Home » Archief » Milieu en migratie


[08.07.2011]

Milieu en migratie

Thomas Colignatus


Illustratie: Henry Scott Tuke

Geachte professor Hartog, u bent op 29 juni met pensioen gegaan. Gaarne richt ik me tot u als econometrist en wetenschapper. In uw afscheidscollege en video-interview betoogt u dat bevolkingsdruk schade doet aan het milieu, en u noemt migratie als een van de aspecten. Frappant is dat u zegt bang te zijn geweest in het maatschappelijk klimaat:

“Beleid met betrekking tot immigranten was inderdaad primair welzijnsbeleid. Zulk beleid sloot naadloos aan bij een breed levend politiek sentiment dat racisme en discriminatie moesten worden voorkomen en bestreden. Een volslagen terecht sentiment natuurlijk. Maar het elimineerde en verlamde de economen. Wijzen op de nadelen van immigratie zette je in de verkeerde hoek, je was niet politiek correct. Ik dacht dat ik de enige was die bang was om van xenofobie verdacht te worden (en daarom zo naarstig op zoek ging naar steekhoudende argumenten tegen bevolkingsgroei), maar tot mijn verrassing en opluchting leverde Jan van de Beek mij een mooi rijtje lotgenoten, sommigen prominent, sommigen inmiddels zeer prominent, en sommigen vanmiddag aanwezig in deze zaal. Allemaal bekenden ze aan biechtvader Jan dat ze geremd werden  door het heersende politieke klimaat.” (p22)

(1) U spreekt over een “volslagen terecht sentiment”. Toch “verlamde” het economen. Hoe kan iets wat terecht is toch verlammen ?

(2) U stelt het zo voor dat u “ondanks” deze grote maatschappelijke druk toch uw best hebt gedaan om argumenten aan te dragen. Sta me toe dit te betwijfelen. In uw lijst publicaties en curriculum vitae (19 okt. 2010) zie ik het milieu verder niet genoemd. Wel migratie.

Mijn vermoeden is dat u eigenlijk in uw maag zit met migratie en dat u de bevolkingsdruk er met de haren bij sleept. Ik zie wel een paar keer uw naam genoemd in het publieke debat, bijv. bij de waterlanders 2005 of door Jan Pen 2003, en het op het internet niet meer terug te vinden “Immigratie reduceert de welvaart” in Opinio, 1, 2007. Maar onderzoek naar het milieu, nee, dat is er niet bij.

U laat u bijstaan door een Vlaamse milieu-econoom die u “Breys” noemt – dit zal dan Brent Bleys zijn. U komt met een klein knullig modelletje terwijl u de uitvoerige berekeningen van de internationaal beroemde Nederlandse milieu-econoom Roefie Hueting niet noemt.

Kortom, we zien u zijdelingse argumenten hanteren om onder een sentiment uit te komen, en nu wilt u ons doen geloven dat u zo moedig en slim was de druk van “sociologen en cultureel antropologen” te weerstaan.

(3) Het lijkt me onjuist om het voor te stellen alsof economen zich zomaar laten “verlammen”. Economen zijn heel goed in staat om een standpunt te verwoorden. Wanneer andere argumenten dan “kosten” de doorslag geven dan is dat onderdeel van het democratisch proces. Of heeft u kritiek op de democratie ?

(4) Op pag 22 maakt u gewag van oneigenlijke manieren om meningen en uitlatingen van mensen te beïnvloeden.Was dit sporadisch of stelselmatig ? U noemt bijvoorbeeld: “Een onderzoeker van het SCP die zeer kritisch is over de kring van minderheden-adviseurs, maar alleen onder pseudoniem zijn kritiek ventileert en op verzoek van een minister een rapport over kosten en baten van immigranten schrijft dat niet officieel wordt gepubliceerd en dat hem de hoon van de minderheden-adviseurs oplevert.”

Hoogleraar Hartog, u noemt dit slechts. Maar u bent lid van de KNAW, en moet u dan niet navragen bij de directie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe het staat met het onderzoeksklimaat, de bescherming van andersluidende inzichten, en de betrouwbaarheid van de rapporten ?

We hebben niet alleen bankiers maar ook hoogleraren die ten onrechte hoge salarissen en bonussen hebben geïnd. Er is machtsmisbruik, incompetentie en het toedekken daarvan. Waarin verschilt dat van een ander misdrijf ? Misdrijven hebben verjaringstermijnen maar die zijn goed te kiezen.

Geachte professor Hartog, zolang het Openbaar Ministerie niet begrijpt dat u incompetent was en dat zelf besefte, en dat u zich niet hield aan het arbeidscontract, en dat nu probeert toe te dekken, bent u bereid het teveel ontvangen salaris terug te storten ?

Thomas Colignatus is econometrist en wetenschapper, en heeft nooit bij het Sociaal Cultureel Planbureau gewerkt.Hij heeft niets tegen Joop Hartog persoonlijk maar stoort zich aan incompetentie, diefstal en hypocriete prietpraat.

Thomas Cool/Colignatus, 08.07.2011 @ 17:42

[Home]
 

8 Reacties

op 08 07 2011 at 21:55 schreef Frank:

Dit is nu wat een obscuur libel heet. Je begrijpt ongeveer wel wat de schrijver probeert te zeggen, maar wat hij zegt is volslagen onbegrijpelijk.

op 08 07 2011 at 23:24 schreef berlitz:

Wat een wartaal waarbij van de hak op de tak gesprongen.

Kort samengevat: deze proffesor behoort geen kritiek te hebben en in de jaren 90 was het anders dan hij beweerd wel mogelijk om kritiek te hebben.

Waarbij dan ook nog de niet economische redenen voor migratie democratisch waren en dat dit een goede reden was voor het de mond snoeren van de professor.

Dit stukje leest als een http://www.hetzuur.nl/

op 09 07 2011 at 11:05 schreef Jimmy:

Frank, Berlitz,

Het is vrij duidelijk wat Thomas Cool bedoelt. Hij wijst erop dat economische wetenschappers als Hartog enerzijds flink genieten van de status en beloning van wetenschap, maar anderzijds niet erg moedig zijn met conclusies die ze weleens impopulair konden maken.

Het stuk is ook redelijk in lijn met Thomas Cool’s andere stukken waarin hij regelmatig kritiek heeft op vergelijkbare vooringenomenheid, leugens en het groepsdenken van economen.

op 09 07 2011 at 13:29 schreef J.vanDijkS:

Onderhoudend en duidelijk stuk.
Je moet begrijpend lezen niveau basisschool hebben wil je dit stuk niet begrijpen.

op 09 07 2011 at 13:39 schreef horatius:

In het kader van de maakbare samenleving met een goedlopende asielzoekersindustrie was het lange tijd een taboe om inhoudelijke kritiek te leveren op de massa-immigratie vanuit o.a. de moslimlanden.
We leven nu in een andere tijdgeest waarin het wél mogelijk is enige kritische kanttekeningen te maken bij de ongelitimeerde aantallen economische vluchtelingen en de nog steeds voortdurende gezinsherenigingen.
Met voorgekauwde zielige vluchtverhalen komen hier z.g. politieke vluchtelingen een beroep doen op onze verzorgingsstaat. Nederland is een klein land en het is in het belang van het milieu om de bevolkingsdichtheid te beperken.

In de recent gewijzigde politieke verhoudingen is het publiekelijk afstand nemen van de asielindustrie en de komst van nog meer geluksbeproevers uit tal van exotische oorden een normaal verschijnsel. Het zal zich – ondanks stevig verzet van de EU en de Linkse kerk – gaan vertalen in een strenger beleid t.a.v. illegalen en de ‘slachtoffers’ van de Arabische Lente.

We moeten af van het vooroordeel dat dit een wezenlijk onderdeel zou zijn van een extreemrechts gedachtegoed.
Het is zeker in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen absoluut noodzakelijk om de immigratie te beperken tot beheersbare aantallen.
Voorts moet er nog een forse inhaalslag worden geleverd op het gebied van de integratie van 1 miljoen Nieuwe Nederlanders die vanwege religieuze obstakels voorgoed buiten het arbeidsproces dreigen te geraken.

De tijd van Nederland als afvoerputje van Europa is voorbij. Een realistische visie op immigratie en asielverlening is in ieders belang.
Zelfs bij de PvdA is een discussie op gang gekomen om nu toch eindelijk te breken met de jaren 70-politiek die ons land heeft opgezadeld met 40 Vogelaarwijken en een stijgende criminaliteit.

Deze charitas heeft vele miljarden gekost en heeft per saldo een sterk verdeelde samenleving opgeleverd.

op 09 07 2011 at 15:54 schreef Thomas Cool:

Voor belangstellenden: hier staat het proefschrift van Jan van Beek, al weer uit 2010: http://dare.uva.nl/en/record/336250. Zie bijv. hoofdstuk 9 met WRR en CPB. En hier zag ik een reactie die helaas niet ziet dat Joop Hartog zijn straatje schoon probeert te vegen, maar die terecht een link legt naar het lage-lonen-beleid: http://www.filosofieinbedrijf.nl/Dagboekhouder.htm#Gastarbeiders

op 09 07 2011 at 16:41 schreef Thomas Colignatus:

@horatius: Je begrijpt het niet. Je kijkt alleen naar migratie en daar gaat mijn stukje niet (alleen) over. Het migratiedebat is overigens sinds de “gastarbeiders” verkeerd gevoerd, alleen in de Staatscommissie Muntendam ietwat gecorrigeerd, maar sindsdien gestoord gevoerd. Ook wat jij horatius nu noemt is een schijnoplossing. Je kunt geen muur om Europa bouwen, zoals de USA met hun zuidgrens schijnzekerheid probeert te scheppen. De enige effectieve en ook beschaafde manier is de gehele wereld te ontwikkelen. Mensen die in eigen land kunnen werken en leven, gaan niet massaal migreren. Ergo: Het geheel in een samenhangende visie zien. Bijv. werkloosheid in Europa en USA aanpakken, corruptie aanpakken, failed states weer herstellen, leugenaars als Joop Hartog aan de kaak stellen, en dergelijke. Professor Hartog is erger bezig dan de Griekse corruptie waar iedereen zo tegen is, maar onder economen wordt hij nu behandeld als een held. Wanneer gaat in Nederland het kwartje vallen ?

op 09 07 2011 at 18:36 schreef J.J. van der Gulik:

Er waren in Nederland vele beroepsverboden. Dat geldt nog wel. En dat klimaat werd bevorderd door mensen als Hartog, omdat ze daar niet tegen protesteerden en door hun kritiekloze inbreng dat mechanisme feitelijk ondersteunden. Mede daardoor werd ook een klimaat versterkt met verpolitiekte organen waaronder het SCP. Als gevolg daarvan kan Paul Schnabel in het publieke domein overal maar altijd zijn uitgesproken meningen naar voren brengen, hoewel een dergelijke institutie juist een uitstraling moet hebben van onafhankelijkheid, objectiviteit en neutraliteit.

In dat klimaat waren bijna alle wetenschappers bereid bij correcte onderwerpen hun wetenschappelijke distantie te laten varen. Deden ze dat niet, dan kon dat leiden tot een hetzerige en pesterige sfeer bij collega’s, konden ze promotie wel vergeten en kregen ze moeite artikelen geplaatst te krijgen in tijdschriften en kranten etc..

In zijn afscheidsrede toont Hartog weer het simplisme van het economendom. Hij maakt bij migranten geen onderscheid in cultuur, identiteit, religie, politieke opvattingen, geuren, kleuren, geluiden, westerse of andere beschaving, het niveau en de inhoud van opleidingen, talen, leefbaarheid, welzijn en spanningen etc., laat staan dat de rechten en de soevereiniteit van de Nederlanders ertoe doen, hoewel al die elementen ook weer hun invloed op de economie kunnen hebben. Hij zegt het ook zo:
‘Binnen de aantallen zijn immigranten en Nederlanders voor mij precies hetzelfde.’
Wel moeten ze dan nog wat aparte kwaliteiten hebben, anders zijn ze economisch niet van waarde. En zo zullen pygmeeen blijkbaar een waardevolle inbreng kunnen hebben, omdat die beslist ook over eigen kwaliteiten beschikken.

Hartog heeft het over de toename van de bevolkingsdichtheid die door de schaarsere grond een negatieve economische factor zou vormen. Maar er zijn genoeg plekken op de wereld waar een hoge bevolkingsdichtheid juist samengaat met hoge inkomsten, denk maar aan New York, Shanghai, Londen etc. En ook Nederland boert met zijn hoge bevolkingsdichtheid niet echt slecht.

Om het huidige niveau van het economische denken te onderstrepen verwijst Hartog regelmatig naar omstandigheden van eeuwen voor de industriele revolutie. Wel ben ik het met de volgende zin van Hartog eens: ‘We moeten eerst onze eigen zaakjes op orde hebben, met
onderwijs op top-niveau, met een stimulerend ondernemersklimaat en een
omgeving waarin ambitie, creativiteit, intellect en vernuft in hoog aanzien staan
en ruim baan krijgen.’

Gezien zijn lafhartige eerdere opstelling zal hij over zijn afscheidsrede uitgebreid contact hebben gehad met collega’s waaronder die van de KNAW en zal het vanuit die kringen moeten worden gezien als een signaal dat er echt wat moet veranderen. Blijkbaar beginnen ze een beetje bang te worden voor het eigen hachje en willen ze straks op hun ‘verzetsdaden’ kunnen wijzen en blijken ze zo toch wat van de geschiedenis te hebben geleerd. Ook toen veel ‘verzet’ na WO II.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS