Home » Archief » De vooroordelen van arabist Hans Jansen


[14.04.2014]

De vooroordelen van arabist Hans Jansen

Marco de Baar

paas8

In 2011 werden bijna zesduizend hoogleraren (gezien het grote aantal moeten dat ook emeriti zijn geweest) benaderd om mee te doen aan een enquête over religie en wetenschap. Het ging daarbij om de levensbeschouwing van de hoogleraren in het algemeen, en om de attitude van de hoogleraren jegens hoogleraren met een andere levensbeschouwing in het bijzonder.

De bevindingen zijn interessant en laten zien dat de levensbeschouwing van hoogleraren nogal afwijkt van die van de gemiddelde Nederlander. Het onderzoek werd in 2013 nog eens overgedaan.

Positivistische houding

Terwijl ik de enquête invulde, betrapte ik mezelf op een vooroordeel. Eigenlijk leek het me evident dat wetenschappers een positivistische houding zouden moeten hebben en dat een geloof in iets wat je niet zou kunnen meten een indicatie is voor verminderde geschiktheid als wetenschapper.

Gelukkig ben ik een experimentator, en ik besloot me niet te laten leiden door mijn idée fixe, maar door de wereld om mij heen. Ik heb toen een kladblok gepakt, en vier kwadranten getekend. Op de verticale as stonden ‘minder dan gemiddeld productief’ en ‘bovengemiddeld productief’ en op de horizontale as zette ik ‘niet gelovig’ en ‘gelovig’. Ik maakte een lijst van wetenschappers die ik persoonlijk ken en waarvan ik de levensovertuiging weet. Deze wetenschappers rangschikte ik naar een algemene kwaliteitsindruk (input in discussies, experimentele flair, theoretische virtuositeit, het aantal boeiende papers dat geschreven werd, etc). In de lijst zaten net beginnende oio’s tot oudere wetenschappers. Voor de laatste categorie keek ik ook nog even naar de Hirsch-factor, om mijn inschattingen te checken. Ik zat goed.

Kant noch wal

Daarna heb ik, op grond van mijn ranking, de vier kwadranten gevuld met namen. Als snel kwam ik er achter dat mijn vooroordeel werkelijk kant noch wal raakte. Er was geen enkele correlatie tussen de levensovertuiging en de output of kwaliteit van de wetenschappers. Toen ik mij betrapte op mijn eigen vooroordeel (zo’n test is dan heel confronterend) voelde ik me flink in mijn hemd staan.

Ik moest daaraan denken, toen een paar dagen geleden de Arabist Hans Jansen een stukje schreef over religie en de relatie tussen opleiding en religieuze beleving. Jansen is emeritus hoogleraar en sinds kort PVV-kandidaat voor het Europese parlement en columnist voor GeenStijl. Ik weet geen fluit van religie, en religie boeit me ook echt niet, maar gewaarschuwd door mijn eigen vooroordelen las ik het stukje met enige aandacht.

Joods-Christelijke traditie

Jansen sluit af met een paar statements die me triggerden:

‘Het christendom heeft een prachtig succes behaald: in de maatschappijen waar het domineert, of heeft gedomineerd, heeft het iedereen weten te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van drie stellingen: “De schepper is redelijk en de schepping zit redelijk in elkaar.” Zonder dat laatste geen wetenschap en techniek. “Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.” Zonder dat gebod geen democratie of rechtszekerheid, en geen vertrouwen in de handelspartners op de markt. “Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.” Dat helpt te zoeken naar fouten van welke aard ook, en de verbeteringen aan te brengen die vooruitgang mogelijk maken.

Alleen erfgenamen van de Joods-Christelijke cultuur denken dat de voorafgaande drie stellingen vanzelfsprekend zijn. Buiten “onze” cultuur worden deze drie opvattingen, waarvan de juistheid oncontroleerbaar is, niet gedeeld. Wie tot onze cultuur wil toetreden, zal die drie punten moeten aanvaarden. Hij hoeft niet te geloven dat Jezus over het water liep, hoe onschuldig dat geloof ook is. Dat bewaren we voor de godsdienstgekkies.’

Jansen zegt dus impliciet dat wetenschap en techniek zijn ontstaan door de culturele continuïteit van de joods-christelijke traditie en dat buiten die traditie rationaliteit en redelijkheid niet vanzelfsprekend zijn.

Wetenschappelijke arbeid

Om te beginnen is de notie dat de schepping redelijk in elkaar zit, absoluut niet uniek voor de joods-christelijke traditie. Veel wetenschap werd ontwikkeld in de oudheid (dat wil zeggen in de periode voordat er Überhaupt een christelijke traditie was ontstaan) en in gebieden die zich uitstrekken van China en India via het huidige Midden Oosten tot Europa (dat wil zeggen gebieden waar nooit een christelijke tradiditie zou ontstaan).

Veel van de wetenschap betrof astronomische observatie en modelvorming. Zeer nauwgezette observaties van planeetbanen werden gedaan. Dat heeft alleen zin als je er van overtuigd bent dat je –eventueel na een lange observatieperiode- regelmatigheden in de data zal aantreffen. Ook de wetenschappelijke arbeid van de Grieken was immens en had betrekking op planeten, sterren, warmte, licht tot en met directe metingen van de kromming van de aarde.  

Arabische wetenschappers

In de Arabische wereld werd eveneens ijverig aan wetenschap gedaan (laten we maar op het punt komen). Zeker tijdens de islamic golden age (750 tot 1258) stortte men zich gretig op vertaalde teksten van Grieken, Perzen en Indiërs, en werd er veel ontdekt. De kwantitatieve experimentele aanpak wordt toegeschreven aan Arabische wetenschapers. Daarnaast kennen we woorden als algebra, cijfer, (al)chemie: Dit zijn allemaal reflecties zijn van de activiteiten van Arabische wetenschappers.

En zo kan ik nog een tijd doorgaan om allemaal voorbeelden te geven van het feit dat we overtuiging, dat de wereld redelijk in elkaar zit, delen met mensen die buiten de joods-christelijke traditie staan.

Grote culturen

Naast wetenschap is er de engineering. In engineering vormt de mens de wereld om zich heen. De grote culturen deden dat op grote schaal: Bouwwerken, irrigatiesystemen, wegen, bruggen, mijnen, havens, landbouw met bijbehorende logistiek om de opbrengst te transporteren naar technisch goed uitgeruste troepen. Allemaal activiteiten die alleen kunnen worden opgezet met behulp van modellen, ervaringen, common sense en de overtuiging dat de wereld redelijk in elkaar steekt.

Ik heb mijn vooroordelen aangepast in 2011. Kijken of Jansen dat ook doet. Dat zou ik nou redelijk vinden.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooiing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt. Lees zijn blog over Wetenschap en Wetenschapsbeoefening.

Marco de Baar, 14.04.2014 @ 13:43

[Home]
 

37 Reacties

op 14 04 2014 at 15:33 schreef matxil:

Mag ik daar nog aan toevoegen dat de Maya’s een kennis van astronomie hadden waarmee ze met veel grotere precisie dan de Europeanen toentertijd banen van planeten en sterren konden beschrijven?
En dat de zogenaamde “repressentieve democratie” zoals die vanaf de 18e eeuw in de VS ontwikkeld werd, waarschijnlijk (geen hond die het toegaf natuurlijk) ook beinvloed is door bepaalde indianenvolken in Noord-Amerika (e.g. the Six Nations).
De voordelen van je eigen fouten bekennen zijn vanzelfsprekend wereldwijd bekend, hoewel zelden bij machthebbers en hooggeplaatsten binnen religies (ik heb daar bij christelijke leiders ook nooit veel van gemerkt eigenlijk).
Daarentegen is het gebrek aan redelijk inzicht, democratische uitgangspunten en het kunnen toegeven van fouten binnen de gelederen van de PVV spreekwoordelijk.

op 14 04 2014 at 16:31 schreef Thomas E:

“Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.”

Oja? Is dat zo’n leidend beginsel in de Joods-Christelijke cultuur, Hans Jansen? Vertel dat dan eens gauw aan alle misbruikpaters.

Verder eens met dit stuk, op 2 minor details na:
“Zeer nauwgezette observaties van planeetbanen werden gedaan. Dat heeft alleen zin als je er van overtuigd bent dat je –eventueel na een lange observatieperiode- regelmatigheden in de data zal aantreffen.” Dat hoeft natuurlijk niet, Marco. Je kunt ook langdurig gaan observeren om te zien OF je regelmatigheden in de data zal aantreffen.

Verder stel je: “Naast wetenschap is er de engineering.” Deze zin suggereert dat we met twee separate gebieden te maken hebben, terwijl engineering natuurlijk onlosmakelijk vervlochten is met de wetenschap.

op 14 04 2014 at 17:27 schreef MNb:

”Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.”

http://www.deguldenregel.org/

Als dat het fundament is van democratie en rechtszekerheid dan heeft de “joods-christelijke traditie” (ik krijg altijd een hevige kriebel in mijn keel van die term) er verdraaid lang over gedaan bovenop dat fundament ook maar iets te bouwen.

op 14 04 2014 at 19:56 schreef Haes:

“Alleen erfgenamen van de Joods-Christelijke cultuur denken dat de voorafgaande drie stellingen vanzelfsprekend zijn. Buiten “onze” cultuur worden deze drie opvattingen, waarvan de juistheid oncontroleerbaar is, niet gedeeld.”

Deze woorden van Hans Jansen alleen al zijn de meest baarlijke nonsens gezien in het licht van wat etholoog Frans de Waal zegt over Chimpanseepolitiek.

op 14 04 2014 at 20:57 schreef Leo Schmit:

Onze cultuur bestaat niet en zeker niet als Joods-Christelijke cultuur. Gekwadrateerde apekool!

op 14 04 2014 at 21:27 schreef Bertje:

Alles wat Hans Jansen neer plempt komt met een u bocht of een jij straatje uit op : the west is the best en de islam is dom en schuld aan alles.
Het maakt niet uit welk thema hij bespreekt immer en ten altijd wordt de Islam er met de haren bijgesleurd.
Dus Marco jou “hoop” dat flapdrol Jansen zijn vooroordelen aanpast zijn ter vergeefs.

op 15 04 2014 at 06:06 schreef Flip van Dyke:

Geweldig stuk Marco.

Probeer zoveel mogelijk je mening te toetsen aan de werkelijkheid. Ik zou er een godsdienst van kunnen maken.

op 15 04 2014 at 07:43 schreef Ralph van der Geest:

Als een tweede kans nazi als Hans Jansen het heeft over ”Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.” dan is dat een welhaast onbeschrijflijke pervertering van die uitdrukking. En over wetenschap…het is bijna lachwekkend gezien de diep ingekankerde haat jegens feiten bij die goorlappen.

op 15 04 2014 at 08:55 schreef Rick:

De Joods-Christelijke traditie is een fabel, een verzinsel. Het is een kader dat bepaalde lieden nodig hadden om hun claim van superioriteit jegens de Arabische cultuur een fundament te geven. Hoogstens is er sprake van een Christelijke cultuur. Overheersing wordt in Abrahamistsice religies met de paplepel ingegeven. Het leidde in de Christelijke maatschappij, net als bij de andere Abrahamistische religies, tot expansiedrift Men deinsde er niet voor terug alle volkeren te bekeren tot het ware geloof. Goedschiks of kwaadschiks. Daarnaast verschafte het een alibi ‘lagere’ volkeren de knechten in slavernij.
Wat het zogenoemde Joodse deel van die cultuur betreft. Het is een excuus argument van de erfschuld die de Shoah en vooral de holocaust met zich hebben meegebracht. Tot de tweede wereldooorlog werden Joden in de westerse maatschappij op zijn best gedoogd, en op zijn slechtst de favoriete zondebok (denk maar aan de pogroms). Grosso modo waren veel maatschappijen tot aan de tweede wereldoorlog antisemitsich. De nazis voerden het slechts een enorme stap verder. Het vormt nu een prachtige hoeksteen in positiestelling tegenover “die islamieten”.

op 15 04 2014 at 09:04 schreef MarcodeB:

@Thomas: Wat punt 1 betreft, ben ik het volledig met je eens natuurlijk.

Wat Punt 2 betreft:
Er werd gebouwd door mensen die de wetten van Newton niet kenden, en er werd gevaren door mensen die de wet van Archimedes niet kenden. De artefacten waren niet geoptimaliseerd en efficient, maar functioneel waren ze zeker.
Maar het punt wat je aansnijdt, de relatie tussen wetenschap en engineering, is HEEL spannend. Betere wetenschappelijke kennis maakt betere engineering mogelijk. Evengoed maakt betere engineering betere wetenschap mogelijk. Deze mutualistische relatie tussen de disciplines is superboeiend (wat mij betreft).

op 15 04 2014 at 09:17 schreef MarcodeB:

@bertje In de tekst zitten wat gemene grapjes. De “hoop” is er een van.
Jansen gaat -1- continu aan de werkelijkheid voorbij, en -2- interpreteert teksten essentialistisch. Als hij dan door Jos Luyendijk of Tofik Dibi om een voorbeeld wordt gevraagd, dan kijkt hij verbaasd op. Shit, een voorbeeld…Uhm ..wel… Nou …
Ik had me er in een regel van afkunnen maken: “Japan = niet-christelijk, wel technologische reus” en klaar is Kees.
Maar ik vond het leuk om ‘m een beetje te laten bengelen. Bewust verwijs ik naar de grote culturen: hij heeft zelf in Egypte gewerkt. Kun je je de bouw van een pyramide voorstellen zonder redelijke aanpak, planning, analyse, experimentatie etc? Natuurlijk niet!
Ik wil ‘m in de hoek te dwingen waarin hij moet doen wat hij essentieel Joods-Christelijk noemt: zijn fout toegeven. Natuurlijk gaat ie dat niet doen. Hebben we dat ook weer gehad ; – )

op 15 04 2014 at 10:14 schreef Jona:

De gulden regel is overigens totaal geen joods-christelijk erfgoed. Het is een overname uit de Griekse wereld.

op 15 04 2014 at 10:43 schreef Thomas E:

@Marco

Point taken. Zowel in de wetenschap als in de engineering zijn idd los van elkaar concepten en objecten ontstaan op empirische basis. Maar zij hebben elkaar nodig (gehad) om verder te komen.

op 15 04 2014 at 10:46 schreef C.Noort:

De zgn Joods Christelijke cultuur is een product van onze samenleving net als wetenschap en onze welvarende economie dat zijn. Ze bloeiden samen op, soms in strijd en soms in harmonie met elkaar. Laten we niet vergeten dat het christendom ervoor zorgde dat onze wetenschap duizend jaar vrijwel stilstond. En die link met het Joodse geloof, ach daar moet ik altijd om lachen, het is net als die muis en die olifant die samen op een houten brug liepen.

Het christendom dat we nu kennen is zo geworden omdat het zich evolueerde in een klimaat waarin wetenschap en tolerantie de boventoon voerde. Niet andersom.

op 15 04 2014 at 10:51 schreef C.Noort:

@Jona, inderdaad. Onze cultuur (onze wetenschap en onze christelijke religie) is gegrond in het Griekse denken. Daar liggen onze bronnen. Niet in een of ander vaag boek dat bij elkaar gesprokkeld is uit andere bronnen.

op 15 04 2014 at 11:11 schreef MNb:

Plus dat mensen elders op onze aardkloot zelfstandig op hetzelfde idee waren gekomen in andere bewoordingen.

op 15 04 2014 at 12:33 schreef Bertje:

Marco

Dank voor de uitleg.
Maar dat was me al duidelijk geworden uit jou stuk.
Ik heb de laatste tijd net iets teveel gelezen van deze paljas. Ben zelf alles behalve een wetenschapper maar dat is dan ook niet nodig om door het gewauwel en draaierij van deze natte wind Jansen heen te prikken.
Het is echt godgeklaagd wat hij neer pent door figuren als Jansen wordt het maar weer duidelijk dat wetenschappers ook maar dood gewone burgers zijn.
Ergo : “je hebt goede mannen in foute jurken maar ook foute mannen in goede jurken.”

O ik lees je stukjes altijd graag.

op 15 04 2014 at 13:40 schreef Paul-Peter Theulings:

Religies zijn de grootste leugens uit de geschiedenis, verzonnen om de eigen mening een hogere status te geven als ware het de mening van een of andere god. Degene die het daar dan niet mee eens is heeft een irrelevante mening, want die gaat tegen die god in. De basis van een religie is dan ook theocratie. Scheiding van kerk en staat, die gedachte hebben de auteurs van de heilige boeken echt niet gehad toen ze aan het schrijven waren.
We kennen hier vrijheid van godsdienst. Dat komt neer op de vrijheid om te geloven in een god die tegen vrijheid van godsdienst is. De kiem van vele godsdienstoorlogen is daarmee gelegd.

op 15 04 2014 at 14:53 schreef laarmans:

Eerst was er de christelijke cultuur en ineens stond er joods voor. Waar kwam het vandaan ? Wie heeft het er als eerste voorgeplakt? Een paar weken na de premiere van deze samenstelling schreef Max Pam een fel anti-pamflet.Het was een schande, de christenen hebben door de eeuwen heen de joden vervolgd en vermoord.Het was daarom een gotspe om deze twee religies broederlijk naast elkaar te zetten alsof het gezworen vrienden zijn.In een latere discussie op het internet werd het me als volgt uitgelegd.Wij christenen hebben de Bijbel en die bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.Het Nieuwe Testament is voor ons het belangrijkste, maar het Oude is ook belangrijk, want het is de vroegere, joodse geschiedenis.Kijk, zo lullen we alles naar huis.

op 15 04 2014 at 16:37 schreef D.J.:

Dat in het westen toevalligerwijs de wetenschap zo’n grote vlucht heeft kunnen nemen heeft geen reet, maar dan ook werkelijk geen ene kont, te maken met die zg Judea-Christelijke cultuur. Maar alles met de pre-christelijke cultuur en wetenschapsverering uit de tijd van de Grieken en Romeinen. De verklaring dat dit allemaal zou komen door die J-C cultuur is een valse en een zeer giftig stukje geschiedvervalsing.
De kerk is namelijk altijd contraproductief geweest naar vooruitgang ende wetenschap, omdat ‘alles al verklaard werd in de bijbel’ en God de wereld perfect geschapen had. Talloze pogingen om Griekse en Romeinse (filosofische) boeken te vernietigen, omdat ze geen melding maakten van God en ze wel ‘ns over neuken gingen. Satyricon, anyone?? En toen verboden en verketteren niet meer werkte, en men er niet meer onderuit kon dat de aarde toch echt rond was, ging men schoorvoetend mee in de verlichting. Maar altijd in de rol van afremmer en ondermijner. Want, mind you, dat er dus wel iets als ‘verlichting’ nodig was, om dat verstikkende domme klimaat, wat inmiddels de specialiteit was van de kerk, af te schudden. Daar is 16 eeuwen van continu en hard werken voor nodig geweest.

op 15 04 2014 at 16:44 schreef D.J.:

Om kort te gaan denk ik dat een strenge dogmatische religie, zoals de grote drie, met totalitaire trekjes, per definitie haaks staat op vooruitgangsdrift en wetenschap.
Want wie de waarheid kent, heeft de macht.En sinds de wetenschap een serieuze concurrent werd, wat dat betreft, heeft de kerk beetje bij beetje, schoorvoetend, die macht los moeten laten. Ten faveure van de wetenschap.
Maar zelfs nu, gaan ze nog niet op hun rug liggen. Met hun semi-wetenschappelijke Scientology en Intelligent Design mystificaties, proberen ze toch weer iets van die macht terug te winnen.

op 15 04 2014 at 16:49 schreef D.J.:

Zoals de devote Pangloss constant tegen Candide predikt dat ‘ie vooral niet moet klagen over wantoestanden, omdat ‘dit toch de best mogelijke wereld is’.

op 15 04 2014 at 16:53 schreef D.J.:

Oepss sorry, ik bedoelde niet Scientology, maar natuurlijk het Creationisme..

op 15 04 2014 at 18:23 schreef dewanand:

Miauw, namaste blote Fnaakters,

Ik, Wieroe, de slimme Hindoe kat uit Delft kennisstad en denkslaaf van ene koelieschrijver, Dewanand uit een concentratiekamp in Delft-Zuid, verklaart Paul-Peter Theulings tot winnaar van deze cyber pennestrijd topic op FN,en dit zijn de drie winnende FN limericks van hem:

op 15 04 2014 at 13:40 schreef Paul-Peter Theulings:

‘We kennen hier vrijheid van godsdienst. Dat komt neer op de vrijheid om te geloven in een god die tegen vrijheid van godsdienst is. De kiem van vele godsdienstoorlogen is daarmee gelegd.’

De beloning voor deze magnifieke intellectuele prestatie is een week lang verblijven in een katten asiel met honderden slim miauwende koelie, islam, joodse, en christelijke kutkatten. Als Paul-Peter Theulings wil genieten van zijn prijs dan kan hij zich aanmelden in het kattenasiel in Delft op Tweede Paasdag, maandag 21 april 2014 om 9:00 uur. Let wel: verblijf in het vijfsterren katten asiel geschied bloot en er wordt uiteraard voor passend voer gezorgd voor deze witte Hollandse mensaap. Geniet van je prijs Paul-Peter Theulings en al die lieve nauwe blote koeliepoesjes daar.

miauwallahawa

Wieroe
Slimme Hindoe kat uit Delft kennisstad.

op 15 04 2014 at 19:42 schreef Asmodee:

Jeruzalem is het perfecte symbool voor de superieure, rationele, tolerante joods-christelijke cultuur.

Seculieren en orthodoxen, joden en christenen, Arabieren en Europeanen, Russen en Afrikanen, papen en protestanten: ze geven daar elke dag moslims eendrachtig het goede voorbeeld… Zo verstandig en verdraagzaam zullen zij echter nooit worden, te hoog gegrepen.

Joods-christelijk is een onmogelijke poging om allerlei cultuur in te lijven. Wagner, Spinoza, Céline, Reve, Luther, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Jo Gijssen, Frank Zappa, de Paashaas, donderdag, een verkeerslicht…
Allemaal joods-christelijk?

op 15 04 2014 at 19:59 schreef Asmodee:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Beverwijk

Carlo Picornie was zeker joods-christelijk…

op 15 04 2014 at 20:45 schreef Asmodee:

Andries Knevel, Bram en Yehudi Moszkowicz, Albert Verlinde en Onno Hoes, Micha Wertheim, Nina Brink, Freek de Jonge, Cambuur… Waar houdt het op?

op 15 04 2014 at 21:06 schreef dewanand:

namaste Asmodee,

ja zeker heb je gelijk, hebben wij gelijk door te stellen:

love duo joods-christelijk is Jackal and Hyde homo Elektro-SM koppel.

zoals dit he van deze fundamentalistische, bloottypende Fnaakter:

op 15 04 2014 at 10:46 schreef C.Noort:
‘Laten we niet vergeten dat het christendom ervoor zorgde dat onze wetenschap duizend jaar vrijwel stilstond. En die link met het Joodse geloof, ach daar moet ik altijd om lachen, het is net als die muis en die olifant die samen op een houten brug liepen.’

Christenen hoor ik nu blaten van ‘wij zijn gelijk’ (nog gisteren gehoord van blanke CSR koorballen Tud student naast mij) hoewel de bijbel absoluut geen gelijkheid predikt, en christendom is nu totaal sektarisch geworden met honderden sekten en etnisch/raciale afsplitsingen (denk aan black church, pinkstergemeente van negers). Ja erg bizar die mensapen.

dewanand en Wieroe

op 15 04 2014 at 21:39 schreef Thomas E:

Je vergeet Jezus, Asmodee. Zowel joods als christelijk. Het toppunt dus van joods-christelijk :)

op 15 04 2014 at 23:01 schreef Schuur:

Ik mis helaas in dit epistel nog de uiterst belangrijke vermelding van Ibn al-Haytham. Toch wel een van de belangrijke personen waarop onze huidige, universele wetenschappelijke (empirische) methode is gebaseerd. En deze beste man, zijn naam verraadt het wellicht al een beetje, komt niet voort uit de joods-christelijke cultuur. Integendeel, deze in Basra (Irak) geboren man was een toegewijde moslim.

op 16 04 2014 at 11:42 schreef MNb:

Neem Archimedes er dan ook nog even bij, Schuur.

op 16 04 2014 at 14:12 schreef MarcodeB:

@bertje dank! @Thomas you got it!

op 17 04 2014 at 00:25 schreef Sasha Berkman:

btw, wie heeft die Hans jansen arabist gemaakt? De elsevier ofzo?

op 17 04 2014 at 00:56 schreef Asmodee:

Best of both worlds, Thomas… Al gelooft het meerendeel der christenen dat hij Gods zoon is, en dat zijn paps niet besneden is. Kinky Friedman vertolkt het joodse standpunt: ‘We jews believe it was Santa Claus that killed Jesus Christ’.

Dewanand, ooit wel eens van deze club gehoort? Ze hebben zelfs een Surinaamse afdeling, misschien kent MNb ze… http://en.wikipedia.org/wiki/Moorish_Orthodox_Church_of_America

In tegenstelling tot Marcus Garveys Ethiopië, zien zij Marokko als het beloofde land. Hakim Bey, een boegbeeld van de kerk, kwam onlangs in opspraak door een steunbetuiging aan de Amerikaanse pedofielenlobby.

op 17 04 2014 at 17:32 schreef MNb:

Nee, nooit van gehoord, Asmodee. Dat zegt niet alles, want als het om etniciteit en religie gaat is Suriname het Universum in het klein.
Nieuw Utrecht bestaat niet. Post Utrecht wel en dat ligt aan de andere kant van het land. Er wonen maar weinig mensen.

op 26 06 2014 at 18:19 schreef Heeft debunken zin? | Tenk.cc:

[…] maakt zichzelf met zijn boude beweringen een geliefd doelwit van de debunkers (zie voor voorbeelden HIER HIER HIER en […]

op 14 09 2014 at 16:25 schreef Heeft debunken zin? | jelmerrenema:

[…] maakt zichzelf met zijn baude beweringen een geliefd doelwit van de debunkers (zie voor voorbeelden HIER HIER HIER en […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS