Home » Archief » Niet zwijgen over ‘de islam’ maar debatteren over de islam


[05.04.2016]

Niet zwijgen over ‘de islam’ maar debatteren over de islam

Marcel Hulspas

aad1
Illustratie: Aadorah

‘Als je een wig wilt drijven tussen extremistische moslims en de rest van de samenleving, is het onverstandig om niet-extremistische moslims van je te vervreemden door te doen alsof de islam het probleem is.’

(Gijs de Vries, oud-terreurbestrijdingscoördinator van de EU, in de NRC van 2 april)

De boel bij elkaar houden en dan de extremisten isoleren. Het is een nobel streven, vooral voor een terrorismebestrijder. Want als er een ‘wig’ ontstaat tussen niet-moslims en ‘gewone’ moslims, hebben de inlichtingendiensten weinig kans om informatie vergaren. En één van de manieren om zo’n wig te voorkomen, aldus De Vries, is te zwijgen over ‘de islam’. Net doen alsof extremisme niks met ‘de islam’ te maken heeft. Of zoals hij het in de NRC formuleerde: we moeten niet ‘doen alsof de islam het probleem is.’ Maar op deze goedbedoelde redenering valt heel veel af te dingen. Ze is gebaseerd op simplificaties, en werkt uiteindelijk averechts. Zwijgen over ‘de islam’ (de term is vals, maar daarover straks) zorgt er juist voor dat er géén wig ontstaat tussen gewone en extremistisch moslims. (Maar die ‘wig’ moeten we ook niet willen hebben, daarover straks).

Uitsluiting en discriminatie

De Vries denkt te kunnen voorkomen wat allang een feit is. Moslims, van alle pluimage, zijn allang vervreemd van de niet-islamitische samenleving om hen heen. En dat wordt (als we de onderzoeken mogen geloven) alleen maar erger. Die vervreemding zorgt er nu al voor dat de inlichtingendiensten nauwelijks ingangen hebben in moslimgemeenschappen. Ze worden zoals alles wat met de overheid te maken heeft, niet vertrouwd, laat staan in vertrouwen genomen. (Vandaar dat Salah Abdeslam wekenlang in Schaarbeek kon wonen.) Deze reëel bestaande ‘wig’ heeft niets te maken met opvattingen of opmerkingen van buitenstaanders over ‘de islam’. De oorzaken heten uitsluiting, discriminatie, en ga zo maar door.

Met de opmerking ‘doen alsof de islam het probleem is’ gooit De Vries drie fouten op één hoop. De islam is wel degelijk relevant, al was het maar omdat de extremisten zich moslim noemen (en niet-extremistische moslims beschouwen hen ook als moslims – ook al wijzen ze hun daden af). Ten tweede bestaat ‘de islam’ niet. Er bestaan slechts vormen van islam. Buitenstaanders als de Vries spreken veel te gemakkelijk botweg over ‘de islam’ als betrof het hier een monolitisch geloof. De Vries wil het niet over ‘de islam’ hebben (hij weet niet wat hij zegt) om gewone moslims niet te bruskeren en zo het werk van de inlichtingendiensten te vergemakkelijken. Anderen zetten ‘de islam’ als was het één ding een-twee-drie in de beklaagdenbank. Beide opvattingen zijn oppervlakkig en dom.

Islamitisch fundamentalisme

En dan is er dat ‘het probleem’. Nee, ‘de islam’, of welke vorm van de islam dan ook, is niet ‘het probleem’. Zelfs de meest gewelddadige versie van het islamitisch fundamentalisme is niet ‘het’ probleem. Ellende kende vele oorzaken. Zo is er de gewelddadige chaos in de islamitische wereld, de permanente staat van economische recessie in de regio, het gebrek aan democratie en mensenrechten aldaar, en de discriminatie alhier – en op zo’n moment, als dat bij elkaar komt, kan een vorm van islam de ideologie bieden die alle onvrede en frustratie ombuigt naar gecoördineerde ‘gerechtvaardigde’ actie. Het geloof is hier niet ‘het probleem’, het is één van de problemen – en het geloof is dus ook niet irrelevant, zoals De Vries c.s. ons willen doen geloven. Juist die houding is op de lange termijn contra-productief.

Veiligheidsdiensten zien natuurlijk graag dat er een kloof ontstaat tussen extremisten enerzijds en de rest van de samenleving (inclusief ‘gewone’ moslims) anderzijds. Voor wat betreft niet-moslims is dat geen probleem; de kunst is uiteraard om de gewone en de extremistische moslims uiteen te halen. Want dan kunnen de diensten gemakkelijker infiltreren. Maar een wig tussen beide groepen, hoe nuttig ook voor de diensten, draagt tegelijkertijd niets bij aan een oplossing op de lange termijn. De kunst is juist om een religieuze dialoog op gang te krijgen tussen ‘gewone’ en extreme moslims. Een intern debat over hoe te gedragen ten opzichte van ongelovigen, ten opzichte van de ongelovige samenleving waarin men leeft, en uiteraard over het gebruik van geweld. Dat is een debat dat gevoerd moet worden tussen moslims (extreem en niet-extreem) en dat wordt een debat over ‘wat is de islam?’. Niet over de vraag: wat is ‘de islam’. Niet over de vraag wie ‘de ware islam’ in huis heeft. Wie de waarheid in pacht heeft. Dat debat moet gevoerd worden vanuit het besef dat iedereen die beweert de ‘ware islam’ te bezitten, ernaast zit. Het in het Westen (onder christenen, maar ook atheïsten) zijn we inmiddels wel gewend aan dit ‘waarheidsrelativisme’. Geloven is samen op zoek gaan (om het maar een soft uit te drukken). Voor de islam is dat een revolutionair concept.

Bloeddorstige verzen

Met andere woorden, we moeten niet (zoals De Vries wil) een wig drijven tussen gewone en extremistische moslims. Tussen beide groepen moet juist een dialoog worden aangemoedigd. Er is niks tegen fundamentalisme – de Bible Belt zit er vol mee – maar we moeten ze wel kunnen bevragen: waarop baseren ze de opvatting dat zij ‘betere’ gelovigen zijn dan anderen, en waar halen sommigen onder hen het recht vandaan om anderen (afvalligen, ook moslims) te minachten, of zelfs te doden?

De herkomst van dat ‘recht’ is algemeen bekend: dat ontlenen ze aan hun interpretatie van bepaalde Koranverzen en tradities over de Profeet. Niemand kan ze verbieden om deze teksten te lezen en naar eigen inzicht te interpreteren. Ze mogen die teksten daarbij ‘Gods Woord’ noemen. Dat doen christen-fundamentalisten ook wanneer ze bloeddorstige en harde verzen uit het Oude Testament citeren. Maar toch zijn christen-fundamentalisten veel minder geneigd om vervolgens, op basis daarvan, moordend op pad te gaan. (Daarom, om een voorbeeld te geven, hebben wij hier last van moslimterroristen en hebben islamitische staten geen last van christen-terroristen). De reden voor deze heilzame terughoudendheid is dat zij ondanks hun grote woorden ervan doordrongen zijn dat hun opvatting over de Bijbel als Gods Woord een uitzondering vormt binnen de christelijke gemeenschap, en dat hun interpretatie ook weinig sympathie oproept. Dat stemt bescheiden. In de islam werkt dat net even anders. Natuurlijk vormt ook daar de groep fundamentalisten, die meent te moeten leven naar de letter van ‘Gods Woord’, slechts een minderheid. Maar zij hebben nu juist niét het gevoel dat ze een toontje lager moeten zingen. Zij voelen zich juist uitverkoren, menen op de enig juiste weg te zijn en kunnen zich daardoor gemakkelijk geroepen voelen om één stap in de letterlijke richting verder te gaan en de bloedige daad bij het Woord te voegen.

Zuiver Woord van God

Waaruit die stap? Nee, dat komt niet door of vanuit ‘de islam’. Dat ding bestaat niet. Hier moeten weer die chaos worden genoemd, de economische malaise, de onderdrukking, de discriminatie en daardoor) de immense frustratie. Maar vlak de rol van het geloof niet uit. Dat heeft het niet verdiend. En dan gaat het niet om hun fundamentalistische geloof, maar een breder aspect van de islam.

Wat moslims verbindt, is het geloof in de Profeet, en in de Koran als zijnde het zuivere Woord van God. Die laatste opvatting, dat we hier op aarde op papier kunnen lezen ‘wat God wil’, wordt in de christelijke kerken inmiddels op alle mogelijke manieren gekwalificeerd. Een rechtstreeks omzetten van opruiende verzen in bloedige daden geldt in het christendom anno 2016 daarom als betreurenswaardig. In de islam ligt dat iets anders. Natuurlijk, de massa der moslims verwerpt het extremistisch geweld, en geestelijk leiders hebben de daarvoor gebruikte ‘gevaarlijke’ verzen en verhalen op alle mogelijke manieren ingekapseld, geherinterpreteerd,verharmlost. Maar tegelijkertijd is de opvatting dat de Koran Gods zuivere woord is, nog springlevend, wijd verbreid, en onaantastbaar. Zelfs bij zeer progressieve islamitische bewegingen, denk aan de Ahmadiyya, staat dit buiten kijf (en zijn hun progressieve opvattingen een kwestie van Gods Woord slim interpreteren). Maar zolang deze opvatting van de Koran gemeengoed is, wordt het heel moeilijk om weerwoord te bieden tegen fundamentalisten die niet anders doen dan Gods Woord (een Koranvers) letterlijk nemen en direct in de praktijk toepassen. Wat kan een eenvoudige gelovige daar dan tegenin brengen? Sterker, in de hele islamitische wereld wordt de fundamentalistische houding juist geprezen (al wijzen velen gewelddadige consequenties direct van de hand). Dus terwijl ‘gewone’ christenen het christen-fundamentalisme beschouwen als een (al dan niet gevaarlijke) afwijking van het midden, geldt in de islamitische wereld (der gewone gelovigen) dat fundamentalisme in principe een nobel streven is. En juist die houding, dat traditionele respect voor rechtlijnigheid, is een probleem. Dat maakt niet alleen de stap naar fundamentalisme aantrekkelijk – enkelen onder hen trekken de ijzeren consequentie: zij menen dat het dan ook juist is het gewelddadige ‘Woord van God’ in praktijk te brengen. En dat ze daarmee nóg betere moslims zijn.

Arrogant voetstuk

Er is niets mis met ‘de islam’. Dat is immers net zo’n lege term ‘het christendom’. Er is zelfs niks mis met fundamentalisme. Ieder mag in dit land op zijn eigen manier zalig worden. En dan mag ieder voor zich best denken de hoogste vorm van het geloof, het ‘ware’ geloof, te belijden. Maar het is zaak het interreligieuze debat debat gaande te houden. Andere gelovigen moeten fundamentalisten duidelijk maken dat hun streven de Koran op de letter na te volgen, niet per definitie de enige en ook niet de ‘ware’ vorm van het geloof is. Dat andere vormen van islam gelijkwaardig zijn. Dat alleen God daarover zal beslissen. Dat debat is echter erg lastig zolang de islam doortrokken is van de gedachte dat de Koran het zuivere woord is van God. En dat dus de meest letterlijke interpretatie van de Koran de zuiverste islam oplevert. Op zo’n moment hebben andere stromingen geen antwoord op het opkomende fundamentalisme – met alle gevolgen van dien. De enige manier om het fundamentalisme van zijn arrogante voetstuk te krijgen, is door dát uitgangspunt ter discussie te stellen. De Koran is méér dan de letterlijke interpretatie.

Dat is een redelijk revolutionair standpunt binnen de islam anno 2016. Maar het is de enige manier om het fundamentalisme fundamenteel te bevragen. En dat is op zijn beurt noodzakelijk om de verstikkende greep van het fundamentalisme op de ziel van de huidige islam te verzwakken. De islam kan veel meer zijn dan regeltjes lezen en volgen. Die dialoog, dat debat, heeft niet als doel een wig drijven tussen gewone moslims en meer extreme stromingen. Daar hebben inlichtingendiensten wellicht baat bij; maar voor fundamentalisten versterkt zo’n kloof slechts hun gevoel van superioriteit. Dat debat moet de islam helen en vooruit brengen. Daar kunnen niet-moslims overigens niet direct aan bijdragen. Hier ligt een taak voor Nederlandse moslims die hun geloof niet naar de verdoemenis willen zien gaan.

Marcel Hulspas (1960) studeerde natuur- en sterrenkunde te Nijmegen en Utrecht. Hij publiceerde vele boeken, waaronder enkele titels over UFO-onderzoek, ‘Tussen Waarheid en Waanzin‘, een encyclopedie van de pseudowetenschappen, en ‘En de zee spleet in tweeën‘, over de historische bronnen achter het Oude Testament. Vorig jaar verscheen van hem ‘Mohammed en het ontstaan van de islam‘.

Marcel Hulspas, 05.04.2016 @ 07:15

[Home]
 

18 Reacties

op 05 04 2016 at 07:46 schreef Haes:

Eindelijk weer eens een plausibel betoog van Marcel Hulspas.

op 05 04 2016 at 08:05 schreef sum:

Als men in Nederland een keer begint in te zien dat “de moslims” hier, in Het Koninkrijk Der Nederlanden, in harmonie willen leven met alle inwoners. Zonder ruzie en haat. Laten we elkaars vrijheid van godsdienst en vereniging respecteren.
Waarom zoveel boosheid in Nederland? Dat wij zij…wie verdient er zijn dik belegde boterham van? Marck Burema, Bart Nijman etc. etc. Zij creëren een parallelle samenleving en verneuken hierdoor dit mooie land. Vergeet het dat zij iets moois met dit land hebben voor ogen hebben anders dan verdeeldheid en ontwrichting. Dat Jan-Roos-referendum is pas het begin. Maar dit land is meer dan de hufters van geenstijl. Dit land zal herrijzen en mooier worden dan de haat van geenstijl afgelopen 10 jaar.

op 05 04 2016 at 08:07 schreef Koos Swart:

We zullen zien wie er gelijk krijgt.

op 05 04 2016 at 08:26 schreef Alexander de Jong:

Wat slaat dit stuk de plank mis. Je moet “islam” ook niet met christendom vergelijken, maar met jodendom. Beide religies zijn normatief orthoprax: het gaat niet om geloven, maar om doen. En dan zijn de parallellen ineens veel interessanter. En productiever.

op 05 04 2016 at 08:51 schreef rosa vandevelde:

“Daar kunnen niet-moslims overigens niet direct aan bijdragen” zegt Hulspas.

Waar dient dan weer zijn hele verhaal toe?

Al die meningen van buitenstaanders over “de islam” maakt dat moslims de rangen sluiten om “die islam” te verdedigen en remt daarmee de interne evolutie.

Seculiere buitenstaanders die zelf geen flauw benul hebben waar het bij de “beleving” van religie om draait.

op 05 04 2016 at 09:11 schreef jos:

Het wordt steeds duidelijker wordt dat niet een eerder vroom bestaan en verdieping in religieuze teksten voorspellend is voor jihadisme en terrorisme, maar m.n. een crimineel en gewelddadig verleden (zie b.v. hier, hier of hier). M.a.w., je wordt niet jihadist omdat je iets gelezen hebt in de Koran, maar wel b.v. omdat je al eerder een klootzak was met fascinatie voor geweld en achteraf een religieuze legitimering zoekt.

Daarom is dit stuk van Hulspas volledig misplaatst. Het jihadisme-probleem is helemaal geen kwestie van “hoe letterlijk wordt de Koran opgevat”. Het is een probleem van m.n. jonge mannen die om allerlei redenen een aanleg hebben om gewelddadig te worden.

op 05 04 2016 at 09:29 schreef jos:

Daarom, om een voorbeeld te geven, hebben wij hier last van moslimterroristen en hebben islamitische staten geen last van christen-terroristen

Dit is echt ontzettend dom. Omdat christenen op een gezondere manier met gewelddadige Bijbelse passages omgaan zou er geen christelijk terrorisme in de moslimwereld zijn ? Totaal geen besef van historische of sociale context: gewauwel van een oppervlakkig denker die gelooft dat omgang met oude teksten bepalend zou zijn voor het bestaan nu van complexe fenomenen. Er zijn geen grote groepen ontwortelde 2e generatie christelijke immigranten in de moslimwereld en werelddelen, samenlevingen of groepen die cultureel of militair dominant zijn produceren geen terroristen.

op 05 04 2016 at 10:12 schreef Thomas E:

” De Koran is méér dan de letterlijke interpretatie.”

Natuurlijk is dat waar, maar ik denk dat extremisten daar geen boodschap aan hebben. Die zoeken JUIST naar de passages die hun extremisme rechtvaardigen. De KKK doet dat, moslimextremisten doen dat. Het begint allemaal met samenleving en economische achterstelling. Als je je vanuit die situatie niet geaccepteerd en gediscrimineerd voelt, zoek je soms sektarische houvast in het heilige boek waarmee je grootgebracht bent. Je selecteert die passages die jouw extremisme ten opzichte van ‘de anderen’ heiligen. Je hebt dan geen boodschap aan al dat softe in het boek. Je woede moet gerechtvaardigd worden!

op 05 04 2016 at 10:27 schreef Sasha Berkman:

wat rosa zegt.

op 05 04 2016 at 13:35 schreef Murat:

@Thomas,

Goed punt. Heel goed punt.

op 05 04 2016 at 14:02 schreef MNb:

Een paar honderd jaar geleden waren extremistische protestanten net zo zeer bereid om terreur te verspreiden. Oldenbarneveldt en De Witt hebben er hun leven bij ingeschoten; De Groot moest het land uit, met vele anderen.
De Vries heeft deels gelijk. Verdeel en heers heeft altijd gewerkt. Het zou bij Nederlandse moslims ook werken. Moet je alleen wel zorgen dat het grootste deel er belang bij heeft loyaal te zijn aan het politieke systeem. Wie ontkent dat dat totaal mislukt is sinds 9/11 heeft te weinig FN gelezen. Dus kon Saleh A wekenlang in Schaarbeek wonen. Geen enkele bewoner had er enig belang bij die informatie door te geven.
Intussen kunnen we Koran discussies inderdaad beter aan moslims overlaten. Ik houd er ook niet van als gelovigen mij vertellen wat mijn atheïsme inhoudt.

op 05 04 2016 at 14:47 schreef cRR Kampen:

“… en hebben islamitische staten geen last van christen-terroristen”

Tuurlijk. Bezettingen en verwoestingen van Irak en Afghanistan zijn natuurlijk humanitair naastenlievend en zeker geen ’terrorisme’. Drone strikes everywhere (door devote gristelijke nintendo-afgestudeerden) zijn dat natuurlijk ook.

‘Gott mit uns’ stond op die helmen van beschaving.

Nee, de religie doet er niet toe: die is slechts requisiet. Als de Arabieren boeddhistisch waren geweest, hadden we hier gewoon aanslagen door boeddhafundamentalisten en was het boeddhisme de bron van alle kwaad gaan heten.

op 05 04 2016 at 16:27 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Deze aanslagen zijn niet gepleegd door theologen of dichters, het waren mislukte dealers en pooiers.

op 05 04 2016 at 22:46 schreef Tsja:

De gedachte dat (elke) religie de moeite waard is, moet losgelaten worden, net als de gedachte dat religies vergelijkbaar zouden zijn.

op 06 04 2016 at 04:16 schreef Sjef:

Zucht.. ” (Daarom, om een voorbeeld te geven, hebben wij hier last van moslimterroristen en hebben islamitische staten geen last van christen-terroristen)”

Of, ik doe maar een gooi, zou het komen vanwege al die ‘Democracy’ die wij van het Westen al jaren naar het Midden Oosten brengen? Ik weet niet hoor, maar misschien zijn bepaalde mensen best wel boos omdat hun stad nu in een kattebak is veranderd vanwege al die bombardementen. En toevallig wonen daar heel veel Moslims. Ik zou er zelf niet eens zo raar van opkijken als sommigen van hun degenen die de bommen gooien als de terroristen zien.

Dit lijkt voor mij weer zo’n verkapt anti-Islam religieus kruisvaarders artikel, terwijl religie er natuurlijk geen flikker mee te maken heeft, dat dat bij sommige mensen (zowel de extremisten als de kruisvaarders hier) er absoluut niet in wil, is een serieus probleem.

op 06 04 2016 at 08:09 schreef Nrosa:

Sjef, helemaal eens.

op 06 04 2016 at 09:08 schreef Gaz Typari:

Eens met Sjef. Marcel Hulspas is al eerder op zijn plek gezet en komt min of meer met weer hetzelfde suggestieve geneuzel op de proppen: http://www.frontaalnaakt.nl/archives/is-marcel-hulspas-nog-te-redden.html

op 06 04 2016 at 09:26 schreef Sasha Berkman:

Marcel is een typisch rechtse narcist imo.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS