Home » Archief » Sollicitatie


[03.03.2007]

Sollicitatie

Thomas Cool

5612 (82k image)
Julien Mandel, uit Blab no. 12.

Aan de voorzitter van het curatorium van de WBS
Professor dr. mr. M. J. Cohen
Wiardi Beckman Stichting
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam.
wbs@pvda.nl

2 maart 2007
Betreft: Sollicitatie naar de vacature voor directeur WBS

Geachte professor Cohen,

Tot u spreekt een econometrist die werkt in de traditie en geest van Jan Tinbergen. Ongeveer 800 miljoen mensen op de planeet lijden chronisch honger. De wereldbevolking van 6 miljard kan in 2025 zijn gegroeid naar 8 miljard en dit zal, naast dit al bestaande menselijk lijden, navenante problemen geven zoals milieuvernietiging, infectie-ziekten, landen die “preventieve” oorlogen beginnen om schaarse middelen (zoals reeds de USA deed t.o.v. Irak onder de dekmantel van terreurbestrijding), en dergelijke. Het recente IPCC rapport waarin de zeespiegelstijging op minder dan een meter wordt gesteld is niet overtuigend omdat het risico niet wordt uitgewerkt dat de ijskappen van Antartica en Groenland zouden kunnen gaan smelten waardoor de zeespiegel met zes meter zou stijgen, wat ook voor Nederland rampzalig zou kunnen zijn. Het begrip “risico” is hier het product van kans en effect; wellicht is de kans klein maar het effect is zeer groot.

Tegenover deze problematiek faalt de sociaal-democratie, faalt de PvdA, faalt de WBS.
Hiertegenover staat het antwoord:

• Correctie van de fout in de Trias Politica dat wetenschappelijk advies niet tot zijn recht komt. Een grondwetsamendement tot een vierde macht, een Economisch Hof. Zie mijn “Definition & Reality in the General Theory of Political Economy” (DUP 2005).

• Binnen die structuur aanpassing van de economische analyse die momenteel door politici en beleidsmakers wordt doorgedrukt welke echter in strijd is met de wetenschappelijk correcte analyse. Er zijn fouten in de modellen van het Centraal Planbureau welke fouten echter niet besproken mogen worden. Bij een werkelijk wetenschappelijk Economisch Hof ontstaat openheid en een wetenschappelijke sfeer waarin andere analyses wel besproken kunnen worden. Politici houden het recht om de doelen te bepalen maar verliezen de mogelijkheid om de informatie te manipuleren.

• Wanneer alle democratieën dit doen ontstaat weer volledige werkgelegenheid zoals in de jaren ’50 en worden de wereldproblemen hanteerbaar. Laat Nederland het voorbeeld geven.
Ik verzoek u mij tot directeur WBS te benoemen zodanig dat de middelen vrijkomen om mijn analyse in de wetenschappelijke wereld en in beleidkringen te bespreken, zodat de argumenten voor en tegen gehoord worden, zodat het debat gaat waarover het gaan moet, en zodat maatregelen genomen kunnen gaan worden die genomen moeten worden.

Voor de komende twaalf jaar stel ik mij de volgende mogelijkheid voor: vier jaar kan ik werken op de WBS om het wetenschappelijk raamwerk dat reeds bestaat in wijde kring geaccepteerd te krijgen en om tegelijk de personele infrastructuur te scheppen. Daarna vier jaar partijleider en Premier, en daarna President van Europa. Het gaat daarbij niet om mijn persoon, het gaat zoals uitdrukkelijk gezegd om de mensen en met name de weerloze slachtoffers in de wereld, maar ik zie niet goed wie de kar anders kan trekken. Vooral, nu de situatie is dat anderen de kar in de verkeerde richting trekken en klaarblijkelijk niet de tijd nemen om de zaken goed door te denken.

De wetenschappelijke analyse is in hoofdlijnen uitgewerkt en staat op mijn website. Alleen koudwatervrees weerhoudt mensen om die analyse eens rustig te bestuderen en te bespreken. Voor de goede orde meld ik dat ik als wetenschapper natuurlijk alle bescheidenheid in achting neem. Wanneer in bespreking zou blijken dat ik het ergens mis heb dan zal ik dat gaarne toegeven. Ik zeg slechts dat ik er goed over heb nagedacht en dat het lichtvaardig is wanneer je daar geen rekening mee houdt.

PM. Overigens, op dit moment gebruikt Nederland zijn aardgasbaten om werkloosheid te verbergen door mensen uitkeringen te geven, waardoor het CBS ze als ‘nonparticipatie’ telt, maar dat is statistisch onjuist. Dit is eenzelfde soort verloedering van het denken, zoals pensioengelden worden “belegd” in activiteiten die het milieu vernietigen, zodat wanneer mensen met pensioen gaan er nauwelijks milieu meer is om in te pensioneren.

Ten aanzien van die personele infrastructuur bedoel ik met name het probleem van selectie van functionarissen. De politieke partijen hanteren momenteel een nog tamelijk primitief systeem waarbij de meest wonderlijke figuren en zelfs toneelspelers en beroepsleugenaars de kans krijgen. Een hoofdtaak zou zijn om binnen de Europese sociaal-democratie/sociaal liberalen een structuur van werving en selectie op kwaliteit ingevoerd te krijgen.

Enkele opmerkingen over het verleden

U heeft me niet uitgenodigd om te solliciteren dus ik vermoed dat u een aantal zaken niet weet.
Aan de vooravond van de moord op Theo van Gogh ontmoetten wij elkaar bij het congresje rondom Bart Tromp. Ik gaf u toen een exemplaar van De ontketende kiezer. De gruwelijke moord op Van Gogh de dag erop is mogelijk ook fataal geweest met betrekking tot het lezen van dit boekje.

Als student econometrie maakte ik in 1980 de analyse dat de ontwikkelingshulp niet werkte. Mijn analyse was ook dat het kernprobleem zit bij de werkloosheid in de rijke landen. Uit angst voor werkloosheid schermen de rijke landen hun markten af. Wordt die angst weggenomen dan ontstaan er handelsmogelijkheden voor de arme landen.

Ik zond mijn rapport naar econometristen Jan Tinbergen en Jan Pronk. De eerste reageerde dat ik best wel gelijk kon hebben, de tweede reageerde niet – terwijl deze juist in de positie zat om er iets aan te doen (zoals ook Tinbergen vond). S&D stuurde het rapport terug met het argument dat het te lang was, wat me een bureaucratisch argument is, gesteld tegenover de aard van de problematiek. Sinds 1980 is er natuurlijk wel iets veranderd aan de ontwikkelingshulp maar de kern blijft dat Nederland jaarlijks 1% van het nationaal inkomen verkeerd uitgeeft, een overdracht van arme mensen in het Noorden naar rijke mensen in het Zuiden die het geld misbruiken.

In 1982 solliciteerde ik bij de WBS en zonder met me te spreken koos men voor Paul de Beer. Wellicht een blessing in disguise want zo kwam ik in ieder geval op het Centraal Planbureau terecht om zo een misschien grotere basis in de econometrische praktijk te krijgen. Toen ik in 1989 mijn analyse omtrent de werkloosheid had gevonden (wellicht op de WBS eerder) hield Paul de Beer bespreking daarvan bij de WBS tegen – zie De ontketende kiezer.

Overigens werd die bespreking ook door de toenmalige CPB-directeur Gerrit Zalm van bespreking tegengehouden: een censuur van de wetenschap door de rijksoverheid waar ik nog steeds tegen protesteer. Censuur ook met gevolgen voor het rijksbeleid, want er zitten fouten in de modellen en de adviezen van de directie van het CPB kloppen niet. Ik heb mijn analyse overigens eerst naar de Tweede Kamer gezonden zodat alle partijen er kennis van konden nemen voordat ik ook aan de WBS voorstelde om e.e.a. te bespreken, zodat de wetenschappelijke zuiverheid vanuit mijn positie op het CPB bewaard bleef en de PvdA niet bevoordeeld werd.

Rond 1990 ontstond ook de vacature van directeur WBS. Ik solliciteerde en zonder met me te spreken (wellicht ook omdat Paul de Beer bespreking van mijn analyse tegenhield) koos men voor Paul Kalma. Mijns inziens heeft Kalma afgelopen 17 jaar een negatieve bijdrage gehad. Voor de PvdA en de WBS lag in de jaren sinds 1980 het veld open om te scoren. Maar nee, verzuring, kleingeestigheid, gerommel in de marge, vasthouden aan baantjes, koning spelen van een eigen steeds kleiner koninkrijkje … Het tekent de minachting voor het Parlement dat men in plaats van ontslag voor zo’n Kalma gekozen heeft om hem weg te “promoveren” naar dat Parlement.

Overigens was ik lid van de PvdA in 1974-1991, zat ik in 1989-1991 in het bestuur van de Afdeling Scheveningen van de PvdA, zat ook Ad Melkert in dat bestuur, adviseerde dat bestuur dat hij geen kamerlid zou worden, bleek ook Melkert onvoldoende van werkloosheid te begrijpen, en stelde hij later als kamerlid voor Flevoland geen vragen over de censuur door Gerrit Zalm. De Nederlandse politiek heeft een aantal jaren een raar tandem gehad van Zalm en Melkert, die onvoldoende begrepen van de werkloosheid en die samen censuur van de wetenschap voortzetten en toedekten.

Voorts moet ik opmerken dat toen ik van Groningen naar Scheveningen verhuisde, ik een Haagse PvdA aantrof die werd verscheurd door manipulaties door Adri Duivesteijn. Deze volksverlakker heeft met kapitaalvernietiging en wanuitgaven de stad Den Haag uiteindelijk tot een artikel-12 gemeente gebracht. Zijn trouwe medewerker Pierre Heijnen zit nu in de Kamer. In 1991, toen Lubbers en Kok hun WAO-voorstellen deden (waarbij zij op een verkeerde manier hun eigen beleidsfouten van het verleden probeerden aan te pakken) en er in de PvdA door alle chaos en tegenwerking geen ruimte was om mijn analyse omtrent de werkloosheid en mijn protest tegen de censuur door de directie van het CPB te bespreken (met chaos in de landelijke PvdA en in het Haagse gewest, vraag Marjanne Sint maar) heb ik met pijn in het hart de PvdA verlaten. Drees sr. en Drees jr. deden het ook, denk ik dan maar.

Sinds 1993 is er het Sociaal Liberaal Forum, met als wetenschappelijk bureau het Samuel van Houten Genootschap. Wanneer het SLF de ideeën biedt en de restanten van PvdA, D66 en VVD de achterban leveren, dan bestaat er weer hoop voor het land, Europa en de wereld.

Enkele opmerkingen voor de toekomst

Voor directeur WBS vraagt u:

• Is gepromoveerd of beschikt over een aan een promotie gelijkwaardige ervaring: Dat laatste dan – maar de kwaliteit van mijn werk is voor u wellicht moeilijk om te beoordelen wanneer de directie van het CPB mijn analyse censureert en wanneer economen de censuur negeren. Laat Paul Tang, nu ook kamerlid van de PvdA, en oud-medewerker van het CPB, maar eens zeggen wat hij van mijn economische analyse vindt – als hij die al bestudeerd heeft. Mutatis mutandis voor Ferd Crone, al jarenlang economisch specialist van de Tweede Kamer fractie. Het zou nuttig zijn wanneer het Curatorium van de WBS een gelegenheid schept waarin bijvoorbeeld Ferd Crone en Paul Tang en ik mijn analyse kunnen bespreken, waarbij ook de media aanwezig kunnen zijn om alle openheid te betrachten.

• Speelt een gezaghebbende rol in het wetenschappelijke discours en/of het publieke debat: Organiseer bovenstaande bespreking maar, dan zult u eens zien. En wanneer u me tot directeur WBS benoemt dan komt de trein echt op stoom.

• Heeft kennis van theorie en praktijk van de sociaal-democratie: Zeker weten. Zoveel kennis zelfs dat mijn voorstel is om er sociaal liberalisme van te maken.

• Beschikt over redactionele gaven: Denkelijk wel.

• Is onafhankelijk van geest: Denkelijk wel.

• Is een stimulerende en inspirerende persoonlijkheid: Moeilijk te zeggen wanneer mensen schrikken van de ideeën en hun kop in het zand steken. Een frequente opmerking is “een aardig persoon maar met wonderlijke ideeën”. Maar via zo’n aanstelling bij de WBS kan men die gedachten natuurlijk niet meer negeren. Ik zal wel aardig blijven, vermoed ik.

• Heeft leidinggevende ervaring: Vier jaar les gegeven. Sinds de censuur door de directie van het CPB geef ik leiding aan het proces tot ongedaan maken van die censuur, en het oplossen van genoemde wereldproblemen. Alleen respect voor de wetenschap kan ons helpen. Eventueel via de band spelen, via massale werkloosheid en andere crises, totdat mensen wakker worden (wellicht met zeewater rond hun voeten) en ontdekken dat ze respect voor de wetenschap moeten hebben en moeten ophouden met censureren. Hier kunt u me beschouwen als iemand die een kudde naar een afgrond ziet afdwalen, en die alvast op de strategische plaats gaat staan om de schapen naar de goede weg te leiden wanneer ze de afgrond zien en in paniek raken.

• Heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen: Ja, beslist. Gezien de huidige politiek-bestuurlijke verhoudingen voel ik aan dat de toneelspelers en de beroepsleugenaars in politiek en bestuur maar even flink moeten doorzieken totdat het Nederlandse volk horendol is en ze allemaal eruit gooit. Er is werkelijk geen andere aanpak wanneer je fatsoen en degelijkheid voorop stelt. Neem nou Wouter Bos: heeft die geprotesteerd toen Ad Melkert Pim Fortuyn allerlei lelijks toevoegde ? Fortuyn was geen racist, Melkert wist dat, en toch suggereerde hij dat. En Wouter Bos hield zich stil. Nee, ik zie Wouter Bos niet als de juiste politiek leider voor een fatsoenlijke partij.

Waar mijn cv vooral de functies en de resultaten van mijn werk beschrijft en daardoor tamelijk technisch kan overkomen, benut ik graag deze plek om aan te geven dat ik ook sociaal en communicatief vaardig ben, graag in een team werk, goed schrijf en ook een goed manager ben.

De WBS lijkt me een prachtige plaats om te werken. Indien er mogelijkheden zijn voor een nader gesprek dan houd ik me gaarne aanbevolen.

Hoogachtend,

Thomas Cool/Thomas Colignatus

Thomas Cool is econometrist en samen met journalist Hans Hulst auteur van De ontketende kiezer(2003).

Algemeen, 03.03.2007 @ 12:50

[Home]
 

59 Reacties

op 03 03 2007 at 13:20 schreef Elke:

Nou, professor Cohen zal wel per omgaande heel enthousiast reageren, niet dan?

op 03 03 2007 at 13:57 schreef Bernadette:

Misschien kan Thomas Cool de moeite nemen zijn wetenschappelijke analyse van de werkloosheid, de tax void en het minimumloon nog eens in krantetaal op te schrijven? Dan kunnen wij ook meegenieten van de verdere ontwikkelingen rond deze open sollicitatie.

op 03 03 2007 at 14:52 schreef Adlib:

Thomas Cool is het toonbeeld van het miskende genie, de eeuwige querulant. Het narcisme druipt er vanaf.

Alles staat bij hem in het teken van zijn tegenwerking door het CPB. Hij heeft zelfs voorgesteld alle hoogleraren economie te ontslaan omdat zij op de hoogte zouden moeten zijn geweest van die tegenwerking, maar dit hebben genegeerd.
http://www.dataweb.net/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf

Hoe belangrijk denkt Thomas Cool wel dat hij is? Wel, zo belangrijk dat hij de oplossing heeft voor de armoedeproblematiek in Nederland, ja, in de wereld, en dus maar even directeur van de WBS zou moeten worden, minister-president van Nederland, en van Europa.

Het gaat hem niet om zijn persoontje, maar om zijn idee.

Ongeacht of zijn ideeën merites hebben, hetgeen ik niet kan nagaan: als je jezelf zo presenteert moet je niet gek opkijken dat je steeds op afwijzing stuit.

Het CPB is een overheidsorgaan, geen denk-tank. Zijn voorstellen vallen slecht bij de directie: gebeurt bij iedere werkgever. Zelfs op universiteiten komt het voor dat universitair medewerkers of promovendi in conflict komen met de hoogleraar vanwege de stokpaardjes van de laatste.

Voor een beknopte verwoording van Cool’s ideeen, zie: http://www.nrc.nl/W2/Columns/Draad/980304.html

op 03 03 2007 at 15:21 schreef Bernadette:

Ik vind dat je op de man speelt, adlib.
En bedenk dat er wel meer mensen bij het CPB in ongenade zijn geraakt, o.a. twee uitstekende onderzoekers die de giga economische kosten van de immigratie hebben berekend, dat was niet politiek correct.

Maar bedank voor de link. Cool wil dus een indirect basisinkomen door de belastingvrije voet flink te verhogen, wat arbeid goedkoper zou maken en meer mensen aan het werk zou helpen.
Ik zou Cools visie op een vlaktaks van b.v. 20 procent wel eens willen horen.

op 03 03 2007 at 21:00 schreef fritzie:

Cool moet zijn huiswerk maar eens overdoen.
Ook al heeft hij in het bovenstaande stukje gelijk, wordt het meest belangerijke onderdeel van een democratie gemist.

Het politieke/bestuurlijke systeem is een geregeld en gesloten systeem.
Men vraagt en wij draaien en als het niet goed is gegaan, wordt men door de vierjaarlijse verkiezingen wel gecorrigeerd.

Echter, dat laatste deel werkt niet meer.
Men stemt wel, maar kiest niet !

Het is zonneklaar dat zowel links, rechts alsook het midden (CDA) geen voeling meer hebben met de burger, belastingbetaler, kiezer.

Desondanks blijven miljoenen Stemgerechtigden deze disfunctionerende partijen hun volmachten geven.
Oftewel. De corrupte politici, samen met hun vriendjes elders in de bestuurlijke toplaag, worden niet gecorrigeerd.

En zo krijgt elk volk de Leiders die het verdient.

Ik zou in een dergelijke situatie niet gaarne mijn carriere en/of gezinsleven in gevaar willen brengen.

Het wordt voor het volk eens tijd dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt, volwassen wordt en, als voorproef, volgende week BLANCO stemt.

En wordt er dan geen signaal afgegeven…..moeten we wat meer geduld oefenen, terwijl de problemen groter en ernstiger worden. Immers herstel is onvermijdelijk.

In Belgie heeft, in al haar wanhoop, een vrouw haar vijf kinderen om het leven gebracht.
Haar man verbleef al meer dan een jaar in het buitenland en de man was tevens in blijde verwachting van een marokkaanse drieling (Net Job Cohen ?).

Sterkte met je sollicitatie Thomas.

op 03 03 2007 at 22:26 schreef John:

Ik ben matig intellectueel onderlegd maar ik ben wel intelligent genoeg om ook steeds te blijven steken bij de zaken die meneer Cook in z’n eerste alinea noemt.
Ik durf zelfs te beweren dat de wereld aan het verworden is tot een kweekvijver van menselijk leed van het type zeer langzaam het zuurstofgehalte terugbrengen naar nul.
Wat ik steeds meer zie dat mensen die vooral denken aan girale zelfverrijking eigenlijk heel veel lijken op mensen die hun status proberen te vestigen dmv weldoenerij.
Thomas is misschien ook zo’n type maar gebruikt daarvoor in ieder geval z’n kennis.
Misschien zou hij er meer bij moeten stilstaan wat de economische gevolgen zouden zijn van een consensus dat er inderdaad een niet te onderschatten kans is dat een behoorlijk deel van van nederland over x jaar onder water staat.

op 03 03 2007 at 22:35 schreef John:

Kortom, het project heeft dermate treurige proporties aangenomen dat men alleen nog maar mee kan gaan tot het eind. Daarin is wetenschap niet welkom want dat zou, net als als het een en ander terugdraaien, de prominenten maken tot wat ze werkelijk zijn.

op 03 03 2007 at 22:44 schreef John:

Wat een en ander nog triester maakt is dat zelfs een kleine revolutie vrijwel onmogelijk is doordat de techniek der repressie misschien wel de meest doorontwikkelde is van allemaal.
Wat vroeger brood, spelen en af en toe een paar opgespieste koppen op de markt waren is nu een ware machine geworden die niet alleen obvieus onwenselijke uitingen afstraft maar deze al in de gedachtefase weet uit te schakelen dmv een heel scala aan technieken varierend van datamining tot het verstrekken van drugs.

op 04 03 2007 at 09:52 schreef Elke:

Adlib schreef: "Thomas Cool is het toonbeeld van het miskende genie, de eeuwige querulant. Het narcisme druipt er vanaf. "

En jij hebt geen gevoel voor humor.

op 04 03 2007 at 12:08 schreef Thomas Cool:

Dag allemaal,

Bernadette t.a.v. krantentaal: iets uit 1993 "Sociaal liberale aanpak van de werkloosheid, Thomas Cool, Fred Kromhout en Eric van Stappershoef, gepubliceerd in Trouw 5-6-93, Algemeen Dagblad 25-6-93 en Haagsche Courant 29-7-93" zie http://www.dataweb.nl/~cool/SvHG/SvHG.html en dan met name http://www.dataweb.nl/~cool/SLF/Artikelen/aanpakwl.html

Adlib t.a.v. miskend en querulant: dit is de pagina voor economische onderzoekers http://econpapers.repec.org/RAS/pco170.htm

Ik kreeg zojuist een email over hoe vaak mijn werk gelezen wordt:

"Abstract views / File downloads
Last month 178 / 41
Last 3 months 499 / 105
Last 12 months 2451 / 460
Since start 35373 / 5571
"

Over gevoel voor humor: hier lig ik echt van onder de tafel:
http://www.persmuseum.nl/bene/winnaars/n02.html

Overigens, Adlib, is het evident dat er ook in de wetenschap allerlei meningsverschillen bestaan. Waar ik op wijs is dat de directie van het CPB oneigenlijke methoden hanteerde (in mijn casus bewijsbaar) om een analyse tegen te houden, waarvan belangrijke elementen ook door een tweetal andere CPB-ers waren genoemd, en waar klaarblijkelijk ook weinig mee gebeurde. Je mag alles van me vinden, maar is de suggestie tot een parlementaire enquete niet zinvol ?

John, over de "inderdaad een niet te onderschatten kans is dat een behoorlijk deel van van nederland over x jaar onder water staat":
(1) ten eerste kun je aan mogelijk praktische oplossingen denken, zie bijv.
http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/Environment/2006-12-14-GlobalWarming-CoolingHolland.pdf
(2) ten tweede houd je het probleem dat je de nationale besluitvormingsstructuur niet kunt vertrouwen zolang wetenschappers niet vrij kunnen adviseren. Dus, hoe dan ook, kom ik uit bij de suggestie van zo’n economisch hof.

Cheers,

Thomas

op 04 03 2007 at 14:54 schreef Adlib:

@Thomas Cool,

het doet er natuurlijk niet toe hoe vaak uw werk gelezen wordt, het gaat erom dat u het gevoel hebt miskend te zijn. Dat u hier gaat bewijzen dat u serieus genomen wordt aan de hand van het aantal pageviews/downloads toont alleen maar aan dat u zich miskend voelt: eigenlijk is uw idee natuurlijk zo goed dat het overheidsbeleid zou moeten zijn, gedoceerd zou moeten worden aan iedere universiteit en deel uit zou moeten maken van het middelbaar economieonderwijs.

Ik weet niet of u op de hoogte bent van de onderwerpen waar een parlementaire enquete over werd gehouden (Bijlmerramp, Srebrenica-debacle, bouwfraude). Het lijkt mij dat het ontslag van een ambtenaar bij het CBS vanwege een arbeidsconflict daar niet toe in verhouding staat. Niet in de laatste plaats omdat dit waarschijnlijk speelt in alle lagen van de overheid: mensen met frisse ideeën en gedrevenheid worden tegengewerkt door de top, en verlaten het schip of sukkelen gedesillusioneerd door tot hun pensioen.

Welgemeend advies: ga Voskuil lezen.

op 04 03 2007 at 15:22 schreef Bernadette:

En dat bepaal jij, Adlib, hoe iemand zich voelt?
Tjongejonge, je bent herderziend.
Haha, alle websitebeheerders die de stats vermelden, voelen zich miskend! De omroepen met hun kijkcijferonderzoeken ook.
Peter Breedbveld moet dat stellertje onderaan maar gauw weghalen, het is pijnlijk dat hij te koop loopt met z’n minderwaardigheidscomplex.

Je tweede alinea is alweer een drogreden (eerder een ad hominem, nu verander je van onderwerp).
Gisteren klaagde ik tegen mijn buurvrouw dat mijn fiets was gestolen. Zegt de buurvrouw: ‘Dat is nog niks, weet je wel dat er elders in de stad een moord is gepleegd?’
Later sprak ik de buurman. Die zei: ‘Wat zeur je nou, dit speelt toch in alle wijken?’
Hij raadde me ook nog aan: ‘Ga Suske en Wiske lezen.’

op 04 03 2007 at 15:23 schreef Bernadette:

stellertje = tellertje

op 04 03 2007 at 18:06 schreef r.k.h:

Heeft niemand naar het salaris gekeken? Schaal 11 als ik mij goed herinner.

op 04 03 2007 at 19:29 schreef Thomas Cool:

Dank je, Bernadette, voor die correctie op Adlib.

Dit is een reactie op de "vlaktaks":
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/VlaktaksVersusFlextax.pdf

Ik heb van Voskuil "Bij nader inzien" gelezen en kwam ongeveer tot 3/4 waarna ik iets ben gaan lezen dat beter aansluit bij mijn gevoel voor humor. De televisie-serie was erg goed. Maar lezing van "Het bureau" nodigt dan niet uit.

Het misbruik t.a.v. mijn ontslag ontstond pas nadat ik als wetenschapper adviseerde tot een parlementaire enquete (welk advies de directie klaarblijkelijk niet wilde) en dus voordat ik ontslagen was. Een goede reden om zulk misbruik niet te accepteren. Als Adlib zou beginnen mijn werk te lezen dan zou hij ontdekken dat het niet om mijn ontslag gaat. Het gaat om een verkeerde structuur van de "Trias Politica" van Montesquieu waarin wetenschappelijk advies voor het beleid niet tot zijn recht komt. Het ontslag is wel een voorbeeld. Wil je de werkloosheid aanpakken zul je mij toch op het CPB moeten terugplaatsen, want vooralsnog ben ik de enige die weet hoe dat moet.

Een suggestie voor Adlib: zou je het probleem zo kunnen beschrijven zodanig dat je geen last hebt van je oprispingen ? Misschien zou ik je beschrijving kunnen overnemen.

op 04 03 2007 at 20:44 schreef dewanand:

best slimme man, blank, prof. nou eigen site.

jammer dat hij geen lid is van Blood and Honour, om het blanke ras eens te gaan redden.

op zich zou hij naar Afrika moeten emigreren om daar het armoedeprobleem eens voorgoed op te lossen. Daar wordt hij een blanke afgod en krijgt er een lekker neger harem bij.

al dit soort blank uitschot met een hoog IQ moet eigenlijk naar Afrika emigreren en daar topposities veroveren.

dewanand

op 04 03 2007 at 21:54 schreef toppertje:

Nederlands hoog IQ zit dan ook veelvuldig in het internationale bedrijfsleven, maar dan wel in het buitenland jammergenoeg. Waarom eigenlijk?

op 04 03 2007 at 22:01 schreef Bernadette:

Thomas, dank voor de links. Je voorstel voor een belastingvrije voet gelijk aan het minimum met als doel laaggeschoolde arbeid goedkoper te maken, lijkt me een prima hervorming binnen het bestaande systeem en ook effectief als armoedebestrijding.

Ik ben zelf geen sociaal liberaal maar libertariër, sociaal liberalen noem ik staatsliberalen ;-)
Eigenlijk ben ik principieel tegen belasting, dat is een boete op goed gedrag. Belasting kun je ook omschrijven als afpersing.
Omdat de overheid gelooft dat het volk slecht en dom is (zelf behoort de overheid namelijk niet tot de homo sapiens, ze meent dat ze altijd automatisch het goede voor heeft met de mens) en daarom dwingen ze ons onder dreiging van vrijheidsberoving tot menslievendheid. Dat kan natuurlijk niet, solidariteit komt uit het hart en kan niet onder dwang. Bill Gates geeft geheel uit vrije wil een paar miljard aan het opkrikken van scholen voor leerlingen uit kansarme milieus. En die scholen schijnen betere resultaten te geven dan de staatsscholen.
(De overheid heeft liever niet dat wij dit weten, we moeten rijke mensen haten en zwelgend in machteloze jaloezie onze belasting afdragen aan onze altruïstische overheid)

De reden dat de vlaktaks me interesseert, is dezelfde, een goede hervorming van het bestaande systeem. Heb je dat uitstekende stuk hierover gelezen vorig jaar oktober in Elsevier?
Daarin rekenden ze voor hoe je van max 44 kunt komen tot voor iedereen 25 procent (vind ik nog aan de hoge kant, maar tis een begin). En dat nog zonder de uitkeringen aan te tasten (waar ik ook voor zou zijn, maar goed, daar ging ’t Elsevier niet om).

Al wat ze deden was de aftrekposten en subsidies afschaffen (geen marktverstoring meer en goedkopere inningskosten), te stoppen met ontwikkelingshulp (wegens zinloos en contraproductief), het onbelast vermogen op het eigen huis en het onbelaste stille vermogen van woningcorporaties te belasten, de hypotheekrente en de huursubsidie af te bouwen tot nul en voor iedereen (jong of oud) een gelijk belastingtarief te heffen.

De kosten van bovengenoemde vormen van marktverstorende staatssteun waren volgens Elsevier in totaal 31 miljard euro (bijna 6 procent van het bbp). Dit bedrag kun je dus besparen als de belasting voor iedereen naar 25 procent gaat.
Je hebt dan nog maar 1 schijf.
En waarom zou jouw voorstel van een belastingvrije drempel daar niet mee kunnen samengaan?

Evengoed pleegt de staat bij een vlaktaks nog diefstal, en het Robin Hoodsyndroom blijft bestaan (de rijken betalen netto meer dan de armen als straf). Maar de staat krijgt zo in elk geval de (laatste!?) kans om te bewijzen dat hij inzichtelijk en efficiënt kan werken.

‘Omgekeerde’ maatregelen als nu, een topambtenaar aanstellen om ‘het aantal ambtenaren terug te dringen’, daar komt toch niks van terecht. Met zo’n vlaktaks zal dit automatisch gaan gebeuren.
Lager tarief = minder belastinginkomsten (ook al valt dat mee omdat ontduiking en vermijding zullen afnemen) = minder en een efficiëntere overheid.
En dat leidt weer tot meer vertrouwen bij de burger, ook heel belangrijk.

op 05 03 2007 at 10:56 schreef Thomas Cool:

Dewanand: Ik ben nog niet in Afrika geweest. Mijn oud-tante wel, zie http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NSF/page02.JPG

Misschien heb je wel iets aan mijn ervaringen op de Nederlandse Antillen, zie http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/PENAFC/Index.html

Bernadette: Over Afrika gesproken: dank voor je stuk over Barack Obama.

Dat stuk in Elsevier heb ik gezien. De analyse omtrent het belastingvacuum kun je combineren met allerlei andere maatregelen. Die moet je dan op hun merites beoordelen, waarbij de meningen ook kunnen verschillen. Mijn punt t.a.v. het belastingvacuum is dat die maatregel gratis is, en dat iedereen wel voor zal zijn zodra men het begrijpt.

Tanja: Er gaat heel veel veranderen. Een parlementaire enquete naar de jarenlange massale werkloosheid en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid levert op: (1) oplossing van de werkloosheid en verlossing van de dwang die ontstaat door angst voor werkloosheid en de bangmakerij daarvoor, (2) bevrijding van het maatschappelijk debat over allerlei andere maatregelen, doordat wetenschappers bij de overheid in openheid kunnen meepraten, zodat politici veel minder ruimte krijgen om de informatie te manipuleren.

op 05 03 2007 at 11:12 schreef Thomas Cool:

Aan het bovenstaande is toe te voegen dat het weinig zin heeft om nu in te gaan op allerlei maatregelen zoals genoemd in dat Elsevier-artikel, want daarmee beland je in een soort duw-en-trek moddergevecht met allerlei partijen waarbij de informatie gemanipuleerd wordt waar je bijstaat. De eerste voorwaarde voor verandering is een situatie scheppen waarin de wetenschap gerespecteerd wordt.

op 05 03 2007 at 12:22 schreef Bernadette:

O maar dan kun je lang wachten, Thomas.
Ik heb dan in de tussentijd graag zo’n Elsevierstuk, waarvan ik weet dat veel VVD-middenkaderleden het hebben verslonden (helaas bestaat de VVD-top uit staatsliberalen).
En dat stuk bestond niet uit ‘allerlei’ maatregelen, maar was een consistent verhaal om de burgers voortaan voor 31 miljoen minder te bestelen.
Ik lkan me voorstellen dat je daar niet op in wilt gaan om je open sollicitatie niet in gevaar te brengen.

op 05 03 2007 at 12:52 schreef Tanja Meulenbelt:

Gaat dit wat veranderen?

Dat is waarom het mij gaat?

Gaat dit wat veranderen?

op 05 03 2007 at 12:55 schreef Thomas Cool:

Hoi Bernadette,

(1) Ik wacht al sinds 1990 dus oefen het geduld. Ondertussen heb jij geen goede en betaalbare kinderopvang of goede zorg voor je ouders of schijnt het onderwijs te verloederen doordat jongeren geen perspectief op werk hebben, word je verkeerd voorgelicht over van alles, enzovoorts. Terwijl ik wacht, wil je dan overwegen om http://www.ipetitions.com/petition/PE_werk_CPB/index.html mede te ondertekenen ?

(2) Dat ik niet op dit Elsevier-verhaal reageer heeft niets uitstaande met mijn sollicitatie, maar alleen met de reden die ik gaf.

(3) Als je zo van Elsevier houdt, waarom heeft Elsevier in al die jaren sinds 1990 geen aandacht aan mijn analyse geboden ? Waarom noemen ze het belastingvacuum niet ?

(4) Waarom Elseviers’ verwijzing naar hoogleraren economie die te ontslaan zijn ? Destijds bij Elsevier hield Frank Kalshoven bespreking van mijn analyse tegen, die nu in De Volkskrant mijn analyse niet bespreekt. Moet ik nu oproepen ook alle economisch journalisten maar te ontslaan ? Ik beperk me liever tot de economische wetenschap en de wetenschappelijke integriteit; en verder een boycott voor het hele land.

(5) Het is een echte sollicitatie, die Peter op het web mocht zetten, geen "open sollicitatie" of "open brief" of "gevoel voor humor". Ik heb gevoel voor humor, en er zit ook een element van humor in zoals deze sollicitatiebrief is geschreven (hopelijk ziet men dat, sommigen blijkbaar niet) en door anderen gelezen mag worden, maar ik meen serieus dat ik die functie met zeer veel plezier zal accepteren, en dat het ook belangrijk zou zijn dat ik die functie zou krijgen.

(6) Met "allerlei" bedoelde ik "diverse" en niet "een zooitje". En jouw "miljoen" is "miljard". Natuurlijk is er veel goeds onder de zon. Het meeste dat economen zeggen klopt wel zo’n beetje. Het is niet voor niets een wetenschap. Dat maakt het in de discussie ook moeilijker om zin en onzin te onderscheiden. Maar, er is een grens, die heet censuur, en die is overschreden, en dat dient eerst hersteld te worden. Want anders is het water naar de zee dragen (die stijgt).

Cheers,

Thomas

op 05 03 2007 at 13:10 schreef Thomas Cool:

Toevoeging. Op http://www.rechtspraak.nl kun je onder nummer LJN: AZ8816, Centrale Raad van Beroep , 05/1200 AW, de tekst terugvinden van de zaak met Datum uitspraak: 25-01-2007 en Datum publicatie: 19-02-2007. Punt is hier dat ik de rechtsgang graag aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zou willen voorleggen, met name t.a.v. het punt dat diverse getuigen niet zijn gehoord. Maar het zou niet juist zijn dat ik zelf de kosten voor die stap naar het EHRM zou moeten betalen, daar heb ik helemaal niet de middelen voor, en bovendien pleegt de overheid de censuur. De kwestie verzandt in juridisch gedoe en binnenkort zal ik waarschijnlijk een nieuw verzoek moeten indienen. Een conclusie is wel dat een wetenschapper die door censuur wordt getroffen onvoldoende wettelijke bescherming heeft.

op 05 03 2007 at 14:27 schreef Bernadette:

Zo, de petitie is getekend. En mijn verontschuldiging voor de vergissing (open sollicitatie).
En ad 3: waarom stuur je geen mailtje aan Jeroen de Boer, auteur van genoemd Elsevierstuk, en columnist Syp Wynia? Even aangenomen dat zij part noch deel hadden aan de jou ondervonden censuur (wat ik niet weet), kun je hun toch vragen aandacht te schenken aan je theorie over het belastingvacuüm? Wynia geniet als columnist een redelijk grote vrijheid.

Ad 6: dat was een tikfout, natuurlijk bedoelde ik miljard. Nog steeds ben ik het niet met je eens dat hier de typering ‘diverse maatregelen’ an sich volstaat. Het was een consistent verhaal over hoe je met behoud van het uitkeringsstelsel tot een algehele belastingverlaging en -vereenvoudiging zou kunnen komen door het afschaffen van marktverstorende staatssteun. De gevolgen hiervan zijn precies wat jij beoogt, namelijk niet langer rondpompen van geld en goedkopere arbeid, dus minder werkloosheid.

En ik ben geen econoom of econometrist, maar ik zie niet hoe dit in strijd is met verhogen van de belastingvrije voet, zodat ongeschoold werk niet langer belast zou worden.

op 05 03 2007 at 18:06 schreef Thomas Cool:

(1) Tof !

(2) Ik heb al velen geschreven, zie mijn website. De Boer en Wynia nog niet hierover, geloof ik. Maar mijn interesse is niet bij de vlaktaks, maar bij de censuur van de wetenschap.

(3) Het verhaal was wel consistent maar ook discutabel. Iedere maatregel op zich heeft zijn voors en tegens. De vlaktaks is bovendien gebaseerd op een onjuist idee dat zo’n laag uniform tarief beter zou zijn. Zie voor de betere analyse het verhaal van me dat de directie CPB censureert (en dat je dus niet kan zien omdat het gecensureerd wordt).

(4) Het hoeft daar niet mee in strijd te zijn. Dat heb ik niet beweerd. Het kan misschien best samengaan. Stel dat verhaal van Elsevier gelijk aan Parijs. Dan is mijn enige opmerking dat de reis tot Brussel gratis is als gevolg van het belastingvacuum. Iedereen unaniem voor. Mensen die daarna door willen reizen naar Parijs kunnen daarna hun voorstellen uitleggen. Maar dat is een ander soort discussie, met meerderheidsstemmen waarschijnlijk.

(5) Ik bedoelde dat het een tikfout was.

op 05 03 2007 at 18:16 schreef Thomas Cool:

Het volgende bericht verstuurd aan Elsevier t.a.v. Syp Wynia:
==================================

Dag Syp,

In 1993 werkte ik bij UCLAF, ontmoetten we elkaar in Brussel en gaf me je kaartje. Inmiddels zit je bij Elsevier.

Iemand op deze pagina suggereerde dat ik je een email stuurde, waarbij je het beste naar die pagina kunt kijken.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000874.html#comments

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
=================================
Uw bericht is verzonden
Bedankt voor uw reactie!
Uw bericht is verstuurd aan de door u aangegeven afdeling.
De betreffende afdeling zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden

op 05 03 2007 at 20:06 schreef Hansje Castorp:

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het vraagstuk van ‘de censuur van de wetenschap.’ Ik denk dat het knelpunt in dit geval vaak te zoeken is in het feit dat een wetenschapper, hoe bekwaam ook in het wetenschappelijke veld, op sociaal gebied ernstig onderontwikkeld kan zijn. Terwijl zijn ideeen op het onderzochte onderwerp hoogst relevant mogen wezen, lukt het maar niet deze ideeen aan de man te kunnen brengen. Dit vergt namelijk enkele sociale vaardigheden. Het schrijven van een degelijke sollicitatiebrief is daar een van.

Ik heb zelf nul ervaring met het schrijven van sollicitatiebrieven, maar dankzij kennissen wil ik menen dat ik een beetje weet wat er in moet staan. In eerste instantie verwacht je van zo’n brief dat er serieus op gereageerd wordt.
Tot u spreekt een econometrist die werkt in de traditie en geest van Jan Tinbergen. Ik ga ervan uit dat Cohen, mits deze brief uberhaupt langs zijn secretaris komt, meteen zin krijgt om die brief in de afvalbak te werpen: "tot u spreekt…" leuk stijlelement hoor, maar je doel is niet entertainment, maar sollicitatie.

In de hele eerste alinea gaat het al mis: wereldproblematiek als honger, overbevolking en bijbehorende symptomen, de politiek van Bush en, warempel, zelfs nog iets waar het wetenschappelijk adviesorgaan van de pvda nog iets aan kan hebben: zeespiegelstijging. En…

Eerlijk gezegd vraag ik me af, terwijl ik dit stuk kritisch beschouw, of men de plank werkelijk zo ontzettend mis kan slaan zonder opzettelijk keihard naast te mikken. Thomas Cool zou dus een man moeten zijn met een wetenschappelijke titel, met vele wetenschappelijke stukken op zijn naam – en die zou hier beweren dat hij bovenstaande sollicitatie in alle ernst heeft geschreven. Als hij nou een columnist was dan zou dit een geweldige grap zijn (dan hulde.) Mijn optimistische geest oppert nog dat hier een collega met slecht gevoel voor humor de heer Colignatus tracht zwart te maken. Ik houdt het anders niet voor mogelijk dat iemand dermate lichtzinnig zijn carriere in de hand neemt. Werkelijk totaal zot.

ter informatie: Ik heb tot het punt van Voor de komende twaalf jaar stel ik mij de volgende mogelijkheid voor: vier jaar kan ik werken op de WBS om het wetenschappelijk raamwerk dat reeds bestaat in wijde kring geaccepteerd te krijgen en om tegelijk de personele infrastructuur te scheppen. Daarna vier jaar partijleider en Premier, en daarna President van Europa. gelezen. Ik zie hier wel humor in, maar als er dan vervolgens totaal geen zelfrelativering bij komt, dan maakt dit alleen de schrijver belachelijk. Ik weet zeker dat Cohen op dit moment allang in zijn ordner "Om later als ik met pensioen ben nog eens over te glimlachen/brieven van geletterde randdebielen" heeft gestopt. Gaat Cohen die werken van u doornemen om te zien of u gelijk heeft met uw beweringen? wat denkt u zelf? Ik in ieder geval niet. Ik ga er van uit dat u niet al te veel hoopt op een antwoord van de WBS.

op 06 03 2007 at 13:21 schreef Thomas Cool:

(1) Zwarte mensen zijn zwart en daarom luisteren we niet naar ze (1950). Als iemand niet volgens ons stramien schrijft dan luisteren we niet (2007). "Le ton fait la musique" – en anders horen we het niet. Hoe ver gaat de beroemde Nederlandse tolerantie ? Censuur blijft censuur, wat je ook van de sociale vaardigheden van de wetenschapper vindt. Eerst werd de boodschapper gedood om wat hij zei. Nu wordt hij zwart gemaakt omdat hij het niet op een prettige wijze zegt. En als hij zwart is hoeven we niet meer te luisteren.

(2) Leestip: wanneer je het wel als humor zou zien, lees het dan eerst als humor. Ga dan een nachtje slapen. Lees dan de onderliggende teksten. Praat eens met de leraar wiskunde van je kinderen over de betekenis van het belastingvacuum. Vraag Bernadette eens hoe het kan dat Elseviers-weekblad sinds 1990 niet over het belastingvacuum schrijft, terwijl toch in 1993 in andere kranten erover geschreven is. Lees de brief dan nog eens. Blijf lachen. Hi Ha Ho. Koop dan het boekje "De ontketende kiezer" (2003). Denk eens na over de stijging van de zeespiegel. Denk eens na over de migrantenproblematiek. Denk eens na over 8 miljard mensen op de planeet. Denk eens na over onze politici. Lees dan nog eens het boekje "De ontketende kiezer". Lees dan nog eens deze brief. Hoe lang wil je blijven lachen ?

(3) Mijn sollicitatie-brieven voor andere functies zijn anders gesteld, en wel omdat het dan om andere functies gaat. In dit geval is het een functie in het publieke domein, waarbij bijvoorbeeld een vorige directeur WBS Joop den Uyl later op andere manier bekender werd (zie http://www.parlement.com/9291000/biof/01388). Ik zal het beter doen dan Joop. Mijn sollicitatie is een stap die deze brief rechtvaardigt zoals hij gesteld is, alsmede het publiek maken. Dit op deze manier te doen lijkt me zeer sociaal vaardig. Ongewoon misschien, maar wel heel nuttig. Bijvoorbeeld heeft Bernadette de petitie nu mede-ondertekend, dat is weer een handtekening extra.

(4) Er zijn inderdaad vele losgeslagen personen in Nederland. Dat maakt het inderdaad lastig om te communiceren met politici die voortdurend door zulke personen worden lastiggevallen. Mijn partij het Sociaal Liberaal Forum krijgt ook zulke post. Van de lezers wordt de sociale intelligentie gevraagd om te ontdekken dat er hier iets aan de hand is. De pot verwijt de ketel ?

(5) Adlib begon meteen te brommen over "toonbeeld van het miskende genie, de eeuwige querulant. Het narcisme druipt er vanaf". Maar Adlib reageerde niet toen ik vroeg "hoe zou jij het dan zeggen?" Hansje Castorp is nog ietwat vriendelijker door een uitvoeriger reactie te geven, maar komt ook uit op "op sociaal gebied ernstig onderontwikkeld" en "geletterde randdebielen". In beide gevallen gaat men niet op de inhoud in, toont men geen respect voor de gekozen vorm, gaat men schelden, sluit men de ogen voor censuur. Het onjuiste van zulke reacties is dat men Job Cohen als het ware gelijk gaat geven wanneer hij deze brief niet serieus zou nemen, terwijl de juiste reactie is: Beste Burgemeester van Amsterdam, met zoveel werkloosheid en armoede in uw stad, geeft u eens een goed argument waarom u niet dat openbare gesprek zou organiseren dat deze wetenschapper voorstelt?

(6) Dit soort discussies gaat nergens over. Peter, zou je misschien een berichtje kunnen plaatsen dat het gescheld nu wel genoeg is ? Mensen moeten vrij zijn om hun gedachten te uiten, ook om te tonen hoe beperkt die zijn, maar een waarschuwing zou op zijn plaats kunnen zijn dat zodra iemand zulke termen meent te moeten gebruiken, deze eerst bij zichzelf nagaat of er iets niet aan de eigen redenering klopt. Wanneer mensen Frontaal Naakt zouden zien als een uitlaatklep voor "eeuwige querulanten" en "intellectuele randdebielen": dat wil je niet.

(7) Sollicitatiebrieven zijn overigens geen oefening in zelfrelativering. Maar wees gerust dat ik een groot gevoel voor zelfrelativering heb. Dat leer je wel, in de wetenschap, wanneer je van de ene stap naar de andere gaat en steeds je mening moet herzien. Een land krijgt ook de bestuurders die het wil hebben, dat is niet mijn probleem maar dat van het land, heel relatief dus.

op 06 03 2007 at 14:26 schreef Peter Breedveld:

Dit soort discussies gaat nergens over. Peter, zou je misschien een berichtje kunnen plaatsen dat het gescheld nu wel genoeg is ?

Dit is het Internet, Thomas. Schelden hoort erbij en ik ben inmiddels al zo gehard (of afgestompt, zo je wilt) dat ik ‘geletterde randdebiel’ eigenlijk heel beschaafd vind (en ook wel geestig). Soms is schelden grappig, soms laat een schelder zien dat hij geen echte argumenten heeft. Zelf bezondig ik me er ook aan. Zo noemde ik Bas Heijne onlangs een ‘murmelende brok zure zult’. Alleen als ik bang ben in moeilijkheden te komen door gescheld op mijn site, ben ik geneigd tot ingrijpen. Mateloosheid is voor mij ook altijd een reden om aan de rem te trekken.

Ik vind dat je jezelf goed staande houdt, Thomas. They can’t touch you. Voorts is deze site wel een beetje een toevluchtsoord voor querulanten en intellectuele randdebielen.

Is leuk!

op 06 03 2007 at 14:31 schreef Peter Breedveld:

Het recente IPCC rapport waarin de zeespiegelstijging op minder dan een meter wordt gesteld is niet overtuigend omdat het risico niet wordt uitgewerkt dat de ijskappen van Antartica en Groenland zouden kunnen gaan smelten

Laatst las ik ergens (maar ik ben vergeten waar) dat het op Antarctica, ondanks de global warming de laatste jaren juist kouder is geworden.

op 06 03 2007 at 15:06 schreef Fritzie:

Global warming ?
Gore Strol slecht voor de mens ? ( zie tv-programma Radar)
H2 -economie ?
Windmolenparken goed voor het milieu ?

Allemaal kolder-verhalen uit de Linkse kerk.

Een aanrader wat betreft klimaatsveranderingen is
Salomon Kroonenbergs boek: http://boeken.vpro.nl/afleveringen/25675746/
oftewel ISBN 90 450 1464 5

Voor 18€ koop je een hele hoop leesplezier !
Kopen dat boek !

Je moet aan zo’n Global warming religieuze eens vragen hoeveel keer de poolkappen al gesmolten zijn geweest ! 1000 of 5000 maal ?
En wie die overblijfselen van krokodillen in Siberie heeft gelegd. En waarom Groenland groenland heet en hoe die zaden van subtropische bomen daar terecht zijn gekomen.
Al Gore is een giller !

op 06 03 2007 at 16:57 schreef Hansje Castorp:

Meneer Coole, ik heb er bewondering voor dat u uzelf de taak stelt om politieke besluiten meer te laten aansluiten bij adviezen van wetenschappelijke commissies. Ik ga ervan uit dat u enige academische ballast aan boord heeft en ook van enige ‘common sense’ niet gespeend bent. Toch lees ik uw werk niet en wel om de volgende reden: Het is gewoon normaal dat een serieus werk met serieuze consequenties ook op een serieuze toon word gebracht. Het is bij een sollicitatie vanzelfsprekend om met degene die u aanspreekt, maar ook bijbehorende organisatie respectvol behandeld. Uw keuze om een open sollicitatie te schrijven moge gegrond zijn, u heeft echter vervolgens de verkeerde doelgroep geprobeerd te charmeren. Dit lijkt me de belangrijkste reden dat deze sollicitatie (mij) niet overtuigd.

Het is natuurlijk uw doel om Cohen te overtuigen u aan te nemen. Ik noemde al eerder dat de eerste paragraaf slechts weinig relevante punten bevat, op de zeespiegelstijging na, dan. Laat mij dat specificeren: De meeste genoemde punten gaan over problematiek die, behalve bij hulpverleningsorganisaties, weinig tot niet in Nederland voelbaar is, en dat ook niet zal worden. Het vervolg is:
Tegenover deze problematiek faalt de sociaal-democratie, faalt de PvdA, faalt de WBS.
Hiertegenover staat het antwoord: …….

Vrij vertaald: "de pvda en haar adviesorganen snappen niet waar het om gaat in de wereld, maar ik wel."
Zo’n mededeling jaagt -ik ga ervan uit dat u dat ook begrijpt- de pvda-gelieerde lezer nogal in het harnas, zou ik zeggen. Moet dat nou? Dit is een middel dat de lezer stimuleert om heel kritisch te gaan kijken naar wat u verder schrijft. Misschien dat men u zelfs enig lef toekent, maar als u deze vorm van aandachts trekkerij niet adequaat afsluit zult u als onbeschoft te boek staan. Vanuit die optiek zijn de oplossingen die u noemt op zijn plaats. De afsluiting zou nu iets vleiends moeten zijn, iets motiverends over het WBS (laat u ook meteen zien dat u weet waar het WBS uberhaupt over gaat, en wat voor thema’s daarbinnen spelen.)

Dit heeft u echter nagelaten. in plaats daarvan staat dit:
Voor de komende twaalf jaar stel ik mij de volgende mogelijkheid voor: vier jaar kan ik werken op de WBS om het wetenschappelijk raamwerk dat reeds bestaat in wijde kring geaccepteerd te krijgen en om tegelijk de personele infrastructuur te scheppen. Daarna vier jaar partijleider en Premier, en daarna President van Europa.
Weer op de tour van lef tonen, denk ik, maar nu echt volkomen ongepast. Weer vrij vertaald: "jongens, geen paniek, jullie doen het flink fout maar als jullie mij leider maken, dan komt het goed. Geloof maar in mij." Bijpassend conclusie van de lezer: Deze man is de weg kwijt, weet niet wat het betekend om een politieke functie te bekleden en denkt ff carriere te maken hier. Vervolgens lees ik niet meer verder. Vanaf hier is het overduidelijk dat u niet binnen het WBS past. punt. Misschien dat ik nog eens een econoom binnen het WBS vraag om eens iets van u te lezen, maar waarschijnlijk vergeet ik dat over drie minuten alweer.

Uit uw commentaar gegrepen:
Als iemand niet volgens ons stramien schrijft dan luisteren we niet (2007).
Exact. Maar u doet vervolgens iets geks: u verwacht een tolerantie waarvan u weet dat die er niet is, en schrijft toch die lange sollicitatiebrief. Terwijl u toch al weet dat die niet in goede aarde zal vallen. Tijdverspilling is dat, in mijn optiek. U kunt er mogelijk mee aanduiden aan andere lezers dat Nederlanders, of in ieder geval Cohen, niet bijzonder tolerant is in het lezen van sollicitatie brieven. Als econometrist zult u ook wel weten dat een dataset van n=1 weinig relevante conclusies oplevert, en dat een onderzoek op 1/16.000.000 van de bevolking niet bijzonder representatief is. Waarom dan toch die brief? wat bereikt u ermee? Belangrijker nog, zijn er niet betere methoden te bedenken om uw doelen te bereiken?

Iets verder lees ik (vluchtig)
De wetenschappelijke analyse is in hoofdlijnen uitgewerkt en staat op mijn website. Alleen koudwatervrees weerhoudt mensen om die analyse eens rustig te bestuderen en te bespreken.
Niet alleen koudwatervrees, dus. Mocht u niet begrijpen waar ik het over heb, zoek dan eens de website van ene ‘Harry Weggelaar’ op, http://home.wanadoo.nl/r.f.dezwart/Frame-nederlands.html Dit is een wetenschapper ‘in de trant van Hegel’ wiens theorieen door de gevestigde wetenschap al jaren lang verschrikkelijk gecensureerd worden. Voornamelijk vanwege ‘koudwatervrees,’ u noemde het al. Daarbij is hij gaandeweg overtuigd geraakt van het feit dat zijn theorie gewoon te moeilijk is voor de mensen. Ter zelfreflectie haal ik dan ook dit commentaar, van uw hand, aan:

Wil je de werkloosheid aanpakken zul je mij toch op het CPB moeten terugplaatsen, want vooralsnog ben ik de enige die weet hoe dat moet.

Tja…. Mocht u zich blijven verwonderen over tegenwerking die u schijnt te ondervinden, kijk dan eens goed op die site van Weggelaar rond. Hij heeft zijn jarenlange ervaringen (om onbegrijpelijke redenen) allemaal online gezet en u zult daar dan voldoende materiaal vinden om uzelf tot aan uw pensioen voor de gek te kunnen houden.

Sorry, ik bespeur bijna geen sprankje zelfreflectie in uw tekst en commentaar. U denkt dat u er voldoende aan doet, maar ik vraag mij af of u zich juist daar niet het grootste rad voor de ogen draait.

Overigens ben ik het met u eens dat ik in mijn vorige post overdreven beledigend was. Ik heb geprobeerd het in deze post klinischer te houden.

op 06 03 2007 at 16:59 schreef Hansje Castorp:

correctie: In bovenstaande post maak ik gebruik van de uitdrukking "bent .. niet gespeend van." Bij nader inzien denk ik dat ik die uitdrukking verkeerd gebruikt heb, maar het moest dus positief voor Coole zijn.

op 06 03 2007 at 18:08 schreef Thomas Cool:

Het hoort bij de sollicitatieprocedure dat ik netjes reageer dus bij deze weer wat antwoorden, waarbij we maar hopen dat Syp Wynia aandachtig meeleest:

(1) Dit begrijp ik niet: "Uw keuze om een open sollicitatie te schrijven moge gegrond zijn, u heeft echter vervolgens de verkeerde doelgroep geprobeerd te charmeren." Wie of wat probeer ik te charmeren ? Het enige dat ik t.a.v. FN gedaan heb is tegen Peter zeggen: je mag het op FN zetten. Dat lijkt me nuttig. Bijvoorbeeld wanneer Syp Wynia zou willen kijken, dan heeft hij e.e.a. bij elkaar, de walging van Adlib tot en met positive zorg van Hansje.

(2) Ik heb overigens niet alleen deze brief gestuurd maar ook kennissen in de PvdA erop attent gemaakt en gevraagd of ze Job Cohen willen vragen om bij het lezen met de situatie rekening te houden. Soms is een tekst niet voldoende. Misschien doet deze toelichting de gemoederen bedaren van degenen die denken dat er alleen deze brief is.

(3) Een raming is dat de Noordpool over zo’n veertig jaar in de zomer ijsvrij zal zijn. Wat de recente temperatuur bij Groenland ook is, een scenario wordt denkbaar dat Groenland niet tegen zo’n locale opwarming bestand is. Voorlopig zit dat nog niet in de rapporten, maar, het gaat om het risico (weliswaar kleine kans maar een groot effect).

(4) Ik ben geen lid van de "linkse kerk". Sociaal liberaal. Drees sr., Drees jr. (DS’70), Jan Tinbergen.

(5) Een mooi boek van Salomon Kroonenberg, zeker. Maar wanneer de ijskappen van Antartica en Groenland smelten stijgt de zeespiegel met minstens zes meter, en heeft Job Cohen in Amsterdam een probleem. Zeggen dat dit 100.000 jaar geleden of zo ook zo was is niet zo relevant omdat er toen geen Paleis op de Dam stond, enzo. Dijken verhogen helpt wellicht niet wanneer het zeewater zich door de hoge druk door de bodem naar binnendringt. Mijn suggestie is ook de bodem te bevriezen. Moeten de ingenieurs uitrekenen of dat kan. Anders Amsterdam misschien in plastic inpakken. Of Job vragen wat te doen.

(6) Er is inderdaad reden om het Kyoto verdrag "grote onzin" te vinden, zoals Kroonenberg stelt, maar dan om een andere reden. Het is namelijk nogal end-of-pipe, met meting van CO2 normen, en verhandelbare emissierechten. De nadruk kan beter liggen op een universele belasting op fossiele brandstoffen en het beperken van de bevolkingsgroei. Maar de methaan uitstoot van koeien moet je natuurlijk wel meenemen.

(7) Voor liefhebbers van mijn vermorgen tot zelfreflectie, of degenen die op zoek zijn naar sprankjes daarvan, verwijs ik naar het licht autobiografische boek "Zonder professoren" waarin de hoofdpersoon zijn memoires schrijft en daarin niet alleen tamelijk belachelijk overkomt maar ook nog eens op belachelijke wijze om het leven komt. Zie
http://www.dataweb.nl/~cool/Literature/ZP/ZonderProfessoren.pdf

(8) Het gaat plots wel erg veel over klimaatverandering, terwijl bij mij de nadruk ligt op het voorkomen van menselijk leed. De algemene aanpak van een grondwetsherziening met een Economisch Hof heeft op vele terreinen doorwerking. En zeg nou niet dat Nederland hier niets uitstaande heeft met het leed op andere continenten. Zeg dat niet, als je weigert om erover na te denken. Als je erover nagedacht hebt, dan zouden we erover kunnen praten. Mijn stelling is: Nederland kan het goede voorbeeld geven door die grondwetswijziging in te voeren. Je zult versteld staan van de impact van een goed voorbeeld.

(9) De verwijzing naar Harry Weggelaar roept vragen op. De link is een website van R.F. de Zwart ? Is dat familie, of een fan, of Weggelaar zelf, die misschien aan het Zwarte Pad woont ? En zouden zij, ieder apart of beiden, bereid zijn om te protesteren tegen de censuur van de directie van het CPB, en de goddeloze waanzin in de PvdA ? Job Cohen, ooit kandidaat premier voor de PvdA, maar plotseling weer niet, zou dit misschien ook wel graag willen weten.

Cheers,

Thomas CO2L

op 06 03 2007 at 22:29 schreef Hansje Castorp:

*Beseft zich plotseling dat het hier om de PVDA gaat*

Ik wens u succes, meneer Coole. Als u over twaalf jaar voor de Europese presidentsverkiezingen gaat dan heeft u alvast mijn stem.

op 06 03 2007 at 23:03 schreef fritzie:

"(5) Een mooi boek van Salomon Kroonenberg, zeker. Maar wanneer de ijskappen van Antartica en Groenland smelten stijgt de zeespiegel met minstens zes meter, en heeft Job Cohen in Amsterdam een probleem. Zeggen dat dit 100.000 jaar geleden of zo ook zo was is niet zo relevant omdat er toen geen Paleis op de Dam stond, enzo. Dijken verhogen helpt wellicht niet wanneer het zeewater zich door de hoge druk door de bodem naar binnendringt. Mijn suggestie is ook de bodem te bevriezen. Moeten de ingenieurs uitrekenen of dat kan. Anders Amsterdam misschien in plastic inpakken. Of Job vragen wat te doen.

(6) Er is inderdaad reden om het Kyoto verdrag "grote onzin" te vinden, zoals Kroonenberg stelt, maar dan om een andere reden. Het is namelijk nogal end-of-pipe, met meting van CO2 normen, en verhandelbare emissierechten. De nadruk kan beter liggen op een universele belasting op fossiele brandstoffen en het beperken van de bevolkingsgroei. Maar de methaan uitstoot van koeien moet je natuurlijk wel meenemen."

Meneer Cool,

Inderdaad een mooi boek, waard om het eens te gaan lezen !
"Maar wanneer de ijskappen van Antartica en Groenland smelten stijgt de zeespiegel met minstens zes met.."

En dat is juist niet wat Kroonenberg beweert. Als ijs op de noordpool smelt blijft de zeespiegel constant (wet van archimedes).
Voor de zuidpool geldt dat er plaattektonische effecten kunnen onstaan waardoor Antartica verder boven komt drijven, maar dat elders op de wereld bol daardoor een omgekeerde beweging onstaat, waardoor er een lokale zeespiegel kan dalen.

Verder hebben metingen duidelijk gemaakt dat er vanaf 1993 een zeespiegeldaling gaande is.

Verder vertelt dit interessante boek ons over het Tobameer: bam één klap knalt een berg uit elkaar een krater van 100 bij 30 Km met een diepte van 400 meter achterlatend ! http://nl.wikipedia.org/wiki/Tobameer

Dan zijn al die koeien en door industrie en automobielen uitgestoten CO2 gassen peanuts vergeleken. En Toba was slecht één van de vele grote vulkanen. 18€ slechts, dat boek.

Voor wat betreft de geboortebeperking ben ik het met je eens.

op 07 03 2007 at 08:38 schreef Thomas Cool:

(1) Het ijs op de Noordpool drijft, als het smelt heeft dat geen effect op de zeespiegel. Groenland en Antarctica liggen op land, zodat als het ijs smelt, de zeespiegel stijgt. Probeer maar uit met een glas water en een ijsblokje. Dat van die tektoniek weet ik niet. Vermoedelijk neutraal want de zeebodem ligt al onder water, of negatief omdat wat naar boven komt minder ruimte voor de zee geeft. Is een van de factoren die meegenomen moet worden in de risico-analyse.

(2) Toba. Naarmate de kennis toeneemt zullen we ons beter kunnen voorbereiden op dit soort rampen. Yellowstone is ook een mooie op TV. Maar we hebben het nu over zaken die we met de huidige middelen al kunnen beheersen. PM. Mijn persoonlijke hypothese is dat die vulkaan-uitbarsting van Toba heeft bijgedragen tot het ontstaan van de Homo Sapiens Sapiens. Het klimaat raakte ontregeld, een situatie ontstond die gunstig was voor meer variatie. Geen bewijzen, ik houd van SF.

op 07 03 2007 at 11:35 schreef EH:

Ik sluit mij aan bij Hansje Castorp. Uw ‘sollicitatiebrief’ leest in het geheel niet als zodanig. Terwijl ik het las dacht ik dat het een soort van satire was, maar de comments gelezen hebbend zie ik dat het inderdaad serieus bedoeld is, en valt het kwartje: narcisme is absoluut het juiste woord.

Niet dat ik het inhoudelijk met u oneens ben, maar dat is nou juist het probleem. Ik denk dat u uw zaak met uw aanpak alleen maar schade berokkent.

Daarnaast, de ideeen als de uwe probeert op te eisen genoten toch echt al ruime tijd bekendheid voordat u ermee aan de haal ging. (Milton Friedman, e.d.)

op 07 03 2007 at 13:20 schreef Syp Wynia:

Dag Thomas,

Dank voor de interessante correspondentie. Ik meen overigens al eerder van je vernomen te hebben dat jouw ideeën en ambities hier en daar op weerstand stuiten. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben, mogelijk ook de redenen die je zelf suggereert. Over structurele verlaging van de collectieve lasten heb ik veel geschreven, bijvoorbeeld in een omslagverhaal in Elsevier van november 2005 en in een serie columns van afgelopen zomer, waarin ik mij permitteerde de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s bij te staan. Het hoeft geen betoog dat mijn suggesties in ieder geval niet in het regeerakkoord zijn terug te vinden.

Met vriendelijke groet,

Syp Wynia

(Door Thomas Cool op FN geplaatst met toestemming van Syp Wynia.)

op 07 03 2007 at 13:39 schreef Thomas Cool:

(1) Aan wie dit leest en de neiging voelt te reageren, dit verzoek: (a) Lees eerst wat achterliggende stukken want dit is niet de plaats om misverstanden op te lossen die door eenvoudige studie zijn te vermijden. (b) Ga s.v.p. niet herhalen wat reeds door anderen is gezegd. Het gaat hier niet om aantallen maar om kwaliteit. Hoewel het op zich wel leuk is nu te weten dat er over acht jaar dan twee stemmen voor me zijn. (Mijn twaalf jaar omvatten de vier jaar EU Presidentschap, maar je moet natuurlijk stemmen aan het begin daarvan. Ik ben geen voorstander van een dictatuur waarin je pas achteraf mag stemmen. Democraten moeten dan wel goed kunnen tellen.)

(2) In mijn werk kunt u de referentie aan Milton Friedman terugvinden. Maar ik zeg niet hetzelfde als hij, er is, zowaar, een vooruitgang in de economische wetenschap geboekt. Belangrijk is de vraag: waarom werd er dan ook niet naar Friedman geluisterd ? Gedroeg hij zich zo belachelijk als ik, door zo’n sollicitatie-brief te schrijven, en deze te publiceren ? Of, zit er misschien toch een foutje in structuur van de voorbereiding van het economisch beleid, een foutje in de Trias Politica, met dramatische gevolgen voor het welzijn van de burger ?

(3) Het heeft weinig zin dat ik hier nog eens zou uitleggen wat die vooruitgang t.o.v. Friedman is, wanneer mensen niet lezen, wanneer een sfeer van verdachtmakingen wordt geschapen, wanneer je zwart wordt gemaakt, wanneer je van alles beschuldigd wordt, wanneer mensen censuur accepteren en goedpraten. Boycott Nederland ! Boycott het, totdat het door de zee verzwolgen is en niet meer geboycott hoeft te worden !

op 07 03 2007 at 14:02 schreef EH:

(1) Leg nou eens uit: dat presidentschap van de EU, moeten we dat nou serieus nemen? Als het geen grap is, wat voor relatie heeft het dan tot je solicitatie? Ik zie er geen, en alleen grootheidswaanzin blijft over.

(2) Ik zeg niet dat u of anderen geen vooruitgang hebben geboekt sinds friedman, maar dat artificieel hoge loonlasten die de staat creeert de reden zijn voor werkloosheid, en dat verlaging daarvan dus de oplossing voor werkloosheid is, dat kunt u toch moeilijk als een theoretische of empirische vonds van uzelf claimen: In deze zegt u in weze precies hetzelfde als friedman. Desalniettemin sta ik volledig achter u bij pogingen om deze waarheden (met een sociaal-democratisch sausje) in nederland aan de man te brengen, want u heeft een punt als u zegt dat friedman daar niet in is geslaagd.

Boycott Nederland ! Boycott het, totdat het door de zee verzwolgen is en niet meer geboycott hoeft te worden !

Als je nou Grunberg had geheten had ik hier smakelijk om kunnen lachen, maar gezien de situatie weet ik niet wat ik hiervan moet denken.

op 07 03 2007 at 14:14 schreef Thomas Cool:

Waaraan toegevoegd mag worden dat Adlib, Hansje en EH misschien ook een ander gevoel voor humor hebben. Een gevoel voor humor is overigens niet constant, het kan de ene keer slapstick zijn, een andere keer Youp, etcetera. In dit geval gaat het om kurkdroog absurdisme. Op deze pagina gebeuren meer dingen tegelijkertijd. Kamagurka met woorden. De sollicitatie is serieus, en het politieke protest is fel, maar tegelijk weet ik dat vele mensen het een raar gedoe zullen vinden (inclusief Job Cohen waarschijnlijk). Natuurlijk herken ik die rare elementen. Een gek met een petje is geen hofnar, want de gek weet niet wat hij doet en de hofnar wel. In dit geval mag men weten dat ik heel goed weet wat ik doe. Hoe raar mensen het ook zullen vinden, die niet de moeite nemen om de zaak te bestuderen. Hopelijk zijn ze dan wel teruggekieteld. Zodat ze diep in hun hart weten dat er wat aan de hand is, maar niet weten wat. Hopelijk slapen ze niet en worden ze horendol. De enige uitweg uit die geestelijke spanning is de zaak te bestuderen. Of verhuizen naar waar het water je niet te pakken kan krijgen. En geen vulkanen.

op 07 03 2007 at 14:41 schreef Thomas Cool:

EH, ik ben serieus kandidaat voor President van de EU. (Hoe vaak moet ik dat zeggen ?)

(1) Europa is een verbond van landen en volken. Hun eigenheid staat voorop. Europa is geen land maar een gemeenschap. Eventueel geef je burgers de gelegenheid om een Europees paspoort te nemen maar de facto hebben ze een land van vestiging en dat telt. Het ligt eerder voor de hand tot verdere opsplitsing van landen dan het vormen van een superstaat.

(2) Rusland en Turkije en wat er tussenligt is welkom in die gemeenschap. Graag zelfs.

(3) De gemeenschap heeft een Parlement dat wordt gekozen door de Parlementen in de gemeenschap. Het EU Parlement kiest een President. In overleg komen gezamenlijke taken tot stand die door de President worden uitgevoerd en door het Parlement gecontroleerd. Alle verkiezingen zijn jaarlijks en worden alle op dezelfde dag gehouden, bij voorkeur op 2 januari nadat de begrotingen op 31 december zijn vastgesteld zodat iedereen weet hoe de partijen gekozen hebben.

(4) De EU landen hebben ieder een eigen Economisch Hof zodanig dat de informatie voor het beleid wetenschappelijk gewaarborgd is. Natuurlijk maakt de wetenschap fouten, maar dat doen rechters ook, en toch accepteren we onafhankelijke rechtspraak. Door de uitwisseling van informatie tussen de Economische Hoven der EU landen ontstaat al veel onderlinge afstemming.

De President van de EU zal door middel van goede argumenten en persoonlijke charme de bevolking van de EU leiden naar een mooie toekomst. Het voordeel is ook dat vele mensen in de EU goed onderwijs krijgen zodanig dat zij de werken van de President zorgvuldig kunnen bestuderen.

Dit, of een wereldbevolking van 8 miljard, chaos, oorlogen, overstromingen, infectie-ziekten, enzovoorts. Aan U de keuze.

(Of ergens tussenin, maar, hoe dat gaat, daar heb ik geen helder beeld van. Het is me ook onduidelijk waarom je toch een beetje voor overbevolking en overstromingen zou kiezen, alleen maar om mij niet als EU President te hebben.)

(En sorry als het wat simpel klinkt maar ik heb nu even weinig tijd hiervoor.)

Ware getekend,

Thomas

op 07 03 2007 at 15:45 schreef Adlib:

Thomas CoolHet voordeel is ook dat vele mensen in de EU goed onderwijs krijgen zodanig dat zij de werken van de President zorgvuldig kunnen bestuderen.

.. zoals kinderen op school de werken onderwezen kregen van de Ruhnama van Turkmenbashi, het rode boekje van Mao of Stalin’s verzamelde werken.

De megalomanie van Cool kent geen grenzen. De keuze is tussen het erkennen van een verlosser of chaos en natuurrampen.

Hij zelf is er in ieder geval van overtuigd dat hijzelf de meest geschikte kandidaat voor de rol van verlosser is:

Het is me ook onduidelijk waarom je toch een beetje voor overbevolking en overstromingen zou kiezen, alleen maar om mij niet als EU President te hebben.

Het grootste obstakel voor de verbreiding van de ideeën van Thomas Cool is Thomas Cool zelf.

op 07 03 2007 at 17:03 schreef Hansje Castorp:

haha, die AdLib toch.. heeft u dan nog niet door dat het hier om humor gaat? Kijk maar.
Een gevoel voor humor is overigens niet constant, het kan de ene keer slapstick zijn, een andere keer Youp, etcetera. In dit geval gaat het om kurkdroog absurdisme.

En, wij zijn uiteraard allemaal in staat te herkennen waar het absurdisme ophoudt en de werkelijke boodschap begint. Humor is een must. Men kan niet zonder, het moet overal tussen. Zonder een goed gevoel voor humor, en zonder het uit te dragen is men subnormaal en onmenselijk. Waarom denkt u dat de audities voor de Lama’s zo populair zijn?

op 07 03 2007 at 19:12 schreef Wiardi Beckman Stichting:

Geachte heer Cool,

Hierdoor bevestigen wij de ontvangst van uw sollicitatiebrief in verband met de functie van directeur van onze stichting. Wij hopen u zo spoedig mogelijk nader te informeren.

Met vriendelijke groet,
voor de Wiardi Beckman Stichting:

Frans Becker
(waarnemend directeur)

(Door Thomas Cool op FN geplaatst zonder WBS om toestemming te vragen.)

DIKTATORIALE MEDEDELING VAN THOMAS:
Hiermee is deze ronde gesloten. Liever niet meer op deze pagina reageren enzovoorts. Zal ik in ieder geval niet meer willen doen. Wanneer er belangwekkende nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik wel weer verslag doen.

NOG WEL EEN IDEE VOOR BERNADETTE EN SYP:
Nu het contact gelegd is zouden jullie misschien vruchtbaar samen een borrel kunnen gaan drinken over al die economische theorie-en en de Haagse weerstanden. Het is maar een suggestie.

op 07 03 2007 at 21:05 schreef Bernadette:

Begrijp ik het goed en heeft Thomas Cool z’n sollicitatiebrief zonder toestemming van de Wiardi Beckmanstichting aan FN aangeboden?

Is die ‘dictatoriale mededeling’ van Thomas uit een mail van hem aan de WBS afkomstig? (En door de WBS onder hun ontvangstbevestiging geplakt?)

En van wie is het idee dat Syp Wynia en ik ‘nu het contact is gelegd’ een borrel kunnen gaan drinken, ook van Thomas?
Syp en ik kennen elkaar en hebben hier al vaak over gesproken. Dat zal vast nog wel eens gebeuren.

Thomas, veel succes met je sollicitatie.
Misschien kan Peter deze pagina naar het archief verplaatsen.

op 07 03 2007 at 21:41 schreef Adlib:

HC: humor werkt alleen wanneer duidelijk is waar de ernst ophoud en de lach begint. Maar bij Cool is alles wel degelijk tegelijk ook serieus bedoeld, zoals hij zelf ook aangeeft.

Het zou bijvoorbeeld komisch kunnen zijn wanneer Kamagurka zichzelf tot president van een verenigd Vlaanderen en Nederland uitroept, omdat duidelijk is dat het absurdisme is.

Bij Cool is de kwalifikatie ‘humor’ slechts een schaamlap om zijn eigenwaan te bedekken. Hij meent namelijk elk woord dat hij uit.

op 08 03 2007 at 12:25 schreef Thomas Cool:

Bernadette: De WBS zond me de bevestiging van ontvangst van de sollicitatie. Ik heb deze bevestiging hier geplaatst omdat het me een goede afsluiting van deze pagina leek. Ik heb de WBS niet gevraagd of ik die bevestiging hier mocht plaatsen. Dat deed ik wel bij Syp Wynia. Alle opmerkingen onder de naam "Frans Becker" zijn van mij. Dat had inderdaad helderder aangegeven moeten worden.

Adlib: Hetzelfde verschijnsel kan gezien worden in de dimensie "serieus" en in de dimensie "humor". Zoals ook "gevoel" en "verstand" niet op een enkele lijn liggen en elkaars tegenpolen zijn, maar verschillende dimensies vormen, waarin mate van gevoel en mate van verstand samen bestaan in verschillende maten. Zo is deze sollicitatie en wat ik daarover zeg in de verschillende dimensies "serieus" en "humor" te zien, met de mate waarin afhankelijk van het aspect of de bewering daarbinnen. De expressie "dictatoriale mededeling" was bedoeld als een kwinkslag na de opmerkingen over dictators, maar wel een serieuze indicatie van mijn indruk dat deze pagina zijn einde wel heeft bereikt. Je conclusie "Bij Cool is de kwalifikatie ‘humor’ slechts een schaamlap om zijn eigenwaan te bedekken. Hij meent namelijk elk woord dat hij uit." is te kort door de bocht omdat ik alleen meen wat ik meen, omdat ik alleen iets humoristisch bedoel wanneer ik dat bedoel, omdat ik soms die twee dingen tegelijk doe in verschillende mate, en omdat het soms ook wel humoristisch is om mensen daar naar te laten raden. Als je zegt "humor werkt alleen wanneer duidelijk is waar de ernst ophoud en de lach begint" dan ben je te een-dimensionaal en zou je je Kamagurka boeken nog eens moeten herlezen.

op 08 03 2007 at 13:37 schreef Hansje Castorp:

Helaas, meneer Coole, het schrift is een hopeloos medium om tussen de dimensies "serieus" en "humor" te pendelen. Als ik van uw tekst niet weet wanneer u serieus bent, en wanneer niet, hoe serieus moet ik uw ideeen dan nemen? U meent kennelijk dat ik uw andere teksten moet lezen.

Kanker toch een eind op man.

U denkt maar van mij te kunnen verwachten dat ik me door die stukken heen worstel. Hoe weet ik dat u daar wél serieus bent? Hoe neem ik u überhaupt serieus, hier in deze commentaren. Het mes van de humor snijdt aan twee kanten. Het laat mij lachen, dat zeker, maar u boet er door geloofwaardigheid aan in. Uw eigen positie geraakt verzand in het onoverzichtelijke moeras dat absurdisme nou eenmaal is.

Ik vindt het onvergeeflijk dat een wetenschapper daar tot de borst in zakt en dan tegen omstanders gilt dat ze gerust naar hem toe kunnen komen. Dat hij de weg door het moeras weet en ondertussen de heilzame werking van moerasveen prijst. Zo iemand heet een dwaallicht.

Uw stuk hier heeft voornamelijk tot persoonlijke kritiek geleid en tot weinig winst. Misschien dat Dewanand hier nog de meest toepasselijke bijdrage heeft geleverd. Dus inderdaad, lijkt me een goed idee om deze draad af te sluiten

op 08 03 2007 at 13:42 schreef Peter Breedveld:

Helaas, meneer Coole, het schrift is een hopeloos medium om tussen de dimensies "serieus" en "humor" te pendelen.

Baarlijke nonsens.

Het mes van de humor snijdt aan twee kanten. Het laat mij lachen, dat zeker, maar u boet er door geloofwaardigheid aan in.

Baarlijke nonsens. Wel eens van Erasmus gehoord? Voltaire? Multatuli? Droogkloterij, dáármee boet je aan geloofwaardigheid in. Mensen die niet kunnen relativeren, moet je ver van je houden.

Ik heb een suggestie voor meneer Castorp: ga een gevoel voor humor downloaden op http://www.gevoelvoorhumor.com. Begin met een basispakket, vul dat daarna geleidelijk aan met extra’s als gevoel voor ironie, double entendres enzovoort.

op 08 03 2007 at 14:53 schreef Bernadette:

Peter, zou je deze pagina in ’t archief kunnen laten zakken?
’t Is nu verder tussen Thomas Coole en de Wiardi Beckmanstichting, dunkt me.

op 08 03 2007 at 15:43 schreef Peter Breedveld:

Nee, zo doe ik dat niet. Komend weekend komt er een nieuwe editie, dan zakt dit stuk, samen met de andere die je nu ziet, naar het archief.

op 08 03 2007 at 16:31 schreef Bernadette:

Eh, even voor mijn goede begrip: is dit technisch of principieel bedoeld?

op 08 03 2007 at 17:23 schreef Peter Breedveld:

Technisch. Ik kan dit stuk afsluiten, zodat niemand het meer kan lezen, zoals ik bij dat stuk van Raja heb gedaan, maar daar zie ik de noodzaak niet van in.

op 08 03 2007 at 18:13 schreef Bernadette:

OK, duidelijk, klaarblijkelijk kun je niet 1 stuk uit een editie anders behandelen.

op 08 03 2007 at 18:45 schreef Hansje Castorp:

hehe, meneer Breedveld, dan hebben wij duidelijk verschillende opvattingen. Ieder zijn meug, dan maar. nu ja, Coole schreef zijn sollicitatie toch al met het oogmerk om te mislukken.

Maar waarom al die mensen die dit topic willen laten verdwijnen? *ruikt censuur*

op 08 03 2007 at 23:21 schreef Bernadette:

Doe es opkrassen, Castorp.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS