Home » Archief » Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!


[02.10.2013]

Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!

René Süss

namio17
Illustratie: Namio Harukawa

Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Het ware verhaal van de kruistochten – zo’n suggestieve en vooral nogal naïeve titel geeft men een jongensboek mee, niet een serieus te nemen historische studie. Dat is het boek van Arabist Hans Jansen dan ook niet, ondanks de (over)vloed aan historische gegevens waar hij zijn lezers mee opzadelt.

Eén voorbeeld volstaat om dit duidelijk te maken. Hij noemt de pogroms, die kruisvaarders vooral tijdens de eerste kruistocht van 1096 in de Joodse gemeenten langs de Rijn en de Moezel en daarna in geheel Europa aanrichtten, ‘nevenactiviteiten van een groep kruisvaarders’, een ‘side show‘. Dat waren ze geenszins. Die pogroms vloeiden direct voort uit het hart van de opdracht die de kruisvaarders werd meegegeven.

Vijanden van God

We volgen om te beginnen de tekst van het standaardwerk van Léon Poliakov, Geschichte des Antisemitismus, deel l, een werk dat Jansen wel noemt maar waaruit hij weinig of niets lijkt te hebben opgestoken.

Op 27 november 1095 riep paus Urbanus ll op het concilie van Clemont-Ferrand de gelovigen op om op kruistocht te gaan. Het is tijd om wraak te nemen en om alle ongelovigen en heretici, waar ze zich ook bevinden, als vijanden van God te tuchtigen.

Het luidde voor de Joden van Europa een periode van verhevigde anti-Joodse agitatie en pogroms in. Precies in die periode kwamen het bloedsprookje en de beschuldigingen van hostieschendingen in een stroomversnelling terecht en begonnen aan populariteit te winnen.

Zeker, degenen die het initiatief namen voor de massaslachtingen onder de Joden waren primair niet de geordende legers van de adel maar ongeordende bendes uit het volk, die vóór die legers uitliepen, een situatie vergelijkbaar met de ‘Einsatzgruppen‘, die in WO ll voor de Wehmacht ruim baan maakten, die vervolgens de klus afmaakte.

Doop of dood

Wat Frankrijk betreft, zijn er betrouwbare berichten over massaslachtingen onder Joden ondermeer in Rouaan en Metz. Jansen horen we er echter niet over, ook niet als hij enkele toeristische tips voor een itinerarium aan het slot van zijn boek geeft. Verder beschikken we over informatie in kronieken over slachtingen in heel Galicië. Het motto was doop of dood en de ratio er achter was: waarom zouden we in ons vaderland de Joden, de vijanden van Christus, ongemoeid laten en pas optreden als we in het heilige land, in Jeruzalem zijn?

In een dringende, ontroerende brief waarschuwden de Franse Joodse gemeenten hun broeders in Duitsland voor het dreigende gevaar.

Onder omstandigheden kon men aan een wisse dood ontkomen door vorstelijke betalingen aan hooggeplaatsten en aan de leiders van de benden zoals Petrus van Amiens. Anderen waren minder ‘gevoelig’ en eigenden zich de bezittingen van de Joden ‘gewoon’ wederrechtelijk toe. Aanvankelijk had plundering zelfs voorrang boven moord en doodslag waartoe het echter spoedig kwam.

Te intiem met de Joden

De volgende namen van andere bendeleiders zijn overgeleverd: Willlem de Timmerman, Thomas van Feria en Emicho van Leiningen. Soms nam de plaatselijke geestelijkheid het voor de Joden op, zoals in Speyer, waar een massaslachting gepland voor 3 mei 1096 op het laatste nippertje kon worden voorkomen door het ingrijpen van Johannes, de bisschop van de stad.

Heel anders verliep het in Worms, waar de Joodse kroniekschrijver Salomon-bar-Simeon uitvoerig over bericht. Op 18 en 25 mei vonden achthonderd Joden de dood. Twee dagen later was Mainz aan de beurt waarover een christelijke kroniekschrijver, even verontrust als zijn Joodse collega, melding maakt. We lezen:

‘Nadat Emicho en zijn medebedeleden krijgsraad hadden gehouden, gingen ze bij zonsopgang met lansen en beilen aan de slag en doodden zevenhonderd mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards. Hierna benamen velen zich zelf het leven. Op gelijke wijze ging het in Keulen toe, waar de aartsbisschop vele Joden bij hun vlucht trachtte te helpen.’

Het kwam ook voor dat kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, zoals een bisschop van Praag, zich op hun sterfbed het verwijt maakten te intiem met de Joden te zijn omgegaan door hun bescherming te bieden.

Anti-Joodse tractaten

De voorlopig laatste massamoord ten tijde van de eerste kruistocht vond in datzelfde Praag plaats. Het eindresultaat bedroeg ettelijke duizenden doden, overigens een fractie van de slachtoffers die bij massamoorden in de volgende eeuwen vielen.

Het is zeker zo dat vooral de lagere geestelijken, geholpen door de hetze van rondtrekkende, predikende monniken, met hun haattirades tot de faniekste bestrijders van de Joden behoorden. Abt Petrus Venerabilis van Cluny heeft één van de felste anti-Joodse tractaten op zijn naam staan. Daarin hanteert hij het merkwaardige argument dat de Joden die zich niet aan zijn argumentatie gewonnen wilden geven, geen mensen maar dieren moesten zijn die men navenant mocht behandelen.

Hoop op bekering

Bernard van Clairvaux daarentegen wilde zijn medegeestelijken tot het inzicht brengen dat uitroeiing van de Joden de hoop van de kerk op hun bekering teniet zou doen. Niet doen dus. De conclusie van Poliakov luidt:

‘Steeds wanneer in het Middeleeuwse Europa een grote geloofsbeweging op gang komt, wanneer christenen in naam van de goddelijke liefde op pad gaan, laait overal het vuur van de Jodenhaat op. (…) Elke prediking die oproept om ten strijde te trekken tegen de echte of de vermeende vijanden van het christendom wakkerde de haat tegen Joden en andere dissidenten -de Albigenzen!- aan en leidde tot massamoorden, zoals in Engeland in het jaar 1188, in het zuiden van Frankrijk twintig jaar later, en in Spanje.’

Kortom, de eerste kruistocht, waartoe paus Urbanus ll in 1095 opriep die de Joden in het Rijnland en elders noodlottig werd, was de opmaat tot de volgende zeven kruistochten waarvan Joden vooral in Europa maar al te vaak (mede)slachtoffers werden.

Nobele motieven

Terug naar het boek van Jansen. In het verloop van zijn verhaal komen na pagina 30 nauwelijks nog Joden voor. Zijn boek telt 320 pagina’s. Zoals gezegd, ook aan het slot ervan, waar hij zijn toeristische tips -‘Zelf op kruistocht gaan’- geeft, meldt Jansen de Jodenvervolgingen in Rouaan en Metz en nog heftiger die in Lotharingen tijdens de eerste kruistocht niet. Sterker, hij heeft het überhaupt niet meer over Jodenvervolgingen! Nergens vinden we tussen de vele opgenomen routebeschrijvingen de weg aangegeven langs de steden die de kruisvaarders door het Rijnland volgden.

Jansens oogmerk als rechtse, katholieke christen1 is het blazoen van de kerk zo schoon mogelijk te houden ten detrimente van de Islam, waartegen hij in zijn boek een ware ‘kruistocht’ voert. Het is niet zijn eerste! Meer dan een derde deel van zijn boek gaat helemaal niet over de christelijke kruistochten, maar bevat grotendeels anti-islampolemiek.

Natuurlijk, er waren ‘Ausschreitungen‘, Jansen kan en wil het niet ontkennen: ‘Er zijn inderdaad slachtingen aangericht onder de joden die langs de Rijn en de Moezel woonden’, maar… We willen Jansen graag geloven wanneer hij keer op keer duidelijk maakt dat de kruisvaarders primair uit nobele motieven, namelijk uit geloofsoverwegingen (boetedoening) hun tochten ondernamen, maar er trad onderweg nogal wat ‘colatteral damage‘ op om het (al te) vriendelijk te zeggen.

Wetenschappelijke integriteit

Hinderlijk is zijn voortdurende rancuneuze gesneer, steevast naar ‘de vrienden en de vriendinnen van de islam’ en verder naar alle mogelijke zaken en personen die hem niet bevallen. Vooral de ‘linkse kerk en haar ouderlingen’ moet het ontgelden. Die ruimte had hij beter kunnen benutten; bijvoorbeeld om de verschikkelijke gevolgen voor niet-christenen c.q. Joden en dissidente christenen eerlijker en vollediger uit de doeken te doen. Dat hij dit nalaat, onthult de ‘ware’ bedoelingen die hij heeft met zijn ‘ware verhaal van de kruisvaarders’. Met wetenschappelijke integriteit, als Jansen zich daarop zou willen laten voorstaan, heeft het niets te maken.

Tenslotte nog een vraag aan de auteur en zijn uitgever: Waarom werden er achttien (!) prenten van de notoir antisemitische graficus Gustave Doré in het boek opgenomen? Ze dragen nauwelijks iets bij aan het begrip van de kruistochten, zoals trouwens ook blijkt uit enige onderschriften, die Jansen de prenten meegaf.

1. [Welk vlees we met Jansen in de kuip hebben blijkt uit een – geautoriseerd? –interview met Joost Niemöller. Hans Jansen: ‘We zijn helemaal niet van het christendom af. Het enige waar veel mensen vanaf zijn is dat ze geloven dat Jezus de zoon van God was en dat hij is opgestaan uit de doden. Maar die andere christelijke dingen, de onttovering van de natuur, dat je moet proberen de mensen terug te brengen naar een paradijselijke toestand waar ze geen pijntjes meer hebben, dat je zwakken en zieken dient te helpen, het zijn algemeen aanvaarde tegennatuurlijke opvattingen die van joods-christelijke origine zijn.’ Het is alsof men Adolf Hitler hoort: ‘lk zeg altijd, medelijden hebben met de zwakken is verraad tegen de natuur’. Kortom: het sociaal-Darwinistische programma van de survival of the fittest en de daarmee onvermijdelijke samenhangende euthanasieprogramma’s gooien kennelijk hoge ogen bij de Arabist Jansen]

René Süss schreef onder andere Luthers Theologisch Testament, zijn proefschrift over het virulente antisemitisme van Maarten Luther. Hij maakte er een paar vijanden mee. Ook schreef hij De Geest Bemint de Buitenkant, over de lichamelijkheid in het jodendom. Zijn meest recente boek gaat weer over Luther en heet Luther, een Sympathieke Potentaat.

boeken, René Süss, 02.10.2013 @ 07:41

[Home]
 

17 Reacties

op 02 10 2013 at 08:02 schreef Ralph van der Geest:

“De veiligheidsdienst AIVD moet een speciale afdeling van ‘rotzakken’ krijgen, die ,,zo nodig in het verborgene vuile handen maakt” bij het bestrijden van islamterreur.”
Dit schreef Jansen in 2007 in een blad geheten ‘Opinio’.
Lijkt mij een oproep tot het formeren van doodseskaders.
En deze meneer is dikke maatjes met degene die vindt dat Marokkanen in de knieën geschoten mogen worden, dat tientallen miljoenen moslims uit Europa gedeporteerd moeten worden en die thans stevige banden heeft met gespuis dat SS’ers verheerlijkt. Ik doel uiteraard op Wilders en zo wordt meteen duidelijk wat voor levensgevaarlijke en vooral gewelddadige gekken er rondlopen in Nederland die – helaas – nauwelijks tegengas krijgen en al jaren in de sheeplemedia worden aangemoedigd door ze een platform te geven bij de Pauwtjes en de Wittemannetjes.
Overigens is de enige plek waar men nog graag de hetzerige nonsense van Jansen serieus lijkt te nemen….haatsite GeenStijl.
‘Nevenactiviteiten van een groep kruisvaarders’ valt in dezelfde categorie als ‘de Holocaust is maar een detail van de geschiedenis’. Het is een gewoonte van extreem rechts onwelgevallige feiten weg te bagatelliseren…
Goed stuk!

op 02 10 2013 at 08:29 schreef Rob:

Als in een historisch werk over de Middeleeuwen de “linkse kerk” wordt genoemd, dan weet een verstandig mens alweer genoeg.

op 02 10 2013 at 08:30 schreef Niek Holtzappel:

Hans Jansen is geen historicus maar een PVV pamflettist die de feiten verdraait. Het is makkelijk om naar de Islam te wijzen waar het om antisemitisme gaat,, maar het is voor de verdedigers van de “Joods-Christelijke” cultuur moeilijker om de balk in eigen oog te zien, namelijk dat de Christenheid tussen 1096 en 1945 een zeer moorddadige vorm van antisemitisme kende.

Met de Kruistochten begon een meer algemene intolerantie. Zoals Süss zegt, ook dissidenten werden vervolgd. Daarnaast werden vreemdelingen, vrouwen, mismaakten en meer van wat afweek vervolgd. Interessant hierover is het boekje Formation of a Persecuting Society van R.I Moore

Maar goed, het was duidelijk niet Hans Jansens intentie om een historisch werk te schrijven, maar om een politiek anti-islam pamflet voor de PVV achterban te schrijven. Hierin is zij zeer goed geslaagd.

op 02 10 2013 at 08:30 schreef Esther G.:

Interessant stuk!

Uitgeverij Van Praag prijst het boek van Jansen aan als “een verrassend avonturenepos met een humoristische ondertoon.” En: “Het is ook zijn eerste boek dat kan worden gekwalificeerd als ‘romantisch’.”

op 02 10 2013 at 09:08 schreef Haes:

Prachtige filering van een onzinnig boek.

“overigens een fractie van de slachtoffers die bij massamoorden in de volgende eeuwen vielen”

Dit is, vrees ik, helaas enkel toe te schrijven aan het feit dat Europa in die tijd minder dicht bevolkt was en er dus ‘gewoon minder mensen waren om dood te slaan’.

op 02 10 2013 at 09:46 schreef Jona:

Een soortgelijke recensie: http://lesclochards.wordpress.com/2012/06/14/kruistocht1/

op 02 10 2013 at 09:50 schreef cRR Kampen:

Zuiver revisionisme. Wat volgt? De moslims hebben de Shoa ook al gedaan?

op 02 10 2013 at 10:38 schreef Ruud van Gerrevink:

Zie ook de BBC serie “The story of the Jews”.

Het wordt dan pijnlijk duidelijk waarom je zelden Joden hoort spreken over de ‘joods-christelijke origine’. Of, als ze dat doen, ze er waarschijnlijk zich heel wat anders bij voorstellen dan diegenen die deze term zo graag in het multiculturele debat gebruiken.

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0392pzx

op 02 10 2013 at 11:23 schreef MNb:

“de kruisvaarders primair uit nobele motieven”
Nee, ook dan mogen we Jansen niet geloven. De adellijken die meegingen waren allemaal jongste zonen ed – dwz figuren die thuis geen enkele kans hadden op een eigen kasteel en een eigen stuk grond.
Uiteraard vermeldt Jansen evenmin dat de moslims rond 1100 al eeuwenlang een soort oorlogsreglement hadden en zich er aan hielden ook. Hij zal ook niet vermelden dat de kruisvaarders na de inname van Jeruzalem een bloedbad van drie dagen organiseerden, waarbij de oorspronkelijke christelijke bewoners al evenzeer over de kling werden gejaagd.

op 02 10 2013 at 15:30 schreef Maarten:

Prima stuk.
Moet in de quote het woord medebedeleden niet vervangen worden door medebendeleden?
Ook zou ik Hans Jansen altijd voluit vermelden ivm goede indexering.

op 02 10 2013 at 16:06 schreef Egbert van Reenen:

Je moet die man toch meegeven dat hij creatief is met argumenteren.

Joost Niemöller: U schrijft ook dat veel kritiek op de Jihad eigenlijk anti-moslim kritiek is.

Hans Jansen: “Precies. Het bewijs dat de islam slecht is, valt moeilijk te leveren. Als je alleen al kijkt naar kunst en cultuur, İznik-keramiek, Perzische miniaturen, Fakhr al-Din al-Razi, enzovoort. Maar de Jihad is een mooi aanknopingspunt om te bewijzen dat de islam heel slecht is. En daar ga ik niet in mee.”

Joost Niemöller: U schreef dat de Jihad verklaard moeten worden als een vorm van godsdienstig gedrag.

Hans Jansen: “Dat is iets anders dan ‘geloof.’ Geloof is oncontroleerbaar. Stel, je hebt een gezelschap van twintig mensen die samenkomen op vrijdag om te bidden, en die denken allemaal ‘ik geloof er zelf niks van, maar die anderen kennelijk wel, dus laat ik mijn mond maar houden.’ Die mensen geloven niet, maar vertonen dus wel religieus gedrag. Met religieus gedrag vind je waardering bij je geloofsgenoten. De Jihad kwam voort uit de behoefte om die waardering te vinden.

op 02 10 2013 at 17:27 schreef Rob:

Het verheerlijken van de kruistochten, door bepaalde moslimleiders vaak aangehaald om interventies door westerse landen te framen, is natuurlijk ook gewoon een zwakke poging om olie op het vuur te gooien.

op 02 10 2013 at 20:13 schreef dewanand:

namaste Niek Holtzappel,

Je verwijst naar hans jansen met ‘zij’ in je laatste zin, is het een man of een vrouw? Ik las enkele andere werken van deze arabist en ik vind jou visie wel interessant:

‘maar om een politiek anti-islam pamflet voor de PVV achterban te schrijven.’

Tsja, dus hans jansen is een kleinburgerlijk broodschrijvertje, rekent in doekoe, roepia’s, dollars, even rekenen:
1,6 miljoen PVVers, zonder Wieroe betekent ook evenveel kopers van zijn meesterwerk, dus big party met Wilders op de zeepkist die dag en een gouden loper.

Kan Peter niet hetzelfde doen? Achterban van Peter en Hassnae is toch de rest? 17 miljoen minus die slordige 2 miljoen PVVers levert snel 15 miljoen potentiele Fnaakt kopers op, nou Peter pak je gouden pen en ram je FNaakt boek snel de nl markt in.

succes
en nu een bakje warme knapperige kattenbrokjes om te ontspannen. Mee eten in het bakje bij Wieroe kost mij wel wat he en ik mag wel even pinnen he om af te rekenen.

dewanand en wieroe
hindoe fundamentalisten

op 02 10 2013 at 20:43 schreef MNb:

“Je moet die man toch meegeven”
Nee hoor. Ten eerste toont Hans Jansen aan dat islamofobie een betekenisvol woord is, ook al mogen we dat niet schrijven van bepaalde “bruggenbouwers”. Ten tweede laat Hans Jansen zien dat islamofobie een vorm van pseudowetenschap is, net als het creationisme, ook al mag ik dat niet schrijven van Max Goedblick. Een wetenschapper begint met de feiten en zoekt daarbij de theorie die de feiten het beste verklaart. Een pseudowetenschapper kent bij voorbaat de conclusie, zoekt de feiten die daar het beste bij passen, verdraait andere feiten en negeert de rest.
De bron van de “creativiteit” van Hans Jansen is dezelfde als die van elke willekeurige creationist (of IDer): het lijstje drogredenen van de Engelse Wikipedia.

op 02 10 2013 at 22:28 schreef Sofia van der Linde:

MNb, Nee adelijke kruisvaarders waren vaak oudste zonen of oudst overlevende zonen zoals Richard Leeuwenhart. Kruistochten waren duur. Alleen met de hoop op buit kwam je niet in klein Azie. Daar had je veel geld en middelen voor nodig.

Als dit onderwerp je echt interesseert lees dan boeken die door echte historici geschreven zijn in plaats van dat je moderne vooroordelen over de Middeleeuwen herhaalt. Ik durf te wedden dat je dit verhaal over jongste zonen uit de Gouden Dolk van Thea Beckman hebt. Dat is een goed jeugdboek maar Thea Beckman was geen historica. Ze deed onderzoek voor haar boeken maar eens in de zoveel tijd maakte ze fouten omdat ze haar bronnen niet altijd goed kon beoordelen.

Hans Jansen wil voor alles de Islam zo slecht mogelijk afschilderen en de Katholieke kerk witwassen. Natuurlijk kun je een boek over de kruistochten van hem niet serieus nemen.

op 03 10 2013 at 00:37 schreef MNb:

@Sofia: weddenschap verloren. Dat boek van Thea Beckman heb ik nooit gelezen. Maar ik weet echt niet meer uit welk boek – het was geschreven door een historicus – ik het wel heb. Je conclusie is dus ietwat voorbarig.
Niettemin heb je gelijk. Ik heb een paar leiders van de Eerste Kruistocht opgezocht en daar zaten inderdaad eerste erfgenamen en regerende edelen tussen.
Dus mijn dank voor de correctie.

op 03 10 2013 at 07:26 schreef Leo Schmit:

Voor een goede kijk op de rol van de kruistochten in de context van de Middeleeuwse machtspolitiek rond 1250-1300 kan ik aanbevelen Steven Runciman ‘Sicilian Vespers’ (1956). Het belang van pausen hierbij was groot, omdat ze daarmee konden voorkomen dat Europese vorsten en hun volgelingen ‘van de straat’ werden gehouden en geen keizerlijke ambities kregen. Ook de financiering ervan, o.a. door bankiershuizen in Genua en Florence komt ter sprake. Op de achtergrond verschijnen de eerste Ottomanen in beeld, maar voorlopig zijn het nog de Mameluken die de scepter zwaaien aan de oostkant van de Middelandse zee.

http://www.amazon.com/The-Sicilian-Vespers-Mediterranean-Thirteenth/dp/0521437741

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS