Home » Archief » Dubbele paspoorten


[18.07.2008]

Dubbele paspoorten

Jona Lendering

sturgeskleur19 (174k image)
Foto: Jock Sturges

Van tijd tot tijd duikt het onderwerp op: het zou onwenselijk zijn dat allochtonen in Nederland een dubbele nationaliteit hebben. Begrijp ik het goed, dan wordt momenteel diplomatiek overleg gevoerd met Marokko, dat automatisch de Marokkaanse nationaliteit geeft aan de kinderen van in Nederland verblijvende Marokkanen, en dat het niet erkent als dezen hun nationaliteit teruggeven. Zo’n dubbele nationaliteit, zo wordt vaak betoogd, verhindert de integratie van minderheden in Nederland.

Een respectabel standpunt, maar ik denk dat er twee redenen zijn om de dubbele nationaliteit toch nog maar even te handhaven. Daarvoor heb ik zowel een cynisch als een ideëel argument, waarbij het eerste politiek haalbaar is en het ander – ach, mag een mens niet dromen?

Het cynische argument: in de criminaliteitsstatistieken zijn Marokkaanse jongens oververtegenwoordigd. (Ik heb dat niet nageteld en ben me bewust dat met statistieken kan worden gelogen, maar sinds mijn buurjongen Mohammed mijn fototoestel heeft gestolen geloof ik ongezien dat die cijfers kloppen.) Zolang deze jongens, in de wandeling aangeduid als ‘kutmarokkanen’, een dubbele nationaliteit hebben, bezit Nederland een uiterste sanctie: als ze, na één keer met de politie in aanraking te zijn geweest, nog altijd niet willen sporen, kan hun het Nederlanderschap worden ontnomen. Hebben ze op dat moment een Marokkaans paspoort, dan kunnen ze het land worden uitgezet, en zoals ik mijn buurjongen ken, is dat een sanctie die hem meer beangstigt dan een nachtje in de politiecel. Kortom, laat die dubbele nationaliteit vooral bestaan.

Dan nu het argument dat alleen geldig is in een ideale wereld. Nationaliteiten zijn middeleeuwse verzinsels. In die tijd behoorde je, grosso modo, bij een der drie standen (geestelijkheid, adel of burgerij) en was van nationaliteit nauwelijks sprake. Een man als Thomas van Aquino is in Italië geboren, behoorde tot een zijtak van de Duitse keizerlijke familie en leefde in Frankrijk – maar vóór alles beschouwde hij zichzelf als geleerde.

Nationaliteiten zijn pas later ontstaan, in de tijd waarin de overheid als instituut een belangrijkere rol ging spelen. Voor dat laatste was de zogeheten prijsrevolutie een voorwaarde: de enorme inflatie in de zestiende eeuw, die de waarde van edelmetaal voldoende deed afnemen om het mogelijk te maken dat het betaalverkeer werd gemonetariseerd, wat het weer mogelijk maakte belastingen te innen en een staatsapparaat op te bouwen. Terwijl de overheid steeds belangrijker werd, groeide ook het nationalisme.

De steeds belangrijkere overheid stelde zich, althans in theorie, garant voor de burgers van het land; heel netjes natuurlijk (ik schrijf dit zonder sarcasme), maar die burgers hebben er nooit om gevraagd. Waarom zou ik, om het enkele feit dat ik in Beneden-Leeuwen ben geboren, allerlei malle administratieve handelingen moeten verrichten als ik toevallig Belg wil zijn?

En, belangrijker nog: waarom ben ik in het buitenland aangewezen op de bemiddeling van de Nederlandse ambassade? Ik kom wel eens in een land waar Nederlandse bezoekers elkaar zeggen dat, als je in de problemen komt, je het beste contact kunt opnemen met de Duitse ambassade. Helaas is dat geen oud-Hollands staaltje zelfhaat: de Nederlandse diplomatie heeft daar inderdaad steken laten vallen. Gelukkig mag je als EU-lid bij elke EU-ambassade hulp vragen, maar eigenlijk is mij dat te beperkt. In sommige landen ben je beter af door je te vervoegen bij de Amerikaanse, Russische of Saoedische ambassade, dus waarom zou je dat als burger niet mogen? Ik wil verdikkeme álle nationaliteiten, voor een optimale rechtsbescherming.

Jona Lendering is historicus en werkt momenteel aan een boek over de islamitische invloed op de Europese cultuur en een boek over het ontstaan van het Christendom en rabbijns Jodendom.

Jona Lendering, 18.07.2008 @ 12:20

[Home]
 

147 Reacties

op 18 07 2008 at 16:14 schreef jan techneut:

Jona spreekt zichzelf tegen; nationaliteit is middeleeuws maar toen gaven ze niet om nationaliteit,en dat in een zin.
Sinds pak em beet, Waterloo, 1815, was het nationalisme in europa leidend, en dat betekende vooral dat de bevolking voorop ging staan en niet het ancien regime. Grenzen getrokken naar bevolkingsgrenzen, niet naar adelijke dynasties. Bevolkingen die voortaan zichzelf regeerden (met enige vertraging in veel landen, maar goed).
Voor democratie, en voor alle gezamelijke regelingen, heb je een natuurlijk wij gevoel nodig, anders accepteer je niet dat anderen (in meerderheid) voor je beslissen of je geld uitgeven. Zonder natuurlijke natie dus geen democratie.
Een libertarisch idee is verder de notie van bezit, grondbezit in dit geval. Mensen zorgen beter voor wat wat van hun is, niet voor wat van iedereen, dus niemand is.
Dat nationalise met oorlog wordt geassocieerd is maar ten dele terecht, daarvoor en daarna werd er net zoveel oorlog gevoerd, alleen door de industralisering waren de oorlogen erger.
Op die 1% wereldburgers na hebben de meesten toch de behoefte om deel te zijn van iets groters, we zijn nou eenmaal groepsdieren, en de menselijke aard kan je niet veranderen. Een nationale identiteit kun je goed kombineren met individualisme en vrijheid.
De lobbycratie van Brussel is in feite een terugkeer naar de middeleeuwse situatie, een overwinning van de elite op de burgerij.
Jan verbaast zich over het gering aantal reakties op het uitroepen van Eurabie door Sarkozy en Merkel afgelopen 13 juli.

op 18 07 2008 at 18:05 schreef Syarikat:

Het eerste argument, dat je iemand een nationaliteit zou moeten geven zodat je hem in bepaalde gevallen als stok achter de deur weer zou kunnen intrekken, is zwak.

Van ongewenste personen hoeft de nationaliteit niet ingetrokken te worden; alleen de verblijfstatus is voldoende. En de verblijfstatus van een Nederlands staatsburger intrekken is een stuk lastiger dan die van een ingezetene die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Het zou trouwens vreemd zijn om het intrekken van de Nederlandse nationaliteit als strafmaatregel te gebruiken, alleen voor bepaalde bevolkingsgroepen (namelijk de houders van een dubbele nationaliteit) en niet voor andere Nederlanders. Met het gebruik van de nationaliteit als straf- of pressiemiddel zou zeer terughoudend moeten worden omgesprongen, en voor zover het wordt toegepast (bijvoorbeeld voor staatsgevaarlijke activiteiten) zou het voor iedereen in principe moeten kunnen worden toegepast, ook op diegenen die geen andere nationaliteit hebben.

De effectiviteit van zo’n maatregel is overigens sowieso beperkt zolang de grenzen zo poreus zijn, dankzij Schengen, en de handhaving zo slap.

Het idee dat de Turkse, Marokkaanse of wat voor overheid dan ook zijn wetgeving voor ons zou moeten veranderend is sowieso vreemd. Het ligt veel meer voor de hand om de Nederlandse nationaliteit sowieso alleen toe kennen aan kandidaten die afstand kunnen en willen doen van hun oude nationaliteit. Dat zou betekenen dat sommigen eenvoudigweg geen Nederlander zouden kunnen worden, maar dat probleem wordt (in deze hypothetische situatie) veroorzaakt door het oorspronkelijke land, dat koste wat het kost gezag over zijn onderdaan wil blijven uitoefenen, niet aan het ontvangende land.

En dat landen als Marokko en Turkije dit inderdaad willen blijkt telkens weer, bijvoorbeeld doordat Turkse Nederlanders gedwongen worden in het Turkse leger te dienen ofwel dit af te kopen; doordat de Marokkaanse staat richtlijnen uitvaardigt waaraan Marokkaanse Nederlanders zich zouden moeten conformeren, en op verscheidene manieren pogingen doet hen te beinvloeden; door het feit dat in Turkije een rechtszaak aanhangig gemaakt kan worden tegen een Nederlands-Turks bewindspersoon wegens Turkije onwelgevallige uitspraken.

Het klinkt leuk dat iedereen wereldburger zou moeten zijn, maar staat hebben nu eenmaal belangen die met die van andere kunnen botsen. Trouwens, het nationalisme wordt er in Turkije nog flink ingepompt (vaak op onze kosten, bijv. via het OETC) en de Marokkaanse staat eist uit ‘eeuwige trouw’ aan de Marokkaanse koning.

Turkse of Marokkaanse voetballers die voor Nederland ipv Turkije of Marokko uitkomen worden door de eigen groep voor verrader uitgemaakt. Een in Nederland geboren en getogen Turks-Nederlandse die Miss World 2002 werd, werd dat namens… juist ja, Turkije. Om vervolgens in een Turkse overheidscampagne te verschijnen als ‘gezicht van
Turkije’ en zou de Turkse economie te promoten.

Nederlandse instanties die willen checken of ontvangers van Nederlandse uitkeringen er bijvoorbeeld onroerend goed in het thuisland op nahouden of het herkeuringsbeleid moeten uitvoeren worden door die overheden tegengewerkt.

Je kunt geen twee heren dienen, is dat nou zo moeilijk te begrijpen. Je laat toch ook geen voetballers tegelijk voor twee clubs voetballen? Zeker als ze tegen elkaar moeten spelen en je van tevoren niet weet of ze voor club A of club B zullen spelen. Evenmin zul je willen werknemers van je bedrijf tegelijk bijvoorbeeld in de raad van bestuur van de concurrent zitten.

De dubbele nationaliteit is een wangedrocht en moet worden afgeschaft.

op 18 07 2008 at 19:05 schreef J.J. v.d. Gulik:

Voor de Hollandse Naqba, de massamigratie naar Nederland, was een paspoort de uitdrukking van iemsnds identiteit en de daarbij behorende nationaliteit. Sinds die tijd is het paspoort vooral een identificatie- en reisdocument geworden.

Onder meer vanuit het antidiscriminatie en antiracisme/antisemitisme wereldje, dat voor zichzelf de vrijheid van meningsuiting monopoliseerde, werd geestelijke terreur bedreven. Gesubsidieerd en wel en selectief gebruik makend van internationale wetgeving, met daarbij ook nog eens een dubieuze uitleg, werden zo de rechten van de Nederlanders aangetast, hoewel het de bedoeling van die wetgeving was om die rechten juist te versterken. Daardoor kon er over de belangrijkste nationale en internationale politieke ontwikkelingen niet behoorlijk gesproken worden en werd het in veel gevallen verboden om van de vruchten van de meer nationalistische boom te proeven.

Het paspoort is zo dus niet aangepast aan datgene wat onder normale omstandigheden bij het democratische model hoort. Als na normalisering het paspoort wederom de uitdrukking zal zijn van de identiteit en de nationaliteit, zal iemand een duidelijke Nederlandse identiteit moeten vertonen of heel duidelijk de intentie kenbaar moeten maken om die te verwerven om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen. Het zal dan voor moslims moeilijk worden om daaraan te voldoen.

op 18 07 2008 at 19:56 schreef babs:

Voor mij ook Gulik. Ik heb niks met Oranje, Overheid en overige Nederlanders. Enkelingen uitgezonderd, maar die vallen toch eerder onder vrienden en familie.

Nationaliteit is het gevolg van een eeuwendurende marketingcampagne met als doel eenvoudiger belastingen innen (met democratie heeft het niks te maken). Als Nederland in Nederland wonende moslims wil gaan buitensluiten van de Nederlandse nationaliteit, lever ik mijn paspoort ook in. Houdoe! Fuck de Nederlandse identiteit! Wordt gezellig als alleen overduidelijk Lompe Hollanders in aanmerking komen voor den Nederdietschen Nationalitaet.

op 18 07 2008 at 21:21 schreef filantroop:

Om het dubbele paspoort gaat het hier natuurlijk niet, maar om de dubbele nationaliteit. Nederlanders kunnen in principe in aanmerking komen voor een dubbel paspoort, maar dan bezit men geen dubbele nationaliteit. Dat recht is de oorspronkelijke Nederlander namelijk niet vergund.

De dubbele nationaliteit schept merkwaardige situaties. Zo kunnen Turkse Nederlanders voor de Turkse krijgsdienst opgeroepen worden. Een situatie waar men vroeger het Nederlanderschap voor verloor.
Het in vreemde krijgsdienst treden leidde namelijk in het verleden tot het intrekken van het Nederlanderschap. Zo verloren SS’ers en Spanje-gangers die zich als vrijwilliger meldden voor de Spaanse burgeroorlog, hun Nederlanderschap. Zij werden aldus ook uitgesloten voor het actief en passief kiesrecht. Misschien alsnog een rehabilitatie?
Ook is een politieke carrière in twee landen tegelijk mogelijk. Een recht dat de oorspronkelijke Nederlander onthouden wordt.

De eerste niet-Nederlander die een Nederlandse regering verrijkte was de staatssecretaris van Natuurbeheer (dat onder Landbouw viel) Jenö Dzsingisz Gabor. Voor het aannemen van die functie deed hij afstand van zijn Hongaarse paspoort.

Het soepel omgaan met nationaliteiten krijgt van mij bijval als mij het recht geschonken wordt in Nederland te blijven, maar ik mijn fiscale afdracht aan een achterlijk land mag afdoen waar de belastingdruk zo goed als nihil is. Maar ja, zul je zien dat dat dan weer niet mag.

op 18 07 2008 at 21:59 schreef herman van der helm:

Een nationaliteit is een door mensen geschapen wangedocht. Het veroorzaakt alerlei nare bijeffecten, waar de mensheid niets mee opschiet.
In het ergste geval leidt het tot oorlog.
Een mens is op deze aardkloot tercht gekomen door de liefde van de ouders. Hij heeft niet gevraagd om de plek. Volgens mij zou hij ook niet gehinderd moeten worden zich op een plek te vestigen waar het hem bevalt.
De enige regel die we volgens mij als mensdom aan hem of haar mogen opleggen is het respecteren van dezelfde vrijheid van de andere aardklootgezellen.

op 19 07 2008 at 01:11 schreef Dammo van Amsterdam:

De eerste prioriteit is het afschaffen van de dubbele nationaliteit.
Een stap om te voorkomen dat Nederland een provincie van Marokko wordt. Om te voorkomen dat Nederland nog verder islamiseert. Om te voorkomen dat onze achterkleinkinderen allerlei malle dingen moeten doen.
En tegelijk een stap om ervoor te zorgen dat de vrijheid in Nederland terugkeert. Om de doodseskaders uit ons land te krijgen. Om van Nederland een mooi land te maken.

op 19 07 2008 at 07:44 schreef Bas:

Heel veel Nederlanders die ooit geëmigreerd zijn naar een ander land ,en daar ,soms noodzakelijk, een andere nationaliteit aannamen , verloren de eigen Nederlandse ,want dat waren toen de regels ..
Deze ex Nederlanders zijn geboren en getogen Nederlanders waarvan de stamboom zeker terug gaat tot de middeleeuwen.
Deze mensen willen soms eens op bezoek naar het moederland ,familie bezoek, of om het allemaal nog eens te zien ,zoals de school , eten, of vrienden en ex buren.
Om dit te doen dient men een visa te hebben ,een eis die de ex Nederlander met 1 paspoort op de zelfde voet zet als elke andere niet Nederlander. De niet Nederlands sprekende, in Marokko,of ander land geboren Nederlander met 2 paspoorten heeft hier geen last van.
P.B praat over de VOC,wel ,sommige nakomelingen van die tijd zijn geen Nederlander meer .
Wel de nakomelingen van de Middellandse zee bewoners ,waar Michiel soms mee te maken kreeg in de vorm van zeerovers.

op 19 07 2008 at 11:33 schreef J.J. v.d. Gulik:

Eigenlijk gaat het hierbij om een andere vraag nl. de vraag of de Nederlanders nog langer met zich laten sollen of niet. Nu lijkt Nederland persé allerlei mensen te moeten toelaten, waarbij er dan ook nog eens weinig eisen mogen worden gesteld. Om dan toch maar zoveel mogelijk mensen te weren wordt er hier en daar gebruik gemaakt van kunstgrepen.

Als de Nederlanders niet meer met zich laten sollen bepalen die volledig zelf wie wordt toegelaten en aan welke eisen er moet worden voldaan en zal er minimaal aan voorwaarden moeten worden voldaan waarbij de migranten alleen een positieve inbreng zullen hebben en geen enkele bedreiging zullen vormen op economisch, politiek, cultureel, maatschappelijk, militair en veiligheidsgebied. Als het blijft zoals het is moet het maar anders toegaan en moet de Hollandse Naqba, de massamigratie naar Nederland, maar helemaal worden teruggedraaid. Eigenlijk is dat geklets over dubbele nationaliteiten dus overbodig. Een woord volstaat…..nee.

op 19 07 2008 at 11:33 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ dammo.
je klinkt niet bijster intelligent.
citaat;"je probeert te voorkomen dat nederland een provincie wordt van marokko",zodat je kleinkinderen geen rare dingen hoeven te doen.
beste …..,maar de kinderen worden al vanaf zeer jonge leeftijd gedwongen sexueel actief te zijn om de zo "beschaafde nederlander",sexueel te gerieven.
is dat wat je bedoelde met een mooi nederland?

@basje.
je hebt blijkbaar geen bezwaar tegen geschiedvervalsing,gezien je verontwaardiging.
we hoeven maar even de duitse grens over om te zien dat makelaars zelfs adverteren met nederlandse buren(gemeenschap waar ned. gesproken word).idem in canada,belgie en zuidafrica.
een marokaan met dubbele nationaliteit hoeft geen visum voor nederland of marokko aan te vragen.
maar wel voor de rest van de wereld.

had je het soms over die admiraal onder de zeerovers "michiel de ruyter". de nederlandse geschiedenis stikt van de zeerovers,ken je tromp nog of de geuzen?
of waren het toch allemaal helden?
suriname,antillen,aruba,curacau,indonesie hebben natuurlijk allemaal vrijwillig afstand gedaan van hun souverniteit,dat is pas echte democratie.
schaam je je niet?
of geloof je net als heel veel van je landgenoten in sprookjes.
verwijder eerst die balk uit je oog eer je gaat klagen over die splinter.
ik hoop niet dat je trots bent op nederland.

op 19 07 2008 at 11:38 schreef ReneR:

gedraag je je als buitenlander hier als een schoft naar je gastheren; dan moet er gewoon worden verwijderd. Het kan me niks verotten of je nu een nl paspoort hebt of niet. Paspoort gewoon ongeldig laten verklaren via de wet.

op 19 07 2008 at 13:10 schreef n:

s

op 19 07 2008 at 14:18 schreef berend peter:

Rare discussie eigenlijk, wat te doen met alle andere allochtonen die niet van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn, de duizenden Engels sprekenden in dit landje bijvoorbeeld. Ik ken er geen één die de Nederlandse nationaliteit heeft aangenomen en maar een paar die behoorlijk Nederlands spreken. Mijn vrouw is in Groot Brittannië geboren, in Nieuw Zeeland opgegroeid en woont nu 30 jaar in Nederland. Zij bezit een Brits en een NZ paspoort en heeft geen enkele behoefte dat te veranderen. Haar Nederlands is beter dan dat van menig kamerlid.

op 19 07 2008 at 14:19 schreef een eenvoudige allochtoon:

@dhr.v.gulik

meestal heb ik met bewondering je ingezonden stukjes gelezen.
Maar jij die volgens mij echt weet welk probleem we allemaal hebben;”de globalisering”.
Je kent “ de shock doctrine” van milton friedman en consorten.
In alle eerlijkheid: vind je je conclusies niet kort door de bocht, welke je in de reactie hierboven vermeld?
Dat staat toch in geen enkele verhouding over “de problemen”, met de dubbele nationaliteit.
Het principe verdeel en heers politiek tot het uiterste geperfectioneerd.
Tot een aantal jaren was het zo dat als er ergens spanningen (oorlogen) waren, dan werd dat absoluut afgestraft op de handelsbeurzen.
Sinds kort is het andersom en als er ergens stabiliteit heerst dan worden er zeker geen grote winsten gemaakt.
Ik dacht dat je dat begreep.
Hoe meer volken je tegen elkaar opzet des te groter zijn de winsten, let wel voor “the happy few ”.
Trouwens Nederland laat zeker niet met zich sollen.
Getuige hun aanwezigheid in Afghanistan en Irak en de vele praatjes tegen Suriname en de Antillen.
Wat ik al een aantal decennia constateer is wel de verengelsing van de Nederlandse taal
Ik begrijp dus van jou dat Nederland z’n grondwet moet wijzigen, de conventie van Genève moet schrappen en alle wetten over de rechten van de mens aan zijn laars moet lappen.

@ Rene R

Oké, en de Nederlanders die zich in het buitenland als schoften gedragen?
Jij klinkt als een echt principieel persoon,daarom heb ik de vrijheid genomen om je deze zeer principiële vraag te stellen.
Bijvoorbeeld die twee Hollandse zwagers in Brazilië, o ja in Nederland bedoelde ik.

op 19 07 2008 at 14:49 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ berend peter:
die anderen worden niet met allochtonen bedoelt.dat zijn eu ingezetenen en anders zijn ze blank genoeg of hebben een gemeenschappelijk cultuur c.q. godsdienst met de nederlander.

alleen de polen zijn ondanks hun blanke keurtje een beetje het zwarte schaap.
ondanks hun veeeel latere bevrijding dan 1945.
daar zouden al die nederlandse verzetshelden toch enigzins een beetje rekening mee moeten houden
komen de meesten polen om hier hard te werken,werk wat de nederlander vaak niet wil doen en toch is er wat te zeiken hier in nederland.

ik weet het soms ook niet meer.
nederlanders staan bekend om hun zogenaamde nuchterheid,maar ik zie alleen maar infantiele emoties en zakelijke belangen.

op 19 07 2008 at 15:59 schreef filantroop:

Dat de Nederlander niet hard wil werken lijkt me klinkklare onzin. Voor de aanvang van de migratiestroom, en dus na de economische schade die door de vijf bezettingsjaren toegebracht was, stond Nederland economisch behoorlijk op de kaart dankzij het Nederlandse arbeidsethos. Zelfs zo goed dat er handen te kort waren voor nog meer groei.
De vele buitenlanden waar Nederlanders zich vestigden hebben ook nooit te klagen gehad over het Nederlandse arbeidsethos. Evenmin over het gedrag en de aanpassing aan de landsaard van het nieuwe land.
Dubbele nationaliteit heeft alles van twee walletjes eten. Wel de voordelen van Nederland, maar een ontsnappingsclausule voor de minder aardige kanten van onze samenleving.
Een voordeel dat de oorspronkelijke Nederlander onthouden wordt.

Dat de nationaliteit een archaïsch verschijnsel is mag dan zo zijn, maar politici die dat nu betogen hadden zo sympathiek moeten zijn dat te vinden voordat migranten hier de dubbele nationaliteit kwamen aandragen, zodat iedere zweem van cliëntelisme achterwege blijft.

op 19 07 2008 at 16:34 schreef Ernst:

In de middeleeuwen was het hier beter geregeld dan nu, de steden bepaalden zelf wel wie zij al dan niet als poorten toelieten. Hoe de procedure precies werkte, weet ik niet, maar dat je werd geacht bij te dragen aan de samenleving en de stad lijkt me voor de hand te liggen. Een samenleving die vijandige elementen (geestelijk en fysiek) binnenhaalt, ondergraaft zichzelf. Bewijzen kan ik dit niet, maat het lijkt me logisch. Een samenleving die dan ook nog eens te bescheten is om eisen te stellen aan haar medesemenlevingsgenoten, die graaft het eigen graf.

Mensen met en dubbele nationaliteit mogen uiteraard anders behandeld worden dan die met een enkele; tenminste, artikel 1 van de grondwet biedt hiertoe alle ruimte.

Wat we ons nu zien voltrekken is voortdurende segregatie, gestimuleerd door een overheid die duidelijk het zicht op de belangrijkste taak, behoud en verdediging van de samenleving, heeft verloren. In plaats van ‘op de winkel te passen’ is het een permanente uitverkoop van onze vrijheid aan het worden. En dat alles omdat de boven ons gestelden menen morele rechten en inzichten hebben, die die van de burgers te boven gaan. En zo worden we dan, buiten iedere juridische context, lastig gevallen met de morele inzichtjes van mensen als Balkenende, Donner, Rouvout, een handvol multicul-ers en Bos cs als nuttige idioten
Met dubbele nationaliteit of zelfs maar moslims heeft een en ander weinig te maken, we met de welbewuste sloop van ons staatsbestel en de grenzen aan de grondwettelijke beperking van de macht van de overheid.

op 19 07 2008 at 17:41 schreef een eenvoudige allochtoon:

ik heb niet beweerd dat de nederlander niet hard wil werken.
ik beweerde dat de polen hier naar nederland kwamen bereid om hard te werken.
baantjes die nederlanders blijkbaar niet graag doen,de pool mag het voor minder doen en krijgt op de kop toe ook nog eens die "ethos" als service.
stoppen ze met zijn zessen in een tweekamerappertement,kassa a la 300 per per persoon.
natuurlijk krijg je dan overlast.
maar zijn die illegale polen nou echt de boeven?
of is het de persoon die gebruik maakt van de zwakte,onmacht van een ander en zelf gelegenheid geeft om de wet te breken.
flink zijn zakken te vullen met andermans ellende.
hoe noemde ze zulke mensen tijdens een oorlog?

heel veel allochtonen waarover in nederland wordt geklaagd,daar wordt in andere landen weer niet over geklaagd.
mischien ligt het gewoon aan een gebrekkig oordeelsvermogen.

van twee walletjes eten?
welk voordeel hebben ze volgens jou als ze in beide landen op hun tellen moeten passen.
van welk mindere aardige kanten willen ze zich ontrekken.
iets in de orde van dienstplicht of minder belastingafdrachten ten opzichte van de autochtoon,of voorrang met parkeervergunningen,of ze krijgen voorrang met huisvesting in de betere buurten.

uitzonderinkje daargelaten bij de plicie,daar doen ze aan positieve discriminatie.
daar leek je gelijk te krijgen ware het niet dat meer dan de dan de helft van de aspirant bruine agentje binnen een aantal maanden vertrekken. omdat ze het niet volhouden door pesterijtjes.
zoals de zangkoren op de tribune van feynoord.
en diegene die wel doorzetten mogen bijna niet doorstromen naar hogere functies.
officiel heet het;"dat ze net niet goed genoeg zijn".
net zoals hassnae hier menigmaal aan den lijve moet ervaren.
zo meneer de filaantroop,zou je echt ook van deze twee walletjes willen eten?

op 19 07 2008 at 17:42 schreef Dammo van Amsterdam:

@een eenvoudig allochtoon: hoi allochtoon. Het toestaan van de dubbele nationaliteit dient onmiddellijk afgeschaft te worden. Als iemand Nederlander is, kan hij of zij niet nog een andere nationaliteit hebben. Zo moet het worden. Dit om te voorkomen dat Nederland een provincie van Marokko wordt. Je hoeft inderdaad, zoals je al zegt, niet uitzonderlijk intelligent te zijn om dit toch te begrijpen.

op 19 07 2008 at 18:44 schreef J.J. v.d. Gulik:

re e.a.

Nederland laat zeer met zich sollen. Als een uitvloeisel daarvan leverde het troepen voor de strijd in Irak en Afghanistan die het gevolg is van de Amerikaans/Israëlische geopolitiek, bedacht door de neocons rond Bush, die worden gedomineerd door joodse neocons met een Israëlische agenda. Die politiek loopt steeds meer averij op en vormt een grote belasting voor de verhoudingen met de islamitische wereld en zo ook voor de economische verhoudingen incl. de grondstoffenpositie. Nederland zou zich daar niet langer voor moeten lenen en geen Nederlandse soldaten daar voor een dubieuze zaak die tegen de belangen van Nederland ingaat laten sterven.

Voor het eerst loopt nu een vicepresidentschap op zijn laatste benen. Bush is niet meer dan een puppet on a string van Cheney die sterk beïnvloed wordt door joodse neocons met een Israëlische agenda zoals Richard Perle en Lewis Libby. Die laatste werd tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Hij was vele jaren lang de rechterhand van Cheney en was spin in het web van de neocons rond Bush. Het tekent het morele failliet van die groep. Doordat Bush misbruik maakte van zijn presidentiële bevoegdheden werd de gevangenisstraf ongedaan gemaakt en resteerde een geldboete. Overigens bracht Abrams, veroordeeld in het Iran Contraschandaal, het tot speciaal adviseur van Bush.

De rechten van de mens heeft men wat betreft Nederland voor een wezenlijk deel al lang aan zijn laars gelapt. Het is de bedoeling dat de rechten van de Nederlanders worden hersteld en dat nationale en internationale wetgeving tegen de bedoeling in niet wordt misbruikt om de Nederlanders nog langer te knevelen.

Wat betreft het Vluchtelingenverdrag kan uitgegaan worden van de opvatting van Spijkerboer dat dit verdrag alleen noopt tot opvang en niet tot toelating zoals altijd wel via misbruik van gemeenschapsgelden is gepropageerd. Ergo in het vervolg dan maar alleen opvang, dan zal de bron snel opdragen en in principe alleen opvang in de eigen regio wat ook uitgangspunt is van het internationale beleid overigens, maar daar zou men zich veel stricter aan kunnen houden.

op 19 07 2008 at 21:40 schreef Peter Kraus:

"Eenvoudige allochtoon" noemde de globalisering al. Steeds meer mensen leven niet meer hun gehele leven in de streek of in het land waar ze zijn geboren.

Ik heb drie nationaliteiten: de Amerikaanse, de Filippijnse en de Nederlandse. Ik ben geboren in Nederland, en heb vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Met Nederland heb ik weinig binding. Ik heb een groot deel van m’n leven niet in dat land gewoond. Mijn echtgenote is geboren in Azie. Wij zijn beide trotse Amerikanen zonder koppeltekens, en wonen in de U.S. Voor ons doet alleen de Amerikaanse nationaliteit ertoe. Die andere nationaliteiten zijn bijzaak.

Voor ons is meervoudige nationaliteit niet meer dan opportunisme. Het wordt je niet afgenomen, je wordt niet gedwongen het op te geven, en dus doe je geen afstand, omdat het later misschien nog eens nuttig zou kunnen zijn. Ik ben de eerste om toe te geven dat dit opportunisme niet erg hoogstaand is, maar zo gaan deze dingen nu eenmaal vaak. Als ik door omstandigheden zou worden gedwongen, zou het opgeven van de Nederlandse nationaliteit mij geen moeite kosten.

Ik lees dit blog al geruime tijd omdat ik de Nederlandse taal enigszins meester wil blijven, maar dit is m’n eerste reactie. Aangezien ik beslist niet in Nederland zou willen wonen, ben ik altijd zeer terughoudend als het om Nederlandse aangelegenheden gaat, maar ik verwacht hiermee geen aanstoot te zullen geven.

op 19 07 2008 at 22:14 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ peter kraus
ik merk direct dat je niet lang in nederland hebt gewoond, doordat je geen reden tot aanstoot wilt geven.
maar zoals je merkt is er veel veranderd sinds je niet meer in nederland woont,hier is het absulute van "vrijheid geworden om een ander zo grof mogelijk te beledigen".
dat moet kunnen want daar hebben ze hard voor gevochten,vinden de aanhangers.

op 20 07 2008 at 07:48 schreef Bas:

Er is maar een soort allochtoon,eenvoudig ,simpel dus,die,wonende in een gastland een grootte mond heeft.
Zonder uitzondering behoren ze allemaal bij een en de zelfde religie.
En ,ook zonder uitzondering ,zijn de homelanden achter gebleven ,of, achterlijk in verstand door inteelt.
Een grootte mond over de geschiedenis van het gastland ,en een opinie over wat werken voor je brood betekend,is ook een kenmerk van dit type allochtoon.
Die aan het laatste ,als je er moe van word ,er nooit aan begint .

op 20 07 2008 at 10:51 schreef een eenvoudige allochtoon:

@hetebebeb.
als je eerder op dammo had gereageerd, en niet pas op mijn reactie had gereageerd, had ik je "uitspraak" serieus genomen.
misschien als je andere kranten(media)niet nederlandse gaat lezen dan kun je wel een ander beeld(hallucinatie)vormen.

dammo
ik begrijp nu dat je het over nog ergere dingen had dan sexueel misbruik van kinderen.
alleen ik kan niet zo gauw bedenken wat erger is dan misbruik van kinderen.
maar ik neem aan dat zo’n grote kindervriend als jij nog wel wat weet.

@bassie
als ik ergens gast ben dan word ik meestal respectvol,waardig,vriendelijk bejegend.
zo niet jammer dan.
maar jij denkt dat ik een type allochtoon ben die jij in de loop van je leven bij elkaar hebt gefantaseerd.
je denkt dat ik alleen een grote mond heb terwijl,ik je zo dankbaar moet zijn dat je mij om een of andere reden hier in het mooie nederlandje hebt laten wonen.
met andere woorden ik bijt de hand die me voed.
ben ik dan volgens jou een schijter?
of ben ik gewoon ondankbaar?
ik wilde je eigenlijks voorstellen om iets voor jouw te doen,want ik ben tot inkeer gekomen.
als jij bassie bent dan speel ik adriaan.
wat ik doe ook nog de grime erbij.
ik kleur graag je ogen en neus voor je,zodat het allemaal net echt is.

op 20 07 2008 at 11:43 schreef Laila:

Heerlijk onderwerp is dit !

Het gaat er om je betrokkenheid,integriteit en loyaliteit te tonen door publiekelijk afstand te doen van je oorspronkelijke origine.
Ik verbaas mij er dagelijks over hoe loyaal ,integer en betrokken de ‘echte’ Nederlander is. Volgens mij kent een groot deel daar niet eens de definitie van.

Voordat het opgeven van de nationaliteit ter discussie gesteld werd kwam de religie van een groep medelanders ter sprake en wilde je er ‘bij horen’ dan moest je je uitspreken tegen daden uit naam van deze religie en nog liever in het openbaar afstand doen van deze religie.
What’s next?

Kan iemand mij uitleggen waarom je bij de immigratie dienst en gemeente ondanks het opgeven van je nationaliteit toch nog te boek blijft staan als persoon van een bepaalde origine? Beetje vreemde gang van zaken ……..

op 20 07 2008 at 11:54 schreef Laila...... ook een eenvoudige allochtoon:

@Bas……ik hoop dat je een studie hebt genoten en een goede baan hebt en nooit afhankelijk zal zijn van een allochtoon die net iets hoger aan de hiërarchische ladder staat.

Ga eens een cursus nederlands overwegen om je moedertaal weer een beetje op te halen

Gastland?
Deze eenvoudige allochtonen verdienen(veel) meer dan modaal en zijn geheel selfsupporting dus spreek voor jezelf. O ja en dat hebben wij zeker niet in de schoot geworpen gekregen van jou of consorten.

op 20 07 2008 at 12:28 schreef heteb:

een_eenvoudig_allochtoon schreef:
"@ dammo.
je klinkt niet bijster intelligent.
citaat;"je probeert te voorkomen dat nederland een provincie wordt van marokko",zodat je kleinkinderen geen rare dingen hoeven te doen.
beste …..,maar de kinderen worden al vanaf zeer jonge leeftijd gedwongen sexueel actief te zijn om de zo "beschaafde nederlander",sexueel te gerieven.
is dat wat je bedoelde met een mooi nederland?
"

Een_eenvoudig_allochtoon had het beter bij het eerste zinnetje kunnen laten. In plaats daarvan begeeft hij zich al in dezelfde paragraaf op hetzelfde gladde ijs. Een_eenvoudig_allochtoon begaat namelijk dezelfde zonden die hij de afzender verwijt. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat hij de vreemde hallucinatie van ’tot sexuele activiteit gedwongen kinderen’ kan uitleggen, laat staan die van het ‘gerief’.

Ik zal het beter proberen te doen. Ik hou het bij: Dammo en Een_eenvoudig_allochtoon lijken mij niet bijster intelligent. Punt.

op 20 07 2008 at 12:49 schreef Dammo van Amsterdam:

Meneer "een eenvoudig allochtoon" probeert mij dingen in de mond te leggen die ik niet geschreven heb.

op 20 07 2008 at 12:55 schreef heteb:

@eenvoudige allochtoon:
Ik ken het lasterlijk beeld dat de islamitische media graag van het westen willen scheppen: dat van liederlijkheid en pedosexualiteit. Dat beeld wordt dan gestaafd met kranteberichten uit de westerse pers, waarbij doelbewust verzwegen wordt dat het in de krant staat omdat het hier niet geaccepteerd wordt en als zodanig dus nieuws is.

Dat je aan die laster meedoet schoot me in het verkeerde keelgat, vandaar mijn reactie.

Nota bene: in de islamitische pers lees je nooit iets over pedosexualiteit. Je weet nu waarom.

op 20 07 2008 at 12:55 schreef heteb:

@eenvoudige allochtoon:
Ik ken het lasterlijk beeld dat de islamitische media graag van het westen willen scheppen: dat van liederlijkheid en pedosexualiteit. Dat beeld wordt dan gestaafd met kranteberichten uit de westerse pers, waarbij doelbewust verzwegen wordt dat het in de krant staat omdat het hier niet geaccepteerd wordt en als zodanig dus nieuws is.

Dat je aan die laster meedoet schoot me in het verkeerde keelgat, vandaar mijn reactie.

Nota bene: in de islamitische pers lees je nooit iets over pedosexualiteit. Je weet nu waarom.

op 20 07 2008 at 13:15 schreef Hosseyn:

Schreef trouwens Nawal Sadaawi niet al tientallen jaren geleden in ‘de gesluierde eva’, dat er in de hele arabische wereld geen meisje van zeven te vinden is waar niet(groot)vader, broer ofwel oom overheen is gegaan? Als de lokale kranten al over sexualteit zouden schrijven, dan nog zoeken ze een ‘man bijt hond’, en niet andersom.

op 20 07 2008 at 15:23 schreef Bas:

@ laila, ook een allochtoon.
De eerste 40 levensjaren in mijn geboorteland bestond te term allochtoon niet .
Vreemdeling ja,daarna gast arbeider wel .
In geen enkel land ,en vooral de Islamitische ,bestaat alleen de laatste,letterlijk ,en zijn totaal rechteloos
Maar in Nederland heeft de vroegere vreemdeling,de latere gastarbeider rechten gekregen die uniek zijn in de wereld.
Het eeuwigdurende gezeik van deze import over vermeende, soms bestaande discriminatie, is niets anders als de enigste mogelijkheid om terugkeer naar het homeland te voorkomen.
En voor je info, lang geleden was werken voor je brood een noodzaak in Nederland.
Dat begon op soms zeer jonge leeftijd ,soms voor het 14e jaar ,zo treffend te zien in de homelanden van de allochtonen deze tijd.
Lummelen of doorleren was mogelijk als er geld voor was,dus in de meeste gezinnen was het gewoon
dat je noodgedwongen een vak leerde .
Dat leverde respect ,en geen kritiek op de schrijfkunst van de medemens op, als er eens op een puntje van een potlood gezogen werd .
Opscheppen over een hoog inkomen ,en nog baasje ook, is zo… Nederlands ,dus is er nog hoop !
Ik doe niet meer mee ,maar heb wel m,n best gedaan ,het leverde 3 paspoorten op,dus weet ik waarvan ik praat.

op 20 07 2008 at 15:31 schreef JWM:

@eenvoudige allochtoon
Wat reageer je toch gefrusteerd. Het lijkt er op dat je teleurgsteld bent in onze cultuur, die de jouwe niet is, en die je ook niet wilt accepteren.
Waarom vertrek je niet naar daar waar je je wel op je plaats voelt?
Je belerende praatjes, vullen geen gaatjes in West Europa.

op 20 07 2008 at 15:37 schreef Laila:

Niemand zal ontkennen dat er in de Arabische wereld geen pedofiel te vinden is.

Maar het moet wel gezegd worden dat het hier zo langzamerhand de normaalste zaak van de wereld lijkt en dan hebben we het nog niet eens over de georganiseerde pedonetwerken.

Groot verschil is wel dat de zorg voor kinderen in de Arabische wereld heel vaak voor rekening van de vrouwen komt en kinderen zelden worden toevertrouwd aan de mannen juist om dit soort ´dwalingen´ te voorkomen.

Er wordt wel degelijk in Arabische reality shows en in vrouwenmagazines gesproken over pedosexualiteit, juist om dit aan de kaak te stellen.
Dus als je beweert dat er met geen enkel woord over gerept wordt door de Arabische media praat je onzin.

Nawal El Sadaawi zal in de functie van arts en zelf persoonlijk wel een en ander meegemaakt hebben.
Toen ik als tiener naar aanleiding van Nawaal´s relaas in haar boek mijn moeder vroeg of zij iets wist van b.v. kindermisbruik vertelde mijn moeder mij onderstaande verhaal.

Van een man die zich in zijn dronkenschap aan zijn dochter vergrepen heeft en toen hij weer ontnuchterd was en zich realiseerde wat hij had aangericht een eind aan zijn leven gemaakt heeft maar zoiets heb ik hier nog nooit gehoord in Nl.

Dat het mogelijk was om een pedopartij op te richten heeft bij mij op z´n minst gezegd de wenkbrauwen doen fronsen ik denk dat de hele partij in ieder ander land ,moslim of niet,gelynched waren maar hier dus niet.

op 20 07 2008 at 15:55 schreef Laila:

Bas

Wacht eens even wij vinden werken ook de normaalste zaak van de wereld maar kennelijk moet ik heel diep door het stof kruipen om mijn dankbaarheid te tonen en onderdanig blijven terwijl het net jullie zijn die de moslimman betichten van zijn autoritaire gedrag jegens zijn vrouw. Niet dat ze er geen autoritaire mannen zijn hoor….voordat je daar weer over struikelt.
Dat jij het kennelijk nodig blijft vinden om zo belerend te zijn naar ieder die jij verdenkt van moslim zijn of die allochtoon is typeert voor mij wel het levensgrote vooroordeel dat jij naar hen toe hebt.

Wat de kritiek op de taal betreft tja het werd mij hier zo vaak onder mijn neus gewreven door jouw medecritici en taalpuristen dat wanneer ik herhaaldelijk slordige fouten constateer het ook doe gelijke monnikken gelijke kappen toch.

op 20 07 2008 at 16:13 schreef Loor:

Waar Bas kwistig strooit met (onnodige) komma’s, daar doet Laila geen enkele moeite er ook maar één te plaatsen. Dat is vermoeiend lezen, hoor.

op 20 07 2008 at 16:36 schreef Laila:

DruiLoor jij begon…..

Ga, je, stukjes, schrijven, waar, niemand, op, reageert, i.p.v. van, mijn, vermoeiende, stukjes, te, lezen, oud, wijf,.

op 20 07 2008 at 17:29 schreef Bas:

@laila ,
m,n moeder was altijd verontwaardigt als de klaagliederen aanhoorde van ,wat nu heet ,de nieuwe lander.
Zij overleefde de2e wereldoorlog waarin zij als moeder[4 kinderen] moest zien te overleven.
Waarom gaan ze niet terug waar ze vandaan komen ! Was haar,in de jaren eind 1980 conclusie !!
Nu,jaren later ,vertel jij mij dat je de knapste ben , op welke gronden ?
Jij ,omdat je taal smetteloos schrijft ,en ik niet !
Waar kom jij eigenlijk vandaan ?
F.Y

op 20 07 2008 at 17:36 schreef een eenvoudige allochtoon:

@propaganda reus; heteb
excuses bij deze voor het onbegrip dat is onstaan,bij een aantal verlichte geesten.
met buitenlandse media bedoelde ik,duitsland en engeland,belgie,franrijk,spanje,great brother the mighty USA.
ik hoop dat je wel hebt begrepen dat ik ook hier in nederland woon.
ik ben die laaste die zal ontkennen dat het in islamitische landen ook zal voorkomen maar ik weet heel zeker dat zoiets zeer streng bestraft zal worden.
maar je moet niet doen alof nederland het voorbeeld is van europa(het westen) met een hogere sexsuele moraal.
je beschuldigt mij van laster,hmmmm.
nog maar kort geleden werd er rechtzaak gevoerd tegen een organisatie die juist in het leven geroepen is om de rechten van het kind te bewaken.
maar het meest stuitende was dat de personen die de kinderen hadden moeten behoeden tegen zulke verschrikkingen,het gewoon jaren lieten voortwoekeren.
en toen ze werden aangeklaagd vonden ze dat hen niets te verwijten viel.
ze zijn ook niet tot een passende straf veroordeelt.
enge mensen.
ben je ook zo’n engerd,door mij van laster te beschuldiging,omdat ik zou liegen.

@jwm.
je zegt;dat ik moet vertrekken naar waar ik me wel op mijn plaats voel.
dat hoor ik al vanaf, ik een klein allochtoontje was,en toen nog geen besef,van de betekenis van die woorden had.
maar ik wil je wel gerustellen dat ik zonder jouw wonderbaarlijke steun,mij heb weten aan te passen en mij ook zeer goed kan redden.
misschien moet je maar leren leven met de aanwezigheid van mij en nog veel meer allochtonen,want wij blijven hier.
ik blijf ook mijn eigen mening geven,gewoon doorslikken.

op 20 07 2008 at 17:44 schreef Elisabeth:

Kijk kijk,de eenvoudige allochtoon heeft zich weer naar binnen weten te werken op dit forum en het eerste wat hij doet is blindelings om zich heen trappen.Dat geeft een mooie houvast aan de moedige Laila,die in zijn schaduw nu ook weer eens een duit in het zakje doet.
Heel verheffend al die postings.
Het wachten is nu op de volgende scheldkannonade.

op 20 07 2008 at 18:05 schreef Rolf:

Wat een verontwaardiging, Elisabeth. Als iemand tegen mij zou zeggen dat ik op moet rotten uit het land waar ik woon, zou ik maling hebben aan etiquette. Eenvoudige allochtoon heeft gelijk: veel mensen wonen hier nu eenmaal, hebben het prima naar hun zin en gaan niet weg. Misschien kan het verongelijkte "ga naar je eigen land terug" voortaan wegblijven in discussies, want dat gaat niet gebeuren en helpt de discussie geen steek. Telt het fuck you van Bas niet als schelden omdat hij een autochtoon is? Als hij dat al is, want je zou niet zeggen dat Nederlands zijn moertaal is.

op 20 07 2008 at 18:42 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ BAS.
NOU,NOU…FY?
in de jaren tachtig waren de enige gastarbeiders die zich een beetje konden uitdrukken de spanjaarden of italianen,de rest kon het niet, maar werd ook toendertijd niet gehoord.
maar ik begrijp dat als je voorbeeld van je grootmoeder erbij haalt,daarmee denkt gelijk te krijgen.
dat heeft jou natuurlijk diep geraakt.
maar als je een beetje geloofwaardig wilt overkomen dan moet je minstens bij een echte liefdadigheidsorganisatie in een land werken waar nu op dit moment tienduizenden tot honderdduizenden moeders proberen hun kinderen ondanks alle geweld en schaarste aan alle levensbehoeften,met alles wat in hun macht is een enigzins "menswaardig" onderkomen te geven.
ik weet dat er voor deze "geslachtofferden" geen hoop is op begrip van mensen met jouw egoistische overtuiging.
met alle respect voor wat je grootmoeder heeft meegemaakt in de oorlog.
waarschijnlijk is dat ze een daardoor een foute conclusie trok over de nieuwe landers in de jaren tachtig

op 20 07 2008 at 19:01 schreef Ernst:

Waar de eenvoudige mij mee tegen de haren instrijkt, is het pedoseksuele probleem leggen bij autochtonen en de westerse samenlevingen. In zijn eigen visie heeft hij daarmee niets te maken, waarmee hij er blijk geeft zich geen deel te voelen van onze samenleving.

Uiteraard is kinderverkrachting kwalijk, en dat dat zo is blijkt wel uit het feit dat het in Nederland strafbaar is gesteld, niet alleen het verkrachten overigens, maar ook het seksueel handelen met een kind, ook al heeft dat daarvoor toestemming gegeven. Dit is een blijk van beschaving maar betekent uiteraard niet dat daarmee pedoseksualiteit daarom niet voor komt.
Dat komt in iedere samenleving voor. Alleen, in beschaafde samenlevingen wordt dat erkend (en zo mogelijk bestraft), in onbeschaafde samenlevingen doet men of niet alleen de kinderen bloeden maar ook de neus.
In de allerergste samenlevingen worden kinderen, met een of andere oude tekst in de hand, zelfs legaal verkracht. In één van die landen risceren Nederlandse jongens en meisjes zelfs hun leven om onder meer aan dergelijke praktijken een einde te maken.

Maar helaas eenvoudige, zoals je zelf al aangeeft heb je met deze vorm van beschaving niets te maken. Ik vraag me in gemoede af met welke dan wel.

En Laila, ach, waarom discussiëren met iemand die niet verder komt dan het uiten van beledigen aan het adres van anderen, en verheerlijking van zichzelv. Aan zo een treurig zelfportet heb ik weinig meer toe te voegen.

op 20 07 2008 at 19:04 schreef Laila:

@Bas F Y Too,

Wie zijn er nu werkelijk gefrustreerd?
Ik heb niet beweerd de knapste te zijn wel heb ik gezegd selfsupporting te zijn en een bovenmodaal salaris te verdienen.Omdat ik meende dat jij mij verwijt én geen werk te hebben én bijstand te hebben.Het tegendeel is waar!

Kijk eens aan loor en elisabeth die aan de zijlinie mee staan te joelen.Wie staat er nu in de schaduw?

op 20 07 2008 at 19:07 schreef Ernst:

Dus 10 a 100 duizenden moeders in Nederland zijn aangewezen op liefdadigheid? Waar zijn die moeders dan en hoe komt dat nou? Zijn alle vaders overleden oid? Merkwaardig, van een dergelijke ramp heb ik nooit vernomen. Of zijn de vaders doende nieuwe import te bezwageren en achter met de alimentatie? En zo ja, aan wie is dat dan te verwijten, aan mensen die kinderen verwekken zonder er adequaat voor te zorgen of aan mensen die met dergelijk gedrag niets (behalve dan helaas het faciliteren ervan) te maken hebben?

De vergelijking tussen de situatie van de oma van Bas en die van nieuwe Nederlanders toont niet alleen een onthutsend gebrek aan kennis, maar ook aan relativeringsvermogen van je.

op 20 07 2008 at 19:24 schreef Laila:

@Ernst
Je bent in heel korte tijd de 3e of 4e die zo’n teer zieltje lijkt te hebben. Maar kennelijk uit het tere zich slechts bij selectieve perseptie.
Jij vind het kennelijk nodig om mij nog eens op mijn ‘wangedrag’ aan te spreken. Hoe durf ik ook maar te zeggen dat ik werk en een goed salaris heb en nu niet naast mijn schoenen ga lopen.
Luister ….dat noemen ze bij ons trots en het is niet iets om je voor te schamen.

Weet je wat zo wonderbaarlijk is? Dat je als vrouw herhaaldelijk geprobeerd wordt de mond gesnoerd te worden door hen die zo heldhaftig zeggen op te komen voor de rechten van de vrouw.
Het is ronduit lachwekkend en al helemaal niet geloofwaardig. Ik ben natuurlijk alleen van waarde als ik zielig ben en mishandeld word en ook nog aan een oude zak van 60 uitgehuwelijkt ben.

op 20 07 2008 at 19:59 schreef Loor:

Tis net of je op een knopje drukt, bij onze Laila. Heerlijk, die voorspelbaarheid.

op 20 07 2008 at 20:02 schreef Laila de narcist:

Overigens vind ik het wel bewonderenswaardig dat de dames hun misprijzen bijna in koor uiten.Wat een solidariteit toch!

Ernst sinds wanneer is zichzelF verheerlijken een doodzonde? Daargelaten of ik inderdaad aan zelfverheerlijking doe.
Geestig dat jullie daar aanstoot van nemen en het zo opvatten

In een beschaafd land is het misbruiken en verkrachten van kinderen strafbaar maar hoe wil jij zulks rijmen met een pedopartij in een beschaafd land?
De paus heeft en plein public zijn excuses aangeboden namens de kerk tijdens de wereldjongerendagen want ik neem aan dat je het over hem had? Of tellen zij niet mee omdat het inmiddels verjaard zou zijn?Ik zie ‘onze’ jongens en meisjes niet de westerse normen en waarden verdedigen in het Vaticaan of in welke kerk dan ook.

op 20 07 2008 at 20:04 schreef Laila:

Loor ga je zevenmijlslaarzen dragen en kijken of je wat duppies kan lospeuteren.
Je kan er ook mee op de wallen lopen best kans dat je dan wat meer krijgt.

op 20 07 2008 at 20:04 schreef Ernst:

Laila, ik reageerde op je onvriendelijke opmerkingen aangaande Loor. Dat je van meer waarde zou zijn als je zielig, mishandeld en aan een oude zak bent uitgehuwelijkt van meer waarde bent, is een conclusie die ik gaarne voor jouw rekening laat.

En tot slot en voor de duidelijkheid: ik ben een vrouw, dus als ik er al behoefte aan mocht hebben je de mond te snoeren (waarom zou ik, ik kom verder immers maar zelden met domme, onbeschofte mensen in aanraking, en moet jou dus koesteren), dan is het in ieder geval niet uit seksistische motieven.

op 20 07 2008 at 20:13 schreef Ernst:

Laila, we hebben hier vrijheid van vereniging en vergadering, dat is een groot goed. Voorts zijn gedachten natuurlijk vrij. En zo kan het dus zijn dat in een vrij land zich mensen mogen verenigen met het doel de wet naar hun wens te wijzigen. Zo gaat het hier al tijden, en is bijvoorbeeld de abortus niet langer illegaal. Overigens, je hoeft geen lid te worden hoor, van die pedopartij.

En de Paus, die biedt inderdaad excuses aan voor iets dat nooit had mogen gebeuren, in die zin staat hij in de westerse traditie. Met het legaal verkrachten van kinderen, en ja, daar is die dan, doel ik natuurlijk op de kwalijke praktijken die in islamlanden gewoon mogen. Daar zal je geen excuses over horen, van niet een imam. Want ja, de profeet deed het en als je maar wacht met pentreren tot je slachtoffer dezelfde leeftijd heeft als Aisha had toen de profeet tot haar inging, dan is er niets aan de hand. Voor het overige is met meisjes alles -en ook voor ze 9 jaar oud zijn- toegestaan. Dat er met jongetjes wel hetzelfde zal gebeuren in samenlevingen met seksuele en huwelijksregels die 3/4 van de mannen vrouwloos laten, behoeft geen betoog. Maar ach, dat zal je toch wel begrepen hebben, over welke soort onbeschaafde samenlevingen ik het had? Excuses? Steek hem er nog maar eens helemaal in, ligt daar meer voor de hand.

op 20 07 2008 at 20:35 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ERNST.
ahhhm…..,schatje toch,in nederland heerst toch geen oorlog?
dus je dacht in alle ernst dat ik nederland bedoelde zelfs na de omschrijving.
ik dacht aan,irak,afghanistan,palestina congo,echte dagelijkse ellende,bedoelende dat onze shit in nederland in het niets zou verdwijnen.
door ons maar op kleine futiliteiten te blijven concentreren,we de echte ellende over het hoofd zien.
wel vermakelijk om te zien dat sommige fossielen uit hun grot ontwaken,zodra ik reageer en mijn o zo vrije mening ventileer.

op 20 07 2008 at 21:07 schreef Laila:

Ernst wel even de aandacht erbij houden dat van het uithuwelijken is uit een lijntje naar Bas en naar jou toe omdat er zo misprijzend gedaan werd over mijn zogenaamde zelfverheerlijking.
Loor kan zelf uitdelen en volgens mij ook prima incasseren.

Als je nu eens je oogkleppen af zou doen zou je gelezen hebben dat Bas F.Y zei maar natuurlijk is dat niet onbeschoft, jij part time fatsoensrakker.
Ik ben dom en onbeschoft en wat zegt het over jou dat jij dat maar blijft scanderen en mij desondanks blijft bestoken van zoveel parate kennis.

Dat de paus zijn excuses aangeboden heeft heeft wel heel erg lang geduurd. Ik vermoed dat de excuses aangewend worden om het geveinsde berouw te tonen naar de leegloop van de kerken terwijl er tot op de dag van vandaag grif miljoenen zwijggeld voor betaald wordt om deze schandelijke praktijken uit het nieuws te houden. Of zou de kerkkas inmiddels leeg geraakt zijn?
Ik kan deze ludieke actie van de paus niet als berouw zijn.Ik zie het wel als een poging om leden te werven.

Als jij het seksuele misbruik van kinderen in islamitische landen ziet als gevolg van rigide gedragsregels hoe verklaar je deze misstanden dan in het westen waar deze gedragsregels niet van toepassing zijn? Jij verwijt m.i. de religie iet ste veel.
Zelf denk ik dat seksueel misbruik uit frustratie voortkomt;omdat ze hetzelf hebben ondervonden als kind; uit machtsmisbruik maar ook uit angst voor ontwikkelde vrouwen vandaag de dag.
Misschien speelt verplichtte onthouding van seks wel mee maar ik ben van mening dat dat niet de enige oorzaak is.

op 20 07 2008 at 21:48 schreef heteb:

@de eenvoudige allochtoon die schreef:
"@propaganda reus; heteb […] met buitenlandse media bedoelde ik,duitsland en engeland,belgie,franrijk,spanje,great brother the mighty USA."

Nou ben ik helemaal nieuwsgierig. In welke krant(en) uit genoemde landen wordt over Nederland geschreven zoals jij deed: "maar de kinderen worden al vanaf zeer jonge leeftijd gedwongen sexueel actief te zijn om de zo "beschaafde nederlander",sexueel te gerieven." ?

Een linkje zou aardig zijn.

op 20 07 2008 at 23:26 schreef Peter Kraus:

@heteb schreef "Nou ben ik helemaal nieuwsgierig. In welke krant(en) uit genoemde landen wordt over Nederland geschreven zoals jij deed…"

Misschien niet of dezelfde wijze als "eenvoudige allochtoon", maar in de USA wordt wel degelijk geschreven over pedofilie en Nederland.

Zo wilde Brazilie Nederland onlangs aanklagen bij de UNO voor de schending van de rechten van het kind. Brazilie had twee Nederlandse kinderpornohandelaren en kindermisbruikers in hoger beroep veroordeeld tot 21 en 7 jaar cel wegens het misbruiken van 24 minderjarige Braziliaanse meisjes ten behoeve van hun pornobedrijf ‘Dutch Adult Entertainment’. Toen het Nederlandse consulaat van de eerste veroordeling hoorde, kregen beide mannen een noodpaspoort zodat ze Brazilie konden ontvluchten. In Nederland kreeg een van de mannen van een Nederlandse rechter een taakstrafje, terwijl de ander niet werd vervolgd.

Over dergelijke zaken wordt in Amerikaanse kranten wel geschreven. Men begrijpt deze dingen niet. Nederland, en ook Belgie, worden soms in verband gebracht met kinderporno. Of dat terecht is weet ik niet. Er was in de jaren ’80 van de vorige eeuw een geruchtmakende Amerikaanse documentaire getiteld ‘Silent Shame’, waarin Nederland werd afgeschilderd als een paradijs voor het vervaardigen van professionele kinderporno. Daarvan is wellicht iets blijven hangen. De Dutroux-affaire zal ook wel een rol hebben gespeeld.

Kindermisbruik lijkt in de westerse wereld vaker voor te komen in strenge religieuze of zeer autoritaire milieus. Dat zal in islamitische gebieden wellicht ook zo zijn. Waarschijnlijk weet niemand of het in westerse landen vaker of minder vaak voorkomt dan in islamitische landen. Dat het met het huwlijksleven van de profeet te maken zou hebben geloof ik niet. Men heeft niet de opdracht letterlijk zo te leven als de profeet. Zo komt men ook geen christenen tegen die regelmatig over water lopen omdat de messias dat indertijd ook deed.

op 20 07 2008 at 23:37 schreef Sikbock:

zeg peter; klets niet uit je nek aub.. hoe kom je aan je wijsheden?

op 20 07 2008 at 23:41 schreef Sikbock:

ik bedoel: mijn opmerking is gericht op je laatste alinea.

dat er in het westen (in de krant) meer geschreven wordt over pedofilie dan in autoritaire moslimlanden betekent niet dat het hier meer voorkomt

op 20 07 2008 at 23:49 schreef Sikbock:

on topic:

Bij geweldsmisdrijven het NL paspoort afnemen lijkt me inderdaad geen slechte optie..( alleen van toepassing op mensen met een dubbele nationaliteit) opgeruimd staat netjes

op 20 07 2008 at 23:52 schreef een eenvoudig allochtoon:

@heteb
omdat een ander heerschap de vrijheid nam om mee te delen,dat de wijze waarop hij allochtonen wenst te bejegenen,voort komt uit de angst dat zijn kinderen rare dingen moeten doen in zijn denkbeeldige toekomstige nog op te richten kallifaat in nederland.
blijkbaar moet dat zijn foute overtuigingen goedpraten.
dus een beetje overdreven beeldspraak vond ik wel op z’n plaats.
maar je moet niet doen alsof buitenlandse media niet van tijd tot heftig verontwaardigd reageren over wat hier vaak onbestraft blijft.
of dat er niet genoeg word opgetreden tegen vele legale pedofiele netwerken in nederland.
hulpverleners van geestelijk gehandicapten die langdurig en op lafhartige wijze de aan hun zorg toevertrouwde personen sexsueel misbruiken.
of een kinderrechter betrapt met kinderporno of weer een hoge pief bij justitie,twee nederlandse zwagers in brazilie,die note bene met hulp van de nederlandse ambassade in brazilie konden ontsnappen aan de braziliaanse justitie.
terwijl het ned.consulaat op voorhand moest beloven aan de braziliaanse justie om te garanderen dat ze in brazilie moesten blijven nadat ze vrij gelaten werden.
eentje werd vrijgelaten een ander kreeg 240 dienstverlening,na aankomst in ned.
in brazilie zijn ze bij verstek veroordeeld tot 17 en 28 jaar tijdens een beroep zaak.
de vele nieuwsfeiten over vaak nederlanders op de fillipijnen,thailand,in afrika enz.een vaak en hardnekkig terugkerend "kwaad".
als je zou beweren dat je dit nooit ter ore is gekomen,dan nog zoek ik geen bronnen voor je op.
in ieder geval ben je niet zoals een loor of elisabeth,jij hebt alleen je vingers in je oren.
dus als je ooit handen gaat schudden hoop ik dat jullie je handen gewassen hebben

op 21 07 2008 at 01:07 schreef een eenvoudig allochtoon:

@dammo
ik begrijp je wel;zoals in het engels je "love ones".
maar wat heeft dat met je punt te maken of het je kinderen,kleinkinderen of je kleinkinderen zijn die je wilt behoeden voor een "zwarte" toekomst.
waarom is bij deze paspoort kwestie de mening van een nietnederlander niet relevant?
je hoort hier van andere westerse allochtonen,dat niemand aanstoot neemt aan hun soms driedubbele nationaliteit,en dat zij er zelf ook geen problemen mee hebben.
je bent op zijn kafkaiaans grappig.
want jij bent de eerste die waarschuwt voor het ophande zijnde grote moslim gevaar.
ik zie hier geen imams die jou op je gedrag komen corrigeren of een start van een vijfde colonne.
daar en tegen,zie ik wel westerse legers in het m.o en azie,ja ja,namens en met jou toestemming.
die gasten krijgen een "spoedcursusje" hoe democratie werkt,en anders kill them all.
lijkt me echt jouw motto.
wie zou nu volgens jou echt bezorgd moeten zijn?
jij of diegene die jij zovaak mogelijk valselijk beschudigd.

op 21 07 2008 at 07:08 schreef Laila:

@Peter Kraus ,
Dank je wel voor je uiteenzetting
Zoals ik eerder zei komt pedofilie in alle delen van de wereld voor en is het ook van alle tijden.
Dank zij de hedendaagse technologie komt nieuws ons sneller dan het licht ter ore desondanks heb ik het gevoel dat het te maken heeft met deze snelle en veeleisende tijden waarin wij leven.
Mensen staan de gehele dag aan vele prikkels van buitenaf onderhevig en je moet over een sterke geest beschikken wil je hier het hoofd aan kunnen bieden.
Ik geloof daarom dat de dark side van de(zwakkere) mens eerder kans ziet zich te openbaren.Ik geloof niet dat dit gedrag enkel is voorbehouden aan streng gelovige geesten.

Eerlijkgezegd denk ik dat wat ons ter ore komt slechts het topje van de ijsberg is.

op 21 07 2008 at 10:33 schreef Bas:

Laila @, ik schreef al eerder dat ik de eerste 40 levens jaren niet vermoeit werd met begrip tonen voor een allochtoon,die was er gewoonweg niet.
Een vreemdeling wel ,die probeerde een graantje mee te pikken,vooral van de latere gas welvaart.
Mijn zegen had hij ,om het maar zo uit te drukken,ikzelf probeerde het ook in een ander land,waar ik een vreemdeling was,en nog steeds ben.
Wetgeving op het gebied van discriminatie opende een doos mogelijkheden voor de mislukte Nederlander en ex vreemdeling/arbeider ,die allochtoon werd.
Over de eerste kan ik kort zijn ,zielig. gehandicapt als ze zijn door een IQ probleem.
De laatste begon met deze wettelijke mogelijkheid de eigen tekortkomingen te zien als een discriminatie probleem.
En vervolgens begon het geouwehoer over taal /geloof/minaretten/moskeeën/werk/Marokkanen/Turken
hoofddoekjes/handen geven/imams/terreur in het land van klompen en tulpen.
Ook werden middel en grotere bedrijven verplicht om allochtonen [ en gediscrimineerde vrouwen ] aan te nemen ,tegen de logica van de beste neemt men aan .
Zogenaamd om eerlijk te zijn tegenover de allochtoon,die vervolgens apetrots begon wat zo normaal is in d,r homeland,pissen op de minder bedeelden.
My country ,right or wrong is waar de allochtoon uit de bocht vliegt , dat sentiment is bedoeld voor zijn homeland/geloof, en niet voor Nederland.
Ik ,als allochtoon wonende in Turkije/ Marokko/Egypte ,en dan schrijven zoals jij mag schrijven in Nederland ,zou heel natuurlijk door de inboorlingen het land uitgedonderd worden.
Dan heb ik het nog niet eens gehad over een ketting om je nek met daaraan een kruisje !
Want dan word Peter boos !

op 21 07 2008 at 12:00 schreef een eenvoudig allochtoon:

@bassie.
hier is adriaan.
het is bij bassie net als met aandrang krijgen voor de grote boodschap.
van tijd tot tijd komt ook zijn ware aard naar buiten,en dat ruikt ook niet fris.
je schijnt in het buitenland te wonen,waar dan? in gruningen o ut enschede,bijdehandje met kapsones.
je klinkt zoals de meesten van wat ze noemen"white trash".
ik ken je type sjonnie,je voelt je beter dan ieder ander met een getint kleurtje.
waar baseer jij je verheven gedachte op?
toch niet aan de bruine streep in je onderbroek.
blijkbaar heb je hier in nederland ook inboorlingen(zoals je beschreef),die mij ook graag het land zouden willen uitgooien,naar aanleiding van mijn reacties.
maak je niet druk om peter.
je had het over een kruis om mijn nek hangen.
ben je van de kkk?
stoer hoor,maar ik denk dat je eerder eindigd met mijn kruis tussen je billen.
al heb je een varkens snuit(b.v.je eigen foto) als deurknop,insectenbrein.

op 21 07 2008 at 12:15 schreef Peter Kraus:

@eenvoudig allochtoon

Dat er niet, of niet voldoende, wordt opgetreden tegen kindermisbruik kan te maken hebben met een van de negatieve gevolgen van een ‘permissive society’. Bij zo’n maatschappij verdwijnen een groot aantal taboes, inclusief taboes die maar beter niet hadden kunnen verdwijnen. Als kindermisbruik een minder groot taboe is dan in het verleden, waardoor rechters niet meer met een 25-jarige gevangenisstraf aankomen maar met licht taakstafje, wordt kindermisbruik op den duur minder ongewoon gevonden, lijkt me. De toestanden van vroeger, toen er, vooral in een aantal strengere religieuze mileus, nooit iets naar buiten kwam omdat niemand er ooit over durfde te praten zijn natuurlijk ook niet wenselijk. Er moet een middenweg te vinden zijn. Sommige taboes moeten taboes blijven, maar niet in die mate dat niemand er over durft te praten.

op 21 07 2008 at 12:18 schreef Ernst:

Eenvoudige allo, het gaat er niet om of bepaald gedrag plaatsvindt, maar of het verboden is en zo mogelijk bestraft wordt. In Nederland is dit iha het geval, hoewel ik de verhalen over hooggeplaatsten die tekeergaan met kinderen, wel steeds hardnekkiger vind worden. Het zou te gek voor woorden zijn als die verhalen waar zijn en de schuldigen niet gegrepen zouden worden. Dat ben ik allemaal met je eens, maar nogmaals, het enkele feit dat er in Nederland geen doekjes om gewonden wordt als er dingen fout gaan, dat maakt Nederland eerder meer dan minder beschaafd dan de landen waar die doeken er wel om gewonden worden.

En dat wij in de VS de bonte hond zijn, dat is nu wel bekend. Beter zou het zijn als die eens naar zichzelf zouden kijken, en bijvoorbeeld eens zouden proberen te achterhalen waarom er daar zoveel wapengeweld is (en kinderskes, blijkens de enorme bedragen die daar als schadevergoeding door de katholieke kerk zijn betaald).

Ellendig dus dat we dergelijke verhalen (schadevergoeding, introspectie) nu nooit eens horen uit landen waar de seksuele moraal niet anders kan dan tot exploitatie kan leiden.

op 21 07 2008 at 12:24 schreef Dammo van Amsterdam:

Hoi allochtoon. Nog laat op? Lees eens wat beter, jongen. Ik had het niet over kinderen, zoals jij zojuist schrijft, en ook niet over kleinkinderen, zoals jij eerder schreef, maar over achterkleinkinderen. En dat kunnen ook volwassen mensen zijn. Begrijp je? Daar doelde ik op, op onze volwassen achterkleinkinderen.

Overigens ben ik van mening dat we de dubbele paspoorten zo snel mogelijk moeten afschaffen. De meeste Nederlanders weten intuïtief wel dat dubbele paspoorten een slecht idee zijn. Afschaffen dus, in het belang van onze volwassen achterkleinkinderen.

op 21 07 2008 at 12:32 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ peter kraus

het is fastfood,fastsex,wat de klok slaat.
je moet weten wat sommige organisatie in de states wensen.
vooral in new york(new amsterdam)en los angeles,willen ze af van de hedonistische cultuur.
de grootste walt disney cartoon figuren wonen zoals je ziet in nederland.
zij klagen over van alles en nog wat,maar wee degene("gasten")die terugklaagt over het gedrag van de zo integere,en zeer liefdevolle ruimhartig,waardige goedbedoelende nederlander.
misschien zou je deze cartoonfiguren kunnen vertellen,hoe ze echt in de states en elders in de wereld worden gezien.
mannen die zich laten ombouwen tot vrouw en dan worden ze lesbisch,of vrouwen die zich tot man laten ombouwen en dan worden ze homo.
mensen van het zelfde geslacht die met elkaar trouwen en dan eisen dat ze kinderen moeten addopteren.
waanzinnig toch??
corrigeer me als ik het fout heb.
nederland als zodanig word vaak niet herkend.
wel amsterdam,narcostaat een zeer losse sexuele moraal,botte omgangsvormen,in een woord samengevat "hedonisme".
ben er nog een vergeten "islamxenofoob".
graag,zou ik je mening hierover willen horen

op 21 07 2008 at 12:34 schreef hoi polloi:

@Adriaan,
Uw ware aard komt ook van tijd tot tijd naar buiten zo te zien.

op 21 07 2008 at 12:40 schreef heteb:

@de eenvoudige allochtoon die schreef:
"dus een beetje overdreven beeldspraak vond ik wel op z’n plaats."

OK, zijn we het daar dus over eens.
Niet over het kwaad met kwaad vergelden. Mijn aanvankelijke reactie was juist: je had het bij je eerste opmerking moeten laten.

Overigens weet ik ook wel dat de christian-right en conservatieve pers graag het vrijzinnige en liberale klimaat in Nederland op de korrel neemt. Daarbij wordt geen middel geschuwd: vergelijkingen met het nazisme als het om euthanasie gaat (onlangs in een Italiaanse katholieke krant), met sodom & gomorra in verband met homohuwelijk en sexuele moraal, of met Colombia wanneer het liberale softdrugsbeleid ter sprake komt; je kan het zo gek niet verzinnen of de liefhebbers van autoritaire waarden trekken het wel uit de kast.

Zo gek als jij het maakte heb ik het echter nog nooit gehoord. Althans niet in de westerse pers.
Dan blijft toch een beetje de indruk hangen dat je het niet uit de pers hebt maar het stiekem zelf een beetje zo vindt.
Klopt dat?
(NB: je gebruik van ‘overdreven beeldspraak’ is al ingecalculeerd.)

op 21 07 2008 at 12:45 schreef heteb:

Ekskuses aan de redactie; na het citaat op regel 2 ontbreekt de < / i >

PS Aan Eenvoudige allochtoon; je laatste reactie bevestigt wat ik al vermoedde.

op 21 07 2008 at 12:46 schreef heteb:

Deze is om het weer recht te zetten.

op 21 07 2008 at 13:50 schreef een eenvoudig allochtoon:

@HETEB

conservatieve pers???
kan het volgens jou niet waar zijn?

trilt je vinger zo erg van een andere mening dan van islamititsche media,want dit is niet de eerste keer dat je dezelfde reactie meerdere keren achter elkaar verstuurd.
ik stelde overegens de vraag aan dhr.peter kraus.
het is niet alleen klagen over softdrugsbeleid,maar ook over laks beleid omtrent harddrugs,alhoewel ze in meerdere landen geen onderscheid maken.
zo bont als ik het maak??
nee nederlandse marine officieren die vanuit aruba met nederlandse orion vliegtuigen per oversteek 500 kilo cocaine vervoeren.
maar die nog minder straf dan sommige bolletjesslikkers kregen.
omdat je zo goed kan relativeren,kun jij me misschien uitleggen hoe dat zit.

@hoi polloi

nou niet echt,ik hou van vrouwen.
maar omdat ik mij heb aangepast,en veel heb bijgeleerd vooral van de fotos van abu graib en quantanamo bay,en daar ook gasten zag met een ketting en een kruis om zijn nek.
en in bepaalde poses zag uitgestald,dacht ik bassie daarmee te kunnen plezieren.

op 21 07 2008 at 15:14 schreef Peter Kraus:

@eenvoudige allochtoon

Fast food, fast sex en geslachtsoperaties hebben maar weinig met kindermisbruik te maken, en al helemaal niets met dubbele paspoorten. Mijn punt was dat er vroeger, vooral in autoritaire en meer religieuze milieus, nauwelijks iets over kindermisbruik bekend werd. Zo herinner ik me een verhaal van een meneer in de zondagbijlage van de New York Times, die in de jaren ’50 van de vorige eeuw na lang aarzelen aan zijn moeder vertelde dat hij door een priester was misbruikt. Het resultaat was alleen maar dat hij een pak slaag van zijn vader kreeg, want "over een priester zegt men zoiets niet". Het is goed dat die tijd, althans in het westen, voor een groot deel achter de rug is. Het lijkt me wel dat een van de recente negatieve gevolgen van de ‘permissive society’ met betrekking tot kindermisbruik is dat het taboe dat daarop rust minder is geworden, en dat mensen het normaler zijn gaan vinden. Niettemin ben ik het met Laila eens dat wat ons ter ore komt waarschijnlijk nog steeds het topje van de ijsberg is.

Over het beeld dat men in de U.S. van Nederland heeft, help ik je graag uit de droom: men heeft geen beeld van Nederland. ‘Holland’, niet zozeer Nederland, wordt geassocieerd met tulpen, windmolens en Hans Brinkers die zijn vinger in de dijk stak. ‘Dutch’ is in de eerste plaat Laag-Duits, want dat is de taal van de Amish. ‘Dutch Potato Bread’ is brood met aardappelmeel naar Duits recept. Over wat er verder allemaal in Nederland gebeurt weet de gemiddelde Amerikaan net zoveel als de gemiddelde Nederlander over de politieke verhoudingen in de staat Texas. Men heeft die kennis niet, en heeft ook geen beeld. Ik denk dat het meest uitgebreide artikel over Nederland in de New York Times in 2007 ging over een gorilla die uit de dierentuin van Rotterdam was ontsnapt. Dat geeft al aan dat men niet erg is geinteresseerd in wat er in Nederland (of Belgie) gebeurt. Nederlanders hebben in het algemeen de neiging de mate van aandacht die men in het buitenland voor Nederland zou hebben sterk te overschatten.

Een enkele Amerikaanse toerist heeft Amsterdam bezocht, en weet te vertellen dat allerlei drugs en prostitutie daar legaal zijn. Als men dat vergelijkt met de toestand in de U.S., kan men gemakkelijk tot de foute conclusie komen dat in Nederland alles mag. Ik kan me dat wel voorstellen, en het lijkt me dat de promotie van toerisme in Nederland, in het bijzonder van Amsterdam, misschien wat minder gericht zou kunnen zijn op ‘coffee shops’ en de Wallen. Dat zou het imago van Nederland bij toeristen waarschijnlijk ten goede komen.

Met jouw laatste opmerking ben ik het eigenlijk wel eens: in vergelijking met de U.S. is Nederland een vrij islamofoob land. Dat geldt overigens voor meerdere West-Europese landen. Het aloude racisme lijkt daar ook toe te nemen en gewoon te worden, terwijl dat in de U.S. slechts een marginaal verschijnsel is. Ik pretendeer overigens niet precies op de hoogte te zijn van de toestanden in Nederland. Ik woon er niet, ik voel me er niet bij betrokken, ik volg het lang niet allemaal, dus ik kan het mis hebben.

op 21 07 2008 at 15:21 schreef Bas:

Adriaantje, heb jij soms last van een minderwaardigheid complex ?

op 21 07 2008 at 15:51 schreef Akoya:

nu dan?

op 21 07 2008 at 15:52 schreef Akoya:

nog een poging om te decursiveren.

op 21 07 2008 at 15:57 schreef een eenvoudig alochtoon:

@peter kraus
beste kerel je hoeft me echt niet uit mijn droom te helpen.
ik bedoelde ermee te zeggen dat nederland niet zozeer herkenbaar klinkt in de oren van andere landen,maar amsterdam wordt direct geassocieerd met hedonisme.(ook in de states).
ik wilde alleen weten van jou als ervarings deskundige van de states,wat volgens jou het plaatje is over "de nederlander",mocht die bestaan als zodanig.
maar ik bedoelde ook scandinavische landen,slavische landen,duitsland,frankrijk,belgie en spanje of aziatische landen,australie met uitzondering van indonesie.

dat pedofilie niets heeft te maken dubbele paspoorten,snap ik echt wel.
ik reageerde op je stukje dat je denkt dat het alleen maar in streng gelovige millieus zou voorkomen.
daar ben ik het niet met je eens.
met fastfood en fastsex bedoelde ik dat in deze tijden er een nieuwe cultuur is onstaan:van direct en instant individueel genot.
geen gemeenschaps zin,alles moet kunnen.
zonder last van morele bezwaren of geweten.
de pil van drion is een goed voorbeeld.
vriendelijke groet.

@bassie

mensen die daar last van hebben(minderwaardigsheidscomplex),hebben een ander blauw pilletje nodig(viagra)om het effect te krijgen wat nodig is om je tussen je billen te verwennen.
maar wees gerust ik heb geen pilletje nodig.
ben je d’r klaar voor.
gggghhhhh,tfoe is alles wat nodig is.

op 21 07 2008 at 17:40 schreef Bas:

adriaantje ,dan moet het frustratie wezen ,seksueel,
gericht op de billen.

op 21 07 2008 at 18:47 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Peter Kraus

De basis om op termijn als een Babylon uiteen te spatten is in de USA nog sterker dan in Nederland. Met alleen wat in de houding springen als de sterretjes en streepjes verschijnen voorkom je dat niet.

op 21 07 2008 at 19:03 schreef een eenvoudig allochtoon:

@bassie.

tjonge,jonge.
weer een verkeerde conclusie.
als je nou fixatie had gezegd,dan was je dichter in de buurt.
niet alle billen overegens,alleen de jouwe.
jij hebt gewoon een speciaal plekje in mijn hart.
wil niet zeggen wat laila eerder tegen je gezegd heeft over schoolopleidingen,maar toch ga ik nu wel een beetje twijfelen.
maar ik had een aantal reacties terug gevraagd,wie zich nu druk moet maken;de nederlander omringd door allerlei louche en dreigende allochtonen of die allochtonen die dagelijks door complete legers dagelijks worden onderwezen in de schone kunst der democratie?

op 21 07 2008 at 20:24 schreef Laila:

@ Bas
Goed ik begrijp je punt.Je bent opgegroeid in een gebied waar je niet tot vervelens toe geconfronteerd werd met allochtonen en minaretten.De allochtoon mag zijn bestaan hier opbouwen mits hij gewoon een graantje probeert mee te pikken door harde arbeid, niet continu de aandacht opeist of op zich weet te vestigen en al helemaal niet door het uitbuiten van zijn tekortkomingen. Toch?
Vertel eens waarom steekt het je toch als een allochtoon het goed heeft en een goed bestaan heeft weten op te bouwen, je stoort je er dermate aan dat wanneer deze goed geïntegreerd is en hij de taal redelijk onder de knie heeft dat je daar al meermalen op terug blijft komen.
Snap jij het zelf ?
Maak je niet zo druk.

Wat ik niet begrijp is; je mag niet klagen dat je het slecht hebt maar je mag dus ook niet zeggen dat je het goed hebt.

op 22 07 2008 at 14:34 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ernst

dikke plaat voor je kop??
je blijft maar herhalen of dat liederlijke gedrag(pedofilie)wel of niet gebeurt,maar volgens jou wordt in ieder geval getracht om ze te bestraffen.
dat is nu het probleem,er wordt na veel moeite pas "getracht" om deze kwaadaardige tumoren te veroordelen.
vaak krijgen deze recidivisten meerdere kansen geboden omdat ze "ziek" zijn.
als ze toch veroordeelt worden zijn de straffen een lachertje voor mij en nog een aantal landen,dus dat is het probleem.
maar nu praat je als een soort geitenwollensok,"volgens jou wordt er hier in ned. over gepraat".
gepraat???
waarom word er niet gewoon harder gestraft.
laat ik dit stellen als het zover komt dat er een idioot van een allochtoon een ned.kind misbruikt.
dan weet ik zeker dat je vooraan zult staan om die persoon aan de hoogste boom te knopen.
nu is die noodzaak nog niet nodig.
bij jou gaat het absoluut niet om de bezorgdheid over kinderen.
jij hoort bij het type trots op nederland,nietwaar??
zo gefocust net als bertje en bassie op die anderen(moslims).
dat als je eigen aardige hollandse buurman,god verhoedde,iets je kinderen zou aandoen,je het pas bemerkt als het veel te laat is.
waarschijnelijk omdat je de hele dag voor het raam hangt die kutmarokaantjes te bespioneren,met de telefoon in de hand,klaar om bij het minste of geringste de sterke arm der wet in te schakelen.
want ergens in je voorgaande stukjes las ik dat je trots bent omdat je in ned. recht van vereniging hebt,maar je zal ongetwijfeld direct de hermandad inschakelen als je meer dan drie van die gastjes ziet samenscholen.
samenscholingsverbod!!!
jij bent meer gelijk dan een ander toch??
ongetwijfeld woon je ook in een wijk met buurtpreventie.

op 22 07 2008 at 15:46 schreef Hosseyn:

"Áls er eens een idioot van een allochtoon een ned. kind misbruikt?" Heb je wel eens van loverboys gehoord, imbeciel? En die krijgen hetzelfde soort proces als nederlandse misbruikers. Als ze gepakt worden tenminste.

op 22 07 2008 at 15:47 schreef Hosseyn:

Want justitie en politie zijn nog altijd als de dood om op verongelijkte kilometerslange eenvoudige allochtonentenen te trappen.

op 22 07 2008 at 16:22 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ saddam hosseyn.

daarom heet het nieuwe fenomeen,loverboy.
dat is natuurlijk heel wat anders dan pooier dat je bent,en souteneur.
trek niet een te grote broek aan,want die heb ik in no time uit.
en we hadden het over pedofilie,en niet over iemand die leeft van de verdienste van een prostituee en haar in ruil daarvoor "beschermt".
ik dacht dat ze je al hadden opgehangen.
verongelijkte kilometerslange tenen???
eerder kilometerslange lullo negros.
je noemde mij imbeciel,je moeder bedoelde je.
he dat is raar,waar zijn elisbeth of loor of renee of heteb,hosseyn loopt te schelden.
hahaha

op 22 07 2008 at 17:53 schreef Hosseyn:

Kijk en dat is nu precies het probleem bij jouw soort: het gaat bij loverboys om minderjarige schoolmeisjes die met grof geweld de prostitutie in worden gedwongen – voor jou zijn meisjes kennelijk per definitie hoeren. En dát is nu mis met jouw cultuur, knul. Die fijne cultuur die slachtoffers (mits van het vrouwelijk geslacht) als misdadigers behandelt.

op 22 07 2008 at 17:58 schreef Hosseyn:

Daarbij zie ik niet over het hoofd dat er ook veel verlichte figuren in de arabische, en islamitische wereld rondlopen, gelukkig. Jij behoort daar niet toe – dat is duidelijk.

op 22 07 2008 at 18:38 schreef een eenvoudig allochtoon:

@smegmapiemeltje

mijn soort,en mij woorden in de mond leggen,breek me de bek niet open dutroux.
zoek de definitie op van "verlicht".
dan zul je er achterkomen dat ook niet in de aribische wereld en de rest van de wereld nergens veel verlichte geesten voorkomen.
dus ik niet en jij zeker niet broekhoester.
o voor ik het nog vergeet ik ben ook geen miljonair,anders kom je daar straks ook nog mee.

op 22 07 2008 at 19:09 schreef een eenvoudig allochtoon:

@dalai lama smegma
omdat jij ook twee keer achter elkaar een reactie verstuurt.
heb ik die vrijheid ook genomen.goed he?
mijn soort…..je kan het niet laten.
straks word je nog opgepakt en kom ik bij je op de koffie.denk aan nekschot.
kleine schandknaapje met sikje op de kin.
jij met je schrijvers aspiraties,haha.
zou het mogelijk zijn in je insectenbrein,dat het gros van de prostitues(wereldwijd)altijd met grof geweld werd gedwongen om zielepoten als jij te gerieven.
of ben je meer een liefhebber van parkeerplaatsen langs de snelwegen,spetter.
of wou je beweren dat dat alleen door loverboys gebeurt.
daar draaide een complete toeristenindustrie op de wallen,sinds kort is het zelfs legaal een onderneming geworden.
of wou je ontkennnen dat al die dames achter de ramen toendertijd niet gedwongen werden.
de nederlandse staat is nu ook een soort souteneur geworden,terwijl de status van narcostaat al lang binnen was.
wat is dan het verschil tussen loverboy en pooier.
ik wil overegens best geloven dat je verlicht bent voornamelijk achter je gulp.

op 22 07 2008 at 21:24 schreef heteb:

Zucht, hoe lang duren die schoolvakanties?

op 22 07 2008 at 22:47 schreef Ernst:

Eenvoudige, wel zeker sta ik vooraan als er mensen, al dan niet eenvoudig, al dan niet allochtoon, gegrepen worden wegens verdenking van delicten. Sterker nog, ik word er zelfs als een van de eersten bijgeroepen, als iets dergelijks gebeurt. En dan niet om die mensen aan te vallen, eenvoudige, maar om hen te verdedigen. En verdraaid, dat is niet altijd eenvoudig, maar een belofte om het Nederlands recht te handhaven, is de moeite en het ondernemen van minder eenvoudige zaken zeker waard.

Nu ik toch het woord ‘waard’ gebruikt heb, ken je het mooie gezegde ‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’? Vast wel, en je kunt je voorstellen dat ik jouw etnische oprispingen in die categorie plaats.

Hetzelfde geldt voor de vreemde fanatasiën die je je aangaande mij permiteert. Zoals de vreemde gedachte dat ik de hele dag uit het raam zou hangen om kleine Marokkaantjes (wie badineert er hier eigenlijk) te bespioneren, en dat (we verlaten nu jouw fantasie en gaan over tot de kenbare werkelijkheid) terwijl die in het geheel niet in mijn prachtwijk wonen, en er zelfs niet of nauwelijks komen.

En tot slot nog even over jouw obsessies met wat anderen in hun broek hebben. Ook daar slaat je fantasie wat op hol. Ik ga er nu even van uit dat jij met het gebruik van het woord smegmapiemeltje wilt aangeven dat jij een zodanig verminkt piemeltje hebt, dat smegma bij jouw geen kans heeft, niet omdat je weet hoe je je moet wassen, maar omdat je ouders je al tijden geleden seksueel hebben laten verminken. En inderdaad, ik heb me door niet verminkte heren laten uitleggen dat het even een weet is, hoe je je als niet verminkte man moet wassen, maar dat dat wel degelijk te doen is. En beter nog, ik ben nimmer een smegmapiemel tegen gekomen in mijn veelbewogen gang over het slechte pas, en in mijn beleving zijn nietverminkte mannen niet alleen niet viezer dan verminkte mannen, maar ook nog eens een stuk lekkerder (en wie weet beter dan jij, over welk stuk ik het heb, ja juist, net over dat stukje dat jij tekort komt).

Is dit alles aardig om eens duidelijk te formuleren? Nee natuurlijk, en ik zou het ook niet gedurfd hebben als deze gedachte al niet door Maimonides zelf geformuleerd zou zijn. Besnijdenis, verminking, gaat ook in zijn visie over niets anders dan over beperking van het genot, zodat er meer tijd en lust overblijft om andere dingen te doen dan seksueel plezier te hebben.

En eenvoudige, ik kan me voorstellen dat je daar wat moeite mee hebt, met het voor de eeuwigheid letterlijk en figuurlijk afgesneden zijn van dat wat voor alle ‘kaaskoppen’ zo vanzelfsprekend is.

En tot slot, als het met jouw land echt zo erg is als je hier schrijft, dan zou je er eens iets aan moeten doen. Je bent toch immers deel van dit land, deze samneleving, of niet dan?

op 23 07 2008 at 07:50 schreef Laila:

@Ernst
Ik houd mijn hart vast als een jongen van een zekere afkomst zich laat bijstaan door jou.
Maar hé who cares jij brengt gewoon je honorarium in rekening en je verdient aan en leeft zelfs van aan hetgeen jij zo hartstochtelijk zegt te verafschuwen.Wat betreft de belofte het Nederlands recht te verdedigen…..wat een prachtige en altruïstische gedachte.Jij verdedigt de wet zonder aanziens des persoons ik meende altijd dat het in de eerste plaats om de persoon ging wiens belangen jij behoort te behartigen maar het is mij ineens geheel duidelijk. Jij beschermt én de staat én de tegenpartij tegen het schuim der aarde,wat een superadvocate.
Ach de een zijn dood is de ander zijn brood.

De enige die hier badinerend is ben jij en als je het hebt over ‘etnische oprispingen’,als het niet discriminerend bedoeld is, onder welke noemer vat jij zulks dan samen?

op 23 07 2008 at 08:00 schreef Laila:

@Ernst
Ik besef maar al te goed dat je in een witte wijk woont maar om die balans een beetje te herstellen en jou dit warme contact met je ‘andere’ medemens niet willen ontzeggen willen wij je alsnog met je ‘andere’ medemens kennis laten maken, om eens gezellig van gedachten te wisselen.
Heerlijk toch? Dankzij de hedendaagse technologie kan dat allemaal.

op 23 07 2008 at 11:22 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ernst.
Een korte reactie dan.
Ik zat er toch niet ver naast je woont echt in een prachtwijk,en niet in een mevr.Vogelaar prachtwijk,je hebt het echt getroffen.
jij bent de waard en ik de gast.
Dat is hetgeen ik je probeer bij te brengen, dat je wantrouwig bent en niet goed van vertrouwen .
En omdat ik denk dat je een jurist of misschien zelfs advocaat bent en veel te maken hebt of moet ik zeggen stellen, met bewoners uit andere prachtwijken.
Vermoed ik dat je een gewoon piket advocaatje bent, omdat de meesten uit die vogelaar prachtwijken financieel niet zoveel te makken hebben.
Die “parasieten” hoeven niets te betalen, zij krijgen een piket advocaatje van de staat toegewezen.
En dat is een vast bedrag tot het beroep aan toe, het is een bescheiden bedrag.
Een beetje advocaat pakt het in een uur of twee, maar niet een piket advocaatje.
Dus voor piketdienst is het zaak zoveel mogelijk van dat soort opdrachten tegelijkertijd aan te nemen.
Een ieder kan zich dan ook voorstellen, met die overtuiging van jou en zo weinig, tijd dat het vaak mis gaat ondanks die eed die je afgelegd hebt.
Ik laat me nog liever door een imam verdedigen,ik zou dan bij wijze van spreken,”de lul zijn”, maar ik zou zeker weten dat die zijn best zou doen, ondanks dat ik niet naar de moskee ga en me niet gedraag.
Want met bondgenoten als jij heeft iemand geen vijanden nodig.
Citaat;”een samenleving die vijandige elementen(geestelijk en fysiek) binnenhaalt,ondergraaft zichzelf. Bewijzen kan ik het niet,maat het lijkt me logisch.

Je hoeft ook geen medelijden met me te hebben en evenmin met alle joden en zeker 70% van alle Amerikaanse mannen die ook besneden zijn.
Verminkt zei je, niet meer of minder dan cosmetische ingrepen van vrouwen,die hun onderlippen laten bijwerken,of er een ons aan metalen ringen in hangen, of een knop door hun knopje,wat de mannetjes ook doen overigens.
Zij zijn toch wel redelijk betrouwbaar omdat ze atheïsten zijn, en ze beweren allemaal dat het lekkerder zou zijn of dat het er mooier uit ziet dan bv. zo’n kippennekje.
En je weet er draait een miljarden industrie hierop,vooral dankzij vele westerse dames.
Dus voor je uiterlijk mag het wel maar niet als het voor je overtuiging is,hmmmm.
Ja ja het zou onder dwang gebeuren,volgens jouw pleidooi.
Ik denk dat we ruim genoeg toegesneden zijn dat we dat velletje wel kunnen missen.
Het is dus niet in de one minute stijl, van al en peggy bundi, maar eerder in de stijl van duizend en een nacht, schraalheid daar moet je wel wat voor gebruiken.
Je gelooft mij niet? dat klopt want jij bent de waard en ik de gast.
Vraag het een keer aan je huisarts,hij zal je ook vertellen dat het net Duracell is, en zelfs zonder cape(onbeschermd) 25% minder kans op hiv.
Verklaring: het heeft bijwijze van spreken,” eelt op zijn ziel gekregen”, dus bloed het minder snel.

Nog een voorbarige conclusie over geestelijken in islamitische landen, ze,we worden verminkt zodat we niet aan de vrouw komen of dat ze vaak hoofdpijn krijgen van het zien van zo’n verminkt wurmpje.
Zodat ze meer met de religie aan de gang gang,en niet met seks,pfffrrrr.
Die religie waar jij het over hebt is het celibaat verboden, en geloof me het wordt ook daar waar jij het liefst nooit wilt komen, absoluut niet gewaardeerd dat iemand met een negen jarige kind trouwt.
Ik weet het jij hebt een antwoord.
Maar ik ook, er was eens een Oostenrijker, zoon van de duivel, hij was ooit getrouwd en had een dochtertje, dat dochtertje sloot hij vanaf haar jeugd op in een kelder, moet ik verder gaan?
Misschien omdat er geen celibaat is komt het blijkbaar bijna nooit voor, misbruik van je machtspositie maken, met iemand die aan je zorg toevertrouwd is, zoals met pedofilie.
Cru gezegd: blijkbaar is de nood niet hoog.
Vaak zijn ze wel gezegend met een groot kinderrijk gezin, dus daar mankeert ook niks aan het verminkte wurmpje.
Ik spreek natuurlijk alleen voor mijzelf.
Maar ik ben wel eens op andere continenten geweest,en redelijk vaak gezegend was met het gezelschap van vrouwen van allerlei origine, ook ervaring natuurlijk met een respectabel aantal oerdegelijke Hollandse prinscessen.
En echt nog nooit een sneer of iets dergelijks.
Oké een klachtje dan: schraalheid, maar dat kon het plezier niet drukken.
Zij lusten er brinta van.
Je hebt het echt mis,met jouw fantasietje.

Alleen je laatste alinea vond ik positief.
Die ervaring heb ik en ik veel anderen niet altijd.
Alleen hand in hand.

op 23 07 2008 at 12:14 schreef Pieter:

Vreselijk die cursieve tekst!

op 23 07 2008 at 16:19 schreef anna:

Goed punt. Steek je die hatelijke tirade over besnijdenis ook af tegen joden, Ernst? Mijn vriend is joods en besneden en ik moet zeggen dat ik het niet mis vond wat je daar schreef. Het valt me zowiezo op hoeveel mensen eenvoudige allochtoon aanvallen vanwege zijn toon maar vervolgens gaan bij diezelfde mensen de remmen helemaal los. Maar goed nu zal ik vast en zeker de wind van voren krijgen.

op 23 07 2008 at 17:27 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ Anna.

bedankt voor je moedige reactie.
dat er nog mensen zijn zoals jij,stemt mij en ik denk een hele boel anderen positief.

op 23 07 2008 at 21:17 schreef daniel:

Ah, de voorhuiden. Kan iemand mij vertellen waar de discussie over schaamhaar plaats vindt?

op 23 07 2008 at 23:24 schreef Ernst:

Ach, wie kaatst moet de bal verwachten, en als ik het in mijn ridderlijkheid opneem voor de door de eenvoudige vanwege hun niet besneden zijn beledigde heren, dan wordt dit vrolijk omgedraaid, en er een spontane belediging van wel besneden heren van te maken. Overigens en voor mensen die dat kennelijk is ontgaan: ik heb het niet over etniciteit gehad.

Ik heb een belofte afgelegd om bijstand te verlenen aan degenen die daarom vragen en die ik in gemoede kan verdedigen. Aan de mensen die ik bijsta heb ik geen hekel, wel gruw ik wel eens van hetgeen waarvan ze verdacht worden. Met etniciteit heeft dit alles niets te maken, hetgeen niet betekent dat ik niet zie wat de etniciteit is van degene die ik voor me heb. Dus Laila, ipv je hart vast te houden voor mijn (iha zeer tevreden) clienten zou je er beter aan doen de handen terzake uit de mouwen te steken, want met rechtsbijstand alleen komen veel van die jongens er(ongeacht etniciteit) niet uit. Maar ach, het is natuurlijk altijd makkelijker degene die daadwerkelijk iets doet iets te verwijten (dat het niet genoeg is, niet aardig genoeg etc) dan zelf iets te doen. Typisch het soort solidariteit waarmee je nu echt niets maar dan ook niets opschiet.

Tot slot: wel grappig dat het beledigend betitelen van onbesneden mannen geen enkele afkeurende reactie losmaakt.

op 23 07 2008 at 23:32 schreef Laila:

Geachte raadsvrouw u had het wel degelijk over etnische oprispingen.
Ik hoop dat u niet zo’n slechte verstaander als lezer bent.
Anderen betichten van omdraairetoriek maar u lijd overduidelijk aan een selectief geheugen.

op 23 07 2008 at 23:45 schreef Laila:

Ik ben diep geroerd door zoveel goedheid van jou voor de minderbedeelden en zwakkeren onder ons moeder Theresa.

Degene iets verwijten die daadwerkelijk iets doet?
Je meent het?
Dan zelf iets te doen? Je komt alleen maar met aannames op de proppen.Je stapelt vooroordeel op vooroordeel.
Solidariteit m’n reet de enige waar jij solidair mee bent(troost je je bent de enige niet) ben jij zelf.

op 24 07 2008 at 02:06 schreef Ernst:

Laila,
Ach, ik selectief, u ungebilded, zo hebben we allemaal wat.

Maar daar ging het natuurlijk allemaal niet over, en daarom rest je zoals altijd weer een herhaling van je standpunten en meningen, zonder enige feitelijke onderbouwing. Je kan wat mij betreft 1, 10, 100 keer stellen dat ik iets tegen mensen heb vanwege hun etnische kenmerken, maar herhaling van jouw idee maakt het nog geen feit.

Maar ik ben niet lullig, zelfs niet half lullig zou ik bijna zeggen, dus ik leg het je nog een keer uit.

Waar ik iets tegen heb, en vooruit dat zal niet fraai zijn, zijn mensen die met een beroep op een niet dicussieerbare mening over iets buitenwereldlijks, allerlei zaken willen regelen in het hier en nu. Maar als gezegd, met etniciteit heeft dit alles niets te maken. Wel met een gesloten geest.

Ik ken je etniciteit niet, en die kan me ook net zo min schelen (minder nog zelfs) als de mijne. Jouw domheid en vooral de niet aflatende pogingen die publiek uit te venten als de hoogste wijsheid, die treffen me wel als onaangenaam. Hoewel, soms moet ik er wel eens om lachen, zoals nu eigenlijk. Ik bijvoorbeeld heb mij nimmer over mijn etniciteit uitgelaten, en desondanks reageer je op mij of die enticiteit geen geheimen heeft, kortom dat je weet wat de afkomst van het vlees dat u meent in de kuip te hebben. Ik zou bepaald de eerste niet zijn die leden van de eigen etnisch groep zou uitbuiten om er zelf beter van te worden. Sterker nog, ik denk dat dit soort dingen zelfs beter gaat onze de valse vlag van gemeenschappelijke belangen vanwege een gemeenschappelijke afkomst. Half Afrika gaat aan die veronderstelling ten onder, en het fenomeen van de krabbenmand is ook in andere stamverbanden (die in het geheel niet etnisch bepaald hoeven te zijn, ik spel het maar even voor je uit) bekend.

Maar vraag jezelf eens af, ogv welke veronderstellingen en aannames neem je aan dat ik ben wie ik ben, en wat zegt dat over jou? Ik hoef het niet te weten maar ik kan me voorstellen dat het leuk voor je is om eens te denken, echt te denken. Ik heb er in ieder geval altijd veel plezier van.

PS: weet iemand een leuke grap te verzinnen over de heden genomen beslissing dat moslims zelfs hun rente niet kunnen aftrekken?

op 24 07 2008 at 02:10 schreef Ernst:

En Eenvoudige, inderdaad, met piketlopen verdien je het zout in de pap niet, maar het moet nu eenmaal gebeuren. En afgezien van sociale motieven, doe ik het ook omdat ik niet wil vergeten waarom je je werk doet en voor wie ook weer.
Mijn omzet maak ik al sinds jaar en dag in de civiele en bestuursrechtelijke praktijk, niet op toevoeging overigens.

op 24 07 2008 at 02:26 schreef Ernst:

En eenvoudige, uiteraard, want anders zou ik niet weten hoe of wat, heb ik menigmaal genoten van een man zonder (zoals jij het zo charmant formuleerde en hiermee deze draad een nieuwe impuls gaf) voorhuid.

En wil je geen HIV krijgen, dan moet je niet vrijen, zo makkelijk is het (als je bloedtransfusies mijdt). Maar seks heeft niets te maken met het vermijden van ziektes, maar alles met plezier.

Ik vind het onjuist dat kinderen op grond van de overtuigingen van hun ouders dit plezier legaal kan worden ontzegd. Vreemd ook, een hond met gecoupeerde oren mag je niet hebben in Nederland, want dat is zielig voor de hond. Een kind met gecoupeerde geslachtsdelen, daartegen is geen enkel bezwaar. Ik vind dit erg vreemd, en jij?

Maakt religie hier wellicht alles recht wat krom is?

op 24 07 2008 at 07:12 schreef daniel:

Kan het niet laten, maar hoe kom je bij het idee dat besneden seks niet lekker is? De enigen die daar een zinnig woord over kunnen zeggen zijn de onbesnedenen die op enig moment in hun volwassen leven hun voorhuid vaarwel hebben gezegd.

Ik weet niet of het met wassen of met ziektes te maken heeft, in wezen intereseerd het me ook niet. Niemand heeft hier last van, althans van de miljarden besnedenen op deze planeet loopt er slechts een enkeling rond die er ongelukkig mee is.

Hou je bezig met zaken die echt belangrijk zijn zoals vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Daar wordt werkelijk onder geleden, en nog wel door het aantrekkelijke deel van de mensheid. Waarom hou je je bezig met iets wat van geen enkele konsekwentie is?

op 24 07 2008 at 09:03 schreef anna:

"Mijn calculated guess is dat juffrouw Anna je ’n beetje zielig vindt. Dat ze je reactionaire fatsoensrakkerij niet helemaal serieus neemt. Dat ze je dus gewoon niet voor vol aanziet."

Mag ik misschien zelf uitmaken wat ik vind Heteb? Alsjeblieft dankjewel?

op 24 07 2008 at 11:58 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ heteb
als ik je mening wil horen dan rammel ik wel met de deksel van de vuilnisbak.
dus kssst..snel terug in je kist en blijf uit de buurt van knoflook strengen,bloedzuiger.

ze moet toch iets te muilen blijven houden(ernst).
zij weet omdanks haar onovertroffen intelligentie
niet dat dat velletje niets afdoet aan de afmeting
van het stukje gereedschap.
dus ernst er gaat niets af alleen dat dunne kraagje,dus het word niet ingekort,alleen de scheprand is altijd zichtbaar.
mevr. van het humanistisch verbond.
dat ik zei dat iemand die besneden is 25%minder kans loopt op hiv. was omdat we bezig waren elkaar bij te brengen wat het verschil is tussen smegma en geen kraaagje,snappie?
dus plusjes en de minnetjes.
om geen hiv. op te lopen is jouw wijs advies geen sex te hebben.
wat te denken van een condoom??
je overtuiging komt weer boven water besef je dat wel?
hier citaat: weet iemand een leuke grap te verzinnen over de heden genomen beslissing dat moslims zelf hun rente mogen aftrekken?
en jij zou voor ook deze mensen door het vuur gaan,toch?
ik begrijp echt wel en laila ook,waarom jij er als eerste bij gehaald word.
justitie heeft iemand nodig die meegaand is "easy going",en niet een knoops of een moscovitch,doedens,plasman,boone.
vat je ‘m.
i rest my case.

op 24 07 2008 at 12:57 schreef heteb:

@de eenvoudige allochtoon die Anna bedankt voor haar ‘moedige reactie‘:

Prijs je niet te gelukkig, eenvoudige allochtoon. Mijn calculated guess is dat juffrouw Anna je ’n beetje zielig vindt. Dat ze je reactionaire fatsoensrakkerij niet helemaal serieus neemt. Dat ze je dus gewoon niet voor vol aanziet.

op 24 07 2008 at 12:59 schreef heteb:

En daar heeft ze natuurlijk wel weer een punt.

op 24 07 2008 at 15:55 schreef BigPete:

"Vreemd ook, een hond met gecoupeerde oren mag je niet hebben in Nederland, want dat is zielig voor de hond. Een kind met gecoupeerde geslachtsdelen, daartegen is geen enkel bezwaar. Ik vind dit erg vreemd, en jij?

Maakt religie hier wellicht alles recht wat krom is?"

Hear hear!
Besnijden is een volkomen onnodige verminking zonder enige medische noodzaak. Toch is dit in ons land geen enkel probleem. Niet uit te leggen inderdaad. Het is trouwens hartstikke krom, als de mens door de schepper (god/allah/jaweh/whatever)perfect geschapen is waarom moet er dan meteen een stukje af? Dat hebben ze me nog nooit kunnen uitleggen.

Ritueel slachten is nog zo’n absurde kronkel. Er is wettelijk voorgeschreven hoe dieren zo snel en pijnloos mogelijk moet worden geslacht, maar voor lieden die zich beroepen op oude sprookjesboeken gelden die regels niet. waanzin.

Beledigen en haatzaaien is nog zo’n mooie, mag niet behalve uit naam van een niet bestaande entiteit….

op 24 07 2008 at 16:52 schreef een eenvoudige allochtoon:

@big pete.

toen je nog hondjes mocht couperen heb ik je nooit gehoord.
t’is maar zo sinds een aantal jaren,dus toen het nog mocht van de wet toen verminkten heel veel nederlanders hun hondjes omdat het gewoon mooier stond,koppie kreeg er karakter van.
maar als de mens volledig perfect geschapen is,dan hoef jij je dagelijks niet te wassen of te scheren neem ik aan.
en ja in de thora en de koran staat dat abraham een verbond met de schepper aanging,en het bewijs daarvan is dat alle mannelijke leden van zijn nageslacht,zich moesten laten besnijden als teken van een verbond met god.
big pete heb je wel eens gehoord van schaamlipcorrectie en borsten die niet zouden mistaan als reddingsboei,tattoos,scarfying.

ritueel slachten,probleem?
kistkalveren,kippen in traliehokjes,mestvarkens,gewoon de bioindustrie.
zei je wat?

beledigen en haatzaaien.
zijn we het toch over een ding eens.wilders toch??

op 24 07 2008 at 17:10 schreef BigPete:

@ simpele allahtoon

Waarom zijn allahtonen toch van die meesters in dingen omdraaien? Ik heb besnijden altijd absurd gevonden, met honden heeft dat niets te maken. Jouw "vergelijking" met cosmetische chirurgie, tattoos etc slaat als en tang op een varken. Die dingen gebeuren op een leeftijd dat de "patient" een keuze heeft. Bij besnijdenis als baby/kind heb je die keuze niet.

Er is genoeg mis met de bio industrie, maar daar worden geen uitzonderingen toegelaten op basis van geloof. Bij slachten wel.

Wilders zaait geen haat, dat doen de nepprofeet/massamoordenaar mohammed en zijn hersenloze volgers wel. Met toestemming van Justitie, want het staat immers in de koran en dus is het vrijheid van godsdienst.

op 25 07 2008 at 01:18 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ big pete.
waar was je dan met je protest tot aantal jaren geleden,toen het nog niet verboden was om honden hun staarten gewoon af te snijden of hun oren kleiner te snijden,couperen klinkt zo sjiek en pijnloos.
puur voor de smaak van de mens.
en trouwens je bent nog niet te laat je kan wat aan die legbatterijen gaan doen.
met dagelijks miljoenen kippen die opelkaar gepakt zitten,en volgens de wet recht hebben op 12 vierkante centimeter per kip,en natuurlijk puur voor de welzijn van de kip snijden we ook nog eens een stuk van de bovensnavel af,en echt niet alleen de eidertand.
en als na een half jaartje de productieve periode voorbije is.
krijgt het kippetje een ritje kabelbaan ondersteboven wel te verstaan,naar een doodloopende weg.
als het arme kippetje onderweg is naar de plaats des oordeels,wordt eerst zijn kopje door een bak met heet water gedrukt,alvorens ze het met een cirkelzaak onthoofden.
zo heb je ook fokzeugen,kist kalveren in een kistje voor mooie roze vlees en bloedarmoede.
het is je plicht om daar eerst wat te doen.
zij hebben nog minder stem dan de slachtoffers waar jij je druk om maakt in verwegistan.
biggetjes zonder staarten,natuurlijk voor hun welzijn.
zou het kunnen zijn dat als je zoveel mogelijk miljoenen dieren op zo’n klein stukje nederland opelkaar pakt,puur uit winstbejag(goed voor de economie)dat om je grote voorsprong te behouden op je concurrenten.
je bewust een afweging maakt om al die vele dieren te misvormen om zo snel en makkelijk mogelijk winst te maken.
dus niet religie,maar puur winstbejag.
is dat niet hardvochtig en wreed.
dus ik zou je kunnen vragen om eerst je eigen tuintje op te ruimen.
en misschien denk je dat ik een grapje maak,maar op dit moment worden miljoenen bedreigd in hun voortbestaan,in de hoorn van africa,zelfs midden africa.
mensen in afghanistan,irak,gaza.
ga je regeering onder druk zetten om daar wat aan te doen.
ik als "slachtoffer van besnijdenis" vindt mijn werktuig uistekend gereedschap.
geloof me twee gaatjes in de oren van een klein meisje doen meer pijn,voor oorbelletjes.
zaait en gij zult oogsten.

op 25 07 2008 at 01:22 schreef een eenvoudig allochtoon:

miljoenen "mensen"in hun levens onderhoud bedreigd.

op 25 07 2008 at 01:31 schreef heteb:

Lieve God, waarom heeft U eenvoudige_snotneus geen afmattend vakantiebaantje bezorgd?

op 25 07 2008 at 02:29 schreef een eenvoudig allochtoon:

ben net duracell.
je zou niet weten wat je overkomt.

op 25 07 2008 at 15:02 schreef daniel:

Eenvoudige, je maakt het moeilijker dan nodig.

Besnijdenis is onze traditie. Je kunt niet van Moslims en Joden verwachten dat we deze traditie opgeven. Het is het teken van het verbond, geven we dit op dan is het symbolisch voor het verbreken daarvan. Dat kan natuurlijk niet.

Zeker ik als Jood zou ik absoluut niet willen dat Moslims deze traditie opgeven, daar het hier om het verbond gaat wat God met Abraham heeft gesloten. Jeweetwel, die afspraak waarin de Ultieme Grappenmaker het land Israel belooft aan de joden.

; )

op 25 07 2008 at 18:18 schreef een eenvoudidig allochtoon:

@daniel.

je bent weer aan het grapppen.
bij sommigen moet je alles zeer langdradig uit een zetten.
omdat die figuren niet willen begrijpen dat hoe hard ze ook het blijven herhalen,"het eisen van goed gedrag van moslims",door de zo brave gastheren en dames.
ik wil hooguit een beetje rekening houden met de onderbuik gevoelens van die "waarden".
maar ik laat niet voor mij dicteren hoe een goede gastarbeider zich moet gedragen.

tot slot ging het over jouw ultieme grappenmaker,die het nageslacht van ismael en niet van izaak beloofd heeft dat zij palestina zouden erven.
omdat ondanks de zegeningen die ze ontvingen,ze zeer ongelovig bleven.(izaak)
in een andere pasage staat dat in 2012 arnhem bij algerije zou moeten horen.
graag je reactie hierop.

op 25 07 2008 at 19:31 schreef daniel:

Ik snap wel dat je dat ‘eisen van goedgedrag’ vervelend vindt, maar dat is nu eenmaal het lot van een minderheid. Voor Moslims is dat misschien niet zo makkelijk te begrijpen omdat het geen minderheidsreligie is. Altans niet een religie die weet hoe het is om een minderheid te zijn, vanwege de lange geschiedenis van veroveringsoorlogen en onderwerpingen. Vandaar dat gedoe over niet wilt laten dicteren hoe een goede gastarbeider zich moet gedragen.

Ik denk daar toch ietsje anders over. Wij zijn hier te gast, en als je een te grote bek tegen je gastheer open trekt dan kan dat wel eens nare gevolgen hebben. Mensen zouden bijvoorbeeld een hekel aan je kunnen krijgen. Je kunt je hier niet als meerderheid gedragen. Dat is overigens ook een kwestie van fatsoen.

Hoewel God en z’n beloftes me niet zo heel erg veel doen is de arrogante houding van Moslims in deze wel fascinerend. Het is weer gedrag van iemand die niet weet hoe het is om een minderheid te zijn, een veroveraar dus en zich zonder schaamte de geschiedenis en gebruiken van een ander durft toe te eigenen, met de nodige aanpassingen in het eigen voordeel natuurlijk. Dat was overigens mogelijk omdat Joden verdreven waren uit hun land, overal een minderheid vormden en daarom machteloos waren.

Het is een beetje lastig om te geloven dat een man ergens in Saoedi Arabë in de 7e eeuw beter op de hoogte was van de ware toedracht van een gebeurtenis dan de mensen die het verhaal 2000 jaar eerder hebben opgeschreven. Dat is een vorm van geschiedkundige, theologische en culturele diefstal.

Ik weet dat het verhaal verzonnen is, maar de Grieken zouden het ook niet leuk vinden als de Turken opeens gaan beweren dat de Griekse Filosofie een Turkse uitvinding is. Bovendien zou iedereen de Turken uitlachen omdat ze pas sinds 700 jaar in die buurt wonen.

Dat is allemaal al erg genoeg maar daar komt dan nog het argument bij dat de Joden niet gelovig genoeg waren ondanks alle zegeningen die ze ontvingen. Zie je de grap, jij loopt je te beklagen dat je beoordeeld wordt op je gedrag terwijl de Islam precies hetzelfde doet met Joden.

De Torah is een uniek boek omdat het uiterst kritisch is over Joden, weinig volken hebben heilige boeken waar kritiek over henzelf in staat. Kijk maar eens na of de Koran kritisch is over Mohammed of Moslims. Het is daarom het toppunt van arrogantie om als buitenstaander die kritiek te gebruiken om Joden hun erfgoed te ontnemen.

op 25 07 2008 at 23:16 schreef een eenvoudig allochtoon:

@daniel de reactie hierboven,was met een knipoog bedoeld.
maar ik begrijp dat je stelt, dat als je een meerderheid bent, je meer mag eisen van de minderheid.
ik was in de veronderstelling dat de wetten voor ieder hetzelfde zijn.
het maakt niet uit wie ik ben, maar de nederlandse wet geldt voor iedereen, wat voor godsdienst overtuiging of zogenaamde foute gedachten dan ook, iemand dan ook mocht hebben, ga je in de fout dan val je direct onder het srafrecht.(lijkt me niks mis mee)
en volgens het laatste beeldje van haar is ze nog steeds blind.
Degene die het nog niet voeldoende bevalt, kan pogen de wet aan te passen.
maar niemand moet in mijn nek komen hijgen.

daniel even serieus wat zegt de volgens jou "kritische" torah, over de huidige staat van israel?

op 25 07 2008 at 23:33 schreef een eenvoudig allochtoon:

-iemand mocht hebben.
voldoende.
lewinski heeft een nieuwe baan.

op 26 07 2008 at 09:29 schreef anna:

Daniel, wat heeft dat er nou allemaal mee te maken? Opeens gaat het over Joden en de thora en hun erfgoed en dat de Joden het allemaal beter wisten. En nee ik ben geen antisemiet. Maar dit slaat nergens op.

op 26 07 2008 at 10:45 schreef Eva:

Laila "denkt zelf dat sexueel misbruik uit frustratie voor(t)komt; omdat ze het zelf hebben ondervonden als kind; uit machtsmisbruik, maar ook uit angst voor ontwikkelsde vrouwen vandaag de dag".
Goh, Laila je lijkt de papagaai van Alice Miller ("Het drama van het begaafde kind") wel, of spreek je uit eigen ervaring?

op 26 07 2008 at 14:31 schreef een eenvoudig allochtoon:

Daniel, sorry hoor.
Je wilt toch wel dat ik je serieus blijf nemen.

Als er ooit een veroveringsleger geslaagd was, dan was het eerste wat ze deden, alle beschaving die voor hen al bestond en nog stond, gelijk vernietigen.
Er werden nieuwe grootse projecten gebouwd op de ruïnes en fundamenten van de oude beschaving, als teken van de overwinnaar (superieure beschaving).
Zoals een feniks die uit zijn as verrijst.
Zoals in Israël is gebeurd na 1940.
En dat stuk heb jij niet goed begrepen.
Je zult ongetwijfeld gaan opwerpen, dat zij de Israëliërs worden bedreigd door de hen zo vijandig gezindte omringende landen. Klopt, maar met nuance.
Je zult misschien opwerpen, dat we allemaal weten wat antisemitisme allemaal teweeg heeft gebracht, gezien de slachtoffers van de tweede oorlog. Klopt ook.
Maar voor 1948 heette het land nog Palestina, woonden er ongeveer 6 miljoen palestijnen en zo’n kleine 100.000 “joden”.
Wat ik weet is dat palestijnen, of andere moslims niets te maken hadden met de tweede wereldoorlog.
Zo werden de meesten ook bezet door Europese koloniale machten, ze hadden het ook niet makkelijk.
Maar jij kunt mij vast wel vertellen hoe het bezit van de palestijnen op” democratische” wijze terecht is gekomen bij de Israëliërs.
Waarom ben je antisemiet als je daar kritische geluiden over laat horen?
Is volgens jou de staat Israël boven alle kritiek verheven?
Waarom word het niet gewaardeerd door de Israëliërs, dat journalisten of mensenrechten organisaties de bezette gebieden intrekken om met hun “objectieve” ogen de noodtoestand te zien waarin ze (de palestijnen) moeten leven.
Het zou er te gevaarlijk zijn voor de westerlingen, wegens ontvoeringen etc.
Het enige dat daar werkelijk gevaar loopt, is de Palestijn.
Kijk als er niemand, dus geen oude beschaving was geweest, had ik alle begrip voor je overtuiging.
Misschien kun je me bijlichten.

op 26 07 2008 at 22:09 schreef Peter Kraus:

@Laila schreef:

"Kan iemand mij uitleggen waarom je bij de immigratie dienst en gemeente ondanks het opgeven van je nationaliteit toch nog te boek blijft staan als persoon van een bepaalde origine? Beetje vreemde gang van zaken …"

Dat de immigratiedienst vastlegt uit welk land vreemdelingen afkomstig zijn en dat gegeven na verloop van tijd niet vernietigd, kan ik me wel voorstellen. Dat men het bij de bevolkingsadministratie ook doet, is nogal vreemd. Ik meen dat vroeger van Nederlanders en ingezetenen in de bevolkingsadministratie werd vermeld welke godsdienst men beleed. Dat was handig bij het toekennen van subsidies voor de bouw van kerken en scholen. De ledenadministratie van de hervormde kerk werd ook via de bevolkingsregisters bijgehouden, en de Duitsers konden in de periode 1940-45 precies zien wie er als jood stond geregistreerd. Om verschillende redenen wilde men dit niet meer. Dat men er desondanks weer aan begint, zal wel te maken hebben met de extra subsidies die gemeenten kunnen krijgen wanneer ze grote aantallen ‘allochtonen’ kunnen aantonen.

Persoonlijk vind ik bevolkingsadministraties overbodig. Hier in de U.S. hebben we geen bevolkingsadministratie, en dat gaat prima. Er is wel een vreemdelingenadministratie. Dat lijkt me ook wel terecht, omdat de rechtspositie van vreemdelingen anders is dan die van staatsburgers.

Het begrip ‘allochtoon’ is echter iets dat niet past in een democratische rechtststaat. Onderscheid tussen vreemdelingen en de rest is zinvol, maar het is onzinnig om herkomst en etniciteit van onderdanen in de bevolkingsadministratie vast te gaan leggen. Dat kan alleen maar als bedoeling hebben het maken van onderscheid tussen burgers op grond van etniciteit. Een kleurenblinde overheid doet zoiets niet. Dat het in Nederland desondanks toch gebeurt heeft vast te maken met allerlei ambtenaren die statistieken moeten opstellen of subsidies verstrekken aan etnische groepen. Daar is men in het vanouds verzuilde Nederland aan gewend. De Nederlandse samenleving is ook niet een van de minst racistische. Men heeft helaas nog een lange weg te gaan.

op 27 07 2008 at 09:51 schreef daniel:

maar ik begrijp dat je stelt, dat als je een meerderheid bent, je meer mag eisen van de minderheid

Zo begrijpen ze het in Iran en Soedi-Arabië.

Je kunt als geimporteerde minderheid niet onbeperkt eisen stellen. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is het gewoon niet netjes, ten tweede zet je daarmee een proces op gang wat ons terugbrengt naar een periode waarvan we in 1945 dachten dat die definitief achter ons lag.

Ik zie het ook terug in het Midden Oosten conflict waar het onafhankelijke gedrag van een minderheid als de Joden genocidale haat opwekt bij de Islamitische meerderheid in dat gebied. Ik hoop dat je begrijpt dat ik Moslims nergens anders van beschuldig dan menselijk gedrag.

Europeanen zijn ook mensen, pas dus op.

ik was in de veronderstelling dat de wetten voor ieder hetzelfde zijn.

Gelijkheid voor de wet is precies dat. Het betekend dus niet dat je een voorkeursbehandeling kunt opeisen. Een religie die in haar heilig boek heeft staan dat Joden apen en varkens zijn is in deze samenleving een godsdienst met wiens profeet en God je de spot moet kunnen drijven.

Doen we dat niet, dan genieten vanaf haatdragende teksten de bescherming van de wet. In wat voor samenleving komen we dan terecht?

Pas als we kunnen lachen over de Islam, de Koran, de Profeet en Allah is er sprake van een gelijke behandeling. Dan kunnen wij over jullie lachen, lachen jullie over ons en gaan we naar afloop een kopje koffie drinken.

ga je in de fout dan val je direct onder het srafrecht

Nee, dat is niet zo. Het OM onderzoekt niet of fout is om een heilig boek te hebben waarin kwetsende zaken staan, het onderzoekt of het fout is om daar op te wijzen.

wat zegt de volgens jou "kritische" torah, over de huidige staat van israel?

Niets denk ik, het boek is 3000 jaar oud.

Anna

Omdat ik iemand anders ben dan jij is het vrij logisch dat ik in een discussie over hetzelfde onderwerp andere argumenten en gedachtes heb.

en dat de Joden het allemaal beter wisten

In mijn voorbeeld gaat het om joodse geschiedenis maar dat is mijn referentie kader. Net zogoed zou je het over Andalusie kunnen hebben of Constantinopel. Of over de Romeinen en hoe ons is geleerd dat ze het toppunt van beschaving waren terwijl ze eigenlijk alleen maar beschavingen hebben verwoest. Netzoals met de veroveringen van de Islam is ons geleerd daar blij mee te zijn.

Maar nu dat ik de geschiedenis ken zou ik niet weten waarom.

Je wilt toch wel dat ik je serieus blijf nemen

Ben je gek, het is al erg genoeg dat ik mezelf serieus neem.

op 27 07 2008 at 11:15 schreef een eenvoudig allochtoon:

Daniel zijn bittere koekje.

Jij zegt;“Zo begrijpen ze het in Iran en Saoedi-Arabië.

Ik had het over;
“ Het maakt niet uit wie ik ben, maar de Nederlandse wet geldt voor iedereen, wat voor godsdienst overtuiging of zogenaamde foute gedachten dan ook, iemand mocht hebben, ga je in de fout dan val je direct onder het strafrecht.(lijkt me niks mis mee)
en volgens het laatste beeldje van haar is ze nog steeds blind.
Degene die het nog niet voldoende bevalt, kan trachten de wet aan te passen”

Citaat van jou ;
Je kunt als geïmporteerde minderheid niet onbeperkt eisen stellen. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is het gewoon niet netjes, ten tweede zet je daarmee een proces op gang wat ons terugbrengt naar een periode waarvan we in 1945 dachten dat die definitief achter ons lag.”

“Geïmporteerd” klinkt niet echt als een compliment.

En zoals ik al eerder schreef”.
“Je zult ongetwijfeld gaan opwerpen, dat zij de Israëliërs worden bedreigd door de hen zo vijandig gezindte omringende landen. Klopt, maar met nuance”.
En wat doe jij?????

Citaat van mij ;
“ Je zult misschien opwerpen, dat we allemaal weten wat antisemitisme allemaal teweeg heeft gebracht, gezien de slachtoffers van de tweede oorlog. Klopt ook.
Maar voor 1948 heette het land nog Palestina, woonden er ongeveer 6 miljoen palestijnen en zo’n kleine 100.000 “joden”.
Wat ik weet is dat palestijnen, of andere moslims niets te maken hadden met de tweede wereldoorlog.
Zo werden de meesten ook bezet door Europese koloniale machten, ze hadden het ook niet makkelijk”.

Dus omdat de torah 3000 jaar uit is, kan er niks over de huidige staat Israël in staan, waarom neem je dan aanstoot aan een boek van 1400 jaar oud?

Hoe noemt de torah, niet gelovigen?

Citaat van jou;
“Ik zie het ook terug in het Midden Oosten conflict waar het– onafhankelijke gedrag– van een minderheid als de Joden genocidale haat opwekt bij de Islamitische meerderheid in dat gebied. Ik hoop dat je begrijpt dat ik Moslims nergens anders van beschuldig dan menselijk gedrag”
“Het onafhankelijke gedrag van een minderheid als de joden genocidale haat opwekt”.
Zo maar uit de blues.
Of komt het doordat ze flink met de botte bijl om zich heen hakken, omdat ze het hen beloofde land van Jahweh kostte wat kost moeten”verdedigen, tegen elke menselijke prijs(voornamelijk die van de palestijnen).

Je mag echt van mij lachen om de islamitische godsdienst, maar…….
Kun je deze vragen even beantwoorden, als het je niet lukt, kun je altijd advies vragen aan Ronnie naftaniel.

1-Maar jij kunt mij vast wel vertellen hoe het bezit van de palestijnen op” democratische” wijze terecht is gekomen bij de Israëliërs
.
2-Waarom ben je antisemiet als je daar kritische geluiden over laat horen?

3-Is volgens jou de staat Israël boven alle kritiek verheven?

4-Waarom word het niet gewaardeerd door de Israëliërs, dat journalisten of mensenrechten organisaties de bezette gebieden intrekken om met hun “objectieve” ogen de noodtoestand te zien waarin ze (de palestijnen) moeten leven.
Het zou er te gevaarlijk zijn voor de westerlingen, wegens ontvoeringen etc.
Het enige dat daar werkelijk gevaar loopt, is de Palestijn.

“Zoals een feniks die uit zijn as verrijst.
Zoals in Israël is gebeurd na 1940.
En dat stuk heb jij niet goed begrepen”.
zodoende beschuldig ik de Israëlische bezetter, van onmenselijk gedrag.
Misschien kun je me dat ook nog verduidelijken.

op 27 07 2008 at 11:15 schreef Dammo van Amsterdam:

Het stuk heet nog steeds "Dubbele paspoorten".
Ik vind dat de mogelijkheid om meerdere paspoorten te hebben direct moet worden afgeschaft.
Volgens mij is de eenvoudige allochtoon dat met mij eens.

op 27 07 2008 at 11:24 schreef een eenvoudig allochtoon:

@dammo

als dat is wat je wenst,stem dan op trots op nederland,of op wilders.
en verander de wet,of praat met hirsch ballin.
en zeg dan,"dit is een onhoudbare situatie".
mijn zegen heb je.

op 27 07 2008 at 14:01 schreef daniel:

Ik had het over

Als we het hebben over de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen is het onzin om de dicussie te beperken tot Nederland alleen.

Wel ben ik het met je eens dat als er een beslissing wordt genomen mbt paspoorten zo’n wet voor iedereen moet gelden. Het zou bijvoorbeeld een slechte zaak zijn als alleen Marokkanen min of meer gedwongen worden om een tweede nationaliteit op te geven. Toch was dat het voorstel.

Je krijgt gelazer als je wetten speciaal voor een bepaalde bevolkingsgroep gaat uitvaardigen, en dat is ook volledig terecht. Bovendien heeft dit verhaal meer kanten.

Mijn ex komt uit Roemenië, heeft naast de Nederlandse ook de Roemeense nationaliteit maar is Hongaars. Omdat Hongaren in Roemenië nogal onderdrukt worden wil ze niets met Roemenië te maken hebben.

Ondanks onze bezwaren werd ons kind, geboren in Amsterdam uit ouders die beiden de Nederlandse nationaliteit dragen (plus nog wat andere), door de gemeente Amsterdam bij de Roemeense authoriteiten aangemeldt en heeft nu dus -geheel tegen de wens van de ouders- een dubbele nationaliteit.

Als ze daar eens mee ophielden is het probleem van de wereld.

ga je in de fout dan val je direct onder het strafrecht

Er bestaat buiten de Islam (of godsdienst als je het algemeen wilt nemen) ook moraliteit. Niet alles wat niet verboden is moet je ook doen. De wet is geen morele leidraad, als je de wet volgt ben je niet automatisch een goed mens. Dat is voor de religieuze zowel als de seculaire wet het geval.

Zo is het inderdaad niet verboden dat bepaalde groepen binnen de Islamitische minderheid van Nederland eisen dat het zich aan moet passen aan de Islam. Wel is het immoreel en uiterst onverstandig. Het roept wat op waarvan ik liever niet heb dat je het oproept.

“Geïmporteerd” klinkt niet echt als een compliment.

Tja, als ik tegen alles te keer zou gaan wat ik niet als een compliment ervaar dan zijn we nog een poosje bezig. Maar vraag je je nooit af waarom je hier bent en bijvoorbeeld niet in een of andere dorpje in Noord Afrika, of ander ver oord? Ooit is besloten om mensen uit die regio hiernaartoe te halen, en vervolgens is dat veranderd in een beleid van ongeremde immigratie.

Wat raar om je dan als slachtoffer te gedragen als je op die manier in een van de meest welvarende landen ter wereld terecht bent gekomen. We mogen toch wel met enig geluk vaststellen dat we juist in dit land leven, en niet ergens anders?

Je zult ongetwijfeld gaan opwerpen

Toch heb ik het niet gedaan en dat irriteerd je blijkbaar zo verschrikkeliljk dat je het nog een keer probeert. Maar het hoeft niet, het is een gegeven. Uit Iran kunnen we regematig genocidale kreetjes van geluk horen wanneer er weer gewerkt wordt aan de atoombom.

Dus omdat de torah 3000 jaar uit is, kan er niks over de huidige staat Israël in staan

Da’s een kwestie van chronologie, daar kan ik ook niet zo veel aan doen. Wel jammer, want kon ik dat wel dan hoefde ik geen kranten meer te kopen. Dan las ik het nieuws van morgen in de krant van gisteren.

waarom neem je dan aanstoot aan een boek van 1400 jaar oud?

Ik neem er aanstoot aan omdat wat de Koran over Joden zegt door grote groepen Moslims heden ten dage als waarheid geaccepteerd wordt. Daar hebben Joden overal ter wereld last van. Het is de basis voor het Islamitisch antisemitisme.

Peter heeft gelijk wanneer hij stelt dat het maar een kleine minderheid is die de daad bij het woord voegt. Er blijft echter nog een hele grote groep over die met antisemitische stereotypen opgroeit, en dat is niet bepaald de basis voor goede verhoudingen om het voorzichtig te zeggen.

Hoe noemt de torah, niet gelovigen?

De Torah is geschreven in een periode dat iedereen wel ergens in geloofde, dus voor zover ik weet komt het woord ongelovige daar niet in voor.

De niet-joodse godsdiensten worden afgoderij genoemd (Avoda Zara, wat iets betekend als Vreemd Werk) en het wordt de Joden op straffe des doods ontraden om zich tot die geloven te bekeren. Maar de Torah en de Talmoed gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat Joden een minderheid zijn en dat zullen blijven. Nergens wordt de suggestie gewekt dat eens de hele wereld Joods zal zijn of men zich tot het Jodendom zal bekeren. Wel dat de Messias komt, de Joden terugkeren naar Israel en er vrede zal zijn.

De vreemde godsdiensten zijn voor Joden taboe, maar varkensvleesetende kaaskoppen moeten vooral varkensvleesetende kaaskoppen blijven.

Of komt het doordat ze flink met de botte bijl om zich heen hakken

Dat vind ik dus het fascinerende, hoe komt het toch dat Israel apart van de rest van de wereld wordt beoordeeld. Dus als we het over de bezetting van de Westbank hebben, dan wil ik dat kunnen vergelijken met de bezetting van Cyprus door Turkije, Tsjetsjenië door Rusland of Tibet door China. Voor de botte bijl zou ik toch echt eerst kijken naar Hezbollah in Libanon, of de Janjaweed in Sudan. Vergeleken daarmee is het optreden van Israel uiterst verlicht te noemen.

Wat neem ik aan de reden is om zulke vergelijkingen uit de weg te gaan.

1-Maar jij kunt mij vast wel vertellen hoe het bezit van de palestijnen op” democratische” wijze terecht is gekomen bij de Israëliërs

Waarschijnlijk op een iets andere manier dan waarop het bezit van de Israelieten in handen terecht is gekomen van de Palestijnen. Of ik moet aannemen dat de Romeinen met instemming van de Verenigde Naties de Joden hebben verdreven, en dat de Veiligheidsraad toen besloten heeft het land te geven aan de Palestijnen.

2-Waarom ben je antisemiet als je daar kritische geluiden over laat horen?

Geen idee, ik heb je geen antisemiet genoemd en jij hebt er nog nauwlijks kritische geluiden over laten horen.

3-Is volgens jou de staat Israël boven alle kritiek verheven?

Het is een beetje raar om vast te stellen dat een land waar de VN 2/3 van haar tijd aan besteed en wat konstant de aandacht heeft van alle de wereldmedia boven alle kritiek zou zijn verheven. Als iedereen die kritiek heeft op Israel antisemiet zou zijn dan zit het land vol antisemieten want niemand heeft zoveel kritiek op Israel als de Israelische media.

Waarom word het niet gewaardeerd

Omdat anderen, die vaak in direct levensgevaar verkeren, vergeten worden ten bate van een stukje over een onderwerp wat al oneindig vaak besproken wordt. Omdat discussie die gevoerd worden niet aan bod komen omdat er altijd wel een Harry de Winter te vinden is die komt zeuren ‘en Israel dan’.

Kijk eens naar de reactie van Anna. ‘Al weer Israel, moet dat nou?’ Beschuldigt zij ook maar iemand van antisemitisme? Zegt ze nu dat Israel boven alle kritiek verheven is?

op 27 07 2008 at 14:02 schreef daniel:

cursief en vet?

op 27 07 2008 at 16:39 schreef een eenvoudig allochtoon:

Daniël

Anna beschuldigt jou van iets anders dacht ik.
Dat de joodse geschiedenis de enige ware lijkt en terwijl niemand daar nog naar gevraagd had.
We hadden de over ‘besnijding’ van.

De landen die jij er bij haalt zijn nou niet, het grote voorbeeld van hoe er met mensenrechten moet worden om gesprongen.Turkije, Rusland of China.

Israël noemt zich nog steeds, het enige democratische land van het midden oosten.
Moet ze wel, ten dele gelijk geven(voor de Israëli), maar hoe zit het met de democratische rechten van de palestijnen.
Een beetje vreemd is de noodtoestand waarin de palestijnen collectief worden gestraft.

Je hebt wel gereageerd met de voorspelbare bewering, Israël heeft het recht om te doen wat het moet, en ik mag daar ook niet aan twijfelen.
Want ik snap het toch niet.

Wat ik je probeer uit te leggen is dit;

1-er al palestijnen woonden.
2- het heette Palestina.
3- de palestijnen waren geen partij in de tweede wereldoorlog, of hadden op enigerwijze de hand in concentratie kampen.

Op grond waarvan ontken je hen dan een menswaardig leven.
Ik begrijp heel goed dat de joodse vluchtelingen moesten vluchten uit de Oostblok landen, voor het antisemitisme.
Zelfs naar Israël toe, maar niet ten koste van een ander lang onderdrukt volk.
Daarmee ontzeg je hen het recht op een menswaardig bestaan(de palestijnen).
Ja, ze haten de Israëli, klopt.
Maar niet omdat ze het boekje "mijn kamp" hebben gelezen of volgens sommige de "koran".
Ze merken dagelijks de gevolgen van de bezetting, je hoeft mij niet te geloven.
Vraag een willekeurige Palestijn in Nederland ernaar.

Ben je ziende blind of…?
De VN. heeft in een aantal decennia meer dan 200 resoluties tegen Israël uitgevaardigd, waaraan ze tot heden, geen gevolg aan wensen te geven.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. (slaat op VN.)
Andere landen zijn voor aanzienlijk minder resoluties al aangevallen.

Dat klopt, volgens heel veel omringende landen van Palestina, wordt door de VN. met twee maten gemeten.
Ik zeg ook niet dat jij mij antisemiet hebt genoemd, maar dat is vaak het passende antwoord om een discussie in de kiem te smoren als het om kritiek gaat over Israël gaat.

Simpele vraag dan waarom hebben de kolonisten meer recht op Palestina dan de palestijnen toen zij zelfs in het verleden met open armen ontvangen door de palestijnen.
Dus niet van eeuwen geleden of zoiets, gewoon nu in 2008.
Ergens vermoed ik dat je de situatie zoals het nu is, zo wel goed vindt.
Kan een Palestijn legaal verzet plegen, of is alles een terroristische daad?

Ik zag de botte bijl van israel,na gevangenneming van twee soldaten dus geen burgers door hezbollah.
waarna het hele land in puin werd geschoten en duizenden libaneese burgers zijn gedood door israelische precisiewapens.
en israel heeft sinds het staatje bestaat al talloze omringende landen gebombardeert,algerije libie,syrie,iran en allemaal preventief, omdat er een groter gevaar dreigde volgens de israeli.
zij zijn volgens mij het grootse gevaar voor vrede in de regio.

op 27 07 2008 at 22:12 schreef daniel:

"Anna beschuldigt jou van iets anders dacht ik"

Haar klacht bestaat uit een aantal delen, een daarvan is algemeen zo van moet het wéér over Israel gaan? Er zijn momenten dat ik er precies zo over denk. Jij noemt dat ‘mensen die kritiek op Israel hebben antisemiet noemen’.

Ok.

"Dat de joodse geschiedenis de enige ware lijkt"

Ik zeg niet dat de joodse geschiedenis waar is, net zo min dat de Griekse Filosofie de waarheid bevat. Abraham is een mythe, zoals Aristoteles een mythe is.

Waar ik mij aan stoor is de grenzenloze arrogantie van Mohammed en zijn volgelingen om een godsdienst en een geschiedenis van een volledig ander volk in te lijven, aan te passen in het eigen voordeel en vervolgens schijnheilig te beweren dat de Islam respect heeft voor andere religies.

Als Moslims respect hadden voor het Jodendom zouden ze het niet in hun hoofd halen om zoveel duizend jaar later te beweren dat zij wel de ware toedracht kenden van een verhaal wat Joden elkaar al duizenden jaren vertellen. Laat staan dat ze zouden beweren dat de Joden bestraft moeten worden omdat ze niet braaf genoeg de regeltjes volgen.

Maar met waar of niet waar heeft het allemaal niets te maken. Het gaat hier immers om sprookjes.

"De landen die jij er bij haalt zijn nou niet, het grote voorbeeld van hoe er met mensenrechten moet worden om gesprongen.Turkije, Rusland of China."

Als ze goed genoeg zijn voor de VN Veiligheidsraad of om toe te treden tot de EU, dan zijn ze ook goed genoeg voor Israel om zich mee te vergelijken.

Daar ook Nederland in Afghanistan burgerslachtoffers maakt, blijft er eigenlijk helemaal niemand over op deze planeet waar Israel voorbeeld aan kan nemen. En het minste is toch wel dat de standaarden waar Israel zich aan moet houden standaarden zijn waar de rest van de wereld zich ook aan houdt.

Het tegenovergestelde is het geval, als er een opstand is in Tsetjsenië beschiet het Russische leger de hoofdstad Grozny tot er geen gebouw meer overeind staat. Niet een keer, niet twee keer, maar drie keer, met tienduizenden doden als gevolg. Maar het is Israel wat met de botte bijl te keer gaat, als het te maken heeft met ontvoeringen of terrorisme. Niet de Russen, die zijn zelfs welkom in Teheran.

Raar, Tsjetsjenen zijn ook Moslims.

" Israël noemt zich nog steeds, het enige democratische land van het midden oosten."

Hoe Israel zich noemt is geen argument, laat staan dat het iets te maken heeft met de realiteit waar een land in bestaat.

"hoe zit het met de democratische rechten van de palestijnen."

Geen idee, moet je niet aan mij vragen maar aan iemand die het op wil nemen voor de Palestijnse authoriteit in de Westbank, of Hamas in Gaza. In Israel hebben Palestijnen geen democratische rechten, netzoals Zweden dat in Nederland niet hebben. Daarvoor moeten Zweden in Zweden zijn en de Palestijnen dus bij de Palestijnse Authoriteit of bij Hamas.

"Wat ik je probeer uit te leggen is dit"

Ik ben bekend met de argumenten, er woonden al Palestijnen. Klopt, er woonden ook al Joden.

"het heette Palestina".

Ook Jordanië heette Palestina maar wordt niet door Palestijnen geclaimed. Hoe zit dat?

"de palestijnen waren geen partij in de tweede wereldoorlog "

Da’s niet helemaal waar, de Moefti van Jeruzalem zat in Berlijn bij Hitler op schoot. Recruteerde voor 2 Islamitische Waffen SS divisies en drong bij Eichmann aan om de Joden in Palestina niet te vergeten. Maar verder klopt het wel, de Palestijnen waren geen partij in die oorlog.

Ze bestonden namelijk nog niet.

"Ze merken dagelijks de gevolgen van de bezetting "

Ongetwijfelt, maar toch moet ik op een of andere manier verklaren hoe het komt dat er meer Israeli’s door terrorisme zijn omgekomen in de 15 jaar na het ondertekenen van de vredesverdragen in 1993, dan in de 50 jaar ervoor. Wat is er veranderd, hoe komt het ‘dat de dagelijkse gevolgen van de bezetting’ pas na 1993 toen er gesproken werd over een einde aan de bezetting en een Palestijnse staat, tot oorlog kon leiden.

Waarom zou je jezelf opblazen in een bus als je op het punt staat het doel te bereiken waarvoor je je opblaast? Wat heeft dat voor zin, tenzij dat doel niet het beindigen van de bezetting is maar het vermoorden van zoveel mogelijk Israeli’s. Misschien is dat wel de reden waarom de Palestijnse terreur organisaties uitsluitend Israelische burgerdoelen aanvallen en dat ‘militaire operaties’ noemen.

"Vraag een willekeurige Palestijn in Nederland ernaar."

Zit ie helemaal in Nederland, merkt ie toch nog de dagelijkse gevolgen van de bezetting. Het is toch wat.

De VN. heeft in een aantal decennia meer dan 200 resoluties

Niet alle resoluties van de VN zijn bindend, en dat is maar goed ook want met 57 Islamitische landen is er in de verschillende fora van de VN met gemak een meerderheid te vinden voor iedere willekeurige anti-Israel resolutie. Alle bindende resoluties worden braaf door Israel uitgevoerd, met uitzondering van die resoluties die ook van de Arabieren wat eisen zoals vrede enzo.

" wordt door de VN. met twee maten gemeten."

Dat klopt, China wordt niet veroordeeld wegens de bezetting van Tibet en Rusland niet vanwege de verwoesting van Tsjetsjenië terwijl Israel ruimschoots aan bod komt.

Misschien vinden ze dat in Rusland en China wel prettig.

Zo de rest misschien een andere keer.

op 28 07 2008 at 07:25 schreef daniel:

Mijn excuses aan iedereen, ik had nooit op die vragen van EA in moeten gaan. Althans, niet hier.

Naar mijn mening houden sommige Moslims in Nederland er een veroveraars mentialiteit op na en eisen daarom van Nederland dat het zich aanpast, in plaats van zich aan te passen aan Nederland.

Verder is mijn indruk dat de Islam helemaal geen respect heeft voor andere religies ondanks het feit dat het ’t tegenovergestelde beweert. De Islam zegt dat Joden leugenaars zijn, dat ze hun eigen boeken hebben vervalst en dat Mohammed zoveel duizend jaar later wel de ware toedracht kende van een van de belangrijkste sprookjes uit de Bijbel. Niet Isaac is de erfgenaam van Abraham maar Ishmael. Dat is de Islamitische versie van de vervanginstheorie, opeens is Abraham niet meer de grondlegger van het joodse volk, maar een Moslim.

Dat zou nog allemaal niet zo heel erg zijn ware het niet dat Mohammed verschillende oorlogen gevoerd heeft tegen joodse stammen en 60% van de Koran uit polemieken bestaat tegen de ongelovigen en de Joden die op allerlei manieren bestreden moeten worden.

Op het toneel van de wereldgeschiedenis verschijnt er dus een man die te weinig fantasie heeft om een eigen godsdienst te verzinnen en zich daarom stort op Joodse en ook Christelijke tradities. Vervolgens draait hij het om en zegt dat de Joden en Christenen bedriegers zijn, de teksten hebben vervalst, zich niet aan de regels houden en daarom door God worden gestraft. Maar dat hij wel de ware toedracht kent, 700 en 2000 jaar na dato.

Vervolgens voert ie een aantal oorlogen tegen Joden, waarbij ie de gevangenen stuk voor stuk laat onthoofden.

Er spelen hier een hele hoop zaken, maar in iedergeval geen respect.

op 28 07 2008 at 09:54 schreef Elisabeth:

Daniel,ga nooit in discussie met een moslim over zaken als religie.De bovenstaande reacties bewijzen het.
Ik lees elke dag even op dit forum,maar reageer zeker niet op de schreeuwerige schrijfsels van EA en L.
Er lijken trouwens veel bekende namen af te haken.

op 28 07 2008 at 10:42 schreef anna:

"Mijn excuses aan iedereen, ik had nooit op die vragen van EA in moeten gaan."

Die vragen heeft EA je pas gesteld nadat jij over Israel, de Joden en moslims begon Daniel. Niet eenvoudig allochtoon begon maar jij.

op 28 07 2008 at 12:11 schreef een eenvoudig allochtoon:

@Daniël

Het ging in de discussie over de hooghartigheid van de islam etc., weet je nog?
Toen probeerde ik je duidelijk te maken, dat een ieder, wat zijn afkomst religie ook moge zijn, dat die onder Nederlands recht valt, ook al zou die persoon volgens jouw foute gedachten hebben.
Zodra die persoon in de fout ging, en tegen de lamp liep, kon die persoon zich niet meer beroepen op strafverzachtende omstandig heden betreffende zijn wel of niet religieuze overtuiging.
En dat zij iets eisen wat de autochtoon niet kan gezien zijn enkele nationaliteit.
Wil je soms een Turks of Marokkaans paspoort?
Ik zou zeggen; pas de wet aan.

Sinds wanneer heeft een zweed geen recht op democratisch recht, er zijn hooguit een aantal beperkingen.
Als jou door een zweed een blauw oog wordt geslagen, krijgt hij dan een zwaardere of lichtere straf, omdat hij geen Nederlander is?
Of je krijgt een auto ongeluk met een zweed, maar volgens de internationale regels heb jij geen voorrang verleend.
Krijgt hij dan zijn schade niet vergoed omdat hij een zweed is?

Maar ik denk steeds; waar loop je nou druk om te maken.
Maak je nu al druk wat die mensen denken, als er iets fouts aan de hand is dan worden ze wel preventief opgeruimd.
Is dat nog niet voldoende volgens jou?

Zoals ik al eerder beweerde dat je die situatie zo wel goed vind.
Voor jouw bestaan er geen palestijnen?
In Jordanië zijn ook Palestijnse vluchtelingenkampen, vol met verdreven Palestijnse vluchtelingen, ook maar enkelen honderd duizenden, niets om je druk over te maken.
Voor de goede orde, Palestine en trans Jordanië waren koloniën van het Britse rijk.
Dus er waren alleen een paar miljoen palestijnen, en ongeveer honderd duizend joden.
Voor dat de staat Israël werd uitgeroepen.

Zoal ik eerder vermoede; jouw visie kan alleen stand houden, als er geen Palestijn bestaat.

Ik heb je gewoon een paar simpele vragen gesteld.
Ergens geef je wel toe, dat er misstanden zijn.
Maar dan steek je iets af over Iran, bijna vrede onder handbereik, bloeddorstige Palestijn blaast een bus op.
China doet het erger, Rusland ook.
Al die moslims hebben je geschiedenis gestolen, en leren dat weer aan de volgende generaties.
Ineens zie je het licht;”tsjetsjenen zijn ook moslims?
Ja, dat klopt, zij vochten met de moedjahadien(afganhistan) tegen de russen, aangevoerd door o.a. niemand minder dan Osama bin laden, met steun van het westen.
Als volgens jou die landen Rusland en China, niet veroordeeld worden door de VN. en genoeg worden bevonden om toe te treden tot diezelfde VN. dan zijn die landen goed genoeg om Israël mee te vergelijken.(citeer jou nu).
Oké, dan zijn we er uit, die landen werden altijd aangeduid als stalinistische of communistische bolwerken, of totalitaire regimes.
Maar zij beweren wel dat ze een democratie zijn.
Maar niemand mag in de keuken komen kijken, en al helemaal niet in de reuzen kast.
Don’t try to fool people, Daniel.
@elisabeth
Zij die zwijgen, of iets anders vertellen,zijn medeschuldig.

op 28 07 2008 at 12:22 schreef Elisabeth:

@Anna,als je alle postings van EA zorgvuldig had gelezen had je kunnen zien wat een gladde provocateur hij is.
Helaas is Daniël in die val getrapt (hoewel begrijpelijk).EA heeft met zijn eindeloze gezwets en gladde praatjes zo langzamerhand de hele tent hier overgenomen.
Waar blijft de webmaster ??

op 28 07 2008 at 13:03 schreef daniel:

Die vragen heeft EA je pas gesteld nadat jij over Israel, de Joden en moslims begon Daniel.

Niet helemaal. We hadden het over besnijdenis en besnijdenis vindt om een bepaalde reden plaats. Het is moeilijk om over besnijdenis te praten zonder ook na te denken over het waarom, want als besnijdenis geen waarom heeft dan zie ik het nut daar niet zo van in. Dan kan het afgeschaft worden.

Besnijdenis bestaat dus en het heeft een waarom. Fascinerend daarbij is dat het oorspronkelijke waarom van besnijdenis -het verbond tussen Abraham en God mbt het joodse volk, haar land en toekomst- dus niet genoemd mogen worden. "Want dan begin in ik over Israel en Jodendom".

Maar feit is toch echt dat die traditie op dit verhaal is terug te voeren, ook bij Moslims, en dat het zonder dit verhaal geen poot heeft om op te staan.

Welnu, dan vind ik het nogal opmerkelijk dat een miljard moslims hun voorhuid eraf hakken ter nagedachtenis van deze gebeurtenis/mythe waarin God het land Israel aan de Joden belooft. Dat heeft voor mij een komische noot.

Dat de Moslims het verhaal veranderd hebben, en beweren dat het eigenlijk helemaal niet over Joden gaat maar over Moslims die toen nog helemaal niet bestonden en de komende 2700 jaar niet zouden bestaan is op z’n minst opmerkelijk. Het toont in iedergeval een veroveraarsmentaliteit aan. "Wat van mij is, is van mij en wat van jou ook". Dat getuigd niet bepaald van respect, ondanks het feit dat Moslims beweren erg respectvol te zijn voor andere geloven.

Daarbij komt dat 60% van de Koran uit polemieken tegen ongelovigen bestaat waarbij de Joden altijd speciale aandacht krijgen als bedriegers, ongelovigen en de eerder genoemde apen en varkens. Erg sympatiek vind ik dit alles niet.

Mede daarom lijkt het mij aannemelijk dat intergratie met mensen die dat boek serieus nemen moeilijk zal verlopen.

Asl de enige reactie hierop zaken zijn die te maken hebben met het Israelisch-Palestijns conflict dan is dat niet bepaald relevant en nogal dom van mij om daar op in te gaan. Dat had ik niet moeten doen.

Maar wat besnijdenis betreft, tenzij je wilt vergeten waar het vandaan komt, lijkt me de manier waarop het in de Islam terecht is gekomen en de wijze waarop Moslims met de brontekst omgaan wel degelijk relevant. Zeker als het over intergratie en dat soort zaken gaat.

op 28 07 2008 at 14:55 schreef Fidel T.:

Ligt het aan mij, of wordt hier in bold en cursief verbloemd dat de hele discussie nergens over gaat. Daniël vindt dit, EA vindt dat en L pist er nog eens lekker overheen. Lap, daar heb je 141 reacties.

Het wachten is op Peter. Niet om een paar trollen hardhandig van dit blog te verwijderen, maar om het niveau dusdanig op te krikken dat zich een natuurlijke selectie kan voltrekken.

*kijkt naar beneden en zwaait naar eenvoudige allochtoon*

op 28 07 2008 at 14:56 schreef Fidel T.:

Peter moet nu echt heel rap terugkomen! Zonder dat ik ook maar een knop heb aangeraakt, staat nu ook mijn reactie in een Wibra-typografie.

op 28 07 2008 at 17:06 schreef een eenvoudig allochtoon:

zijn jullie arme zielen niet,voldoende toegerust om zelf de hierarchie te bepalen,met mensen die je zo terug de krabbenmand in kunnen trekken.

cursief en vet?
dat heeft een andere grapjas op zijn geweten.

op 29 07 2008 at 07:57 schreef Laila:

Waarom moet ik toch steeds aan de film van Ome Willem denken?
Vooral wanneer al die kleintjes roepen om Ome Willem.

Kijk daar komt Peter het podium al op als een onvervalste quizmaster.Het applaus zwelt aan en de kleintjes stampen met hun voetjes het gegil is oorverdovend.

Peter nog niet terugkomen ik wil ze graag horen smeken.

op 29 07 2008 at 11:07 schreef nep-daniel:

ISRAEL EEN ONHERSTELBARE VERGISSING.

Dit jaar vieren we het zestigjarig bestaan van Israël. Maar valt er wel wat te vieren? Al die jaren heeft het land oorlog gevoerd, onder druk gestaan en moord en doodslag ervaren. Het einde is nog lang niet in zicht. Is het stichten van ‘Israël een onherstelbare vergissing’? Deze conclusie, of beter gezegd: stelling, is de titel van Chris van der Heijden’s nieuwste werk. In dit essay focust hij zich op de geschiedenis vóór de stichting van Israël. Wat ligt er nu precies ten grondslag aan het huidige Palestijns-Israëlisch conflict?

De onverwoestbare mythe over Israël als beloofde land voor de joden stamt nog uit de tijd van Exodus, om precies te zijn uit psalm 137. Al tweeduizend jaar zouden joden geobsedeerd zijn geweest door dat ene zinnetje: ‘Volgend jaar Jeruzalem’. Dit verlangen naar een daadwerkelijke terugkeer naar Israël is tweeduizend jaar lang de kern geweest van de joodse geschiedenis. Volgens Van der Heijden hebben verreweg de meeste joden nooit serieus overwogen om voor langere tijd naar het Heilige Land te trekken. De uitdrukking ‘Volgend jaar Jeruzalem’ had voor hen eerder een religieuze of rituele betekenis.

Pas aan het einde van de negentiende eeuw kwam hier verandering in en ontstond het zionisme. Het gevoel heerste dat zolang de joden tussen andere volkeren leefden, ze niet in staat zouden zijn zich te verdedigen. Er was maar één middel dat daar verandering in zou kunnen brengen en dat was: een eigen staat.

De Rus Chaim Weizmann is verreweg de belangrijkste persoon geweest bij het ontstaan van de staat Israël. Hij behoorde tot de eerste generatie joden die in de ban raakte van het politieke verlangen naar Zion. Deze diplomaat kreeg werk in Groot-Brittannië als wetenschapper en was in staat door te dringen tot de hoogste politieke regionen. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, beloofde vlak voordat de Britten Palestina veroverden, dat zijn regering haar uiterste best zou doen om hier een joods thuis van te maken. De Balfour-declaratie werd opgenomen in het vredesverdrag en maakte deel uit van het mandaat in 1923. De eerste stap naar de realisatie van de staat Israël was gezet. Chaim Weizmann werd uiteindelijk de langstzittende voorzitter van de Wereld Zionistische Organisatie en de eerste president van Israël.

In de Balfour-verklaring werd ook expliciet één voorbehoud gemaakt. ‘Burgelijke en religieuze rechten van de niet-joodse gemeenschap mochten niet onder de stichting van Israël te lijden hebben.” Kleine lettertjes die uiteindelijk de kern zouden vormen van het Palestijns-Israëlitisch conflict.

Volgens van der Heijden werd het feit dat er al mensen in Palestina woonden van volstrekt ondergeschikt belang geacht. Hij schrijft dat westerlingen de oorspronkelijke bewoners van Palestina niet zagen staan en niet in hun waarde lieten. De joden zouden die ‘arme sloebers op dat zanderig stukje aarde’, wel even beschaving bij brengen. In een brief naar zijn zoon schreef Weizmann in 1918 zelfs: “De Arabieren zijn als stenen op een hobbelig pad.” Alles was ondergeschikt aan de droom van een vrij en onafhankelijk Zion.

Toen de Britten in 1923 het mandaat over Palestina kregen, was hun imperium op zijn grootst. Ze overheersten een vijfde van de wereld. Eerder in de twintigste eeuw had Balfour, op dat moment premier van Groot-Brittannië, de zionisten Oeganda aangeboden. Toen zij dat afwezen, raakte Balfour nog meer doordrongen van het eeuwenoude christelijk besef dat joden en Palestina bij elkaar hoorden ‘als vingers bij een hand’. Palestina was niet zomaar een land en elke christen had tegenover het heilige land een plicht. Palestina moest net zo joods worden als Amerika Amerikaans en Engeland Engels.

De bemoeienis van de Britten met Palestina kwam niet louter uit idealen voort. Palestina gaf toegang tot het Suezkanaal. Dit kanaal was voor de Britten van levensbelang omdat het een veel kortere verbinding met Engeland’s belangrijkste kolonie India verschafte. Maar het verzet van de Palestijnen om van hun land een joods nationaal tehuis maken bleef groot en iedere oplossing die werd aangedragen leek de situatie alleen ingewikkelder te maken. Na twintig jaar mandaat te hebben gevoerd over Palestina werd het de Britten duidelijk dat ze niet alleen een onmogelijke, maar ook een verloren strijd streden. Het advies was: wegwezen. Ze gaven hun ‘opdracht’ terug aan de VN. Vanaf dat moment hebben de Amerikanen de rol van de Britten definitief overgenomen. De band tussen Israël en Amerika is sindsdien zelfs zo sterk dat Israël ook wel eens de 51e staat wordt genoemd.

De VN moest met een oplossing komen voor het Palestijnse probleem. De Arabieren waren en bleven ervan overtuigd dat de joden niets te zoeken hadden in het gebied . Hun norse houding en het feit dat ze weigerden om mee te werken aan een oplossing, verslechterde hun politieke positie. Van der Heijden schrijft dat hij het pijnlijk vindt om te zien dat deze groep altijd aan de zijlijn heeft gestaan en zich gedwongen voelde om steeds vreemdere sprongen te maken.

Het United Nations Special Comité On Palestine (UNSCOP) stortte zich op het probleem en kwam in 1947 met een rapport. Hierin werd een einde gemaakt aan het Britse mandaat en het land zou verdeeld worden in drie stukken, één voor de joden, één voor de Palestijnen en een onafhankelijk Jeruzalem dat onder internationaal gezag zou vallen. “Het had eventueel een oplossing kunnen zijn, als men zich aan het plan had gehouden. Maar zelfs dat gebeurde niet. Niets liep zoals het had kunnen en moeten lopen. Israël trok zich niks aan van resoluties en de wereldgemeenschap liet het erbij’, schrijft Van der Heijden in zijn boek.

In 1948 werd de staat Israël officieel gesticht. Een veelgehoord verhaal is dat de stichting van Israël het resultaat is van een westers schuldgevoel over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met de joden gebeurd is. Van der Heijden is van mening dat dit verhaal onjuist is: de belofte van een joodse staat dateert immers van ver voor de Shoah.

Vergelding op vergelding volgde. Van het oorspronkelijke plan om Palestina te verdelen kwam niks terecht. De traditionele verklaring hiervoor is dat de Arabieren het er zelf naar gemaakt hebben, omdat ze het verdelingsplan van de Verenigde Natie niet aanvaardden. Maar een Arabische regering is ook nooit door Londen erkend, verdedigt Van der Heijden. Hij omschrijft de Palestijnse bevolking als een pechvogel die opgeofferd is.

In zijn boek vertelt Van der Heijden uitgebreid over het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan vlak voor de stichting van Israël. Een van de meest schokkende verhalen is dat van het Arabische meisje uit de Negevwoestijn. Zij werd door Israëlische soldaten herhaaldelijk verkracht en vervolgens op gruwelijke wijze afgemaakt.

Dit aangrijpende verhaal wil Van der Heijden als symbool nemen voor al het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan, zoals Anne Frank symbool werd voor het onrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het lot van het meisje uit de Negevwoestijn staat voor de politiek die destijds gevoerd is en ontmaskert het systeem, vindt Van der Heijden.

Het voortslepende Israël-Palestina conflict vormt een wereldwijd dilemma. Van der Heijden komt na zestig jaar Israël tot de conclusie dat strijd enkel tot meer strijd leidt en dat aangedragen oplossingen de zaak alleen maar ingewikkelder maken. Vanuit humanistisch uitgangspunt is de vergissing ‘Israël’ onherstelbaar. Zelfs al zouden de zes miljoen joden in Israël daar onrechtmatig verblijven, het feit dat ze er al zestig jaar wonen geeft hen rechten. Net zoals dat gold voor de Palestijnen die er voor 1948 verbleven, vindt Van der Heijden.

Israël is niet alleen het probleem van de joden. Als internationale brandhaard is het een probleem van ons allen. Als er ooit een oplossing voor Palestijns-Israëlisch conflict komt, begint die volgens van der Heijden bij de erkenning van de vergissing van de stichting van Israël. Zolang die erkenning er niet komt, zal het van kwaad tot erger gaan.

Chris van der Heijden (1954) is historicus en docent aan de School voor Journalistiek te Utrecht. Hij is journalist voor diverse media, is politiek-historisch commentator bij de Humanistische Omroep en huisauteur van Uitgeverij Contact. Zijn leven lang heeft hij al veel geschreven en gelezen over oorlogen. Zijn fascinatie voor de problematiek in Israël hangt sterk samen met zijn eigen afkomst. Van der Heijden is kind van ouders die in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de nazi’s stonden. Hierdoor krijgt hij makkelijk het stempel antisemiet opgedrukt. Onterecht vindt hij, men zou hem hooguit kunnen aanrekenen dat hij sterk emotioneel betrokken is. Met zijn laatste boek hoopt hij de discussie los te maken en de mythe over Israël te doorbreken.

Tekst: Maartje Hagar Treep

op 29 07 2008 at 11:45 schreef daniel:

It wasn’t me…

Ik zal voortaan m’n email adres er weer bijzetten, om verwarring te voorkomen. Want zomaar andermans lappen tekst posten…dat doe ik niet (daar hebben we urls voor).

Overigens vertoond het artikel van Afshin Ellian vandaag in Elsevier, tenminste in het laatste deel van zijn stuk, enige overeenkomsten met wat ik hier geschreven heb over tot de relatie tussen de Islam en het Jodendom.

Maakt m’n dag weer goed.

op 29 07 2008 at 12:52 schreef heteb:

Advies aan de namaak-daniël en diens foute voorlichtster Maartje Hagar Treep: lees eens wat beters dan de revisionistische troep van Chris van der Heyden. Bijvoorbeeld Ephraim Karsh’s "1948, Israel, and the Palestinians". Dan weet je d’r ook ’s wat van.

op 05 09 2015 at 03:01 schreef huh?:

Je schrijft,nationaliteit doet er niet toe; maar ook,” als ik toevallig Belg wil zijn”.
Waarom wil je Belg zijn als nationaliteit er niet toe doet?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS