Home » Archief » Fijn stof


[19.11.2005]

Fijn stof

Willem de Zwijger

alh4 (100k image)

Politieke correctheid is het vasthouden aan standpunten die in strijd zijn met de feiten. Standpunten als: gaswinning onder de Waddenzee is schadelijk, marktwerking in de stroomsector is goed voor de consument, er zijn geen problemen met de islamitische culturen, loonmatiging is goed voor de economie, Europa is in zijn huidige vorm goed voor ons, de Ecologische Hoofdstructuur is goed voor de biodiversiteit, het is erbarmelijk gesteld met de luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit was vorige week (16/11) aan de orde in de Tweede Kamer. Luchtkwaliteit is een heikel punt. Er kwam vanuit de EU-comitologie een richtlijn uit de lucht vallen, die in Nederland – en uitsluitend hier – zo werd geïmplementeerd dat de Ruimtelijke Ordening (nieuwbouw) er ondergeschikt aan werd, en vervolgens legde de Raad van State het grootste deel van de bouw in (vooral) de Randstad stil.

Het draait allemaal om Fijn Stof. Onder meer vanuit de milieubeweging wordt beweerd dat er jaarlijks 18000 mensen tien jaar eerder overlijden door Fijn Stof in de lucht. Zie echter de website van de Vrijspreker, hier en hier, voor de ontmaskering van deze beweringen. Op 17 november nog schrijft ‘arts-toxicoloog’ Tordoir in een brief in de NRC, dat recent onderzoek uitwijst dat een norm voor de hoeveelheid fijn stof in de lucht helemaal niet te verdedigen is:

“Al met al zijn de Europese grenswaarden voor fijnstof dus nog krakkemikkiger (…) en kunnen ze nog minder de draconische effecten op het bouw- en ontwikkelingsproces in Nederland legitimeren.”

Bovendien is slechts vijftien procent van het Fijn Stof van binnenlandse, door de mens veroorzaakte aard. dertig procent is import, en vijfenvijftig procent is van natuurlijke oorsprong (zeezout, zeezand etc.). Van die vijftien procent is slechts twee procent afkomstig van diesels in het verkeer en uitsluitend daar gaat de hele discussie over. Roetfilters! Al zou je alle dieselverkeer, of zelfs alle verkeer stilleggen, dan zou dat geen invloed van betekenis hebben op de totale Fijn Stof-belasting.

Dat alles deert de Staatssecretaris van Milieu, van Geel niet. Hij doet er alles aan de koppeling van Milieubeleid aan Ruimtelijk Beleid, die feitelijk neerkomt op een onderschikking van Ruimte aan Milieu, te handhaven. Dat is begrijpelijk, want de voornaamste bron van macht voor van Geel (en zijn ambtenaren) is nou juist om met behulp van de vanuit Brussel gedropte EU-richtlijnen ontwikkelingen te frustreren en milieumaatregelen – overbodig of niet – door te drukken, en hij vindt daarbij de milieubeweging aan zijn zijde. In een echte, politieke, democratische afweging, waarin de feiten aan bod zouden komen, zouden van Geel en zijn bondgenoten geen schijn van kans hebben.

Nu is het verplicht monteren van roetfilters nooit verkeerd, en het kost ook niet veel, maar het is alarmerend dat van Geel, Links (behalve dat ene PvdA-kamerlid) en de milieubeweging er niet tegenop zien de ruimtelijke en economische ontwikkeling – de welvaart, werkgelegenheid en woningen van miljoenen – te gijzelen met een ondemocratische EU-richtlijn als breekijzer en excuus om insignificante milieupunten te scoren.

Duyvendak van Groen Links gaat zelfs dit niet ver genoeg. Hij is, volgens de NRC (17/11) “zo ontevreden, dat hij aankondigde dat zijn partij naar eurocommissaris Dimas stapt “om hem duidelijk te maken dat Nederland niet doet wat het moet doen”.”

Groen Links heeft duidelijk de uitslag van het Referendum niet begrepen. We willen geen Brusselse dictaten, geen U-bochtpolitiek van belangen en ambtenaren die via Brussel gedaan krijgen wat ze binnen de Nederlandse democratie niet kunnen binnenhalen, en al helemaal geen kamerleden die nog een keer een U-bocht uithalen door naar de EU-bureaucratuur stappen als ze bij de uitvoering van de EU-richtlijnen in het Nederlandse parlement hun zin niet krijgen.

De minimale eis die we aan kamerleden stellen is toch wel dat ze democraat zijn.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 19.11.2005 @ 21:45

[Home]
 

3 Reacties

op 20 11 2005 at 03:05 schreef Michiel Mans:

Uit het hart.

7 september:

Aan: zembla@vara.nl
CC: diverse fracties, politici

Geachte redactie,

De Zembla uitzending van afgelopen week ging over de luchtverontreiniging. Door o.a. de aangescherpte eisen binnen de EU vallen een aantal wijken, met name in het drukke verkeer en industriegebied rond Rotterdam, binnen een onacceptabele grens waar het luchtverontreiniging betreft. De kwaliteit van de lucht heeft een slechte invloed op de gezondheid, vooral kinderen hebben er van te lijden. De auto was de boosdoener, zoals gewoonlijk. Hoewel ik de uitzendingen van Zembla meestal wel kan waarderen leek deze op een ietwat Noord-Koreaanse manier gemaakt te zijn. Er werden wat termen genoemd als fijnstof (PM10 in de CBS statistieken), NOx en N2O. Met name het fijnstof en de Stikstofoxiden (NO en NO2, samen NOx) kunnen de luchtwegen aantasten.

Wat Zembla niet vertelde was in hoeverre die vermaledijde auto al die viezigheid de lucht in blaast. De CBS cijfers laten iets heel anders zien dan de suggestieve reportage van Zembla. Laten we beginnen met het fijnstof, een relatief recent ontdekte term binnen correcte kringen.

PM10: Fijnstof
In 1995 bedroeg de totale PM10 uitstoot 67,2 miljoen kilo, in 2004 was dit 52,2 miljoen kilo. Het aandeel van het wegverkeer was 6,9 miljoen kilo in 2004 (13,2%). Zowel het totaal als het wegverkeer laat een dalende trend zien in deze emissie. Ook binnen de bebouwde kom. Het aandeel van de industrie in 2004 was 8,4 miljoen kilo (16,1%), landbouw 8,5 miljoen kilo (16,3%) en de raffinaderijen 2,8 miljoen kilo (5,4%).

NOx: verzuring en smog
In 1995 bedroeg de totale uitstoot van NOx 592,1 miljoen kilo, in 2004 was dit 511,6 miljoen kilo. Het aandeel van het wegverkeer was 152,5 miljoen kilo in 2004 (29,8%). Ook hier is voor zowel het totaal als het wegverkeer een dalende trend te zien. Het aandeel van de industrie in 2004 was 34,4 miljoen kilo (6,7%), landbouw 2,5% en raffinaderijen 1,8%.

N2O: broeikasgas
Laat een licht stijgende trend zien. Totale uitstoot in 2004 was 57,9 miljoen kilo waarvan 1,56 miljoen kilo (2,7%) door het wegverkeer, 20,6 miljoen kilo (35,6%) door de industrie, 30,8 miljoen kilo (53,2%) door de landbouw en niets door raffinaderijen (‘0,0’ -zal wel marginaal zijn en afgerond).

Zembla wekt met deze reportage de indruk dat het haast alleen het verkeer is dat alle ellende veroorzaakt. Dat klopt dus totaal niet. Het PM10 aandeel van het wegverkeer is maar klein, 13,2%, het NOx aandeel is groter maar nog steeds minder dan een derde van het totaal. Zowel PM10 als NOx laten een dalende trend zien in zowel absolute zin als voor het wegverkeer. In beide gevallen is het de dieselmotor die verhoudingsgewijs voor veel uitstoot zorgt. Opvallend hierin is de uitstoot van minder in het zicht rijdende voertuigen, de landbouwtrekker en dergelijken zorgen voor 42,9 miljoen kilo NOx, dat is 28,2% van het wegverkeersaandeel. Redelijk buitenproportioneel. Ook de bestelwagen is behoorlijk oververtegenwoordigd. Hetzelfde zie je voor de PM10 uitstoot.

Daar zowel in absolute als relatieve wegverkeerszin NOx en PM10 een dalende trend laten zien vraag ik me af hoe het dan kan dat Zembla een toename van verontreiniging en de daarbij behorende gezondheidsproblemen laat zien? Of de gegevens van Zembla kloppen niet, of zijn onvolledig. Verkeerde getallen zijn mogelijk met verkeerde zaken vergeleken. Of mijn gegevens kloppen niet. Hoewel Zembla met de invloed van hoogbouw kwam vond ik dit als deeloorzaak te weinig uitgediept.

Als de totale (verkeers) uitstoot vermindert maar het negatieve effect neemt toe dan moet de oorzaak dus in de plaatselijke concentraties liggen. Daar ook de uitstoot binnen de bebouwde kom volgens de CBS statistieken is afgenomen loont het de moeite om dit nader te onderzoeken.

Mijn speculatie:

Meer hoogbouw houdt het verspreiden van uitlaatgassen tegen waardoor zeer plaatselijk er hogere concentraties schadelijke stoffen blijven hangen. Daar kwam Zembla ook mee. De laatste dertig jaar zijn er ook erg veel geluidswallen gebouwd. Deze hebben een soortgelijk effect. De invoering van de katalysator heeft de auto veel stiller gemaakt, de verbeterde aërodynamica ervan, eveneens. Het verwijderen van geluidswallen kan een positief effect op de vermindering van de concentratie schadelijke stoffen opleveren. Het lijkt me nader onderzoek waard. Het verkeerslawaaiwerende nut van geluidswallen is door de stillere auto minder noodzakelijk geworden. In combinatie met betere hoogbouwplanning (verbouwing) moet zo de oplossing te vinden zijn. Ook een slimmere aërodynamica van hoogbouw kan de situatie verbeteren. De emissie-eisen voor landbouwvoertuigen moeten aangescherpt worden, een deel van de landbouwsubsidie zou hier voor aangewend kunnen worden om de kosten niet alleen op de boeren af te wentelen. Hier valt relatief veel te winnen. Nog een indirecte suggestie. Suikerbieten worden EU gesubsidieerd en beconcurreren de derde wereld op een oneigenlijke manier. Als we de suikerbiet vervangen door koolzaad kan de schonere en ook CO2 ‘neutrale’ biodiesel worden verkregen. Twee vliegen in een klap.

Graag herhaal ik ook nog eens dat er een direct verband is tussen bevolkingsaantal en luchtverontreiniging. Daar hoor je verbazend weinig over. Ik stel afschaffing van de kinderbijslag na het tweede kind voor. Geen geld voor het derde kind, een oplopende toeslag hierna.

Wat me stoort is dat niet alleen Zembla maar ook de politiek met voorlichting komt die regelmatig niet op harde cijfers is gebaseerd of de informatie is eenzijdig en onvolledig. Oplossingen worden veelal in geldklopperij of verkeersbelemmerende maatregelen gezocht. Niet in praktische oplossingen. De roetfilter voor diesels bestaat al een tijd maar is nog steeds geen (EU) wettelijke verplichting. Waar wachten we op?

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

Zembla reageerde niet.

Bron diversen, http://www.cbs.nl

op 23 11 2005 at 18:23 schreef fritzie:

Tijdje terug had ik contact met diederik samson.
het ging toen over windmolens (zeg maar betuwe 2).
Komt ie ineens met het begrip "CO2-prijzen", om de mogelijke, maar vooral toekomstige economische winsten van windmolenparken tussen de vissen te onderbouwen.

Vraag ik aan hem of ik dan ergens CO2 kopen kan of dat het een ander woord is voor belasting heffing.
Hoor ik ineens niets meer van hem.

Gek, he ?

op 23 11 2005 at 18:59 schreef fritzie:

Nu ik toch energiek bezig ben.

Electriciteitscentrales (groot of klein) produceren electriciteit met behulp van een Thermische machine. Ook wel bekend als Gas- of Stoom- turbine.
De onverbittelijke Wet van Carnot vertelt ons van een maximaal rendement van zo’n 30 % aan opbrengst.
Meer kun je uit een centrale niet halen !
Dus we verstoken voor 100 % energie ( kernsplitsing, kolen en gas-verbranding en krijgen daar slechts 30 % aan electrisch energie voor terug.
Oftewel voor uw ene Peertje licht is eerst voor 3 peertjes aan energie verstookt.
Twee peertjes energie worden middels de traag stromende rivieren die gestaag richting Noordzee vervoerd. Transport van thermische energie is namelijk economisch niet haalbaar.

Echter dat is nog niet het hele verhaal.
S’nachts als u de snaveltjes dicht heeft, is bij thuis uw peertje uit. In de centrale, daarentegen, is het nog een drukte van jawelste.
Daar zitten ze met een enorm overschot aan electriciteitsproducten, die ze aan niemand slijten kunnen.
Gelukkig hebben de corrupte bestuurders voor overmaat aan onnodige straatverlichting gezorgd, maar dat lost niet alle problemen op.

Kijken we naar de totale rentabiliteit van een centrale PER ETMAAL, zakt dat beetje rendement nog een stuk lager dan die 30 % tot 20 % misschien ?
Leuk voor de nachtdieren, de luchtvervuiling en de opgewarmde riviervissen.

En wat dacht u van uw electriciteitsrekening ?

Wijkcentrales kennen dergelijke problemen niet.
Deze centrales zijn klein, produceren voor zo’n 3000 á 10,000 huishoudens.
En omdat deze dicht bij de afnemers gelegen zijn, kunnen ze die 60%, die de grote centrales in de rivieren weggooien,wél optimaal gebruiken ! Namelijk Huisverwarming en warmwater.
Nog een extra voordeel is dat deze centrales s’nachts veel makkelijker in productie terug te brengen zijn.
Nadeel is dat men in de zomer met een teveel aan warmte heeft, waardoor een extra investering voor warmwateropslag nodig is. Voor wijkcentrales kom ik op een guestimate van 70 tot 80%.

Maar wat zou beter zijn, denkt u ?
30 % of 80 % rendement?

Gek he dat daar nooit over gesproken wordt….

En over grootschalige windmolenparken moeten we het helemaal niet hebben. Dat is gewoon een economische ramp !

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS