Home » Archief » Geweldloze moslims


[12.04.2016]

Geweldloze moslims

Marcel Hulspas

aad8
Illustratie: Aadorah

De Ahmadiyya-beweging, die momenteel rond de half miljoen leden telt, begon ooit als een gevaarlijke ketterse sekte binnen de islam. De stichter, de Indiër Mirza Ghoelam Ahmad (1835-1908), beweerde namelijk dat hij de mahdi was, dat wil zeggen de door de sjiitische islam voorspelde messias. Bovendien beweerde hij de reïncarnatie van Jezus, Mohammed én Krishna te zijn.

Het mag duidelijk zijn dat deze boodschap niet met gejuich werd ontvangen. Maar gelukkig voor hem en zijn eerste volgelingen kwam Mirza na een aantal jaren terug op deze claim. Sindsdien vereren zijn volgelingen hem ófwel als een nieuwe profeet, óf (want ook die laatste bewering ging een deel van zijn latere volgelingen te ver) als een zeer belangrijk geestelijk leider. De Ahmadiyya-beweging groeide daarna langzaam maar gestaag, en missioneert nog steeds actief onder moslims in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Elders, met name in de islamitische wereld, zijn de Ahmadiyya het slachtoffer van gewelddadige aanvallen.

Gods zuivere woord

Mirza Ahmad legde zijn leer vast in de Baraahin-i Ahmediya (‘de argumenten van de Ahmediya’; eerste deel 1880). Zijn leer wijkt in de kern niet af van de orthodoxe islam. Er is maar één God; Mohammed is Zijn Profeet en de Koran is Gods zuivere Woord. Een belangrijk verschil met de ‘gewone’ islam is dat de Ahmadiyya menen dat de boodschap van de Koran in overeenstemming is met westerse waarden zoals vrijheid van meningsuiting en democratie. Mirza Ahmad bewonderde het Westen en de Britse cultuur; hij wees religieus verzet tegen de moderniteit af en predikte gehoorzaamheid aan de door God boven hen gestelde (Britse) autoriteiten.

Het afwijzen van geweld is nog steeds een belangrijk kenmerk van de beweging. Mirza Ahmad interpreteerde Jihad als een bij voorkeur geestelijke strijd tegen de vijanden van de islam, een strijd met de pen, door middel van debat (tenzij de gelovigen werkelijk fysiek werden aangevallen, dan was zelfverdediging uiteraard toegestaan). Een curieus verschil met de islam is dat de Ahmadiyya geloven dat Jezus niet aan het kruis is gestorven (dat valt ook uit de Koran af te leiden) maar levend van het kruis is gehaald. Daarna (en hierover zegt de Koran niets) zou hij nog bijna een eeuw geleefd hebben in het Noorden van India. De graftombe van Yuz Asaf in de Indiase stad Srinagar zou in feite de graftombe van Christus zijn. (Mirza Ahmad schreef hierover een apart boek, Jesus in India, dat in zijn sterfjaar 1908 werd gepubliceerd.)

Stammen van Israël

Dat combineren van westerse waarden en de Koran vergt de nodige tekstuele lenigheid. Dat blijkt uit het boek ‘Demystifying islam‘ van Harris Zafar, een vooraanstaand woordvoerder van de Amerikaanse Ahmadiyya Muslim Community. Zafar is regelmatig te gast bij Amerikaanse media, en verdedigt dan met verve het standpunt dat de Koran en de moderne westerse waarden prima samengaan. (In feite verkondigt hij dan geen ‘islam’ maar de opvatting van een in de islamitische wereld vervolgde sekte.) Zafar heeft het in dergelijke debatten uiteraard niet gemakkelijk. Ook in zijn boek moet hij alle zeilen bijzetten, en dan is het maar de vraag of hij er werkelijk in slaagt om Koran en moderniteit te verzoenen.

Maar eerst even zijn opvatting over Jezus. Het standpunt dat Jezus niet aan het kruis is gestorven maar naar India vertrok, is uiteraard in de VS nauwelijks te verkopen. Maar Zafar blijft zijn geloof trouw. In een apart hieraan gewijd hoofdstuk probeert hij aan te tonen dat Jezus na enige uren aan het kruis (dat valt te overleven) door zijn volgelingen werd gered, en na drie dagen weer kon spreken. Volgens Zafar kán Jezus ook niet aan het kruis zijn gestorven want zijn opdracht was nog niet voltooid. Christus was immers volgens de Bijbel gezonden aan de stammen van Israël, dat wil zeggen álle stammen dus, en het grootste deel van die stammen woonde toen helemaal niet in Palestina maar elders. (Speculaties over de ‘verloren stammen’ waren zo rond 1900 érg populair.) Jezus, schrijft Zafar, ‘reisde uit Judea om zijn missie te voltooien en de verloren stammen van Israël te zoeken en te vinden, die in het oosten verstrooid waren geraakt. Zijn roeping duurde totdat hij zijn missie voltooid had, de verloren stammen had gevonden, en uiteindelijk een natuurlijke dood stierf.’ (p. 162)

Joodse profeten

Dat de Koran Gods zuivere woord is, staat voor Zafar niet ter discussie. Hij besteedt heel veel ruimte om te betogen dat de monotheïstische godsdiensten in wezen dezelfde zijn, en benadrukt dat de islam groot respect heeft voor de Joodse profeten en voor Jezus. Dat zal christelijke lezers wellicht plezier doen. Waar hij veel minder aandacht aan besteedt, is dat volgens de islam de heilige boeken die wij aan de Joodse profeten en aan Jezus te danken hebben, onbruikbaar zijn. Zafar verzwijgt dat de Joodse heilige schriften volgens de Koran zijn vervalst (om te voorkomen dat de Joden Mohammed zouden aanvaarden als Profeet), en gaat slechts zijdelings in op de (on)betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. God, schrijft hij, beloofde de mensheid een profeet die Zijn woord zou spreken (Deut 18:8). Dat was niet Jezus maar Mohammed:

Dit kan niet verwijzen naar Jezus omdat de evangeliën van het Nieuwe Testament niet de woorden van God bevatten die in Jezus mond zijn gelegd. De evangeliën zijn verhalen en verslagen van het leven van Jezus en zijn apostelen zoals opgeschreven enkele decennia na de gebeurtenissen rond de kruisiging. Mohammed, daarentegen beweerde uitsluitend dat te zeggen dat hem door God was geopenbaard. De Koran was het directe woord ontvangen van God, en de bewering dat dit het woord van God is, is vastgelegd in de Koran.‘ (p. 24)

Kinderlijke redenering

De uitspraken van Jezus in de evangeliën zijn dus ‘slechts’ onbetrouwbare herinneringen; alleen de Koran is Gods Woord – want dat staat in de Koran. Het is een kinderlijke redenering. Zafar zwijgt blijkbaar liever over de algemeen bekende islamitische traditie dat de Koran na de dood van Mohammed door schrijvers verzameld werd op basis van citaten vastgelegd op bladeren en schouderbladen van kamelen (aldus het verhaal), en op basis van de herinneringen van zijn naaste verwanten en medewerkers. Leverde dat plotseling wél het zuivere woord van God? (En wat moeten we nu denken van Zafars verhaal, gebaseerd op de evangeliën, over de redding van Jezus van het kruis?)

Tackling the tough questions,’ luidt de ondertitel van het boek. Zafar gaat inderdaad in op de vele verwijten aan het adres van ‘de islam’, zoals het gebruik van geweld en de omgang met ongelovigen, afvalligen en vrouwen. Zijn verweer is steeds dezelfde: ja, er zijn veel misstanden in de islamitische wereld, maar dat komt doordat miljoenen moslims de Koran niet begrijpen. Hij (of beter, de Ahmadiyya-beweging) interpreteert de Koran wél juist. Alleen, de manier waarop hij dat doet (om de Koran progressief te doen lijken) is zacht gezegd niet altijd overtuigend.

Met respect behandelen

Zo beweert hij dat een moslimman zijn vrouw altijd met respect moet behandelen en haar nooit ergens toe moet dwingen. (Daarbij moet de vrouw natuurlijk wel respect hebben voor haar man.) Zafar weet heel wat verzen te citeren die zijn gelijk (zijn interpretatie) moeten bewijzen, en wellicht dat dat sommigen geruststelt, maar wat in dat hoofdstuk ontbreekt, is het heldere vers:

De mannen zijn verantwoordelijk voor de vrouwen omdat God de ene groep van hen boven de andere heeft begunstigd en omdat zij weggeven van hun vermogen. De rechtvaardige vrouwen moeten vroom zijn, zich niet uiten over wat verborgen hoort te zijn, omdat God dat ook verborgen houdt. En degenen van wie u opstandigheid vreest, waarschuwt hen, onthoudt u van hen in de slaapplaatsen en tikt hen op de vingers.’ (4:34 – vertaling Eduard Verhoef)

Een vers dat toch heel wat zegt over hoe de Koran aankijkt tegen de verhouding tussen man en vrouw. (De standaardvertaling van de laatste aanwijzing luidt trouwens: ‘en slaat hen’. Zo lezen miljoenen moslims dit vers.)

De vrouw als akker

Een ander vers dat Zafar (heel verstandig) weglaat, luidt:

Uw vrouwen zijn een akker voor u, dus komt tot uw akker zoals u wilt.’ (2:223)

De man heeft, met andere woorden, volgens de Koran wel degelijk het recht om zijn vrouw (tot seks) te dwingen.

Wanneer de Koran (volgens Zafar het perfecte boek) helaas toch onduidelijk is, ofwel écht over de schreef lijkt te gaan, heeft Zafar een speciale manier om de tekst onschadelijk te maken. Dan moet het leven van de Profeet uitsluitsel bieden. Om bijvoorbeeld aan te tonen dat moslims nooit gewelddadig mogen reageren op niet-gewelddadige (verbale, cartooneske) provocaties, verwijst Zafar naar de Koran, maar omdat deze op dat punt toch dubbelzinnig is, beweert hij dat de juiste handelwijze blijkt uit het feit dat Mohammed vaak werd bekritiseerd en bespot, maar ‘far from censoring such people or responding with threats, Muhammad responded with restraint and self-control.‘ (p. 111) God mag weten waar Zafar dat laatste vandaan heeft. De Sira (biografie van Mohammed) geschreven door Ibn Ishaak bevat namelijk meerdere voorbeelden van dichters en criticasters die op Mohammeds bevel door zijn strijders werden vermoord. Dat soort verhalen vormen juist een inspiratiebron voor moderne jihadisten.

Vrouwen slaan

Een tweede voorbeeld is Zafars interpretatie van het hierboven al geciteerde vers 4:34 (waar hij verderop in zijn boek alsnog aandacht aan besteedt – hij kan het moeilijk totaal negeren). Om dat ‘slaat hen’ onschadelijk te maken, wijst Zafar op het feit dat idriboe-hoena ook wel vertaald wordt als ‘splijten’, uit elkaar gaan. (Dat is waarschijnlijk bedacht door imams die het logischer vonden dat de lijst van maatregelen die de man kan nemen, afsluit met scheiding.) De betekenis zou dus dubbelzinnig zijn (niet echt best voor het perfecte boek) maar Zafar biedt uitkomst: ‘The Prophet Mohammad explained te meaning of this verse and word by his example. It is recorded in history that he never beat any of his wives. As the Prophet Muhammad is an example for all believers to follow, this profound display of restraint is al lesson for all muslims men on how to handle themselves in this situation.’ (p. 134)

Het is uiteraard een nobel streven om moslimmannen duidelijk te maken dat ze hun vrouwen niet mogen slaan. Maar de redenering waarmee Zafar komt is flinterdun, en eigenlijk onthutsend. Ten eerste, we weten helemaal niet of Mohammed nooit een vrouw heeft geslagen. Het feit dat de traditie zoiets niet vermeldt, betekent nog niet dat hij het niet heeft gedaan. Dit is ethiek uit het ongerijmde. En daarbij komt, dat wat de traditie wél heeft overgeleverd over het gedrag van Mohammed, maakt hem allesbehalve een voorbeeld.

Ethisch voorbeeld

Mohammed was geen heilige; hij was een meedogenloos leider. Hij heeft wellicht geen vrouwen geslagen maar wél hun mannen en familieleden vermoord (om daarna met ze te trouwen). Hij heeft moordenaars afgestuurd op tegenstanders, heeft stammen aangevallen zonder duidelijke aanleiding, en ongelovigen tot slaven gemaakt. Het leven van Mohammed is kortom volstrekt ongeschikt om als hoogstaand ethisch voorbeeld te dienen. Dat moslims zoiets desondanks vaak zeggen, vaak beweren dat Mohammed zo’n prachtig voorbeeld is, komt doordat ze geen benul hebben van het leven van de profeet zoals overgeleverd door de traditie. In plaats daarvan circuleren er omschrijvingen van Mohammed als een goeiige leider, een fijne vriend, een gezellige babbelaar, een ideale echtgenoot, et cetera. Die zoete Mohammed is een vroom verzinsel.

Zafars omgang met de Koran is niet echt origineel. Hij behoort tot de vele hele en halve Korangeleerden die controversiële verzen onschadelijk proberen te maken door de vermelding van alternatieve definities van lastige begrippen, in combinatie met het zogenaamde voorbeeld van het leven van de Profeet. Maar deze aanpak roept wel vragen op.

Gewelddadige lezing

Als dát het fundament is van de islamitische ethiek, als alles draait om de perfecte Koran en (als die tekst voor meerdere uitleg vatbaar blijkt te zijn) om het verzonnen ‘ideale’ gedrag van de Profeet, dan is het redelijk beroerd gesteld met de fundering van de islamitische ethiek. Dan is het, zoals Zafar doet, enerzijds mogelijk om de Koran te verzoenen met moderne waarden. Maar dan is het ook net zo legitiem om, met een beroep op het zuivere woord van God én het vaak weinig verheffende voorbeeld van de Profeet, de meest onmenselijke praktijken van een goddelijk stempeltje te voorzien. Kortom, met deze fundering van de ethiek staat de islam machteloos tegenover het extremisme. Zolang moslims de Koran als het letterlijke zuivere woord van God beschouwen, en het leven van de Profeet als het grote voorbeeld, zijn zij niet in staat een gewelddadige lezing van de Koran te verwerpen.

Marcel Hulspas (1960) studeerde natuur- en sterrenkunde te Nijmegen en Utrecht. Hij publiceerde vele boeken, waaronder enkele titels over UFO-onderzoek, ‘Tussen Waarheid en Waanzin‘, een encyclopedie van de pseudowetenschappen, en ‘En de zee spleet in tweeën‘, over de historische bronnen achter het Oude Testament. Vorig jaar verscheen van hem ‘Mohammed en het ontstaan van de islam‘.

boeken, Marcel Hulspas, 12.04.2016 @ 07:18

[Home]
 

22 Reacties

op 12 04 2016 at 10:08 schreef Thomas E:

Interessante geschiedenisles, Marcel. Het trieste is dat de langst levende boeken juist die boeken zijn, die uit multi-interpretabele mystificaties bestaan. Iedereen kan er zijn draai aan geven. Of je nu de Koran, de Bijbel, of de profetieën van Nostradamus neemt, ze zijn zo helder als een bord erwtensoep. Maar goed, juist dat gepuzzel is kennelijk aantrekkelijk voor de mens.

op 12 04 2016 at 10:33 schreef marten:

Beetje flauw om de Ahmadiyya zo aan te vallen. Geen enkel geloof is helemaal consequent in het omgaan met heilige teksten of biografieën van stichters. Jezus had ook zijn scherpe kantjes, genegeerd door de meeste Christenen. De Ahmadiyya hebben als motto “Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.” en voor zover ik weet bestaan er geen Ahmadiyya terreurbewegingen (ondanks alle discriminatie en vervolging door ‘gewone’ moslims). Dus wat wil je nog meer? Zij zijn wat mij betreft een groot voorbeeld voor andere religies.

op 12 04 2016 at 11:46 schreef jos:

De Koran is een tekst uit een milieu waar we vrijwel niks met zekerheid over weten, nl. het (noord)westen van Arabië aan het begin van de 7e eeuw, en is een ‘commentaar’ op de levensloop van een man waarvan we ook bijna niks zeker weten uit andere contemporaine bronnen. M.a.w., het is onmogelijk om de Koran precies te begrijpen in zijn oorspronkelijke betekenis. Het hoogst haalbare zijn interpretaties en de meest waarschijnlijke uitleg van de tekst. Dit punt lijkt Hulspas niet te snappen: het is niet relevant dat moslims de Koran als letterlijke Woord van God opvatten, de betekenis die aan de tekst gegeven wordt blijft mensenwerk. Hij kan moslims die een ‘moderne’, geweldloze lezing van de Koran voorstaan dus niet op deze aanmatigende manier de les lezen; zijn lezing van de Koran is de betekenis die hij er zelf aan geeft. Als een moslim een oproep tot geweld ‘neutraliseert’ door die in een andere context te lezen of verzen er tegenover te stellen die vrede of rechtvaardigheid propageren, wie is Hulspas dan om te beweren dat zo’n interpretatie minder waard is ?

op 12 04 2016 at 15:10 schreef Han van der Horst:

Die Zafar gaat met de koran net zo om als christenen met het oude testament.

op 12 04 2016 at 15:28 schreef Dieho:

Er is net een paar dagen geleden in Glasgow een Ahmadi vermoord door een orthodoxe moslim en zijn weduwe wordt genegeerd door de andere moslims (sunni’s). De vervolging van deze vorm van islam gaat in Europa gewoon door.

op 12 04 2016 at 15:39 schreef Hermann:

Zolang christenen de Bijbel als het letterlijke zuivere woord van God beschouwen, en het leven van Jezus als het grote voorbeeld, zijn zij niet in staat een gewelddadige lezing van de Bijbel te verwerpen.

Zomaar enkele voorbeelden, wat christenen heden ten dage nog steeds vertegenwoordigen:
Hoofddoekjes, onderwerping aan de man, de vrouw die door het baren gered wordt, via de baarmoeder het christendom verspreiden, blinde gehoorzaamheid aan de leider, oproep tot vermoorden afvalligen, oproep tot vernietiging kerkgebouwen van andersdenkenden, vrouwen mogen niet onderwijzen, de wereld is in 6 dagen geschapen, als een vrouw meer dan met één man geslapen heeft, is ze een hoer, homoseksualiteit als zonde en, niet als laatste, het christendom verspreidt angst.

U ziet, het christendom is niets vreemd. God bless the NATO/OTAN.

Ter onderbouwing:
https://www.youtube.com/watch?v=GIkVWVsbLfA

http://www.religio.de/dialog/395/395s16.html

op 12 04 2016 at 17:35 schreef Sasha Berkman:

Wat Hermann zegt. Dood moe wordt ik van westerse lieden die de balk in hun eigen oog niet zien.

op 12 04 2016 at 18:19 schreef Buitenbeen:

Tuurlijk Sasha en Herman, bij een stuk over een gematigde moslim stroming is het belangrijk om het christendom erbij te halen. Lekker jij-bakken en dan ook totaal niet relevant. Er word hier geen kritiek geleverd op de Islam, maar er wordt een stroming belicht die Pvv’ers ontkennen.

op 12 04 2016 at 19:03 schreef sjonnie:

Waar wordt jij niet moe van, berkmann.

Get a live, begin een bedrijf met veel personeel.

op 12 04 2016 at 20:03 schreef Henrik:

Tjonge, ik krijg trek in een lekker broodje krabsalade, maar dat mag niet van mijn geloof, volgens Marcel.

op 12 04 2016 at 20:05 schreef vander f:

er is in de ‘PVV belichting’ maar 1 Islam,
zoals er ook in de ogen van de fundamentalistische Sunnies maar 1 Islam is.
Allemaal flauwekul wat mij betreft maar helaas is het extremisme troef op dit moment.
Zwaar gefinancierd door oliedollars wordt er wereldwijd geprobeerd een uniforme, Sunnitische, Islam bij mensen in hun kopjes te rammen.
Verdrietig om te lezen hoe het nu ook doordringt in bv Yogyakarta, tot groot plezier dan weer van de PVVTrumpkoppen.
Die voor mij onbegrijpelijke diepe behoefte tot antagonisme, het verketteren van de ander.

op 12 04 2016 at 20:58 schreef Sasha Berkman:

Sjonnie, mijn kampf al uit?

op 13 04 2016 at 00:51 schreef Murat:

Nee Buitenbeen,

Ik word zo moe van mensen die het over “gematigde moslims” hebben of een stroming die “gematigd” is.
Alsof het gros van de gemiddelde moslims niet gematigd zijn.
Flikker op vent.

op 13 04 2016 at 02:38 schreef MNb:

Ongelovigen die heilige boeken gaan uitleggen, dat is zo mogelijk nog erger dan creationisten die vertellen wat de evolutietheorie inhoudt. Intussen is het relevante nieuws weer in Vlaanderen te vinden:

http://www.demorgen.be/buitenland/grote-enquete-wijst-uit-meerderheid-arabische-jongeren-verwerpt-is-b9c1f109/

op 13 04 2016 at 07:30 schreef Alexander de Jong:

Een ander vers dat Zafar (heel verstandig) weglaat, luidt:

‘Uw vrouwen zijn een akker voor u, dus komt tot uw akker zoals u wilt.’ (2:223)

De man heeft, met andere woorden, volgens de Koran wel degelijk het recht om zijn vrouw (tot seks) te dwingen.

Waar komt dat “dus” ineens vandaan? Weet Hulspas niet dat een heel gangbare interpretatie hier is dat de vrouw net als een akker een bron van welstand voor de man kan zijn? Zo is er wel vaker een “dus” in Hulspas’ stukje te bespeuren dat eeuwen aan geaccepteerde interpretatie vervangt ten gunste van Hulspas’ eigen natuurkundige fantasieen.

op 13 04 2016 at 09:02 schreef Jinny:

Zou het voor de wereld niet veel beter zijn als -alle- religies opflikkeren?

op 13 04 2016 at 16:53 schreef sjonnie:

Sasha, ha ha, nee niet door te komen die bagger ;).

op 13 04 2016 at 20:13 schreef G.J. Brethouwer v/h Cactus:

op 13 04 2016 at 09:02 schreef Jinny:

Zou het voor de wereld niet veel beter zijn als -alle- religies opflikkeren?

Zeker weten!

op 13 04 2016 at 20:43 schreef MNb:

Nee hoor.
Zonder religie verzinnen mensen wel een andere reden om dezelfde rottigheid uit te halen. Martin Bormann was een atheist. In de PVV zitten vast ook wel een paar ongelovigen.

op 14 04 2016 at 17:22 schreef Hermann:

Wat een ongelofelijk islamofoob artikel van MH: “de meest onmenselijke praktijken van een goddelijk stempeltje te voorzien.” Zoals @ Murat schreef: de gemiddelde moslim (en christen – H), die zijn gematigd. @0, niet om te jij-bakken, maar wat weet U van’Colonia Dignidad (CD)’, van Paul Schäfer. Ter introductie een engelstalige docu: http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeracorrespondent/2013/11/colony-chile-dark-past-uncovered-2013114105429774517.html

De kampbeul-arts en rechterhand van Schäfer, Hartmut W. Hopp, veroordeelt in Chili, woont en leeft nog steeds in Krefeld (D). Vermoedelijk kon hij door dit ‘kerkgenootschap’ (http://www.freie-volksmission.de/?lang=2) naar D. vluchten. De oprichter van die kerk was meerdere keren in CD, zoals bv. ook de BND (D. veiligheidsdienst) en Franz Josef Strauss. De uitlevering wordt onmogelijk gemaakt door de Duitse staat. (D.-talig artikel over Hopp: http://www.ecchr.eu/de/unsere-themen/voelkerstraftaten-und-rechtliche-verantwortung/colonia-dignidad.html). P.S. had een kerkgenootschap (CD), maar in analogie met de Islam: was het de kerk, of toch de veiligheidsdiensten en staten, die hem lieten begaan? CD had directe verbinding met CIA.

op 14 04 2016 at 17:30 schreef Hermann:

Hier het bewijs, dat Hartmut Hopp in ieder geval op 17-02-2016 nog in Krefeld leefde.

https://amerika21.de/2016/02/144429/hopp-hartmut-staatanwaltschaft

Brrrrrrrrrrrrrr, het komt toch wel heel erg dichtbij!

op 14 04 2016 at 22:09 schreef Ahsan:

Marcel Hulpsas reageert[1] op het boek ‘Demystifying islam’ van Harris Zafar[2], een vooraanstaand woordvoerder van de Amerikaanse Ahmadiyya Muslim Community. Hij is het in zijn artikel ‘Hoe progressief is de Koran?’ niet eens met de stelling dat Islam een verlichte, maar vaak misbegrepen godsdienst is.

Marcel Hulspas is een natuurkundige, sinds wanneer heeft hij zich ontpopt als Imam? Volgens officiële bronnen telt de Ahmadiyya Moslim Djamaat momenteel tientallen miljoenen leden[3] en niet een half miljoen leden.
http://www.moslimschrijversgilde.nl/index.php/business/wetenschapsjournalist-marcel-hulspas-ontmaskerd/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS