Home » Archief » Marokkanen – de cijfers


[08.04.2014]

Marokkanen – de cijfers

Flip van Dyke

paas3

Criminele Marokkanen moeten het land uit, de massa-immigratie uit Marokko moet worden gestopt en de vrijwillige emigratie van Marokkanen in Nederland moet worden aangemoedigd, zei Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV donderdagavond in het programma Eén op Eén. Tijd voor een fact-check!

Massa-immigratie

Het aantal immigranten uit Marokko bedraagt de laatste jaren netto vrijwel nul. Dat is natuurlijk wel anders geweest, maar sinds al meer dan tien jaar stelt de massa-immigratie van Fleur Agema nog maar weinig voor. De volgende figuur laat de immigratie, emigratie en het migratiesaldo vanaf 1996 zien.

 

f1_a

 

De blauwe staven in de bovenstaande figuur geven de immigratie weer van zowel de eerste als de tweede generatie. De eerste generatie is geboren in Marokko en de tweede in Nederland. De emigratie wordt weergegeven met oranje staven. Immigratie min emigratie geeft het migratiesaldo – ook wel netto-immigratie genoemd – en die wordt weergegeven met een rode lijn.

Zoals we in de figuur zien, is de immigratie duidelijk gedaald en dat komt voornamelijk door de sterke vermindering van het aantal eerste generatie  immigranten. Tegelijkertijd is de emigratie toegenomen en dat resulteert dat er netto nog maar weinig Marokkanen bijkomen. In 2012 waren er 3.100 immigranten en 3.500 emigranten. Netto vertrokken er dus vierhonderd meer dan dat er kwamen. Het volgende tabelletje laat de aantallen gegroepeerd zien.

 

t1_a

 

In de periode 1996 tot en met 2001 was de immigratie gemiddeld 5.200 en de emigratie 2.000. Het saldo bedroeg 3.200. Kijken we echter naar 2002 tot en met 2012, dan zien we 3.400 immigranten per jaar en 3.100 emigranten. Dat geeft een saldo van 300 mensen per jaar.

De eerste generatie nader bekeken:

 

f1_1

 

We zien duidelijk dat het de eerste generatie is die er door de sterk gedaalde immigratie – en de ongeveer gelijkblijvende emigratie – voor heeft gezorgd dat het migratiesaldo enorm is afgenomen. Uit de tabel van de eerste generatie blijkt dat van 2002 tot en met 2012 de netto immigratie 1.100 bedroeg en dat is nog maar een derde van de periode daarvoor: 3.400.

Het aantal mensen dat immigreert met de Marokkaanse nationaliteit bedraagt de laatste jaren ongeveer 1.500. Van de rest heeft het grootste deel de Nederlandse nationaliteit en er is ook een plukje dat een nationaliteit van een ander EU-land heeft.

Volgens de lange termijnprognose van het CBS bedraagt de immigratie van eerste generatie Marokkanen 1.500  en de emigratie vijfhonderd. Dat geeft een saldo van duizend.

Tweede generatie

Ik bespreek hier verder niet de tweede generatie maar laat alleen de plaatjes zien:

 

f1_2

 

t1_2

 

Derde generatie

Vaak wordt er gesuggereerd dat het CBS de derde- en vierde generatie Marokkanen, die in aanraking komen met justitie, zou verdoezelen. Onzin. Allereerst is er geen officiële definitie van wat een derde generatie Marokkaan precies is. Wat wel vaststaat, is dat beide ouders in Nederland zijn geboren en een X aantal grootouders geboren is in het land van herkomst. Hoeveel grootouders moeten dat zijn? Is één grootouder genoeg?

Neem bijvoorbeeld het kind van een Marokkaanse man en een autochtone vrouw, dat weer kind krijgt met een autochtoon. Moet je dan zo’n kind, dat drie autochtone grootouders heeft, Marokkaans noemen? Het aantal derde generatie kinderen is gering en dat komt omdat verreweg het grootste aantal ‘Marokkaanse’ kinderen, geboren in Nederland, tenminste één ouder heeft die in het buitenland is geboren.

Dat komt enerzijds door de vele migratiehuwelijken die we vroeger hadden en anderzijds doordat er rond de jaren tachtig veel kinderen met hun moeder mee immigreerden naar ons land. Soms worden die kinderen ten onrechte tweede generatie genoemd, maar ze zijn wel degelijk eerste generatie.  Die kinderen krijgen nu zelf kinderen en die zijn natuurlijk wel tweede generatie.

Onderstaande tabel laat de aantallen derde generatie Marokkanen zien:

 

t2

 

In totaal tellen we 8.500 ‘derde generatie’ kinderen in 2012. Dat is tweeënhalf procent van het totaal aantal Marokkanen. Daarvan hebben slechts 3.300 vier grootouders die geboren zijn in Marokko. Maar liefst 22 procent heeft maar één in Marokko geboren grootouder.

Uit de cijfers blijkt ook dat de derde generatie nauwelijks een rol kan spelen in de criminaliteit. In het jaar 2000 waren er slechts 685 derde generatie kinderen. Dus op 1 januari 2013 waren er maar maximaal 685 kinderen 12 jaar of ouder van de derde generatie. Bovendien hebben die kinderen twee ouders die in Nederland zijn geboren en dat scheelt een boel. Toch zou het interessant zijn om die groep eens nader te onderzoeken. Iemand nog zin in een promotieonderzoek?

Het aantal ‘importbruiden’ en ‘-bruidegommen’ bedroeg in 2012 slechts zevenhonderd.

Aantallen Marokkanen

 

t3

 

Op 1 januari 1972 waren er 21.000 Marokkanen van de eerste generatie. De grootste groei was in de jaren tachtig met 55.000 zielen en aan het eind van de tachtiger jaren waren er 113.000 in ons land, tweederde van de 168.000 die er op 1 januari 2013 waren.

Nadat de toename in de negentiger jaren al was gedaald naar veertigduizend, was de stijging in het eerste decennium van deze eeuw  verder gezakt naar vijftienduizend.

In de lange termijnprognose van het CBS uit 2003 werd nog berekend dat er in 2030 209.000 eerste generatie Marokkanen in Nederland zouden wonen en in 2049 218.000. Tien jaar later is de prognose: 164.000 in 2030 en 145.000 in 2049.

De tweede generatie ziet nu juist een toename. Hoe komt dat? Gastarbeiders hadden vaak een partner in Marokko. In die tijd kregen die echt veel kinderen. Toen in 1979 immigranten in de praktijk niet meer aan een inkomenseis hoefden te voldoen om hun gezin te laten overkomen, kwamen die partners met hun kinderen naar ons land.

Die eerste generatie kinderen zijn nu volwassen en krijgen zelf kinderen – tweede generatie Marokkanen. Vaak krijgen zij kinderen met tweede generatie partners en van de tweede generatie moeders verschilt het kindertal nog maar heel weinig van die van autochtonen:

 

f_vrucht
Figuur uit dit CBS-stuk

 

Het aantal eerste generatie moeders dat een kind krijgt, daalt nu al en zal zeer snel verder dalen zoals blijkt uit de volgende grafiek:

 

f3

 

Het aantal eerste generatie vrouwen is tussen 1996 en 2013 toegenomen van 61.000 naar 80.000. Het is duidelijk dat er maar weinig jonge vrouwen bij komen. Er is sprake van een sterke vergrijzing. In 1996 was de gemiddelde leeftijd 31 jaar, 17 jaar later is dat gestegen naar 43 jaar.

De bevolkingsgroep Marokkanen als geheel groeit dan alleen nog omdat zij nog jong is en er (nu nog) weinig sterfte is door ouderdom.

Voor de integratie van de kinderen is het natuurlijk prima om een moeder te hebben die in Nederland is geboren die bovendien steeds vaker goed is opgeleid.

Je kan moeilijk volhouden dat er sprake is van ‘massa-immigratie’ en al helemaal niet als je ook de emigratie meetelt. Agema doet aan massa-misleiding.  Dat is trouwens niet de eerste keer. Een dag voor de verkiezingen in 2012 kreeg Agema een podium in de Volkskrant om leugenverhaaltjes te vertellen over ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden. Dat heb ik hier weerlegd. Over massa-immigratie uit Marokko en andere moslimlanden kunnen PVV’ers en andere politici, zolang  te maken hebben met journalisten die niets van migratie weten, roepen wat ze willen.

Agema zou toch eens meer kennis moeten nemen van wat haar baas allemaal roept want die relativeert juist – uiteraard onbedoeld – die ‘massa-immigratie’.

Criminaliteit
In dit artikel leg ik al uit dat de misdaadcijfers van Marokkanen ongunstig voor hen uitpakt omdat zij meer jongeren en minder bejaarden hebben dan autochtonen. Jongeren komen nu eenmaal velen malen vaker in contact met justitie dan ouderen. Het verklaart voor een derde de hogere criminaliteitscijfers

In het Jaarrapport Integratie schrijft het CBS:

Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen. Na correctie voor verschillen in sociaaleconomische achtergrondkenmerken neemt de oververtegenwoordiging onder alle herkomstgroepen weliswaar af, maar verdwijnt niet helemaal. Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.

Twee keer vaker is een keer te veel, maar is wat anders dan de vijf, zes keer die we horen van bijvoorbeeld Wilders.

RTL-nieuws noemt dit ook in een artikel, maar dit belangrijke feit sneeuwt een beetje onder allerlei andere feiten. Als je mijn eerdere artikel hebt gelezen over de criminaliteit dan begrijp je dat ik niet zo gelukkig ben met de leeftijdsgroepen in het artikel. Belangrijker is echter wat is criminaliteit? Dit is de lijst van criminele activiteiten die het CBS hanteert. Criminaliteit is ook het pikken van een rolletje drop uit de supermarkt, rijden onder invloed, een gestolen fiets kopen enzovoort. Wilders roept dat 65 procent van de Marokkaanse jongens crimineel is en ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat volgens diezelfde cijfers dat ook voor 25 procent autochtone jongens  geldt.

Al vind ik enige relativering op zijn plaats, de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren ís groot. Vooral het aantal geweldsmisdrijven is hoog, ook als je corrigeert voor demografische en sociaal-economische omstandigheden. Maar dat de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren snel afneemt als ze volwassen beginnen te worden, is iets dat ook weinig wordt vermeld.

Vrijwillige remigratie

Agema wil minder, minder, minder Marokkanen bewerkstelligen door onder andere vrijwillige remigratie. Nu bestaat er al sinds 2000 de remigratiewet die het mogelijk maakt vanaf het vijfenveertigste (vanaf 1 juli aanstaande het vijfenvijftigste) levensjaar te remigreren met een uitkering die op bijstandsniveau ligt. Diegene die er gebruik van maakt  levert onder andere de Nederlandse nationaliteit in.

De remigratieregeling is gunstig voor de schatkist, maar niet erg populair: ‘Door de strakke voorwaarden van de Remigratiewet kan en wil slechts een bescheiden aantal migranten met ondersteuning van deze wet terug naar het herkomstland’. (bron: Nederlands Migratie Instituut) Ook wordt de overheid niet vertrouwd. Aan de bestaande regeling voegen Agema en de PVV verder niets toe.

Conclusie

Er is geen sprake – meer – van ‘massa-immigratie’ uit Marokko en overigens ook niet uit de overige moslimlanden. Bij de criminaliteit is vaak sprake van een grote overdrijving, terwijl er anderzijds soms de neiging bestaat om teveel te relativeren. In tegenstelling tot wat je vaak hoort, speelt de derde generatie Marokkanen geen rol in welke cijfers dan ook. De remigratieregeling bestaat al en de PVV voegt daar niets aan toe.

Bij WNL op Zondag mocht Agema haar verhaaltje nog een keer afdraaien. Toch is de uitzending waard om te bekijken, al was het alleen al om het optreden van Karin Bloemen.

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Hij heeft een website en u kunt hem volgen op Twitter.

Flip van Dyke, 08.04.2014 @ 09:14

[Home]
 

43 Reacties

op 08 04 2014 at 09:39 schreef Daan:

De cijfers liegen niet, de invoering van de euro heeft gezorgd voor minder Marokkanen, dus dat strookt weer met dat andere punt van de PVV, de gulden terug betekent dus ook meer Marokkanen, hoe willen ze dat dan regelen? Rare partij.

Het is inderdaad het valselijk inspelen op een gevoel, ook al bewijzen de cijfers het tegendeel, als je in een wijk woont waar inderdaad het merendeel van de bewoners allochtoon is bekruipt je soms het gevoel dat je overspoeld wordt, de schijn bedriegt, daar springt de bangmakerij van de PVV aardig op in. Triest dat mensen dat ook klakkeloos overnemen en niet verder kunnen en willen kijken dan hun neus lang is.

op 08 04 2014 at 11:34 schreef Ralph van der Geest:

“Over massa-immigratie uit Marokko en andere moslimlanden kunnen PVV’ers en andere politici, zolang te maken hebben met journalisten die niets van migratie weten, roepen wat ze willen.”. dit is volgens mij hét zinnetje dat enerzijds het probleem van Nederland aangeeft en tegelijkertijd aangeeft dat Flip van Dyke met zijn artikelen ter zake goud waard is en meer dan dat.
Het probleem zit ‘m erin dat het noch de pvv-tokkies noch de media iets interesseert wat de feiten nou precies zijn. Het gaat om kijkcijfers, het gaat om ‘benoemen’ en het gaat om ‘de pvv-kiezer serieus nemen en erbij willen betrekken’ en in die omstandigheden doen feiten er niet toe. Meningen die nergens op gebaseerd is des te meer. De media in ons land zijn net één grote borreltafel met de daarbij horende racistische onzin. NL zou volgens schedelmeter Asscher een ‘dijkdoorbraak’ te wachten staan aan Roemenen en Bulgaren. Vandaag blijkt dat het er amper 1600 mensen zijn over het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is het feit maar het geouwehoer over ‘dijkdoorbraak’ beklijft en is naast ‘het probleem dat benoemd’ moet worden in de optiek van de schreeuwlelijkerds en wannabe etnische zuiveraars van dit land..

op 08 04 2014 at 12:00 schreef yurp:

Waarom komen politici niet gewoon met deze simpele cijfers?

op 08 04 2014 at 12:13 schreef cRR Kampen:

Ik mis een detail, weer eens.

“Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.”

Verdacht worden van een misdrijf betekent niet dat je dat misdrijf hebt gepleegd.
Erger nog, veroordeeld worden voor een misdrijf betekent niet dat je dat misdrijf hebt gepleegd.

Bewijs: het stukje dat niemand ooit parset: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/14/verdachte-met-buitenlands-uiterlijk-krijgt-eerder-celstraf/ .
Feiten die volkomen taboe zijn. Ik citeer dit stukje al jaren en het schijnt wel zó onleesbaar te zijn…

Wat hier staat is dat er helemaal géén ethnisch residu is. Uitsluitend de factor twee for sociaal-economische positie, waarmee de Marocjes precies even hoog scoren als onze ’tokkies’ (zelfde klasse).

Zoals jullie zien zit sowieso drie op de vijf mensen met een ‘buitenlands uiterlijk’ onterecht vast (óf er lopen heel wat blanke criminelen ongestraft rond).

op 08 04 2014 at 13:18 schreef Flip van Dyke:

De bronnen van alle cijfers vind je trouwens in het enige echte artikel op mijn site:
http://www.flipvandyke.nl/2014/04/marokkanen-de-cijfers/

op 08 04 2014 at 13:35 schreef Flip van Dyke:

@cRR Kampen

Je hebt volkomen gelijk: het zijn verdachten. Het NRC-artikel gaat over de straf van veroordeelden.

In mijn aangehaalde artikel over Marokkanen en criminaliteit http://www.flipvandyke.nl/2012/12/marokkanen-en-criminaliteit/ is een van mijn conclusies:
Je kan denk ik niet zeggen dat er sprake van grootschalige discriminatie door justitie, waardoor de cijfers voor Marokkanen zo hoog zijn.
Kijk bijvoorbeeld naar figuur 9.1: er is sprake van een specifiek jongere probleem bij Marokkanen. Dat is al vele jaren zo. Dat valt toch heel moeilijk te ontkennen.

op 08 04 2014 at 13:56 schreef laarmans:

@ Flip

Wanneer word je es uitgenodigd bij Pauw en Witteman of een ander nieuwsprogramma? Mijn zegen heb je.

op 08 04 2014 at 15:31 schreef Flip van Dyke:

@Laarmans Hoezo? Wat heb je tegen mij? Me een beetje door die Pauw laten afzeiken? ;)
Bovendien is dit absoluut niet interessant voor ze.

op 08 04 2014 at 15:40 schreef jos:

Iets wat ook veel te weinig genoemd wordt is dat in bijna alle met Nederland vergelijkbare ontwikkelde Westerse landen, etnische minderheden oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers.

Het zijn dus veel eerder sociologische factoren – die Europa, N-Amerika en Australië/Nieuw-Zeeland gemeenschappelijk hebben – die verklarend zijn, in plaats van telkens de specifieke cultuur (of genen) van de etnische minderheid in kwestie.

op 08 04 2014 at 15:55 schreef Thomas E:

“Zoals we in de figuur zien, is de immigratie duidelijk gedaald en dat komt voornamelijk door de sterke vermindering van het aantal eerste generatie immigranten.”

Bovenstaande zin snap ik niet; ben ik dom?? Iedere immigrant die in die hoedanigheid invloed heeft op de numerieke toestroom van allochtonen, is toch per definitie een 1e generatie immigrant?

op 08 04 2014 at 16:11 schreef Flip van Dyke:

@Jos Dat klopt gedeeltelijk. Als je bijvoorbeeld alle sociaal-economische factoren meeneemt dan is de criminaliteit van bijv. 1ste generatie Turken vrijwel nul. Bij jonge Marokkanen is dat zeker niet zo.

@Thomas. Tweede generatie allochtonen emigreren ook en daarvan komt een gedeelte weer terug. Die immigreren dus. Zie figuur 1_2.

Hetzelfde geldt voor autochtonen.

op 08 04 2014 at 17:18 schreef dewanand:

Namaste Flip van Dyke, migratieonderzoeker en factchecker,

Wieroe geeft je een dikke 6,56 voor deze publicatie en een miauwende kattenkus. Perfecte analyse is dit, en wij zaten hierop te wachten om ons Marokkanen-betoog eens met cijfers van deskundigen te onderbouwen.

mbt Jos die de criminalisering van immigranten beschouwd, en sociologische factoren noemt, is dit een punt van grote zorg. Triest is dat het Nazistische overheidsbeleid om een Zwarte onderklasse te cultiveren sinds de EU ontstond toch gelukt is nu na ruim 12 jaar en het einde is nog lang niet in zicht. Veel niet blanke jongeren en kinderen groeien nu helaas op voor galg en rad, en zijn verdoemd verder, en kampen notabene met een taalachterstand, inteelt problemen, laag geschoolde ouders, en weinig opwaartse motivatie en individuele carriere en studiedrang. Dit moet individueel bekeken worden en niet als etnisch ghetto collectief. En de praktijk is toch triest, mede door de Euro crisis en Investerings afbouw van de industrie in EU.

Wij zoeken de oplossing toch in de globalisering en dus via intelligente bilaterale kontrakt investeringen in de welvaart en welzijn van reeele mensen.

dewanand en Wieroe

op 08 04 2014 at 18:32 schreef Aadj.:

Er zijn ooit ca. 4.000 Marokkanen als gastarbeider naar Nederland gekomen.
Inmiddels zijn er ca. 400.000 Marokkanen in Nederland.
Als dat geen massa-immigratie is.

op 08 04 2014 at 18:43 schreef Rob Z:

Prachtig om die cijfers zo op een rijtje te krijgen. Maar ik vrees dat de modale PVV-er er zijn gat mee afveegt. De eigen mening wordt hoger gewaardeerd dan simpele feiten; als de feiten niet bevallen doe je ze weg of je verzint wat anders om ze te declassificeren. Sommige lieden hebben daar een expertstatus in bereikt.

Overigens: emigratie speelt niet alleen een rol in criminaliteitscijfers maar ook in psychiatrische ziekten – die komen ook vaker voor bij nieuwkomers. Dat zegt niets over cultuur, religie etc. maar alles over hoe zwaar het is om in een onbekend land een leven op te bouwen. Een gastvrije ontvangst en praktische hulp voorkomt een hoop ellende.

op 08 04 2014 at 18:46 schreef Andreas:

Eindelijk cijfers. Een verademing na het leugenachtige gemanipuleerde gewauwel van de PVV, Geert en Fleur. Waarom gebruiken politici niet deze cijfers?

op 08 04 2014 at 19:18 schreef Thomas E:

@Flip

Aha, het zijn dus een soort Marokkaanse spijtoptanten. Maar tóch wat verwarrend om hen onder 1e generatie immigranten te scharen, want ze zijn al Nederlander geweest. Maar strikt feitelijk heb je natuurlijk gelijk.

op 08 04 2014 at 21:54 schreef dewanand:

citaat:
op 08 04 2014 at 18:32 schreef Aadj.:

‘Er zijn ooit ca. 4.000 Marokkanen als gastarbeider naar Nederland gekomen.’

namaste Aadj,

ja jongen, wat een ellende he, nu 400.000 marokkanen in nederland, wat een ramp he, triest he.

Maar die domme ‘blanke’ Hollandse voorouders van jou deporteerden lekker netto 20.000 Koelie aapjes en paria’s uit Indiase slums (suriname1873 tot 1920) en kijk nu zitten er pakweg 120.000 van deze bruine indiase slum-koelie UNTERaapjes hier in het Roomse Holland en een groot deel is professioneel ‘bruine’ boorden crimineel, oplichter, WW vreter, eeuwig ziek in WAO, genetische vervuiler enz.

Maar Aadj je moet niet bij ons zwarten nu klagen hierom jongen, nee ga jou eigen domme roomblanke voorouders maar een trap verkopen hierom of draai om hen oren, want zij haalden die UNTERMENSCHEN met vieze donkere pik kleurtjes naar hier he vroeger en niet wij domme, arme zwartkontjes. Ga desnoods klagen bij Paleis Noordeinde in den haag he, of in delft (grote kerk) bij de lijken van oudhollandse vorsten.

Wij niet blanken gaan snel weg hoor Aadj, dus help ons, betaal onze ticket en een koffer vol met 1 euromunten als je lief wil zijn.

dewanand en Wieroe

op 09 04 2014 at 00:16 schreef Olav:

Andreas:

Waarom gebruiken politici niet deze cijfers?

Omdat er haast niet één bij zit die echt met cijfers en getallen overweg kan. Of omdat ze denken (waarschijnlijk terecht) dat de achterban het toch niet zal snappen.

Het gewoon eens allemaal netjes uitleggen zodat iedereen het snapt zou m.i. makkelijk kunnen in een TV-programma van een uurtje op de vroege avond. Maar dan moet er misschien een programma wijken dat hogere kijkcijfers haalt. Dus dat gaat ook niet gebeuren.

op 09 04 2014 at 01:22 schreef MNb:

Zou Aadj het verschil tussen tegenwoordige en verleden tijd kennen?

op 09 04 2014 at 04:45 schreef Flip van Dyke:

@Aadj Dat zijn er wel wat meer geweest. Op 1-1-1975 waren er een 20.000 volwassen mannen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70787NED&D1=1&D2=1&D3=0-4&D4=2&D5=3&HDR=T,G4,G1,G3&STB=G2&VW=T Uiteraard zijn er meer geïmmigreerd want er was natuurlijk ook emigratie.

Dat de groep fors groeide is niet vreemd als je je bedenkt dat het gemiddelde kindertal van Marokkaanse vrouwen toen 6 was.

Kijk naar de cijfers van tabel 3. Noem die immigratie massa-immigratie voor mijn part, geen bezwaar, maar dat is toch wel iets van de vorige eeuw. Om nu te roepen dat je de massa-immigratie uit Marokko wilt stoppen is klinkklare onzin

op 09 04 2014 at 05:00 schreef Flip van Dyke:

@Thomas E toch nog even want een goede interpretatie van de cijfers zijn belangrijk.

De herkomstgroep Marokkanen bestaat uit de eerste en tweede generatie. De eerste is geboren in Marokko en de tweede in Nederland. De derde generatie zal grotendeels door Marokkanen zelf tot hun herkomstgroep worden gerekend, logisch, maar officieel zijn het autochtonen.

Ik heb drie grafieken gemaakt 1_A (totaal eerste en tweede generatie) en tabellen over de eerste en tweede generatie (1_1 en 1_2).

Ieder jaar emigreert een deel van de tweede generatie (1_2 oranje staven) en daarvan immigreert ook weer een deel (retourmigratie). Die zitten in de blauwe staven van 1_a en 1_2. Niet in 1_1.

Een gedeelte is spijtoptant en gedeelte is gepland bijvoorbeeld iemand die een tijd in het buitenland gaat studeren.

op 09 04 2014 at 07:39 schreef Thomas E:

Ik snap ‘m, Flip. Ik ben kennelijk nog zo ouderwets dat ik terugkeer na een paar jaar studeren in het buitenland niet als remigratie (dus immigratie) zie. Maar strikt genomen is dat natuurlijk wel zo. Uitschrijven en (opnieuw) inschrijven zijn simpelweg het wettelijk criterium.

op 09 04 2014 at 09:25 schreef horatius:

Waarom hebben de Marokkanen eigenlijk een dubbele nationaliteit?

op 09 04 2014 at 11:11 schreef MarcodeB:

Klasse Flip! Het stuitendste van dit alles vind ik de totale fact-free-ness van politici. Reken maar dat Flips eerdere stukken gelezen zijn door enkele leden van de PVV fractie. Dat zou de morele plicht geven om of
-1- het stuk inhoudelijk te weerleggen, of
-2- de nieuwe informatie in te vouwen in je betoog.
Maar dat gebeurt gewoon niet. Blijkbaar vindt men het verkondigen van de eigen handwaving en hysterische (tsunami klinkt toch beter dan 1000) vooringenomenheid belangrijker dan het presenteren van exacte, en kloppende verhalen.

op 09 04 2014 at 16:38 schreef Olav:

Horatius:

Waarom hebben de Marokkanen eigenlijk een dubbele nationaliteit?

Dat is al vaak besproken. Nederland verleent het staatsburgerschap aan personen die daar recht op hebben. Die geven het weer door aan hun kinderen. Tot zover niets aan de hand.

De Marokkaanse wetgeving staat echter niet toe dat men de Marokkaanse nationaliteit opgeeft. Dus zelfs al zou je willen, je komt er niet vanaf. En je kinderen ook niet.

Er is wat mij betreft helemaal niets mis met het hebben van een dubbele nationaliteit. Er kunnen verschillende redenen voor zijn, allemaal even prima. Maar Marokko laat haar burgers niet de keuze, en dat deugt natuurlijk toch niet helemaal.

op 09 04 2014 at 18:48 schreef Erik Tjallinks:

Heel goed met cijfers de xenofobie bestreden! De vraag is of de xenofoob zich hierdoor laat overtuigen, ik ben bang van niet.

op 09 04 2014 at 19:02 schreef horatius:

Olav:

Wat zou dan de reden kunnen zijn dat de Marokkaanse regering (of de Koning) daar hardnekkig aan blijft vasthouden?

Is er een politieke reden of een religieuze?

De tijd van de slavernij is toch echt voorbij. Naar mijn mening zou dit merkwaardige fenomeen in strijd zijn met de Mensenrechten.

op 09 04 2014 at 21:07 schreef dewanand:

Bingo Erik Tjallinks, je hebt het Nationale Marokkanen-debat gewonnen zegt Wieroe, de slimme Hindoe kat uit delft kennisstad, door dit te zeggen op ons bovengemiddeld intelligente Frontaal Naakte blogstek van de Seculiere fundamentalist, Peter Breedveld en zijn dappere Marokkaanse secondant Hassnae Boazza:

op 09 04 2014 at 18:48 schreef Erik Tjallinks:

‘Heel goed met cijfers de xenofobie bestreden! De vraag is of de xenofoob zich hierdoor laat overtuigen, ik ben bang van niet.’

Why? miauwt Wieroe: ‘omdat de xenofoob heilig gelooft in zijn xenofobe (marokkaanse) PV objecten, precies zoals een gewone gelovige moslim of anderssoortige gelooft in god of in hen heilige Duck boekjes. In abstracte zin is het dezelfde PV-formule en vergelijking.’

Wat geven wij Erik Tjallink als beloning Fnaakte jonges en wijffies?

op 10 04 2014 at 08:44 schreef Bigpete:

Jammer dat Flip aan het eind van het artikel weer de waarheid geweld aan doet.
Bij WNL op Zondag mocht Agema haar verhaaltje nog een keer afdraaien.

Ze mocht niet ze moest. Ze kwam daar voor een verhaal over de zorg, de presentatoren begonnen weer over minder marokkanen… Agema werd gelijk weer in de verdediging gedrukt voor een onderwerp waar ze niet voor gekomen was. “Journalistiek” noemen ze dat.

Als politieman met ruim 33 jaar ervaring weet ik uit de praktijk dat Marokkanen en Antillianen vele malen crimineler zijn dan overige allochtonen en autochtonen. Waarbij opgemerkt moet worden dat dit vooral hier geboren jongeren zijn. De eerste generatie was/is slecht geïntegreerd maar tot overlast heeft dat nauwelijks geleid, in tegenstelling tot hun kinderen en kleinkinderen. DE oplossing heb ik niet maar van het gehuil over discriminatie word ik kotsmisselijk. Dat geldt net zo hard voor andere allochtonen en die vervallen ook niet zo massaal in crimineel/overlast gedrag.

op 10 04 2014 at 11:53 schreef dewanand:

Namaste Bigpete, ole ole,

Mooi zeg, je was politieman 33 jaar lang.

solutions?

wij bekijken het nu zo:

Enige criterium: cumulatieve totalitaire kosten per allochtone/autochtone individu van het hele criminele logistieke traject vanaf dag 1 van binnenkomst in het strafrechtelijke systeem.

Nou en dan moet er een specifieke maximum kosten waarde worden ingesteld door de wet zelf, waarna bij overschrijding direct een soort quarantaine wet of verbanningswet in werking treedt. Zo deden de Britten het min of meer vroeger en ze deporteerden hen blanke criminelen linea directa naar Australie en lieten hen daar verrekken in de bush bush met die wilde inboorlingen en laten seksen met die zwarte papoea meiden daar.

Een outline met analyse oplossing publiceren wij binnen twee weken op onze site.

NIet met twee maten meten, nee een harde norm, 1 euro criterium voor iedere crimineel, wit, zwart, geel, bruin, enz. Three strikes out, kop eraf of levenslang enkelbandjes. Of SF een anti crime chip in de reet douwen over 50 jaar, bij criminele ideeen elektroshock in reet, lekker he anale elektro shocks v crimineel denken, ideaal voor wilde hindoe homo’s.

dewanand en Wieroe

op 10 04 2014 at 12:20 schreef Olav:

Horatius:

Wat zou dan de reden kunnen zijn dat de Marokkaanse regering (of de Koning) daar hardnekkig aan blijft vasthouden?

Je vraagt me te speculeren. Dat wil ik best doen en ik ben arrogant genoeg om te denken dat ik er niet ver naast zal zitten. Mocht ik onzin beweren dan zal ik me graag laten corrigeren:

Marokko is geen rijk land en heeft sinds de helft van de twintigste eeuw een behoorlijk aantal inwoners zien vertrekken, per definitie niet de minst initiatiefrijke groep. Die zijn in het buitenland (zeker naar Marokkaanse maatstaven) goed gaan verdienen, studeren enz. De Marrokaanse overheid probeert de banden met die groep niet te verliezen (negatiever gesteld: controle daarover te houden) om voornamelijk economische redenen. Men hoopt dus op de één of andere manier te kunnen profiteren van die diaspora.

Voor mensen in de groep waarover het gaat heeft het dan ook niet alleen maar nadelen. Die kunnen op elk gewenst moment zonder al te veel gedoe zich (her)vestigen in Marokko, of daar tenminste onroerend goed kopen, bedrijven beginnen enz. Ze hebben geen verblijfsvergunning nodig, vanaf het moment dat ze het land binnenkomen zijn ze gelijkwaardig aan andere Marokkaanse burgers, althans in juridische zin.

Met religie heeft het m.i. geen bal te maken. Een ander land dat hetzelfde doet is Griekenland (bron) en daar hangt men in meerderheid een andere godsdienst aan.

Ik weet nog niet goed wat ik eigenlijk erger vind: een overheid die burgers verplicht een nationaliteit aan te houden, of één (Nederland) die ze verplicht die nationaliteit op te geven bij het aannemen van een andere nationaliteit. In beide benaderingen zit een soort eigendomsgedachte. Je bent van ons, of: je kan maar “van” één land tegelijk zijn. Het lijkt me in alle gevallen beter om de keuze aan het betreffende individu te laten.

op 10 04 2014 at 12:24 schreef Flip van Dyke:

@Bigpete
Agema mocht haar verhaaltje afdraaien over de massa-immigratie, de criminaliteit, de remigratie zonder dat ze werd tegengesproken. Ze werd aangevallen over minder, minder, minder. Niet over de punten die ik in het artikel bespreek. Dat gold ook voor Een op Een.
Overigens heeft ze uitvoerig over de zorg mogen uitweiden.

Als u het stuk goed zou hebben gelezen dan ontken ik helemaal niet dat er sprake is van een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren. Ik plaats wel een aantal kanttekeningen. Een van die kanttekeningen plaats je zelf ook want het is niet zo dat DE Marokkanen crimineel zijn.

Ik heb ook geen oplossing en ik zeg niet dat de discriminatie de oorzaak is. Wat ik wel zeg is dat discriminatie de problemen sterk verergeren. Dat geldt voor werkgevers, maar zeker ook voor politieagenten.

op 10 04 2014 at 13:49 schreef horatius:

Olav:

Ik denk dat uw analyse over die dubbele nationaliteit volkomen juist is.

Maar ik kan mij nauwelijks indenken dat deze situatie over pakweg 50 jaar nog steeds van kracht zal zijn. Bij het strak handhaven hiervan zal er toch een identiteitsprobleem kunnen ontstaan, want men wil toch uiteindelijk zelf die keuze kunnen en mogen maken.

Of er wel of niet een religieuze motivatie achter schuil gaat is een onderwerp waar een partij als de PVV eigenlijk haar hele ideologie op heeft gebaseerd.
De feiten zijn echter dat met name de Marokkaanse jongeren zeker niet trouw iedere week de moskee bezoeken. Een ander fenomeen is dat men zich bij het overlijden in het voormalige thuisland laat begraven.

Niets op tegen natuurlijk, maar welke reden daar achter zit mag Joost (of Mohammed) weten.

op 10 04 2014 at 14:16 schreef Bigpete:

Beste Flip,
Ik had het ook niet over de inhoud van je artikel waar ik het in grote lijnen mee eens ben, het ging mij om de nodeloze en niet to the point zijnde laatste opmerking.

Discriminatie zal heus voorkomen maar wordt naar mijn onbescheiden mening veel te vaak als uitvlucht gebruikt om maar niet te hoeven deugen. Ik werk dagelijks met meerdere Turkse en Marokkaanse collega’s en dat zijn allemaal jonge jongens die het hier prima doen en iets van hun leven gemaakt hebben. En die komen echt uit precies dezelfde gezinnen als de overlastgevers en criminelen. Je wilt niet weten hoe die jonge allochtone agenten over criminele leeftijdsgenoten praten, daar is Wilders echt helemaal niks bij.

op 10 04 2014 at 17:05 schreef vander f:

@Bigpete,
toch blijf ik met het gevoel zitten dat het juist onze eigen overheid is die, op z’n zachts gezegd, de boel loopt te frustreren.
Ook bij ontspoorde Marokkaanse jongeren.
Dat bv Roemenen ‘misbruik’ maken van huur- en kind toeslagen is natuurlijk niet de ‘schuld’ van die Roemenen, ik zag op tv een interview met wat Roemenen uit een of ander arm gat aldaar, ze blijken te worden geronseld door handige gasten die ze met een buslading mededorpelingen naar Nederland vervoeren, ze laten inschrijven om vervolgens allerlei toeslagen voor ze aan te vragen.
Ze krijgen daarvan een deel(tje), de rest verdwijnt in de ronselaar zak.
De Roemenen in kwestie zijn zich van geen kwaad bewust, ze vinden het wel ongelofelijk dat je zomaar ‘gratis geld’ krijgt van de NL overheid en op het eerste gezicht nog legaal ook.
Maar goed rijk land, EU, zal wel kloppen.
En op zich klopt dat dus ook, idiote regelgeving zegt dat die mensen daar in eerste instantie recht op hebben.
Het probleem is hier de kromme regelgeving van de overheid, niet de blij verraste uitkering toerist uit bv Roemenie. Wilders is barking up at the wrong tree.

op 10 04 2014 at 20:33 schreef Olav:

Horatius:

Of er wel of niet een religieuze motivatie achter schuil gaat is een onderwerp waar een partij als de PVV eigenlijk haar hele ideologie op heeft gebaseerd.

De ideologie van de PVV is gewoon gebaseerd op vreemdelingenhaat, casu quo racisme. Hun gemekker over dubbele nationaliteiten en andere bijverschijnselen van de immigratie is hoe ze die haat proberen te rechtvaardigen.

De feiten zijn echter dat met name de Marokkaanse jongeren zeker niet trouw iedere week de moskee bezoeken.

Een deel wel, een deel niet. Maar met nationaliteiten heeft het in elk geval weinig te maken.

Een ander fenomeen is dat men zich bij het overlijden in het voormalige thuisland laat begraven.

Niets op tegen natuurlijk, maar welke reden daar achter zit mag Joost (of Mohammed) weten.

Heimwee, nostalgie. Juist van degenen die daar zelf nog geboren zijn kan ik het me ook goed voorstellen. Maar wat we noemen de tweede en derde generatie is nog niet echt aan massaal overlijden toe, dus hoe die het gaan doen is nog afwachten. Het zou me verbazen als zij zich in grote aantallen in Marokko gaan laten begraven.

op 11 04 2014 at 13:10 schreef cRR Kampen:

http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer/article/detail/3633128/2014/04/10/En-weer-wordt-Ayaan-Hirsi-Ali-weggezet-als-islamofobisch.dhtml

In plaats van dat het wijf eens een keer nota neemt van de boodschap. Maar nee, Drayer wil veel meer van dittem: http://www.omroepbrabant.nl/?news%2F209431662%2FMoslima+in+niqaab+mishandeld+in+Eindhoven%2C+Veel+moslims+zijn+bang.aspx

op 12 04 2014 at 07:17 schreef Vera Leimann:

Het probleem met statistieken vind ik vaak dat je diep in de materie moet duiken om te begrijpen wat precies in welke cijfers opgenomen wordt. Zo is bij immigratie van tweede generatie Marokkanen deels sprake van remigrerende personen, maar deels ook waarschijnlijk van een deel dat onterecht tweede generatie genoemd wordt. Die zeg maar hier niet geboren zijn maar wél al een ouder hadden in Nederland die zijn familie liet overkomen. Zo ook het geval met de cijfers m.b.t. criminaliteit. Is dat slechts “in aanraking komen met justitie” waarbij een verdachte ook meetelt? Of gaat het om daadwerkelijke veroordelingen? Dat werd hierboven al aangekaart, maar de vertekening kan groter zijn dan men denkt. Laat de winkeleigenaar bijvoorbeeld zijn (autochtone) buurjongen of diens vrienden makkelijker met een waarschuwing lopen en belt hij bij de Marrokaan wel gelijk de politie? Hoe zit het met getuigen, wat is hun focus als het gaat om verdenkingen? Als die bijvoorbeeld een groep jongens en meiden zien wegrennen, wie beschrijven zij dan het eerste, wie onthouden ze het makkelijkst? Hoe worden cijfers precies gecorrigeerd en zijn de factoren die daarbij worden meegenomen dekkend en voldoende?

op 12 04 2014 at 15:05 schreef Flip van Dyke:

@ Vera Leimann

De tweede generatie is per definitie in Nederland geboren. Als die immigreert in ons land moet die daarvoor een keer zijn geëmigreerd uit ons land, bijvoorbeeld een jaar ergens gestudeerd.

Uitleg over allochtonen/autochtonen in dit artikel http://www.flipvandyke.nl/2010/10/de-stamboom-van-henk-en-ingrid/

op 12 04 2014 at 15:14 schreef Flip van Dyke:

Iets te snel op verstuur gedrukt.

Je herkomst wordt bepaald waar je moeder is geboren. Is je moeder in Nederland geboren dat wordt gekeken waar de vader is geboren.
Migraties van ma en/of pa zijn niet van belang.

Over criminaliteit. Het zijn geen veroordelingen maar, volgens het CBS, zijn het zaken waarvan de politie zegt dat het serieuze verdachten zijn. Als je alleen veroordelingen zou nemen dan zouden schikkingen er buiten vallen.

Dat er een element van discriminatie in zit lijkt geen twijfel, maar waarom is het aantal Marokkaanse verdachten dan een stuk hoger dan bij bijvoorbeeld Turken. Worden Turken minder gediscrimineerd? Ik kan dat moeilijk geloven.

op 13 04 2014 at 14:26 schreef Bovenkerk:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/413009/1995/09/26/Criminoloog-noemt-geen-cijfers-meer-over-betrokkenheid-Turken-bij-misdaad-Bovenkerk-houdt-stelling-overeind.dhtml criminaliteitscijfers wijzen uit: Turken zijn wel erg vaak crimineel

op 13 04 2014 at 16:55 schreef Flip van Dyke:

Toch leuk, Bovenkerk, dat je met een 20 jaar oud artikel aan komt zetten.
Volgens de meest recente cijfers is het crimineel gedrag van Turken niet hoog.
Toch is het interessant want die hoge criminaliteit van Turken kwam door heroïne gebruik. Dat dan Turken een belangrijke rol spelen is niet raar. Kijk maar op de kaart: Turkije is de brug tussen de Afghanistan, waar vrijwel alles vandaan komt, en Europa.
Ondertussen is het gebruik sterk teruggelopen http://goo.gl/pm18CG en daarmee ook de criminaliteit van Turken.

Dat speelt ook een rol bij de criminaliteit van Marokkanen: 15% van hen wordt verdacht van een drugsmisdrijf, bij autochtonen en Turken is dat 10%. Als alle Marokkanen gedeporteerd zijn dan nemen anderen die drugshandel over. Lost dus niets op. Veel geweld van Marokkanen is ook drugs gerelateerd.

Dit is precies de reden waarom de PVV ook softdrugs harder wil aanpakken: levert meer criminaliteit op van de lagere inkomensgroepen ic allochtonen.

op 25 12 2014 at 14:07 schreef Vijf mythes voor aan de kersttafel | jelmerrenema:

[…] er waren in 2012 zevenhonderd importhuwelijken. Immigratie en emigratie houden elkaar ongeveer in evenwicht, op ongeveer tweeduizend […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS