Home » Archief » Leugens


[19.03.2005]

Leugens

Lagonda

Naaktborsten (112k image)

Het geval Geert Mak lijkt me onderhand toch wel afdoende behandeld. Voor diegenen onder u die de afgelopen anderhalve maand in een gat in de grond hebben gezeten, volgt hier een korte recapitulatie. Geschiedkundig dilettant Mak heeft naar aanleiding van de maatschappelijke onrust rond de moord op Van Gogh een boekje geschreven, “Gedoemd tot Bladiebla”, waarin hij een en ander in een historisch kader probeert te plaatsen. Mak heeft dit dermate tendentieus gedaan, en zoveel planken misgeslagen, dat hij door een legertje publicisten met de grond gelijk is gemaakt. Arabist Hans Jansen heeft de aanval geopend, waarna een tweetal VVD-ers de luchtaanval hebben ingezet. Vervolgens zijn een aantal tankdivisies aan columnisten over Mak heengerold. Carel Brendel, redacteur van het AD, heeft tenslotte aan alle onzekerheid een eind gemaakt door de grote rode knop in te drukken, en een als vragenlijst vermomde atoombom op Mak te droppen. Het was een mooi gezicht.

Mijn dilemma: moet ik dit nog eens dunnetjes overdoen? Verwacht u van mij dan ik ook nog eens ga uitleggen wat er allemaal mis is met dat boekje? Het lijkt me veel interessanter om eens na te gaan op welk vlak de daadwerkelijke drijfveren van Geert Mak liggen. Voor de fouten en krakkemikkige vergelijkingen die in het boekje staan, heeft Mak inmiddels al min of meer zijn excuses aangeboden. Hij stond onder druk, hij was in de war, hij wilde snel “zijn geluid” laten horen; allemaal redenen waarom de kwaliteit van zijn observaties zo te wensen overlaten. Met andere woorden, in “Gedoemd tot Dingetje” kunnen we lezen hoe het ongeremde en instinctmatige denken van Mak in elkaar steekt. Dit is dus wat er in Mak omgaat zodra hij nalaat zelfcensuur toe te passen; wishful thinking, resulterend in een middels manipulatie en leugens tot stand gekomen vervorming van de werkelijkheid. Een schijnwerkelijkheid die koste wat kost gepropageerd dient te worden. Waarom?

Zoals de theologie een wetenschappelijke verantwoording van geloofsnaijver probeert te zijn, zo wordt de geschiedkunde vaak misbruikt om totalitair machtsdenken in een salonfähig jasje te hijsen. Jammer dat ook Geert Mak nu als een onmiskenbare exponent van deze mentaliteit door de mand valt. En wat mij meer alarmeert, is dat er blijkbaar een grote groep mensen in Nederland bestaat die dit van Geert Mak verwachten; die hem naar voren schuiven als DE man om dit propagandistische klusje te klaren, en hem daarin alle mogelijke steun bieden. Er wordt lovend over de man geschreven, er worden bevlogen interviews met de man uitgezonden, en de kritiek wordt zoveel mogelijk gebagatelliseerd en gesmoord. Alles om de geloofwaardigheid van Mak (en dus ook zijn woorden) te maximaliseren. Kijkt u eens mensen, een echte intellectueel met grijs haar en een bril. Hij schrijft zo mooi dat hij haast wel altijd gelijk MOET hebben. Deze groep mensen WIL dus dat de mierzoete leuterkoek van Mak wordt uitgevent als een gemoedelijke pseudo-waarheid, waarbij toch vooral de Nederlanders eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan in hoeverre ook zij niet stiekem Nazigedrag vertonen. Want, ja mensen, Nazigedrag is iets verschrikkelijks, en dat kan er zomaar ineens insluipen!

Mag ik nog even doorgaan over nazi’s? Daar kan zelfs Geert Mak geen bezwaar tegen hebben, denk ik zo. Welnu — Adolf Hitler schreef in ‘Mein Kampf’ dat de grote massa eerder een grote leugen zal geloven dan een kleine leugen. Kijk, dat had de man goed gezien. Deze tactiek van “de grote leugen” wordt nog steeds dagelijks gebruikt, en helaas met veel succes. Hoe gaat dit in zijn werk? Nou, als je een onprettige waarheid wil verhullen, ga je zo breed, luidruchtig en driest mogelijk juist een volkomen tegengesteld verhaal verkondigen. Hoe grover en cynischer je hiermee de waarheid verdraait, hoe beter het werkt. Mensen leggen namelijk nogal achteloos hun vertrouwen in een van hogerhand aangereikt verhaal, omdat we nou eenmaal de neiging hebben naar boven kijken om te zien “hoe het hoort”. Vervolgens kunnen we niet meer accepteren dat we ons vertrouwen hebben gegeven aan een waarheid die pertinent onjuist is; dat ons vertrouwen moedwillig geschonden is, en dat we dus “ergens ingetrapt” zijn. We kiezen er dan liever voor om de leugen voor waarheid te blijven zien.

Voorbeeld: je hebt een prins-gemaal die er tijdens de oorlog alles aan gedaan heeft om goede vrindjes met de bezetter te blijven — je weet immers maar nooit of er ooit een stadhoudersschap uit te slepen valt, nichtwahr? — en zich dus als een halve nazi heeft gedragen. Probleem: hoe kan het koningshuis zich nog met deze doerak vertonen? Simpel: door hem na de oorlog doodleuk hoofd te maken van het Nederlands verzet. Hier wordt vervolgens een nauwkeurig uitgewerkte schijnvertoning van geknutseld, compleet met kransleggerij, afnames-van-wachten, en andere ceremonieën. Politici prevelen wat over “heldendaden”, zingen nog maar eens het Wilhelmus, en de NOS brengt het allemaal smaakvol in beeld. Ziedaar, een compleet gefabriceerde mythe. En dat werkt zo goed, dat al die ouwe verzetsmannetjes tot op de dag van vandaag geen kwaad woord over Bernhard willen horen. De waarheid, dat ze dus na de oorlog op een schandelijke en doortrapte manier door het door hen verdedigde koningshuis zijn bezeken, is dermate onverdraaglijk dat zij simpelweg niet gezien kan worden.

De grootste leugen waar Nederland op dit moment onder gebukt gaat, is de leugen dat er van socialisme een heilzame werking uit zou gaan. Met de nauwkeurig in stand gehouden dreiging die er van de oorlog en het nazisme uitgaat, wordt de burger voortdurend om de oren geslagen. Want nazi’s, dat is het slechtste dat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Gelukkig is daar dat prachtige socialisme om ons tegen fascistische tendensen te beschermen; tendensen die het socialisme ondubbelzinnig schaart onder de noemer “rechts”. Want rechts, dat is het Kwaad uit het fascistische Amerika waar ook “Amerikaanse toestanden” vandaan komen, rechts is hebzucht, egoïsme, populisme, bezit en autoriteit, rechts is het Big Brother van de politiestaat, rechts is slecht voor het milieu, rechts is grote auto’s, wapens, technocratie en multinationals, rechts is de corrumpering van macht, rechts doodt de menselijke creativiteit en waardigheid. Kortom, rechts leidt onvermijdelijk tot nieuwe concentratiekampen en gaskamers. En wij, de Westerse mens, wij moeten oppassen niet af te glijden, want ons bezit en onze voorsprong maken ons rechtser dan we van onszelf zouden moeten tolereren. Gelukkig biedt het socialisme de Verlossing! Op de knieën, Westerling, voor iedereen die het slechter heeft!

Elke vorm van controle begint ermee de te controleren groep subjecten wijs te maken dat er iets “mis” met ze is. Hoe fundamenteler, hoe beter. Vervolgens gaat de controlerende persoon of instantie troostend uitleggen dat het mogelijk is deze fundamentele fout te herstellen, en zo een beter mens te worden. Hoe dan? Nou, dat staat keurig uitgelegd in deze Bijbel, of in dit Rode Boekje. Zo maakt het christendom de mens wijs dat hij per definitie zondig is, omdat hij in stof gevangen is, en zich middels schaamtevolle handelingen dient voort te planten. Zo is het christendom verzekerd van de eeuwigdurende loyaliteit van de mens, omdat die zondige seksualiteit nou eenmaal onlosmakelijk met ons bestaan verweven is. Het socialisme doet iets dergelijks door de mens bij voorbaat te beschuldigen van machtswellust, hebzucht en egoïsme — sentimenten die volgens socialisten leiden tot ongelijkheid. Omdat deze ongelijkheid nou eenmaal op allerlei manieren steeds weer te constateren valt, is er dus ook altijd een groep mensen aan te wijzen die er het beste voorstaan. Dit zijn de mensen die “zondig” zijn; zij dienen zich schuldig te voelen over de achterstand van anderen. Zo is het socialisme erin geslaagd het schulddenken van het christendom te vervangen door iets dat nagenoeg precies hetzelfde in elkaar steekt.

Geert Mak zal ook vast geen bezwaar hebben tegen de gratuite vergelijking die ik nu ga maken. Komt-ie: het meest bizarre aan de leugen van het heilzame socialisme, is dat het nazisme waartegen het socialisme ons heet te beschermen OOK socialistisch is! Jazeker mensen, Adolf Hitler was een rasechte sosjalist. Want als je er goed over nadenkt, is het natuurlijk grote onzin dat “rechts”, liberalisme dus, het voorgeborchte van het fascisme behelst. Als ik met liberale principes tot in het extreme doorredeneer, kom ik bij niets uit dat op nazi-Duitsland lijkt. Als ik echter met socialistische grondbeginselen aan de slag ga, dringen zich al vrij snel enge en totalitaire toestanden aan mij op; extreem groepsgedrag, anti-intellectualisme en xenofobie. Het is ook logisch; als je het ongeschoolde proletariaat mondig maakt en mobiliseert, dan krijg je wolvengedrag. Extreem sociaal onder elkaar, maar wantrouwend en vijandig ten opzichte van iedereen die anders ruikt. Hoe ze er na de oorlog in geslaagd zijn met deze verwarring van termen weg te komen, is me een raadsel, maar het zou fijn als socialisten eens hun aanmatigende en leugenachtige mondje dichthielden, en hun hoofd bogen in overdenking van hun zonden. Dat ze zich eens realiseren dat ze geen haar beter zijn dan het geloof of het fascisme dat zij zo verfoeien, met hun niet-aflatende neiging tot het opdringen van een totalitaire waarheid. Dat hun verlangen naar gelijkheid (dus niet: gelijkwaardigheid voor de wet, maar daadwerkelijke eenvormigheid) enkel voortkomt uit wrevel en jaloezie over de ongelijkheid die het leven nou eenmaal eigen is.

Heeft u zich trouwens wel eens gerealiseerd hoe veel het communisme, het debiele broertje van het socialisme, lijkt op het nationaal-socialisme? Een marcherende groep vaandelzwaaiende nazi’s — waar lijkt dat het meest op? Op een partijcongres van de VVD, of op een partijmanifestatie uit de voormalige Sovjet-Unie? De overgave van de nazi’s aan de totale controle van de Staat, zien we daarin hoe liberaal-kapitalistische idealen worden nagestreefd, of juist de ultieme communistische natte droom? Het streven van de nazi’s naar een gelijkvormige bevolking, zien we daarin het liberale ideaal van de individuele ontplooiing, of weerspiegelt dit het socialistische verlangen naar egaliteit? Kent u trouwens liberale regimes? Dus vergis u niet: het socialisme is verantwoordelijk voor de meest verderfelijke dictaturen die we de afgelopen 100 jaar hebben mogen meemaken, en er zijn hier te lande in de diverse rode achterbannen nog heel wat lieden te vinden die deze regimes destijds uitgebreid hebben bewierookt, en hiertoe ook weer hun toevlucht hebben gezocht tot leugens en misleiding. Maar deze regimes zijn inmiddels ontmaskerd en verdwenen, dus als nu de Rosenmullers worden geïnterviewd, dan werpen ze glimlachend hun marxistische verleden van zich af als “jeugdzonde”. Maar laat u niet in de maling nemen: er zitten onzalige ideeën in die hoofden. Machtswanen over eenvormige groepen mensen, machtswanen over totale controle, machtswanen over het uitroeien van iedere non-conformistische gedachte.

De uitglijder van Mak wordt nu onder het vloerkleed weggemoffeld, maar het is allemaal minder onschuldig dan het lijkt; hij heeft zich namelijk bekend als de hogepriester van een enge sekte. Een sekte die keer op keer de waarheid verdraait, en de mogelijkheden heeft hun woordvoerders neer te zetten als bakens van integriteit. Op de radio was verleden week historicus (uiteraard) Thomas von der Dunk (ja, hij heet echt “von” — go figure!) te horen die ons wijs probeerde te maken dat de onvrede onder de Nederlandse bevolking met name werd veroorzaakt door het schrijnende contrast tussen enerzijds het, jawel, graaigedrag van de bedrijfstop en anderzijds de beknibbeling op die prachtige sociale zekerheden. Weer krijgt rechts de schuld. Geen woord over de zorgwekkende radicalisering van de islamitische jeugd, geen woord over de groeiende onvrede jegens de gezapige en zelfvoldane sociaal-democratie. De interviewer beaamde alles volmondig; meneer was immers intellectueel, dus hij zal wel gelijk hebben. Geen een kritische vraag, geen weerwoord, niks. Volautomatisch wordt de geloofsbelijdenis van het socialisme ruim baan gegeven, en het schaamteloze liegen wordt bedreven met de routine van een priester die zijn rozenkrans bidt. Het wordt weer tijd voor evolutie.

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49% mannelijk, 51% vrouwelijk en 100% esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 19.03.2005 @ 11:57

[Home]
 

18 Reacties

op 19 03 2005 at 19:54 schreef Tom Thomas Maine:

Waanzinnig wat mooi !!! Eindelijk heb ik iemand gevonden die er hetzelfde over denkt. Iemand waarmee ik mijn ziele roersel deel… a partner in crime ! Iemand die de geschiedenis leest en doorziet zoals ik doe.. En ik maar denken dat ik Remi was….

Dank u wel voor dit prachtige stuk en de kernachtige wijze, veel kernachtiger en intelligenter dan ik dat kan, verwoord. Met uw permissie publiceer ik uw schrijven op mijn weblog, uiteraard met de nodige verwijzingen naar uw blog en een duidelijke bronvermelding. Ik hoop niet dat u bezwaar heeft, anders verwijder ik het weer met pijn in mijn hart !

Tom Thomas Maine
http:://uwcolumns.web-log.nl ofwel The Daily Column

op 19 03 2005 at 20:40 schreef Kokopelli:

Ook op eerder werk van Geert Mak is veel af te dingen.

Zie bijvoorbeeld hier:
http://www.vrijepolitiek.com/SMF/index.php?topic=351.0

op 20 03 2005 at 13:32 schreef Wieb:

Het stuk wat iedereen dient te lezen..

http://jonjayray.netfirms.com/hitler.html

op 20 03 2005 at 18:28 schreef tatra:

Allemaal leuk en aardig zo’n geflanste jij-bak.

Voor wie werkelijk geinteresserd is in wat Hitlers beweging met socialisme heeft te maken (of er juist niet mee heeft te maken):

-corporatisme. In tegenstelling tot een ‘klassenstrijd’ (socialisme) propageerde Hitler ‘klassen-collaboratie’. Indertijd sloeg het op de analogie van het lichaam, zoals ook in hindu mythologie (het kastenstelsel). Het gaat om het accepteren van machtsverschillen en een vastliggende hierarchie. Inmiddels slaat de term ook op de invloed van grote bedrijven op de democratie, iets dat ook Hitlers tijd kenschetst (wereldwijd). Een uitspraak als "iets is de kanker van de samenleving" (Mat Herben) is een corporatistische benadering van de samenleving.

-esoteri. Zoals het ‘corporatisme’ esoterische trekken heeft, was Hitler ook geinteresserd in andere mengvormen, zoals de mengvorm van de evolutieleer en esoterica (zoals in theosofie), resulterend in Hitlers rassen-denkbeelden. De evolutieleer was ook van grote invloed op het communisme, maar had daar juist een demystificerend effect en leidde (in theorie, uiteraard) tot een gelijkheidsidee.

op 20 03 2005 at 21:17 schreef Peter Breedveld:

Hoezo getuigt een uitspraak als ‘iets is de kanker van de samenleving’ van een corporatistische benadering?

Dat het corporatisme esoterische trekken heeft, is blijkbaar gesneden koek voor jou, maar zou je dat willen toelichten, alsjeblieft?

Een link mag natuurlijk ook.

op 20 03 2005 at 21:52 schreef Tom Thomas Maine:

Tatra…. Was/ is dat niet een oost Europees merk ? Dan weet ik uit welke hoek de uitlaatgassen komen…… Maar doe eens een poging om het in het Nederlands te schrijven ? Of maak je, je er liever (Geert) MAKkelijk van af ?

op 21 03 2005 at 10:30 schreef Lagonda:

Tatra: Ik wilde al niet de jij-bak maken met de beschuldiging dat ook jouw comment nogal in elkaar is geflanst; desalniettemin begrijp ik niet precies wat je probeert te zeggen.

Het klopt dat Hitler niet op een klassenstrijd zat te wachten. Goed, dan is Hitler geen Marxist, maar daarom nog wel een socialist. Een katholiek en een gereformeerde zijn beiden toch christen. Ja, je zou Hitler’s ideale staat door een corporatistische bril kunnen bekijken; je ziet dan één corpus met één hoofd. Ofwel; Ein Reich, ein Volk, ein Fuhrer — een staat dus waarin alle klassen zijn weggevallen. Is dat niet het socialistische utopia? Is dat niet het volledig gelijkgeschakelde bestaan van ná de klassenstrijd? Hitler koos een andere methode (klassencoöperatie ipv klassenstrijd) om tot zijn heilstaat te komen; het doel was echter identiek. Een nietszeggend verschil dus.

Verder was Hitler geen esotericus, maar juist een exotericus, een occultist. Hij heeft zich verdiept in occulte kennis in de hoop zaken aan te treffen die aangewend konden worden om macht mee te verwerven. Gecentreerd rond deze kennis heeft hij zijn filosofie opgetuigd, en van een diepere laag voorzien; dit om zijn volk mee aan te sturen. Zijn interesse in theosofie, het Thule-genootschap, en zijn obsessie voor de Graal geeft dit aan; hij gaat niet voor verlichting, maar voor het machtsobject dat buiten hem ligt. Een esotericus heeft interesse in het bereiken van innerlijke kennis, gnosis, omdat hij verlichting zoekt — de exotericus richt zich op wat de groep wil, omdat hij macht naar zich toe wil trekken. Net zoals de Roomse kerk niet wezenlijk geinteresseerd is in de gnosis van Christus, maar uit Zijn verhaal alleen díe elementen naar voren heeft geschoven waarmee hun machtsblok bevestigd werd — door het de geur van heiligheid te geven.

Ik meen te lezen dat je Hitler weer aan de rechterkant wilt zetten. Corporatisme is rechts want hiërarchisch; je maakt zelf ook de vergelijking met het bedrijfsleven. En esoterie is ook rechts, want elitair; alleen voor ingewijden, en ook sterk hiërarchisch. Het is heel leuk dat het socialisme deze hiërarchie op papier afwijst; in de praktijk is daar geen reet van terecht gekomen. Heeft het socialisme en "de klassenstrijd" in de praktijk niet altijd geleid tot precies deze machtsstructuren, waarin De Leider als een larger-than-life figuur erin geramd moest worden? In hoeverre zijn al die afbeeldingen van Sovjetdespoten geen reausachtige bidprentjes? En over elitarisme gesproken; is de klassenstrijd niet heel vaak aangezwengeld door "ingewijden" uit de elite? Waren veel studenten die in de jaren 70 dweepten met Mao niet kindertjes uit de ontwikkelde bovenlaag, die waren "ingewijd" in de "heilige kennis", waarmee zij nietsvermoedende havenarbeiders tot stakingen probeerden aan te zetten?

op 21 03 2005 at 15:05 schreef tatra:

Lagonda, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Alles samengevoegd lijkt Hitler me een figuur die niet alleen esoteri strikt instrumenteel benaderde, maar dat ook deed met socialisme en kapitalisme, evolutieleer en wat meer. Het is flauwekul dat Hitler een rasechte socialist was, maar ik begrijp de boodschap. Mijn reactie was overigens allerminst bedoeld om een lans te breken voor Soviet stijl socialisme, zoals jij geen lans breekt voor bijvoorbeeld neoliberaal Pinochet. Tenminste, dat neem ik aan.

Wat een "kanker vergelijking" met corporatisme heeft te maken wordt misschien duidelijk in de reactie van Lagonda.

En Maine, is dat niet zo’n oord in Noord Amerika? Dan weet ik waar de vrieskou vandaan komt. Leuk gevonden zeg, die woordgrap! Geert Makkelijk! Daar zeg je alles mee! En dat dan wel consequent herhalen natuurlijk! Ook een leuke: (s)links! Kende je die al? Er zijn zoveel leuke woordgrapjes!

op 21 03 2005 at 15:55 schreef lagonda:

Ach tatra, de mening dat Hitler zijn socialisme slechts instrumenteel gebruikte, dat komt op mij alweer over als een omkering. Zo van: kijk, socialisme is zo prachtig, dat je er zelfs smerig fascisme mee kan verkopen. Het staat voor mij vast dat Hitler zeer weloverwogen, en met grote kennis van zaken zijn massahypnose heeft voorbereid en uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat de einddoelen die hij voorstond, zijn idealen dus, een sterk socialistisch karakter in zich dragen. Dit geeft aan dat hij deze socialistische principes niet alleen instrumenteel gebruikte, maar ook daadwerkelijk wenste voor zichzelf en zijn volk. En dit is nog maar een kant van het verhaal; de andere kant wordt geleverd door het volk, dat zich inderdaad precies zo gedraagt zoals dat door socialistische doctrines wordt voorspeld. Een bijkomstigheid die altijd wordt weggelaten is dat vergaande socialisatie vreemd genoeg leidt tot fascisme en onverdraagzaamheid. Dit is de paradox waarmee het socialisme zich keer op keer in de staart bijt; een stelling die bewezen wordt door een blik te werpen op haar treurige erfenis.

Overigens vind ik dit soort discussies weinig interessant, omdat ze vaak blijven steken in issues rond nomenclatuur. Nee, ik ben geen Marxist, ik ben een Neo-Maoistisch Collectivist, dus waar hebben we het over, ja? Waar het mij met name om gaat, is de onzinnige links-rechts benadering op te blazen. Daar wordt steeds iedere discussie mee gegijzeld, omdat elk weerwoord gelijk als "populistisch en fascistisch" in de rechtse hoek wordt gezet. In mijn optiek is er een veel zinvollere tweedeling te maken tussen dwang en verlichting. Voor mij zijn socialisme, fascisme, communisme, en (exoterische) religies als de islam of het christendom allemaal loten aan dezelfde tak. Al deze stromingen hebben gemeen dat een kleine club SM-meesters, gezwicht voor hun totalitaire driften, gaan uitdokteren hoe de grote groep zich dient te gedragen, en wat zij moet denken.

Alles terugvoerend tot de bron is DIT de reden waarom Geert Mak leugens verkoopt; omdat hij wil bepalen hoe een ander denkt, omdat hij wil bepalen hoe de werkelijkheid van een ander eruit ziet, omdat hij wil sturen en dwingen en heersen. Men MOET zich naar hem richten — dit is wat hij daadwerkelijk wil, en hij verraadt dit doordat hij moedwillig leugens aanwendt. In essentie is dit dezelfde perverse neiging die je tegen kunt komen bij de Kerk die ter controle op seksuele zonden het liefst een continu cameratoezicht zou wensen op de geslachtsorganen van haar kudde, of bij Khomeiny die zijn volgelingen zelfs voorschreef hoe vaak ze hun reet mochten afvegen (sic!). Het is de drang tot vergaande controle van de ander, en het verraad een zwakke, onvolgroeide en perverse geest.

op 21 03 2005 at 17:18 schreef Richard:

Klopt, en nu raaskalt die Jan Marijnissen van de SP ook weer dat er een nieuwe elite moet opstaan die het volk kan leiden. Hitler was wat de communisten betreft ‘rechts’ maar dat is iedereen die zich rechts van de extreem-linkse communisten bevindt. Het feit dat Hitler na de oorlog rechts werd genoemd geeft wel aan welke club er al die tijd aan de macht is geweest. Was het niet in de politiek dan toch zeker in de media en op de universiteiten.

op 21 03 2005 at 17:18 schreef tatra:

Socialisme kwam op in de negentiende eeuw als reactie op de industialisering. Ik weet ook wel dat bepaalde aspecten van de verzoringstaat van de liberalen afkomstig zijn (zwervers geven maar troep), maar toch staat het voor mij vast dat socialisme (ook) een positieve rol heeft gespeeld. Ik geef toe dat dat het geval is in landen waar het socialisme nooit de absolute meerderheid heeft gekregen. Waar dat wel het geval was ging het inderdaad mis. Voorbeelden van een verziekte kapitalistische maatschappij zijn er ook veel, maar dat was voor de komst van het socialisme, dat daar een succesvol idee tegenover stelde.

Ik vind je herdefiniering van links trouwens wel interessant. In je aanvankelijke stuk ging het meer om uiterlijkheden, dat moet ik wel kwijt.

Ik heb dat boekje van Geert Mak even gelezen en ik kan me er niet heel druk om maken. Je zegt dat hij anderen zijn waarheid wil opdringen middels leugens en verdraaing van de feiten. Hij verwijt anderen precies dat. En zo draait het van alle kanten om illusies en hou ik mijn bullshit meter goed in de gaten. Die sloeg overigens bij Geert Mak ook herhaaldelijk in het rood, daar niet van.

op 21 03 2005 at 17:55 schreef lagonda:

Oh, ik vind het socialistische streven om niemand maatschappelijk uit de boot te laten vallen ook heel mooi, al was het maar omdat mensen die niks te verliezen hebben vaak voor de grootste problemen zorgen binnen een samenleving. Ik krijg alleen de horrors als ik zie hoe er nogal wat lieden rondlopen die de voorgekookte mantra’s uit hun ideologie met behulp van dwang en misleiding willen laten prevaleren. Dan verlies je gelijk de realiteit uit het oog.

Ik las nog niet zo lang geleden het boekje van Rosenmuller over zijn maoistische studententijd; hoe trots zijn kluppie was over een fanbrief van Pol Pot, terwijl in die tijd al lang bekend was dat deze fijne vent een kwart van zijn bevolking naar een andere wereld had geholpen. Rosenmuller koos er bewust voor dat toen niet te willen zien, en in zijn biografie probeert-ie daar nog steeds te angel uit te halen. Begrijpelijk, maar het toont weinig karakter; hij zou zich toch de ballen uit zijn broek moeten schamen. Precies die blinde vlek die mensen zichzelf kunnen aanmeten om hun gelijk in stand te houden, daar ril ik dus van.

Ja, mijn column gaat over uiterlijkheden, over de waan van de dag; daar is het immers ook een column voor. Geert Mak is nu natuurlijk even de issue van de week, maar het is maar een tentakeltje van de octopus. Ik kan me drukker maken om het hele maatschappelijke kader waarin hij is ingebed. De vanzelfsprekendheid waarmee steeds weer dezelfde starre denkbeelden erdoor worden gedrukt, en er steeds weer impliciet of expliciet met het vingertje wordt gewezen, zonder na te denken, als een robot. Brrrr!

op 21 03 2005 at 18:23 schreef Tom Thomas Maine:

Jeetje, ik ben blij dat je ook nog Nederlands kunt spreken Tatra. Maar als we gewoon weer even normale mensentaal spreken, dan wil ik ook graag wat toevoegen.

We kunnen er natuurlijk allemaal zweverige termen op loslaten, maar dat is wederom een prachtige verhulling van de feiten. En de feiten zijn vrij simpel. Ik schreef eerder een reactie voor Trouw, en die past hier mooi in. Dat is mazzel want dan kan ik weer even knippen & plakken…. Ging over Halsema en haar oneliners richting Wilders:

Je kunt natuurlijk heel uitvoerig ingaan op hetgeen Halsema nu weer eens meent te moeten vinden. Maar ik denk dat we de geschiedenis voor zich moeten laten spreken. Ik mag dan ook graag vernemen waar en wanneer het (semi-)communisme een daadwerkelijke bijdrage heeft geleverd aan (wereld)vrede. Als men niet de agressor was (100 miljoen + moorden in 100 jaar), dan werd men moreel gechanteerd om een zogenaamde “sitting duck” te zijn. Maar we moeten vaststellen dat men door de 100 jaar geschiedenis heen zelden andere volkeren aanvielen. Hitler (ook een socialist) zondigde tegen deze regel en mag dan ook niet meer in het rijtje Enver Hoxha, Ernsesto Guevara (als hulpje van Castro), Joseph Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, enzovoort, plaatsnemen. De verbanning voor het uitmoorden van een vreemd volk in de plaats van het eigen volk is uitwijzing naar het zogenaamde rechtse gedachtegoed. Kennelijk een enorme vernedering…. Het is ook heel bijzonder dat een volk dat rilt van het kapitalisme zich laat chanteren en ompraten met dingen als uitkeringen, hetgeen natuur geld is waar men alleen niet zelf voor heeft hoeven ijveren. Ik lees in het artikel overigens reacties die spreken over de argumenten van Halsema… Persoonlijk ben ik nog op zoek naar de argumenten in haar woorden… Einde citaat.

Mag ik overigens opmerken dat Hitler het merendeel van zijn gedachtegoed ontleende aan Marx en zijn schrijfmaatje Engels…. Marx die het jodendom als één van de eerste als “minderwaardig genetisch kapitalisme” betitelde en zo de deur wagenwijd openzette voor de vervolging van de joden. Dat Hitler zo hier en daar wat termen leende om zijn stelling aan te dikken (alsof het wetenschappelijk onderbouwd was), zoals jij ook doet in jouw bloemlezing richting het socialisme (gebruik hoogdravende termen, dan lijkt het nog wat), mag niet verhullen dat hij een rassocialist was. Let’s keep it simple ! Dat doen de socialisten immers ook….

Btw…. Maine is Frans en Tatra nog immer oostblok.

op 21 03 2005 at 18:46 schreef tatra:

Ik vind je "reactie" op Femke Halsema nogal verward. Het is geen reactie en dat zeg je zelf in je eerste zin al. Het is eerder een idee dat jij blijkbaar graag ventileert of het nu ter zake doet of niet. Succes daarmee Tom Thomas.

Heb jij trouwens iets tegen het voortmalige Oostblok ofzo? Weet je wat, ik vind eigenlijk dat je maar wat uit je nek ouwehoert. Met behulp van simpele woorden, dat geef ik je wel na hoor.

Geert Mak zegt ook steeds: het is gewoon een feit etc. Dat hebben jullie in elk geval gemeen, Tom. Maar je verkeert in goed gezelschap hoor, want Mak’s boek is heel populair, hoorde ik, en hij weet het ook allemaal in Jip en Janneke taal te zeggen, dus hey, daar heb je nog een overeenkomst. Verdomd, en jullie beiden leggen dwangmatige nazi analogieen. Ben jij soms Geert Mak?

op 23 03 2005 at 15:13 schreef lagonda:

Zeg, dat is toch geen in elkaar geflanste jij-bak die ik daar zie?

op 23 03 2005 at 15:55 schreef tatra:

Sorry voor die lullige qualificatie.

De humor van Tom Thomas haalde me even uit mijn concentratie.

Maar wat moet je nou met iemand die mijn manier van redeneren met die van Hitler vergelijkt (zie zijn laatste bericht)? Dat legt zo’n discussie een beetje stil. Ik hou er gewoon niet zo van om met Hitler vergeleken te worden.

Ik heb het boekje van Geert Mak trouwens uiteindelijk wel met plezier gelezen. Ik zie eerder een soort Christelijke manier van denken erin doorsijpelen dan een socialistische. God, wat een Christelijk boekje.

op 24 03 2005 at 16:05 schreef Peter Breedveld:

Maks zelfoverschatting is inmiddels groteske proporties gaan aannemen, lees ik op http://www.villamedia.nl:

Mak vreest chaos door uitleg

UPDATE Geert Mak wil het AD pas antwoord geven op 50 kritische vragen van de krant over Maks pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid als de storm wat is geluwd. Hij noemde de vragen wel "serieus" maar Mak vindt dat een pamflet zijn eigen rol moet vervullen in de discussie. "Als ik nu op alles ga reageren, ontstaat er een volstrekte chaos. " Bron: AD

op 05 04 2005 at 09:53 schreef Joris Atterveld:

Ik vrees het ook

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS