Home » Archief » De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw Conservatisme


[17.12.2014]

De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw Conservatisme

Pyt van der Galiën

Kerst1 Olivia-De-Berardinis
Illustratie: Olivia de Berardinis

Het is niet afdoende de Noorse massamoordenaar Anders Breivik af te schilderen als een ‘geïsoleerde gek’. Zoals in de eerdere delen van deze korte serie betoogd werd, waren de acties van Breivik koel, berekenend en gebaseerd op een coherent – zij het evident onjuist – wereldbeeld.

Breivik is geen psychopaat die niet in staat is zich in te leven het lijden van andere mensen: hij kon de aanslagen uitsluitend uitvoeren door zichzelf vol te pompen met drugs en zich met een koptelefoon en snoeiharde metal af te sluiten voor de smeekbedes van zijn slachtoffers. Breiviks daad was een bij uitstek politieke handeling, voortkomend uit een politieke overtuiging.

Beleg van Wenen

Waar moet Breivik politiek geplaatst worden? Hijzelf geeft daar in zijn manifest een duidelijk antwoord op. Breivik ziet zichzelf als onderdeel van een politieke stroming die hij betitelt als ‘the Vienna school of thought‘, een verwijzing naar zowel het beleg van Wenen door de Turken in 1683 als het zeer invloedrijke islamofobe blog Gates of Vienna van Baron Bodissey (Edward May), destijds het thuishonk van Breiviks belangrijkste inspiratiebron, de Noorse blogger Fjordman.

Deze politieke stroming bevindt zich op de uiterste rechterflank van het politieke spectrum, maar het zou een vergissing zijn haar te kwalificeren als ‘fascistisch’, ook al zijn de grenzen soms vaag en overlappen beide stromingen elkaar deels, zowel ideologisch als ‘personeel’. Het is een conservatieve politieke stroming die zich oorspronkelijk vooral manifesteerde via internet, maar inmiddels in onder andere Frankrijk (het Front National) en Nederland (Wilders) ook in het parlement vertegenwoordigd is.

Politieke stroming

In de VS wordt ze vertegenwoordigd door neoconservatieve blogs als The Weekly Standard, Front Page Magazine en The Washington Free Beacon, in Nederland in haar meest zuivere vorm bij De Dagelijkse Standaard en Jalta. Daarnaast maken talloze counter jihad-blogs deel uit van de beweging. De meest vooraanstaande zijn het hierboven genoemde Gates of Vienna, het hysterische Atlas Shrugs van Pam Geller en Jihad Watch van de theoloog Robert Spencer. Al deze blogs onderhouden warme banden met Geert Wilders.

Deze beweging – die Breivik de ‘Vienna school of thought‘ noemt, maar die ik hier betitel als het ‘Nieuwe Conservatisme‘ – is niet monolithisch van aard. De onderlinge verschillen zijn soms aanzienlijk, bijvoorbeeld op sociaal-economisch gebied. Desondanks zijn er voldoende overeenkomsten om van een herkenbare politieke stroming te kunnen spreken.

Biologisch racisme

De meest opvallende overeenkomst tussen het Nieuwe Conservatisme en het klassieke fascisme is de constructie van een geïdealiseerde ‘zuivere’ natie die bedreigd wordt door zowel links als door een verachte etnische minderheid. Het verschil is dat het biologische racisme van de nazi’s bij de Nieuwe Conservatieven afwezig is.

Deze verwerping van biologisch gefundeerd racisme kan voortkomen uit strategische overwegingen – wat bij Breivik overduidelijk het geval is – maar even vaak is ze volstrekt oprecht. Wat de reden ook is: door afstand te nemen van het onhoudbare en historisch gecompromitteerde biologische racisme van de nazi’s, maar tegelijk wél een eenvoudig te identificeren vijand aan te wijzen, kunnen de Nieuwe Conservatieven een opengevallen plaats binnen het extreemrechtse politieke spectrum innemen zónder daarmee geassocieerd te worden met de grootste massamoord uit de geschiedenis.

Joods-christelijke beschaving

Door biologische superioriteit te vervangen door culturele superioriteit, kan men bovendien ex-moslims of ‘niet-blanken’ die de culturele superioriteit van de joods-christelijke beschaving onderschrijven opnemen in de eigen gelederen. Hiermee geconfronteerd, staat het traditionele anti-racisme vaak met de mond vol tanden. Niet zelden wordt deze veronderstelde culturele superioriteit niet eens herkend als een vorm van racisme, terwijl degenen die het wél als dusdanig herkennen, moeite hebben hun standpunt adequaat te formuleren voor een publiek dat nog steeds de oude definities hanteert.

‘Links’ wordt door de Nieuwe Conservatieven vaak zó ruim gedefinieerd dat het begrip betekenisloos wordt. Dat komt soms voort uit onversneden stompzinnigheid en soms uit het apocalyptische zwart/witte wereldbeeld van de Nieuw Conservatieven, maar vaak is het ook een bewuste tactiek: door het begrip opzettelijk vaag te houden, wordt het mogelijk alles en iedereen wiens mening niet voor honderd procent samenvalt met de eigen mening, permanent te diskwalificeren.

Potentiële bondgenoten

De intelligentere auteurs ter rechterzijde zien ook wel in dat dit problematisch is. Zo schrijft Peter Carl op The Brussels Journal:

In the absolute worst cases, as above, attacks on an indefinable “Left” delusionally impute collective evil motives to the actions and behavior of even average apolitical citizens and mainstream politicians on the “Left” equally as being part of some deliberate “Marxist”, “Socialist”, or “Elitist” conspiracy between the “Left” and Islamists.1

Carl betoogt dat als gevolg hiervan de Nieuwe Conservatieven en de ‘Counter Jihad’-beweging potentiële bondgenoten van zich vervreemden en zichzelf politiek isoleren. Uit het steeds radicalere optreden van Wilders mag afgeleid worden dat Carls oproep in elk geval binnen de gelederen van de PVV geen enkel effect heeft gehad.

Sociaal-darwinisme

De sociaal-economische opvattingen van de Nieuwe Conservatieven zijn niet eenduidig. In de praktijk variëren die van het meedogenloze, van elke vorm van empathie gespeende sociaal-darwinisme dat door De Dagelijkse Standaard als hoogste maatschappelijke ideaal uitgedragen wordt, tot het nationaal-kapitalisme van de PVV.

Het corporatistische kapitalisme van het fascisme wordt echter unaniem afgewezen.2 Over het algemeen wordt gepleit voor een geïdealiseerde versie van het neoliberalisme, waarbij staatsinterventie tot een minimum beperkt wordt en sociale voorzieningen óf geheel afwezig zijn óf beperkt worden tot degenen die ‘het verdienen’.

Opmerkelijk genoeg wordt het wazige neoliberalisme van de Nieuwe Conservatieven vrijwel altijd gecombineerd met een antiglobalistische houding, een houding die binnen rechts tien jaar geleden nog marginaal was. Supranationale instellingen als de EU en de VN worden met wantrouwen bekeken als organisaties die de culturele identiteit – de “eigenheid”- van de natie ondergraven. Bovendien wordt de EU gezien als een organisatie die de macht van nationale parlementen uitholt door effectieve besluitvorming over te dragen aan een anonieme Brusselse bureaucratie (“de EUSSR”). Daarmee wordt de mogelijkheid van burgers om politieke besluitvorming te beïnvloeden, gereduceerd tot nul.

Natuurlijke hiërarchie

Tegenover het globalistische vertoog stellen de Nieuwe Conservatieven een vorm van nationaal-kapitalisme, waarbij het kapitaal ondergeschikt wordt gemaakt aan de eisen van ‘de natie’, een per definitie onbereikbaar ideaal. In dit opzicht voert de beweging een bij voorbaat verloren achterhoedegevecht.

De ideale maatschappij van de Nieuwe Conservatieven vertoont weinig overeenkomst met de door het fascisme nagestreefde ‘Führer-staat’. Het ideaal is niet een dictatuur, maar de liberale democratie van de jaren ’50, voordat feminisme en multiculturalisme de ‘natuurlijke’ hiërarchische verhoudingen verstoorden.

De democratieopvatting van de beweging is echter een zeer starre en hiërarchische met nogal wat autoritaire trekjes. Opvallend is de sympathie voor autoritaire leiders als de Hongaarse premier Orban en met name de Russische president Poetin.

Geleide democratie

Het bewind van zowel Orban als Poetin wordt gekenmerkt door het geleidelijk inperken van de mediavrijheid en het monddood maken van de oppositie, in combinatie met een leiderscultus. Tegelijk worden formele democratische structuren intact gelaten. Poetin ziet zichzelf als de informele conservatieve leider en onderhoudt warme banden met diverse extreemrechtse groeperingen in West-Europa.3

Onlangs mocht het Front National zelfs een lening van zeven miljoen in ontvangst nemen van de aan Moskou gelieerde Eerste Tsjechisch-Russische Bank. De ‘geleide democratie’ wordt ook door Breivik in 2083: A European Declaration of Indepence warm aanbevolen als alternatief voor de verachte ‘massademocratie’.

Protocollen van de Wijzen van Zion

Vergelijken we de Nieuwe Conservatieven met het klassieke fascisme, dan vallen vooral de verschillen op. Het biologische racisme wordt verworpen, het corporatistische kapitalisme afgewezen en de ideale staatsvorm is niet de eenpartijstaat, maar een geïdealiseerde versie van de liberale democratie gedurende de jaren vijftig.

Tegelijk is het duidelijk dat veel van de oude ideeën terugkeren in een nieuw jasje. Zo wordt het klassieke verbond dat de eenheid en de zuiverheid van de natie bedreigt, bestaande uit Joden, marxisten en kosmopolitische elites, vervangen door een nieuw verbond van moslims, cultuurmarxisten en multiculturalisten dat exact hetzelfde doel nastreeft als het oude verbond. Er is al vaker op gewezen dat de Eurabië-theorie zich alleen wat de namen van de acteurs betreft onderscheidt van antisemitische complottheorieën als de Protocollen van de Wijzen van Zion. De paranoïde ideeën over een moslim-minderheid die alle ongelovigen tot de status van horige wil reduceren en op het punt staat de sharia op te leggen, vormen een duidelijke echo uit het verleden.

Klassiek fascisme

Met een vertoog dat antimodernistisch, antifeministisch, antiglobalistisch en bovenal anti-immigratie is, maar zich tegelijk uitdrukkelijk – al dan niet oprecht – distantieert van hopeloos gediscrediteerde ideeën over ras en eenpartijstaat, is het Nieuwe Conservatisme er in geslaagd de plek van het inmiddels volstrekt achterhaalde klassieke fascisme in te nemen. Door de acceptatie van democratische structuren en de afwijzing van biologisch racisme beschikken de Nieuwe Conservatieven over de legitimiteit waaraan het fascistische groepen ten ene male ontbreekt.

Daarmee is de weg naar centrumrechtse, conservatieve partijen geopend, waar de Nieuw-Conservatieve ideeën over zaken als immigratie, de superioriteit van de ‘joods-christelijke cultuur’ en – soms – feminisme op sympathie en weerklank kunnen rekenen.

1. [Peter Carl: Surviving Islamism … And Right/Left Politics: Churchill’s Principle – Part III: Breivik v. Hitler https://www.brusselsjournal.com/node/4872]

2. [Tegenwoordig wordt het begrip ‘corporatisme’ vaak gebruikt om te wijzen op de vervlechting van staat en kapitaal, als zijnde een nieuw verschijnsel. Dat is volstrekt betekenisloos: staat en kapitaal zijn altijd innig vervlochten geweest. Hier gebruik ik het in de klassieke betekenis.]

3. [Zie deze interessante beschouwing van Melik Kaylan over Poetin op World Affairs.]

Dit is het derde deel in een korte serie over de gedachtenwereld van Anders Behring Breivik. Het eerste deel leest u hier, het tweede hier.

Sociaal-anarchist Pyt van der Galiën (volg ‘m op Twitter) is de Domrechts-watcher van Frontaal Naakt.

Pyt van der Galiën, 17.12.2014 @ 09:34

[Home]
 

49 Reacties

op 17 12 2014 at 10:03 schreef Benedictus:

Goed stuk weer Pyt, dank daarvoor.

op 17 12 2014 at 10:46 schreef Han van der Horst:

Een uitstekende analyse maar de term ¨Nieuw conservatisme¨ bevalt me niet. Daarvoor heeft de beweging te weinig met het conservatisme oude stijl te maken. Chauvinisme is het ook niet maar dat komt naar mijn idee wel dichter in de buurt. Men omhelst immers de natiestaat. Dat is overigens niet de natiestaat, gebaseerd op Bloed en bodem, maar die op culturele en linguïstische identiteit, meer Frankrijk dan Duitsland dus. Niet Lodewijk XIV maar Napoleon.

op 17 12 2014 at 10:52 schreef jos:

Ik vraag me af of het biologisch racisme echt afgezworen is. “Islamofobie” is racisme gericht tegen mensen met hun roots in moslimlanden, of die nou gelovig en praktiserend zijn of niet. Ahmed Aboutaleb en Khadija Arib dragen nooit een moslim-identiteit uit maar worden moeilijk geaccepteerd als resp. burgemeester of Kamervoorzitter. Dat het klassiek racisme nooit ver weg is werd ook zichtbaar rond de Zwarte Piet-discussie en toen theorieën over ras en intelligentie opnieuw afgestoft werden.

op 17 12 2014 at 10:55 schreef MarcodB:

Prima stuk! Dank Pyt!

op 17 12 2014 at 11:46 schreef Horatius:

Het (wereldwijde) probleem is echter dat de westerse wereld één gek als Breivik had rondlopen, maar de radicale Islam heeft er vele tienduizenden die in staat zijn wrede en zinloze massamoorden te plegen. Op kinderen, vrouwen en ouden van dagen. Enige nuancering is hier wel op zijn plaats…

op 17 12 2014 at 12:03 schreef Huib:

Het nationalisme en de verwerping van “globalisering” zijn inderdaad anomalieên in het gedachtengoed van de beschreven ideologische stroming. Misschien heeft dat de maken met het feit dat de US Neoconservatieven een belangrijke inspiratiebron zijn. In hun denken is globalisering gevaarlijk, omdat er immers al een globale wereldmacht bestaat, de USA, die eigenlijk de VN, Internationaal Strafhof en dergelijke overbodig maakt. Europese NeoCons zitten daar vaak een beetje mee. Al kan men natuurlijk altijd terugvallen op de mythe van het Atlantisme, al is die door o.a. Rumsfeld behoorlijk te kijk gezet.

op 17 12 2014 at 12:05 schreef Pickelhaube:

Weer een prachtig stuk, Pyt. Nog een paar artikelen en er kan een kaft omheen! Ben het alleen oneens met de betiteling “conservatief”, maar denk dat we hier te maken hebben met een onversneden neofascistische beweging die zich voor de beeldvorming voordoet als conservatief. Later meer.

op 17 12 2014 at 12:32 schreef Pyt van der Galiën:

@Han

Tjerk Muller suggereerde vanochtend op Twitter dat de term “Neoreactionairen” beter past bij deze stroming. De verschillen met het paleoconservatisme zijn inderdaad aanzienlijk.

@Pickel

Ik denk dat de verschillen met het klassieke fascisme te groot zijn om deze stroming als ‘neofascistisch’ aan te kunnen duiden. Valt uiteraard over te discussiëren. Ik ben benieuwd naar je argumenten.

@jos

Je hebt wel een punt. Soms is het afstand nemen van biologisch racisme duidelijk onoprecht en zuiver strategisch van aard. Soms echter ook niet. Het is inderdaad juist dat het biologische racisme bij met name het voetvolk vaak niet ver weg is.

op 17 12 2014 at 13:18 schreef manus:

Waarom staat dit niet ook in De Groene Amsterdammer?

op 17 12 2014 at 13:34 schreef Niek Holtzappel:

Inderdaad: Zoals anderen hier al zeggen is de term “conservatisme” hier nogal ongelukkig. Aan de andere kant noemen veel mensen uit deze stroming zichzelf ook vaak neo-conservatief of iets dergelijks. Net zoals dat fascisten in de jaren ’30 zichzelf nationaal-socialist noemden zonder echte socialisten te zijn.

Verder zou ik de blogs van Livestro (DDS en Jalta) niet op één lijn willen zetten met de “Vienna school of thought”. Ondanks het feit dat 90% van de reaguurders tot de Wilders-groupies” behoren is het merendeel van de redactieleden niet bepaald pro PVV. Ik zou beide blogs voornamelijk als klassiek-conservatief willen zien met een bruine onderstroming daarbinnen.

Tot slot: de Weense School of Vienna school vind ik wel een mooie omschrijving voor deze stroming. Ze hebben namelijk net zo weinig met conservatisme te maken als nationaal-socialisten met socialisme. Alleen moet verwarring voorkomen worden met de economische richting “Oostenrijkse School” die ook niks te maken heeft met de Weense School.

op 17 12 2014 at 13:39 schreef Pickelhaube:

Waarom ik denk dat we het hier hebben over fascisme en niet conservatisme zoals Pyt stelt, is omdat fascisme helemaal niet per definitie racistisch is. Dan heb je het eerder over nationaal-socialisme. Daarnaast heeft deze beweging geen behoudend, maar een revolutionair karakter. Dat behoudende element (conserveren) is wezenlijk voor iedere vorm van conservatisme. Met name de neocons waren vroeger veelal links en ze zitten vaak nog steeds vast in een bepaald maakbaarheidsdenken. Ze willen op revolutionaire wijze onze tolerante en pluriforme westerse samenleving veranderen, in het geval van Breivik zelfs door middel van een gewelddadige omwenteling. Zulke omwentelingen wil een conservatief helemaal niet.

op 17 12 2014 at 13:46 schreef Brenda van der Veer:

Het hedendaags nationalisme in Nederland komt voor een belangrijk deel voort uit het progressieve denken van de jaren negentig (vdte) dat stelde dat Nederland ‘af’ was. Het idee van het ‘progressieve nationalisme’ uit die tijd was dat Nederland als ‘gidsland’ in staat is de rest van de mensheid de weg te wijzen naar de ‘verlichting’: door toedoen van de moreel verheven Nederlanders is straks een gay pride mogelijk in iedere hoofdstad waar ook ter wereld. Fortuyn en Wilders hebben het ‘progressieve nationalisme’ hervormd tot ‘gewoon nationalisme’ door tegenover de ‘verlichte Nederlander’ de ‘achterlijke moslim’ te plaatsen.

Vandaar dat men op DDS een ambivalente houding aanneemt ten opzichte van de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. Dit in tegenstelling tot UKIP waar men homofobie uitingen van hun politici met grote moeite onder de pet probeert te houden.

op 17 12 2014 at 14:07 schreef cRR Kampen:

En Horatius snapt er weer helemaal niets van en etaleert het bekende racisme weer.
In plaats van het signaal te snappen dat uitgaat van die kindermoordengruwel (zie ook Beslan).
Wees nou maar gewoon blij dat die Talebanmensen menselijk zijn en eens iets terugdoen. Vooral hun aankondiging dat ze van de kinderen zouden afblijven terwijl ze juist kinderen ombrachten houdt ons een prachtige, heldere, 100% reflecterende spiegel voor.

Het antwoord van de Pakistaanse regering, opheffing moratorium op doodstraf, laat zien dat Pakistan nog veel meer van dit soort aanslagen wil. Ik zou zeggen: sit back & enjoy.

op 17 12 2014 at 14:47 schreef Thomas E:

Sterke analyse weer! Patriottisme en paternalisme zijn begrippen die direct bij me opkomen, dus idd jaren 50 gedachtengoed. Toch vind ik het niet te rijmen dat een koel, berekenend en coherent iemand (‘geen psychopaat’) meent dat hij zijn ideologie dient door (slechts) 77 jongeren naar de andere wereld te helpen. Als je zo beperkt denkt en bovendien weet dat je levenslang krijgt en dús nooit meer enige rol kan spelen in de verwezenlijking van je ideale maatschappij, dan ben je volgens mij dus wél gestoord.

op 17 12 2014 at 15:20 schreef Pyt van der Galiën:

@Pickel

Mussolini nam een ambivalente houding aan ten opzichte van het racisme. Ik denk dat je op dat punt wat te kort door de bocht bent.

Het is zeker waar dat het fascisme een revolutionaire component had. Die component maakte de verhouding met conservatieven gedurende de jaren ’20 en ’30 altijd wat ongemakkelijk. Die revolutionaire component is bij de Neoreactionairen – ik neem Muller’s term over – inderdaad soms aanwezig. Dat manifesteert zich echter niet in het verlangen naar een eenpartijstaat of in het streven een corporatieve vorm van kapitalisme in te voeren. Beide zijn kenmerkend voor het fascisme, maar ontvreken bij de Neoreactionairen.

op 17 12 2014 at 15:28 schreef Anoniem:

Ik heb een beetje een probleem met de term biologisch racisme. Überhaupt met de term racisme en met antisemitisme in het bijzonder. Iemand belachelijk maken om zijn/haar huidskleur is zogenaamd erger dan iemand pesten met een grote neus.

Wat xenofobie en racisme betreft denk ik dat we daar niet zomaar vanaf komen, omdat een zondebok zoeken menselijk is. Als het economisch slechter gaat dan neemt het nationalisme toe. Als het brood en spelen wegvallen dan veranderen mensen in beesten. Dan wordt ‘eigen volk eerst’ gereduceerd tot ‘mijn gezin’ eerst tot IK eerst.

In een samenleving waarbij er niet genoeg taart (werk/inkomen) is voor iedereen en de taart oneerlijk verdeeld is zal er altijd een minderheid het onderspit delven.
Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar die bezinning krijg je echt niet zomaar in het DNA van de doorsnee mensaap.

Dit kan alleen globaal opgelost worden, maar zolang het ene werelddeel op het andere werelddeel parasiteert en elk volk maar mensen blijft werpen zie ik het soms somber Zowel de ‘the Vienna school of thought‘ als de beweging die bijvoorbeeld Erdogan maakt naar de fascistische regimes in het MO houden dit spanningsveld springlevend.

op 17 12 2014 at 16:27 schreef Mario:

@Niek/ 13:34

“Ik zou beide blogs (DDS en Jalta) voornamelijk als klassiek-conservatief willen zien met een bruine onderstroming daarbinnen.

Noem mij één blog/ site op, waar die bruine onderstroming niet aanwezig is.

Bij deze wil ik Peter eigenlijk wel verzoeken om het spamfilter deels los te laten. ‘backyard school’

op 17 12 2014 at 17:27 schreef Pickelhaube:

Dank voor het linkje Pyt, ik meende echt dat Mussolini niet racistisch was tot hij daartoe gedwongen werd door Hitler. Niet dus. Maar het blijft voor mij de vraag of racisme een wezenlijk kenmerk van fascisme is. Fascisten als Franco (die door sommigen een autoritaire conservatief genoemd wordt) of Pinochet waren dat in ieder geval niet.

Ik zit me af te vragen welke kenmerken van fascisme wezenlijk zijn en welke incidenteel. Ben er nog niet uit. Zeker ook omdat er veel begripsverwarring over ontstond in marxistische kringen, waar fascisme en kapitalisme met elkaar geassocieerd worden.

op 17 12 2014 at 17:36 schreef Ron:

Men heeft volkomen gelijk wanneer men stelt dat fascisme en racisme twee te onderscheiden zaken zijn die in het zogenoemde nationaal-socialisme van begin vorige eeuw samen kwamen. Daarbij moet worden opgemerkt dat fascisme links noch rechts is van aard. Het is vooral nationalistisch, autoritair en onderdrukkend, daarmee een verschijnsel dat we aan beide kanten van het links-rechts spectrum kunnen terugvinden.

op 17 12 2014 at 20:04 schreef Maarten:

@ Pickelhaube
Ja wat je zegt. Een heldere definitie van fascisme bestaat ook niet, ik vind racisme ook niet onderdeel van fascisme.

@ Pyt
Corporatisme wordt steeds meer gebezigd, als ik dat zo kan zeggen. Ze zeggen er misschien wel tegen te zijn, maar als het ze uitkomt, dan bewerkstelligen ze het zelf. Kijk naar USA, neo conservatief en Corporatism. Ook NL is hard op weg met al dat gelobby van bedrijven en bijbaantjes.

Daarbij is de bewering dat Breivik niet gek is vreemd. Omdat hij het gekerm van zijn slachtoffers niet wilde horen? Er zijn wel andere redenen daarvoor te verzinnen.

op 17 12 2014 at 20:11 schreef Pyt van der Galiën:

@Anoniem

Racisme is onvergelijkbaar met het pesten van iemand met een grote neus. Racisme is een hiërarchische maatschappelijke verhouding, die uitbuiting en onderdrukking legitimeert. Dat is volstrekt onvergelijkbaar met het een grote neus, het dragen van een bril of rood haar.

@Niek

Over het gebruik van de term ‘conservatisme: zie mijn opmerkingen hierboven. Han en jij hebben een punt. Oneens over DDS. Het is niet noodzakelijk zo dat de Nieuwreactionairen de PVV steunen. Dat kan ook prima de LP of de VVD zijn. Momenteel mag Van Klaveren in die kringen op enige sympathie rekenen, omdat hij sociaal-economisch rechts van Wilders staat.

op 17 12 2014 at 20:33 schreef Anoniem:

Nee racisme is gewoon discriminatie.
Iemand die 50% minder kans heeft op een baan, omdat hij/zij volgens de maatschappij een erg lelijk voorkomen heeft is even achtergesteld als iemand die 50% minder kans heeft op een baan omdat hij/zij een donkere huidskleur heeft.

Elke discriminatie rommelt met de hiërarchische maatschappelijke verhouding.
Het is de mate van discriminatie die van belang is en niet uit welke hoek het komt of de kleur ervan.

Los van de mate van de discriminatie, de discriminerende acties wegen op basis van ras, religie of wat dan ook, is discriminatie. En daar hou ik niet van.

op 17 12 2014 at 21:48 schreef Niek Holtzappel:

@pyt,
Er zijn zelfs nieuwreactionairen die de SP steunen. Toch is de PVV volgens mij de belangrijkste politieke spreekbuis van die club.
Van Klaveren heeft momenteel inderdaad economisch het meest “rechtse” programma en zal daarom sommige echte conservatieven en klassiek-liberalen aanspreken. Nieureactionairen moeten echter niet veel hebben van een laissez-faire economie. Globalisering, arbeidsmigratie en dergelijke zaken zien ze nu net helemaal niet zitten.

op 17 12 2014 at 23:29 schreef teigertje:

Je hebt er veel werk in gestoken Pyt.
Mijn complimenten.

Ik heb je de vorige keer al aangegeven dat ik het niet eens ben met wat jij zegt over het niet gek zijn van Breivik. Je kunt dat niet zomaar zo stellen want daarvoor is die materie echt te complex en de psychiaters waren het er ook niet over eens voor zover ik begrepen heb.

Je laat weer zien goed thuis te zijn in de achtergrond en interesses van Breivik.
Het is eerlijk gezegd stevige kost om te lezen en ik ga het dus nog eens een keer goed doornemen.
Je maakt een rake opmerking over ‘Links’ en dat het door de Nieuwe Conservatieven vaak zó ruim gedefinieerd is dat het begrip betekenisloos wordt. helemaal mee eens met wat je hier verder over hebt geschreven.

Wat @Ron opschreef daar kan ik mij eigenlijk heel goed in vinden.

op 18 12 2014 at 08:00 schreef Pyt van der Galiën:

@Niek

Merkwaardige neoreactionairen ken jij. Wie van hen stemt SP? Dat de neoreactionairen tegen de laissez-faire economie zouden zijn, is onjuist. Integendeel zelfs: die wordt over het algemeen toegejuicht, zoals ik in het artikel ook aangeef. De warrigheid van hun economische denkbeelden wordt geïllustreerd door het feit dat ze – bij het ontbreken van staatsinterventie – niet bij machte zijn het mechanisme aan te wijzen dat er zorg voor moet dragen dat het kapitaal ondergeschikt wordt gemaakt aan de natie.

Mij zou het niet verbazen indien FN en PVV om dit probleem te ondervangen terug gaan grijpen op het corporatistische model.

op 18 12 2014 at 09:16 schreef Rob Z:

Inmiddels heeft Breivik wél zijn doel bereikt.
Hij had zijn denkbeelden natuurlijk gewoon aan de drukker kunnen voorleggen maar had dan alleen maar bereikt dat zijn opvattingen in zeer kleine kring hogelijk gewaardeerd werden. Na zijn daad heeft hij de aandacht van de hele wereld. Er zijn nu genoeg mensen bereid zich te verdiepen in zijn denkbeelden, en dat meer (zie boven) of minder (zie ik) intensief.
Het doden van mensen lijkt daarmee een berekening te zijn geweest, een middel tot zijn doel.
En dan mag van mij gesproken worden van psychopathie: het gebruiken van mensen om je doel te behalen.

op 18 12 2014 at 09:25 schreef Nrosa:

Horatius, de martelpraktijken van de CIA, Quantanamo Bay, de eeuwige ‘vredesmissies’ vanuit het westen, de bezetting en om de zoveel jaar zware bombardementen op Gaza met de volledige toestemming van datzelfde westen, spelen in uw wereldbeeld geen enkele rol? Dit is ook terreur alleen we noemen het anders.. Verder bestaat er zoiets als oorzaak en gevolg.

op 18 12 2014 at 10:48 schreef MNb:

“gebaseerd op een coherent wereldbeeld.”
Dat betwist ik – maar dan moet ik er wel bij vermelden dat ik nog nooit een coherent wereldbeeld ben tegengekomen, inclusief het mijne. Coherentie is nagenoeg onbereikbaar.

“dan vallen vooral de verschillen op”
Mij vallen de overeenkomsten evenzeer op. Zie de tien kenmerken van Wikipedia, lemma fascisme.

“het biologische racisme van de nazi’s bij de Nieuwe Conservatieven afwezig is.”
Oh, het originele fascisme van Mussolini was evenmin uitgesproken racistisch. En de nazi’s zaten eveneens tjokvol culturele superioriteitswanen.
Mij lijkt kenmerk zes hoofdzakelijk te ontbreken, terwijl kenmerk acht gemodificeerd is: de strijd is slechts tegen de islam gericht. Kenmerk tien is inderdaad zeldzaam.
Vier of vijf kenmerken komen volledig overeen; over een paar andere is rabiaat-rechts – ik prefereer nog steeds die term, omdat ik die heb uitgevonden – tweeslachtig.

op 18 12 2014 at 21:01 schreef Sasha Berkman:

Is het belangrijkste kenmerk van fascisme niet gewoon dat het een anti-linkse revolutionaire ideologie is?

reactionair?

op 19 12 2014 at 09:41 schreef Pyt van der Galiën:

@Sasha & Pickel

“Fascism may be defined as a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victim-hood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion.” Ik kom er op terug.

op 20 12 2014 at 02:58 schreef dewanand:

mauw, mauw, namastiaauw Pyt, Peter ea blote Fnaakters,

ho ho ho, mauw, mauw, zeg even joh, wij zijn en blijven gewoon DOMintelligente, verwilderde, oversekste MensApen toch? Onze hele evolutie gaat nu gewoon de foute kant op, kijk zelf rond dan zie je die genetische degeneratie in heel Nederland.

Fascisme, Rechts extremisme, rassenhaat, ea X haat vormen zijn hierom zuiver natuurlijke verschijnselen, dus maw A. Behring Breivik volgde zijn zielige mannelijke hormonen en hij had nooit een leuke blonde vriendin op het clitje kunnen tikken, omdat hij wel virtuoos was maar als man niet viriel en hij kon gewoon een meisje niet versieren.

Ik ontmoet zoveel hindoestaanse jongemannen die ook hindoe fascisten zijn, en ook negers ken ik die echte blankenhaters zijn, dus fascistische negers. Tsja, wat zeg je dan? Er zijn zelfs nazistische katten in Delft nu, denk aan Wieroe.

Meiden kicken op extreem rechtse praatjes van macho mannen uit alle rassen en volkeren, dus het is puur natuurlijk. Ook ik heb rechtse peptalks als ik met verwilderde, losbenige hindoemeiden omga en ze kicken erop.

Uiteindelijk willen meiden een rechts stotende man in bed, puur natuur toch

dewanand en Wieroe

op 20 12 2014 at 09:10 schreef Pickelhaube:

@Pyt

Het is voor ons persoonlijk welzijn van belang om te kijken of fascistische bewegingen ook revolutionaire bewegingen zijn, want we schrijven allebei wel eens een stukje voor Frontaal Naakt en staan daarom al op lijsten de bepalen wie er na de fascistische revolutie als eerste tegen de muur gaan. Ik trof althans het volgende lemma aan, in een overzicht van perfide Joodse invloed in Nederland:

Jeroen Hoogeweij Columnist op Frontaalnaakt.nl, een communistische (sic) blog die (sic) zich inzet voor de vernietiging van het Nederlandse volk.

Ik ben sowieso de lul, want als Sasha’s revolutie uitbreekt ga ik ook als eerste tegen de muur.

op 20 12 2014 at 11:20 schreef Pyt van der Galiën:

@Jeroen

Het is van meer dan theoretische betekenis te bepalen of dit in wezen een neofascistische beweging is. Op straat werkt de beweging samen met groepen die openlijk fascistisch zijn. Zie o.a. Pegida in Duitsland en het inmiddels wat verlopen EDL in Engeland. Zagen we afgelopen zomer trouwens ook in Den Haag. En soms laat men het masker even vallen.

PS

Iki denk dat Sasha wel meevalt:)

op 20 12 2014 at 11:30 schreef Gerard:

Dewanand heeft gelijk. Het maken van onderscheid zit ons in de genen. Het idee dat dat te onderdrukken zou zijn is van dezelfde belachelijkheid als het idee dat afwijkende seksuele geaardheid te onderdrukken zou zijn. Accepteer mensen toch zoals ze zijn. In al hun veelvormigheid.

op 20 12 2014 at 11:47 schreef excellentie zwembad:

Pyt moet zich in allerlei bochten wringen om een nieuwe stroming te definiëren die niet hetzelfde is als het klassieke fascisme .
Er wordt door reageerders al aangetoond dat vele aannames niet kloppen .
Biologisch racisme (we zijn van het jeruzalemse ras – G.Wilders) heeft het wel degelijk. Democratisch zouden ze zijn terwijl we zien dat democratie voor deze mensen slechts een doel is een geen ideaal, politieke partijen en de pers en mensen met een afwijkende mening moeten gewoon monddood of de gevangenis in van deze mensen . Daar is geheel niets jaren 50 aan (hooguit dat van McCarty ). Men pleit voor een heksenjacht op etnische minderheden en andersdenkenden. Uiteraard zijn er wat cosmetische verschilletjus . Hierbij moet ik aan de speld denken die een artikel plaatste over de verschillen tussen Wilders en Hitler waaruit bleek dat Wilders gek was op traplopen en Hitler daar een gloeide pest aan had .
Maar Pyt vergeet daarbij dat het fascisme in Europa ook verschillende gezichten had . Zo waren in Nederland voor de oorlog Joden gewoon lid van de NSB.
Homorechten en Jodenliefde zijn meestal dan ook hun excuuspunten . “kijk wij zijn geen nazi’s want we zijn dol op Israël”

op 21 12 2014 at 01:51 schreef dewanand:

REF cit:
op 20 12 2014 at 11:30 schreef Gerard:

‘Dewanand heeft gelijk. Het maken van onderscheid zit ons in de genen. Het idee dat dat te onderdrukken zou zijn is van dezelfde belachelijkheid als het idee dat afwijkende seksuele geaardheid te onderdrukken zou zijn. Accepteer mensen toch zoals ze zijn. In al hun veelvormigheid.’

—-
mauw, mauw, namastiaauw Gerard,

REF2, lees deze link onder eens:

Citaat uit boek van
bron: R. Dobru, Wan monki fri. Bevrijding en strijd. N.V. Drukkerij Eldorado, Paramaribo 1969

‘Hindoestanen en Kreolen zouden elkaar nooit vinden. Wij verschilden te veel van elkaar. Negers waren verspillers en Hindoestanen waren gierig. Negers waren lui en Hindoestanen ijverig. Hindoestanen koeli’s, Negers kafri’s.’

http://www.dbnl.org/tekst/dobr001wanm01_01/dobr001wanm01_01_0006.php

Antw:
ja Gerard, zelf ben ik een viesbruine hindoeboy en ik moet toegeven dat veel langere, groter geschapen, potentere, sterkere hindoestaanse mannen met lichtere kleurtjes of die hogere kaste zijn mij altijd de grond inboorden, tot op heden, gewoon omdat ik al van nature inferieur ben en minderwaardig.

maw
Ja, racisme, discriminatie, fascisme, X-isme zit in de genen.

op 22 12 2014 at 00:27 schreef Robert Jean Konrad (@RJKonrad):

Zeer goed artikel, al ben ik het niet op alle punten eens. Er is tenminste eens grondig nagedacht over de achtergrond en motivaties van de PVV-stemmer. Vele journalisten stellen altijd dat de PVV-stemmer “heus niet zo radicaal” is als Geert Wilders, terwijl ik vaak het omgekeerde op internet aantref, namelijk PVV-aanhangers die openlijk spreken over het “verdelgen van het onkruid” als het om moslims gaat.
Om het fenomeen nieuw conservatisme te noemen is wat mij betreft veel te mild. Conservatisme is van alle tijden, en kan zich in veel gevallen als gematigd voordoen. Maar deze ideologie is veel MEER als conservatisme. Het wil de huidige rechtstaat en het politieke systeem omver werpen. Daarom reageert Wilders vandaag ook op Twitter in termen als “De revolutie is begonnen!”.
Conservatieven hebben een gruwelijke hekel aan revoluties, of die nou van extreem links of extreem rechts komen. En dat is nu net het verschil met deze nieuwe beweging en het conservatisme.
Ten tweede is de beweging ook bijna uitsluitend te vinden in continentaal Europa, oftewel niet in de Angelsaksische landen zoals Amerika en Engeland. Een partij als UKIP zal daarom nooit een strijd tegen moslims gaan voeren.

Zelf noem ik de nieuwe rechtse beweging in continentaal Europa gewoon neofascisme, oftewel “fascisme light”. Ontdaan van de 20e eeuwse onhoudbare doctrine van de rassenwetten en de verheerlijking van de dictatuur.
Maar het motief en de doelstellingen van deze neofascisten zijn nog exact hetzelfde. Ik durf zelfs te stellen dat de haat van Wilders tegenover moslims in 2014 groter is, dan de haat van Hitler tegenover Joden in 1933. In dat jaar was er binnen de NSDAP ook totaal nog geen sprake van het “verminderen” van die bevolkingsgroep, dat begon pas rond 1938 met de Kristallnacht, en de daaropvolgende plannen voor de “Endlösung”. Daarvoor spraken de fascisten over een “vrijwillige emigratie”, exact waar Wilders nu voor pleit dus!
En een ander kenmerk dat op fascisme duidt, is die ene sterke leider, die als een soort Robin Hood strijd tegen de rest v.d. politiek. Wilders heeft het ook altijd over D66-rechters, een teken dat hij de rechtspraak wil politiseren en ontdoen van linkse elementen. op PVV-blogs wordt zelfs gesproken over het “schoonvegen” van het rechtssysteem in Nederland. Een duidelijk teken dat de neofascisten daar het liefst marionetten zouden willen neerzetten!

De link met Poetin is inderdaad heel sterk, zoals de schrijver al zegt. Poetin is een nationalist, die het belang van de Russen ten alle tijden boven de belangen van omliggende staten zal stellen, en minderheden in zijn land zal willen laten assimileren in de Russische eenheidsstaat. Net zoals de Europese neofascistische partijen het belang van de eigen staat altijd BOVEN dat van het individu zal stellen. Een van bovenaf opgelegd collectivisme dus, een plicht tot onvoorwaardelijke vaderlandsliefde en het ontdoen van elke betrokkenheid met andere staten. De kracht van de identiteit van de neofascisten ligt hem dus in het feit, dat iedereen die er niet mee instemt, automatisch een vijand van de staat, en dus een landverrader wordt. En zodoende wordt het “afrekenen” met de moslims in één adem genoemd als het “afrekenen” met de “linkse landverraders”. Nog een duidelijk teken dus dat dit verder gaat dan conservatisme. De gruwelijke hekel aan alles dat links is is een specifiek kenmerk van fascisme.

op 22 12 2014 at 09:50 schreef Peter:

in het vervolg graag één bondige reactie tegelijk, meneer Konrad! Stukken aanbieden ter publicatie mag altijd: leesfrontaalnaakt@gmail.com

op 22 12 2014 at 10:03 schreef Robert Jean Konrad (@RJKonrad):

Klopt, de reactie is in feite uitgegroeid tot een compleet artikel. Dat het in drie stukken was, komt omdat er een limiet zat aan het aantal karakters. Bedankt voor de suggestie!

op 22 12 2014 at 11:30 schreef Pyt van der Galiën:

Voor al degenen die denken dat het conservatisme per definitie ‘behoudend’is en nooit ‘revolutionait’ kan zijn, even deze verwijzing naar Armin Mohler’s Konservative Revolution. Als er al een historische vergelijking gemaakt moet worden, dan vind ik deze nog het meest relevant.

op 22 12 2014 at 12:03 schreef Pickelhaube:

@Pyt

Dat een losse groep mensen dat predikaat meekreeg maakt ze natuurlijk nog niet conservatief. Vandaar dat er op de wiki waar je naar linkte umstrittener Sammelbegriff staat en die mensen (bijvoorbeeld Heideger) later naadloos opgingen in de Nazi beweging. Ook hier kan beargumenteerd worden dat er sprake was van “fascisme light”, die de opmaat naar hardcore nazisme vormde.

Vandaar dat we het ook in het geval Wilders onophoudelijk over de tweede wereldoorlog moeten hebben en hem geen seconde de gelegenheid moeten geven om zich anders voor te doen dan de fascist die hij is.

op 22 12 2014 at 12:38 schreef Pyt van der Galiën:

@Pickel

Niet iedereen ging op in de nazi beweging, enkelen eindigden voor een executiepeloton. Dat het omstreden is, klopt. Zie o.a. dit artikel van Stefan Breuer. In zijn boek Anatomie der Konservativen Revolution betoogt Breuer zelfs dat het conservatisme al rond 1900 als politieke stroming niet meer bestond.

De overstap is inderdaad heel gemakkelijk omdat er over veel ideeën overeenstemming bestaat. Zie het gemak waarmee Bezorgde Burgers samenwerken met fascisten binnen bewegingen als Pegida. Of het gemak waarmee Joost Niemöller heenwalst over het antisemitische verleden van de oprichter van Identitair Verzet. Plotseling speelt dan het vernielen van Joodse begraafplaatsen geen enkele rol meer.

op 22 12 2014 at 14:05 schreef dewanand:

mauw, mauw,namastiaauw Robert Jean Konrad,

Mooi betoog post je hier, ik ben het met je eens. Neofascisme van PVVers, met een tikkeltje antisemitisme, omdat Wilders niet echt klaagt dat moslims anti joods zijn. En dat heulen met Marie Le Pen, echt NSers is inderdaad die hele schijngedoe en knipoogjes geven aan niet ariers, erg gevaarlijk en misleidend, net als taqqya in islam.

Mijn vraag is:

1. Hoe zit het met de niet ariers? dus de niet blanken, vele afro mixen, vieszwarte hindoestanen, Indiers, aziaten, enz. Hoe denk jij dat PVVers over deze lagere niet ariers denken? Nu even gebruiken, schijntolereren en later opruimen toch, tijdens avond van de lange messen?

Wieroe en ik denken nu serieus aan biologische verantwoorde oplossingen en de strikte biotopen analyse is ons stokpaardje. Het is natuurlijker volgens Wieroe en ons boek samen moet voor maart af zijn en gepubliceerd worden in nederland en belgie. Dus Wieroe zal zijn poten uit de mouwen steken vanuit zijn luie mandje en slim mee miauwen als ik schrijf voor hem.

mail mij evt v corr en onderzoek.

dewanand en Wieroe
hindoeschrijvers team
zie site v ons, simpelweg googlen.
E: waldo@ziggo.nl

op 22 12 2014 at 15:58 schreef Pickelhaube:

Laat overigens wel gezegd zijn dat ik het los van wat definitiekwesties en begripsafbakeningen hartgrondig eens ben met Pyt. Hij toonde overigens aan dat ook het fascisme van Mussolini los van de latere invloed van de nazi’s al racistisch was, ik liet me overtuigen door zijn linkje, ondanks dat ik het anders leerde op school.

Ik zag mensen die stelling herhalen, terwijl hij mijn tegenargumenten op dat vlak afdoende weerlegde.

op 22 12 2014 at 18:40 schreef Brenda van der Veer:

@Robert Jean Konrad

Wellicht is UKIP wat minder flamboyant dan de PVV als het gaat om moslims maar dat betekent niet dat je zomaar kunt zeggen dat die Britse partij geen moslims aanvalt:

http://www.getoutandvote.info/anti-muslim-views-ukip-candidates/

op 22 12 2014 at 20:47 schreef Robert Jean Konrad (@RJKonrad):

@dewanand: Het hele principe van Ariërs is onderdeel van het oude fascisme, mensen moesten toen aantonen dat ze zuiver bloed hadden. En ook antisemitisme en homohaat zijn vooral oud fascisme, al zijn er nog wel enkelen zoals die gasten bij de NVU die dat in de marge nog steeds aanhangen.

In het neofascisme zijn er andere groepen die doelwit zijn, ten eerste de moslims, maar ook Oost-Europeanen (denk aan het Polen-meldpunt), asielzoekers, en natuurlijk ook nog steeds de “linkse landverraders” die in hun ogen met hun tolerantie de vijand hebben binnengehaald.

Opvallend is ook, dat er bepaalde minderheden zijn waar JUIST veel PVV-aanhang bij zit, zoals de Molukkers en de Arabische christenen. Maar dit kan er mee te maken hebben dat zij zich in eigen land bedreigd hebben gevoeld door de moslim-meerderheid.

op 23 12 2014 at 23:22 schreef Marcus Lucas:

Boeiend stuk. Veel discussie over de betiteling ‘Nieuwe Conservatieven’. What’s in a name? Ik noem het meestal extreemrechts. Dan snapt iedereen wat ik bedoel. Fascisten of nazi’s, wordt denk ik sneller bespottend.

In het Engels is de term far right heel gebruikelijk voor die kliek. In het Nederlands is ‘extreemrechts’ ietwat beladen. Maar ach, het zijn vooral die extreemrechtse types en hun supporters die daarmee zitten.

De fragmentatie binnen de extreemrechtse beweging (waardoor er tegenstrijdige denkbeelden bestaan) hangt volgens mij samen met de individualisering. Die heeft ook een grote weerslag op alle andere delen van het politieke spectrum. Extreemrechts is ook geïndividualiseerd.

op 22 07 2015 at 15:02 schreef Deze zomer: moreel failliet | Krapuul:

[…] [redactietip: lees ook de artikelen van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw Conservatisme] […]

op 28 07 2015 at 07:46 schreef Deze zomer: moreel failliet | wltrrr:

[…] [redactietip: lees ook de artikelen op Frontaal Naakt van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw Conservatisme] […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS