Home » Archief » Islamdebat


[04.07.2009]

Islamdebat

Nausicaa Marbe

Islambashing, moslimhaat, angst voor islam, islamologie, hetze jegens moslims. Het zijn modieuze termen die vaak voor iets anders gebruikt worden dan waar ze voor staan. Ze zijn etiketten van diskwalificatie geworden voor iedereen die zich begeeft op het gladde pad van de islamkritiek. Praat over de islam en zijn belijders in andere woorden dan de bewierokende van het politiekcorrecte multiculturalisme en je treft het als je niet direct voor fascist of racist wordt uitgemaakt, maar voor islam-basher.

Trendy term lijkt het, nog Engels ook, dus met een lichte verwijzing naar hooliganisme – agressie van een breindode die schopt om maar wat kapot te krijgen. Uit angst of, nog erger, uit kwaadaardigheid. Zo wordt het misverstand in leven gehouden dat alle islamkritiek niets met feiten te maken heeft, maar met de beperkte capaciteiten, de lafheid of de kwaadaardigheid van de criticus.

Dat gebeurt vandaag, de tijd die vaak denigrerend gedoodverfd wordt als die waarin ‘alles maar gezegd moet worden’. Is dat ook zo? Het islamdebat is het afgelopen decennium hard, fel, pijnlijk en soms regelrecht discriminatoir geweest. Maar lang niet ‘alles’ mocht gezegd. Xenofobie en racisme zijn – gelukkig maar – niet bon ton in het publieke debat. Ze tonen dagelijks hun facie op Internet, in de abjecte scheldpartijen van reageerders op opinies en blogs. Maar ze zijn afwezig in kranten en tijdschriften. Evenmin hoef je bang te zijn de televisie aan te zetten omdat bruine taal binnendreunt.

Toch wordt het islamdiscours met al zijn kleuren en facetten door de politiekcorrecte diehards samengevat als ‘een klimaat van islamofobie’. Zij worden daarin gesteund door instituties als de Anne Frank Stichting of de Human Rights Watch. Maar ook de rechters die bepaalden dat Geert Wilders alsnog vervolgd moet worden, reppen over de islamofobie als een verwerpelijke ‘ideologie.’

Wat deze islamofobie-waarschuwers met elkaar delen is een totale afsluiting voor de feitelijke context waarin alle discussie plaatsvindt. Dat het vandaag gebruikelijk is om islamofobie automatisch als racisme te vertalen, wil niet zeggen dat dit een correcte interpretatie is van het conflict tussen islamcritici en islamisten. Te vaak gaat men voorbij aan de opkomst, de asociale en soms onverholen racistische opstelling van radicalen en jihadisten in Nederland.

Afkeer is in zo’n context iets anders dan vreemdelingenhaat en de angst is legitiem. Niet bang zijn voor segregatie, voor slecht onderwijs op disfunctionerende islamitische scholen, voor kansarme importbruiden, de groei van werkeloosheid in de soms veelkoppige moslimgezinnen, de greep van de radicalen of het sluimerende fundamentalisme is een laissez faire–houding die leidt tot vervreemding en maatschappelijke verbrokkeling. Angst is in die zin een nuttige alarmbel die een urgente wens tot verandering inluidt. Ik pleit er dan ook voor om ons in te zetten voor verbetering in plaats van de problemen de rug toe te keren uit misplaatste (en gratuite) niks-aan-de-handsolidariteit.

Kritiek op de islam, hoe hard of onwelwillend ook, behelst zelden een daad van agressie, maar is ingebed in een groter kritisch discours dat het Westen over zijn haat-liefdeverhouding met het oriëntaalse voert.

Maar waar heeft men het precies over als men spreekt over de islam? Verwarring van termen leidt al gauw tot een kluwen van gedachten waarin de rode draad zoek raakt. De islam heeft geen kerkelijke instituties en geen paus die als boeman kan fungeren. Men praat dus niet over een klerikaal instituut met een bovenbaas als kwade genius of zondebok. Ook de leer van de koran, iets dat zonder twijfel als ‘islam’ kan gelden, valt niet samen met de Westerse beleving van de ‘islam’.

Ten eerste weet de gemiddelde Westerling niks van de leer van Allah. Wij zijn opgegroeid met de bijbel, eventueel de thora en, vooruit dan maar, de Donald Duck. Of met de mededeling dat God dood is (gegaan in Auschwitz) of nooit heeft bestaan. Het maakt ons geen experts om in brede debatten de islam op theologische gronden te bekritiseren.

Ten tweede beleven Westerlingen de ‘islam’ vooral als de aanwezigheid van moslimmigranten in hun midden. Dat en alles eromheen is veel meer dan dat etiket kan dekken. Waar vind je Bin Laden in deze amorfe perceptie van iets dat ooit uit een groep gastarbeiders bestond en aangroeide tot een aanzienlijke populatie met vele ontwikkelingen. Waar is de vrouwenbesnijdenis (door sommige islamieten gepraktiseerd, maar niet uitsluitend door hen), de uithuwelijking, de homohaat, de haatpreek, de gewelddadige hangjeugd, de sharia? Ze zijn er wel, maar niet gauw te associëren met een zichtbare groep.

Bovendien: bij elke beschuldiging kan iemand opstaan die roept dat zijn of haar islam heus zoveel anders is dan de karikatuur die westerlingen ervan maken. Was dat tien jaar geleden nog een assertieve manier om critici monddood te maken, tegenwoordig kan het een hartenkreet zijn van iemand die moderniteit, religiositeit en het Nederlandse burgerschap zo goed mogelijk combineert, soms in een kameleontische spagaat om alle fronten tevreden te houden.

Het is deze groep moderne, veelal liberale moslims die zelf boordevol kritiek zitten jegens hun achterban, maar die zulke onmin eleganter weet te verkopen dan de niet-moslim met zijn gezonde verstand op de scherpe tong. De liberale moslim zet ongetwijfeld de meest interessante ontwikkeling in gang binnen de Europese islam. Hij is niet alleen de dialoogpartner bij ongenoegens, maar ook pionier in het organisch mengen van een vriendelijker islam met de locale Europese cultuur. Met hem begint de discrete reformatie van moslims die afstand nemen van dogma’s en islamisme.

Valt het object van de islamkritiek moeilijk te definiëren? Niet per se, maar de definitie is bondig noch secuur. Wat de Westerse islamsceptici, om eens een vriendelijker woord te gebruiken, graag zien verdwijnen, is de ideologie van het islamisme, de gewelddadige jihad, en de letterlijke interpretatie van de koran voor het dagelijkse leven, met alle soms tragische, soms absurde gevolgen van dien. Dit alles niet te verwarren met de pure vreemdelingenhaat die uiteraard ook bestaat en vaak genoeg ook de moslim zal treffen, zeker als hij gekozen heeft zich als vreemdeling te blijven gedragen. Hiermee legitimeer ik geenszins de xenofobie, maar spreek ik mijn teleurstelling en tegelijkertijd bezorgdheid uit over het gemak waarmee sommige migranten – en heus niet alleen moslims – voor een leven kiezen dat totaal voorbij gaat aan wat er in Nederland speelt en evolueert.

Er is ook een afkeer van deze gekoesterde vervreemding die niet racistisch of chauvinistisch is, maar eerder voorkomt uit de Hollandse neiging tot nivellering. Hoe meer men op elkaar lijkt, hoe groter de gezelligheid. Hier speelt het lokale minderwaardigheidscomplex ook een rol: ‘wij’ Nederlanders zullen over onszelf nooit durven roepen dat we geweldig zijn, maar van een ander willen we dat graag horen. De onaangepaste moslim die hier rondsjokt in zijn jellaba onderweg naar een moskee waar hij pas opleeft temidden van zijn umma, vindt ons wellicht helemaal niks – omdat hij niet op ons wil lijken. Dergelijk oud zeer grenst welhaast aan ongelukkige liefde. Vaak heeft het ook te maken met vreemdelingenhaat van de andere kant: de Nederland en Nederlanders verachtende vreemdelingen. In dat laatste geval is het curieus dat racismemonitoren nooit reppen over de discriminatoire opvattingen van migranten over hun gastheren van weleer.

Het is niet de haat, maar de vaak wanhopige vragen die de huidige Westerse islamkritiek stimuleren. Die komen uit zeer uiteenlopende hoeken. Zonder de pretentie van een volledig overzicht wil ik hier een paar prominente stemmen uitlichten. Zij buigen zich over verschillende aspecten van ‘de islam’, kritisch en met de nodige kennis op zak. Uiteraard worden ze uitgemaakt voor islam-bashers en nog erger, sommigen worden ook geregeld bewaakt – over legitieme redenen gesproken voor islamkritiek.

Voor de Canadees, voormalige discjockey en nu enfant terrible van de komische islamkritiek Mark Steyn – die het multiculturele Canada met zijn locaal toegestane sharia-rechtspraak ontvluchtte – is de ‘islamisering’ het grootste probleem. Die ontstaat volgens hem niet door een godsdienstoorlog, maar gaandeweg: door de demografische veranderingen die gunstig zijn voor moslims wereldwijd. Zoals de cijfers er nu voor staan, voorziet Steyn een drastische slinking van veel Europese bevolkingen en culturen. In zijn rampenscenario is allochtoon tuig uit Vogelaarwijken hier de baas. Steyn overdrijft, maar is bijzonder scherp in het ontmaskeren van de laksheid en domheid waarmee deze veranderingen en hun ingrijpende gevolgen door overheden en onverbeterlijke diversiteitsgelovigen worden ontkend. De geboorte van Eurabia is een creatie van de Europeanen zelf.

Verwant aan Steyn is de Britse komiek Pat Condell, die op de site die zijn naam draagt vaak Europese regeringen langs de meetlat van de dhimmitude legt. Ze slagen met brille. Zijn bijtend ironische teksten bevragen vertwijfeld het fenomeen van de automatische aanpassing van Europese regeringen aan de wensen en dreigingen van islamitische pressiegroepen. Zie de harde landing van Wilders in Engeland. Hij valt de angst aan, die ertoe leidt dat intolerante orthodoxen en fundamentalisten alle égards krijgen in plaats van een vermaning om zich te gedragen zoals dat binnen een democratie hoort.

Zulke kritiek is niet direct gericht op islam, maar op de beloners en gelegenheidsbieders van fundamentalisme. Ook Paul Berman, auteur van het onvolprezen Terror and Liberalism, richt in een onthullend boek over Tariq Ramadan zijn intelligente pijlen op intellectuelen als Ian Buruma en Timothy Garton Ash die door het opportunisme waarmee ze de linkse elites willen plezieren, de islamdiscussie bewust vertroebelen en valse klanken laten meeklinken.

Zo schreef Garton Ash ooit een artikel in The Guardian waarin hij Ayaan Hirsi Ali bot aanviel; om haar vermeende onbeduidendheid zwaar aan te zetten voerde hij daarin een andere islamitische intellectueel op, die zoveel waardevoller zou zijn: Gammal al Banna, oudoom van Ramadan. Wat was hij wijs, vredelievend en goedgunstiger dan Ayaan, aldus Garton Ash. Maar op dezelfde dag dat dit artikel verscheen, publiceerde het MEMRI-instituut voor Midden-Oostenstudies een rapport waaruit Garton Ash’ paradepaardje opdoemt als bewonderaar van de aanslagen van 11 september 2001, gericht tegen het perfide Amerikaanse kapitalisme. Tevens is die sympathiek verklaarde oudoom voorstander van vele andere zelfmoordaanslagen gericht tegen westerse invloeden.

Ook Buruma die het niet aflaat om islamcritici als de Franse filosoof Pascal Bruckner van fascistische uitlatingen te betichten, gaat regelmatig de mist in omdat hij nooit het fascisme bevraagt van de illustere moslimleiders die hij telkens vrijpleit. Hij wordt terecht zelf gelaakt door prominente, liberale stemmen binnen de islam voor deze volstrekt onkritische, modieuze houding.

Het gehele islamdebat komt voor Christopher Hitchens, auteur van God is niet groot, neer op het islamitische verbod op interpretatie van de koran en andere religieuze teksten. Hier wortelt de starheid en onverdraagzaamheid die maakt dat islam en moderniteit elkaar niet verdragen.

Verwant aan deze gedachte is ook het werk van de Canadees-Pakistaanse feministe Irshad Manji, die zichzelf een moslim-refusnik noemt en openlijk toegeeft zich te schamen voor de feodale ontwikkelingen binnen haar religie. Zij roept op tot een hernieuwde traditie van ijtihad: een begrip uit de twaalfde (gouden) eeuw van de islam toen geleerden zochten naar harmonische verhoudingen tussen religies en een vrije en verrijkende theologische en filosofische discussie.

Vrijheid, introspectie en relativisme is het laatste wat de als aartsconservatief bekende Roger Scruton in zijn boek Het Westen en de Islam verwacht. Scruton houdt vast aan de botsing der beschavingen en meent dat de proef van een leefbare islam het begrip en de acceptatie van het Westerse secularisme en omhelzing van de verlichtingsidealen behelst.

Veranderingen kunnen snel gaan, laat de werkelijkheid zien: werd zo’n tien jaar geleden zelfs de meest voorzichtige kritiek in de doofpot gestopt en sloten moslims de rijen tegen hun criticasters, nu komen de meest realistische en gedurfde analyses van wat er mis kan gaan van mensen als Ahmed Marcouch of Ahmed Aboutaleb. Deze bewonderenswaardige emancipatie is zonder twijfel gestimuleerd door het luide islamdebat, dat velen als vuig en giftig proberen voor te stellen. Dit discours verdacht maken, het proberen te smoren en zijn deelnemers intellectueel intimideren, leidt tot een blikvernauwing op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten. Zo raken de ogen gesloten of zelfs geblinddoekt, juist nu we elkaar in alle alertheid en leergierigheid moedig, nieuwsgierig en ook veeleisend moeten aanschouwen.

Eerder verschenen in Roodkoper, tijdschrift voor cultuur, religie en politiek. Nausicaa Marbe is schrijfster en columniste, en bovenal bijzonder aangenaam gezelschap.

Algemeen, 04.07.2009 @ 17:56

[Home]
 

92 Reacties

op 04 07 2009 at 18:26 schreef Onwijsgeer:

Hear hear! Eindelijk eens een tegengeluid in dit forum waar ik het hartgrondig mee eens ben.

op 04 07 2009 at 18:50 schreef peter vd berg:

one swallow does not make a spring…..

op 04 07 2009 at 19:42 schreef jvdheuvel:

Niks mis met een beetje islamkritiek. Maar ik geloof dat de islamkritiek volop aanwezig is. En op het moment dat de islam constant “een fascistische ideologie” wordt genoemd dan gaat het mij wat te ver. Laat staan als men vervolgens plannen maakt om tientallen miljoenen moslims uit Europa te deporteren. Daar schiet het dan weer een beetje door.

op 04 07 2009 at 22:03 schreef vander F:

Flauwekul sprookjes volgers,
vooruit maar weer,
mij willen vertellen dat ik dat maar mooi en prachtig moet vinden,
dead end.

*case closed*

Het is en blijft gelul,
maar dat is mij ook niet vreemd,
en niemand uitgezonderd.

op 04 07 2009 at 22:04 schreef mescaline:

Het lijkt zo logisch wat jvdheuvel zegt. Maar dat is het niet.

Onredelijke kritiek is het beste wat in de islamdiscussie kon gebeuren. En ik ben blij dat het is gebeurd. Sommige (meestal atheistische) westerlingen die de islam onbeschaafdheid etc. verwijten overtroffen zichzelf in hun blinde fanatisme. Goddank dus, dat er zulke voorbeelden zijn van hoe het niet moet. Ook Fitna was een zegen.

Ik ben blij met die ijkpunten. Voor islamieten die een normaal modern islamitisch leven willen leiden zijn ze een baken.

En het werkt. Remember het geschokte ongeloof toen moslims… niet brandstichtend de straat opgingen na Fitna ?

op 04 07 2009 at 22:10 schreef vander F:

Als ik het goed begrijp is sinds de dominantie van de sekte der Soennieten de falsafa verboden en ausradiert om slechts ruimte te bieden aan de Kalam.

Nooit begrepen waarom Soennieten dwepen met een Ibn Sina of een Ibn Roeshd.

Alsof een Katholiek wegloopt met Maarten Luther,
kansloos.

op 04 07 2009 at 22:59 schreef jvdheuvel:

@mescaline als je Wilders wil zien als bewijs dat moslims normale mensen zijn dan heb je een punt. Verder blijf ik graag bij mijn standpunt dat ie te ver gaat. En niet zo’n klein beetje ook.

op 04 07 2009 at 23:24 schreef mescaline:

@jvdheuvel misschien vind ik dat ook wel. Maar ik zeg het nog maar eens, dat is niet alleen saai en niet interessant. Het is ook irrelevant.

op 05 07 2009 at 01:01 schreef jvdheuvel:

Tegen de tijd dat Wilders Europa etnisch gaat zuiveren weten we hoe relevant het was.

op 05 07 2009 at 01:28 schreef Je blijft je verbazen:

Dapper van Peter dat hij dit stukje plaatst. Dat valt me toch weer van hem mee.

Hulde voor Nausica Marbe, die de moeite heeft genomen het nog eens helemaal uit te leggen.

op 05 07 2009 at 01:42 schreef mescaline:

@jvdheuvel Daar ga je al. Helemaal je eigen doomsdayput in.

Wees toch eens voorzichtig, blij, aardig, fantastisch, goed, scherp, Wilders, doomsday, islam dood !

Oeps. sorry.

Het raakt mij ook, je ziet het. Maar ik verzet me met alle macht tegen die heerlijke dag/doomsdaydag.

Je moet wel reëel blijven. Prutsmajoor.

op 05 07 2009 at 07:54 schreef wandelaar:

Is het waar dat Mein Kampf in islamitische landen een bestseller is?

En wat staat daar dan in dat het in Nederland verboden is?

op 05 07 2009 at 09:38 schreef mescaline:

@mescaline Wat nou doomsdayput, we hebben hier te maken met een politicus die tientallen miljoenen moslims uit Europa wil zetten en half Nederland vindt dat een volstrekt normaal standpunt. Wat gaat er gebeuren als iedereen daar dom bij gaat zitten giechelen en het positief bekijken, zoals jij?

op 05 07 2009 at 09:52 schreef jvdheuvel:

Ik heb om 09:38 per ongeluk “mescaline” ingevuld in plaats van mijn eigen naam. *bloost*

op 05 07 2009 at 12:51 schreef mescaline:

Ik ben altijd weer verbaasd hoe moeilijk het is om een eenvoudige waarheid op te pikken uit een ander standpunt.

Overigens, dit zeer goede stukje is ook het product van de bewuste wil tot zuiver redeneren. De auteur wil vooral niet lijken op…

op 05 07 2009 at 13:14 schreef Johan van Dijk:

jvdheuvel heeft gelijk.
Het komt maar al te vaak voor dat Islam-bashers zich schuldig maken aan racisme en discriminatie ipv (on)terecht kritiek te leveren.
Je hoeft maar de reactie’s van het PVV- of HVV-volk te lezen op sites als Spitsnieuws of Hoeiboei.
Dit maakt het dat ik mij (en velen met mij) snel afkeer van dat soort lui.
Wat dat betreft praat ik nog liever met een fundamentalistiche moslim die volgens de regels van zijn god gelooft dan met een PVV-er die enkel Wilders stemt omdat er volgens hem teveel mensen met een kleurtje in Nederland wonen.

op 05 07 2009 at 14:56 schreef John:

Zodra iemand het hasbara-instituut MEMRI serieus gaat nemen, ga ik ervan uit dat nationaal-zionistische leerstellingen in de plaats zijn gekomen van haar of zijn gezond verstand en medegevoel.

op 05 07 2009 at 17:59 schreef Geertjan:

Nationaal-zionistische leerstellingen! Zo is het!

Al wat Memri uitzendt is fake, gefotoshopt, nagesyngroniseerd en gelogen.

Dag medevoelende, gezond verstand hebbende John.

op 05 07 2009 at 18:28 schreef Geertjan:

g is ch

op 05 07 2009 at 18:43 schreef Johan van Dijk:

En toch heeft John een punt.
Als de internationale filmpjes-versie van HVV kunnen we MEMRI nou niet bepaald objectief noemen.

op 05 07 2009 at 19:02 schreef Doortje:

Gelukkig, ik dacht al waar blijven de joden….die er ook wat van kunnen.

op 05 07 2009 at 23:06 schreef Peter:

Dapper van Peter dat hij dit stukje plaatst. Dat valt me toch weer van hem mee.

O ja? Hoezo dan?

op 05 07 2009 at 23:53 schreef Je blijft je verbazen:

Nou, omdat je nogal wordt aangesproken.
Jij bent de man die mij ooit heeft uitgescholden voor racist. Je wist/weet niet half hoe ridicuul dat is, maar toch heb je het gedaan. Nausica legt uit hoe jij daartoe kwam. Dat plaats je hier. Dat vind ik dapper.
(En daar blijf ik bij. Chapeau.)

op 06 07 2009 at 07:46 schreef Anoniem:

jvdheuvel, laten we dan eerst beginnen met 10 miljoen moslims te verwijderen dan schiet het niet ze ver door. Daarna weer 10 miljoen enz. enz.
Allemaal in één keer is logistiek niet te doen.

op 06 07 2009 at 07:47 schreef Paco:

Anoniem hoort bij Paco. Vergeten.

op 06 07 2009 at 09:19 schreef jvdheuvel:

De laatste keer dat iemand 10 miljoen mensen begon te verplaatsen ach laat maar…

op 06 07 2009 at 10:17 schreef Peter:

Nou, omdat je nogal wordt aangesproken.
Jij bent de man die mij ooit heeft uitgescholden voor racist. Je wist/weet niet half hoe ridicuul dat is, maar toch heb je het gedaan. Nausica legt uit hoe jij daartoe kwam. Dat plaats je hier. Dat vind ik dapper.

Ja, ik dacht al dat Nausicaa’s stuk door zo’n bril en bovendien heel selectief zou worden gelezen. Het is een genuanceerd stuk, en dat is voor velen simpelweg te hoog gegrepen.

Nausicaa stelt dat islamcritici gemakzuchtig worden gediskwalificeerd met dooddoeners als islamofobie en racisme, Peter heeft mij eens voor racist uitgemaakt, dus dit gaat daarover.

Ik weet natuurlijk niet waarom ik je een racist heb genoemd, want je bent niet zo flink om onder eigen naam te reageren, en toen ik je dat noemde, gebruikte je ongetwijfeld weer een ander pseudoniem dan nu, maar ik ga er vanuit dat die kwalificatie terecht is.

Het is namelijk niet zo dat, omdat die termen te pas en te pas gebruikt worden om anderen monddood te maken, islamofobie en racisme niet bestaan, of dat het schelden op moslims, zoals dat op Het Vrije Volk en in de reactieruimte op FN gebeurt, niet van islamofobie of racisme zou getuigen.

De mensen die zo opgetogen reageerden dat er nu eindelijk weer eens een stuk op FN staat waar ze het roerend mee eens zijn (wat ik benepen vind), negeren vermoedelijk deze passage in Nausicaa’s evenwichtige betoog:

Xenofobie en racisme zijn – gelukkig maar – niet bon ton in het publieke debat. Ze tonen dagelijks hun facie op Internet, in de abjecte scheldpartijen van reageerders op opinies en blogs.

Xenofobie en racisme tonen dagelijks hun facie in de abjecte scheldpartijen van reageerders op opinies en blogs. Nausicaa heeft het hier vermoedelijk gewoon over jou, ‘Je blijft je verbazen’. En over de types die het al rood voor ogen ziet als ze de naam ‘Hassnae Bouazza’ zien staan en haar beschuldigen van nepotisme, hypocrisie, taqiyya en wat al niet alleen omdat ze een Marokkaanse moslim is.

In dat verband wil ik ook nog op een andere passage wijzen in Nausicaa’s stuk, waar door velen vast overheen is gelezen:

Het is deze groep moderne, veelal liberale moslims die zelf boordevol kritiek zitten jegens hun achterban, maar die zulke onmin eleganter weet te verkopen dan de niet-moslim met zijn gezonde verstand op de scherpe tong. De liberale moslim zet ongetwijfeld de meest interessante ontwikkeling in gang binnen de Europese islam. Hij is niet alleen de dialoogpartner bij ongenoegens, maar ook pionier in het organisch mengen van een vriendelijker islam met de locale Europese cultuur. Met hem begint de discrete reformatie van moslims die afstand nemen van dogma’s en islamisme.

Stick that in your pipe and smoke it, Kassander, Bottehond, Hans Jansen en al die blinde volgelingen van Wilders, die er constant op hameren dat liberale moslims niet bestaan, en die, net als de rigide baardmannen van het salafisme, precies menen te weten wat een moslim wel en niet tot moslim maakt. Dit uiteraard om het zorgvuldig gekoesterde vijandsbeeld van de moslim-die-wacht-op-het-juiste-moment-om-het-hier-over-te-kunnen-nemen in staand te houden.

Het laatste jaar is het gezeik over deze website niet van de lucht, en ik ben allang opgehouden te reageren op de beschuldigingen van zelfislamisering, islamapologie, NSB-gedrag enzovoort, enzovoort. Ik steek er alleen nog maar de draak mee. Maar het zou goed zijn als die zeurpieten zich realiseerden dat op deze site, lang voor Hoeiboei en Het Vrije Volk op pittige wijze, onder eigen naam kritiek werd geuit op de manier waarop onze overheid steeds de oren laat hangen naar de meest onverdraagzame sujetten binnen de islamitische gemeenschap, en hoe ze liberale moslims in de steek laten, hoe de openbare ruimte meer en meer geïslamiseerd raakt (kunst verwijderd wegens aanstootgevend, een oratie gecensureerd, een oorlogsmonument dat ontkerstend dreigde te worden) en cartoonisten bedreigd en vervolgd omdat ze de spot drijven met moslims. Er is hier ook steeds geageerd tegen de manier waarop publicisten als Bas Heijne, Willem Breedveld en Hans Goslinga islamcritici diskwalificeren door ze te beschuldigen van xenofobie en racisme. Duik het archief van FN maar eens in.

Een deel van mijn publiek is simpelweg te dom en te onwillend om dat in te zien.

op 06 07 2009 at 11:17 schreef Benedictus:

Gisteren de weg naar Mekka gezien.

Verrassend waren de liberale uitspraken van een moslimgeestelijke in Syrie en een kerkdienst in Libanon. De moslimgeestelijke/imam ziet de Koran in deze tijd en accepteert de WEDERKERIGHEID. Dus de moslim is niets meer dan anderen! Het kan dus wel, vooral in Syrie. Dit, met steun van de president! Ik denk, dat het alleen kan in een vorm van dictatuur om de radicalen onder de duim te houden. Zoals jullie weten heeft Syrie een keer een heel dorp met radicalen om laten brengen. De schrik zit er dus nog in. Met bedreigingen weten ze in Syrie effectief om te gaan. Helaas kon het blijkbaar niet op een andere manier.

In een democratie, zoals de onze, zijn dergelijke liberale uitspraken gevaarlijk. De Koran wordt door de betreffende imam in Syrie immers niet gezien als het woord van Allah zelf. Opmerkelijk is ook, dat een imam uit Syrie -Fawaz de salafist-hier het tegenovergestelde kan verkondigen en de sharia ingevoerd wil zien. In Syrie mocht hij zijn mond niet opendoen. Zijn missiegebied werd dus Nederland. En -helaas- met sukses!

Natuurlijk zie ik ook wel dat veel moslims hier in Europa de Koran niet letterlijk nemen, maar ik heb het een imam nog nooit horen zeggen in het openbaar.

In Libanon baden christenen en moslims samen in een kerk. Dat zie ik hier nog niet gebeuren. Dan zouden de imams de WEDERKERIGHEID moeten accepteren. De WEDERKERIGHEID is de sleutel! In Europa lijkt dit nog een stap te ver.

Zou Syrie ons in de toekomst de liberale islam moeten brengen? Het moet toch niet gekker worden!

op 06 07 2009 at 12:17 schreef Paco:

Zeg, Benedictus jij weet toch wel wie Libanon heeft verwoest met behulp van de syrische troepen. Van de Riviera van het midden-oosten, toen welvarend overwegend christelijk land, is een moslimstaat van gemaakt. Nog niet zo lang geleden een christelijke president vermoord. Je kunt aan de namen zien wie daar de dictators zijn.

op 06 07 2009 at 13:01 schreef Benedictus:

Tuurlijk weet ik dat, alleen wilde ik laten weten, dat het blijkbaar wel in Syrie mogelijk is om een liberale imam te zijn en in het Westen niet. Uiteraard heb ik het liefst, dat hier een imam hetzelfde in het openbaar kan zeggen zonder voor zijn leven te vrezen.

Ook in Turkije denk ik, dat zonder de militairen het land in snel tempo zijn seculariteit verlies en een soort `Soenitisch Iran` wordt.

Wat ik wil zeggen is, dat zonder harde hand die seculiere staat niet gehandhaafd kan worden. Helaas, het lijkt echt zo te zijn. Zelf zie ik dat liever anders.

Macht en politiek samen is helaas vaak een smerige aangelegenheid.

op 06 07 2009 at 14:03 schreef Henk:

Paco: wat een baarlijke nonsens kraam je weer uit.. Libanon is nooit een overwegend christelijk land geweest.

En degene die jij de rol van christelijke president aanmeet. was in werkelijkheid de soennitische premier Hariri.

De Libanese politik zit buitengewoon ingewikkeld in elkaar. De Free Patricotic Movement van de Marroniet Michel Aoun is heel vrolijk een alliantie aangegaan met Hezbollah.

op 06 07 2009 at 14:52 schreef yurp:

@paco

naast wat Henk al zegt koos Syrie in de Libanese burgeroorlog de kant van de christenen en niet van de moslims. Iets wat ze niet in dank werd afgenomen.

op 06 07 2009 at 15:11 schreef Jonckheer Den Steyven Knoet:

Ach ja, als je een pond wil hebben moet je beginnen met een kilo te vragen. Wilders zet hoog in. Provoceert en chargeert. Iedereen schrikt op en gaat wild van zich afslaan.
Ben blij met de beddenopschudder Wilders. Dat zijn krasse uitspraken op zijn minst controversieel zijn, om niet te zeggen ‘over the edge’, moge duidelijk zijn. Dat diskwalificeert hem dan ook meteen als een goed politicus.
Ik denk dat hij niet meer of minder zal blijken dan een wegbereider voor intelligente politici die het aandurven om een realistische visie op de sociaal-maatschappelijke impasse te geven aangaande de multikulturele ontwikkelingen en dan m.n de islamisering van de westerse samenlevingen. Een kwestie van tijd.
Aan Wilders toeschrijven dat hij een ‘Endlöser’is, getuigt van een hysterische en infantiele geest. Daar is hij nl. veel te dom voor.

op 06 07 2009 at 15:15 schreef Mart van de Wege:

@Peter:
“[…]kunst verwijderd wegens aanstootgevend[…]”

Je bedoelt toch niet dat relletje in Huizen? Want daar waren het juist *niet* de moslims die te hoop liepen.

Mart

op 06 07 2009 at 15:22 schreef vander F:

Ik ben dan ook benieuwd hoe liberaal de Poldermoskee zal blijven.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2807675.ece/Poldermoskee_denkt_over_giften_uit_buitenland_.html

op 06 07 2009 at 15:46 schreef Henk:

Wilders provoceert niet.

Wat Wilders wil is in strijd met de westerse normen en waarden. Wat Wilders wil is puur fascisme.

Immigranten moeten assimileren. Je huidige identiteit inruilen voor een ander. Je hebt dus niet meer de vrijheid om jezelf te zijn.

Wilders stelt de hele groep aansprakelijk. Typisch een fascistische redenering.

Wilders wil het (straf)recht) aan de kant zetten. Agenten krijgen een license to kill als het gaat om Marokkaanse hooligans.

Wilders en zijn fractie zijn pure antisemiteiten, getuige het af willen hakken van de rode neus van Clairy Polak en het verbieden van het CIDI zoals Agema dat wil.

Wilders is tegen de vrijheid van meningsuiting, behalve zijn eigen vrijheid van meningsuiting.

Dat hij tegen de Islam is, is in feite een schaamlap voor het pure rascisme. Het gaat hem niet om de islamieten maar om degenen die niet van Neerlands bloed zijn. Als Marokkanen animist waren, dan streed hij nu tegen het animisme.

Noem je dat provoceren en chargeren, “Jonckheer”?

En moet ik nog even verder gaan met het benoemen van Wilders’ oplossingen die flagant in strijd zijn tegen de westerse normen en waarden?

op 06 07 2009 at 15:59 schreef Tjerk:

“Wilders en zijn fractie zijn pure antisemiteiten, getuige het af willen hakken van de rode neus van Clairy Polak en het verbieden van het CIDI zoals Agema dat wil.”

Praat nu geen onzin. Wilders knuffelt met Israël alsof hij een Amerikaanse Republikein is en van die anti-CIDI-petitie waar Agema haar krabbel onder had gezet, zegt ze dat die haar was gepresenteerd als een petitie tegen een of andere subsidieverslindende club.

Die ‘rode neuzen’-grap, hoe akelig en onsmakelijk ook, was niet gericht tegen Polak omdat ze Joods is, maar omdat ze een linkse journaliste is.

De rest van je argumentatie, waarom Wilders een fascistische samenleving voor zou staan, is al net zo gammel.

op 06 07 2009 at 16:02 schreef Henk:

Als Agema zonder te lezen een krabbel onder die petitie heeft gezet, dan is het nog een dommere gans dan ik dacht.

Die rode neuzen ‘grap’, is wel degelijk antisemitisch.

Dat geknuffel van Wilders met Isreal heeft niets met Isreal van doen maar met zijn rabiate anti-islamisme.

Maar kan je de rest niet weerleggen?

op 06 07 2009 at 16:03 schreef yurp:

@Henk

ben je nu niet een beetje héél erg aan het chargeren en standpunten uit z’n verband aan het trekken? Zo ben je geen haar beter dan al die taqiyya roepende extremisten.

op 06 07 2009 at 16:12 schreef Henk:

@yurp, wat is er dan gechargeerd en uit zijn verband gerekt? Ik som een paar uitspraken en handelen op van Wilders en co.

op 06 07 2009 at 16:42 schreef Anoniem:

@henk

A) Het ‘assimilatiecontract’ van Wilders gaat over het onderschrijven van de Nederlandse normen en waarden door niet-westerse allochtonen. Nergens zegt de PVV dat mensen geen moslim meer mogen zijn of dat ze compleet dienen te assimileren.

B)Wilders is nogal onduidelijk maar vaak genoeg heeft hij ook aangegeven dat moslims die gewoon hun best doen in Nederland niets hoeven te vrezen

C)Agenten krijgen geen ‘license to kill’ als het gaat om Marokkaanse hooligans. Wilders had het over schieten in bijvoorbeeld een been en benadrukte dat het hem niet alleen om Marokkanen ging maar om alle relschoppers.

D) het feit dat het ging om de ‘rode’ neus geeft aan dat ook niet joodse linkse journalisten de kans lopen de neus te verliezen. Agema is dikke vriendjes met het CIDI.

E)Ok, vooruit daar kan ik het mee eens zijn. Wilders wil vooral zelf zijn mening kunnen verkondigen.

Je opmerkingen zijn wel degelijk uit z’n verband gerukt en stroken niet helemaal met de werkelijkheid. Kijk, ik vind de meningen van Wilders al onfris genoeg zonder ze te overdrijven. Daar hoef je niet nog eens een schepje bovenop te doen.

op 06 07 2009 at 16:46 schreef yurp:

anoniem was ik natuurlijk… scuses!

op 06 07 2009 at 17:27 schreef jvdheuvel:

“Nergens zegt de PVV dat mensen geen moslim meer mogen zijn of dat ze compleet dienen te assimileren.

Maar hij is wel “in oorlog met de islam”.

op 06 07 2009 at 18:10 schreef yurp:

Ik heb niet veel zin om Wilders hier te verdedigen maar goed, dit is wat hij daarover zegt:

“Ik heb niks tegen moslims, alleen tegen de islamitische ideologie. De Koran zegt per slot van rekening dat diegene geen moslim is die niet in alles gelooft wat in de Koran staat en daar naar handelt. Dat zouden dan afvalligen zijn. Wat mij betreft mogen ze zich gerust moslims noemen. De meerderheid van de mensen hier, die zich moslim noemt, is trouw aan de wet.”

Is wel weer een nuance en verklaring van zijn kant. Ik heb het niet zo op Wilders zoals al gezegd maar laten we het op de feiten houden.

op 06 07 2009 at 18:47 schreef Tjerk:

“Die rode neuzen ‘grap’, is wel degelijk antisemitisch.”

Waarom? Omdat Clairy Polak toevallig Joods is? Volgens mij doet dat er voor PVV’ers nauwelijks toe. Ik heb noch Wilders, noch Bosma zich namelijk nooit uit horen spreken tegen een rechtse Joodse columnist als Leon de Winter.

Het ging in die grap om de rode (=linkse) neuzen bij de publieke omroep, waarvan Clairy Polak volgens Wilders, Bosma en hun achterban als presentator van Nova en Buitenhof het meest uitgesproken voorbeeld is. Ik zie het verband met de afkeer van Joden niet.

Fleur Agema is inderdaad een dom gansje. Maar dat is wat anders dan een antisemiet.

“Maar kan je de rest niet weerleggen?”

Wie zegt dat ik daar behoefte aan heb? Wilders is in mijn ogen een gevaarlijke anti-democraat; die zich in zijn retoriek inderdaad bedient van fascistoïde motieven en metaforen. Maar dat is nog iets anders dan dat wat hij wil, “puur fascisme” is.

Om te beginnen heeft Wilders geen bindende ideologie, en ten tweede heeft de PVV geen uitgekristalliseerde leiderscultus. In zoverre de PVV fascistische trekken vertoont, is dat gelegenheidsfascisme. Hij roept vooral hele stoere dingen. Het is kroegpraat, maar dan in de tweede kamer. “Ze zouden het leger erop af moeten sturen! Die maakt wel korte metten met die raddraaiers!”; “Knieschoten zeg ik je! Dan leert dat Marokkaanse tuig het wel af!”; “Dit kabinet bestaat uit een stelletje lafbekken. Bakellende voorop!”, usw.

op 06 07 2009 at 18:48 schreef Tjerk:

Verdomme; heb ik die dubbele ontkenning alsnog verneukt.

op 06 07 2009 at 18:53 schreef babs:

Goed yurp, Wilders heeft ook nog niemand gedeporteerd natuurlijk, dus het is een beetje koffiedik kijken wat hij precies gaat doen als hij werkelijk wat te zeggen krijgt.

Wilders heeft echt gezegd dat hij miljoenen mensen uit Europa weg wil hebben. Hij wil ook echt dat niet-westerse allochtonen, ook al hebben ze al 100 jaar de Nederlandse nationaliteit en hun ouders ook, een soort samenlevingscontract tekenen en hij is er van overtuigd dat moslims door de Koran opgedragen worden ongelovigen te doden (‘QTL-prrrt-aqbar’ zegt daarover zijn wetenschappelijk bureau) en dat Moslims die dat niet doen eigenlijk geen echte moslims zijn.

Als ik 1 en 1 bij mekaar op tel dan komt Wilders met een samenlevingscontract waarin niet-westerse allochtonen de Koran moeten afzweren.

Niet alleen een verklaring waarin beloofd wordt niet geweldadig te zijn, niet te discrimineren en in het weekend de auto te wassen, want dan komt hij nooit op zijn miljoenentarget. Om zijn target te halen moet hij een verklaring opstellen die ook door normale moslims niet getekend gaat worden.

Ik geef toe, het vereist wat doorinterpreteren en dat is niet ideaal. Maar de enige andere uitleg is dat Wilders echt denkt dat er in Europa miljoenen moslimextremisten rondlopen die waar mogelijk terroristische aanslagen plegen. Dan is hij nog gekker dan ik dacht.

op 06 07 2009 at 20:38 schreef Hosseyn:

Henk sez: Paco: wat een baarlijke nonsens kraam je weer uit.. Libanon is nooit een overwegend christelijk land geweest.

Wat denk je dan dat daar de godsdienst was, vóór de mohammedaanse veroveringsoorlogen van de zevende eeuw?

op 06 07 2009 at 20:43 schreef hj:

Mooi stuk.

“Vaak heeft het ook te maken met vreemdelingenhaat van de andere kant: de Nederland en Nederlanders verachtende vreemdelingen. In dat laatste geval is het curieus dat racismemonitoren nooit reppen over de discriminatoire opvattingen van migranten over hun gastheren van weleer.”

Sterker nog, het wordt in de laatste anti-racismecampagne zelfs omgedraaid door onderstaande poster, die suggereert dat de ware moslima een hoofddoekmoslima is en ze zich zou moeten aanpassen in de publieke ruimte door die af te doen. En ik altijd maar denken dat ze juist thuis zonder hoofddoek lopen en vervolgens door hun man/door mannen gedomineerde achterlijke cultuur gedwongen worden om zo’n ding te dragen teneinde ze te beschermen tegen mijn geile ongelovige lusten. Keiharde vrouwendiscriminatie, maar dat is natuurlijk koeltoer – zoals de kansloze rukkertjes van GeenStijl het zouden noemen.

op 06 07 2009 at 20:44 schreef hj:

Hé, plaatjes posten werkt niet meer? Nog een poging dan:

op 06 07 2009 at 20:46 schreef J.A. Heitmann:

Niet strijd met het Westen maar strijd als soort Islamitische Reformatie onderling in binnen- en buitenlandse Islamitische groeperingen is denkbaar, wenselijk en wellicht onvermijdelijk.

op 06 07 2009 at 21:41 schreef vander F:

@Hosseyn,
inderdaad, een wonderlijk warhoofd, die Henk,
Libanon was tot voor enkele tientallen jaren zelfs nog overwegend Christelijk.

op 06 07 2009 at 23:47 schreef jvdheuvel:

@yurp

“”We have to win the war against Islam. ”

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1228728196542&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Hou je aub wel bij de feiten.

op 07 07 2009 at 09:08 schreef Henk:

@Vander F:

Omdat ik niet met de gangbare PVV-ideologie eens ben, ben ik een warhoofd? Ik heb wel eens betere redenaties gezien.

op 07 07 2009 at 10:28 schreef Anoniem:

@jvdheuvel

Maar blijkbaar niet tegen mensen die zich moslim noemen maar volgens salafistische en Wilderiaanse begrippen geen moslim zijn. Bij die strikte definitie is al snel 99,5% van de Nederlandse moslims geen moslim.

op 07 07 2009 at 11:00 schreef Henk:

@Anoniem:

A)Alle niet-westerse allochtonen in Nederland die nog geen Nederlander zijn, moeten een assimilatiecontract met de overheid tekenen. Daarin spreken ze uit dat ze onze “dominante” normen en waarden delen. Weigeren ze het contract te tekenen, dan moeten ze het land uit.

Wilders eist dus dat anderen assimileren. En wat zijn dan die “dominante” normen en waarden? En waarom gelden ze alleen voor niet-westerse allochtonen?
En wat als ik ze niet onderschrijf?

Een dominante waarde als hufterigheid onderschrijf ik ook niet.

B) Als moslims die gewoon hun best doen niets te vrezen hebben, waarom is hij dan “in oorlog” met de islam?

C) Het ging in eerste en tweede instantie over Marokkaanse hooligans. Toen hij in de gaten kreeg dat hij toch wel in strafbaar vaarwater kwam, is hij gaan nuanceren. Een week later of zo. Over andere ernstige voetbalrellen heb ik hem nog nooit gehoord. En ook nooit over de massale politie-inzet die iedere week van donderdagavond tot en met zondagavond nodig is op het Rembrandt- en Leidseplein omdat de provincialen zonodig de zaak op stelten moeten zetten onder invloed van allerlei soorten drugs.
En de politie gericht laten schieten op Marokkaanse hooligans is wel degelijk een licence to kill. Agenten mogen nu alleen schieten als ze in een levensbedreigende situatie terecht komen of om iemand met een vuurwapen uit te schakelen.

op 07 07 2009 at 11:12 schreef Henk:

@Tjerk,

Wilders is een klassieke fascist. Bijvoorbeeld door de groep boven het individu te stellen. Door de groep aansprakelijk te stellen voor het gedrag van een individu. Door de ene groep boven de andere groep te stellen.
Het antilinks, antiliberaal en erg nationalistisch zijn is daar ook een verschijning van. Evenals de neiging om anderen te censureren.

Maar ook zaken als zich bemoeien met rechterlijke uitspraken, voorstander zijn van geweld, bijvoorbeeld tegen Marokkaanse hooligans en het ‘nuken’ van Iran.

Wilders heeft wel degelijke een bindende ideologie en de PVV kent een hele sterke leiderscultuur. Wilders’ wil is wet. Ook als iemand van zijn fractie gebeld wordt dan worden de vragen naar ‘Geert’ doorgespeeld en vervolgens wordt er niet teruggebeld.

Het probleem met Wilders is dat hij een soort lingo gebruikt waar hij moeilijk op te pakken is. Hij bedoelt wat anders dan hij zegt of hij verdraait gewoon begrippen. De islam is bij hem geen religie maar een ideologie of een politiek systeem. En de HVV-ers blaten hem dat na.
En het assimileringscontract van hem is niets anders dan je identiteit af doen.

Hirsi Ali maakte die fout ook toen ze aan kinderen van 10(!) jaar vroeg of de Koran of de (Nederlandse) Grondwet belangrijker is. Weten kinderen op die leeftijd wel wat een Grondwet is? En als ze er al iets van weten zou het nog maar zo zijn dat de de Grondwet van de VS is vanwege allerlei politieseries en ‘Law and Order’.

En is het erg dat er mensen zijn die de Koran belangrijker vinden dan de Grondwet?
Er staan nu een aantal artikelen in waarmee ik het niet eens ben en waarvan ik vind dat ze uit de Grondwet moeten of worden aangepast. Deug ik dan niet?

op 07 07 2009 at 11:56 schreef yurp:

Sorry dat er soms ‘Anoniem’ berichten van mijn hand verschijnen, zit nog in de SpitsNieuws modus..

@Henk en anderen

Ik ga verder niet in discussie aangezien ik geen zin heb Wilders te moeten verdedigen. Dat doen mensen maar die bewondering voor de man hebben. Ik vind echter dat aanvallen op zijn ideeen legitiem dienen te zijn en niet gebaseerd op aannames en overdrijvingen.

op 07 07 2009 at 12:03 schreef jvdheuvel:

@yurp gelieve de bewering dat Wilders de oorlog met de islam wil winnen, geen aanname of overdrijving te noemen. Hij heeft het zelf gezegd, zie de door mij geplaatste link.

op 07 07 2009 at 12:43 schreef Henk:

@yurp,

Ik vraag je ook niet om Wilders te verdigen. Maar ik draai er niet omheen en ik onderbouw mijn stellingen door uitspraken van Wilders cs.

op 07 07 2009 at 12:48 schreef Tjerk:

Henk; is dat alles wat je hebt? Wilders maakt het individu ondergeschikt aan de groep, en dús is hij een fascist? Zo geredeneerd is de EO-jongerendag een fascistische manifestatie.

Wat jij doet is een graai doen in uitsprakingen en gedragingen van Wilders die jij eng vindt en dit dan ‘zuiver fascisme’ noemen. Maar wil je overtuigen, dan zul je – los van Wilders – met een lijstje met hoofdkenmerken van het fascisme moeten komen; en vervolgens Wilders daar naast leggen om te zien hoe hoog hij scoort.

op 07 07 2009 at 12:49 schreef yurp:

@jvdheuvel

prima, maar maak dan niet automatisch overal van een oorlog met de islam een oorlog met moslims. Zijn we allebei tevreden.

op 07 07 2009 at 13:07 schreef Henk:

@Tjerk,

Jou voorbeeld m.b.t. de EO-jongerendag gaat niet op. Je hebt alle vrijheid om daar al dan niet heen te gaan.

Wikipedia geeft wel een aardige definitie:


Het begrip ‘fascisme’ is niet eenduidig te definiëren. Het is een dermate complex en gevarieerd verschijnsel, dat het moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheiden van andere politieke stromingen. Deze zijn:

1 Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

2 Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.

3 Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

4 Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

5 Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

6 Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

7 Het fascisme is extreem nationalistisch.

8 Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.

9 Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.

10 Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

Wilders voldoet niet aan alle punten maar wel aan heel veel.
Bijvoorbeeld de punten 1, 3, 4, 5, 6 (als wij het voor het zeggen krijgen mag Clairy Polak het nieuws gaan voorlezen in Noord Korea en de zuivering van de omroep van linkse elementen) en 9.

Ik bedoel dan wel het fascisme zoals dat oorspronkelijk was en niet het nationaal-socialisme.

op 07 07 2009 at 13:21 schreef babs:

5 Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

Kun je dit linken met een uitspraak of gedraging van Wilders?

op 07 07 2009 at 13:21 schreef jvdheuvel:

@yurp als hij niet in oorlog met de islam was, in combinatie met plannen om tientallen miljoenen moslims uit Europa te gooien, dan had jij een punt. Nu niet.

op 07 07 2009 at 13:31 schreef Henk:

@Babs,

Ik geef gelijk toe, 5 is een twijfelgeval.

Toch heb ik hem laten staan. Ingrijpen bij de omroepen omdat hem de koppen niet aanstaan vind ik een vorm van politieke dictatuur over de media en de vorming van een staatsomroep.

Maar ook zijn assimilatiecontract. In zijn voorstel gebied hij mensen om identiteit veranderen. Dat is staatsdwang.

op 07 07 2009 at 13:58 schreef Tjerk:

“Jou voorbeeld m.b.t. de EO-jongerendag gaat niet op. Je hebt alle vrijheid om daar al dan niet heen te gaan.”

Ik heb ook alle vrijheid om wel of niet de jaarlijkse PVV-landdag te bezoeken.

3 Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

Je kunt veel van Wilders zeggen, maar niet dat hij met geweld de Weimarrepubliek om zeep wil helpen.

4 Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

De PVV heeft geen structuur. Geen blokleiders, geen plaatselijke hoofden. Geen bruine brigades ook. Het is een eenmanspartij, die alleen op televisie aanwezig is.

5 Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

Toon maar aan in het programma van de PVV waar staat dat ze naar de vestiging van een politieke dictatuur streven.

6 Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

De PVV heeft bij mijn weten een minimale overheid voor ogen, die vervolgens wel alle problemen oplost. Jaja, ik weet het: het is een populistisch oxymoron, maar daarom beschouw ik PVV-stemmers dan ook als idioten, die zichzelf een rad voor ogen laten draaien.

Maar ondertussen heb jij op geen enkele wijze aangetoond dat de PVV een ‘klassiek-fascistische’ beweging is. Om dat te doen moet je haar tal van standpunten toeschrijven die ze niet inneemt; en wat ze wel zegt verbuigen om het in te passen in een fascistische definitie.

Ik ben nog niet overtuigd. En ik ben bepaald geen PVV-sympathisant.

op 07 07 2009 at 14:22 schreef Henk:

@Tjerk,

Jij pint je vast op de EO-jongerendag. Het ging er namelijk over dat het individu onderschikt is aan de groep en verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. En dat bepaalde groepen onderschikt zijn aan een groep. Dat is wezenlijks iets anders dan de EO-jongerendag.

Wilders wil wel degelijk een onverwerping van het huidige systeem en gezien het leger op Marokkaanse raddraaiers sturen en knieschoten is hij niet een klein beetje vies van geweld.

De PVV kent wel een structuur. Naast de eenmanspartij is er ook nog de fractie waarvan de leden niets te vertellen hebben.

Voorbeelden van een politieke dictatuur heb je al gegeven. Alleen het feit al dat zijn eigen beweging geen democratie kent, geeft te denken.

Een minimale overheid is niet perse een fascistisch plan. Ook binnen de VVD zijn er voorstanders van een nachtwakersstaat en bij de libertariers. Maar ook bijvoorbeeld de ARP was een voorstander van een kleine overheid, dat zie jij bij Donner en Balkenende nog wel terug (Soevereiniteit in eigen kring).
Maar Wilders wil een repressieve staat. Ingrijpen in rechterlijke uitspraken, het zuiveren van de omroep van linkse elementen. Evenzeer bij de overheid. En dat maakt het wel weer tot fascistische staatsvorming.

op 07 07 2009 at 14:34 schreef Tjerk:

Henk,

Je somt allerlei elementen op waarbij je de wenkbrauwen kunt optrekken (en iemand die de geschiedenis kent, doet dat ook); maar je verzuimt consequent aan te tonen dat hier een onderlinge samenhang achter schuilgaat.

Het blijven elementjes hier en daar. Het is niet eens helder of Wilders maar wat roept of dat hij in werkelijkheid ook zou doen en hoe hij het zou willen bewerkstelligen.

Stel, Martin Bosma wordt minister van OCW. Hoe gaat hij Clairy Polak ontslaan zonder alle omroepbonzen tegen zich in het harnas te jagen?

op 07 07 2009 at 14:39 schreef yurp:

@jvdheuvel

In datzelfde interview zegt hij dat de meerderheid van de moslims in Europa gewoon gezagsgetrouwe hardwerkende mensen zijn. Er zijn gewoon niet zo gemakkelijk conclusies te trekken uit de zwalkende, verwarrende uitspraken van de heer Wilders.

op 07 07 2009 at 14:43 schreef Henk:

Tjerk,

Ik geef juist wel aan wat de fascitische elementen in zijn doen en laten zijn. Hij wil de vrijheid van het individu op alle fronten ernstig inperken, wetten negeren en hij verheerlijkt geweld. Ook het extreem-nationalisme deze Limburger spreek boekdelen.

Het is niet eens helder of Wilders maar wat roept of dat hij in werkelijkheid ook zou doen en hoe hij het zou willen bewerkstelligen.

Ik geloof er niet in dat hij zomaar wat roept. Dat hij niet zegt hoe hij het wil bewerkstelligen, dat zie je vaker en dat is oook meer een middel.

Mar als Wilders het voor het zeggen krijgt, dan kunnen ze gewoon de omroepwet aanpassen of opzijn schuiven. Hoe de omroepbonzen ook jammeren.

op 07 07 2009 at 14:57 schreef Paco:

Henk zegt:
Maar Wilders wil een repressieve staat. Ingrijpen in rechterlijke uitspraken, het zuiveren van de omroep van linkse elementen. Evenzeer bij de overheid. En dat maakt het wel weer tot fascistische staatsvorming.

Wat is er fascistisch aan goed rechtspraak en omroepen die goede programmas moeten maken?

Ik contasteer dat dit nu niet gebeurd. Je valt van de ene verbazing in de andere bij vonnissen van rechters en over de publieke uiterst linkse omroepen zullen we het maar helemaal niet hebben.
Die hebben er € 50 miljoen bij gehad van Den Haag dus wordt er geluisterd. Kijk maar eens naar de soap over de balkenende norm in Hilversum opgezet de min.Plasterk.

op 07 07 2009 at 15:05 schreef Henk:

@Paco

Je hebt een scheiding der machten. Het parlement en de regering maken de wetten, het OM vervolgt en de rechter maakt een vonnis. Wat Wilders wil riekt meer naar Volksrechtbanken. En we hebben in Nederland goede rechtspraak.

Over wat goede programma’s zijn en welke niet, daar valt over de twisten. Maar een regering dient zich niet te bemoeien met de inhoud van programma’s. Iets wat Wilders wel wil: een staatsomroep.

op 07 07 2009 at 15:45 schreef Tjerk:

“Ik geef juist wel aan wat de fascitische elementen in zijn doen en laten zijn.”

Ja, hap-snap zijn meest krasse uitspraken verzamelen en dan “Zie je wel! Zie je wel!” roepen, kan ik ook; maar da’s geen analyse.

“Hij wil de vrijheid van het individu op alle fronten ernstig inperken”

Op welke fronten dan allemaal? Wat mag ik straks allemaal niet meer als burger wanneer Wilders straks aan de macht is, Henk? Kom eens met wat voorbeelden.

“wetten negeren”

Hier heb je volgens mij een punt. Je laat alleen niet zien dat dit nauw samenhangt met het fascisme.

“en hij verheerlijkt geweld.”

Volgens mij predikt hij vooral geweld als oplossing voor problemen die mensen werkelijk spuugzat zijn. En wees nu eerlijk: denk jij nooit eens dat ze eens flink de knuppel over het straattuig zouden moeten halen, omdat ze ‘het dan wel afleren?’ Ik betrap mezelf namelijk regelmatig op die gedachte.

Wilders is populair omdat hij die gedachte uit. Hij zegt wat heel veel mensen denken. Geen aai over het bolletje, niet met een suikerklontje naar huis sturen: de knuppel erover!

“Ook het extreem-nationalisme deze Limburger spreekt boekdelen.”

Waarin is Wilders precies ‘extreem’-nationalistisch tegenover ‘gewoon’-nationalistisch?

op 07 07 2009 at 16:02 schreef Henk:

“Hij wil de vrijheid van het individu op alle fronten ernstig inperken”

Even een paar voorbeelden dan: het assimilatiecontract.

Niet westerse-allochtonen mogen wel moslim zijn, maar het niet meer doen. Zoals orthodexe christenen dat van homo’s eisen.

Iedere keer de minister op het matje roepen als de Internationale Socialisten een zaaltje huren bij de UvA.

Vers van de pers:”PVV stelt vragen over NOS-correspondent klimaat ”

Het willen verbieden van een kunstuiting:”‘Debat over racistische zwarte piet’”

Juist door dreigementen uit de HVV/PVV hoek, en die waren niet misselijk, is de tentoonstelling afgelast.

Zo maar even een paar uitingen, die allemaal oproepen tot een verbod.

Maar ook bij kruipt de gedachte wel eens naar boven om er inderdaad even met de karwats over te gaan, maar ik weet wel dat dat niets oplost en dat het de zaken alleen maar verergert.

op 07 07 2009 at 17:01 schreef Tjerk:

Henk: “Even een paar voorbeelden dan: het assimilatiecontract.

Ja? Wat is daarmee?

“Niet westerse-allochtonen mogen wel moslim zijn, maar het niet meer doen.”

Want? Moslims mogen als Wilders het voor het zeggen heeft niet meer bidden? Niet meer naar de moskee?

“Iedere keer de minister op het matje roepen als de Internationale Socialisten een zaaltje huren bij de UvA”

Even los van de vraag of de Tweede Kamer zich moet bemoeien met elk zaaltje dat de UvA verhuurt, kun je best de vraag stellen over Nederlandse universiteiten radicale politieke bewegingen dienen te faciliteren.

“PVV stelt vragen over NOS-correspondent klimaat”

Dit gaat niet over individuele vrijheidsbeperking, of wel?

“Juist door dreigementen uit de HVV/PVV hoek, en die waren niet misselijk, is de tentoonstelling afgelast.”

Toont maar weer aan dat nationalistisch-rechts rapalje niet onderdoet voor fundamentalistisch-islamitisch rapalje.

De kamervragen van de heren Fritsma, Bosma en Wilders over het onderwerp waren hilarisch in hun domheid.

– Deelt u de mening dat het niet de taak is van een gesubsidieerd museum om steeds maar weer zwarte piet in de racistische hoek te drukken?

– Bent u bereid de twee Duitse dames (P.B. en A.K.) persoonlijk les te geven over onze Nederlandse cultuur ten einde hen te helpen hun aanpassingsproblemen in Nederland te overwinnen?

Overigens wilden ze de manifestatie niet verbieden, maar de subsidie van het museum afpakken. Kunst die de nationale gevoelens en gewoonten bekritiseert behoort naar hun mening blijkbaar geen subsidie van het Rijk te krijgen.

op 08 07 2009 at 01:29 schreef Daan:

Mag je hier überhaupt geil van worden of moet je gewoon denken dat die foto artistiek is? Bvd

op 08 07 2009 at 10:43 schreef Henk:

Tjerk, je bent aan het zuigen. Ik heb genoeg voorbeelden gegeven en iedere keer stel je dezelfde vragen.

op 08 07 2009 at 11:15 schreef vasti:

Babs,

Na enige doorinterpreteren kom jij tot de conclusie dat Wilders echt denkt dat in Europa miljoenen moslim extremisten rondlopen die waar mogelijk terroristische aanslagen zullen plegen.
Na enig doorinterpreteren van mijn kant kom ik tot de conclusie dat Wilders zich zorgen maakt over de omvang van de groep in de Europese moslimgemeenschap die denken dat de Sharia een goede aanvulling op de al bestaande wetgeving zou zijn.
In een discussie over shariarechtbanken in Engeland/Nederland op Marokko.nl liet een op zichzelf in haar postings liberaal uittende moslima weten dat zij de komst van shariarechtbanken in Nederland zou toejuichen.
Een ander bagataliseerde de importance van deze rechtbanken: deze gingen immers alleen (nog) maar over adoptie, erfrecht, familierecht…
Tja.
Wat zouden we ons ook druk maken?

Over druk van een groep op het individue gesproken. We weten allemaal op Wie en Wat deze rechtspraak gebaseerd is. Wat denk je dat de algemene positie is van vooraleerst de vrouw in dit soort rechtspraak?
Van de de moslim individue ansich?
De uitspraken van een dergelijk rechtbank zouden niet “wettelijk bindend” zijn.
Ze blijken wel sociaal bindend te zijn, blijkens “praktijkervaring” in Engeland.
Over individuele vrijheidspeberking gesproken….

Gezien de grote van de moslimbevolking, het feit dat er zich binnen die bevolking een vreemd grote groep bevind die zich extreem onaangepast en/of geweldadig t.a.v onze westerse samenleving opsteld en/of gedraagd, een blik op de wereld en(en) last but not least: het feit dat de Koran, Hadith en de Sharia + betrouwbare geschiedschrijving/historici onder ons handbereik zijn en voor ons beschikbaar ter raadpleging, is mijn conclusie:

Wilders is terecht bezorgt. En ik met hem.
En ik met hem.

op 08 07 2009 at 11:21 schreef Henk:

@vasti

Wilders is helemaal niet bezorgd. Hij zoekt gewoon weer een item voor zijn grote queeste: weg met de moslims. Niet meer en niet minder.

Het interesseert hem verder geen biet wat de positie van de vrouw in de sharia is.

op 08 07 2009 at 12:41 schreef Tjerk:

“Na enige doorinterpreteren kom jij tot de conclusie dat Wilders echt denkt dat in Europa miljoenen moslim extremisten rondlopen die waar mogelijk terroristische aanslagen zullen plegen.”

Daar is geen doorinterpreteren voor nodig. Dat is gewoon wat hij zegt. Wilders spreekt over tientallen miljoenen moslims die gedenaturaliseerd en gedeporteerd zullen moeten worden omdat ze zich met criminaliteit bezig houden, of met terrorisme, of aan de sjaria denken. Dat is gewoon wat hij zegt, en ook nadat hij er op gewezen werd dat er zich slechts 20 miljoen moslims binnen de EU bevinden, heeft Wilders zijn geraamde aantallen overeind willen houden door te stellen dat Europa groter is dan de EU.

op 09 07 2009 at 13:45 schreef Mart van de Wege:

@Tjerk:

Heeft hij dat echt gezegd? Die terugkrabbeling heb ik namelijk gemist.

Dat zou namelijk pas echt absurd zijn. Als je geografisch Europa gebruikt om de moslimpopulatie te meten, dan zou Wilders dus pleiten om b.v. miljoenen Bosniers en Albaniers te deporteren uit het land waar zij en hun familie al eeuwen wonen.

Mart

op 09 07 2009 at 14:43 schreef Henk:

Dat heeft hij inderdaad gezegd:”Alle moslims in Europa die problemen veroorzaken, moeten worden uitgezet en van hun nationaliteit beroofd. Het gaat daarbij om ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ mensen.”

http://www.elsevier.nl/web/10237222/Nieuws/Politiek/Wilders-Miljoenen-moslims-Europa-uitzetten.htm

op 09 07 2009 at 18:06 schreef Mart van de Wege:

Henk,

als jij nou eerst eens even leest voordat je post? Tjerk had het daar al over. Wilders is volgens hem aan het draaikonten over de definitie van ‘Europa’, en die specifieke uitspraak had ik gemist.

Het is evident dat Tjerk en ik de oorspronkelijke uitspraak al kenden.

Mart

op 09 07 2009 at 19:50 schreef Tjerk:

Was uw uitspraak op 14 juni in Denemarken over het uitzetten van tientallen miljoenen moslims uit Europa een slip of the tongue?
“‘Nee.’ (…) ‘Als ik meer tijd had gehad, had ik meer context kunnen geven. Ik doelde niet alleen op criminele moslims.

Ik heb al vaker gezegd, ook in uw krant, dat ik voor assimilatiecontracten ben. Daarin moeten alle niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit of verblijfsvergunning de gelijke rechten van mannen en vrouwen onderschrijven, geen discriminatie van homoseksuelen, geen shariawetgeving – al die zaken. Teken je niet, dan kom je volgens ons niet in aanmerking om hier te zijn.

‘De islam is voor 90 procent een totalitaire ideologie en maar voor 10 procent een religie. Dus als je zulke contracten invoert, in heel Europa, want ik heb nooit gesproken over alleen de EU, zullen miljoenen moslims niet tekenen. Dan kunnen ze vertrekken.’” – ‘Ik heb de feiten en de kiezers aan mijn kant’

Okee, nemen we nu een kaartje van Europa erbij, met het verschil tussen EU-landen en niet-EU-landen duidelijk aangegeven. Als de EU nu slechts twintig miljoen moslims telt, waar haalt Wilders die ’tientallen miljoenen moslims’ vandaan, die hij uit wil zetten? Noorwegen? IJsland? Zwitserland? Bosnië? Turkije?

Schattingen over het aantal moslims in Noorwegen reiken uiteen van 120.000 t/m 150.000. Turkije zal er allicht iets meer tellen…

op 09 07 2009 at 20:08 schreef pcuser1961:

Ik wil gewoon even vragen of alles niet een beetje uit de hand begint te lopen ?? De moslims EISEN dat wij aanpassen , niet andersom..In Belgie is er momenteel een heel gedoe over de hoofddoeken in scholen , terwijl in Turkije zelf de hoofddoek verboden is in scholen.Waar zijn we dan mee bezig ?? Ook openbare ambtenaren mogen NIET met een hoofddoek hun functie bekleden en dat vind ik niet meer dan normaal..Ik moet toch niet tegen een anoniem iemand met hoofddoek of boerka zitten praten toch ??

op 09 07 2009 at 20:18 schreef Tjerk:

“De moslims EISEN dat wij aanpassen.. In Belgie is er momenteel een heel gedoe over de hoofddoeken in scholen.”

Als er in België een ‘heel gedoe’ is over hoofddoeken in scholen dan zijn het toch de Belgen die van moslims eisen dat ze zich aanpassen? Of verlangen die moslims van niet-moslima’s dat die hoofddoeken gaan dragen op die scholen?

Het lijkt mij dat moslima’s het recht opeisen om zelf hoofddoeken te dragen. Laat ze lekker. Wat is het probleem? Heb jij d’r last van als een moslima een hoofddoek draagt?

“Ook openbare ambtenaren mogen NIET met een hoofddoek hun functie bekleden en dat vind ik niet meer dan normaal..”

Daar is iedereen het toch over eens, toch? Of staat dit in België werkelijk op het spel?

op 09 07 2009 at 22:55 schreef Romeo:

Nausica was zeker ook heel erg onder de indruk van die respectvolle woorden van Qaradawi over Joden en zo. Heeft ie toch maar mooi gezegd, zo maar een keertje.

op 10 07 2009 at 00:40 schreef Mart van de Wege:

@Tjerk:

Bedankt.

Ik heb laatst de cijfers zelf nagezocht, en geografisch Europa heeft een moslimpopulatie van ruwweg 50 miljoen. Waarvan bijna de helft in Rusland, voormalig Joegoslavie en Albanie.

Zoals al opgemerkt:

1. Tientallen miljoenen dekt dus heel veel van deze populatie. Het is zeker niet overdreven om gewoon bot te stellen dat Wilders gewoon van alle moslims af wil. Laf van hem dat hij dan onder die uitspraak probeert uit te komen.

2. Het is wel een gotspe om mensen uit een gebied te willen verwijderen waar hun familie al generaties woont.

Mart

op 10 07 2009 at 09:16 schreef Henk:

En dan ben je het Europese deel van Istanboel noch vergeten. Daar wonen ook zo’n 10 miljoen mensen.

op 10 07 2009 at 09:23 schreef jvdheuvel:

Ik begrijp werkelijk niet wat het probleem is als er iemand een hoofddoek wil dragen, in wat voor functie dan ook.

op 11 07 2009 at 12:03 schreef uggeugge:

Voor alle islamcritici en cultuurrelativisten die het invoeren van shariarechtbanken toch niet zo’n goed idee vinden, hier niet en nergens niet:

http://onelawforallpetition.com/onelaw/onela300.php?nr=40155035

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS