12 05 2008 at 23:16 schreef Kariem:

Consider it done, Peter. Doe ik morgen even.

op 13 05 2008 at 11:58 schreef N. Molrat:

Ben Dover, je hebt gelijk, het is behelpen met dat vrouwelijk lichaam. Ik leer mijn jongste dochter nu hoe ze haar eigen gat moet afvegen zonder haar ‘speeltuin’ en urinewegen te vervuilen en dat blijkt nog best lastig met van die korte kleuterarmpjes.
Misschien kun jij je eens uitleven en een nieuw ontwerp bedenken.
Wat vind je er bijvoorbeeld van om de anus ergens bij de navel te laten uitkomen met een flexibele uitwendige endeldarm van ca 30 centimeter voor een efficiente ontlasting?

op 13 05 2008 at 21:12 schreef barry:

@Hafid. Ik heb nergens gezegd dat jij Arabieren geil maakt. Het zou niet in mij op komen. Die Tom Reiss bio heb ik nooit gelezen net als de Mo bio van Kurban Said die ik zelfs nooit in handen heb gehad. Ben erg benieuwd. Brengt Reiss het werk van Nussembaum in verband met Goldziher of is dat jouw conclusie? Vanwege de filmfragmenten waarin Kurban Said zelf zou spelen is de docu van Jos de Putter zeer de moeite waard. Ook het interview met de Oostenrijkse gravin Elfriede von Ehrenfeld met haar kleindochter die claimt Kurban Said te zijn.
Afgezien van zijn nazistische sympathieën zit er toch ook iets nazistisch in het genoegen waarmee hij het verhaal van Ali en Nino opschrijft.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS