Home » Archief » Majesteit!


[25.10.2007]

Majesteit!

Lagonda

Gotherotic (86k image)
Illustratie: Michel Kok

Een nederige onderdaan vraagt beleefd doch dringend uw aandacht. Want na het lezen van de berichten in de krant bewolkt mijn gemoed, en gevoelens van diep medeleven gaan naar U uit. Ons land, Uw land, staat voortaan in het buitenland officieel te boek als een land vol lafbekken en labbekakken. Als ík al de aanvechting heb om in de spiegel mijn blik uit schaamte af te wenden, hoe moet het dan in hemelsnaam zijn om door God aan het hoofd te zijn geplaatst van een land vol lafbekken en labbekakken? Neen, U bent waarlijk niet te benijden.

Het laatste nieuws betrof een petitie die door Franse intellectuelen in het leven is geroepen met als doel Ayaan Hirsi Ali een veilig onderkomen in Frankrijk te verschaffen, omdat wij weigeren haar beveiliging nog verder te betalen. Ach, zegt U maar niets meer, Majesteit! U als geen ander weet hoe beschamend benepen de krentenwegersmentaliteit van Uw volkje kan zijn. U als geen ander kent de bangelijke kruideniersziel van de Nederlander, die zich bij de minste of geringste beroering luidruchtig distantieert van iedere aansprakelijkheid, zijn huis invlucht, de gordijnen dichttrekt, en onder de tafel in de keuken bij kaarslicht het vallen van de schemer handenwringend belijdt.

Want is het niet zonneklaar dat een vrouw als Ayaan die gelijk Uzelve, als ik zo vrij mag, met een haast vanzelfsprekende Koninklijkheid bekleed lijkt te zijn, Uw volste respect geniet? Zij spreekt zich uit voor het vrije woord, zij neemt de handschoen op tegen de tirannen die ons licht proberen te doven, en zij beschermt met haar eigen leven de waarden en vrijheden die ons volk, onder aanvoering van Uw dappere voorvaderen, aan de duisternis ontworsteld hebben. Het spreekt vanzelf dat U helse pijnen lijdt zodra deze Koninklijke zielsverwant zich de schofferingen van ons kabinet moet laten welgevallen, en dat de wijze waarop Uw lafhartige volk de ongeregeldheden rond haar naturalisatieaanvraag van harte aangrijpt om hun schijterige verraad te rechtvaardigheden, U diepe krassen op Uw soevereine ziel bezorgd. En ach, Majesteit, U bent toch wel zo sportief dat U deze laatste kwestie door de vingers kunt zien? Want, en gelieve U mij de volgende kwinkslag te permitteren, bent U niet Zélf ook uiterst ambigu waar het Uw exacte naam, Uw exacte afkomst en Uw exacte verjaardag betreft?

Maar Majesteit, ik snap dat U het te druk heeft met andere zaken. De geplande overname van de BV Nederland door de NV Europa prijkt urgent bovenaan de agenda, en het morrende voetvolk, dat met haar recalcitrante “Nee!” zo’n ernstige spaak in het wiel heeft gestoken, dient zorgvuldig de mond gesnoerd en van haar grondrechten bestolen te worden. Ik begrijp dat het detoneren van de Nederlandse volksaard een noodzakelijke stap is in dit proces, en dat U deze lastige taak heeft gedelegeerd aan het meest tot de verbeelding sprekende lid van ’t Koninklijk Huis, maar wat jammer dat het allemaal zo anders gelopen is dan U had verwacht. Dat het volk prinses Mabel niet op haar woord gelooft, is nog wel te verklaren, maar wie had nu verwacht dat zelfs het aandoenlijke Spaanse accent van prinses Máxima niet in staat zou blijken het gepeupel te begoochelen? Waar gaat de wereld heen, als zelfs de Kroon niet meer weet hoe Haar onderdanen beredderd dienen te worden? Ach, waar is toch de tijd gebleven dat ’t grauw zich liet temmen met een defilé, een gouden koets en een koekhappende Prins-gemaal?

En ik begrijp volkomen dat dergelijke perikelen uw volledige aandacht opeisen. Want ik weet ook wel dat U namelijk niets liever zou doen dan Zelf de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali ferm ter hand te nemen en uit eigen belastingvrije zak te bekostigen. U bent immers van adel, en van louter licht en goedertierenheid vervuld, en daarom is het me volkomen duidelijk dat U, Majesteit, natuurlijk staat te popelen om, gelijk de telgen uit Uw heldhaftige geslacht, de daad bij het woord te voegen, en als een ware Monarch uw adeldom te tonen teneinde het volk tot nobel voorbeeld te strekken. Want U voelt uiteraard Zelf ook wel aan dat Uw práchtige redevoeringen over vrijheid en warme medemenselijkheid, dewelke U rond kersttijd tot Uw onderdanen pleegt te richten, zich laten reduceren tot gemakzuchtige prietpraat als de begrippen die U hanteert niet van concrete invulling worden voorzien zodra ’t erop aankomt. Noblesse oblige, is ’t immers niet?

Ach, ik zou ’t U zo gunnen dat U tijd en gelegenheid krijgt om U op korte termijn doortastend over deze kwestie te ontfermen, en met het maken van juiste morele keuzes het land weet te behoeden voor gezichtsverlies, dubbelhartigheid en verdere teloorgang. “Ik zal handhaven!”, belooft ons immers het trotse wapenschild Uwer voorvaderen. Hoe moet het dappere Oranjebloed in Uw aderen kloppen van ridderlijkheid, nu voor Ú het moment daar is om na 27 grijze dienstjaren ten lange leste Uw Koninklijk stempel op de geschiedenis te drukken, en Uw naam voor de eeuwigheid in eervolle glorie te bezegelen?

Dus komaan, Majesteit! Halali Halala! Ten strijde! Veel moeite hoeft ’t niet te kosten. Ontbied de lakeien van de dagbladen ten paleize, en laat hen weten dat het U heeft behaagd de bescherming van Ayaan Hirsi Ali ter hand te nemen. Laat de wereld weten dat Ayaan niets meer te vrezen heeft; over haar lijf en leden waakt voortaan de Koninklijke Garde der Nederlandse Troon! Laat Uw onderdanen weten dat hun Vorst vóóraan op de barricades te vinden is om hun welbevinden en vrijheden te verdedigen! Laat die republikeinse Franse praatjesmakers maar eens zien wat daadwerkelijke Majesteit vermag! En laat de vijanden van ons Koninkrijk weten dat wij een fiere tegenstander zijn waar niet mee te spotten valt, en dat wij ons met hand en tand zullen verdedigen!

Met een strijdbare groet,

Uw onderdaan,

Lagonda

Lagonda is 49% mannelijk, 51% vrouwelijk en 100% esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 25.10.2007 @ 12:04

[Home]
 

27 Reacties

op 25 10 2007 at 02:56 schreef Maurice:

"Beaxtrix kijkt haar digitale afschrift en krult haar lippen naar boven."
‘Willem-Lex! Het volk houdt nog van ons zoon van me. De monnaie is binnen, dus bestel voor mij maar een pizza met extra salami of zo. Of nee. Doe gek en bestel iets met poisson. In India krijgen we vast pittig te eten. En je weet dat ik met mijn jaren nogal gevoelig ben van onderen.’

‘Frontaal Naakt schrijft over ons. Wie is toch die Ayaan? Is dat niet die mejuffrouw die zonodig haar bijbel moest beledigen, naar de US of A vertrok om zich daar te vestigen in een bunker? Willem-Lex?
Ja, zie je wel, dat was zij.’

Vanuit het niets trekt Beatrix een jachtgeweer vanonder haar sofa en schiet een kraai uit een door de herfst aangetaste eik. ‘Voor jou pappie!’

op 25 10 2007 at 07:48 schreef Houriloper:

De Zwarte Parel maakt weinig kans in dit verradersland waar een ééntweetje van links én rechts haar de das om deed. ‘Trots op Nederland’, ha!

Van het huis Oranje is al eeuwen niets meer te verwachten, hooguit wil er nog wel eens een mannelijk lid de krappe keurslijfjes ontvluchten en elders een boom opzetten. Dat voel je niet in de portemonnee, hooguit post-mortem.

De meest revolutionaire daad in de afgelopen eeuw was het losknopen van een stropdas, als symbolische guillotinestrop.

op 25 10 2007 at 08:30 schreef filantroop:

Deze open epistel aan Bea Constrictor, reptiel onder de reptielen, verheugt me ten zeerste. Woorden van waardering schieten te kort, Lagonda.

Ooit vermocht het de publicist Klinkenberg haar vader ervan te verdenken een spoor van venerische aandoeningen in de pampa’s achtergelaten te hebben, toen deze zich bewieroken liet door Peron, eega en vrouwelijke aanhang.
Dat binnen familiare banden een lange traditie van vuige contacten met fervente liefhebbers van het totalitarisme onderhouden werden valt uit de historie op te maken. Zodat enig strijken over het hart van onze vorstin verlangd maar niet verwacht mag worden.
Een regeringsbesluit is een besluit van kabinet én koningin, en hoewel Nederland een constitutionele monarchie kent met alle beperkingen die eraan ten grondslag liggen, heeft onze vorstin telkenmale haar geweten mogen uiten over morele kwesties. Zelfs over de pers en de leugen die daar zou regeren.

Hoe moralistisch onze vorstin in werkelijkheid is, heeft het volk mogen aanschouwen toen zij ondanks dat het overgrote deel van het volk de tegen wildrasters aangedreven wilde zwijnen in bescherming wilde nemen, zij doldriest doorging met het bruuskeren van het volk. Tot eindelijk het parlement ingreep met een verbod op de drijfjacht.
En ook zo nobel was het, het volk te laten betalen voor een koninginnefeestje, waar het volk zelf ongewenst bij was.
Mag het dan zo zijn dat de ouderen onder ons nog smachten naar Juliaantje, die eenvoudige koningin, die het volk nog wel een eigen identiteit vergunde?

En ach, soms mag Bea zo nu en dan een knijpseltje in elkaar zetten ten bewijze van haar artisticiteit, maar haar grootste virtuositeit is toch gelegen in een vernieuwd koninklijk narcisme, dat thuishoort in feodale tijden en volstrekt on-Nederlands is.
Toen in de vrieskou haar werkpaleis aan het Lange Voorhout opgetut werd, was het op gezag van onze vorstin de bouwvakkers ten strengste verboden gebruik te maken van de binnentoiletten. Het zou mij niet verbazen als ze de vox populi, alvorens die aan te horen eerst in een antisceptisch middel dompelt. Nee, niet de pecunia, want geld stinkt niet.

op 25 10 2007 at 08:53 schreef filantroop:

Met inachtneming van bestaande ontslagregels heb ik mijn letterzetter, Brutus Snottermans, op staande voet ontslagen wegens de drukfout in mijn hierboven staande reactie. Abusievelijk is paleis aan het Lange Voorhout geschreven, wat uiteraard paleis Noordeinde behoort te zijn.
Aan het paleis Lange Voorhout kan men de metamorfose van Escher bewonderen, en ernaast het smalle optrekje waar sommigen een concubinaat van het zwijntje Prins Hendrik vermoedden.

op 25 10 2007 at 09:18 schreef Maurice:

Hoop dure woorden Filantroop. Hou het gewoon simpel.

op 25 10 2007 at 09:28 schreef Maurice:

"De Zwarte Parel maakt weinig kans in dit verradersland " (Houriloper: Vast fonetisch voor hoerenloper)
Ze kwam met een leugen binnen en roert dan in onze boerenkool met worst. Verradersland mijn hoela. Maar dat mag de burger op straat natuurlijk niet vinden. Die dwepen met Jan Wolkers die met een klauwhamer een of ander glaswerk beschadigd en zegt dat het een monument is.

Als je het verpest voor jezelf in Nederland, dan ligt het niet aan de inwoners.

op 25 10 2007 at 09:31 schreef Maurice:

Sorry. Ik had het anders moeten omschrijven. Maar ik ben nogal boos als ik een landverrader word genoemd.

op 25 10 2007 at 09:47 schreef Houriloper:

Niet landverrader, Maurice, verraderslander. Het is hier niet het land dat is verraden, maar AHA – want al haar populariteit bij ten spijt, ze kostte ons geld – een groter zonde kun je niet begaan in dit land.

op 25 10 2007 at 09:47 schreef filantroop:

Mij is niet bekend dat aan woorden prijsindicerende kwalificaties te koppelen zijn Maurice, doch mocht je dictionaire te kort schieten, vervoeg je dan bij de digitale van Dale, alwaar je enige hulp geboden wordt.

op 25 10 2007 at 09:56 schreef daniel:

Dankzij het gedoe met Ayaan Hirsi Ali heb ik eindelijk begrepen waarom juist Anne Frank gekozen werd als symbool voor de vervolging tijdens de oorlog.

op 25 10 2007 at 10:04 schreef Houriloper:

Werk dat eens nader uit, Daniel?

op 25 10 2007 at 12:40 schreef Peter Breedveld:

Nou, als je naar Nederland vlucht moet je niet denken dat je veilig bent. Dan is het meer van out of the fire, into the frying pan.

op 25 10 2007 at 12:55 schreef Hansje Castorp:

Deze nederige onderdaan sluit zich in buiging aan bij de hooggeachte heer Lagonda. Moge Hare Majesteit onze Vorstin snel het moment vinden om onze aandacht, en die van al de wereld, te richten op de trotse zijde van Nederland. En moge Zij zich ontfermen over de van hun rijtuigen onteigende mensen in Slotervaart, die weliswaar geen ‘Nederlanders’ zijn maar toch altijd uw onderdanen.

Hare Majesteit de Koningin zal zien hoeveel mensen, mijzelf incluis, dan direct republikein-af zullen zijn.

Maar zoals de heer Lagonda al heeft opgemerkt, U heeft het druk druk druk, en wij zullen U dan ook maar niet meer storen.

op 25 10 2007 at 13:00 schreef Loesje:

Lagonda for President!!!;-))

op 25 10 2007 at 14:27 schreef babs:

Houriloper, Ayaan Hirsi Ali is nooit populair geweest. En dat is precies waarom opportunisten als Wilders en Verdonk haar gretig het land uit en de dood in pesten.

Hirsi Ali is alleen populair bij intelligent rechts: de meeste vaste klanten van deze site.

Het gewone volk mag haar niet, ofwel omdat ze onnodig kwetsend en beledigend is, ofwel omdat ze uiteindelijk gewoon weer de volgende negroide gelukszoeker is. En negers, die zijn alleen welkom als ze goed kunnen voetballen en verder hun mond houden en vooral geen penalties missen. Negers die ons gaan vertellen hoe wij ons land moeten inrichten worden uitgekotst.

Zoek willekeurig welk bericht over Hirsi Ali op geenstijl (geschreven door keurig rechts, dus pro-Ayaan) en lees er de reacties op. Doet Wilders ook voordat hij een kamervraag indient.

Overigens is Anne Frank geen Nederlandse, maar Duitse, een typische gelukzoeker die dan denkt dat zij wel even het wereldwijd bekendste Nederlandse boek kan gaan schrijven. Het is dan wel geen negerin, maar joden moeten net zo goed hun mond houden. Maar goed Anne is dood en dus is ze wel OK. Als Ayaan dood is, wordt ze door Wilders en Co ook heilig verklaard natuurlijk, want dan houdt ze haar mond. En we zijn geen racisten natuurlijk, ook negers en joden kunnen populair worden in Nederland.

op 25 10 2007 at 14:28 schreef Houriloper:

Was even vergeten dat Anne vluchtelinge was. En dan nog liegen ook… (Kitty was verzonnen!)

Ondertussen koestert de koninklijke familie wel met het ambitieuze plan de wereld te redden via watermanagement en microkredieten.

op 25 10 2007 at 16:55 schreef Huuskesgait:

En er kwam maar geen eind aan het gekakel over Ayaan Hirsi Magan, daar in Kaninefatistan. Dus in het deel van Nederland dat Westelijk van Amersfoort, boven de Moerdijk en onder Alkmaar ligt.
Waar jullie Kaninefaten je al niet de oren van het hoofd mee kletsen! Waar jullie goed in zijn is het opblazen van muggen totdat het olifanten geworden zijn, helemaal in de trant van de Westnederlandse dorpsfolklore.
Dat Holland in de laatste 25 tot 30 jaar een land van bedplassers en eigen-broek-volschijters is geworden zeg ik al jaren. Dus daar is die Lagonda bepaald niet de eerste mee.
Enkele voorbeelden:
**** Ooit gehoord dat dit zich Regering noemend zootje, en dan vooral Ella Vogelaar, heeft gezegd "En nu is het afgelopen met dat behandelen van Islamitische vrouwen als tweederangs mensen, en ook met het voor hoer uitmaken van Nederlandse vrouwen!"
**** Ooit gehoord dat het blad OPZIJ of welke feministische organisatie dan ook ging demonstreren voor Gelijke Rechten voor de Vrouw in de wijken Bos en Lommer, de Baarsjes en Slotervaart? Of luidkeels Emancipatie eiste voor Islamitische vrouwen?
**** Ooit geloofd dat de agenten die in Tilburg een mens in doodsnood hoorden gillen "gingen wachten op versterking, omdat het wel een terroristische actie o.i.d. zou zijn"?
Nou dan, Kaninefaten: DOE IETS! Inplaats van dit domme cafégekwebbel, wat wel afkomstig moet zijn uit Drugsdorp aan den Amstel.
Goodgoan: Huuskesgait

op 25 10 2007 at 22:27 schreef Maurice:

Soms moet je dingen relativeren en denken: "Biertje?" Huuskegait

Wie weet haal ik het hele schrijverschap hiermee onderuit, maar dan zou ik me een deuk lachen.

op 26 10 2007 at 01:20 schreef Sikbock:

Tsja, inspirerend is onze majesteit inderdaad niet en waarschijnlijk weinig sympathiek. De wind in de "hogere kringen" waait nog steeds uit de hoek van het oude linkse establishment. Nu beschuldig onze majesteit natuurlijk niet van opportunisme, maar de mensen uit die kringen zijn welbespraakt en waarschijnlijk erg overtuigend. Is het bovendien niet gemakkelijk om aan te haken bij "the powers that be"?

Goed stukkie @ Lagonda btw

op 26 10 2007 at 01:47 schreef Ernst:

Als de dochter van een tandarts niet chique genoeg is, en de buitenechtelijke dochter van een juntalid wel (wel met vliegtuig uiteraard), dan is het moreel gehalte toch sowieso duidelijk?
En dan heb ik het nog niet over het aanvragen van EU-subsidie voor de achtertuin van je vakantiehuis.
Ach, laat ik volstaan met te verzuchten dat, wat de zich Oranjes noemdende mensen ook zijn, het in ieder geval geen ‘oude adel’ is.

op 26 10 2007 at 10:53 schreef Wichard:

@ Huuskesgait haha goed verhaal.

op 26 10 2007 at 16:10 schreef Houriloper:

Huuskes, wij hebben die mokroos hierheen gehaald omdat we al die boeren zat waren die hier naar de stad kwamen.

op 26 10 2007 at 19:50 schreef Thomas Cool:

Beste Lagonda,

De kern van je betoog lijkt te zijn dat iemand anders voor de veiligheid van Ayaan moet zorgen. Terwijl je ook een girorekening kunt openen en daar zelf voor kunt zorgdragen.

Het heeft me altijd gestoord dat Pim Fortuyn voor zijn dood nauwelijks leden van zijn partij kreeg, die contributie zouden betalen, waarmee hij de bescherming had kunnen betalen. Maar na zijn dood wel massaal op hem stemmen … Dus voor een dubbeltje op de eerste rang zitten …

Lagonda, in je petitie spreek je als een onderdaan, wellicht bedoeld om de majesteit te provoceren – maar zo’n actie getuigt nog steeds van een onderdanen-mentaliteit …

PM. De reden dat ik niet zo’n girorekening open is natuurlijk dat ik ten principale vind dat Nederland geboycot moet worden totdat dit land enig fatsoen en verstand vertoont …

op 26 10 2007 at 20:32 schreef Sabian:

"De kern van je betoog lijkt te zijn dat iemand anders voor de veiligheid van Ayaan moet zorgen. Terwijl je ook een girorekening kunt openen en daar zelf voor kunt zorgdragen.

Het heeft me altijd gestoord dat Pim Fortuyn voor zijn dood nauwelijks leden van zijn partij kreeg, die contributie zouden betalen, waarmee hij de bescherming had kunnen betalen. Maar na zijn dood wel massaal op hem stemmen … Dus voor een dubbeltje op de eerste rang zitten …"

opmerkelijk, dat vind ik nou van al die moslims die meevreten uit de ontwikkelingshulp-ruif, of al die losers in Nederland met uitkering en SP-pas die wel hun hele leven gratis geld willen maar Ayaan moet het zelf maar oplossen.

op 26 10 2007 at 20:51 schreef rick de bie:

Laten wij de eerste 4 jaar van de beveiliging voor onze rekening nemen, daarna kunnen Denemarken en Frankrijk om haar hand dueleren. Of laten we een multinationale pool samenstellen van ”Gurka’s” die haar kunnen beschermen.

op 26 10 2007 at 22:05 schreef Houriloper:

Ik bied me aan als vrijwillige Ghurka – geheel…. eeehhhh… nou vooruit, tegen minimumloon en een dertiende maand. Ik kan trouwens wel duizend meer zaken verzinnen die minder urgent zijn dan de verdediging van Ayaan.
Inderdaad, het subsidiëren van de ongeveer 2000 islamitische verenigingen (en die van alle andere achterlijke godsdiensten uiteraard!) om de integratie te stimuleren!

op 27 10 2007 at 01:16 schreef rick de bie:

Ik bied mij aan als zaaddonor, maar dan wel op de klassieke manier. Met hijgende lijven op elkaar. Niet dat kantore, zielige tappen bij de video met je plasser in plastik.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS