Home » Archief » Zieltjes winnen


[25.10.2010]

Zieltjes winnen

Johanna Nouri

‘Christenasielzoekers bedreigd door moslims’, kopte De Telegraaf afgelopen dinsdagavond naar aanleiding van een uitzending van Uitgesproken EO, waarin werd bericht dat in veel asielzoekerscentra in Nederland christenen bedreigd of mishandeld zouden worden door vaak islamitische medebewoners. De EO baseerde zich op onderzoek van Stichting Gave. Verontwaardiging alom, men sprak er schande van, Joël Voordewind van de ChristenUnie nam het initiatief tot het stellen van Kamervragen en zie: een rel was geboren.

Onze kersverse minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers zei het signaal uit de reportage serieus te nemen en het volledige onderzoek te willen lezen om te bekijken of en welke maatregelen nodig zijn. Daar zal hij dan snel mee klaar zijn, want het onderzoeksverslag is niet langer dan anderhalf kantje en er zijn flink wat kritische kanttekeningen bij te plaatsen.

Laat ik, om misverstanden te voorkomen, eerst melden dat het een indringende uitzending was, die mij raakte in mijn hart. Twee christelijke asielzoekers vertelden voor de camera hoe ze lastig werden gevallen, bedreigd met geweld en uiteindelijk moesten onderduiken om zich veilig te voelen. Dat is een lot dat ik niemand toewens, en al helemaal niet mensen die naar Nederland zijn gevlucht vanwege het geweld in hun eigen land. Terwijl ze zich hier veilig waanden, leven ze nu opnieuw in angst en moeten ze vluchten voor de daders vanwege hun geloof. Dat is dieptriest en het grijpt ongetwijfeld diep in hun leven in. Ik hoop dat de daders worden opgespoord en vervolgd.

Veel vragen
Dat gezegd hebbend, rezen er toch een aantal vragen. Hoe het bijvoorbeeld mogelijk was om zo’n onderzoek in asielzoekerscentra uit te voeren, terwijl het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) daar toch de eerst aangewezene voor zou zijn? Waarom hebben, terwijl we al jaren asielzoekers opvangen, ons nooit eerder dit soort signalen bereikt? Wie voerde het onderzoek uit, wie werkten eraan mee? Waarom wordt voorbij gegaan aan de omstandigheden die gebruikelijk zijn in asielzoekerscentra, een wereld die ik jaren van dichtbij heb meegemaakt?

Stichting Gave
De website van Stichting Gave, een christelijke organisatie die hulp biedt aan asielzoekers, meldt het volgende:

“Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te volgen.”
“Gave wil dat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt in aanraking komt met het Evangelie in een voor hem begrijpelijke taal.”
“Stichting Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te volgen. We begeleiden en stimuleren kerken om hun opdracht richting vluchtelingen te vervullen.”

Stichting Gave is dus een zendingsorganisatie. De stichting streeft ernaar om bij ieder asielzoekerscentrum één of twee vrijwilligerscoördinatoren aan te stellen die bekend zijn met de plaatselijke kerkelijke situatie en het contact vormen tussen plaatselijke interkerkelijke werkgroepen en Stichting Gave.

Het onderzoek
Het door Stichting Gave uitgevoerde onderzoek betreft een email-peiling onder in totaal 24 personen die zelf contact hebben met asielzoekers en/of in een werkgroep zitten van lokale christenen met contact onder asielzoekers. Die 24 personen hebben in totaal contacten in 28 verschillende asielzoekerscentra. Het onderzoek is dus niet uitgevoerd onder asielzoekers zelf, maar het vroeg de mening van christenen van de plaatselijke kerk die actief contacten leggen met asielzoekers in de centra.

Aan deze contactpersonen zijn vier vragen gesteld:

  • “Ken je asielzoekers die als christen (en/of ex-moslim) op het asielzoekerscentrum te maken hebben met discriminatie op grond van hun christen-zijn?” Deze vraag is door allen beantwoord, van wie er 18 (75%) ‘ja’ zeiden.
  • “Is er ook sprake van doodsbedreigingen?” Deze vraag werd beantwoord door 15 mensen, van wie er 10 (67%) ‘ja’ zeiden. Van het totaal aantal bevraagden (24) is dat echter ruim 41%.
  • “Is er ook sprake van fysiek geweld?” Ook deze vraag werd door 15 mensen beantwoord, van wie er 5 (33%) ‘ja’ zeiden en 6 (40%) ‘nee’. Van het totaal aantal bevraagden is dat echter 21% resp. 25%.

In het verslag zijn ook de voorbeelden van discriminatie, bedreiging en fysiek geweld opgenomen die door de bevraagden genoemd zijn. Ze lopen uiteen van kleine pesterijen als fietsbanden laten leeglopen, steentjes tegen de ramen gooien, kwaadspreken onder elkaar of over de kinderen, elkaar negeren of weigeren te helpen, tot je verplicht voelen Ramadan te doen om niet te laten merken dat je christen geworden bent, zich schamen om naar bijbelstudie te gaan, zich door christenen niet voor het asielzoekerscentrum maar een paar straten verder laten ophalen om ongezien te blijven, tot het verbranden van christelijke boeken. Een bevraagde meldt: “Kortom, de druk en het gevoel van onveiligheid is groot en beangstigend.”

Al met al is het onderzoek dus gebaseerd op de mededeling niet van asielzoekers, maar van christenen die contact met hen hebben, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot bekering tot het christendom. Het betreft bovendien maar 24 personen. De verslaglegging en de manier waarop die in de EO-uitzending aan de orde kwamen, zijn tendentieus, omdat percentages vertekend worden weergegeven.

‘Het COA herkent zich absoluut niet in hetgeen wordt gesteld’
In de EO-uitzending kwam het COA niet aan het woord, de presentator verwijst slechts naar een verklaring. Op haar website meldt het COA echter dat zij pas vier uur voor de uitzending is benaderd voor commentaar. Het COA meldt dat veiligheid en leefbaarheid de kern is van haar opvangwerk en dat wanneer individuele bewoners in het geding komen, passende maatregelen worden getroffen. Dat geldt niet alleen voor intimidatie op religieus gebied, maar ook als het gaat om een politieke overtuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid of andere aangelegenheden. Het COA meldt tevens dat zij een meldpunt veiligheid heeft, waar bewoners en medewerkers incidenten kunnen melden.

Het COA meldt verder dat er geen sprake kan zijn van een representatief onderzoek, omdat Stichting Gave daarvoor geen formeel verzoek bij het COA heeft gedaan. Bovendien is de stichting op enkele centra door het COA de toegang ontzegd vanwege intimiderende activiteiten richting de bewoners.

Druk om te bekeren
Vanwege die ‘intimiderende activiteiten’ kwam Stichting Gave in april van dit jaar in het nieuws. De COA-woordvoerder  meldde destijds aan het Nederlands Dagblad dat het COA de stichting ‘wat scherper’ in de gaten hield:

We hebben duidelijke aanwijzingen dat vrijwilligers van Gave in diverse asielzoekerscentra activiteiten ontplooien waar de bewoners zich niet prettig bij voelen.

De COA-woordvoerder sprak over twee centra waar Gave-medewerkers bewoners:

onder druk zetten om zich te bekeren, omdat ze anders geen kans zouden maken op een verblijfsvergunning.

Na een melding op het intranet van het COA kwamen er ook berichten van een aantal andere locaties. Volgens de woordvoerder wil het COA veilige, leefbare opvang voor de bewoners en houdt ze Stichting Gave daarom in de gaten. Een Gave-medewerker meldt dat de azc’s huiverig zijn voor evangelisatie-activiteiten en zieltjeswinnerij. Een ander meldt dat ze eerlijk melden dat ze komen om ‘de liefde van God met asielzoekers te delen’:

We worden ervan beticht dat we misbruik maken van de labiele situatie waarin asielzoekers zich bevinden. Dat verwijt kan ik me in bepaalde opzichten voorstellen, maar is een misvatting. We willen juist in hun situatie laten zien dat er een God is die boven hun situatie staat.

De directeur van Gave ontving hierna signalen van vrijwilligers uit een aantal plaatsen dat het COA geen activiteiten van Gave meer accepteert in de azc’s. Hij had de indruk dat het COA Gave als ‘ongewenste organisatie’ beschouwt:

Voor de diverse werkgroepen is dit zeer frustrerend. COA wil politiek- en godsdienstneutraal zijn en Gave is actief missionair bezig. Wij doen geen verboden dingen. Gave-medewerkers houden zich aan de regels van het COA. We werken vanuit een christelijke levensvisie en hebben een missionaire spits, maar we doen ook veel nuttige en ontspannende activiteiten met de asielzoekers: taalactiviteiten, sportactiviteiten, enzovoort.

In azc Rotterdam begonnen de problemen na een Paasviering, waarvoor geflyerd was en waar zo’n veertig gasten, waaronder ook veel moslims, op afkwamen. Een vrijwilliger van de werkgroep Rotterdam meldt:

Bij zoveel openingen voor Gods Woord kun je verwachten dat de duivel gaat steigeren.

Kamervragen
In de uitzending zelf werd opgeroepen tot het instellen van een safehouse, maar daar lijkt politiek geen steun voor te zijn. Je verplaatst slechts het probleem, daders worden er niet mee aangepakt.

Joël Voordewind van de ChristenUnie nam het initiatief tot Kamervragen, mede namens CDA, VVD, PvdA, D’66, PVV en SGP. Die vragen roepen op tot het registreren van de aangiften van bedreigingen of mishandelingen die ex-moslims doen, zodat de omvang van het probleem inzichtelijk wordt. Daarnaast wil men een meldpunt instellen voor klachten en betere informatievoorziening over het anoniem aangifte doen, want uit angst voor vergeldingsacties zouden ex-moslims minder snel aangifte doen bij de politie.

Wie ook Kamervragen stelde, was Tofik Dibi van GroenLinks. Hij wil dat minister Leers snel onderzoekt of het huidige veiligheidsniveau van azc’s voor de bewoners voldoende is en hoe kwetsbare groepen beter beschermd kunnen worden. Volgens Dibi is een azc vanwege de spanningen, het gebrek aan privacy en de sobere voorzieningen sowieso een snelkookpan voor emoties. Dat vergt volgens hem extra veiligheidsmaatregelen, maar misschien ook wel een fundamentele herbezinning op de soberheid en de omvang van de huidige voorzieningen. Hij pleit daarom voor asielopvang in kleine centra met voldoende voorzieningen om een relatief normaal gezins- en privéleven te voeren.

Lange asielprocedure ziekmakend
Dibi heeft daar wat mij betreft een punt. De mensen die in asielzoekerscentra verblijven, zijn van huis en haard gevlucht vanwege de onveiligheid, soms zijn ze gemarteld of vervolgd. En ook tijdens de vlucht maakten ze vaak allerlei ontberingen mee. Eenmaal aangekomen in Nederland worden ze gehuisvest in asielzoekerscentra, waar ze langdurig verblijven in kleine ruimtes, met nauwelijks privacy en niks omhanden. Dat zou al een probleem zijn voor ‘normale mensen’ zoals u en ik, maar dat is zeker een probleem wanneer mensen psychisch belast zijn door wat ze hebben meegemaakt. Bestaanszekerheid, structuur in je bestaan, zinvolle dagbesteding zijn factoren die de psychische gezondheid bevorderen. Een recent promotie-onderzoek van psychiater Kees Laban laat zien dat de lange asielprocedure mensen psychisch ziek maakt. Mede door hun geschiedenis en de omstandigheden waarin ze wonen, staan mensen onder druk en dat leidt soms tot incidenten van agressie en geweld.

Wie daar een probleem mee heeft, en wie zou dat niet hebben, kan de symptomen bestrijden, maar wellicht kun je het probleem beter bij de bron aanpakken: zorgen voor snellere procedures zodat mensen niet zo lang in bestaansonzekerheid verkeren en zorgen voor humane omstandigheden waarin mensen tot rust kunnen komen. En incidenten niet groter maken dan ze zijn. Ik vind het wel een goed idee om een meldpunt in het leven te roepen, want dan krijgen we in ieder geval meer zicht op de werkelijke aard en omvang van het probleem.

Nu pleit een Kamermeerderheid voor het stoppen van de asielprocedure bij asielzoekers die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstige bedreigingen of fysiek geweld. Dat het onacceptabel is dat medebewoners worden bedreigd en dat je de daders moet opsporen, daar ben ik het volledig mee eens. Hen zonder pardon het land uitzetten gaat echter geheel voorbij aan de omstandigheden die het risico op incidenten vergroten. En het gaat ook voorbij aan het feit dat de psychische gesteldheid van mensen, juist doordat ze asielzoeker zijn, ertoe kan leiden dat ze eerder agressief gedrag gaan vertonen. Dan kan het gaan om wat we noemen ‘korte lontjes’, maar ook om psychiatrische ziektebeelden waar agressie deel van kan uitmaken. Maar helaas is het uit de tijd om oog te hebben voor de dader.

Johanna Nouri, blond haar en blauwe ogen, één paspoort, afstammeling van vluchtelingen, bedreigt als moslima ons land en is houder van één niet-westerse allochtone importbruid met twee paspoorten. Zij zou graag de menselijke maat en de feiten terugzien in het debat.

Johanna Nouri, 25.10.2010 @ 20:38

[Home]
 

32 Reacties

op 25 10 2010 at 22:21 schreef Bodewes, J:

Dat ’te bagatelliseren’ aantal dat wel aan doodsbedreigingen doet moet direkt het land uit. Toch, Nouri?

op 25 10 2010 at 22:31 schreef Tegenstrever:

Goed en duidelijk stuk. Ook helemaal mee eens.
Vaak wordt er meteen geschoten op diegene die een strafbaar feit begaat zonder ook maar oog te hebben voor de oorzaak.
Met als gevolg dat je alleen maar reactief bezig bent in plaats van pro-actief.

op 25 10 2010 at 22:32 schreef Tjerk:

De laatste alinea bevat het antwoord op je vraag reeds, Bodewes.

Dit stuk verdient trouwens wel wat polijsten aan de layout. Het herstellen van de blockquotes, om maar eens wat te noemen.

op 25 10 2010 at 22:57 schreef vetklep:

Ik vind het belachelijk en schandalig dat asielzoekers worden lastiggevallen met de here tsjesis. Iemand die echt wil helpen leert ze Nederlands. En/of gaat met ze op stap. Nederland in, zeg maar. Regelt misschien een (desnoods zwart) baantje voor ze. In plaats van een zielige poging te doen hun hersens te vergiftigen met relioterie, waar ze niks komma nul aan hebben.

Verder vind ik dat iedereen die een ander terroriseert maar lekker meteen moet opsodemieteren naar waar hij vandaan komt.

op 25 10 2010 at 23:10 schreef Tjerk:

Hé, geen grappen over de Heere Jezus, vetklep. Da’s een oude makker van me.

op 25 10 2010 at 23:16 schreef vetklep:

Ja, jezus, hee!
Hoe kon ik dat in godsnaam weten?

op 25 10 2010 at 23:20 schreef vetklep:

Maar even serieus. Je zit een jaar of negen te wachten tot je het grote, wijde Nederland in mag.
Even los van de vraag of je had moeten komen. Je zit je de pokken te vervelen. Negen jaar lang.
En dan komt er een stelletje religieus gehandicapten aan je hoofd wauwelen over jezus. Daar kan ik me dus echt voor schamen.

op 25 10 2010 at 23:56 schreef Tjerk:

Maar je kunt je niet voorstellen de frustraties van die mensen dan pathologische vormen begint aan te nemen?

op 26 10 2010 at 00:13 schreef sweetboy:

Zo zie je maar, er is een ware hetze tegen de islam en de moslims gaande.
Gelukkig staat de geschiedenis aan de kant van de onderdrukten.

op 26 10 2010 at 06:56 schreef Fridjof:

De Pers, Gepubliceerd: gisteren 14:44

In Nederlandse asielzoekerscentra worden elk jaar tientallen homoseksuelen mishandeld en bespot vanwege hun geaardheid. Dat stelt de organisatie Secret Garden, die de Tweede Kamer dinsdagmiddag aandacht voor de problematiek van homoseksuele asielzoekers gaat vragen.

De stichting heeft de afgelopen anderhalf jaar 158 klachten ontvangen van heimelijke homoseksuelen en lesbiennes die uit veelal islamitische landen zijn gevlucht om asiel aan te vragen in Nederland. In asielzoekerscentra belanden zij vaak tussen landgenoten die op hen neerkijken vanwege hun geaardheid. Dit leidt vaak tot fysieke confrontaties, stelt de stichting.

,,Die mensen vluchten uit hun thuisland weg omdat ze daar niet zichzelf kunnen zijn’’, stelt een woordvoerder. ,,Ze hopen hier in Nederland openlijk uit de kast te kunnen komen. Maar in de asielzoekerscentra wacht hun dezelfde onveiligheid die ze juist hoopten te ontvluchten.’’


Secret Garden is een homowerkgroep. Maar die preken natuurlijk ook voor eigen kerk.
Niets aan de hand, niets te zien hier, gewoon doorlopen…

op 26 10 2010 at 07:40 schreef Fridjof:

Kijk, dat zo’n christenfundi-groepering misbruik maakt om misbruik te maken van de zwakke positie van asielzoekers om zieltjes te winnen is natuurlijk abject. Ik neem echter aan dat dit niet met geweld of onder bedreiging gebeurt.

Dr. Hans Jansen zegt, als deskundige op dit gebied, onder andere het volgende:

“De Koran beschrijft ongelovigen als „rotbeesten, apen en varkens.” Iedereen die gelooft dat Christus de Zoon van God is, moet worden gedood.
Het staat vast dat de islam uit is op overheersing. In talloze preken in Nederland wordt de westerse beschaving als slecht en verdorven afgeschilderd. Alle ongelovige maatschappijen moeten worden omgevormd. Allah beveelt de wereldwijde strijd. Gelukkig zijn veel moslims te fatsoenlijk om die strijd uit te voeren.” Ik ken geen teksten in de Koran die oproepen tot vrede met niet-moslims”, aldus Jansen

Het is dan ook niet geheel onlogisch dat mishandeling van ongelovigen, christenen, homo’s en anderszins andersdenkenden door personen uit een moslim-cultuur, zeker in zo’n mistroostig mensonterend opvangkamp, zullen plaatsvinden. Ik zou in elk geval wel oppassen om er voor uit te komen dat ik een ongelovige homosympathisant ben.

op 26 10 2010 at 08:19 schreef vetklep:

op 25 10 2010 at 23:56 schreef Tjerk:
“Maar je kunt je niet voorstellen de frustraties van die mensen dan pathologische vormen begint aan te nemen?”

Dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Maar daar kan je geen boodschap aan hebben. Niet in een AZC en ook niet daarna, buiten. Vanwege de slachtoffers.

op 26 10 2010 at 08:37 schreef Fridjof:

Precies. We hebben hier wetten, rechten en plichten. Daar heb je je aan te houden.
Voor wie zich daar niet aan kan/wil houden hebben we inrichtingen/gevangenissen.
Daar heb je volgens mij overigens een beter leven dan in een gemiddeld AZC.

op 26 10 2010 at 08:52 schreef vetklep:

Als er in een AZC al sprake is van dramdreigen of erger, kan je meteen de conclusie trekken dat zo iemand een negatieve toevoeging is. Wegwezen dus.
Dat scheelt weer geld en overlast.

Wie zei wanneer ook al weer “Nederland is vol, ten dele overvol”?

op 26 10 2010 at 09:51 schreef Johanna:

Als er in een azc sprake is van agressie, dan moet het COA en indien nodig de politie, daar tegen optreden. Ongeacht de identiteit van de dader. Maar wel op basis van feiten. Niet op basis van rammelende onderzoekjes. En met hoor en wederhoor, zoals dat in een rechtsstaat hoort. Ik zie wel erg veel mensen redeneren in de lijn van ‘we kunnen het ons voorstellen, dus het is waar’.

op 26 10 2010 at 10:01 schreef babs:

LOL Dr. Hans Jansen zegt, als deskundige op dit gebied…

op 26 10 2010 at 10:22 schreef Sweetboy:

@Fridjof
Jou deskundige Jansen vergeet dat de Koran word uitgelegd aan de hand van de Koran en de overleveringen van de profeet Muhammed, als dit niet toereikend is kijk men naar de overleveringen van zijn metgezellen. Pas als dit geen duidelijkheid schept word gekeken naar het Arabisch. Nogmaals Jansen is jou deskundige, voor mij is hij niet meer dan kwakzalver.

op 26 10 2010 at 10:45 schreef Fridjof:

Sweetboy, Jansen is niet mijn deskundige, maar op basis van zijn cv mag ik aannemen dat hij weet waar hij het over heeft. Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar stuur me jouw cv en ik zal kijken of hoe serieus ik jouw opmerkingen moet nemen.

Een kwakzalver is trouwens iemand die onbevoegd geneeskunde uitoefent. Ik zie de relatie niet met Jansen.

op 26 10 2010 at 10:51 schreef Fridjof:

Quote: Ik zie wel erg veel mensen redeneren in de lijn van ‘we kunnen het ons voorstellen, dus het is waar’.

Je schiet door. Iets kan aannemelijk zijn op basis van en aantal factoren. Dat is op wetenschappelijk gebied vaak het startpunt voor onderzoek. Zo moet ook met de aannames uit bovenstaand artikel worden omgegaan.

Ik wil aangegeven dat het dom is de beschreven toestanden te ontkennen, puur vanwege het feit dat er een zeer beperkte poll is geweest, die ook nog eens door een christen-kluppie is gedaan.
Niet serieus nemen, ok. Ontkennen, kortzichtig.

op 26 10 2010 at 11:15 schreef babs:

Ik wil aangegeven dat het dom is de beschreven toestanden te ontkennen, puur vanwege het feit dat er een zeer beperkte poll is geweest, die ook nog eens door een christen-kluppie is gedaan.
Niet serieus nemen, ok. Ontkennen, kortzichtig.

Mee eens. Maar laat Jansen toch lekker weg, die man is nu al zo vaak zo hard onderuitgeschopt, hem als autoriteit aanvoeren werkt op de lachspieren.

op 26 10 2010 at 12:47 schreef Tjerk:

Het is zeer zeker voorstelbaar dat asielzoekers uit Irak, Somalië, Ethiopië, etc christenen pesten, zelfs tot op het punt van terreur.

Maar dat het voorstelbaar is, maakt nog niet dat het ook inderdaad zoveel voorkomt (of zelfs: epidemische vormen aanneemt, zoals de EO wil doen geloven). Dat zal dan ook eerst vastgesteld moeten worden, en dat flutonderzoekje van een partijdige club jezusfreaks voldoet niet aan die eis.

Het is dan ook een journalistieke schande dat de EO dit item zo heeft uitgezonden. Ze suggereert namelijk dat er een hard onderzoek onder asielzoekers zelf onder zit. Maar dat is absoluut niet zo. Dat had ze moeten nagaan, voor met een tendentieus bangmaakverhaal over – wederom – gemene en bedreigende moslims te komen.

‘EO maakt reclame voor Wilders met tendentieus stukje christenjournalistiek’, zou een goede kop zijn geweest.

op 26 10 2010 at 13:13 schreef vetklep:

Hallo, zeg. We hebben het hier over de EO. Dat is die omroep die bijvoorbeeld een documentaire aankoopt, maar er dan wel eventjes van alles en nog wat uit sloopt wat niet strookt met hun gooristelijke ideeen over evolutie etc.
Iedereen weet dat die lui een volkomen verknipt wereldbeeld de ether in slingeren. Het verbaast me dat sommigen de EO opeens wel als informatiebron accepteren als het toevallig even in hun straatje past.

Ik hou het heel goed voor mogelijk dat bepaalde groepen het anderen moeilijk maken in een AZC, maar van de EO neem ik zowiezo niks aan, wegens totale religieuze ontoerekeningsvatbaarheid.

op 26 10 2010 at 13:22 schreef yurp:

@Tjerk

En de rest van de media blaat het keihard na zonder ook maar één kritische vraag te stellen rondom de onderzoeksopzet van stichting Gave. De EO heeft journalistiek ingezet als propaganda, de rest is minstens net zo schandalig door hun lakse houding.

op 26 10 2010 at 13:23 schreef yurp:

@vetklep

maar wat vind je van een Telegraaf die de uitspraken, percentages en conclusies een op een overneemt zonder ook maar ergens een vraagteken bij te plaatsen?

op 26 10 2010 at 13:30 schreef vetklep:

Ik vind de telegraaf een campingkrant. Dus ik verwacht niet anders.

op 26 10 2010 at 14:24 schreef MNb:

Eens, Vetklep en Yurp. Ik erger me blauw omdat ik deze hoax in eerste instantie zonder nadenken voor waar aannam. Ik erger me bijna net zo erg omdat Trouw, die ik normaliter betrouwbaar acht, dit zonder commentaar napapagaaide en vooral er later geen rectificatie aan wijdde.
Wat dergelijke desinformatie betreft ben ik zeer haatdragend en langdurig ook. Nog maar kort geleden heb ik geweigerd lid te worden van Greenpeace wegens de Brent Spar. En dat terwijl de doelstellingen van die club mijn goedkeuring meestal wel heeft.

op 26 10 2010 at 17:25 schreef yurp:

MNb, toen ik hoorde dat het onderzoek was uitgevoerd door zendingsgroepje de Gave ben ik even wat gaan graven, toen bleek dat de Gave ruzie had met het COA en er vanuit het COA gedreigd was de Gave geen toegang meer te geven tot sommige AZC’s gingen de alarmbellen aan alle kanten rinkelen. Al op 20 oktober werd het ‘onderzoek’ op de site van de Gave geplaatst en had iedere journalist kunnen nakijken wat er nu van klopte. Die waren echt vast veels te druk met het zoeken naar de volgende smeuige kop. De adverteerder is koning nietwaar? Maakt niet uit of het waar is, als het maar lezers oplevert die advertenties zien.

Greenpeace had bij mij overigens helemaal afgedaan toen ik een interview met de Financial Director(!) van Greenpeace las die arrogant gnuivend aangaf dat ze zoveel reserves hadden dat ze het gemakkelijk anderhalf jaar zonder donaties zouden kunnen stellen.

op 26 10 2010 at 18:14 schreef Tjerk:

De grote grap is dat bloggers – waar krantenredacties nogal eens minachtend op neerkijken – het werk hebben gedaan dat de dodebomenmedia nalieten.

En Greenpeace is een bedrijf dat goede gevoelens verkoopt.

op 26 10 2010 at 19:47 schreef MNb:

Dat bedoel ik, Yurp. Ik neem het Trouw en mezelf kwalijk dat er bij mij geen alarmbellen gingen rinkelen bij de naam Gave.

op 26 10 2010 at 20:17 schreef fridjof:

Is het zo erg?

op 27 10 2010 at 10:31 schreef yurp:

@fridjof

had jij jezelf niet al buitenspel gezet met je belachelijke zendingswerk/homo vergelijking?

op 27 10 2010 at 15:31 schreef Tjerk:

Nee, dat nog niet; want niemand had nog de moeite genomen uit te leggen waarom dit een domme vergelijking is.

Bijvoorbeeld omdat die homowerkgroep keurig meldt hoeveel klachten ze precies binnenkrijgen (158) en hoeveel slachtoffers het betreft (tientallen homoseksuelen per jaar).

Stichting Gave komt met schrikbarende cijfers die ze echter baseert op een email-onderzoekje onder vierentwintig (!) van haar eigen vrijwilligers.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS