Home » Archief » Kiezen voor onze cultuur


[19.04.2012]

Kiezen voor onze cultuur

Marco de Baar

Illustratie: Synagoge van Dura Europos

In de paragraaf ‘Kiezen voor onze Cultuur’ uit het PVV verkiezingsprogramma is te lezen hoe de Nederlandse cultuur teloor gaat. Wat de Nederlandse cultuur inhoudt wordt niet gespecificeerd, maar waartegen ze beschermd moet worden, wordt duidelijk benoemd: Cultuurrelativistische elites ontkennen de superioriteit van onze cultuur, faciliteren Islamisering, haat tegen het westen, en keren zich af van het patriottisme.

De volgende oplossingen worden genoemd: Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen. De canon van onze vaderlandse geschiedenis moet worden verplicht op school. Kritische beschouwingen over de Nederlandse rol in de geschiedenis zijn ‘weg met ons’-verhalen, en dus niet gewenst in het onderwijs of in musea. Lokale tradities zoals kievietseieren rapen en carnaval ‘verdienen respect.’ Subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed moeten worden gehandhaafd. Linkse omroepen die de ‘klimaatnonsens’ van Al Gore promoten, ‘linksmensen’ voor de microfoon halen of negatief berichten over de PVV moeten hun subsidie kwijtraken. De dominantie van Joods-Christelijke en humanistische cultuur moet worden geformaliseerd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

De PVV dicht het gezellige Nederland een speciale plek toe in Europa. De PVV claimt de cultuur te verdedigen en te omarmen, maar uit de tekst blijkt juist een diepe minachting voor belangrijke elementen uit onze cultuur, in het bijzonder voor de wetenschappen en de kunsten. In de hele cultuurparagraaf wordt niet gesproken over de uitvoerende en beeldende kunsten, de literatuur, de orkesten (of zelfs het Concertgebouworkest), behalve dat door Islamisering bedreigde kunstenaars beschermd moeten worden en dat kunstsubsidies moeten worden afgeschaft.

Met andere woorden, de PVV beschouwt onze cultuur als folklore, een statische entiteit, die patriottisch en nostalgisch beleefd dient te worden. Onze cultuur is echter gevormd tijdens een eeuwenlange ontwikkeling en ontelbare interacties, en ontwikkelt zich nog steeds razendsnel.

De Griekse wijsgeren ontwikkelden de logica. Ze introduceerden de notie dat er een verschil is tussen de werkelijkheid, en het beeld dat wij daarvan hebben. De vraag hoe wij, ondanks deze discrepantie, de werkelijkheid kunnen kennen is een centrale notie in onze cultuur, die nog steeds actueel is in menig wetenschappelijk debat. Daarnaast ontwikkelden ze de geometrie, en de wiskunde van de gehele en rationale getallen. Ze kenden de irrationale getallen al, maar wilden daarop geen wiskunde baseren.

Augustinus, afkomstig uit Noord Afrika, introduceert Plato in zijn theologie. Hij bewondert Virgilius en Aristoteles. Thomas van Aquino gebruikte later veel van Augustinus theologie, wat leidde tot de herintroductie  van het werk van Aristoteles in de vroege Europese filosofie. Vooral de teleologie, het concept dat systemen zich naar een gedefinieerde ideale eindtoestand ontwikkelen, vindt zijn weerslag in de Europese wetenschap in de middeleeuwen.

Tegelijkertijd werd in de middeleeuwen in de Islamitische wereld (Spanje, Noord Afrika, Arabisch schiereiland, Perzië, en delen van India) de Griekse wetenschap bestudeerd, en verder ontwikkeld door (onder andere) Mohammed ibn Moesa al-Chwarizmi, Qutb al-Din al-Shirazi en Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham. Bijdragen aan de Algebra, het decimale stelsel, en de wiskunde van de reële (rationale en irrationale) getallen werden daarna in Europa geïntroduceerd. Ook de Arabische medische wetenschap was ver ontwikkeld, zoals blijkt uit de eerste mechanistische interpretaties van het functioneren van organen zoals het oog en het hartbloedvaten systeem.

Verschillende Mediterrane culturen hadden formele rechtssystemen. De Romeinen ontwikkelden het Romeinse Recht, aantoonbaar onder invloed van Griekse teksten. Het Romeinse recht heeft op haar beurt de ontwikkeling van de Westerse rechtssystemen vergaand bepaald. Na de ondergang van het Romeinse Rijk, prevaleert het Germaanse recht even, waarna het Rooms-katholieke canonieke recht en weer later een combinatie van het canonieke, Romeinse en Feodale recht gebruikt worden. In 1804 wordt het Napoleontische rechtssysteem ingevoerd, met daarin het nieuwe concept van Montesquieu, de scheiding van de machten. De wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht berusten niet bij één en dezelfde persoon of instantie, maar de machten hebben ieder hun eigen bevoegdheden en eigen zelfstandigheid. Pas met de Napoleontische code wordt er in de Europese rechtspraak geen onderscheid gemaakt tussen rang en stand.

Met de ontdekking van de beide Amerika’s en de inventarisatie van de eilanden in de Pacific ontstaat er een interesse voor nieuwe culturen, planten en dieren. De Duitser Von Humbold is pionier op het gebied van de plant,- en dierkunde in Zuid Amerika, en voert de eerste systematische rapportages uit van pas ontdekte indiaanse culturen. Darwins studies veranderen het mensbeeld definitief. Tot dan toe was de mens het eindpunt van de schepping. Na Darwin was hij een van de schakels in een zich voortdurende ontwikkelende reeks. Genetische variatie stellen systemen in staat zich aan te passen aan de continu veranderende omgeving. Daarmee ligt het eindpunt niet meer vast. Tot Darwin was de wetenschap teleologisch, daarna niet meer.

De verlichting en de industrialisatie hebben de basis gelegd voor de moderne samenleving, onder andere omdat de rol van religie werd teruggedrongen en werd vervangen door de rede. De ordening van het economisch leven onderging structurele veranderingen. De intellectuele elite geloofde in vooruitgang en rationaliteit, in een geconstrueerde en ordelijke maatschappij met een sturend centrum. Een proces van modernisering kwam op gang. Met de ontwikkeling van de experimentele wetenschap werden ook disciplines ontwikkeld zoals de statistiek. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor beleidsmakers, kreeg de statistiek een bijzondere beduiding in de duiding van experimentele gegevens. Essentieel voor dit proces is de emancipatie van de ingenieurskunde. Deze ontwikkelde zich tot een volwaardige wetenschappelijke discipline door een vergaande mathematisering en formalisering van haar kennis.

De impact die de ingenieurskunde daarna weer op de wetenschappen heeft gehad is immens. Steeds krachtigere en betrouwbaardere instrumenten werden ontwikkeld, waarmee steeds kleinere of juist grotere structuren geobserveerd konden worden. De instrumenten kunnen in een baan op de aarde gebracht worden, om de aarde of de ruimte in detail observeren.

De computer deed zijn intrede. De rekenkracht vergroot zich exponentieel. Steeds zwaardere mathematische modellen, zoals klimaatmodellen, en immense datastromen kunnen worden geëvalueerd. Daardoor kan nu de ideale wereld van de mathematische modellen op grote schaal vergeleken worden met de echte wereld. De grote rekenkracht en verbeterde instrumentatie maken ook de interdisciplinaire wetenschap mogelijk, zoals de samenwerking tussen biologen en fysici die gezamenlijk op zoek gaan naar fenomenen als het transport van eiwitten in cellen.

Er ontstonden ook geheel nieuwe disciplines: Het succes van de combinatie van experiment en theorie straalde uit, en opende de ruimte voor nieuwe wetenschappen zoals de humaniora, de farmacie, en de psychologie. Interesse in de mens als systeem, en de mens in zijn verschillende samenlevingen kwamen als wetenschappelijke discipline tot ontwikkeling. De nieuwe disciplines waren op zoek naar concepten om hun werk te ontwikkelen, en speelden vaak leentje-buur bij de oude disciplines.

Samenvattend: De Nederlandse cultuur, of rechtspraak bestaat als zodanig niet. De ontwikkeling van de wetenschap, de filosofie, het recht en de kunsten wordt gekenmerkt door een voortdurende aaneenschakeling van interacties, lompweg kopiëren, en wederzijdse inspiraties. Hier door ontstaan continu nieuwe concepten die op hun beurt weer toegepast worden in nieuwe ontwikkelingen. De combinaties lijken oneindig. De kennis ontwikkelt zich razendsnel en steeds sneller. De interactie tussen de Europese culturen onderling, en de interactie tussen de Arabische, Griekse en Europese culturen hebben van oudsher aantoonbaar tot grote voordelen geleid voor alle partijen.

De PVV is aantoonbaar antiwetenschappelijk. Haar positie met betrekking tot kritische analyse van onze rol in de geschiedenis staat loodrecht op ieder rationeel en redelijk beginsel. Haar positie in het klimaatdebat of de ontkenning van de meerwaarde van statistische gegevens in het fameuze recidive debat zijn onwetenschappelijk, onredelijk en irrationeel. Daarmee neemt ze afstand van een van de belangrijkste verworvenheden van de Europese cultuur.

De PVV frustreert aantoonbaar de uitoefening van de hoge kunsten in Nederland. Onder het motto: “Waarom zouden Henk en Ingrid daarvoor betalen?” wordt een hoogwaardig element in onze cultuur gewoonweg genegeerd. Voor fanfares in Limburg en Brabant heeft de PVV overigens wel geld over.

PVV politici hebben aantoonbaar geprobeerd om invloed op de rechtspraak uit te oefenen, een directe aantasting van het mandaat van de rechterlijke macht. Dit incident liet zien hoe Wilders denkt over het scheiden der machten, een van de hoekstenen van ons rechtssysteem.

De PVV heeft moeite het democratische proces en de kritische analyse die daarbij hoort. Dion Graus heeft na zijn onnavolgbare optreden in de commissie de Wit de perspolitie voorgesteld. Negatieve berichtgeving over de PVV, of het aan het woord laten van mensen met een linkse overtuiging wordt als argument aangevoerd om subsidies te korten van de publieke omroepen.

Maar het belangrijkste is misschien wel dit: Net als bij biologische systemen verloopt de ontwikkeling van de wetenschap en cultuur zonder plan. De ideale uitkomst van dit proces is niet gedefinieerd, maar evolueert mee met de continu veranderende omstandigheden. Door het folkloristisch-absolutisme van de PVV wordt het broodnodige aanpassingsvermogen van de Nederlandse cultuur aangetast en zullen we moeilijk nieuwe kansen verzilveren in de opkomende economieën zoals Turkije (nogmaals), Oost Europa, Brazilië, India, China, of de Golfstaten.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt.

Marco de Baar, 19.04.2012 @ 07:28

[Home]
 

59 Reacties

op 19 04 2012 at 07:52 schreef Leo Schmit:

Stilstand is achteruitgang

op 19 04 2012 at 09:58 schreef Yvonne:

Ik zie niet zo’n groot verschil tussen VVD en PVV. De haatzakkie’s van de PVV zijn alleen duidelijker in hun infantiele standpunten. De VVD verbergt zich erachter.

op 19 04 2012 at 10:34 schreef Jona:

Hoe kan ik het met je oneens zijn? Niettemin, toch een kanttekening over mijn eigen vak, de oudheidkunde, waar het wetenschappelijk bedrijf een ongewenste internationalisering vertoont.

Elke Romeinse kano die in de Rijn wordt gevonden, is dus groot nieuws, want limes, dus Europees. Ondertussen liggen de scheepswrakken in de IJsselmeerpolders, die voor onze nationale geschiedenis belangrijk zijn, er wat verloren bij.

De Nederlandse archeologen mogen af en toe best wat nationalistischer zijn. Nu wordt er belangrijk cultuurgoed verwaarloosd omdat de subsidiestromen anders lopen.

Bizar is ook dat Nederlandse oudhistorici over van alles schrijven, behalve over de oude historie van Nederland. (De beschuldiging dat congresjes in Griekenland en Italië nu eenmaal leuker zijn, is niet langer correct, maar was dit in het verleden zeker wel.) Ook hier mag best wel eens een nationalistische correctie komen.

op 19 04 2012 at 12:57 schreef Yvonne:

@Jona

Voor zover ik weet worden die Romeinse ‘kano’s’ toevallig ontdekt bij de ontginning voor de zoveelste vinexwijk, ik bedoel, hoeveel geld komt daar aan te pas en horen die Romeinen ook niet bij onze nationale geschiedenis?

op 19 04 2012 at 13:18 schreef You On A Gin:

Chapeau!

Eigenlijk bestaat dus geen enkele cultuur écht. Alles is immers een wisselwerking geweest tussen culturen. Want wanneer spreken we van iets zodanig substantieels dat we van een ‘cultuur’ kunnen spreken?

Ik dacht trouwens echt even dat je geintjes aan het maken was in de 2e alinea, en ik moest zelf het verkiezingsprogramma lezen om erachter te komen dat dit er inderdaad gewoon staat. Dacht dat ik niet meer geschockeerd kon raken door de domheid van de PVV, maar ze blijven me verbazen.

op 19 04 2012 at 15:23 schreef Brenda van der Veer:

Goed geschreven Marco. Maar sta mij toe om een klein kanttekeningetje te plaatsen.

Je schrijft dat culturele en wetenschappenlijke ontwikkelingen het script van biologische systemen volgen, het ontwikkelt zich zonder plan of einddoel. Hiermee pas je een vorm van anthropomorfisme toe, de mens is niet langer het evenbeeld van god maar wordt het evenbeeld van de evolutie waarmee die evolutie, misschien onbedoeld, een geest wordt toegedicht die lijkt op die van de mens. In dit geval wordt de evolutieleer een pseudo-religieuze oefening.

Culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen ontstaan wel degelijk door plannen en beoogde einddoelen. Maar door de complexiteit en vooral veelheid van die plannen lijkt het alsof die er niet zijn. In de evolutie is er ook sprake van complexiteit maar daar ontbreken plannen en intenties. Dat maakt een hoop verschil.

Maar ik ben het wel eens met je uitspraak dat de ideale uitkomst van culturele processen niet gedefinieerd zijn maar mee evolueren met de heersende omstandigheden. Maar die evolutie is iets anders dan dè evolutie.

op 19 04 2012 at 15:36 schreef Ton Biesemaat:

Het is von Humboldt, dus met een t op het einde. Sinds de pseudo-geleerde B. Büch (of Buch?) ons verlaten heeft gaat het bergafwaarts met de Humboldtologie in Nederland.

op 19 04 2012 at 16:43 schreef MNb:

Aanvulling: die Arabieren die wis- en natuurkunde bestudeerden haalden hun nieuwe ideeën vooral uit India. Daar komen onze cijfers, inclusief het nieuwe 0, vandaan.
Tja, de PVV kenmerkt zich nu eenmaal door gezonde volkse cultuur en gezond volksbevinden. Dat is veel meer waard dan één der vijf beste orkesten ter wereld binnen de grenzen houden.

op 19 04 2012 at 17:49 schreef Jona:

@Yvonne

Ja, Romeinen horen bij onze geschiedenis. ik heb nogal wat gedaan om ervoor te zorgen dat historici er ook eens naar omkijken (vergeefs uiteraard). De opgraving van limesforten e.d. vindt plaats met Vinexgeld (van de Nederlandse gemeenschap dus) maar het hele circus van limesstudies profiteert mee van internationale financiering.

In Lelystad, waar ze de in Nederland gevonden wrakken moeten conserveren, is men allerminst blij met de prioriteitsstelling. Dat kan natuurlijk zij doordat men als Lelystedelingen/Lelystadter liever de eigen provincie voortrekt, maar ik denk dat het stille verwijt dat de limes overgeprioriteerd is, volkomen correct is.

Het meest bizarre is dat, juist nadat de drie jaar geleden ontdekte basis van II Adiutrix op Nijmegen-Jozefhof is vernietigd men een aanvraag werelderfgoed doet. Een legioenbasis. Weg. En vervolgens internationale bescherming vragen. Nijmegen had de eerste stad ter wereld met twee bases kunnen zijn.

op 19 04 2012 at 17:55 schreef You On A Gin:

@ MNb: Zul jij wel alles van weten, maar voor de overige kijkbuiskinders:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aryabhata

En inderdaad, opmerkelijk hoe een beweging die pretendeert de Nederlandse cultuur te willen beschermen zo gebrand is op het slopen ervan.

op 19 04 2012 at 18:19 schreef Pyt van der Galiën:

@Gin

Ik zou het niet meteen als “domheid” kwalificeren. Volgens mij onderschatten veel mensen de PVV nog steeds.

Binnen de PVV heb je een aantal geslepen politici met een voortreffelijk gevoel voor wat “het volk” wil horen. Een aanzienlijke groep Nederlanders (een paar miljoen, schat ik) onderschrijft de punten waar jij zo om moet lachen volledig.

op 19 04 2012 at 18:55 schreef You On A Gin:

@ Pyt
Je zou gelijk kunnen hebben en dat die punten weloverwogen zijn om bepaalde gevoelens aan te spreken. De PVV onderschatten is inderdaad ook niet verstandig.

Overigens zie ik net dat zo’n 25% van de PVV stemmers zich toch wel schaamt voor de uitspraken van Wilders. Eenzelfde 25% is van mening dat hij best wat mag dimmen. Er is nog hoop voor de PVV stemmer. :)

op 19 04 2012 at 21:20 schreef Yannick:

Jona is nogal selectief in zijn verontwaardiging over de steken die archeologen in Nederland laten vallen. Het lijkt vooral te gaan om bereiken waar hij zich (uiteraard) ‘vergeefs’ voor heeft ingezet. Het lijkt er daarom sterk op dat zijn gram door wrok is ingegeven. In het huidige archeologische bestel raken meer waardevolle steentijdvindplaatsen ‘kwijt’ dan Romeinse sites of andere fenomenen waar een classicus blijkbaar stemrecht over schijnt te moeten hebben. Daarover heb ik hem nog niet gehoord.
Meer on-topic: de PVV met haar folkloristische dwangneurose staat dichtbij de VVD die met haar economisch determinisme met andere stenen dezelfde ruiten in het gooien is.

op 19 04 2012 at 21:56 schreef Sasha Berkman:

YoaG: Er is nog hoop? Eerst maar eens afwachten wat die lieden in het catshuis allemaal kapot gaan maken straks.

op 19 04 2012 at 22:39 schreef Niek Holtzappel:

Exact!

Een essentieel aspect van onze cultuur is het vermogen tot zelfkritiek en het erkennen van de eigen fouten. In PVV kringen wordt dergelijke zelfkritiek gelijkgesteld met zelfhaat. Hiermee toont het PVVee aan zeer on-Nederlands en on-Westers te zijn. Ze lijken in alle opzichten op de demonen die ze zelf menen te zien in zo iets als die Islam.

op 19 04 2012 at 23:34 schreef Tycho:

Neehee, daar gaat het nu juist om. Er is geen essentieel aspect aan onze cultuur want er is namelijk niet zo iets als onze cultuur.

op 19 04 2012 at 23:48 schreef MNb:

Nee, Gin, tot mijn schande moet ik bekennen dat ik maar heel weinig weet van oude Indiase wiskunde. Bedankt voor die link. Mijn eerste indruk is dat die mijnheer Aryabhatta een plaatsje tussen de allergrootsten verdient.
Daar moet ik nog eens de tijd voor nemen.

Yannick, heb je nog meer behalve gemeenplaatsen?

op 20 04 2012 at 00:25 schreef Jon:

De PVV heeft ook positieve effecten. Bijvoorbeeld dat we meer bewust worden van de waarde van nadenken, relaties, nuances, filosofie, wetenschap, cultuur en echt Nederlandse tradities als polderen, gelijkheid en rechtsstaat.

op 20 04 2012 at 01:57 schreef You On A Gin:

@ Sasha Berkman
Dit is weer zo’n moment waarop ik je alleen maar gelijk kan geven. Laat ik jou dan een positieve gedachte meegeven: gozer, wat stuk is gemaakt, kan soms nog gerepareerd worden. ;)
Als de kruitdampen van de puinhoop die dit kabinet veroorzaakt zijn opgetrokken, wordt het tijd voor mensen van alle politieke gezindten en alle kleuren van de regenboog, voor betrokken mensen zoals jij en ik, om ons land weer te fiksen. Ik weet 100% zeker dat we dat kunnen doen.

op 20 04 2012 at 02:05 schreef Strotgrondel:

Het sprookje van de PVV begint te verzanden en dood te bloeden voordat het spannend wordt, en dat is maar goed ook. Eenkennige starre droefroeptoeterij te vaak gespeend van ook maar enige redelijke onderbouwing heeft de magie weggeblazen. Pimmetje draait zich om in zijn graf.

En het is mooi hoe je het schetst Marco, de mensheid als geheel en toch verdeeld, verschild, klimmend naar wasdom. Wat dat ook moge zijn.
Maar let wel; religie is rudimentair verworden. Zij had een functie, maar die is beschimmeld en storend geraakt. Of het nu jihadistische moslims zijn, pijpgekrulde joden die jonge meisjes bespugen of lieden van de zwarte kousen die elke ongelovige naar de hel verwensen,
religie beperkt en debiliseert. Ik zou het nooit willen bannen, ik heb respect voor elk Godshuis, zolang het mijn huis niet wil betreden.

En dat is nou net het euvel, die godvergeten dommige opdringerigheid.

op 20 04 2012 at 08:23 schreef Sandro:

Tycho – er bestaat wel degelijk een Nederlandse cultuur. En daar laat ik het dan bij. Geen uitleg en onderbouwing – bestaat gewoon wel!

op 20 04 2012 at 08:54 schreef Niek Holtzappel:

Jawel Tycho, dat is de paradox juist. De Westerse cultuur is juist zo succesvol omdat zij als enige weet te relativeren….

op 20 04 2012 at 09:28 schreef Yvonne:

@Sandro

Keloel, onderbouwen jouw cultuurtje.

op 20 04 2012 at 09:49 schreef Pyt van der Galiën:

Kom op, Sandro, dat moet je écht even onderbouwen. We zijn hier niet op De Dagelijkse Sufkop. Straks ben ik nog gedwongen te roepen dat je een typische PVV’er bent.

Wat vind je trouwens van al die in de zevende alinea genoemde Arabische bijdragen aan “onze” cultuur?

op 20 04 2012 at 09:51 schreef Rene Koeman:

20 04 2012 at 08:23 schreef Sandro

Hahahaha die Sandro, ik zie je gewoon met je vingers in je oren en je ogen dicht staan, heel hard LALALALALA!!!! roepen.

op 20 04 2012 at 10:12 schreef Yvonne:

@Tycho

“Jawel Tycho, dat is de paradox juist. De Westerse cultuur is juist zo succesvol omdat zij als enige weet te relativeren….”

Ach, Jesoes, wat gaan we relativeren? De slavernij, het woord apartheid, de holocaust, de genocide op de Indianen, de miljoenen doden van ver van mijn bedje van de laatste jaren, de moslimhaat, de martelingen in Guantánamo Bay etc,etc. Logisch dat we wel moeten relativeren, willen we nog een beetje gezond overkomen. In dit verband begrijp ik dan ook wel die politionele acties in Indonesie of de schilden van de Palestijnen. Tijd dat we die paar duizend Westerse doden van de laatste jaren gaan relativeren door aanslagen van de een of andere moslim. Want ja, waarom gebeurt dat eigenlijk? En wat stelt het eigenlijk voor als je het afzet tegen de ‘andere kant’? Maar wat ik begrijp van onze “Westerse cultuur” kunnen wij dat ook wel relativeren. We kunnen alles relativeren zolang het in ons straatje past.

op 20 04 2012 at 10:23 schreef Sasha Berkman:

Sandro, als dat echt zo is, maak jij daar geen onderdeel van uit :)

op 20 04 2012 at 10:34 schreef Thomas E:

Een imponerend rondreisje door de cultuurhistorie, Marco. Petje af!
Geert Wilders met zijn Indonesisch/Joodse bloed van moeders’ kant, zou toch als geen ander moeten weten dat cultuur kruisbestuiving is (die niet alleen via het kruis verloopt). Cultuur is idd een dynamisch/organisch proces, waarin tradities en folklore mee veranderen. Wil je daar niet aan, dan ben je een jammere opa Geert die roept dat vroegahh alles beter was.

op 20 04 2012 at 11:15 schreef Sandro:

Je kunt wel een bachelor behalen in iets wat niet bestaat volgens velen.
Bestaat nu de Nederlandse cultuur niet of bevestigd dit het beeld dat velen hebben van wetenschap en elite? Jij mag het zeggen…….

http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Onderwijs/bacheloropleidingen/nederlandsetaalencultuur/Pages/default.aspx

op 20 04 2012 at 11:18 schreef MarcodB:

@Yvonne: dat verschil was er vroeger echt. Mijn hart bloedt als ik de VVD nu zie hakkelen op deze, en andere, thema’s. Enerzijds de intollerantie van de Islam ter discussie stellen, en anderzijds met de SGP in zee gaat. It just doesn’t add up.

@Ton Mea Culpa!

@YoaG ik was ook geshockeerd. Maar er staat nog veel meer boeiends in dat document. Heel veel verwijten en sneren naar groen-linksers en D66-ers in bevoorrechte posities bijvoorbeeld. Ik viel keer op keer van mijn stoel.

op 20 04 2012 at 11:20 schreef Sasha Berkman:

Over nederlandse cultuur gesproken, ik heb net weer mijn excuses aangeboden namens fatsoenlijk nederland aan iemand voor het verplicht worden tot het volgen van een inburgeringscursus. Haar grootste probleem was juist de achterlijke cultuur die haar tijdens die cursus wordt opgedrongen. Bv het sinterklaas en zwarte piet gebeuren.

op 20 04 2012 at 11:25 schreef Niek Holtzappel:

@Yvonne

Ja, al die dingen horen ook bij de Westerse cultuur. Het is de schaduwzijde van de technologische voorsprong die het Westen vanaf de middeleeuwen genomen heeft. Een voorsprong die mede het gevolg is vanwege het vermogen tot zelfkritiek en het toegeven van fouten. Het niet erkennen van fouten is namelijk fnuikend voor de vooruitgang.
Je ziet dat erkennen van fouten inderdaad ook bij zaken als de slavernij en de shoa. Veel Arabieren zijn nog niet zo vr om hun aandeel in de slavernij te erkennen, Turken zijn nog niet zo ver om. Armeense genocide te erkennen……

De eerste landen die in de geschiedenis van de mensheid de slavernij afschaften waren niet voor niets westerse landen. Het erkennen van fouten kan leiden tot verbeteringen.

op 20 04 2012 at 11:26 schreef MarcodB:

@brenda
Dank voor de nuancering. Natuurlijk werken mensen planmatig. Schroedinger en Dirac en Bohr hebben echt planmatig gewerkt aan de kwantum mechanica. Maar dat dit binnen 100 jaar zou kunnen leiden tot quantum computing, daar hielden ze zich NIET mee bezig. Dus op de lange tijdsschalen is er geen plan, maar er ontstaat wel structuur. Dat moet dus een vorm van zelforganisatie zijn. Een analogon van het Darwinisme leek een redelijke gooi.

@MnB Ik heb jaren met een geniale Indiase natuurkundige gewerkt (zijn gedachten ontwikelen zich als machinegeweervuur). Hij is nu met pensioen, en hij weet vereschrikkelijk veel van de geschiedenis van de Indiaase wis en natuurkunde. Als je het leuk vindt, kan hem vragen om een skype conferentie, waarin hij college geeft. Dat doet ie zeker!

op 20 04 2012 at 11:29 schreef Niek Holtzappel:

PS: Het zijn juist de PVV achtigen die deze fouten niet willen erkennen. Als het aan hen had gelegen was er inderdaad nog slavernij en apartheid geweest. Wat dat betreft heeft de PVV’er meer gemeen met de genocide ontkennende Turk en. Slavenhoudende Arabier dan met de gemiddelde Westerling van de 21e eeuw.

op 20 04 2012 at 11:34 schreef MarcodB:

@sandro Ik snap niet wat deze link zou zeggen over de wetenschap en elite. Maar als je het spannend vindt: We zouden een (paar van) de HLs van die studie kunnen vragen om te reageren op de tekst. Vind ik prima.

op 20 04 2012 at 11:41 schreef MarcodB:

@Yvonne @Niek Ik ben bang dat Niek gelijk heeft. De verhalen over de schaduwzijden van de VOC, of onze rol in de slavernij zijn de ‘weg met ons’ verhalen die uit het onderwijs geweerd moeten worden

op 20 04 2012 at 11:44 schreef Peter:

Yo, meneer De Baar! What’s with the flooding? Huisregels! “Eén reactie per artikel tegelijk. Daarna pas weer als iemand anders is geweest.”

En het moet nog bondig, ook.

op 20 04 2012 at 12:02 schreef Sandro:

Zo spannend vind ik het allemaal niet Marco.
Mijn vraag is/was heel helder – hoe kan iemand een bachelor behalen in iets wat niet bestaat.
Volgens mij zou het dan een bachelor moeten zijn in mythes of sprookjes of lul-verhalen.

op 20 04 2012 at 12:25 schreef Yvonne:

@Niek

We erkennen geen fluit. De grootste oorlogsmisdadigers lopen vrij rond, maar een Servier of Afrikaan weten we te vinden voor het Haagse strafhof. Is de oorlogsmisdadiger een Amerikaan of een Israelier, dan is het wat minder. Wat dat betreft heeft Verhagen of nu Rosenthal ook wel wat uit te leggen, maar dat zullen we natuurlijk ook wel weer kunnen relativeren. Nederland was trouwens het laatste land dat de slavernij afschafte. Bezig volkje.

op 20 04 2012 at 12:27 schreef Sandro:

Een cultuur bestaat uit waarden, gebruiken en verworvenheden die bij een groep horen. Iedere groep heeft een cultuur. Organisaties, dorpen, steden en ook landen hebben dus een cultuur.
Wat me zo 1-2-3 te binnen schiet:

De tulpen, de molens, de klompen, Frans Bauer, Joop Klepzeiker, Sail, North Sea Jazz, Pinkpop,
Big Brother, Ganzebord, Mens Erger Je Niet, Toen Was Geluk Heel gewoon, Doe Maar, conservatoria, kunstacademies, Willem Pijper, Andriessen, Van Gogh, Rembrandt, zoute drop,haring met een uitje, Swiebertje en bromsnor, Bassie en Adriaan, Frontaalnaakt, Heineken, jonge jenever, Zuidlaarder roggebol of krentebol of Drentse krentewegge, olle wieven enz.enz.

laten we trots zijn op onze cultuur.

op 20 04 2012 at 12:54 schreef Yvonne:

Komen die buitenlanders voor een portie wiet komen ze godverdomme alleen maar boeren op klompen tegen

op 20 04 2012 at 12:57 schreef Peter:

Ik ben het – ik meen voor het eerst – eens met Sandro eens. Cultuur is een verzameling gemeenschappelijk gewoontes, opvattingen, normen en waarden, kunstutingen, enzovoort. Cultuur bestaat. Maar het is geen statisch ding, en is ook niet zelfvoorzienend.

De PVV weet helemaal niet wat cultuur is, en ook niet waar ze vandaan komt. En Sandro’s opsomming geeft een mooi inkijkje in zijn belevingswereld.

op 20 04 2012 at 13:12 schreef Niek Holtzappel:

@Yvonne, we erkennen wel degelijk, ondanks het feit dat er mensen de dans ontspringen. Nederland was niet het laatste land dat slavernij afschafte. Wellicht was Nederland een van de laatste westerse landen die de slavernij afschafte, maar er zijn nog veel en veel meer niet Westerse landen. In de Arabische wereld, in China en diverse andere Afrikaanse en Aziatische samenlevingen werd de slavernij pas ver in de 20e eeuw afgeschaft. In delen van Afrika, India en de Arabische wereld bestaat slavernij de-facto zelfs nog steeds als breed geaccepteerd instituut. Niet zo vreemd ook, want slavernij bestaat minimaal al sinds de Neolithische Revolutie, zo’n 10.000 tot 5000 jaar dus, en werd nergens ter discussie gesteld. Behalve dan in het Westen, de laatste paar honderd jaar.

op 20 04 2012 at 13:19 schreef Sandro:

Ja, Peter ik moet je gelijk geven – Frontaalnaakt had ik niet moeten noemen…. ;-)

op 20 04 2012 at 13:34 schreef Yvonne:

@Niek

En wij wassen onze handen in onschuld, wij, de Westerse landen, hebben daar niets mee te maken?

op 20 04 2012 at 13:47 schreef MarcodB:

@sandro we zijn het dus eens:
Tulpen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tulpen Molens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Molen Klompen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Klompen
Jazz: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
Op conservatoria leer je vnml italiaanse, duitse en franse muziek interpreteren.
Van Gogh is natuurlijk geweldig. Maar zou de PVV vandaag een jonge onbegrepen kunstenaar, zoals van Gogh tijdens zijn leven was, steunen?

op 20 04 2012 at 14:17 schreef MNb:

@MarcodB: Zo’n Skypeconferentie zou ik heel leuk vinden – maar mijn computer is daarvoor te primitief. Bovendien ben ik visueel aangelegd en niet zo’n goede luisteraar.

op 20 04 2012 at 14:54 schreef MarcodB:

@MNb Dan vraag ik ‘m wel of ie wat op schrift kan zetten en om een literatuurlijst. Hij kent ongetwijfeld ook een paar goede boeken hierover: Zijn slaapkamer is een boekenberglandschap.

op 20 04 2012 at 15:49 schreef Bertje:

@ Sandro

Waarom zou ik trots moeten zijn op de Nederlandse cultuur?
(behalve dan op bassie en Adriaan)
Ik kan wel blij worden van bepaalde culturele aspecten of verdrietig etc. maar “trots” niet echt.
Weet je ik ben trots op mijn zoontje als hij een tekening voor me heeft gemaakt en besef dan dat mijn zoontje niks begrijpt van mijn trotsheid, hij maakt de tekening zonder denken hij doet eenvoudig.

op 21 04 2012 at 14:23 schreef MNb:

MarcodB: ben jij de Marco de Baar van de TU Eindhoven? Zo ja dan stuur ik je een email.

op 21 04 2012 at 17:58 schreef Sasha Berkman:

Kiezen voor onze cultuur is blij zijn dat bruin 2 is gevallen.

op 22 04 2012 at 15:22 schreef MarcodB:

@MNb Ja. Ik zie ‘m enthousiast tegemoet! Hoi,
M.

op 23 04 2012 at 14:54 schreef You On A Gin:

@ MarcodB
Inderdaad, het houdt bepaald niet op bij de dingen die je opsomt. Overigens hoop ik dat je gauw weer een artikel schrijft.

op 23 04 2012 at 15:55 schreef MarcodB:

@YoaG Dank. Ik doe mijn best

op 24 04 2012 at 08:37 schreef Boudewijn:

Ha Marco,

Het lukraak neerzetten van details is makkelijk.

Waarom laat jij je in de verdediging verleiden?

Nog eens met goed glas wijn over hebben?

Groet
Boudewijn

op 24 04 2012 at 11:23 schreef MarcodB:

He Boudewijn! Da’s lang geleden. Wijn is altijd goed. Over der rest van je reactie hebben we het dan wel ;-)

op 24 04 2012 at 13:44 schreef Yvonne:

Onze cultuur van de vinger, zit die niet in de dijk, dan is hij altijd wel op iemand gericht, brengt ons nu boontje.

op 24 04 2012 at 22:09 schreef You On A Gin:

@ Yvonne
Ik ga echt nooit meer proberen om dat verhaal uit te leggen in de UK, en al zeker niet met een slokje op. He put his finger in a dyke. Nou, je kon ze opvegen.

In Madrid dachten ze overigens dat we ze in de maling namen toen we Sinterklaas aan ze beschreven.

op 09 05 2012 at 15:25 schreef Elisa van Hees:

Trots op de nederlandse cultuur ben ik niet echt…want met de ervaring die ik opdeed gedurende 34 jaar wonende en werkende in verschillende EU landen..vond ik niet echt iets waarop wij,met onze soms vreemde en hypocrite gebruiken ,trots zouden kunnen zijn…
In alle andere landen wordt de familie-cultuur,mbt koken en andere familie-zaken,beter en intenser gehandhaafd DWZ In Nederland gooit men er met de pet na!.Bij het eten staan de pannen op tafel(waarom kopen ze dekschalen)vanaf 18.00 tot bedtijd lopen de mensen hard stappend en herrie makend op hun straatschoenen over de tegel of parketvloer…niet beseffend dat er ook pantoffels zijn die in elk duits gezin in de gang in een schoenenkast klaar staan om aan te doen!..
Over het kookgedrag kan ik als voormalig verhuurster van vakantie apartementen alleen maar zeggen dat in Italie de verhuurder,als er nederlanders aan zitten te komen, een grotere klikkoo neerzetten want gezien de conservenblikjes, en bier flesjes hebben hollanders dat nodig…NÉÉ over het algemeen worden we nergens geprezen voor onze huisvrouwen kwaliteiten,In Duitsland ziet men bij een verjaardagfeestje 3-4 verschillende taarten en cake’s staan ZELFGEBAKKEN!!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS