Home » Archief » Naibzay moet blijven


[05.04.2011]

Naibzay moet blijven

Peter Breedveld

In Nederland, – zelfs in Nederland – is een verdachte onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Behalve dan in het geval van de Afghaanse vluchteling Mohammed Rafiq Naibzay. Hij was ten tijde van de Russische bezetting administratief medewerker van de Afghaanse veiligheidsdienst en omdat hij niet kan bewijzen dat hij toen geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd, dreigt hij van zijn gezin te worden gescheiden en te worden uitgezet.

Naibzay woont al dertien jaar met zijn vrouw en vier kinderen in Nederland, in Hoogblokland, een dorp bij Arkel, in Zuid-Holland. Onlangs verloor hij voor de rechtbank zijn laatste beroep tegen zijn dreigende uitzetting vanwege zijn 1F-status: op basis van artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag wordt elke officier of onderofficier uit Afghanistan gezien als ongewenst vreemdeling. Dit om te voorkomen dat iemand, die wordt verdacht van schendingen van de mensenrechten, een verblijfsstatus kan krijgen.

Over Naibazays lot werd al in 2006 door de rechter beslist, toen werden verklaringen van goed gedrag door de Afghaanse regering niet meegewogen omdat die twee dagen te laat waren overlegd. In het hoger beroep is alleen gekeken of de formele procedure van die eerste rechtszaak correct was. De verklaringen werden ook nu niet als bewijs geaccepteerd.

Naibzay is niet de enige die dit overkomt – vorig jaar sprak ik een Afghaanse student wiens vader zich in dezelfde penibele situatie bevond. Als voormalig lijfwacht van president Najibullah, die in 1996 werd opgehangen door de Taliban, dreigde ook voor hem uitzetting zolang hij niet kon bewijzen dat hij geen oorlogsmisdaden had gepleegd.

Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden, waarvan Hoogblokland deel uitmaakt, heeft zich het lot van Naibzay aangetrokken, net als de hele gemeenteraad, inclusief de VVD. Waaruit maar weer blijkt dat ook hardvochtig rechts anders piept over het uitzetten van mensen, over het uit elkaar scheuren van families, zodra het rechtstreeks met die mensen te maken heeft.

De bevolking in Hoogblokland, overwegend blank en conservatief-christelijk, toont zich solidair met haar Afghaanse dorpsgenoot. Bijna iedereen heeft een biljet voor het raam hangen: ‘Naibzay moet blijven!’ De man heeft zich dan ook behoorlijk populair gemaakt in het dorp. Hij mag niet werken, maar hij heeft zichzelf Nederlands geleerd en doet veel vrijwilligerswerk. Naibzay wordt al jaren gratis bijgestaan door een advocaat en er is een petitie tegen zijn uitzetting gestart.

De zaak Naibzay laat zien hoe groot de kloof is tussen onze huidige bulldozerregering en de locale overheden en de bevolking, die onmiddellijk te maken heeft met de hartverscheurende gevolgen van het onmenselijke kabinetsbeleid, ja ook dat van vorige kabinetten.

Wees een mensch en teken die petitie, en help dit bericht te verspreiden, om dit schrijnende geval landelijk bekend te maken.

Peter Breedveld, 05.04.2011 @ 22:38

[Home]
 

40 Reacties

op 05 04 2011 at 23:37 schreef @JoycePants:

Done!

op 05 04 2011 at 23:47 schreef Jabir:

Done. Omdat niet elke administratief medewerker op voorhand een Schreibtischmorder is.

op 06 04 2011 at 01:13 schreef MNb:

Het is voor de bakker. Een rechtspraak die iemand uitwijst omdat documenten uit een onderontwikkeld land twee dagen te laat komen is onmenselijk.

op 06 04 2011 at 01:28 schreef Marco Knol:

Uitzetten? Waarheen?

Afghaanse 1F vluchtelingen worden in het algemeen niet uitgezet (naar Afghanistan) omdat ze gevaar voor hun leven te duchten hebben. Uitzetting is dan op basis van het EVRM verboden. Engeland heeft daar nogal wat ervaring mee met een paar haatbaarden die ze liever kwijt dan rijk zijn. Uitzetten naar een derde land is meestal ook geen optie want die willen ze ook niet. Dus worden ze enerzijds niet toegelaten maar anderzijds ook niet uitgezet. De 1F status is een typisch geval van gedoogconstructie. We willen ze hier niet, maar we laten ze wel blijven.

Overigens is dat vanuit internationaal-rechtelijk perspectief wel te begrijpen. We willen geen “tuig” toelaten. Dus de enkele verdenking “tuig” te zijn is in principe voldoende niet toegelaten te worden en dat mag want een souverein land bepaalt zelf wie het wel of niet toelaat.
Dat heeft dus “niets” te maken met strafrecht waarin je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen om vervolgens in het gevang te verdwijnen. Vanuit dat internationaal-rechtelijke perspectief moet jij dus aantonen c.q. aannemelijk maken dat je een brave burger bent. Jij stelt bescherming nodig te hebben, aan jou dus dat aannemelijk te maken c.q. te bewijzen.

Overigens wel ontzettende onzin dat stukken die twee dagen te laat binnenkomen niet meegewogen worden.

Ik ben wel nieuwsgierig naar de uitspraak. Geen LJ nummer bekend?

op 06 04 2011 at 07:47 schreef Bigpete:

LJN: AY0195, Rechtbank ‘s-Gravenhage , zittingsplaats Groningen , AWB 05/32881

op 06 04 2011 at 07:56 schreef Eva:

Nederland is makkelijker met het dumpen van 1F’ers dan Engeland, Marco. Ondanks dat het op sommige vlakken soms wel een ontwikkelingsland lijkt is Engeland op het vlak van vluchtelingenrecht behoorlijk beschaafd.

op 06 04 2011 at 07:58 schreef sisi:

peter geef me zn nummer i can help lol ;-p

op 06 04 2011 at 09:54 schreef simone mooij:

Het zoveelste geval van van falend beleid en bureaucratie. waarom begrijpt de minister niet dat je na 14 jaar iemand niet kunt uitzetten?

op 06 04 2011 at 11:19 schreef Sandro:

Na 14 jaar is het uitzetten van mensen die zo hun best doen in deze maatschappij natuurlijk een bizarre zaak.
De procedures duren veel en veel te lang en daardoor krijg je dit soort schrijnende gevallen.
Ook ik heb de petitie getekend.

Overigens v.w.b. die omgekeerde bewijslast:
Hetzelfde gebeurt met atleten die verdacht worden van dopinggebruik.
Is natuurlijk minder ernstig in zo’n geval maar dus niet voorbehouden aan deze Afghaanse vluchteling.

op 06 04 2011 at 11:33 schreef Jabir:

Sandro, je bent een held.

op 06 04 2011 at 11:45 schreef Frans Weerts:

Done. Het is godgeklaagd hoe dat ’tolerante’ land met mensen omspringt. En dan te bedenken dat het Job Cohen was die in het kabinet de architect was van de aanscherping van het uitzettingsbeleid….

op 06 04 2011 at 11:47 schreef MNb:

Inderdaad, Sandro, ook mijn compliment.

op 06 04 2011 at 12:30 schreef Sandro:

Ik ben geen held en wil dat ook niet zijn.
Het is jammer dat je als PVV-er meteen een held bent als je een dergelijke petitie tekend en/of kritiek hebt op de procedure.
Laten we eerlijk zijn, wanneer de procedure (laten we zeggen) maximaal een half jaar zou duren dan zou dit soort leed voorkomen kunnen worden.
Hiermee pleit ik overigens niet voor een generaal pardon voor iedereen die langer dan 10 jaar hier is en nog niet uitgeprocudeerd is. Men zal dan aan bepaalde criteria moeten voldoen. Dat deze man graag wil meedoen in de Nederlandse maatschappij mag blijken uit het Nederlands leren en het vrijwilligerswerk dat hij verricht.

op 06 04 2011 at 12:51 schreef Jabir:

@sandro

Ik vind je toch een held, omdat je met zo’n klein blijk van compassie aantoont weer een eind verder in de voedselketen te staan dan andere PVV’ers, die alleen in staat zijn om daar cynisch op te reageren, er een etiket op te plakken dat de lading niet dekt en het weg te gooien.

Verder wat je zegt.

op 06 04 2011 at 13:19 schreef Sandro:

@jabir,

Dan bedankt maar. Ik kan je echter vertellen dat er ook onder de PVV-ers (en ik ken er nogal wat) heel veel zijn die er net zo over denken.

op 06 04 2011 at 13:28 schreef Bigpete:

Al diegenen die Wilders verketteren omdat hij het VN vluchtelingenverdrag wil opzeggen vinden het kennelijk de normaalste zaak van de wereld dat de staat rechterlijke uitspraken gebaseerd op datzelfde verdrag naast zich neer zou moeten leggen omdat de uitkomst hen in dit geval niet aanstaat. Daar is een woord voor, hypocriet.

Het is niet de “buldozerregering” die deze man wil uitzetten maar het gevolg van toepassing van het VN vluchtelingenverdrag, getoetst door de onafhankelijke rechter.

De openingszin van de schrijver raakt kant noch wal, de man is geen verdachte en er is geen sprake van een strafproces. De bestuursrechter volgt slechts het VN vluchtelingenverdrag.

Ik ben het ermee eens dat deze procedures veel te lang duren(ook omdat advocaten procedures blijven stapelen) en dat het lastig te verkopen is deze man nu nog terug te sturen. Met een onmenselijke regering heeft het allemaal niets te maken.
Ook gemeentebesturen zouden zich niet horen te verzetten alleen omdat een rechterlijke uitspraak hen niet aanstaat. Waarom zou de burger dan nog wel iets moeten aantrekken van de rechter?

op 06 04 2011 at 13:34 schreef AJH van Buuren:

Inderdaad mijn waarde, wat U schrijft: “het weg te gooien”.

Salut!

op 06 04 2011 at 14:28 schreef babs:

Verbeter me als ik er naast zit Pete, maar dat verdrag geeft volgens mij minimumeisen. Je mag dus wel meer vluchtelingen opnemen dan strikt volgens het verdrag, maar niet minder.

De staat is hier partij in de rechtzaak en wenst het 2 dagen te laat binnenkomen van bewijs te misbruiken tegen een vluchteling die als gevolg daarvan in diepe ellende kan worden gestort. De staat, de rechter en elk individu betrokken bij de zaak hebben een eigen verantwoordelijkheid om het niet tot uitzetting te laten komen in dit soort gevallen. Dat is niet hypocriet, maar menselijk.

In Nederland is alles 100x beter geregeld dan in Spanje, maar in een geval als dit zou de zaak in Spanje niet eens voorkomen. Niemand heeft hier zijn menselijkheid zozeer verloren dat hij zich op wetten, regels of verdragen beroept als het om mensen gaat.

Mensen die hun eigen verantwoordelijkheid uitschakelen en slechts regels opvolgen, zijn opgehouden mens te zijn. Sandro toont (ten overvloede) aan dat mensen net zo goed bij Groen Links als bij de PVV kunnen zitten. Kan zo maar zijn dat de rechter die hier uitspraak heeft gedaan Groen Links stemt (maar ihkv verdrag zus en regel zo hier echt niet anders bladibladibla).

(om het in perspectief te plaatsen: ik kan ook leven met ambtenaren die weigeren homohuwelijken te voltrekken, tenminste als ze al huwelijksambtenaar waren toen het homohuwelijk werd ingevoerd, ook religieuzen mogen zich beroepen op hun (imo stupide) principes.)

op 06 04 2011 at 14:59 schreef Bigpete:

Het gaat hier niet over aantallen maar over criteria. Die criteria zijn:

Ingevolge artikel 1 (F) van het VLV zijn de bepalingen van dit verdrag niet van toepassing op een persoon, ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat:
a. hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen;
b. hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht, voordat hij tot dit land als vluchteling is toegelaten;
c. hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Volgens C1/5.13.3.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) is het aan verweerder om aan te tonen dat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat een vreemdeling onder de criteria van artikel 1 (F) VLV valt. Teneinde te bepalen of betrokkene individueel verantwoordelijk dient te worden gehouden voor misdrijven, als bedoeld in artikel 1 (F) VLV wordt de “personal en knowing participation test” toegepast. Beoordeeld wordt of ten aanzien van betrokkene kan worden aangenomen dat hij weet heeft gehad of had behoren te hebben van het plegen van het misdrijf/de betreffende misdrijven (“knowing participation”) én of hij op enige wijze hieraan persoonlijk heeft deelgenomen (“personal participation”). Indien hiervan sprake is, kan aan betrokkene artikel 1 (F) VLV worden tegengeworpen. De “personal and knowing participation test” is in lijn met het gestelde in het Statuut van Rome (artikelen 25 en 27 tot en met 33), aldus de circulaire.

Onder persoonlijke deelname wordt niet slechts verstaan het door betrokkene zelf of in diens opdracht plegen van misdrijven, doch ook het door betrokkene direct faciliteren van de misdrijven, dat wil zeggen dat zijn handelen en/of nalaten in wezenlijke mate daartoe heeft bijgedragen. Van een wezenlijke bijdrage is sprake indien de bijdrage feitelijk effect heeft gehad op het begaan van het misdrijf en dat het misdrijf hoogstwaarschijnlijk niet op dezelfde wijze zou hebben plaatsgevonden, indien niemand de rol van betrokkene had vervuld, dan wel betrokkene gebruik had gemaakt van mogelijkheden het misdrijf te voorkomen.

Inhoudelijk kan ik hier weinig over zeggen, ik ken de details niet. Ik heb dan ook geen mening over de casus zelf.

op 06 04 2011 at 15:30 schreef Jabir:

@Babs

Precies, de menselijke maat.

Dat is raar en dienstklopperig. Ik ben nu met een klant aan het procederen (een hogeschool) over centjes die ik toch echt betaald wil krijgen en was onlangs meer dan een paar dagen te laat met het toevoegen van allemaal stukken. Die zijn gewoon geaccepteerd en werden opgenomen in het dossier, terwijl dat alleen maar over geld gaat.

En inderdaad is zo’n rechtszaak een soort papieren werkelijkheid die ver afstaat van personen en ook persoonlijke consequenties. Dat wordt allemaal een beetje een abstractie. Zoals een straaljagerpiloot die een raket afschiet en daar veel mensen mee vermoordt, maar zich totaal niet realiseert wat voor soort bloedbad hij net aanrichtte. Ik ben er niet helemaal uit of ik dat nou goed vind omdat vrouwe Justitia nou eenmaal een blinddoek draagt, of slecht omdat de menselijke maat verloren gaat.

op 06 04 2011 at 16:11 schreef RodeKrullen:

Met de volste overtuiging getekend!

op 07 04 2011 at 06:06 schreef Mirwais:

De militaire ‘bevrijdingscoalitie’ in Afghanistan werken samen met vaak de grootste oorlogsmisdadigers. Dit gebeurt waarschijnlijk, omdat deze misdadigers invloed en macht hebben in de gebieden om ‘controle’ en ‘rust’ te houden. Om één te noemen met wie Nederlandse militairen direct mee hebben samengewerkt aan ‘rust en vrede: de heer Matiullah Khan. Een ander voorbeeld is de onomstreden oorlogsmisdadiger die gewoon in de regering zat als plaatsvervangende minister van Defensie: de heer Dostum. Zo gaat dat vaak, oorlogsmisdadigers zijn of fout of zeer handig.

op 07 04 2011 at 06:09 schreef Mirwais:

De militaire ‘bevrijdingscoalitie’ in Afghanistan werkt samen met vaak de grootste oorlogsmisdadigers. Dit gebeurt waarschijnlijk, omdat deze misdadigers invloed en macht hebben in gebieden om ‘controle’ en ‘rust’ te houden. Om er één te noemen met wie Nederlandse militairen direct samen hebben gewerkt aan ‘rust en vrede’: de heer Matiullah Khan. Een ander voorbeeld is de onomstreden oorlogsmisdadiger die gewoon in de regering zat als plaatsvervangende minister van Defensie: de heer Dostum. Zo gaat dat vaak, oorlogsmisdadigers zijn of fout of zeer handig.

op 07 04 2011 at 07:27 schreef Mirwais:

Man die zichzelf in brand stak op de Dam waarschijnlijk uitgeprocedeerde asielzoeker:

Volgens omstanders, via geenstijl:

Volgens de ooggetuige uit het audio-fragment: De man sprak Nederlands met een buitenlands accent, maar was niet (noord-)afrikaans. Waarschijnlijk Oost-blok, Turks, Tsjetsjeen, Kosovaar, Iraniër of Koerd. Hij zei dat ie zijn kinderen te eten moest geven. Hij sprak over wat er gisteren was gebeurd. Hij zei dat je in dit land homo of Christen moest worden, om te kunnen leven of iets dergelijks.
Ik mag niet speculeren, (maar dat doe ik toch):
Het lijkt me een wanhopige, sinds gisteren uitgeprocedeerde asielzoeker met kinderen, die lang genoeg in NL is geweest om Nederlands te spreken (= een paar jaar), waarschijnlijk van islamitische komaf (iig geen homo of Christen).
Triest.
tipo | 06-04-11 | 21:35 | + -1 –

op 07 04 2011 at 07:35 schreef Mart:

@BigPete:

Het maakt niet uit hoeveel lettertjes van de wet je er tegen aan gooit, maar ‘Befehl ist befehl’, hebben we 60 jaar geleden vastgesteld, is geen reden om de wet boven je geweten en de medemenselijkheid te plaatsen.

Mart

op 07 04 2011 at 11:33 schreef Mirwais:

Bevestigd: Man die zich gisteren in brand op de Dam was een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Iran.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/07/man-die-zich-in-brand-stak-op-de-dam-is-overleden/

op 07 04 2011 at 11:34 schreef Mirwais:

*Correctie: Bevestigd: Man die zich gisteren in brand stak op de Dam was een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Iran.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/07/man-die-zich-in-brand-stak-op-de-dam-is-overleden/

op 07 04 2011 at 12:30 schreef babs:

Dank je BigPete, voor de copy-paste. Het is dus precies zoals ik al dacht, we hoeven zo iemand (die niet kan bewijzen geen oorlogsmisdaden te hebben gepleegd) dus niet te accepteren (maw hij kan geen beroep doen op het verdrag), maar het mag dus wel. De verdragsregels worden niet overtreden door mijnheer toe te laten.

Niet dat het echt ter zake doet, menselijke verantwoordelijkheid gaat altijd voor. Niemand kan zich erop beroepen onethisch te handelen, omdat dat moet van de baas, niet een telefonische leugenaar van Vodafone en niet een ambtenaar die mensen de dood in moet sturen.

op 07 04 2011 at 14:44 schreef Mart:

Als medewerking met het Soviet-gesteunde regime in Kabul een reden is voor uitzetting, gaat de Nederlands Staat dan ook Afshin Ellian uitzetten?
De beste man is tenslotte als Marxist met open armen daar binnen gehaald voordat hij naar Nederland vluchtte, dus hoe groot is de kans dat hij ook hand- en spandiensten heeft verricht?
Gegeven de belachelijke norm die in dit geval gehanteerd wordt vind ik: Naibzay eruit, dan Ellian ook.

op 07 04 2011 at 15:26 schreef Bigpete:

Wat gebeurde er dan in 1951 Mart?

op 07 04 2011 at 16:38 schreef Mart:

@Bigpete,

Haha. Grappig. Wat een inhoudelijke reactie weer.

Heb je nog iets toe te voegen aan het feit dat ‘bevel is bevel’ niet gebruikt mag worden om achter te schuilen? Een rechtsbeginsel dat gecodificeerd is na de Neuremberger processen?

Als je lege sneren gaat maken, dan laad je de verdenking namelijk op je dat je inderdaad niks toe te voegen hebt.

op 07 04 2011 at 18:26 schreef Bigpete:

Nee jouw “argumenten” snijden hout…

Befehl ist befehl heeft niets met deze zaak te maken, noch de 2e wereldoorlog noch de nazis. We hebben hier te maken met een VN bepaling die stelt dat deze man vuile handen heeft gemaakt vanwege zijn positie en dat hij daarom als ongewenst wordt beschouwd. Dat is meerdere malen getoetst door de rechter en de rechter stelt dat deze man geen verblijfsvergunning mag krijgen. Het is een kenmerk van de rechtsstaat dat wij met zijn allen dit oordeel respecteren en uitvoeren. Als jij dit befehl ist befehl noemt dan begrijp je het fundament van onze samenleving niet.

Meer heb ik daar inderdaad niet aan toe te voegen.

op 07 04 2011 at 22:48 schreef Mart:

@BigPete,

Jaja. En die lappen tekst die jij post om te bewijzen dat de overheid niet anders kan dan Naibzay uitzetten, dat is geen gevalletje ‘bevel is bevel’.

Ga je grootje voor de gek houden.

op 08 04 2011 at 07:31 schreef Bigpete:

Die “lappen tekst” zijn één artikel uit het VN vluchtelingenverdrag.

Mijn grootje is al 40 jaar dood lutser, mijn moeder is ook dood dus denk even na voor je je digitale diarree uitpoept.

op 08 04 2011 at 09:32 schreef Mart:

@Bigpete,

Prima joh. Ik begrijp inmiddels dus dat jouw standpunt inderdaad is dat het volgens de letter van de wet zou moeten en dat er dus niks aan gedaan kan worden.

Het spijt me totaal niet dat je je zo aangesproken voelt, maar in elke mogelijke opvatting van normaal Nederlands is dat gewoon hetzelfde als ‘bevel is bevel’.

Ik refereer niet voor niets naar Neuremberg, omdat dat relevant is: ook de Nazi’s, met name de lagere functionarissen, beriepen zich op het feit dat ze slechts de wet uitvoerden.

En dat jij niet verder komt dan wat schelden in plaats van te weerleggen waarom de wet strikt volgen in dit geval correct is, tja…

op 08 04 2011 at 10:50 schreef Bigpete:

Voor de zoveelste (en laatste) keer.
Ik probeer de zaak uit te leggen. Deze zaak heeft niets met strafrecht, verdachten die onschuldig zijn etc. te maken. Dat kwartje is bij velen nog niet gevallen. Vandaar de tekst van art. 1 VLV.

Ik heb ergens gezegd dat ik over de zaak zelf geen oordeel heb, ik ken de details niet, ik ken de man niet en dus onthoud ik me van een oordeel. Ik probeer slechts uit te leggen hoe de rechter tot zijn oordeel gekomen is en dat de rechter gewoon het verdrag toepast. Niet meer en niet minder.

Verder ben ik geen “joh” ik denk dat ik makkelijk je vader zou kunnen zijn, en dat “schelden”(wat geen schelden is) is een reactie op jouw reactie om mijn dode grootmoeder voor de gek te houden. Dat ligt gevoelig. Waarschijnlijk ben jij zo jong dat je je dat niet kunt voorstellen.

op 08 04 2011 at 11:09 schreef EJ:

Zojuist ondertekend.

op 08 04 2011 at 12:05 schreef babs:

Piet,
De rechter past niet het verdrag toe, de rechter honoreert een beroep om het verdrag niet toe te hoeven passen, omdat voldaan zou zijn aan een uitzonderingsclausule. Het verdrag is helemaal niet dwingend in het afwijzen van de man, het geeft alleen een mogelijkheid tot afwijzen van de man.

Komt bij dat de rechter bewust bewijs buiten beschouwing heeft gelaten, omdat het te laat binnenkwam. Dat is een keuze en die moet je maar durven maken.

Conclusie: de rechter weet dat de man hoogstwaarschijnlijk geen oorlogsmisdaden heeft begaan en hij heeft juridisch de mogelijkheden om hem hier te houden en toch besluit hij het verdrag voor deze mijnheer buiten werking te verklaren en hem terug te sturen naar een land waar hij een vrij grote kans maakt vermoord te worden.

Zelfs puur juridisch maak je er dus een potje van.

Maar zelfs als je juridisch wel een punt zou hebben, dan nog doet het niet ter zake, omdat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft een ander niet de dood in te sturen. Die verantwoordelijkheid komt boven de wet. Lastig voor te stellen hè, dat er iets boven de wet komt.

‘Regels zijn regels’, zei ooit een politica, het is precies hetzelfde als ‘befehl ist befehl’ het is gevaarlijke onzin die mensen verandert in machines.

op 08 04 2011 at 12:18 schreef Sandro:

Sorry – uit de Telegraaf:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9484184/__Kritiek_Iran_op_situatie_immigranten__.html?p=5,2

Veel gekker moet het toch niet meer worden……

op 05 05 2013 at 17:22 schreef Aantekeningen bij de Bijbel · Wie is uw naaste: Mohammed Naibzay:

[…] wat doen we daar nu in de praktijk mee? Gisteren kreeg ik een link naar de confronterende website FrontaalNaakt die de meeste van mijn bezoekers beslist niet zullen lezen, vanwege de aanstotende artikelen en […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS