Home » Archief » De dag waarop Links het licht uitdeed


[02.12.2005]

De dag waarop Links het licht uitdeed

Willem de Zwijger

ah0 (115k image)

Deze datum, 23 november 2004, markeert een moment met vijf sterren.

Drie weken daarvoor, op 2 november had het islamitisch terrorisme zich in Nederland gemeld, terrorisme van een nieuw type bovendien: gepleegd door een radicale moslim van binnenlandse oorsprong, en gericht tegen een bekende vrijspreker in plaats van tegen anonieme massa’s zoals eerder in New York en Madrid. Het effect op de vrije meningsuiting was dan ook dramatisch, en intimiderend.

Fortuyn werd omgebracht door iemand die meende op te komen voor de pelsdieren, maar de moordenaar van van Gogh wilde een essentieel onderdeel van onze grondrechten buiten werking stellen, namelijk dat we onze mond hielden over zijn geloof, en hij slaagde daarin in aanzienlijke mate.

Mohammed B. kreeg daarbij al snel steun uit onverwachte hoek. De gereformeerde Minister van Justitie Donner stelde naar aanleiding van 2 november op een CDA-congres voor het vanaf de jaren ’60 slapende strafrechtelijk verbod op ‘smalende godslastering’ te heractiveren: hij was de eerste meelifter op de bagagedrager van Mohammed B.

De partijen die tot dan toe doorgingen als seculier (LPF, VVD, D66 plus de drie linkse partijen) waren woedend, en Lousewies van der Laan (D66) hun spreekbuis:

“Er is grote onzekerheid, veroorzaakt door extremisten die onze vrijheid ondermijnen. Dat is zeer ernstig, maar in plaats van zich daarop te richten, zegt de minister van Justitie op een CDA-congres dat hij een stoffig, nauwelijks gebruikt wetsartikel over godslastering wil gaan oppoetsen. Waarom kiest de minister dit moment om die discussie te openen? Wil hij de onzekerheid vergroten? Welk signaal denkt de minister uit te sturen richting de extremisten die onze vrijheid van meningsuiting willen beperken? Is het zijn doel om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken?”

De Wit van de SP:

“Het is niet de taak van een moderne pluralistische democratische rechtsstaat, de aanhangers ener godsdienstige overtuiging een speciale bescherming te verstrekken, die hij de aanhangers van bijvoorbeeld een politieke overtuiging onthoudt. Dit is een citaat uit het proces tegen Gerard Reve.”

Wouter Bos (PvdA):

“Wij hebben geen enkele behoefte aan een verbijzondering of een verscherping van de algemene normen die in de wet zijn vastgelegd betreffende het tegengaan van kwetsen, smaad of belediging. Als er straks sprake zou zijn van een concreet voorstel om een artikel dat nu in de wet staat, dat wel die indruk wekt en dat helemaal geen toegevoegde waarde blijkt te hebben ten opzichte van deze normen, uit de wet weg te halen, zullen wij dat steunen.”

Jan Marijnissen (SP):

“Mijn fractie zal elk initiatief om het wetsartikel te schrappen, steunen. Het land is in verwarring. Dat hebben wij vorige week in het debat ook al vastgesteld. Als het land in verwarring is, mag van het kabinet leiderschap worden verwacht. Ook mag worden verwacht dat het kabinet pal staat voor de vrijheden die deze democratie kenmerkt. Dan is het toch raar dat de zondag na het debat zo uitgebreid wordt gesproken over het plegen van een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Is dat niet een impliciet signaal aan degenen die steun hebben verleend aan de moordenaar, en dat misschien nog doen, dat het kabinet eigenlijk ook vond dat Van Gogh over de schreef ging?”

Er kwam een motie van Lousewies van der Laan (D66), Marijke Vos (Groen Links) en Joost Eerdmans om te streven naar het schrappen van het verbod op ‘smalende godslastering’. Later, volstrekt onopgehelderd, trok Vos haar handtekening terug.

Op 23 november werd over de motie-van der Laan (nr. 29800-VI, nr. 52); gestemd. Hier enkele stemverklaringen:

Jan de Wit (SP):

“De fractie van de SP heeft de afgelopen dagen bij herhaling duidelijk gemaakt wat ons tandpunt is over artikel 147 inzake smalende godslastering. Mijn fractie is van mening dat dit artikel geschrapt kan worden. Echter, wij vinden dat het debat daarover op een onhandige manier is gestart. Bovendien vinden wij dat het debat op een onjuist moment plaatsvindt en dus ook de stemming. Het land is nog steeds in verwarring naar aanleiding van de gebeurtenissen op 2 november jongstleden. Wij vinden dat er een verkeerd signaal van uitgaat indien wij op dit moment over deze motie van mevrouw Van der Laan zouden stemmen. Onze voorkeur heeft het veeleer om het debat daarover te voeren op het moment dat wij in de volle breedte en in alle rust het debat over artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 9 (vrijheid van godsdienst) aan voeren. Mijn fractie zal daarom tegen de motie van mevrouw Van der Laan stemmen.”

Femke Halsema (Groen Links):

“Het artikel over godslastering is een dode letter in de wet en kan wat GroenLinks betreft verdwijnen. Dit hebben wij vorige week in het debat verdedigd en daarbij hebben wij ook steun gegeven aan de motie-Van der Laan. Onze steun betrof echter niet de partijpolitieke prestigekwestie die daarna is ontstaan. Nu het schrappen van een ruim vijftig jaar oud en niet gebruikt artikeltje door sommigen wordt verdedigd als de lakmoesproef van politieke correctheid [sic/wdz], wordt het gedram.”

Wouter Bos (PvdA):

“Ik concludeer daarom het volgende. Het echte debat over grondrechten, inclusief de vrijheid van meningsuiting en de vraag naar de grenzen van die vrijheid van meningsuiting, moet nog steeds plaatsvinden op een beter moment met meer tijd, meer zorgvuldigheid en meer aandacht dan bij een vragenuurtje of tweede termijn van een Justitiebegroting mogelijk is. (…) Met het oog op deze overwegingen zal de PvdA tegen de motie van mevrouw Van der Laan stemmen.”

Marijnissen bijvoorbeeld, constateerde op 12 november nog dat het land in verwarring was, de politiek dus leiderschap diende te tonen voor de vrijheden die de democratie kenmerken en dat het handhaven van het verbod op godslastering daarmee een impliciet signaal zou zijn aan de tegenstanders van de democratie. Partijgenoot de Wit zag op 23 november dat het land nog steeds in verwarring was, en verklaarde dat volgens de SP juist van het willen afschaffen van het verbod een verkeerd signaal zou uitgaan.
Het debat moest, volgens de sprekers van links, maar eens in alle rust, tijdens een echt debat over de grondrechten worden voortgezet. Het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, waar van Gogh voor was vermoord, werd op sterk water gezet.

De gevolgen van deze capitulatie waren dramatisch. Een enkeling zegde zijn partijlidmaatschap op, dat was het ergste niet, maar vervolgens ging de beerput open. Op 30 november 2004 publiceerde Geert Mak een artikel in NRC-Handelsblad waarin de islamcritici uit “kelders” naar het daglicht toekropen, en later werd deze gedachtengang uitgewerkt in een ‘pamflet’ waarin van Gogh postuum werd zwartgemaakt en vrijdenkers stelselmatig in verband werden gebracht met het bruine gedachtengoed uit WO II. Het echte probleem was volgens Mak niet dat op 2 november de grondrechten ernstige averij hadden opgelopen – we waren nu eenmaal ‘gedoemd tot kwetsbaarheid’ – maar dat de moslimminderheden doelwit waren van vreemdelingenhaat en racisme.

In die gedachtegang was veel geoorloofd, en een stoet scribenten en columnisten nam de voorstanders van vrijheid en grondrechten onder vuur met een heel rijtje scheldwoorden: fascisten, racisten, haatzaaiers, vrijheidsfundamentalisten, hysterici, neo-Jacobijnen, beeldenstormers en Volksnationalisten. De ‘vrijheidsfundamentalisten’ zelf werden nauwelijks meer gehoord, op een enkeling als Afshin Ellian na, niet alleen omdat ze bij gebrek aan ruggesteun en bescherming vanuit de staat hun leven niet zeker waren maar ook – bleek later uit wetenschappelijk onderzoek – omdat de krantenkolommen voor hen gesloten bleven.

Bovendien, nu de woordvoerders van de liberale, tolerante en seculiere meerderheid goeddeels monddood waren gemaakt, greep de religieuze onderstroom zijn kans om ook op de bagagedrager van Mohammed B. te springen: Maria van der Hoeven kwam met “Intelligent Design” als alternatief voor de biologische wetenschap. Agnes van Ardenne wist te melden dat solidariteit met de hongerende medemens toch uitsluitend langs godsdienstige lijnen vorm kon krijgen. Duizend christelijke basisscholen wezen, decennia na Eucalypta de heks, Ti-ta-tovenaar en Catweazle, ineens op godsdienstige gronden het thema “toveren” van de kinderboekenweek af.

En dat echte debat over de grondrechten, waarin volgens links in alle rust de vrijheid van meningsuiting geregeld zou worden? Het zal U verbazen, maar dat is al geweest. Op 22 en 24 februari 2005 debatteerde de Kamer (hier, hier en hier), niet gehinderd door enige journalistieke belangstelling, urenlang over dit thema.

De Partij van de Arbeid, de SP noch Groen Links stelden echter bij die gelegenheid voor de smalende godslastering te schrappen, ze liepen met de grote boog om het thema heen. Elementair kiezersbedrog. Klaas de Vries van de PvdA nam het democratisch gehalte van die eerzame SGP maar eens onder de loep (de sigarenrokende Bonders en Gekrookte Rieters zouden in geen geval gaan schieten), en Femke Halsema hield zich zes pagina’s stenografisch verslag lang liever bezig met de Rechten van het Dier dan met de Rechten van de Mens.

Overigens, D66 deed het nauwelijks beter. Lousewies van der Laan was in geen velden of wegen te bekennen, het woord werd voor haar partij gevoerd door Boris van der Ham die evenmin als links met een initiatief kwam. In een uitwisseling van van der Ham met Minister de Graaf – Minister Wie ook weer? – zei de laatste het volgende:

“Al wordt het artikel over godslastering sinds een kleine veertig jaar niet gebezigd, ik ben van mening dat het eruit halen ervan wel eens een maatschappelijk ongelukkige betekenis kan krijgen, nu sinds enkele maanden een gevoelig debat wordt gevoerd. Dat beogen u en uw fractie ook niet.”

En zo kreeg dus de vrijheid van meningsuiting een maatschappelijk ongelukkige betekenis.

Links had op 23 november 2004, toen het er echt om ging, een monumentale gelegenheid de piketpalen van de seculiere samenleving op de juiste plaats in de grond te slaan, en helder te maken dat seculier Nederland zich niet laat intimideren of zijn vrijheid af laat pakken. En liet het moment lopen.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 02.12.2005 @ 17:18

[Home]
 

0 Reacties

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS