Home » Archief » Duitslands perverse democratie


[27.09.2013]

Duitslands perverse democratie

Thomas Colignatus

namio7
Illustratie: Namio Harukawa

De media vertellen ons bijna lyrisch dat Angela Merkel de verkiezingen gewonnen heeft. Zij kijken dan gemakzuchtig naar het feit dat zij de meeste stemmen kreeg, namelijk 41,5 procent.

Relevant is echter dat haar coalitie als geheel de verkiezingen heeft verloren. De opkomst was ook maar 71,5 procent, dus niet wat je warme ondersteuning kunt noemen.

De kiesdrempel van vijf procent

Haar coalitiepartner, de conservatief-liberale FDP, kreeg 4,8 procent van de stemmen. In Duitsland moet een partij minstens vijf procent van de stemmen halen om in het parlement te komen. De FDP heeft dus net te weinig en komt niet in het parlement terug. Merkel is geen goede manager voor haar coalitie als geheel gebleken. Merkel staat nu alleen, met ook een minderheid in het Duitse parlement.

Terwijl Duitsland de laatste jaren heftig discussieerde over de euro, is de andere verrassing dat juist in dit verkiezingsjaar nauwelijks over de euro werd gesproken. Het euro-kritische geluid heeft het Duitse parlement niet direct bereikt. De nieuwe euro-kritische protestpartij Alternative für Deutschland (AfD) haalde 4,7 procent, dus ook net te weinig.

We kunnen constateren dat de gevestigde partijen over de euro zijn gaan zwijgen, precies in het jaar dat er wel over gesproken had moeten worden. De kritiek van de AfD werd doodgezwegen. Angela Merkel heeft haar kiezers niet willen herinneren aan hogere lasten voor steun aan Zuid Europa en aan overdracht van nationale soevereiniteit aan Brussel. Haar houding was: vertrouw mij maar, dan komt alles goed. Het is haar tamelijk goed gelukt haar eigen kiezers in slaap te sussen.

Werkloze arbeidersgezinnen

De SPD zweeg ook, en heeft geen alternatief voor Merkels euro-beleid geboden, ook al zijn de vele werkloze arbeidersgezinnen in Zuid Europa toch ook Europese arbeidsgezinnen.

In wezen is het Duitse electoraat niet voorbereid op de veranderingen die straks gevraagd gaan worden voor de fundamentele redding van de euro – zie ook het betoog van Daniela Schwarzer.

Een belangrijke factor is dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank het laatste jaar voor betrekkelijke economische rust heeft gezorgd. Dit beleid bevat wel risico’s en steunt op de gedachte dat er na de Duitse verkiezingen belangrijke stappen gezet kunnen gaan worden. De Duitse kiezers staat na de warme douche een koud bad te wachten.

Bij alle tegenslag voor de AfD heeft deze protestpartij toch wel degelijk een belangrijk succes geboekt. De AfD kreeg namelijk twaalf procent van zijn kiezers uit overlopers uit de FDP, dus een half procentpunt, waardoor de FDP naar 4,8 procent terugviel en ook onder de vijfprocentsgrens duikelde. Per saldo heeft de AfD toch bereikt dat de steun voor Merkel is weggevallen.

Kiezersbedrog

Wanneer we aan democratie de eis stellen dat politici en kiezers op serieuze wijze discussëren over de belangrijke keuzes, dan heeft Merkel kiezersbedrog gepleegd. Met haar houding van ‘vertrouw mij maar’ heeft zij zich opgesteld als een populist die de inhoudelijke argumentatie en keuze uit de weg gaat.

In de economische theorie heb je ofwel een eigen munt (de D-Mark) ofwel een gezamenlijke munt (de euro) maar dan met overdracht van soevereiniteit aan het geheel (de eurozone).

Bij een eigen munt draagt een netto-exporteur de last van een hogere wisselkoers, bij een gezamenlijke munt moet die netto-exporteur expliciet belast worden om hetzelfde effect te bereiken.

Duitsland heeft nu het voordeel van een lage wisselkoers plus het voordeel van het ontbreken van een expliciete belasting ten behoeve van Zuid Europa. De architectuur van de euro leidt tot rampspoed. De huidige krakkemikkige euro is veroorzaakt door politici als Helmut Kohl en François Mitterrand, die deze economische theorie negeerden.

Inmiddels heeft Europa gezien waartoe dat leidt: de crisis die uit Amerika kwam, is door de euro enorm versterkt, met onmenselijke werkloosheid in Zuid Europa. Angela Merkel had deze economische keuze aan haar kiezers moeten voorleggen, maar heeft er in het voetspoor van Helmut Kohl voor gekozen de kiezers andermaal in slaap te sussen.

Professorenpartij

De AfD is ontstaan als een soort professorenpartij die veel nadruk legt op de juistheid van de economische inhoud. Een les is dat je voorzichtig moet zijn met een professorenpartij, zeker wanneer er zo’n ruige kiesdrempel van vijf procent is. Toch heeft de AfD Merkel per saldo in het defensief gedrongen. Elementaire beschaving betekent dat Merkel door haar kiezersbedrog en het verlies van haar coalitie eigenlijk geen kanselier meer kan blijven.

Een belangrijk punt is dat ikzelf een nieuwe monetaire theorie voor een gezamenlijke munt voorstel, zie hier. De euro zou stabiel kunnen zijn zonder overdracht van soevereiniteit wanneer ieder land een eigen Economisch Hof heeft. Deze analyse is nieuw en wordt nog niet door collega-economen gedragen. Ik ben het aldus niet geheel eens met de economische analyse achter de AfD maar het geluid is belangrijk genoeg om gehoord en besproken te worden, en het is jammer dat het nu gemuilkorfd is.

Linkse versplintering

In het nieuwe Duitse parlement is er nu een meerderheid voor SPD, Die Linke en de Groenen. Deze partijen hebben verwante programma’s. Het zou logisch lijken dat de SPD een nieuwe kanselier voorstelt. Een probleem is echter dat de SPD een banvloek heeft uitgesproken over Die Linke, een verbond van oud-communisten zoals Gregor Gysi en voormalige SPD-ers zoals Oskar Lafontaine (die daar inmiddels ook zijn nieuwe liefde Sahra Wagenknecht heeft gevonden). In Duitsland is het DDR-trauma nog groot.

Waarnemers achten een “grote coalitie” tussen CDU/CSU en SPD nu het meest waarschijnlijk, zoals de coalitie tussen VVD en PvdA. Anderen noemen dat terecht een schrikbeeld. Merkel kan ook in zee gaan met de Groenen. Ze heeft tenslotte kernenergie afgezworen en wil wel naar een energie-duurzame samenleving overgaan.

Misschien is ook een minderheidskabinet van de SPD mogelijk. Gezien het uitgesproken taboe door de SPD zou Die Linke wellicht geen regeringsdeelname maar wel gedoogsteun kunnen bieden. Een belangrijk beleidsdoel zou het afschaffen van de vijfprocentsdrempel en dat taboe op Die Linke moeten zijn, zodat over een jaar normale democratische verkiezingen gehouden kunnen worden. Tegen die tijd zal ook duidelijk zijn wat de euro vereist – belastingen en verlies aan soevereiniteit – zodat er echt gekozen kan worden. Dat er jaarlijks verkiezingen nodig zijn is geen teken van zwakte maar juist een teken van een sterke democratie, die immers meer invloed aan de bevolking toestaat.

Meerderheid of afspiegeling

Bovengenoemde coalitiemogelijkheden zijn allemaal gebaseerd op machtsdenken met een zo klein mogelijke meerderheid. Bij een minimale meerderheidscoalitie wordt het parlement vaak lamgelegd door het naleven van het coalitieakkoord en de noodzaak de coalitie overeind te houden. Een goed democratisch alternatief is dat een regering wordt gevormd als een afspiegelingskabinet waarin alle grote stromingen vertegenwoordigd zijn. Het parlement krijgt zo meer vrijheid en een grotere rol in de controle op het beleid. Een afspiegelingskabinet dwingt partijen tot samenwerking met meer oog voor de diverse invalshoeken.

Een grote angst voor de kiezer

In Europa bestaat een grote angst voor de kiezer. Landen zijn democratisch in de zin dat er partijen zijn waarop men kan stemmen, maar de meeste landen gebruiken speciale regels om de invloed van de kiezer te beperken. Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn. Wanneer gezegd wordt dat “de kiezer heeft gesproken” is dit met een korrel zout te nemen.

Engeland heeft een rampzalig districtenstelsel waardoor de proportionele afspiegeling verloren gaat, zie hier. Frankrijk kiest de president afzonderlijk via een dom systeem met twee ronden, waardoor het parlementaire model het verliest van het presidentiële systeem, zie hier. In Italië krijgt de grootste partij automatisch minstens 55 procent van de zetels, en in Griekenland krijgt de grootste partij automatisch vijftig zetels erbij.

Dit zijn allemaal trucs uit angst voor andere geluiden en angst voor onvermogen tot samenwerking. Een belangrijke rol is weggelegd voor wiskundigen die zich misdragen ten aanzien van de wiskundige analyse van stemprocedures, zie hier.

Kreupele democratie

In Duitsland komt de drempel van vijf procent uit de lucht vallen. Naast FDP en AfD zijn er ook andere kleine partijtjes met in totaal 6,3 procent aan kiezers die de vijfprocentsdrempel niet haalden. In totaal wordt zo 15,8 procent van de opgekomen Duitse kiezers buiten het parlement gehouden. Waar de toekomst van Europa zo afhankelijk is geworden van de opstelling van Duitsland is het pijnlijk om te zien hoe kreupel de democratie daar is.

Nederland heeft een opmerkelijk goed proportioneel systeem. Het stelsel in Nederland is open, geeft kans aan tegengeluiden, en houdt de gevestigde partijen scherp. Een nadeel in Nederland is wel de selectieve aandacht in de media, die nogal gezagsgetrouw zijn. Nederland heeft helaas nog geen afspiegelingskabinet en nog geen jaarlijkse verkiezingen, ook al beginnen steeds meer mensen naar nieuwe verkiezingen te verlangen. Nederland kent bovendien de perverse rol van D66, dat zich profileert als kampioen van de democratie maar juist ondemocratische voorstellen najaagt en dat zich niet openstelt voor kritiek daarop, zie hier.

Thuisblijvers zijn niet vertegenwoordigd

Wanneer de opkomst in Duitsland 71,5 procent is dan zou je kunnen stellen dat maar 71,5 procent van de zetels bezet kunnen worden, en dat de andere 28,5 procent onbezet blijven. Kiezers die niet stemmen, dwingen de andere partijen dan om beter samen te werken. Wanneer Merkel er niet in slaagt kiezers naar de stembus te krijgen, zou het haar ook zetels mogen kosten.

Niet-stemmen heeft nu twee effecten. Een positief effect van een lage opkomst is dat de kiesdrempel wordt verlaagd zodat partijen gemakkelijker een zetel kunnen krijgen. Een negatief effect van een lagere opkomst is dat er onduidelijkheid ontstaat over de reden van wegblijven: is het protest of meelopen ?

Er zijn twee soorten wegblijvers: (1) de proteststemmers die vertegenwoordigd zouden moeten worden met lege zetels, (2) de meelopers die geen keuze kunnen maken en de beslissingen met vertrouwen graag overlaten aan anderen. Je zou kiezers uit (1) de mogelijkheid kunnen bieden om op lege zetels te stemmen (omdat ze anders als (2) worden gerekend). Je zou kiezers uit groep (2) apart naar het stembureau moeten laten komen om aan te geven dat zij van hun stem geen gebruik willen maken (omdat ze anders als (1) gerekend worden). Deze mogelijkheden ontbreken nu, waardoor de stemuitslag vertekend raakt.

Lege zetels

De kiesdrempel van vijf procent is zoals gezegd arbitrair. Op zich is het al een drempel dat men een enkele zetel moet halen. Met 630 zetels en 61.8 miljoen Duitse kiezers is zo’n natuurlijke drempel al 98.000 kiezers per zetel, en dat is toch een fors aantal. Door de opkomst van 71,5 procent gaat de kiesdeler omlaag naar zo’n 70.000 kiezers per zetel, ongeveer gelijk aan de situatie in Nederland.

Zolang verkiezingsstelsels geen mogelijkheid bieden om onderscheid aan te brengen tussen protest of meelopen, is mijn voorstel om het wegblijven maar als protest te registreren, en te vertalen naar lege zetels.

Resultaten en herberekening

Bovenstaande overwegingen kunnen gebruikt worden om met een fris oog naar de Duitse verkiezingsuitslagen te kijken. In onderstaande tabel zijn de kerngegevens opgenomen en ook vertaald naar de Nederlandse situatie met 150 kamerzetels. Nu krijgt de CDU/CSU met Merkel 311 zetels maar na correctie voor die vijfprocentsdrempel en de opkomst zouden het er maar 186 zetels moeten zijn. In Nederland zou ze maar 44 van de 150 zetels krijgen. Een meerderheid vergt 316 zetels. Bron.

CoolDuitsland

Conclusies

(1) Angela Merkel heeft kiezersbedrog gepleegd en de Duitse kiezers zijn niet voorbereid op de belangrijke keuzes ten aanzien van de euro. Haar coalitie heeft verloren. Het zou bij een beschaving passen wanneer zij niet langer kanselier bleef. Wil ze dit met macht handhaven dan zal de geloofwaardigheid haar opbreken.

(2) Dit soort politieke processen worden ook mogelijk gemaakt door perverse mechanismen die “democratisch” worden genoemd maar dit niet zijn. Veel mensen denken dat zulke mechanismen erbij horen en dat “het volk heeft gesproken” maar in feite voeden ze de irrationaliteit.

(3) Een groot verliezer is hierbij de wetenschappelijke integriteit. De Duitse verkiezing was een blamage ten aanzien van de behandeling van de economische wetenschap. Wetenschap gedijt bij democratie en verliest van politiek ellebogenwerk. Ongetwijfeld kan een krachtpatser zoals Frederik de Grote de wetenschap verdedigen tegen een minder verlichte omgeving, maar in onze samenleving hebben we geleerd dat we beter geen krachtpatsers kunnen hebben en veel beter kunnen steunen op respect en democratie. Het is jammer te constateren dat het Duitsland ditmaal wederom nog niet gelukt is.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde. Een Engelstalige versie van deze tekst staat hier.

Thomas Cool/Colignatus, 27.09.2013 @ 08:52

[Home]
 

8 Reacties

op 27 09 2013 at 10:01 schreef babs:

Ik had nog niks gelezen over de uitslag van de Duitse verkiezingen. Handig dit, want ik hoef niks anders meer te lezen. Mooi en volledig artikel.

Eens met de conclusies.

Voor wie Thomas Cool nog wel eens overslaat: je moet Thomas Cool leren waarderen. Open enkele van zijn links! Sommige van zijn stokpaardjes zijn naar mijn persoonlijke overtuiging wat minder relevant, maar het is altijd uitstekend onderbouwd en er is bijna altijd een invalshoek die je haast nergens anders ziet.

Waar lees je dat nou verder dat de Euro kan, maar dan wel zus en zo? Of niet kan, maar dan met die en deze nadelen.

op 27 09 2013 at 10:36 schreef Bertje:

Woon zelf alweer wat jaartjes in Duitsland en ik heb met grote interesse het stuk gelezen.
Alleen je eerste conclusie vind ik wat kort door de bocht maar dat zal wel aan mijn definitie van verkiezingsbedrog en politiek in het algemeen liggen.

op 27 09 2013 at 12:34 schreef MNb:

Weet je Cool, je kunt behoorlijk goed nadenken. Je zou alleen moeten leren om ook systematisch na te denken en er niet van alles en nog wat met de haren bij te slepen. Voor je conclusie is bv. je ophemelen van het Nederlandse kiesstelsel volstrekt overbodig.
Je kunt dit vermijden door vóór je begint te schrijven een paar vragen te formuleren die je wilt beantwoorden – hoe minder hoe beter. Beperk je dan tot die vragen en schrap de r est. Toen ik op de universiteit zat leerde ik hoe dat moest bij het onderdeel methodologie. Ik heb me altijd afgevraagd of jullie dat bij economie ook leren, want je bent de eerste econoom niet die aan gebrek aan systematiek lijdt.
Daarnaast is de wetenschappelijke integriteit ook in jouw stukje de grote verliezer. Want als veel te veel economen scheidt je feit en mening niet.

op 27 09 2013 at 14:48 schreef Leo Schmit:

Begrijp ik het goed dat de 158 zetels van de partijen die de kiesdrempel niet gehaald hebben naar proportie verdeeld worden over de partijen die dat wel deden? Bijv. 41,5 & van 158 naar CDU en 8,6% ervan naar de Linke?

1) eens met de redenering van Thomas dat Merkel weg moet omdat ze verloren heeft als leider van een coalitie.
2)toch blijven zitten kan je een pervers democratisch mechanisme noemen, maar ik zie ook een pervers electoraal mechanisme (zie mijn vraag hierboven)
3) snap ik niet, maar ik ben dan ook geen docent.

op 27 09 2013 at 17:33 schreef Thomas Colignatus:

@Babs: Dank.

@Leo Schmit: Ja, de theoretische zetels van de partijen die het niet gehaald hebben worden in verhouding verdeeld over de partijen die het wel gehaald hebben. Nee, ik begrijp je berekening niet. Ja, het aandeel van de CDU/CSU was 41,5% van 630 zetels maar wordt 41,5 / (100% – 15,8%) = 49,3% van 630 zetels.

@MNb: (a) In het stukje staat precies wat ik wilde schrijven. Wil je een ander stukje, lees dan elders (waar ze je niet de juiste informatie geven). (b) Ik heb lesgegeven in methodologie. (c ) Ik maak scherp onderscheid tussen feit en mening. Verdedigen van de wetenschappelijke ethiek is onderdeel van de wetenschap. Merkel heeft de kiezers niet adequaat ge-informeerd.

op 27 09 2013 at 21:58 schreef MNb:

Bedankt voor je niet-reactie, waarin je bijna al mijn punten negeert.
Het stuk van Daniela Schwarzer waar je naar linkt is stukken beter, want wel systematisch. Pas halverwege besefte ik dat het geschreven is vóór de verkiezingen. Daarmee zeg ik niets over je inhoud, Cool, maar ik suggereer wel dat je haar als model zou moeten nemen. Merk op dat ze een paar voorspellingen doet gebaseerd op een economische theorie. Daar heb ik altijd waardering voor, ook als ze niet uitkomen.
Bedankt voor de link naar haar stuk.

op 27 09 2013 at 23:17 schreef dewanand:

namaste Thomas Colignatus,

Jouw analyse is interessant, hoe pervers is de duitse democratische natie nu? Polybius voorspelt zelf het einde van een democratische natie met algemeen kiesrecht, waarna het ontaard en het tuig regeert.

Gek is dat elke idioot lijsttrekker kan worden van een politieke partij, en als die het volk de beste leugens kan vettellen of het grootste personal marketing budget heeft dan kan hij de verkiezingen ook nog winnen, dus zo pervers is de Westerse democratie nu feitelijk.

Lastige zaak feitelijk mbt euro crisis, en het verloederde zuiden. Hoe vreemd is dit?

Economie is geen momentopname, het is een optelsom van alles vanaf het begin van de natie, dus reken terug tot het begin van de eurocrisis dan vind je de oplossing misschien.

dewanand

op 28 09 2013 at 11:45 schreef Thomas Colignatus:

@MNb: Dit waren mijn opmerkingen voor de verkiezingen over Merkels kiezersbedrog: http://boycottholland.wordpress.com/2013/08/21/a-worthy-daughter-of-helmut-kohl/

@Denawand: Mijn suggestie is dat een Economisch Hof minder ruimte geeft aan leugens door politici. Hier een ‘cursus economie’ via mijn columns: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-07-24-CursusEconomie.html

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS