Home » Archief » Hollandse worst


[21.08.2009]

Hollandse worst

Prediker

ukiyoe13

“Dat het bij Wilders om de islam als ideologie zou gaan, is inmiddels erg ongeloofwaardig geworden. Wilders gooit tegenwoordig moslims, Marokkanen en niet-Westerse allochtonen op één hoop. Zelf maakt hij allang geen onderscheid meer tussen etniciteit en geloof.”Peter Breedveld

Annelies van der Veer zou serieus moeten overwegen zich in te schrijven voor het programma Wedden Dat. Annelies Van der Veer heeft namelijk een uitzonderlijk talent. Zelfs uit het winkelpubliek bij de biologische slager weet ze de moslim nog aan te wijzen. Heb je als tienjarig jochie een pestbui omdat je van je moeder een ons worst moet halen terwijl je net op het punt stond level 7 te bereiken van je favoriete computerspel, dan leidt deze moslimjaagster uit je botte weigering te reageren op het aanbod van een gratis stukje worst feilloos af dat het wel zal zijn omdat het niet halal is.

Natuurlijk: niet halal, dat zal het zijn geweest. Daarom kom je ook honderd gram worst bij die smerige heidenen halen: omdat je ouders je intense walging hebben bijgebracht voor de ongelovigen en hun ranzige spijzen. Logisch toch? Toch ruikt Annelies van der Veer op meters afstand ogenblikkelijk dat je moslim bent en wat je motieven zijn voor je onbeschoftheid. En ze is blijkbaar niet de enige. Zelfs de vrouw achter de toonbank heeft, zo vertelt Van der Veer, als vanzelfsprekend rekening gehouden met je veronderstelde religieuze dieetregels.

Hoe kwamen bezoekers en personeel in die winkel daar eigenlijk bij, dat die jongen moslim was? Stond dat op zijn voorhoofd geschreven, of zoiets? Of kwam hij wellicht een ons worst halen in de naam van Allah? Hier is een hint: zou Van der Veer het gedrag van de jongen ook hebben verklaard uit een islamitisch taboe, indien het een spleetoogje had betroffen dat de ‘r’ niet kon uitspreken, of bleekneus met peenhaar en sproeten?

Islamcritici stellen graag dat de hun afkeer van islam niets met ras of kleur te maken heeft. “Want de islam is geen volk.” Van der Veers meest recente anekdote in haar niet aflatende kruistocht tegen de aanwezigheid van de islam in het alledaagse leven, brengt echter aan het licht dat de islam in de beleving van types als zijzelf juist nauw verbonden is aan etniciteit.

Turks of Marokkaans ogend persoon loopt een willekeurige winkel binnen: ‘O, het zal wel een moslim zijn.’ Vervolgens wordt alles wat het individu in kwestie doet geïnterpreteerd vanuit de autochtone veronderstellingen over wat moslims wel zullen denken. De vrouw achter de toonbank houdt rekening met je vermeende dieetwensen, en als je een stuk worst laat liggen zonder iets te zeggen, zal dat wel zijn omdat het niet halal is, waarmee Van der Veer eens te meer poogt aan te tonen dat moslims van jongs af aan al wordt geleerd op ongelovigen neer te kijken.

Annelies van der Veer maakt blijkbaar allerlei aannames over de religieuze overtuigingen en motieven van mensen op grond van hun etnische kenmerken. Gek is dat, indien religie en ideologie niets met etniciteit te maken hebben.

We weten dan ook eigenlijk wel beter: religie hangt in de praktijk nauw samen met etniciteit. Vraag een Griek of Spanjaard, Turk of Arabier, Rus of Japanner welke godsdienst onlosmakelijk verbonden is met hun land, en ze zullen je te kennen geven dat een échte Griek, een waarachtige Spanjaard, een heuse Turk natúúrlijk geloof X aanhangt. En eigenlijk gaan we daar allemaal in mee. Zeg nu eens eerlijk: wat denkt u bij de term ‘christelijke Indiaan’? Een ‘boeddhistische Arabier’? Een ‘hindoeïstische Rus’? Een rariteit, toch?

Dat komt omdat religie zich – net als de voorkeur voor deze of gene voetbalclub – niet individueel, maar hoofdzakelijk regionaal verspreidt. Men hoeft slechts een wereldkaart te pakken en het verloop van de verspreiding van de diverse godsdiensten na te gaan, om dat in te zien. Zuid-Amerika en Zuid-Europa zijn hoofdzakelijk katholiek, Noord-Amerika en Noord-Europa protestants, – met de calvinisten in Zwitserland en Nederland en de lutheranen in Duitsland en Scandinavië. In Slavische landen hebben de oosters-orthodoxe kerken nagenoeg het monopolie op de volksreligie, en in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en grote delen van Azië domineert de islam.

Voor zover de islam zich in de Kaukasus bevindt, is die meegenomen door hele volken die ooit noordwaarts zijn getrokken. Hoe religie en etniciteit samenvalt, kan eenvoudig worden geïllustreerd aan de hand van de vervolging van de islamitische Mezketische Turken door de christelijke Russische Kozakken, en de etnische zuiveringen die in de jaren negentig plaatsvonden tussen katholieke Kroaten, orthodoxe Serviërs, en islamitische Bosniaks. Europese kolonisten die Amerika, Afrika en Azië onderwierpen, meenden het recht te hebben om drie overlappende redenen: omdat zijzelf een hoogstaandere cultuur hadden; de wilden in hun ogen nauwelijks mensen genoemd konden worden, en omdat het goddeloze heidenen waren.

Etniciteit, culturele identiteit en religie blijken keer op keer nagenoeg samen te vallen. Religie biedt bestaande groepen zoals familieclans, stammen, volken en hele continenten een gedeelde identiteit, die gemarkeerd wordt door kenmerkende symbolen, waarden en totem, zoals voetbalclubs eigen kleuren, lijflied en mascotte hebben. Zoals het satirisch duo De Positivo’s reeds zong: “Onze God is de beste – onze God is kampioen; daarom zijn wij in het Westen – relatief in goeden doen…”

Aldus versterkt religie de etnische en culturele identiteit, en markeert de afbakening daarvan. Zo hebben Ieren en nazaten van Britse kolonisten elkaar meer dan honderd jaar lang onder katholieke en protestantse vlag bestreden over de politieke zeggenschap in Noord-Ierland. Joden en Arabieren wedijveren om dezelfde grond met een beroep op hun heilige boeken. Grieken en Turken, nog immer oneens over de vraag welk land Cyprus nu toebehoort, onderscheiden zich niet alleen in etnisch en cultureel, maar ook in religieus opzicht.

Dat Geert Wilders de Nederlandse nationale identiteit verbindt aan de joods-christelijke cultuur, ligt geheel op die lijn. Wilders stelt een imaginaire totem van de Westerse wereld tegenover die van de islamitische, om met een beroep op die totem vervolgens tegen Marokkanen en de immigratie van niet-Westerse allochtonen te fulmineren.

In het licht van de overlapping tussen etnische, culturele en religieuze identiteit valt het onwaarschijnlijk te noemen dat etniciteit geen enkele rol speelt bij de huidige angst en afkeer voor de islam. Het zijn dezelfde etnische groeperingen waar in de jaren ’80 op straat en door extreem-rechtse partijen reeds met wantrouwen en minachting over werd gesproken – Turken en Marokkanen – wiens bestaansrecht op Nederlandse en Europese grond op dit moment openlijk ter discussie wordt gesteld. Het ligt daarom voor de hand te denken dat onder de banier van religieus-ideologische tegenstellingen dezelfde xenofobie jegens die bevolkingsgroepen schuilgaat.

Onder de vermeende botsing van beschavingen gaat de angst schuil om de dominante maatschappelijke positie te verliezen aan een etnisch, cultureel en religieus onderscheiden groep. ‘Ze willen de boel hier overnemen’, zo klinkt het regelmatig. Menige islamcriticus spreekt openlijk over ‘kolonisering’, en daarmee doelt hij niet op de verspreiding van het geloof door middel van het winnen van zieltjes, maar van immigratie van etnische groeperingen die hij als vreemdsoortig en bedreigend ervaart.

Onlangs zijn mathematici aan het New England Complex Institute er in geslaagd een eenvoudig wiskundig model te ontwerpen dat accuraat weet te voorspellen waar etnische conflicten zich voordoen. Etnische conflicten blijken zich voor te doen waar verschillende etnische groeperingen ten dele geïsoleerd leven, maar wel samen de publieke ruimte moeten delen. Dit creëert namelijk onduidelijkheid en twist over wiens regels in die publieke ruimte moeten gelden.

“Maar wanneer groepen gedeeltelijk zijn geïsoleerd zonder duidelijk grenzen liggen er problemen op de loer. Immers, een groep met een specifiek etnische achtergrond en daarbij horende regels zal van iedereen, in ieder geval in de publieke ruimtes, verwachten dat zij zich naar de culturele normen van de heersende groep conformeren. Daar waar onduidelijkheid bestaat over wiens regels nu eigenlijk zouden moeten domineren ontstaan conflicten.” – Tim van Opijnen: ‘Etnisch conflict-management’

Hier hebben we in de kern alle debatten over Mohammedcartoons, hoofddoekjes, niqaabs, halalvlees in de schappen van de Albert Heijn en wat dies meer zij. Dat de Chinese triades op Nederlandse bodem Chinese restauranthouders uitknijpen, daar zul je Geert Wilders of Annelies van der Veer nimmer over horen. Dat blijft immers in de donkere achterkamertjes van Chinese eethuizen. Maar een Turks of Marokkaans ogend jochie dat in Van der Veers favoriete slagerij bruusk een stukkie worst laat liggen, die daagt in de publieke ruimte de Nederlandse omgangsregels uit. Wanneer de slager je een stukje worst aanbiedt, dan hoor je dat als onvervalst Nederlands kind beleefd aan te pakken en ‘Dank u wel, meneer’ te zeggen.

Minder dan dat beschouwt Van der Veer als verraad, als een invasie van vreemde zeden, van volken die zij als bedreigende indringers beschouwt. Types als Van der Veer, die zich erop beroemen liever tien minuten in de kassarij te staan dan zich te laten helpen door een cassière met een hoofddoekje, reageren schril verontwaardigd wanneer geopperd wordt dat racisme of xenofobie wel eens een rol zouden kunnen spelen in de huidige hysterie rond moslims en de islam. De islam is immers een ideologie en religiekritiek moet gewoon kunnen. Met afkeer van of angst voor bepaalde etniciteiten heeft dat allemaal niets te maken.

Oké, fair enough. Religie is niet hetzelfde als etnische achtergrond. Maar laat Van der Veer dan eens antwoord geven op deze vraag: Zou ze het gedrag van dat knulletje ook als islamitisch hebben aangemerkt, indien deze een blank of Aziatisch uiterlijk had gehad?

Prediker (oogst van 1976) ruikt op zijn beurt een xenofoob zelfs nog door de glasvezelkabel van zijn internetverbinding.

Prediker, 21.08.2009 @ 10:05

[Home]
 

68 Reacties

op 21 08 2009 at 10:44 schreef arie:

Het zal me een worst wezen. Kent u die uitdrukking?
Ik moet daar vaak aan denken als mensen walging van de islam via ingewikkelde redenaties aan racisme, fascisme of xenofobie proberen te verbinden.

op 21 08 2009 at 10:46 schreef J.Morika:

Prediker zei: “In het licht van de overlapping tussen etnische, culturele en religieuze identiteit valt het onwaarschijnlijk te noemen dat etniciteit geen enkele rol speelt…” etc…

Maar als wij westelijke christenen dat weten, dan weten muzelmannen dat ook hè? Dan zouden die lui hun religie aardig moeten gaan relativeren, vind je ook niet? Zie je dat al ergens gebeuren trouwens? Waar precies, welke imams in welke moskeeën hebben dat allemaal gedaan?

Enne hoe zit het eigenlijk met het radicaal en fundamenteel afwijzen van op openbaring en op etniciteit en (kennelijk) op racisme gebaseerde ideologieën? Mag dat? Is die afwijzing zelf ook aan etniciteit gebonden trouwens, volgens jou? Zo nee, waarom niet?

(En wat vinden we vervolgens van die ideologieën als sommige ervan dreigen met straf als een stamgenoot van dat denken af wil raken?)

Waarom zouden wij als westerse verlichte atheisten en agnosten ons eigenlijk nog moeten laten bepiepelen door die totalitaire en kennelijk diep racistische ideologieën en waarom zouden we het ons dan ook nog moeten laten welgevallen om ons ook nog voor “xenofoob” te laten uitmaken?

We werden 70 jaar geleden toch ook niet voor “xenofoob” uitgemaakt toen we geconfronteerd werden met een andere totalitaire en racistische ideologie?

J.Morika (vijftiger jaren) ruikt een relativist zelfs nog door de glasvezelkabel van zijn internetverbinding

op 21 08 2009 at 11:06 schreef Pierre Lebon:

Het zou me heel wat waard zijn, als ik dat in de praktijk aangeleerde fenomeen van islam identificatie binnen nu en 6 maanden kwijt zou raken.

Volgens mij willen ze nadrukkelijk gezien worden terwijl ik ze nooit als “anderen” heb willen kwalificeren.
25 jaar geleden was ik nog onbevooroordeeld, gastvrij en tolerant.

Ik ben dat kwijt zonder het te willen.

op 21 08 2009 at 11:08 schreef Raoul:

Je zal wel weer hoop stront over je heen krijgen van de “islamkritici” maar ik vind het een goed stuk.

op 21 08 2009 at 11:11 schreef Raoul:

Zo ingewikkeld is de redenatie in het stuk toch niet Arie?

op 21 08 2009 at 11:37 schreef Servo:

Als Iraniër kom ik deze situaties ook wel tegen. Ik kan de hele avond biertjes drinken in de kroeg, maar zodra ik even wil afwisselen met een glas fris, is het van “oh ja, jij mag niet drinken hè?”.
Zelfs intellectuelen, docenten op mijn universiteit, gaan er automatisch van uit dat ik moslim ben.

op 21 08 2009 at 11:37 schreef Bert Brussen:

Ik begreep sowieso het hele punt van die Annelies van der Veer niet. Wat is het probleem van een halalslager?

De joden hebben al eeuwenlang een koosjere slager of bakker, ook nu nog: http://www.nik.nl/default.asp?oUrl=content_pagina.asp?paginaId=28xxxxxxxxback=. Daar hoor je Annelies van der Veer dan nooit over, terwijl het exact hetzelfde is. Ook bij koosjer vlees moet er onverdoofd geslacht worden onder toezicht van een rabbijn. Halal voedsel in de schappen van Albert Heijn vind ik net zo oninteressant als light=producten of vegetarische producten in de schappen. Kan daar echt geen probleem in zien, zolang ik mijn eigen producten maar kan kopen.

Het lijkt ook wel alsof Van der Veer er een punt van maakt dat moslims er nogal rare tradities op nahouden, maar ik kan me niet voorstellen dat je iemand bedreigt als je halal wilt eten. Waarom is dat zo erg? Elke bevolkingsgroep en religie heeft maffe tradities. Laat die lui lekker. Een moskee in je achtertuin is dan nog van een andere orde, halaslagers zijn net zo negeerbaar als de H&M of de Free Record Shop.

Zo vind ik het sinterklaasfeest een maffe traditie maar ik kan me nou niet echt opwinden als ik rond december mensen verkleed als sinterklaas zie rondlopen.

Zou Annelies van der Veer zich net zo ergeren aan meisjes met lange rokken als aan meisjes met hoofddoekjes?

op 21 08 2009 at 11:55 schreef arie:

raoul:
Ik vind het inderdaad niet ingewikkeld. Ik kan met iedereen door de deur zolang ik niet ongewenst met religieuze of ideologische shit word lastig word gevallen.

En als er iets is dat ik nog erger vind dan religieuze debiliteit, is het wel de meningmaffia die moord en brand schreeuwt.

op 21 08 2009 at 12:00 schreef Smeets:

@ Arie,

“meningmaffia die moord en brand schreeuwt”

je bedoeld: http://www.hetvrijevolk.com

op 21 08 2009 at 12:16 schreef Raoul:

Dan zijn we het dus met elkaar eens.

op 21 08 2009 at 13:18 schreef vasti:

Peter,

In het licht van het algehele islam debat:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000391.html

Goed stuk!

op 21 08 2009 at 13:30 schreef Bert Brussen:

Neen maar, satire EN humor bij HVV: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9033

op 21 08 2009 at 13:38 schreef N. Molrat:

op 21 08 2009 at 11:06 schreef Pierre Lebon:
25 jaar geleden was ik nog onbevooroordeeld, gastvrij en tolerant.

Ik ben dat kwijt zonder het te willen.

Pierre, mooi gezegd. Ik betrap mezelf ook steeds vaker op vooroordelen en ik vind dat heel vervelend, vooral als ze terecht blijken.
Ik ken trouwens ook een aantal Marokkaanse meiden die er vooral last van hebben dat ze door andere Marokkanen aan hun uiterlijk herkend worden als ‘waarschijnlijk moslima’ en daar vaak last van hebben.

op 21 08 2009 at 14:07 schreef Jan van Dijk:

@vasti,
Dat was nog van vóór Hassnae. Peter had het licht nog niet gezien!

op 21 08 2009 at 14:19 schreef Pierre Lebon:

“This is where I and many other Europeans draw the line. We do not want to give up our freedom and we do not want to be second rate citizens in a European Muslim state.”
Aldus: Peter Breedveld

Het is “not for nothing” dat ik herkenning en sprakeloosheid bij mijzelf constateer.
Ofschoon mensen mogen veranderen, vraag ik me wel af, of hier sprake is van voortschrijdend inzicht?

op 21 08 2009 at 14:43 schreef John:

Misschien had deze jonge zojuist alle worst thuis opgegeten en kon hij geen pap meer zeggen. Zodoende moest hij van zijn moeder een ons (100gram) worst gaan halen. Omdat deze jongen de biologische slagerij niet onder wil kotsen met (halal) kots is hij zonder wat te zeggen weggelopen de worst kwam heb immedels al de neus uit.
Paar vragen voor Peter de halal/haram kenner bij uitstek.

a)Is halal voedsel na het uitkotsen nog steeds halal of is het haram?.

b)Is een drol van een persoon die geen halal voedsel tot zich neemt Haram?.

c)Hoe weet je of bepaald lichaamsappen zoals speeksel, zweet, sperma, vaginaalvocht halal is?

d)Hoe Halal/Haram is Frontaal Naakt?

e)Heeft Peter zijn voorhuid al laten verwijderen?

f)Is het Peter geweest die de schaapjes gestolen heeft van de kinderboederij in Rijswijk

g)Heeft Peter al gegeten?

e)Gaat voor Peter morgen Ramadan pas in?

op 21 08 2009 at 15:19 schreef Niek:

@ Pierre Lebon, Jan van Dijk en Vasti,

De door jouw geciteerde uitspraak is helemaal niet in tegenstrijd met wat peter nu betoogt. In tegenstelling tot veel Geert-Aanbidders kunnen normale mensen namelijk vinden dat ze zowel de seculiere samenleving willen handhaven en tegen overheersing door moslims zijn als dat ze tegen achterstelling en stigmatisering van mensen zijn louter en alleen omdat ze moslim zijn.

Mensen die niet blind achter een geblondeerde leider of een dode profeet aanlopen zien in dat Geert-gelovigen en islamisten van hetzelfde laken een pak zijn.

op 21 08 2009 at 15:27 schreef persephone:

Goh, ik associeer Hassnae echt niet met het licht.
Een aanhanger van het nudisme maar wel echte-merken verslaafde en genietend van existentiele vrijheid en verdediger van godsdienstige dwang. Duidelijk is in ieder geval wel dat de inhoud van de blogjes van Peet een andere richting op is gegaan. Binnenkort in uw theater; Peet, Hassnae’s apologeet, overgegaan tot de islam, de religie of pies!

op 21 08 2009 at 15:46 schreef Peter:

Wat Niek zegt. Ik sta nog achter elk woord dat ik toen heb geschreven. Helaas zijn een groot aantal lezers te dom en te rigide om zelfs maar te kunnen bevatten dat iemand én kritiek kan hebben op de moslimgemeenschap, én tegen het discrimineren van moslims, én voor de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid van moslims.

Iemand als Persephone kán dat eenvoudigweg niet. Haar intellectuele capaciteiten zijn, net als haar sociale vaardigheden, te beperkt. Daarom vervalt ze tot bovenstaand achterlijk geleuter, wat sarcastisch gesneer en afgunstig gereutel. Het is allemaal aanntoonbaar onzin, dient de discussie niet, voegt helemaal niks toe en maakt ons niets wijzer, behalve dan dat we nu weten dat Persephone een imbeciel is.

Nou, dankjewel, Persephone.

op 21 08 2009 at 15:54 schreef Peter:

Nog iets anders: drie jaar geleden was Ayaan Hirsi Ali hét gezicht van de kritiek op de multiculturele samenleving in Nederland. Tegenwoordig is dat Geert Wilders. Critici van Hirsi Ali, die haar beschuldigden van racisme en dergelijke, praatten kwalijke nonsens. Wie geert Wilders beschuldigt van racisme en xenofobie, heeft volstrekt gelijk.

Hirsi Ali is netjes, Geert Wilders is schorem, en zijn fans zijn nog erger.

op 21 08 2009 at 16:01 schreef frans:

ja en Peter Breedveldt is een draaikont

op 21 08 2009 at 16:17 schreef arie:

Wilders zegt dingen die al decennia eerder gezegd hadden moeten worden. De vorige die het zei is afgeknald.
De islam is een gruwel waar geen micrometer aan toegegeven mag worden.
Net als ieder ander geloof trouwens. Geloof beleef je maar prive. Daar val je een ander niet lastig mee.
Jammer genoeg wordt islamkritiek door veel linkse hysterici gelijkgesteld aan allerlei fascistoide nachtmerries.
We hadden hier ooit een vrijheid/blijheid paradijs en ik wil dat dat terug komt.
Ook, en misschien juist voor islam-slachtoffers.

Daarom stem ik pvv.

op 21 08 2009 at 16:31 schreef Bert Brussen:

Wat Ivo zegt.

op 21 08 2009 at 16:40 schreef Peter:

Arie, je begint op een extreem irritante manier in herhaling te vallen, joh. Snel inhoudelijk worden, anders vlieg jij er ook uit. Zelfde geldt voor meneer of mevrouw Morika. Types als jullie reageren hier altijd, het is altijd hetzelfde gezanik en het gaat altijd overheersen. Reageer minder en hou het gevarieerd.

op 21 08 2009 at 16:43 schreef ivo:

Heb je een linkje @Bert. Ik tast in het duister.

op 21 08 2009 at 17:16 schreef Eric:

@Niek: voor seculiere samenlving zijn, tegen overheersing van moslims zijn en tegen achterstelling van moslims zijn klinkt mooi.
Maar ik zou willen weten hoe je dit concretiseert zonder dat het vrijblijvende woorden blijven.
Stel dat een stad door immigratie een meerdeheid krijgt aan moslims, is dit overheersing in jouw optiek? Zo ja, wat doe je dan? Stel dat Islamisten wijken in hun macht krijgen, o.a. dmv scholen en moskeeen, is dit overheersing? Zo ja, wat doe je dan?
In een vrije samenleving kun je dit niet controleren, en om de woorden van Donner te herhalen: als de meerderheid sharia wil, dan krijgen we sharia, toch?

op 21 08 2009 at 17:33 schreef Niek:

@Eric,

Een meerderheid is geen overheersing. Zo overheerst anno 2009 de meerderheid ook geen minderheden.

Verder is het onzin dat alle moslims ook een islamitisch bestuur zouden wensen. Net zoals iedereen seculariseren moslims steeds meer. Over 20 jaar zullen de meeste moskeeën een andere bestemming hebben wegens gebrek aan gelovigen.

In werkelijkheid zijn moslims namelijk net mensen en niet het soort automaten dat geprogrammeerd zou zijn door de Koran zoals geïnterpreteerd door H Jansen of de salafisten. Dit is het beeld dat wordt neergezet door allerlei websites waar Wildersachtigen hun onzin op neerplempen, dit heeft weinig met de realiteit te maken.

op 21 08 2009 at 17:42 schreef Eric:

@Niek: ik claim niet dat het gebeurt, ik ben alleen nieuwsgierig naar wat mensen met jouw opvattingen doen als het wel gebeurt (al is het alleen op lokaal niveau)

op 21 08 2009 at 17:43 schreef Vasti:

Toch? Niek,Peter?

op 21 08 2009 at 17:46 schreef Vasti:

Toch? Niek,Peter? ( met betr. op Eric 17:16)

Concreet.

op 21 08 2009 at 18:06 schreef J.Morika:

Zelfde geldt voor meneer of mevrouw Morika. Types als jullie reageren hier altijd, het is altijd hetzelfde gezanik en het gaat altijd overheersen

Nou breekt mijn klomp. Jij liet “Prediker” op jouw site toch weer over “hetzelfde gezanik” een stukje openen nadat je op deze site een aantal malen achter elkaar al over nagenoeg hetzelfde was begonnen? Ik meen alleen maar gereageerd te hebben. Heel terughoudend en to-the-point overigens.

op 21 08 2009 at 19:34 schreef Peter:

Man, dat gezéik van die uileballen. Jij ook maar weg. Dahag!

Iemand nog iets inhoudelijks te melden over de tekst van Prediker? Want wie nu nog over iets anders ouwehoert, wordt zonder waarschuwing het sprookjesbos uitgebonjourd.

op 21 08 2009 at 21:08 schreef dewanand:

in de tekst van prediker komen de begrippen geloof en ras voor. dit is interessant om te onderzoeken. Bepaalde volkeren of zeg liever stammen hebben zich vele eeuwen geleden bekeerd tot een specifiek geloof en trouwden toen ook eeuwenlang alleen onderling, waardoor er een soort inteelt volk ontstond, met een specifiek gehomogeniseerd uiterlijk. Kijk naar Turken, ja ze hebben allemaal een mongolentrek in zich door eeuwenlange inteelt en zijn in het algemeen log en niet erg intelligent. Marokkanen zelfde verhaal, geitenkop, voorkeur voor anaal, want dat is strakker.

Door de inteelt binnen een stam ontstaat er op den duur een specifiek fenotype en feitelijk is dat een soort DNA uit een onderling genetisch sterk verwante groep mensen. Dit is uiteraard heel slecht voor het ras zelf en voor de kwaliteit van zulke mensen. Hierom ben ik meer voorstander dat er zoveel mogelijk interraciaal, intercultureel en het liefst internationaal geneukt en gepijpt (wel inslikken he) wordt.

Koppeling geloof en fenotype van het DNA is eigenlijk fataal voor een stam of volk, want het wordt alleen zwakker en degenereert verder.

Ik ga over een paar jaar een radicale partij oprichten in nederland en dit soort racistische ontwikkelingen op harde manier bestrijden. Dus jullie horen wel meer van mij over enkele jaren.

dewanand

op 21 08 2009 at 21:11 schreef vasti:

Ik vind het jongetje uit het stukje van Annelies onbeleefd overkomen.
Onprettige sociale interactie.
Op deze leeftijd je een dergelijke houding aanmeten vind ik behoorlijk zorgwekkend.

op 21 08 2009 at 22:18 schreef Asmodeus:

Prediker is te tolerant tegenover het zielige vrouwtje Van der Veer. In haar laatste miskraam beklaagt Annelies zich over ouders die kwaad worden, wanneer ze begint te mekkeren over hun ‘gehoofddoekte’ peuterleidster. Een (n.b. uit Nederland geëmigreerde) vriendin analyseert: ‘Het is hun angst. Je hebt helemaal gelijk’.
Na het lezen van deze treurnis kom ook ik nooit meer bij haar, van google-ads voorziene site op bezoek…
Bij een zekere Edgar werd trouwens ‘brain trainen’ aangeboden, à 9 euro per week. Een koopje voor de doelgroep!

op 21 08 2009 at 22:29 schreef Bert Brussen:

@Vasti: stel je niet zo aan wijf. Alle jochies van die leeftijd zijn wat sociale interactie betreft onprettig. Daar zijn het jochies voor. Ik wilde vroeger ook nooit een plakje worst van de slager.
Ten eerste luste ik geen worst en ten tweede vond ik het op mijn zesde al vernederend om als een treurige debiel te worden aangesproken door een dierenslachtende en worstendraaiende proleet.

Om het doodnormale gedrag van dit jochie dan ook nog “zorgwekkend” te noemen is gewoon pathetisch.

op 21 08 2009 at 23:27 schreef Max J. Molovich:

Wat mij vooral stoort aan de anecdote van mevrouw Van der Veer is het dik aangezette onderscheid tussen de deftige, beleefde, vriendelijk oude matzesliefhebber en het hooghartige, minachtende, jonge worstenhatertje. Het lijkt wel propaganda. Zelfs in de manier waarop Van der Veer de manier waarop de twee hun bestellingen plaatsen beschrijft, ziet ze een mogelijkheid om haar bewondering voor de oude man en haar walging voor de jongeling te verwerken. De oude man “wil graag nog een bruin broodje, zónder boter, met deze worst” en wijst vervolgens “naar de Italiaanse dan wel Spaanse gedroogde worstjes op de toonbank zonder de naam ervan uit te spreken”. Het jongetje “bestelt 1 ons van de een of andere worst en geeft de slagersvrouw het papieren geld in de hand”.

op 21 08 2009 at 23:29 schreef Max J. Molovich:

Bij die zekere Edgar zag ik een tijdje geleden trouwens ook een google-ad die het daten met moslima’s aanprees. Altijd lachen, met google-ads.

op 22 08 2009 at 07:21 schreef Bert Brussen:

Het lijkt wel propaganda.

Hear, hear!

op 22 08 2009 at 11:25 schreef kaaskop:

Wat mij opvalt is dat die beschaafde oudere meneer een aantal malen aan het blinde en dove paard achter de toonbank steeds aan gaf dat hij boter op zijn broodje wilde.

Maar dat heeft dat valse kreng (annelies)maar met de mantel der liefde bedekt, daar maakt ze verder geen punt van.

Dat lijkt me toch een hele slechte service, dat ze(blinde paard) niet echt aan de wensen wil voldoen van haar echt beschaafde klanten, zoals die oudere meneer.

Hoeveel andere autochtonen zouden zich wel niet op de zelfde kalme wijze hebben weten te gedragen als er en aantal malen niet aan hun wens werd voldaan, ik denk heel weinig.

Maar op het gedrag van een kindje van een jaar of tien gaat ze helemaal los haalt zijn cultuur erbij, en dreigt ook nog eens tegen dat andere dove paard achter de toonbank dat als ze ook maar iets van halal in de winkel heeft liggen dat ze dan nooit meer terug komt en dat vond dat blinde paard wel weer een gerechtvaardigde eis, want ze verzekerde die heks annelies dat dat absoluut niet het geval is.

Zou die annelies dat ook denken bij de groente boer, want er zijn mensen die geen spruitjes, paprika of tomaten eten

Stel dat die groenteboer een schaaltje heeft liggen met partjes tomaten met een een of ander sausje eroverheen, en dat aanbied aan zijn klanten en dat zou geweigerd worden omdat een van de klanten allergisch is of het gewoon vies vind of bang is voor bacillen is omdat er mensen over heen hangen die tijdens het praten flink fulmineren ( zie annelies) heeft die weigeraar dan ook verachting voor de cultuur van die aanbieder?

Straks komt die annelies nog eisen dat omdat zij door haar grote deense dog in haar r**t gen**kt wordt dat iedereen dat zich moet laten welgevallen.

Wat een hatelijke logica.

Ik hoop dat ze niet met kinderen werkt vooral niet die met een andere cultuur.

Voor de andere vrijheidsstrijders die ja en amen zeggen op wat annelies als situatie schetst.

Er liggen koosjere artikelen in sommige supermarkten en er zijn zelfs speciale winkels die zich uitsluitend richten op het verkoop van koosjere artikelen en er zijn ook joodse scholen en ziekenhuizen, niks mis mee.

Dus wat is het probleem, leven die vrijheidsstrijders onder een steen dat ze daar niet van op de hoogte zijn.

Of is er toch iets anders aan de hand, misschien iets wat meer voor de hand ligt?

op 22 08 2009 at 13:11 schreef vasti:

Bert zegt: “Om het doodnormale gedrag van dit jochie dan ook nog “zorgwekkend” te noemen is gewoon pathetisch.”

In jouw wereld wel, ja.
Ik denk dat een kind vanaf vroege leeftijd begeleiden in hoe op de juiste manier om te gaan met je medemens, het belangrijkste onderdeel is in de veel omvattende taak van het ouderschap.

op 22 08 2009 at 13:31 schreef Peter:

Nou, dan kunnen we constateren dat de ouders van Annelies daarin ho-pe-loos hebben gefaald.

op 22 08 2009 at 13:37 schreef vasti:

Amodeus zegt:

“Prediker is te tolerant tegenover het zielige vrouwtje Van der Veer. In haar laatste miskraam beklaagt Annelies zich over ouders die kwaad worden, wanneer ze begint te mekkeren over hun ‘gehoofddoekte’ peuterleidster.”

Hoofddoekjes zijn geen onschuldige kledingstukken.Zij zijn agressive symbolen van culturele superioriteit en sexistische onderdrukking. De druk op vrouwen die geen hoofddoek willen dragen kan enorm zijn en bijna onmogelijk te weerstaan.
Hoofddoeken zijn niet alleen symbolen, maar waarachtig instrumenten van onderdrukking.

Als je dochtertje/zoontje aan je vraagt: ” Pap, waarom draagt juf een hoofddoekje?”
Wat zeg je dan? Mompel je iets over “vrije keuze”?

Ben benieuwd.

op 22 08 2009 at 14:04 schreef Peter:

Mompelen tegen je kinderen, nooit doen. Voor je het weet beginnen ze terug te mompelen en dan heb je ècht een communicatiekloof van hier tot Tokyo.

op 22 08 2009 at 14:13 schreef vasti:

En dan nu een serieus antwoord, Peter.
Wat voor een antwoord zou een passend antwoord zijn?

op 22 08 2009 at 14:40 schreef Peter:

Ik zou zeggen: ‘De juf heeft kanker, jongen, en door de chemotherapie is ze al heur haar verloren en daarom draagt ze dat doekje. Wess maar extra lief voor haar.’

op 22 08 2009 at 15:47 schreef Max J. Molovich:

Wat Van der Veer in haar propagandistische anecdote ook nog eens in ons onderbewustzijn wenst te prenten, is het idee dat de beschaving op het punt staat het te verliezen van de barbarij. De oude, beleefde man representeert het oude, al te beschaafde Nederland. Hij probeert beleefd zijn wensen kenbaar te maken, maar zijn wensen komen niet aan bij de ‘slagersvrouw’. Het barbaarse joch daarentegen legt zonder enige moeite zijn wil op door de worst met zwijgend dedain te weigeren.

Daar komt nog eens bij dat die beleefde oude heer zo naïef is de ‘reuring’ te missen. Van der Veer geeft aan dat ze het wel prettig vindt, die rust, want ‘ze’ komen echt wel terug. Het ligt waarschijnlijk aan de mij van Van der Veer bekende preoccupatie met een bepaald volksdeel dat ik in ‘ze’ het soort vakantiegangers zie dat in dit jaargetijde met volgestouwde Volkswagens Transit hun geboortedorpen in Rif- en Atlasgebergtes opzoekt.

De oude heer representeert een vervlogen beschaving. Een beschaving die nooit meer terugkomt. De ‘slagersvrouwen’ representeren de verwende onverschilligheid van de hedendaagse Nederlander. Het worstweigeraartje representeert de nieuwe barbarij, een Middeleeuwse beschaving die ons massaal de rug toekeert, Islamitische stoottroepen die klaar gestoomd worden om heel West-Europa in de zee te schuiven. Annelies van der Veer is de roepende in de woestijn, de profeet, de enige die het ziet.

op 22 08 2009 at 16:00 schreef Max J. Molovich:

Mocht mijn zoon ooit vragen waarom zijn juf een hoofddoekje draagt, dan vermoed ik dat ik zoiets zal zeggen als: “Jongen, dat weet ik niet. Misschien moet het van haar man, misschien moet het van haar moeder, misschien moet het van haarzelf omdat ze denkt dat God haar liever vindt als ze een hoofddoekje draagt. Dat is onzin natuurlijk, dat begrijp je zelf ook wel (mijn zoontje knikt), maar je juf is vrij om dat te denken. Een andere mogelijkheid – hé, luister je nog, of sta ik hier weer eens voor jan lul wat uit te leggen, hé, kijk me eens aan, goed zo – een andere mogelijkheid is dat te veel werd lastig gevallen door mannen. Is ze eigenlijk mooi? Nee. O. Dan is ze misschien een hoofddoekje gaan dragen omdat ze juist nooit werd lastig gevallen door mannen. Nu ze een hoofddoekje draagt kan ze tegen iedereen zeggen dat het zo heerlijk is, een hoofddoekje, want ze wordt nooit meer lastig gevallen door mannen. Dit zijn een paar mogelijkheden. Anders moet je het haar maar een keer zelf vragen.”

op 22 08 2009 at 20:20 schreef M.Nieuweboer:

Ziedaar het geheim van het succes van de multiculturele samenleving in Suriname – etniciteit en religie vallen er niet samen. De les die we daaruit moeten trekken: meer Nederlanders moeten moslim worden, net zolang totdat Geert en Annelies de religie niet meer van de buitenkant kunnen aflezen.
Maar ik blijf een atheist, hoezeer ik ook al 20 jaar lang de erotische geneugten van een moslima mag genieten.

op 22 08 2009 at 23:50 schreef Wijze van Zion:

Ik heb het de Duitsers toentertijd béter zien schrijven dan Prediker….

op 23 08 2009 at 13:26 schreef Asmodeus:

Hoofddoekjes zijn geen onschuldige kledingstukken.Zij zijn agressive symbolen van culturele superioriteit en sexistische onderdrukking. De druk op vrouwen die geen hoofddoek willen dragen kan enorm zijn en bijna onmogelijk te weerstaan.
Hoofddoeken zijn niet alleen symbolen, maar waarachtig instrumenten van onderdrukking.

Woon je in Saoedi-Arabië, Afghanistan of Iran, Vasti? Dan heb je deels gelijk. Zo niet, dan verkoop je bullenkak.
In Nederland hebben vrouwen de keuze of ze wel of niet een sluier willen dragen. Wanneer ze gezeik krijgen van hun omgeving als ze het niet willen, so be it. Hetzelfde geldt voor de rokken en hoeden van zwartekousen of de pruiken van orthodoxe jodinnen. In Nederland hebben vrouwen de vrijheid om zich aan sociale dwang te onttrekken.
Het verbieden van pruiken, hoeden, habijten, keppeltjes en sluiers heeft niets met vrijheid te maken. Het is slechts het andere uiterste…

op 23 08 2009 at 14:46 schreef Mart van de Wege:

@servo:

Wat late reactie, maar ik had dat met een Marokkaanse collega op een bedrijfsbarbecue. Zij hield haar vlees angstvallig gescheiden van het varkensvlees. Ik vriendelijk vragen “om geloofsredenen?”. Zij: “Nee, allergisch”.

Mart

op 23 08 2009 at 15:56 schreef Tjerk:

Servo is niet de enige met die ervaring.

“Wanneer je als Marokkaanse Nederlander je lippen aan een glas koud bier zet, kan het je tegenwoordig overkomen dat een autochtone Nederlander je voorhoudt: ‘Hé, je bent toch moslim? Jij mag toch geen alcohol drinken?’

Of je staat bij de supermarkt je kipfilet af te rekenen en de caissière zegt ernstig: ‘Dat is niet halal, hoor.’

In het Nederland van 2009 word je door de niet-moslim geïslamiseerd, vertelt Mohammed Mohandis. En dat, zegt hij, gebeurt ook in zijn eigen partij – de PvdA.”

‘Je wordt hier geïslamiseerd waar je bij staat’ – De Pers

op 23 08 2009 at 15:57 schreef Tjerk:

http://www.depers.nl/binnenland/322666/Je-wordt-hier-geislamiseerd-waar-je-bij-staat.html

op 23 08 2009 at 17:50 schreef Bert Brussen:

Vasti zegt: Ik denk dat een kind vanaf vroege leeftijd begeleiden in hoe op de juiste manier om te gaan met je medemens, het belangrijkste onderdeel is in de veel omvattende taak van het ouderschap.

Serieus, beweer je nu dat het accepteren van een plakje worst ook maar iets te maken heeft met “het op de juiste manier omgaan met je medemens”? Sterft er voor elk geweigerd plakje worst een lief konijntje in de handen van een kind ofzo?

op 23 08 2009 at 17:51 schreef Bert Brussen:

Hoofddoekjes zijn geen onschuldige kledingstukken.Zij zijn agressive symbolen van culturele superioriteit en sexistische onderdrukking. De druk op vrouwen die geen hoofddoek willen dragen kan enorm zijn en bijna onmogelijk te weerstaan.
Hoofddoeken zijn niet alleen symbolen, maar waarachtig instrumenten van onderdrukking.

Aha dus bij de orthodoxe joden en zigeuners worden ook vrouwen onderdrukt. Ik wist het wel!

op 23 08 2009 at 19:49 schreef vasti:

Nee, Bert,

Het zit hem niet in het wel of niet accepteren als wel de manier waarop.
Ik neem aan dat je dat ook wel snapt.
Toch??

op 23 08 2009 at 19:53 schreef Vasti:

Bij joden en zigeuners is de ruimte voor individuele gelooofsbeleving/levensinvulling over het algemeen tig keer groter dan bij de Islam.
Dat weet je toch ook wel, Bert?
Of niet?

op 23 08 2009 at 20:01 schreef Bert Brussen:

Je lult jezelf vast, Vasti. Je beweert zelf dat hoodddoekjes agressieve symbolen van onderdrukking zijn. Nu confronteer ik je met je eigen feiten die niet in je islamofobische straatje passen, kom je met niet ter zaken doende onzin aan.

Het ging over hoofddoekjes, niet over “individuele levensinvulling”. Hoofddoekjes zijn of agressieve symbolen van onderdrukking of niet. Er is geen tussenweg als je heel baud stelt dat hoofddoekjes ergens symbool voor staan.

Je moet dus ofwel accepteren dat het door jou zo verfoeide hoofddoekje ook als martelinstrument geldt in andere culturen dan bij de islam alleen, en dan ben je je stok kwijt om de islam mee te slaan, of je zult je punt moeten bijstellen dat hoofddoekjes echt niet altijd agressieve symbolen van onderdrukking zijn. In dat geval geldt dat natuurlijk ook voor moslima’s.

op 23 08 2009 at 20:33 schreef Henk:

Ach, Annelies van der Veer is een beetje zielig.

Een tijd geleden had ze een rant met het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Waar het over ging weet niemand meet maar Annelies vond het nodig om de persoonlijke gegevens van de voorlichter op haar site te zetten. En dat is in strijd met de WBP. Ook is het dom want voor het beleid is de politiek verantwoordelijk en niet een voorlichter.
Na herhaalde sommaties om die gegevens van haar blog te halen is er aangifte gedaan.
Op een gegeven moment werd mevrouw ontboden op het politiebureau Surinameplein, toevallige gevestigd in hetzelfde pand als Vluchtenlingenwerk.
Daar maakte mevrouw een hele toer over want dat kom geen toeval zijn en ze werd slachtoffer van de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Slachtoffer zijn, dat kan ze uitstekend maar met de vrijheid van meningsuiting heeft het allemaal niet zoveel van doen.
Dat Vluchtelingenwerk de buurman is van het politiebureau is maar sinds kort. Daarvoor zat er een woningbouwcorporatie is. Maar een goed complot moet je natuurlijk niet debuncken.

Uiteraard moet er iemand met matzes worden bijgehaald. Dat moet dan wel een Jood zijn en die zijn for the sake of argument goed. Althans, de laatste jaren.

Nog dommer maakt ene Patrick het op haar blog:” Overigens heb ik nog nooit, in welke winkel dan ook, met nadruk koosjer waar aangetroffen.

Bljkbaar trekt Annelies van der Veer mensen aan die nog dommer en banger zijn dan zichzelg.

Maar een ding begrijp ik niet. Annelies van der Veer zal zeker niet bij een halal slager komen. Waarom zou een islamitisch jongentje dan wel bij een niet-halal slager komen?

Wonderlijke kerk, die rechtse kerk met zijn dogma’s.

op 23 08 2009 at 20:38 schreef Henk:

@Vasti,

Uit ervaring weet ik dat (kleine) kinderen het voor geen meter boeit hoe iemand er uit ziet. Paars geverfd haar met een groene huidskleur, het boeit ze niet. Hooguit in de Sinterklaastijd.

op 23 08 2009 at 20:53 schreef vasti:

Dat weet ik niet Bert, een zelfde culturele/religieuze gewoonte binnen deverschillende religies..

Onderdrukking gaat meestal gepaard met geweld.

Over mijn islamfobie gesproken.
Ik heb het een en ander eens nagezocht. Fobieen schijn je te kunnen genezen met confrontatie.
Confrontatie ,met dat gene waarvoor een irrieele, abnormale angst voor bestaat.
Stel de twijfel slaat bij mij toe en ik verdenk mijzelf ervan te lijden aan een islamfobie, in welk islamitisch land raad jij me aan te gaan wonen en de confrontatie aan te gaan, ten einde mijn fobie onder controle te krijgen?

op 23 08 2009 at 22:06 schreef Henk:

Over mafkezen gesproken, hoe is het eigenlijk met Bernadette de Wit?

op 23 08 2009 at 23:36 schreef Asmodeus:

Uit ervaring weet ik dat (kleine) kinderen het voor geen meter boeit hoe iemand er uit ziet. Paars geverfd haar met een groene huidskleur, het boeit ze niet. Hooguit in de Sinterklaastijd.
Waarom worden bijvoorbeeld roodharigen en dikkertjes door kinderen zo gepest, Henkie?

op 25 08 2009 at 02:32 schreef Robin:

Henk schreef: Over mafkezen gesproken, hoe is het eigenlijk met Bernadette de Wit?

Wat ben jij voor een rare opstoker!?

op 26 08 2009 at 23:48 schreef Benech:

Beetje laat, maar dit is een leuke toepasselijke van Koot en de Bie
http://www.youtube.com/watch?v=bzC1dhjq0Hw&

op 29 08 2009 at 20:57 schreef deDeurs:

=Zelfs intellectuelen, docenten op mijn universiteit, gaan er automatisch van uit dat ik moslim ben.=
…Biertjes? Bar? Reaguurder Servo past inderdsaad niet in het beeld ‘het zal wel een moslim zijn’. Maar ik ken mensen met een uitgesproken katholieke, alcoholische, bigamistische huichelkop die dus helemaal niet katholiek zijn, oeps! en hun zonden zelfs vanuit, hijg! atheïstische principes plegen.
Ik weet trouwens zeker dat Servo géén rotkop heeft. Vergeleken bij Ahmadinbejad heeft geen enkele Iraniër een rotkop, on-mogelijk.

Maar waar -en nu even stereotyperen- ‘wij Nederlanders’ geen vat op krijgen, is het wel/niet moslim zijn van wat ‘wij’ zo bulks aanduiden met ‘allochtonen’. Gelooft Servo in Allah en het Mohammedaanse scheppingsverhaal plus de belofte van een enkeltje richting paradijs na de dood? Dan issie moslim.
Maar als Servo zich niet aan de ramadamvoorschriften houdt, geen of slechts sporadisch een moskee bezoekt om te bidden, als hij wèl alcohol drinkt en af en toe gerechten met varkensvlees eet, kan hij in Allah geloven zo veel als hij wil; hij is géén islamiet, hij is géén moslim. Je kunt het niet een beetje zijn en je kunt dat geloof ook niet op je eigen persoonlijke voorkeuren afstemmen, dus op je eigen wijze interpreteren en uitdragen.

Vanuit mijn idee van individuele vrijheid kan het natuurlijk best, alles kan en alles moet mogen. Als een vrijzinnig protestantse dominee in z’n blote kont een dienst wil houden voor een even blote gemeente, ontstaat er ook een hoop gemor, maar de man belandt er niet voor in de gevangenis. Een dergelijke vrijheidskeuze en individualiteitsvertoon is bij de islamitische Gestalt niet alleen niet bespreekbaar, het wordt met alle middelen tegengewerkt. En dan hebben we het hiet niet eens over iets ‘extreems’ als nudisme, maar over kwesties zoals dat vrouwen in openbare ruimten van mannen afgescheiden worden, en om de meest onzinnige en mensonvriendelijke redenen die het arrogante patriarchenvolk maar kan bedenken. Of dat door hun profeet liet doen.

Waar IK dan weer geen vat op krijg, is dat mijn aldus beschreven idee van de islam door moslims nooit bevestigd wordt (ook niet een beetje omdat ie een ‘gematigd’ moslim is), wel verontwaardigd ontkend. Met de beroemde dogmatische strijdkreet: ‘De Islam is een geloof van liefde en respect voor vrijheid’. En daar kan ik niet zo goed tegen.

…Ik zie nu dat deze post alweer drie dagen oud is en dus out of sight en out of mind, ik zet het toch nog even neer.

op 30 08 2009 at 09:08 schreef J.Morika:

@deDeurs Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. (Heel herkenbaar trouwens wat je allemaal zegt.)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS