Home » Archief » Stemmen is haram


[07.06.2010]

Stemmen is haram

Projectgroep Moslims In Dialoog

fraz26
Illustratie: Frank Frazetta

Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil ‘Âlamîn was-salâtu was-salâmu ‘alâ nabiyyinâ Muhammadin wa ‘alâ ahlihi wa ashabihi aj’ma’în amma’ ba’d:

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeders & zusters,

Vandaag de dag worden wij moslims door verschillende organisaties/personen benaderd om een stem uit te brengen op diverse politieke partijen die beweren dat zij voor de rechten van de Islâm en de moslims opkomen. Bepaalde moskeeën zijn het toneel geworden van verkiezingscampagnes die ook nog eens ondersteund worden door bepaalde imâms die de moskeegangers niet alleen oproepen te gaan stemmen, maar hen zelfs daartoe verplichten. Zij strooien met fatâwâ van geleerden (moge Allâh tevreden met hun zijn) die bijna zonder uitzondering geen enkele acceptabele islamitische bewijsvoering bevatten. Ze zijn slechts gebaseerd op semi-logische redeneringen. Daarnaast zijn deze fatâwâ uitgevaardigd in situaties die niet te vergelijken zijn met die van ons.

De bewuste moslim die graag wil weten wat het islamitische standpunt is omtrent democratie, verkiezingen, het stemmen, het oproepen hiernaar of een andere vorm van hulp hieraan, vragen wij met alle aandacht het onderstaande te lezen.

We willen jullie erop wijzen dat er consensus bestaat onder de islamitische geleerden dat democratie een taghût is. At-Taghût is een algemene uitdrukking voor datgene wat aanbeden wordt naast Allâh ‘azza wa jal terwijl deze daarmee tevreden mee is, en eenieder die met iets anders dan datgene wat Allâh ‘azza wa jal heeft neergezonden regeert of daarnaar uitnodigt. Oftewel eenieder die zijn perken te buiten is gegaan door middel van shirk of kufr, of naar één van de twee uitnodigt. Dit oordeel is immers gegrondvest in de kern van ons geloof.

Allâh ‘azza wa jal zegt namelijk in zijn Luisterrijke Qur’ân (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere ummah (gemeenschap/natie) een Boodschap gezonden (die zei:) “Aanbidt Allâh en houdt afstand van de Taghût.”” {Qs 16:36}

Verder zegt Allâh ‘azza wa jal:

“Het oordeel komt alleen Allâh toe. Hij beveelt dat jullie alleen hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” {Qs 10: 40}

Dit wordt ook erkend door de organisaties/personen die ons uitnodigen/opdragen de weg van de democratie te volgen. Echter zeggen ze dat de moslims door het huidige politieke klimaat enkel hun belangen kunnen behartigen door te stemmen bij democratische verkiezingen.

Ter ondersteuning van deze visie gebruiken ze hoofdzakelijk de volgende argumenten:

* Als een moslim geplaatst is tussen twee kwaden dan moet hij kiezen voor de minst slechte (noodsituatie). Het voordeel hiervan zou groter zijn dan het nadeel;

* We zijn verplicht om met alle toegestane middelen onze belangen te behartigen;

* Het is toegestaan zolang de intentie goed is.

De argumenten die zij aandragen zijn islamitische basisprincipes. Echter kunnen deze niet toegepast worden op zaken die leiden naar shirk en kufr. Deze misvattingen zijn kinderlijk te weerleggen.

We zullen daarom in vogelvlucht de misvattingen separaat verduidelijken.

* Als een moslim geplaatst is tussen twee kwaden dan moet hij kiezen voor de minst slechte (noodsituatie). Het voordeel hiervan zou groter zijn dan het nadeel;

We zeggen hierop dat er géén voordeel/goeds groter is dan tawhîd en imân en dat er géén nadeel/kwaad groter is dan shirk en kufr.

Allâh ‘azza wa jal zegt namelijk in de Edele Qur’ân:

Allâh vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt (shirk) en Hij zal buiten dat (door Tawhîd), vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allâh vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald”. {Qs 4:116}

Vervolgens moeten we weten wanneer dit geloofsprincipe toegepast mag worden en wat de islamitische context is van een noodsituatie. De geleerden zijn hierin duidelijk. Volgens hun is er geen noodzaak in de islâm, tenzij het leidt naar een mogelijk groter kwaad, de dood, als het gelaten wordt. De noodzaak die resulteert in een ontheffing van de oorspronkelijke regelgeving, is een kwestie van leven en dood. Het is dus niet iedere “noodzaak”, zoals gedefinieerd door het menselijk verstand. Iedereen weet dat het electorale proces op vrijwillige basis geschiedt en daarom kan “noodzaak” onmogelijk een excuus zijn dat stemmen toegestaan maakt.

* We zijn verplicht om met alle toegestane middelen onze belangen te behartigen;

Dit is juist, echter hebben we reeds aangegeven dat er onder de geleerden consensus bestaat dat het hier een kwestie betreft die niet toegestaan is en dus ook niet als middel gebruikt mag worden om onze belangen te behartigen.

Abû Hurayra heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

Allâh, de Verhevene, is goed en aanvaardt alleen het goede.” (Overgeleverd door Muslim)

Hiermee wordt bedoeld dat Allâh ‘azza wa jal Zelf Goed is. Hij is Goed wat betreft Zijn Eigenschappen en Daden. Hij accepteert slechts datgene wat goed is en datgene wat op een goede (toegestane) manier is bewerkstelligd. Dit kan daarom onmogelijk een excuus zijn dat stemmen toegestaan maakt.

* Het is toegestaan zolang de intentie goed is.

Met deze redenatie gaat men voorbij aan een belangrijk feit en dat is dat een slechte daad, een zonde, nooit legitiem kan worden vanwege een goede intentie. We kunnen ook niet stellen dat iemand die steelt met de intentie een gemeenschappelijk doel te financiëren zoals een moskee bouwen, goed bezig is. Hoe kan men dan zeggen dat het plegen van shirk toegestaan is zolang men de intentie heeft de moslims te behoeden voor vijandige partijen? Een zonde kan men alleen legitiem verrichten als daar een duidelijk bewijs voor is in de Qur’ân en/of de Sunna, zoals het eten van varkensvlees in noodsituaties. Een zonde kan echter nooit door de intentie omgezet worden in een goede daad, dit met als uitzondering voor degene die zich bevindt op het slagveld in een oorlog.

De betekenis van de overlevering van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waarin hij zegt: “Waarlijk, alle daden worden beoordeeld volgens de intentie.” (Overgeleverd door Al-Bukhârî en Muslim) is dan ook beperkt tot neutrale en goede daden met als uitzondering wat we reeds vermeld hebben. Dit kan daarom onmogelijk een excuus zijn dat stemmen toegestaan maakt.

Na deze verduidelijking gelezen te hebben, dan kan er maar één conclusie getrokken worden en dat is dat de verkondigers van democratie , ondanks de overduidelijke bewijzen, zand in de ogen proberen te strooien van de moslims. Laat je daarom niet misleiden door hun misvattingen/argumenten.

Allâh ‘azza wa jal zegt in de Edele Qur’ân:

“En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allâh u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allâh u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allâh hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam. ” {Qs 5:49}

Laat je ook niet wijs maken dat als een moslim niet gelooft in democratie dat het betekent dat hij/zij niet kan participeren in de maatschappij, dit kan zeker wel! Onze grens is hetgeen de Qur’ân en Sunna verbieden! De Qur’ân draagt ons op om in een vredige dialoog te gaan met andersdenkenden, zoals Hij de Verhevene zegt in de Luisterrijke Qur’ân:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze” {Qs 8:125}

De moslim die nadenkt houdt zich derhalve ver van deze verkiezingen. Het Goede kan namelijk nooit door misleiding/valsheid tot stand gebracht worden en tot Allâh ‘azza wa jal keren wij terug.

Inshâ’Allâh hebben we middels deze mailing de misvattingen hieromtrent verduidelijkt. We erkennen dat we deze kwestie zeer samengevat hebben gepresenteerd. Over dit onderwerp kun je een boekwerk met een enorme omvang schrijven. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat er hierover nog vragen en/of opmerkingen zijn.

Jullie kunnen ons altijd mailen, inshâ’Allâh. Wij staan open voor jullie vragen, opmerkingen en suggesties.

Wa ‘alaykum salâm warahmatullâh,

De Projectgroep Moslims In Dialoog is een club van anonieme moslims die hun broeders en zusters op websites, Internetfora en per junkmail onderrichten in de Zuivere Islam.

Algemeen, 07.06.2010 @ 12:59

[Home]
 

30 Reacties

op 07 06 2010 at 13:12 schreef Ina Dijstelberge:

Een soort van cyber Jehova’s

op 07 06 2010 at 13:51 schreef herman van der helm:

Deze opstelling is zeer bijbels: Geef aan de koning wat van de koning is, en geef aan god wat van god is.

Ik zou wat aardser zeggen: http://www.stemniet.nu

op 07 06 2010 at 14:09 schreef colliding positron:

@Herman
Die uitspraak komt alleen voor in het christelijke supplement op de bijbel. De joden proberen Jezus te verleiden tot uitspraken vergelijkbaar met die in het bovenstaande stuk, door hem te vragen naar de legitimiteit van het betalen van belasting aan de keizer.
Als volleerd realpolitiker weet Jezus die vraag te ontwijken met dat antwoord. De consequenties van het niet aanvaarden van de legitimiteit van de keizer waren toen namelijk wat groter dan die van het verwerpen van de staatsorde nu.

op 07 06 2010 at 14:21 schreef Tjerk:

Het wordt me uit bovenstaand stuk maar niet duidelijk waarom democratische verkiezingen afgoderij, polytheïsme en ongeloof zijn. En ik heb het toch nauwkeurig gelezen. Dat is ook wel nodig, want de schrijvers strooien met islamitisch jargon en Arabische frasen (irritante gewoonte is dat).

op 07 06 2010 at 14:22 schreef colliding positron:

Belangrijker dan de redenatie in bovenstaand stuk vind ik de vraag hoeveel weerklank deze mening vindt bij de gemiddelde Nederlandse moslim.
Vertegenwoordigt de PMID een zwartekousenmoslimminderheid (m.a.w. doet FN hier wat Peter onlangs De Volkskrant verweet) of is dit mainstream?

op 07 06 2010 at 14:25 schreef Peter:

Wát heb ik de Volkskrant laatst verweten?

op 07 06 2010 at 14:34 schreef colliding positron:

Gekke hoedjes:
Je kunt het ’t publiek moeilijk kwalijk nemen dat ze denken dat alle moslims zo zijn als je continu zo’n disproportionele aandacht schenkt aan vooral deze excentriekelingen.

Dat klinkt als een verwijt.

Ik ben benieuwd of dit artikel ook geschreven is door excentriekelingen.

op 07 06 2010 at 14:42 schreef Peter:

Je kunt van mij toch moeilijk zeggen dat ik ‘disproportionele aandacht’ schenk aan de gekke hoedjes onder de moslims. Ik word niet voor niks uitgescholden voor moslimapologeet en dergelijke. Dat is juist omdat bij mij het geluid van moslims als Hassnae overheerst. Dat vinden de heren Wilders-fans gevaarlijk, omdat ik daarmee EEN VERTEKEND BEELD GEEF!!11!! VAN DE DOODSCULTUS VAN HET OPGEGRAVEN MAANGODJE!!!@11!!!1 EN MIJN OGEN SLUIT VOOR DE WERKELIJKHEID!!!11!!

op 07 06 2010 at 14:45 schreef Mas Rob:

@ Tjerk
De schrijvers van het stukje vinden democratie afgoderij. De redenering erachter, die overigens niet gegeven wordt, is typisch voor salafi stroming. Salafisten stellen dat democratie uitgaat van volksoevereiniteit en van de absolute macht van mensen om wetten te maken. Dit gaat in tegen hun opvatting dat de hoogste wetgever Allah is.

op 07 06 2010 at 14:57 schreef Rob:

Het wordt me uit bovenstaand stuk maar niet duidelijk waarom democratische verkiezingen afgoderij, polytheïsme en ongeloof zijn.

Dat wordt ook niet uitgelegd, maar gewoon als feit gesteld. Zo werkt dat bij religies. Iets IS gewoon zo en dat heb je maar te slikken.

op 07 06 2010 at 14:57 schreef Peter:

Colliding positron vraagt zich af of dit clubje typisch is voor de main stream. Spreek jij dan nooit moslims? Zelfs als je van die black moving objects aanspreekt, is de kans niet zo heel groot dat je dergelijke nonsens op je mouw gespeld zult krijgen. De meeste moslims zijn gewoon loonslaven als jij en ik, die de huur of de hypotheek betalen en proberen wat geld over te houden voor een dagje Diergaarde Blijdorp met de kids. Tijdens de Ramadan vasten ze net een minuutje langer dan voorgeschreven, om er zeker van te zijn dat ze de toorn van Allah niet wekken door in hun onwetendheid al voor zonsondergang met dadel in hun bakkes te zitten.

op 07 06 2010 at 14:58 schreef Rob:

Peter, als beide kampen in een debat je verwijten om voor de andere zijde te preken, doe je het dus behoorlijk goed.

op 07 06 2010 at 15:04 schreef Peter:

Precies mijn idee.

op 07 06 2010 at 15:07 schreef vetklep:

Als we nu ook nog aan de gristenen kunnen uitleggen dat ze beter niet kunnen stemmen, wordt het hier nog eens gezellig.

op 07 06 2010 at 15:12 schreef Mas Rob:

@ Colliding Positron
Ongeveer 20 tot 30 duizend moslims zijn “mogelijk” beïnvloedbaar door Salafistische ideeën en er zijn ongeveer 2500 potentiële activisten, althans volgens de AIVD.

op 07 06 2010 at 16:00 schreef Hussein:

Ik vind die Peter wel steeds beter ingevoerd in de Islamitische doctrine. Vind het ook tevens uiterst correct van hem dat ook minder positieve stukjes over de Islam op zijn site komen. Ik hoop wel dat hij het evenwicht in de gaten houdt, anders kan ik beter op HVV gaan zitten. ( Allah weet het beter!)

op 07 06 2010 at 16:09 schreef yurp:

“We willen jullie erop wijzen dat er consensus bestaat onder de islamitische geleerden dat democratie een taghût is.”

Volgens mij is dat alleen voor de geleerden die naast de sharia geen enkel ander wetje accepteren. Immers: een eigen wet bedenken of andere mensen een wet laten bedenken is jezelf of hen gelijk stellen aan God en daarmee taghut oid. Dat er vrijwel geen Islamitisch land bestaat met alléén maar Shariawetgeving en verder geen enkele wet is voor hen blijkbaar niet belangrijk.

op 07 06 2010 at 16:12 schreef yurp:

“Democracy is the simplest and proper way to achieve the aims of a noble life, to be able to invite all to Allah and Islam, to be able to call others to Iman without having our souls being imprisoned and our bodies sentenced to be executed by hanging. It is the space for a free and honourable nation to have the right to choose, evaluate the ruler, change governments without coups and without bloodshed.”

Yusuf al Qaradawi

op 07 06 2010 at 16:22 schreef Peter:

O jee, citeert er weer één Qaradawi op FN. Als Carel Brendel dat maar niet ziet!

op 07 06 2010 at 16:36 schreef G!:

Waarom moet – of eigenlijk mag – dat anoniem?

op 07 06 2010 at 17:27 schreef yurp:

Oeps.. my bad hahaha. Ik wilde graag laten zien dat zélfs Qaradawi, foei wat een slechte man, niet tegen stemmen is. (hopelijk kom je daar goed weg, peter)

op 07 06 2010 at 19:11 schreef Marco Knol:

PMID = Hizb-ut-Tahir?
Die waren laatst in het nieuws met zo’n oproep. Ik zou de HUT nu niet bepaald main-stream willen noemen.

op 07 06 2010 at 19:23 schreef Mas Rob:

@ Yurp
Maar Qaradawi is dan ook geen salafi. Het is een orthodoxe ashari moslim. Salafi’s noemen hem de verdorven of afgedwaalde mufti. Google maar eens op “wicked muftee” voor een inkijkje in het salafi gedachtengoed.

Tja, de ene rechtzinnige moslim kan de andere niet uitstaan. Het lijken wel christenen.

op 07 06 2010 at 21:32 schreef Daan:

Islamitische geleerden, ik vind het grappig dat daar op een of andere manier autoriteit vanuit straalt.

op 07 06 2010 at 23:49 schreef Arie Bombarie:

Inderdaad stemmen is haram. En daarvan zouden alle Moslims van doordrongen dienen te zijn.

Immers, minder Moslim stemmen betekent minder stemmen voor de Partij van de Allochtonen ;)

op 08 06 2010 at 00:39 schreef Elin:

Hoe komt men aan dit soort vrolijke stukjes? Krijgt men die toegespamd als men op een “black list” staat of zo? Kan een bijbehorende website zo gauw niet vinden…

op 08 06 2010 at 04:36 schreef Willem Rotterdam:

Alles wat extreem is uit een of andere moslimhoek wordt direkt ge(mis)bruikt om de moslims over een kam te scheren, soms bewust, meestal onbewust.
Het zgn. generaliseren.
Wanneer je dat wordt opgemerkt krijg je vaak te horen, dat als dat niet zo was het grootste deel van de moslims zich zou distantieren en dat laten horen en juist dat gebeurt (met uitzonderingen daar gelaten) zo goed als niet.
Juist daar ligt het grote verschil met onze cultuur, wij pikken het niet en laten dat meteen weten. Ook de moslim pikt het niet, alleen laat hij dat niet weten omdat in zijn cultuur dat zoveel schaamte opwekt dat hij liever zwijgt.
Misschien dat nog een generatie in het westen die drempel van schaamte weg zal vallen en daardoor een Tsunamie van zelfkritiek zal ontstaan. Interessant om dat te zien gebeuren. Laten wij ondertussen proberen op te houden met generaliseren, dat kwetst mensen die dat niet verdienen.

op 08 06 2010 at 22:54 schreef marc:

leve de scheiding van kerk en staat.
wat dus ook de scheiding is van Islam en staat.
hoe lang gaat het duren voordat de Islam-kerkelijken dit principe gaan respecteren. En zich, dus gaan onthouden van dergelijke stemadvisering?
bij onze kerkstromingen is het nog niet zo lang geleden tot het verleden gaan behoren.

op 09 06 2010 at 02:04 schreef M.Nieuweboer:

Nee hoor, kerkstromingen geven ook nog steeds stemadvies. Volgens mij mag dat ook; vrijheid van meningsuiting. De enige interessante vraag is hoeveel stemgerechtigden zich er iets van aantrekken.

op 09 06 2010 at 04:00 schreef Marco Knol:

Scheiding van kerk en staat is natuurlijk iets anders dan scheiding van godsdienst en politieke overtuiging.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS