Home » Archief » Beuken


[30.08.2006]

Beuken

Willem de Zwijger

Normandi10a (274k image)
No veil is required by Ameer Normandi

Elsbeth Etty verwijt Ellian in NRC Handelsblad van 29 augustus dat hij alle moslims in Nederland ervan beschuldigt au fond terrorist te zijn. Dat is strijdig met de vrijheid van godsdienst:

Vrijheid van godsdienst houdt dus ook vrijheid in van een collectief maatschappelijk gedrag (zoals altijd behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet). Impliciet gaat de Grondwet er dus van uit dat elke godsdienst een totalitair aspect heeft, in zover de belijders zich ook buiten de cultusbeoefening naar religieuze voorschriften moeten voegen.

Ik vraag me af of de Grondwet dat impliciet vindt – hij of zij regelt uitsluitend de verhouding tussen Staat en burgers – maar internationaal recht, waaraan de Grondwet zich onderwerpt, regelt in elk geval het recht op vrije godsdienstkeuze, en daarmee op afvalligheid. Dat zou, in geval van de islam, in strijd met de ‘religieuze voorschriften’ kunnen zijn. Bovendien is er meer tussen hemel en aarde dan de Grondwet en ieders verantwoordelijkheid voor de wet, zoals cultuur, en de huidige Nederlandse cultuur is in strijd met een eventuele godsdienst of levensovertuiging met totalitaire trekken – die bijvoorbeeld zijn aanhangers tegen hun wil dwingt tot het niet drinken van alcohol, tot het dragen van een hoofddoek of tot het afzien van de partner van hun keuze.

Etty’s punt is dat door de islam tot uiteindelijk politiek en gewelddadig te verklaren alle moslims tot potentiële terrorist worden bestempeld, en dat dat niet opschiet qua integratie. De oplossing van deze kwestie is niet dan maar niets te zeggen en collectief totalitair gedrag te accepteren, maar dezelfde strategie te kiezen als die van vrijdenkers door de eeuwen heen en de recente Nederlandse aanpak met ingang van ‘Zo is het’ in 1962, namelijk zo hard mogelijk beuken op de officiële leer in de hoop dat de gelovigen hun geloof aan de wilgen hangen of het althans voor zichzelf zodanig invullen dat het verenigbaar is met de moderne, Westerse samenleving. Die aanpak – het beuken als vroedvrouw van culturele samenhang – is in dit land met katholieken en protestanten in de laatste halve eeuw goed geslaagd, en zo moet het ook met moslims. Juist appeasement, het met rust laten, leidt tot eilanden van collectief religieus totalitarisme die een ernstige bedreiging zijn van de maatschappelijke cohesie. Dat laatste zou in het belang kunnen zijn van de islam, maar zeker niet van de moslims.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 30.08.2006 @ 10:51

[Home]
 

22 Reacties

op 30 08 2006 at 11:20 schreef elten:

Ik zie in dat ‘beuken’ niet veel heil.

Het is maar de vraag of dat ‘beuken’ in de jaren zestig geleid heeft tot secularisering, of er een uiting van was.

Er waren ook mensen zoals Fons Jansen en Godfried Bomans die een vorm van zelfspot op kerkelijk (katholiek) gebied bedreven. Wellicht ook aan protestantse zijde, maar daar ben ik minder bekend mee. Zulke mensen vind je niet binnen de moslem gemeenschap, voor zover mij bekend.

Het is ook nog maar de vraag in hoeverre het sluiten van de moslemgelederen tov de NL samenleving, te wijten is aan starre religieus-culturele opvattingen, die eruit gebeukt moeten worden, of het gevolg is van externe zaken, zoals aggressieve VS politiek in het Midden Oosten en Centraal Azie, steun van de VS voor ondemocratische Sunnitische regimes (Egypte, Saudi Arabie, etc.) en de aanmodiging van de VS aan Israel tot het plegen van de door Willem zo uitvoerig gedocumenteerde oorlogsmisdaden in Lebanon. (Allemaal beleid waar de Nederlandse regering kritiekloos in volgt)

In ieder geval blijkt uit studies en commentaren vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat de scheiding van gemeenschappen (moslem vs niet moslem) nauw verband houdt met de groeiende verontwaardiging aan moslem zijde over de de Bush-Blair (en Balkenende) gevoerde buitenlandse politiek, in het bijzonder, Irak, Aghanistan en Lebanon).

(Dit commentaar is ok bij Willem geplaatst)

op 30 08 2006 at 13:27 schreef s.hoekstra:

lees het stuk van paul scheffer in dezelfde krant v van gisteren.

op 30 08 2006 at 15:02 schreef raufvaugel:

Ik stel en dat heb ik niet van mezelf, dat niet elke moslim een terrorist is, maar de meeste terroristen wel moslim.
Ik vind het een gevaarlijke godsdienst en ben blij met figuren als Elian die hun nek durven uit te steken.

op 30 08 2006 at 15:55 schreef Paardestaart:

’t Is toch niet wáar Elten?!
Wat een ongehoord inzicht…!
Het ligt niet aan islam, maar aan het westen, bad uncle Sam voorop. Zo had ik het nu nooit bekeken. Bedankt dat je ons die visie komt mededelen, hier – in deze woestenij waar we kranten, magazines en TV-programma’s die ons in het rechte spoor willen houden moeten ontberen
In elk geval de arabische wereld is het geheel met je eens; daar zuigt men het aangedragen excuusmateriaal op als manna en mede, zodat ze zich nu helemáál nooit meer afvragen of hun heilige schrift het programma van de nationaal-socialistische partij qua perfidie nog in de schaduw stelt, vooral daar dissidente geestelijken in die kringen niets van zich laten horen

Zinloos stuk van die hardleerse Etty.
Inbraak is ook erg tegen de wet, maar je kunt daar als gehoorzaam burger toch het slachtoffer van worden, en als het te vaak gebeurt zul je je moeten teweerstellen – desnoods met een knuppel achter de voordeur
Er klopt natuurlijk ook geen bal van dat verhaal, maar je kunt wel aan de gang blijven

Waarom voelt die mevrouw met dat rooie haar zich toch zo vrij haar visie in het openbaar te ventileren?
Je zou van iemand die zich al eerder publiekelijk godsgruwelijk heeft vergist; er zelfs blijk van heeft gegeven willens en wetens haar ogen te willen sluiten als slordige feiten heel tactloos haar aangeharkte wereldbeeld komen verstoren, wel iets meer bescheidenheid mogen verwachten
Ik bedoel: het zou best nòg eens kunnen gebeuren, toch? Dat vergissen, maar vooral de stalinistische verdringing?

De streling van de macht is zelfs in de wandelgangen eromheen kennelijk onweerstaanbaar
Een gevallen koningin hecht aan haar kroon

op 30 08 2006 at 21:05 schreef Marij van Eck:

@Elten Dat soort reacties zoals van jou begint me zo de keel uit te hangen.
Flikker toch eens een keer op met die onzin om het Westen, met name Bush, Blair en Israël overal de schuld van te geven! Informeer je eens een keer breder.Je hebt een standpunt 100 jaar geleden ingenomen en daar houd je je krampachtig aan vast.Misschien zijn er ook nog andere, bewezen, corrupte politieke regimes, schuldig aan de huidige situatie in de wereld. Misschien spelen zelfs totalitaire, door mannen gedomineerde godsdiensten, een rol in sommige conflicten. Elten, bekijk eens iets van 2 kanten Of ben je daar te beroerd voor? Waarom blijf je eigenlijk in het Westen wonen ? Als landen daarin door, in jouw ogen, vreselijke schoften, geregeerd worden? Of behoor jij tot die verwerpelijke groep mensen die zich ontzettend goed voelen als ze vol begrip reageren op terroristische aanslagen? En met een vinger naar de westerse politiek wijzen? Ik weet het wel zeker als ik jouw stompzinnige reactie lees.
Ik wil eigenlijk zeggen: Val er lezers op deze site niet meer mee lastig. Maar vrijheid, blijheid, dus, please, ga vooral door met jouw "authentieke" manier van reageren.

op 30 08 2006 at 21:14 schreef Duns:

Links in het algemeen, en Elten in het bijzonder, hebben patent op het omkeren van oorzaak en gevolg.

Volgens Elten is de waterschade de oorzaak van de gesprongen waterleiding …

… en is het optreden van Bush in Afghanistan en Irak de oorzaak van radicalisering van de Moslims.

Maar 9/11 ging toch echt vooraf aan Afghanistan en Irak.

op 30 08 2006 at 22:40 schreef Rinus Duikersloot:

Beide stukken van Ellian en Etty heb ik nog niet gelezen maar Ellian(de term islamofascisme wijst weer in die richting) wilt juist de islam ontzien en niet veroordelen omdat hij denkt gematigde moslims zo een uitweg te kunnen bieden. Ik zie dat anders en denk dat eerst de waarheid over de islam onder ogen moet worden gezien door moslims alvorens ze met oprechte hervormingsplannen kunnen komen. Die waarheid is dat Jihad bij alle belangrijke rechtsscholen van de islam een belangrijke plicht is. Etty haalt geloof en gelovigen door elkaar en dat doet de vraag rijzen of ze wel goed heeft geluisterd naar haar held Ayaan Hirsi Ali.
Ibn Warraq heeft het mooi geformuleerd met: er zijn gematigde moslims maar de islam is niet gematigd. Aan de term gematigde moslim kleven echter wat haken en ogen. Wat is precies een gematigde moslim? Is het een onveranderbare eigenschap die op de kinderen wordt overgedragen? Hoe onderscheid je een gematigde moslim van een niet-gematigde? Deze vragen komen aan bod in Defining the "moderate Muslim" van Hugh Fitzgerald.

Van "beuken" alleen verwacht ik echter niet veel(de vergelijking met protestanten en katholieken gaat dan ook niet op) zolang de islam niet serieus hervormd is en de kansen daarop zijn nihil. De islam moet aan banden worden gelegd en er moet een politiek van containment worden gevoerd. Lees meer daarover in Countering the Jihad

op 30 08 2006 at 23:42 schreef Frans Groenendijk:

Ik ben het met de strekking van de reacties op Elten grotendeels eens maar zou toch willen oproepen daar aub niet op deze wijze aandacht aan te besteden.
Elten zelf is niet bereikbaar voor welk argument dan ook. Komt zelfs aan met Fons Janssen en Godfried Bomans die misschien bij de katholieken een rol zouden gespeeld hebben in de afbraak van katholiek fundamentalisme maar geeft zelf aan dat zijn eigen opmerking nergens op slaat door alleen vast te stellen dat vergelijkbare figuren niet bestaan in de wereld van de islam zonder zich daar verder vragen over te stellen.
Het kan voor andere lezers dan E zin hebben om nog eens wat argumenten op een rij te zetten. Maar dat moet dan op een andere manier of je moet dit soort teksten negeren mijns inziens.
Op zich zitten namelijk in de opmerkingen van Etty en de Zwijger interessante aanknopingspunten voor een zinnige discussie. Etty wordt door Willem hier wel heel zacht aangepakt.
De regel
“ Impliciet gaat de Grondwet er dus van uit dat elke godsdienst een totalitair aspect heeft, in zover de belijders zich ook buiten de cultusbeoefening naar religieuze voorschriften moeten voegen.”
..die is toch echt wonderbaarlijk.
Op de eerste plaats eigenlijk al omdat Etty niet duidelijk maakt over welk artikel uit de grondwet ze het heeft. Vermoedelijk denkt ze aan artikel 6. Maar waarom dan in hemelsnaam dat artikel niet gewoon citeren? Ik heb een vermoeden.
“ – 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
– 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
”
Zelf heb ik op dit artikel nog wel wat aan te merken (hier om precies te zijn) maar de grondwet is hier zo veel vrijheidslievender dan Etty suggereert dat mijn kritiek op de grondwet volkomen onbetekenend is in vergelijking met mijn afschuw van wat deze dame hier te berde brengt.
De grondwet begint het artikel met “Ieder heeft het recht”. De grondwet spreekt dus over rechten van individuele mensen. Dat dat recht ook in gemeenschap met anderen “vrij te belijden is” doet daar niets aan af. Er is absoluut geen sprake van dat in artikel 6 er gezag wordt toegedacht aan godsdienstige organisaties of gemeenschappen over de individuele leden.
Een leugenachtige verdraaiing dus. Mijn vermoeden is dus dat Etty de grondwet niet citeert omdat ze hem anders niet zo zou kunnen interpreteren.
Daarnaast reageert ze op de analyse van Ellian goed beschouwd uitsluitend met retorisch bedoelde vragen in plaats van met alternatieven of antwoorden. Ongehoord.
De ergste is de slotregel:
“Vraag aan Afshin Ellian: als er geen gematigde islam bestaat, maar er bestaan wel gematigde moslims (wat niet valt te ontkennen), zijn dezen dan afvallig? Wilt u hen uitleveren aan “de baardmannen”?”
Het is een variatie op “wanneer bent u gestopt met uw vrouw te slaan?”. In de vraag wordt een veelheid aan impliciete beweringen gestopt. Het is helemaal geen vraag.
Door dit misselijkmakende gedraai leidt Etty de aandacht af van het meest uitgesproken terroristische aspect van de islam; het aspect waardoor de hoofdstromingen in de islam terecht vergeleken worden met het fascisme: de doodstraf voor afvalligheid. (hoewel: binnen het fascisme was dit wel praktijk maar geen onderdeel van de leer..)
Afvalligheid is een begrip dat door de baardmannen wordt gehanteerd. Het is doodsbedreiging tegen (anders)denkenden. Het is vergoelijken van of zelfs oproepen tot moord. Het is tijd dat dat tot een belangrijk aandachtspunt gemaakt wordt voor justitie.
Door op de kern van Ellians betoog (“de islam had reeds bij zijn geboorte een politieke verschijning”) met woordspelletjes en zelfs de grondwet te verdraaien door te suggereren dat deze totalitaire controle van zich als godsdienst afficheren organisaties of gemeenschappen over hun deelnemers werkt zij mee aan het uitleveren van de gematigde moslims aan de Qaradawi’s van deze wereld.
Onder wiens leiding staan trouwens al die gematigde moslims, wier bestaan niet te ontkennen valt (en door mij ook niet ontkend wordt), in de ogen van mevrouw Etty? Taha?

Misschien nog maar eens proberen aan te bieden aan het NRC. Wie weet.

op 31 08 2006 at 12:16 schreef Frans Groenendijk:

Af en toe snap ik jou echt niet Rinus.
Eerder heb je in deze kolommen al eens betoogd dat Bush het aantal Iraakse slachtoffers van de oorlog te hoog voorstelde.
Nu ga je zelfs suggereren dat Ellian de islam wil ontzien.
Onbegrijpelijk. Doet me een beetje denken aan the life of Brian. "I thought we were the popular front?". "Peoples front!"

op 31 08 2006 at 12:50 schreef ReneR:

Het thema van dit onderwerp is "beuken" oftewel de vraag of we gewoonweg niet eens radicaal de vuile was van elke religie en de islam in het bijzonder buiten moeten zetten.

Ik ben daar een groot voorstander van Ja.

De vraag luidt alleen nog; wat we daar met z’n allen voor over hebben. Hoeveel fatwa’s die op mensen zullen worden geplakt hebben we daarvoor over. Hoeveel bommen en doden en doodsbedreigingen mag dit land in onze ogen daarvoor gaan betalen of het risico lopen. We kunnen ook beter van tevoren alle ambassades maar terugtrekken uit risicolanden.

Want als we het gaan doen, dan krijgen we een tijd lang de deense cartoontoestanden in het kwadraat. Maar dat nog veel liever dan te zwijgen als het graf. Dat nog liever; dan steeds maar weer toe te moeten kijken hoe een aftandse religie hier steeds meer zijn wil op komt leggen en de klok terug wil draaien.

Fortuyn gaf het goede voorbeeld door in het openbaar de islam een achterlijke godsdienst te noemen. Op deze weg moeten we met z’n allen doorgaan en gewoon kunnen zeggen en schrijven waar het op staat. Wie zich met geweld hiertegen wil gaan uiten; die moet men voorts de-naturaliseren en subiet met de eerste trein richting Mekka sturen. Kan men zich daar direct gaan beklagen en ritueel een paar stenen gooien.
Eens kijken hoe diep dat fucking-geloof zit bij die gasten, als ze direct in de portemonaie worden geraakt zonder dat nederlandse paspoortje. En als dat niet kan van de wet, dan wordt het tijd om dat eens flink te veranderen. Met name dat artikel 1, waar ik ook dood en doodziek van wordt.

op 31 08 2006 at 13:11 schreef Frans Groenendijk:

@ReneR. Wat heb je tegen artikel 1 van de grondwet?
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
De crux zit hem in "in gelijke gevallen".
Daardoor is het een heel algemeen artikel dat een globale intentie uitspreekt. Niks mis mee.
Dat artikel heeft niets te maken met het feit dat bepaalde lieden volkomen onterecht op zaken het etiket discriminatie plakken. Ik denk aan het stukje van Peter over lieden die klagen over bekeuringen voor verkeersovertredingen. Vanwege dat soort onzin wil je toch de grondwet niet aanpassen?

op 31 08 2006 at 16:57 schreef cornee:

Elten krijgt een nattebroek van revolutie en het moorden in naam van een ideologie, dan mag alles, alleen moet ie het nog even recht praten.

op 01 09 2006 at 03:30 schreef Rinus Duikersloot:

Elsbeth Etty heeft ook eens op de radio gezegd dat Paul Cliteur streeft naar een verbod op het belijden van godsdienst omdat hij streeft naar het afschaffen van het grondwetsartikel over de vrijheid van godsdienst. Totaal van de zotte natuurlijk die bewering want de vrijheid van godsdienst wordt al voldoende gewaarborgd door de vrijheid van meningsuiting.

http://www.ikonrtv.nl/radio747live/program.asp?lIntEntityId=120

(doorspoelen naar 19 minuten)

op 01 09 2006 at 11:48 schreef Frans Groenendijk:

De interessante vraag is wat moet worden verstaan onder "het belijden van godsdienst". (of nog interessanter: het belijden van een levensovertuiging).
Wanneer je daaronder verstaat het uit mogen oefenen van gezag over geloofsgenoten klopt dit verhaal met de column in de NRC. (en is Etty echt een goede kandidaat voor dimwit van de maand).
Van de opiniepagina heb ik inmiddels bericht gekregen dat ze "andere bijdragen over dit zelfde onderwerp" publiceren…
Ik kijk er met belangstelling naar uit, want ze zijn nog niet verschenen.

op 01 09 2006 at 13:21 schreef ReneR:

@ Frans G.

Het artikel 1 behoeft een uitbreiding zoniet aanpassing. Omdat in de praktijk al blijkt, dat het een farce is. Artikel 1 wordt zelfs met behulp van de rechter; die de school in Amersfoort gelijk gaf; geschonden. Ik vind dat je een discriminerende religie mag terugdiscrimineren. Verder moet een grondwetartikel maar voor 1 uitleg vatbaar zijn.

Ik ben erg voor de opmerking van Cliteur; maar dan wel dat het belijden van een godsdienst zich moet beperken binnen de muren van je huis en niet daarbuiten. Hetzelfde eigenlijk als met sex. Het dragen van een religieus symbool zoals een kruis of pentagram wil ik daarbij ontzien.
Het artikel van de vrijheid van mening is geen goede waarborg geweest (Rinus) blijkens de ophef rond de cartoonrellen; de zelfcensuur van de pers hierin alsook het verbieden van carnavalswagens, die dit onderwerp eventueel wilden aansnijden.
Dan hebben we nog Madonna; die met haar optredens in Europa al menig religieuze groepering achter haar kont zal krijgen als ze het waagt om met haar lijf zichzelf om een kruis te wringen NOU EN?? Zo ver zijn we in het beschaafde en tolerante Europpa al met zijn alllen gezakt en in Nederland ondanks die fraaie artikelen in de grondwet.

op 01 09 2006 at 16:20 schreef josie:

Divided Hearts
The ‘comfort’ of knowing that most Muslims don’t wish us dead
September 11, 2006

By THEODORE DALRYMPLE

On the day on which the plot to blow up ten airliners between Britain and America was revealed to the public, I took a long taxi ride in a British city in which a good proportion of the taxi drivers are Muslim. My driver was Muslim, and I had more than enough time to talk to him.

We lamented the state of the world in general, and in particular the uncontrolled and vile public drunkenness of British youth that makes the life of taxi drivers a hazardous misery once the sun goes down. (It so happens I was on my way to a prison to prepare an entirely pointless medical report on a young man who, while drunk, had attacked a taxi driver.)

“I think religious belief makes people behave better,” he said. “Provided no one tries to compel anyone else or uses violence.”

Amen to that: I agreed with him, though secretly I thought the chances slender of a religious revival among debauched British youth. The driver was a kindly, well-mannered man, and the classic immigrant success story: His children had progressed without difficulty into the professional middle class. He was, then, the archetypal moderate Muslim, whose public representatives Mr. Blair’s government so persistently seeks, in the forlorn hope that they will do the security services’ work for them.

Despite my liking for the driver as an individual, whom I adjudged sincere in his moderation, I could not entirely disembarrass myself of a residual prejudice against him: He was, after all, a Muslim, and I recognized in myself something discreditable that has become visceral, not under fully conscious control, namely a distrust of more than a billion people because of their religion.

It was not always so. In my youth and young adulthood, I traveled widely in the Muslim world—in the Middle and Far East, Central Asia, and parts of Africa—and I was not aware of any anti-Islamic feeling whatsoever. On the contrary, I saw—superficially, no doubt, for I spoke none of their languages and did not tarry long—many virtues in the people among whom I traveled. They (by which, of course, I mean the men) were usually extremely dignified and very hospitable. I feared for neither my safety nor my possessions while among them. Even in Nigeria, where the people cheerfully said of themselves, “There is no such thing as an honest Nigerian,” the Muslim North was conspicuously more honest than the Christian and animist South. I witnessed a hue and cry in a northern market, in which a thief was chased and then beaten. It was crude and vicious, no doubt, but more effective than, for example, the British police in the suppression of petty crime. Larceny on a grand scale was another thing altogether: The northern politicians were specialists in it. But you could leave your belongings in the middle of a town and find them still there when you returned.

So my prejudice is of recent, not distant, origin. Of course, I had long realized that the political traditions of the Muslim world were very different from those of my own country, and in my opinion inferior to them; but that was true of much of the globe, and extensive travel had taught me that the nature, virtues, and charms of a society were not completely captured by a description of its political institutions. Politics is not all.

The Islamists have changed all that. No doubt that was their intention: They invited, and wanted, a binary view of the world in order to overcome and defeat the half of it that they consider ungodly, evil, and an impediment to perfection on earth, and not coincidentally to their absolute power. Their success has been to instill apocalyptic visions in people who were previously immune to them.

So as I rode in the taxi, the word taqiyya, usually translated as “dissimulation,” kept running through my mind like a refrain. Taqiyya is the principle by which a Muslim may disavow his religious beliefs if it is necessary for him to do so. I am no Islamic scholar, but it seems to me that the application of the concept has been extended. Where once it meant that a Muslim could deny his faith if he were threatened with death unless he abjured it, it has come to mean lying to promote any religiously desired end. Taqiyya has always been more important for Shia than for Sunni Muslims, but is permitted to the latter.

Roman Genn

On http://www.al-islam.org, I found the following, allegedly true story: A Shia and a Sunni Muslim were traveling to London to attend an Islamic conference. En route, the two of them discussed the need for unity between the two main branches of Islam, and the Sunni argued that the Shia resort to taqiyya was an obstacle to that unity. At London Airport, the Sunni told the immigration officer that he had come to England to seek medical treatment, while the Shia said that he had come to visit friends. The Sunni said to the Shia afterwards that an Islamic conference provided healing for the soul, while the Shia said that it provided an opportunity to visit friends. According to the author of the article on the Web, both had indulged in laudable and justifiable taqiyya.

This is not taqiyya to save life: No one was threatening the two of them with death unless they entered Britain. It was lying because the end was believed to justify the means, and possibly for the sheer malicious pleasure of deceiving someone (an infidel immigration officer) you cannot believe to be the equal to yourself.

If such a story is held up as a moral example, as something Muslims could and should learn from in their everyday dealings with the non-Muslim world, it cannot be much of a surprise that non-Muslims begin to grow suspicious of even the most decent of the Ummah. And this feeling of mistrust is bound to have grown because so many of the bombers and would-be bombers appeared for a long time to be perfectly integrated into British society. A man with a friendly manner and a pleasant expression, a conscientious teaching assistant by day, turns out to be a suicide bomber by night, ready to die so long as he takes as many complete strangers with him as he can. If he could not be trusted, if he was harboring such murderous hatred in his heart despite all outward appearances, which Muslim can be trusted?

The problem is all the greater because surveys among Muslims have consistently shown a high level of support for suicide bombers. Even “moderates” who are wheeled onto the broadcast media to defuse incipient and potentially dangerous conflict say that, while they deplore the violence, they “understand” it: that is to say, that they believe the extremists are not really, or not wholly, to blame.

Of course, surveys are notoriously difficult to interpret. They are, in fact, invitations to taqiyya. Moreover, the relation between expressed opinion and action is unclear. A lot depends upon how a question is put, and opposite answers can sometimes be obtained merely by a change of wording. Much also depends on the representative nature of the sample canvassed. And so forth.

Even with all these reservations in mind, however, it is far from encouraging to learn that (if one survey is to be believed) 100,000 British Muslims approve of the suicide bombing of Britain, or at least are prepared to say that they do to people who ask them in confidence. It is difficult to believe that this is not a soil propitious to the growth of terrorism. And from the point of view of the rest of the population, is it more significant that 1.5 million Muslims don’t approve of such bombing? Is it much of a consolation to know that, in a crowd in which there is someone who is determined to kill you, there are many more people who have no such desire?

Likewise, should we be grateful for the fact that fully 70 percent of British Muslims (again, if a survey is to be believed) do not think that British Jews are a legitimate target, that is to say may rightfully be killed at random? If you were a Jewish employer, would you be happy to take on a Muslim employee secure in the knowledge that there is only a one in three chance of his believing that it is religiously permitted, perhaps even religiously required, to kill you?

There is no doubt that the Islamist strategy is working at the moment. It will destroy the possibility of normal human contact of the kind that inhibits prejudice and mollifies hatred, and sow only suspicion and violence in the hope of attaining a total and final victory after some kind of apocalypse. In the end, however, I don’t think the strategy will work—in the modern world, Islam itself is too much of an intellectual nullity, just as Marxism was, for it to triumph. Moreover, diseases tend to decline in virulence as epidemics wane. Short-term, I am pessimistic; long-term, which is perhaps to say after my death, I am optimistic.

Mr. Dalrymple is a contributing editor of City Journal and the author, most recently, of Romancing Opiates: Pharmacological Lies and the Addiction Bureaucracy.

©2006 National Review

About Theodore Dalrymple: articles, bio, and photo

op 01 09 2006 at 17:45 schreef Frans Groenendijk:

@Rener: "Zo ver zijn we in het beschaafde en tolerante Europpa al met zijn alllen gezakt en in Nederland ondanks die fraaie artikelen in de grondwet."
Precies Rener. ondanks die artikelen in de grondwet.
De fout zit niet in de grondwet.
Daar moeten we onze pijlen niet tegen richten. Sterker nog, in bovenstaande reactie op Etty wordt mijns inziens duidelijk dat we de grondwet moeten verdedigen tegen dit soort figuren.

op 01 09 2006 at 18:03 schreef Rinus Duikersloot:

Heb het stuk van Etty gelezen en het is duidelijk dat zij tot de Uva-school behoort waar arabiste Machteld Allan het in Trouw over had. Deze school is ideologisch van aard en hierbij is de emancipatie en bevrijding het doel van de wetenschap en niet de waarheid. Hopelijk geeft Ellian een goed weerwoord.

Ik vrees dat Paul Scheffer hetzelfde denkt als Elsbeth Etty met zijn Europese islam. Als ik hem vraag wat hij daar precies onder verstaat weet hij daar geen antwoord op te geven en zegt hij dat we daar in moeten geloven want anders komt er een burgeroorlog.

op 01 09 2006 at 18:18 schreef Rinus Duikersloot:

Leestip voor Elsbeth Etty: Islam, Middle East and Fascism

De 14 kenmerken van fascisme geformuleerd door Umberto Eco en toegepast door Ibn Warraq op de islam.

op 01 09 2006 at 22:20 schreef TRS:

@Willem

Tip: bij het refereren aan een artikel, gelieve een link toe te voegen.

op 02 09 2006 at 02:48 schreef Paardestaart:

Ik weet niet of dat anti-discriminatie-artikel een goed idee was, hoor Frans.
Ik hou niet van discriminatie, maar ik word dagelijks gediscrimineerd, en daar is heel weinig aan te doen..Ik heb er tenminste een enorme hekel aan als mensen wegens discriminatie voor de rechter gesleept worden door de gedachtepolitie. Het zijn naar mijn mening ook heel enge mensen die dat doen – humorloze, onverdraagzame heksenjagers, die de baas willen spelen

Is trouwens het recht om mensen niet in je huis, je tuin, je zaak, een vereniging of in je land te hoeven laten niet direct gelieerd aan het eigendoms- en zelfbeschikkingsrecht?
En leidt een verbod op moeilijk bewijsbare zaken niet tot een zinloze eindeloze processen, oneerlijkheid en huichelarij?
Je kunt toch ook gewoon zèggen dat iemand in een bepaald geval gediscrimineerd wordt, en dat dat niet deugt?
Mensen gaan toch niet anders denken door een wetsartikel?
En niet zo eerbiedig doen over ‘onze grondwet’ hoor: vergeet niet dat het artikel pas uit 1988 of daaromtrent stamt, en bovendien is het een maaksel van Marcus Bakker
Niet direct een garantie voor zindelijk politiek denken lijkt me..en geen toeval dat juist een ouwe stalinist zo’n dwingende wet verzint

Niet discrimineren, niet roken – ook niet in je eigen auto, zodat een SP-er geloof ik nog wilde doen invoeren (!)- denken aan een vettaks, opvoedpolitie (als het te laat is), verplichting hier, en toezicht daar…
Altijd hollen of stilstaan, die linkse ijzervreters – alles mag en alles is leuk, ook wat heel akelig en helemaal niet leuk is, maar dat mag je dan vooral niet zeggen – en als het dan de spuigaten uitloopt moeten we plotseling opeens van alles verplicht en allemaal in de pas en van hogerhand!
Langzamerhand raken we gewoon onze vrijheid kwijt, en we krijgen er een soort rekkelijke dictatuur met bed en breakfast voor terug, en geen haan die er naar kraait!

op 02 09 2006 at 13:59 schreef Rinus Duikersloot:

Nog een leestip voor Elsbeth Etty aangezien ze schijnt te denken dat geweld geen tekstuele basis heeft in de Koran: The Calcutta Quran Petition

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS