Home » Archief » De uitvinding van Israël


[29.05.2014]

De uitvinding van Israël

René Süss

FKK1

De Israëlische historicus Shlomo Sand heeft in zijn beide boeken over het volk en het land Israël, wat mij betreft, gelijk dat hij korte metten maakt met de biologische factoren die een rol zouden – moeten – spelen bij de wording van Israël. Het volk en het land zijn cultureel-historische gegevenheden.

Sands boek over het land Israël vind ik overigens sterker dan dat over het volk. Hij blijkt namelijk weinig waarde te hechten aan de religieuze impact van het gegeven van het volk, dat bij Sinaj werd ‘geboren’. Uiteraard is het fictie (een ‘Erfindung‘). Het is tegelijk een subliem verteld verhaal (Exodus 19-20), waaraan je je kunt kommitteren. En dat is ook gebeurd, de eeuwen door.

Joodse herinnering

Daar heeft Sand helaas weinig oog voor. Zo heeft hij in zijn boek over het Joodse volk niets te melden over de inhoud van Joods religieus leven; hij gaat eraan voorbij alsof het nimmer bestond. Tora, Talmoed, Joodse liturgie, de gebeden voor Zion of de kracht van de Joodse collectieve herinnering zijn in zijn eerste studie praktisch afwezig. Dat lijkt mij een groot manco.

In dit stuk zal ik mij richten op Sands tweede boek, over het land Israël als ‘uitvinding’.

Zionistisch geïnspireerde uitvinding

Voor Sand is het land een zionistisch geïnspireerde uitvinding, die niet in overeenstemming is met de Joodse traditie. Met een keur aan argumenten onderbouwt hij deze stelling. Hij maakt voor mijn besef overtuigend duidelijk dat de aanvankelijke aarzelingen van de Joodse geestelijke leiders met betrekking tot het zionisme hun oosprong hadden in het hart van de Joodse traditie, namelijk in de Talmoed, in de zogenoemde drie eden. Zij luiden:

a) De Heilige bezwoer dat het volk niet gesloten, dat wil zeggen als een muur en met geweld zou mogen optrekken (Verwijsplaatsen: Hooglied 2:7, 3:5, 5:8)

b) De Heilige bezwoer Israël zich niet te verzetten tegen de wereldlijke volkeren.

c) De Heilige bezwoer dat Israël niet overmatig zou worden geknecht.

Heilig land

De – terechte – angst van de rabbijnen was dat het juk van de geboden afgeworpen zou worden en dat alleen het nationalisme over zou blijven. Sand: ‘In het zionisme loste het land de Tora af en nam de verering van de toekomstige staat de plaats in van de onvoorwaardelijke trouw aan God.’

Kortom, voor de zionisten veranderde het heilige land, een theologisch gegeven, in het land Israël, een sociaal-nationaal, politiek gegeven. De Joods-halachische elementen werden, om zo te zeggen, genationaliseerd.

Verlangen naar Zion

En het zogenoemde eeuwige verlangen naar Zion dan? Dat is een mythe, die niet aan de werkelijkheid beantwoordt. Sand toont het overtuigend aan, immers:

Wanneer Joodse gemeenschappen als gevolg van vervolgingen uit hun woonplaatsen werden verdreven, zochten zij geen toevlucht in hun heilige land, maar spanden ze zich op alle mogelijke manieren in om elders asiel te vinden.

En dat gold niet alleen voor gemeenschappen, maar veelal ook voor individuen.

Bescherming en rechtsgelijkheid

Zoals zo vele voorvechters van idealen, ook van zionistische, zou Theodor Herzl, die aan de wieg stond van het moderne zionisme, zich omdraaien in zijn graf als hij zag en hoorde wat er tenslotte – bijna vijftig jaar na dato! -, in Israël, de reële ‘Judenstaat‘, van de zijne terecht is gekomen:

Onze voorvaderen waren in meerderheid niet in het land geboren, maar veroverden het en het recht dat ze daarmee verwierven, verwierven zich ook degenen die het na ons veroverden. (…) En als het zo uitkomt dat er mensen van een ander geloof of een andere nationaliteit onder ons wonen dan zullen wij ervoor zorgen dat zij een fatsoenlijke bescherming en rechtsgelijkheid genieten.

De enige democratie in het Midden-Oosten?

Een belangrijke vraag in verband hiermee: Is Israël wel een democratie, en wel de enige in het Midden-Oosten, zoals graag wordt beweerd? Zeker, voor de Joodse inwoners is dit het geval. Maar een derde van de andere bewoners van de staat beschikt niet over gelijke burgerrechten. Israël een democratie? Die vraag kun je niet zonder meer positief beantwoorden.

Waarom zouden Joden, die tweeduizend jaar niet in het land leefden, een bezitsrecht mogen claimen, terwijl de bevolking die er eeuwen wel leefde, dit recht wordt ontzegd?

Joods gen

De beslisssing van de rabbijnen om de moeder maatgevend te laten zijn bij de bepaling van de Joodse identiteit lijkt mij nogal aanvechtbaar, al is zij begrijpelijk in een tijd dat er nog geen dna-tests bestonden.

Wat is een Joodse moeder of een Joodse grootmoeder? Zoals de nazi’s hun theorieën dienaangaande niet rond kregen, zo lukte dit ook de rabbijnen niet. En de zionisten deden in feite hetzelfde als die nazi’s: op zoek gaan naar een Joods gen.

Biologisch-deterministische factor

Hoewel dat vanzelfsprekend niet werd gevonden, bleef een biologisch aura rond de Joodse geschiedschrijving hangen. Biologische factoren werden kennelijk onmisbaar geacht voor de samenhang van een Joods volk waarmee een staat pas kan worden gesticht.

Ten onrechte, lijkt mij. Het is geen goede zaak om ter bepaling van de Joodse identiteit toch weer een biologisch-deterministische factor binnen te smokkelen. Daar verzet Sand zich zeer terecht tegen.

Gekozen volk

Jood ben je door ervoor te kiezen om het te zijn. Bij Sinaj werden de kinderen Israëls tot een volk, op grond van een belofte (Exodus 24:7): ‘Wij zullen doen en horen’ (merk de volgorde op!) Dit nu is het gezelschap, namelijk dat van het gekozen volk, waarin die Joodse moeders en grootmoeders in hun voorgeslacht zijn te localiseren en nergens anders.

Nota bene – en daarmee ben ik bij waar Sand heen wil -: de geboorte van het volk vond plaats bij de Sinaj, dat is in niemandsland!

Beloofde land

Dat wil zeggen dat er geen gebied is waarop dit volk van nature en exclusief aanspraak zou kunnen maken. De term het beloofde land, beter: het land van de belofte, is conditioneel te verstaan; het is het land waar de Tora gestalte krijgt. Zo niet dan gelden Mosché’s woorden in Leviticus 18:24-30.

Het land hoort dus niet automatisch tot de Joodse identiteit. Anders gezegd: in de drieslag G’d, Israël, en de Tora is het land niet inbegrepen. Het is beloofd en het mag worden geleend, beheerd en gebruikt, maar het blijft het onvervreemdbare bezit van JHWH: Exodus 19:5, Leviticus 25:23.

Om het even actueel te maken: kortgeleden vierden wij weer de jaarlijkse Seider. ‘Volgend jaar in Jeruzalem’, klinkt als afsluiting van de Hagada shel Pesach. Het was en het is nog steeds een gebed om een spoedige verlossing; het wordt ook in Jeruzalem gezegd! Het is geen appèl om spoorslags naar het land te vertrekken!

Filosemitisme en antisemitisme

De ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël is in de kerken in positieve zin in de plaats gekomen van de traditionele, negatieve invulling van het begrip Jodendom. Waren we vroeger uitzonderlijk in negatieve zin, nu zijn we het in positieve. Het blijkt nog steeds onmogelijk om ons, Joden, zakelijker in het vizier te krijgen, terwijl dat nu juist zo gewenst is.

Nota bene: filosemitisme en antisemitisme zijn de twee kanten van dezelfde medaille.

Onopgeefbare verbondenheid

In het Gast-huis Magazine van maart 2014 maakte ik in het kader van een aantal opmerkingen over de Joods-christelijk dialoog – die voor mijn besef niet bestaat en ook niet kan bestaan; een gesprek is iets anders – bezwaar tegen de term ‘onopgeefbare verbondenheid’, die in de kerkorde van de PKN werd opgenomen zonder dat de consequenties ervan voldoende zijn doordacht. (Joden hebben er ook niet om gevraagd, maar dit terzijde.)

Die onopgeefbare – een niet bestaand woord! – verbondenheid leidt tot overspannen eisen en verwachtingen waaraan niet kan worden voldaan. Gevolg: wederzijdse frustraties waar niemand iets mee opschiet. In de zin van een onmythologisering van het volk en het land, in de lijn van Sand dus, zou het gesprek een stuk zakelijker kunnen worden gevoerd.

Kerkelijke benen

Voldoende hiervoor is de schepselmatige verbondenheid die elk mens verbindt met zijn medemens. Die nu is uit de aard der zaak ‘onopgeefbaar.’ Het zou kunnen dat Sands beschouwingen de kerkelijke benen weer wat meer op de grond brengt.

René Süss heeft een nieuw boek uit: Sjabbat Sjalom, een verzameling ‘droosjes’, korte toelichtingen bij Tora-teksten. Eerder schreef hij onder andere Luthers Theologisch Testament, zijn proefschrift over het virulente antisemitisme van Maarten Luther. Hij maakte er een paar vijanden mee. Ook schreef hij De Geest Bemint de Buitenkant, over de lichamelijkheid in het jodendom en Luther, een Sympathieke Potentaat.

René Süss, 29.05.2014 @ 10:30

[Home]
 

56 Reacties

op 29 05 2014 at 11:04 schreef MNb:

“Dat lijkt mij een groot manco.”
Ik zou niet weten waarom. Dergelijke overwegingen zijn van belang om erachter te komen hoe de betrokken mensen dachten. Ze zijn van geen belang voor politieke besluitvorming nu – eerder een hinderpaal.

“terwijl dat nu juist zo gewenst is”
Om dat voor elkaar te krijgen moet je beginnen met

“niets te melden over de inhoud van Joods religieus leven”
Niet omdat het niet bestaat, maar omdat het irrelevant is voor deze kwestie.
Het is nogal merkwaardig dat je Sand op dit punt bekritiseert en vervolgens uitgebreid beargumenteert waarom zijn benadering verstandig is.

op 29 05 2014 at 11:13 schreef Peter:

Nee, MNb, je verstokte atheïsme speelt je hier parten. Als je de geschiedenis van een volk beschrijft, dan kun je niet om het religieuze leven heen: de onstaansmythes, de rituelen, de tradities.

Wat Süss hier doet, is met de bijbel in de hand aantonen waarom volgens hem Joden niet zonder meer, verwijzend naar de Schrift, aanspraak kunnen maken op het land Israël.

op 29 05 2014 at 11:31 schreef Likoed Nederland:

Mensen wringen zich inderdaad in vele bochten om het Joodse volk – als enige ter wereld – het recht op zelfbeschikking te misgunnen.

Zelfs het racistische argument dat het Joodse volk genetisch niet zuiver zou zijn, wordt daarbij van stal gehaald. Net of dat wel zo is voor het Nederlandse of Ethiopische volk. Nazisme in nieuwe vorm.

op 29 05 2014 at 14:40 schreef Boudewijn:

Het verschil is natuurlijk dat wanneer iemand zegt dat het Nederlandse volk genetisch niet éénduidig is niemand dat als racistisch zal bestempelen terwijl er altijd wel een stuk gereedschap als Likoed Nederland te vinden is om dat direct van de daken te roeptoeteren als zo’n uitspraak het zogenaamde ‘joodse volk’ betreft. Het ‘joodse volk’ tussen de aanhalingstekens die Schlomo Sand daaromheen plaatst in zijn boek ‘The invention of the jewish People’ waarnaar ook Süss verwijst.

op 29 05 2014 at 17:22 schreef Natasha:

Likoed Nederland citerend: “Zelfs het racistische argument dat het Joodse volk genetisch niet zuiver zou zijn, wordt daarbij van stal gehaald. Net of dat wel zo is voor het Nederlandse of Ethiopische volk. Nazisme in nieuwe vorm”. Tjongejonge. Allereerst de opmerking, dat het frappeert dat ‘Likoed Nederland’ de ‘Ethiopische’ als ‘willekeurige’ nationaliteit opvoert, niet de meest voor de hand liggende zou je eerst denken, maar blijkbaar zijn zijn eigen gedachtensprongen bij het ‘genetisch niet zuiver’ zijn van het Joodse volk hieraan debet. Gelukkig staat het stuk waar dit een reactie op is er boven, en kunnen we allemaal constateren dat René Süss zijn stuk zo samenvatten als Likoed doet, niet eens van dik hout zaagt men planken is, maar er weer eens een hele olijfgaard wordt omgehakt. Grote grutten, weet u wel heel zeker dat u uw uitingen representatief wilt laten zijn voor het interpretatieniveau van de Likoed? Nou ja, so be it, goede sjabbes, domoor.

op 29 05 2014 at 20:51 schreef qwerty:

The Rolling Stones:
“We’ve been slammed and smacked and twittered a lot by the anti-Israeli side. All I can say is: anything worth doing is worth overdoing. So we decided to add a concert on Tuesday.”

op 29 05 2014 at 21:30 schreef Henk ten Doeschate:

Als de joden geen historisch recht hebben op hun eigen land, wat dan? Wordt hier bedoeld dat Israël moet worden opgeheven? Waar moeten dan de inwonende joden naar toe? Moeten ze blijven, en zich overgeven aan de Palestijnen? Of moeten ze allemaal vertrekken, en waarnaar toe?

op 30 05 2014 at 00:10 schreef Thomas E:

Ik vraag mij wel eens af wat er gebeurd zou zijn als er geen Nieuw Testament was geschreven. Dus een wereld zonder christenen. Zouden joden en moslims dan redelijk prettig zijn blijven samenleven in Palestina en de rest van het Midden-Oosten? Zouden degenen die emigreerden naar andere delen van de wereld niet meer of minder gediscrimineerd zijn dan andere etnische groepen? M.a.w. zou specifiek antisemitisme dan niet bestaan hebben? Zou er geen Shoah geweest zijn?

Interessante gedachtenoefening.

op 30 05 2014 at 11:50 schreef sabaroth:

Ik denk dat we in een prachtig paradijs zouden wonen als al die mallotige religieuse boeken nooit zouden zijn geschreven Thomas.

op 30 05 2014 at 15:26 schreef Likoed Nederland:

@Thomas E.

De basis van de Jodenhaat bij christenen en moslims is hetzelfde: als Joden succesvol zijn, moeten zij twijfelen aan hun ‘nieuwe versie’ van het monotheïsme.

op 30 05 2014 at 16:56 schreef Thomas E:

“als Joden succesvol zijn, moeten zij twijfelen aan hun ‘nieuwe versie’ van het monotheïsme.”

Van deze zin snap ik geen bal. Graag wat minder cryptisch svp. Bovendien ontdek ik hierin geen filosofisch meedenken met mijn hypothetische vraag.

op 30 05 2014 at 17:37 schreef Natasha:

‘Filosofisch meedenken’ is echt teveel gevraagd van Likoed Nederland, hoor Thomas E. Als heeft hij/het wel een punt met dat succes al is het weer tamelijk suf gesteld.Ik denk ook dat het erg veel gescheeld had qua antisemitisme, als zowel christelijke en islamitische leiders niet de noodzaak hadden geacht om hun eigen volk zo achterlijk te houden. Als er wat meer belang gehecht was aan de alfabetisering en leren van iedereen en dat niet zo lang als een moedwillig voordeel van de clerus was gebleven. Dat had een hoop jaloezie en vooral complotdenken gescheeld tav het zo merkwaaaaaaardige succes van joden. Want denk maar eens, als voorbeeld aan de grote emigratiegolf naar de VS. Wie konden er allemaal lezen en schrijven, inclusief de vrouwen, en werd daarom niet bij aankomst(of weduwschap) gelijk knollen voor citroenen verkocht? Net als het hoge percentage joden in de media waar de antisemitietje altijd mee lopen leuren en waarvan niet mag worden gezegd dat dat waar is. Maar hoe kómt het. Tja, als je uit een cultuur komt waar debat en alle kanten van een kwestie belichten en argumenteren een soort familiegezelschapsspel is, is journalistiek al snel minder ver weg als carriereoptie.

op 30 05 2014 at 20:17 schreef Thomas E:

Klopt Natasha, ik ken (nog vaag) de sjabbesavond tafeldebatten uit ervaring. Ik ken de cultuur van het vragen, doorvragen en nieuwsgierigheid. Het doorprikken van smoesargumenten. Maar ik weet ook dat (onuitgesproken) meespeelde dat je beter moest zijn dan ‘christenmensen’ om maatschappelijk aan de bak te komen. Zoals de Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers van nu. Dus als dat christendom er niet was geweest, dan was die prikkel om te excelleren er wellicht in veel mindere mate geweest. Dus minder jaloezie. Dus misschien geen Shoah. En daardoor misschien minder urge om op ‘die ene beloofde plek’ het thuisland te stichten. En dus…. nou ja, bedenk het maar.

op 31 05 2014 at 11:12 schreef Likoed Nederland:

@Thomas E.

De Joden hebben het monotheïsme in de wereld gezet. De christenen en moslims zeggen dat zij een verbeterde versie daarvan hebben.
Dan steekt het dat de Joden met hun ‘gedateerde’ godsdienst nog bestaan en succesvol zijn.

Dus ook zonder christenen zouden de moslims de Joden als dhimmi’s behandelen.

op 31 05 2014 at 12:33 schreef Jan Fré Boven:

Zonder christenen was de Koran mogelijk ook nooit (zo) geschreven. Of het was een totaal ander verhaal geworden (Jezus is tenslotte ook één van de profeten). Dus kun je helemaal niet stellen of er überhaupt moslims waren geweest.

op 31 05 2014 at 12:53 schreef Thomas E:

@Likoed

Dus de christenen hebben monotheïsme 2.0 en moslims 3.0. Zoiets? En dat zou de ontstaansreden van het antisemitisme zijn? Hmmm. Dan zouden we ook allemaal anti-Luxaflex moeten zijn, want die waren de eerste en nog steeds succesvol. Nee, ik denk dat we wat dieper moeten graven.

op 31 05 2014 at 17:40 schreef Likoed Nederland:

@Thomas E.

Inderdaad, kijk maar in de geschiedenis hoe woedend de christenen waren dat Joden Jezus niet wilden accepteren en Mohammed dat de Joden hem niet als profeet wilden accepteren.

op 31 05 2014 at 18:12 schreef Leo Schmit:

Tjonge….

op 31 05 2014 at 20:24 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

Waar gaat dit allemaal over ? (1) Ten eerste lijkt Zion mij afgeleid van het Egyptische Tanis / Zoan, http://en.wikipedia.org/wiki/Tanis,_Egypt . Bij het ineenstorten van Egypte lijkt de onderkoning in Jerusalem voor zichzelf begonnen. Bespreking van de mythische verzinsels over de oorsprong van het jodendom is belangrijk ! (2) Suess kijkt naar de rabbijnen, maar dat zijn Farizeeen die de Talmud accepteerden, en je moet juist ook kijken naar de Sadduceeen die de Talmud juist niet accepteerden. Waarschijnlijk zijn deze laatsten overgegaan op het Christendom, omdat het Nieuwe Testament een herschreven Oude Testament lijkt, zie http://boycottholland.wordpress.com/2014/05/14/why-rewrite-the-old-testament-into-the-new-q/ (3) Misschien krijgen we helderheid wanneer de Derde Tempel van Jerusalem herbouwd wordt, en zowel de Christenen als de Joden als de Moslims de Paus als zijn eigen Antichrist accepteren ? (4) Zoals Maarten Luther gevangen was in antisemitisme lijkt Suess gevangen in zijn Jodendom en kijkt hij niet naar de mythische praatjes waarmee het allemaal begon, van priesters die het volk dom hielden.

op 01 06 2014 at 14:31 schreef Shula:

Ach kijk eens even. Israel heeft die zogenaamde haat tegen joden gewoon nodig om te overleven. Het bestaan van de jonge Apartheidsstaat hangt ervan af.

Jonge goed opgeleide Israeliers verlaten en masse het land omdat de economie te eenzijdig op de defensie- en beveiligingsindustrie is gericht en daardoor geen kansen biedt aan mensen met een geweten.

Als nu ook nog eens algemeen bekend wordt dat de rest van de wereld in realiteit veel veiliger is voor joden dan Israel zal er helemaal niemand nog aliya maken en zal de uitstroom alleen maar toenemen.

op 01 06 2014 at 15:42 schreef G.T. Trispel:

Weer dat al eeuwig durende gezeik. Net jehova’s met hun missie-roeping. Doorgaan en nog eens doorgaan op al besproken en tot in treuren uitgekotste thema’s. Laat Joden in synagogen, moslims in de moskee, en christenen in hun diverse kerken dit soort thema’s herkauwen. Verzin iets zinnigs!

op 02 06 2014 at 13:56 schreef edo:

@LikoedNederland,
Laten we even kijken naar de situatie, lieverd. Israel wordt erkend als staat, Palestina niet. Palestijnen hebben momenteel minder rechten, Israeliers niet. Er is hier niet sprake van een 50/50 situatie. Onder Palestijnen vallen tig meer slachtoffers, maar toch wordt een aanval van een Palestijn wordt gebruikt als rechtvaardiging dat Israel zijn beleid uit ‘zelfverdediging’ voortzet. En vervolgens als iemand er wat van wil zeggen, wordt er iets in de trant van ‘waarom zeg je niks over Tibet’ gezegd. Daar zeg ik met alle liefde het zelfde over. Alsof je in tijden van het institutionele racisme in Amerika zegt, ja maar waarom zeg je niks over de mensenrechten in Afrika. Laten we elk onrecht niet benoemen, want ergens anders is ook onrecht. En als je één onrecht benoemt dan ben je aan het discrimineren. Merkwaardige manier van denken vind ik dat altijd.

op 02 06 2014 at 20:43 schreef vander f:

Maar waarom dan geen vette discussies over Kroatie, Bosnie of Slowakije.
De Krim geeft nauwelijks een moralistische rimpeling,
Oost Duitsland werd geaccepteerd als onafhankelijke staat en net zo makkelijk weer opgeheven.
Papoea Nieuw Guinea krijgt maar geen medeleven,
Rhodesie werd Zimbabwe, de Westelijke Sahara moddert door, Hutu’s, Groenland onafhankelijk, Schotland krijgt afscheidingsneigingen en Noord Ierland blijft bezet.
Allemaal best blijkbaar, tijdelijk gemopper.
Maar die joden hè, op hun postzegel,
damn, de horror, dakantochnietoch?
Wereldwijde verontwaardiging.
Ik blijf me d’r over verwonderen.

op 03 06 2014 at 07:24 schreef Jan:

En ja hoor, daar is ie dan, de obligate drogredenatie, beter laat dan nooit.

In dit specifieke geval, beste vanderf, is het onderwerp Israel. Het zou daarom wat raar zijn als we hier allemaal zoals jij wat over Zimbabwe en de Congo gingen keuvelen.

Redenerend zoals jij doet zou de slavernij in de VS nooit zijn afgeschaft omdat er elders ook slaven werden gehouden. En hoeven we Iran niet te verhinderen nucleaire wapens te ontwikkelen, anderen hebben ze immers ook.

op 03 06 2014 at 10:56 schreef laarmans:

Haal de godsdiensten uit het langstlopende conflict ter wereld en los het pragmatisch, dus zakelijk op.Geef Israel veilige grenzen en geef de Palestijnen op basis van tientallen VN en Veiligheidsraadresoluties een erkende staat op de Westbank met een corridor naar Gaza.Het geografisch kleine Israel hoeft zich bij een twee statenoplossing niet onveilig te voelen.Sterker nog, ze kunnen zich veilig voelen.De Zuidgrens is een enorme zandbak. De Oostgrens is een bergketen.De Westgrens is de zee, beveiligd door de Israelische marine.Alleen de Noordgrens zal onder internationaal beheer moeten komen.Vergeet ik bijna nog het belangrijkste. Israel kan binnen 48 uur 1 miljoen mannen en vrouwen( reguliere strijdmacht en reservisten)onder de wapenen roepen die beschikken over het modernste krijgsmateriaal ter wereld.En in het uiterste geval- God verhoede het- kan Israel nog een paar atoombommetjes laten vallen op vijandige legers.Militair hoeft Israel niks te vrezen.

op 03 06 2014 at 10:56 schreef edo:

@vanderf
De joden, jij noemt dat woord ik niet. Israeliers noem ik het. En voor wereldwijde verontwaardiging koopt niemand wat, als Israel gewoon actief wordt geholpen om hun beleid voort te zetten. Voor de rest verwijs ik je naar de reactie van Jan, en mijn reactie hiervoor
Het voornaamste verschi met veel andere conflictenl is dat als je iets over Israel zegt er sommige mensen zijn die het gewoon ok vinden wat Israel doet. Dat zorgt voor verdere discussie omdat dat het evident niet is.

op 03 06 2014 at 20:46 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

U heeft gemist dat de Palestijnen – voor de 14e keer in 80 jaar – de tweestatenoplossing weer hebben afgewezen. Ze weigeren nog steeds om een Joodse staat te accepteren.

op 04 06 2014 at 03:35 schreef vander f:

@Jan,
sorry hoor, maar geen idee wat je nu eigenlijk bedoelt met je slavernij vergelijking.
Of wil je beweren dat Israel een volstrekt uniek geval is op deze planeet?

@Edo,
het gaat hier om joden, daar wordt vnml naar verwezen door van die anti semieten en anti zionisten.
Het liefst dan ook van die ‘bijna alle banken ( vul hier nog maar een en ander in) in handen van joden etc.er bijslepen
Je weet wel wat ik bedoel, er wordt dan echt niet over Israeliers gesproken..

@ Likoed,
joodse staat?
een religieus joodse staat?

op 04 06 2014 at 09:04 schreef laarmans:

@ Likoed

Gaan Italie en Frankrijk zich voortaan afficheren met de katholieke staat Italie en Frankrijk? Nee toch? Zou volstrekt belachelijk zijn.
Ik geef Abbas groot gelijk dat ie weigert om Israel een joodse staat te noemen.Er wonen ook andere religieuzen in Israel, bijvoorbeeld moslims en christenen, om maar niet te zwijgen over seculiere Israëli’s en chassidische joden die de staat Israel helemaal niet accepteren, u weet ongetwijfeld waarom.

op 04 06 2014 at 11:49 schreef edo:

@vanderf
lees je reactie nog eens drie keer, en probeer dan de vraag te beantwoorden of het erg snugger was

op 04 06 2014 at 16:28 schreef Niek Holtzappel:

Israël als staat accepteren lijkt mij voldoende, zonder het ‘joodse’ er in. In het eerste boek van Shlomo Sand stond die suggestie ook. Israël moet een staat zijn voor al haar burgers, dus inclusief de 20% niet joodse staatsburgers. Ook een neutrale staat Israël kan een thuis bieden voor joden die daar willen wonen en een joods karakter hebben. Net zozeer als dat de Verenigde Staten een christelijk karakter hebben zonder dat het een christelijke staat is.
Een toekomstige Palestijns-Arabische staat zal ook een algemene staat moeten zijn en geen islamitische staat en ook geen joden als inwoners moeten weren. Sterker nog; een groot deel van de bewoners van Judea (zeg maar het zuidelijke deel van de West-Bank) stamt waarschijnlijk af van de joden die niet verdreven zijn in de Oudheid. Deze groep is langzaamaan verchristelijkt en na de Arabische veroveringen geislamiseerd. Ze hebben dezelfde achtergrond en voorouders als de joodse kolonisten waarmee de verhoudingen nu zeer slecht zijn.

Het gebied heeft altijd al veel immigranten opgenomen door de eeuwen heen. Joden die terugkeerden, Arabieren uit andere delen van het Midden Oosten en mensen uit de rest van de wereld.

op 04 06 2014 at 16:34 schreef vander f:

@edo,
guttegut, ga je wijsneuzerig doen i.p.v een discussie aangaan over een verdomd interessant wespennest?
Laten we daar alsjeblieft overheen stappen en de boel open houden ok?
Mijn reactie is echt serieus bedoeld, en niet zozeer een vraag maar een open houding naar dit onderwerp toe, ik verbaas me dus altijd weer, als grondhouding bij dit onderwerp.
Over, hoe zal ik het formuleren, de ‘status’ van de staat Israel.
Mensen nemen allerlei posities in, even los van voor of tegen het bestaansrecht van Israel.
De staat op religieuze (joodse) grondslag, of als plek voor een ‘volk’, het joodse volk, een ‘ras’ indeling alsof er een volk bestaat verbonden door een genetische/famillie grondslag.
En je hebt de meer ‘burgerlijke’ staat, het meer oorspronkelijke, niet zozeer religieuze, idee van de veilige haven voor, daar gaat ie weer, mensen met een joodse achtergrond, enorm bekrachtigd door de WOII ellende.
Het is mij eigenlijk ondoenlijk ‘Israel’ te beschouwen zonder dat het ‘joodse’ aspect zich er op de een of andere manier doorheen slingert.
Vanuit slechts 1 positie, en ingraven daarop, Israel beschouwen is voor mij dus in iedergeval niet te doen, en leidt tot de starre non-discissies.

op 04 06 2014 at 17:44 schreef edo:

Ik had het over je reactie op Jan. Jan zegt terecht we voeren hier een discussie over Israel, en hun beleid. Wanneer men zegt dat dat onrechtvaardig is, en iemand vervolgens zegt ja maar x is ook onrechtvaardig, dat daar geen verschil in zit tussen zeggen wanneer iemand zegt dat de slavernij onrechtvaardig is, dat x ook onrechtvaardig is.
Dat mag wel waar wezen, maar daar gaat de discussie niet over, en daarom wordt de uitspraak dat Israel momenteel onrechtvaardig handelt niet meer of minder waar.
Dat er mensen zijn die iets in de trant zeggen ‘die verrekte joden’, daar hebben we een naam voor: antisemieten.
Over de ‘Joodse’ staat Israel, en als iemand vervolgens zegt nee die staat is voor joden en niet joden, lijkt me een verdomd logische instelling. Het is al helemaal vreemd als men zegt dat de Palestijnse kant de vredesprocessen verstoort, terwijl zij werkelijk gedurende het hele conflict niks meer hebben overgehouden van de afhankelijke afspraken die gemaakt werden.
Waarom relatief veel over Israel wordt gediscusseerd, en wat minder over andere conflicten, is dat er mensen zijn die weigeren te erkennen dat wat Israel doet fout is. Iedereen vindt Poetin een boef.

op 04 06 2014 at 18:07 schreef edo:

en @ vanderF, het feit dat er over de hele wereld joodse mensen zijn die het beleid van Israel afkeuren, inclusief Israeliers zelf, zou op zich al inzichtelijk genoeg moeten maken dat kritiek op Israel niet gelijk staat aan antisemitisme.
Dat sommige kritiek op Israel komt van verschrikkelijke antisemieten maakt niet dat kritiek op Israel antisemitisch is. Die mensen willen dan ook dat Israel vernietigd wordt, iets wat ik absoluut niet wil. Het enige wat ik wil is rechtvaardigheid, en wat Israel doet is gewoon, met welke redenering iemand nou weer mee op de proppen komt, niet.
De reden waarom Palestijnen niet de hulp krijgen van Islamitische buurlanden is omdat ze geen oorlog willen met Israel en Amerika. Israel zou kunnen kiezen voor een humaner beleid Maar de regering vertikt dat. Is het niet apart dat een zelfmoordaanslag (verschrikkelijk) door vrijwel iedereen wordt betiteld als een terroristische aanslag, en een actie van een leger, waarbij veel meer slachtoffers vallen, door veel mensen als preventief wordt beschouwd? Mijn kritiek richt zich niet op alle Israeliers, en helemaal niet op joodse mensen (die hierover niet veel minder verdeeld zijn dan anderen).

op 04 06 2014 at 18:16 schreef vander f:

@Niek,
zoiets inderdaad, qua positie lijk je hier te kijken vanuit een burgerlijk perspectief.
Volgens mij was dit in eerste instantie ook meer het perspectief van een boel mensen die waren betrokken bij de oprichting van Israel, behoorlijk seculier, volks met een socialistische tint, zie bv zoiets als de kibboets.
Na WOII begint het al flink te verschuiven, door de Nazis werd het joods zijn ineens weer enorm benadrukt, veel veelal seculiere Duitse joden voelden zich in eerste instantie Duitser maar werden door de Nazi’s ineens ‘joden’. De gruwel deed veel mensen letterlijk vanuit angst vluchten naar palestina, men was toch ontmenselijkt, ont-Duitst/Nederlander/Belg, samen sterk en veilig, als nieuwe eenheid, Israel.
Hier werd tegen hun eigen zin in hun joods zijn op de voorgrond geplaatst. Dus ’tegenstanders’ die het joods zijn relevant vonden, niet de mensen zelf. In Israel veranderde dat door de jaren heen ook in joods zijn als primaire indentiteit, in een wij/zij kader, ook gevoed door de onophoudelijke strijd met de arabieren, die dat joods zijn óók op de voorgrond zetten, gewild of niet.
Medestanders (bv Wilders nu) ge(mis)bruiken wederom ongevraagd de ‘joodse indentiteit’

op 04 06 2014 at 19:24 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

Er zijn 18 officieel christelijke staten.
Er zijn 26 officieel islamitische staten (vaak met geen burgerrechten voor minderheden als Koerden en christenen).

De vlaggen van Engeland, Finland, Griekenland, Zweden en Zwitserland bevatten een kruis. De koningen van Engeland, Denemarken en Noorwegen zijn hoofd van de nationale kerk.

Ook de Palestijnse gebieden hebben al een grondwet waarin staat dat de islam de officiele religie is en dat de islamitische sharia de basis voor het rechtssysteem vormt.
En Abbas heeft reeds verklaard dat in een toekomstige Palestijnse staat geen Joden zullen mogen wonen.

Maar Israel zou geen Joodse staat mogen zijn? Fraai staaltje discriminatie.

op 04 06 2014 at 20:35 schreef edo:

@ Likoed Nederland
Je erkent wel dat ‘De Joodse staat Israel’ inmiddels buiten proportie groot is, en dat onder Palestijnen meer slachtoffers vallen dan onder Israeliers.
Je erkent dat de situatie voor Palestijnen gemiddeld een stuk beroerder is? Je erkent wel dat de huidige regering van Israel humaner kan zijn?
Gewoon nieuwsgierig? Ik bedoel, uiteindelijk willen we gewoon het beste voor de mensheid niet waar, ongeacht religie, en afkomst niet waar? Laat ik het kort zeggen, Hammas is verschrikkelijk, daar zijn we het over eens. Maar vind je wat de staat Israel heeft gedaan helemaal ok? Of is er ruimte voor verbetering?
Hebben orginisaties als ‘ander joods geluid’, en denkers als Chomsky een punt, of zwatelen ze maar wat?

op 04 06 2014 at 21:39 schreef laarmans:

@Likoed

De islamitische staat Iran is dezelfde apartheidsstaat als de joodse staat Israel of de christelijke staat Noorwegen.Leg geen nadruk op één religie, want dan sluit je andere religies of atheisten uit.Laat ik toch altijd gedacht hebben dat het jodendom een geloof is en geen etniciteit.

op 05 06 2014 at 07:31 schreef Jan:

Abbas heeft gezegd dat in de toekomstige Palestijnse staat alleen Palestijnen mogen wonen. Als joden het Palestijns staatburgerschap zouden aanvragen kunnen ze dat gewoon krijgen en kunnen ze gewoon in Palestina wonen.

Abbas heeft daarmee aangegeven dat de illegale joodse kolonisten zullen moeten kiezen of delen: of Palestijns staatburger worden en onder de Palestijnse wet leven of wegwezen uit Palestina. Lijkt me nogal wiedes.

Nee Likoed, Israel is de enige Apartheidsstaat op dit kleine planeetje, hoe je het ook went of keert.

op 05 06 2014 at 13:22 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

Dank u wel voor uw erkenning dat Israel in deze net zo handelt als Noorwegen. En over Noorwegen hoor je niemand.

@Edo

Iedereen maakt fouten, maar wat Israel doet is volkomen redelijk en logisch te verklaren uit het Arabische geweld en diepgewortelde Jodenhaat.
Als u meer wilt weten over onze standpunten:
http://likud.nl/category/achtergronden/

En kijk ook eens op de Palestijnse televisie, wat de politiek-correcte media voor u weghouden:
http://likud.nl/category/geselecteerd/clips/

op 05 06 2014 at 14:59 schreef edo:

@Likoed Nederland ik vind het een behoorlijk akelige site

op 05 06 2014 at 17:04 schreef laarmans:

@ Likoed

Deze en andere filmpjes heb ik via Memri tv voorbij zien komen. Het is afschuwelijk dat jonge kinderen op deze leeftijd met haat worden volgegoten. Maar denk nu niet dat de Israelische jeugd lelieblank is. Ik herinner aan een paar jaar geleden toen honderden supporters van de voetbalclub Beitar Jerusalem in het winkelcentrum Malha in Jerusalem hysterish tekeer gingen. Een half uur lang sprongen,dansten en krijsten ze “Dood aan de Arabieren”, terwijl elke Arabische medewerker van het winkelcentrum werd gemolesteerd.Verschrikkelijk, de haat spoot uit het winkelcentrum.Op de politiek-correcte media hebben we deze you tube film niet gezien. De supporters van Beitar waren in de 20 en u denkt toch niet dat ze op deze leeftijd tot de conclusie kwamen om de Arabieren/ Palestijnen te gaan haten? Dat gebeurt-net als bij de Palestijnen- op jonge tot zeer jonge leeftijd.

op 06 06 2014 at 15:26 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

U stelt een Israëlische minieme minderheid – die door alle andere Israelis veroordeeld worden – op 1 lijn met het racisme van de overgrote Palestijnse meerderheid.

Die dit van hun leiders, televisie, leraren en imams van jongsaf ingegoten krijgen.
Zoals de beelden bewijzen.

op 07 06 2014 at 16:50 schreef edo:

@Likoed Nederland
Racisme is verschrikkelijk. Er bestaat verschrikkelijk antisemitisme in het Midden-Oosten.
Maar sterven, je huis verliezen, je rechten verliezen, is behoorlijk verschrikkelijk. En dat gebeurt vaker bij Palestijnen.
Je doet alsof Israel een lief jongetje is, dat niets valt te verwijten en de Palestijnen de grote boef zijn. Waarom? En op welke manier verschilt deze houding van antisemieten in het Midden-Oosten? Je bent een even grote fanaticus naar mijn mening.

op 08 06 2014 at 10:20 schreef laarmans:

Likoed

Die minieme voorhoede zijn de supporters van Beitar Jerusalem, de voetbalclub van de heuveltopjongeren en de kolonisten.En deze club mensen kun je niet scharen onder vredelievende mensen.Openlijke geweldpleging, bedreiging, vernietiging van olijfbomen en waterputten, price tag aanvallen. Er is haat in de Palestijnse samenleving, maar ook in die van de Israeliers. Gelukkig zijn er ook gezamenlijke initiatieven tussen Palestijnen en Israëli’s, gebaseerd op oprecht tweerichtingsverkeer.Dat geeft hoop voor de toekomst. Veel meer hoop dan de doodlopende weg van een agressieve ideologie met de naam zionisme.

op 09 06 2014 at 12:12 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

In heel Europa heb je racistische voetbalhooligans. Hoe fout ook, dat is niet bijzonder.

Wat wel bijzonder is, is dat de Arabische leiders tot een tweede holocaust oproepen:
http://likud.nl/2013/05/het-zwijgen-van-de-media-over-de-tweede-holocaust/

op 09 06 2014 at 19:10 schreef edo:

@Likoed Nederland
Verschrikkelijke uitspraken.
Maar laten we wel wezen. In de praktijk zal geen enkele van de omringende islamitische landen echt iets doen tegen Israel, dat doen ze namelijk nooit. Ze willen namelijk niet in puin liggen.

op 10 06 2014 at 09:17 schreef laarmans:

Spierballentaal van landen zonder spieren. Arabieren houden van taal vol hyperbolen en poezie.Als 4e krijgsmacht ter wereld zou ik er niet wakker van liggen.De VS blijft toch wel miljarden steken in het militaire complex van Israel, omdat Israel het wapenlaboratorium is voor de Amerikanen. Wie vond de drone uit? Wie is er bezig met robotsoldaten en nog veel meer voor de oorlog van de toekomst? De Arabieren erkennen de militaire superioriteit van Israel, dus zet jullie Calimero klotje eindelijk ‘ns een keer af.

op 10 06 2014 at 10:58 schreef Likoed Nederland:

@Laarmans

O, dus het is niet erg omdat die 1,6 miljard moslims de wens tot uitroeiing niet kunnen waarmaken?
Dus gewoon accepteren die rassenhaat en die wens tot genocide?
Maakt verder niet uit dat Joden worden afgeknald vanwege museumbezoek?

op 10 06 2014 at 11:10 schreef Peter:

Likoed, ik maak ernstig bezwaar tegen dat “1,6 miljard moslims die de wens tot uitroeiing niet kunnen waarmaken”.

Dat is heel kwalijke haatpropaganda. Jij weet heel goed, als fan van de ‘enige democratie in het Midden-Oosten’, dat de uitspraken van Arabische leiders niet per se een weergave zijn van wat hun volken denken.

Je weet waarschijnlijk ook wel dat antisemitisme voor politieke en religieuze leiders altijd een handig instrument is geweest voor het afleiden van de aandacht van problemen in eigen gelederen. Niet alleen in de islamitische wereld, ook in de christelijke.

op 10 06 2014 at 12:30 schreef edo:

@Likoed
Overigens vind ik dat gebazel over de politiek-correcte media een beetje storend, de Telegraaf is de grootste krant van Nederland, en Elsevier het best verkochte opinieblad.
Overigens is het volgens mij minstens even ‘politiek-incorrect’ om in Nederland een Palestijnse vlag uit je huis te hangen, als een Israëlische vlag.
Hier overigens een interessant debat:
https://www.youtube.com/watch?v=3ux4JU_sbB0

op 12 06 2014 at 10:26 schreef Likoed Nederland:

@Peter

Lees het laatste antisemitisme onderzoek, waarin dit heel hoog blijkt in de hele islamitische wereld.

En uit uw reactie lijkt wel of het erger vindt dat wij dit antisemitisme benoemen, dan dat het er is?

op 12 06 2014 at 10:27 schreef Likoed Nederland:

@Edo

Ook de Telegraaf en Elsevier schrijven niet over bovenstaande oproepen tot een tweede holocaust van Arabische leiders.

op 12 06 2014 at 11:32 schreef Peter:

En uit uw reactie lijkt wel of het erger vindt dat wij dit antisemitisme benoemen, dan dat het er is?

Ach Likoed, als ik me niet vergis (en als jij steeds dezelfde persoon bent) figureer jij ook al heel wat jaartjes in de FN-reactieruimte. Je weet dus heel goed dat ik niet echt vies ben van het benoemen van antisemitisme.

Maar dat moet wel zuiver gaan, en de uitspraken van een Arabische dictator zeggen meestal niets over zijn volk.

op 12 06 2014 at 12:46 schreef edo:

@Likoed Nederland
Was die politiek-correcte Leon de Winters weer bewust zijn mond aan het houden om het Nederlandse volk voor te liegen? Was de Elsevier weer te druk bezig met de islam afschilderen als een godsdienst van liefde? Leren ze het dan nooit? Dat ze niet exact dezelfde berichtgeving geven als likoed Nederland, betekent niet dat ze genoeg mensen met dezelfde ‘politiek-incorrecte’ opvatting als jij in dienst hebben.
Ik vind het erg naar wat deze mensen zeggen. Maar de denkstap dat het beleid van Israel daarmee gerechtvaardigd is vind ik volslagen ridicuul.

op 28 06 2014 at 20:54 schreef Wat is joods? | oogenhand:

[…] een vorig artikel stonden we in verband met het werk van de Israëlische historicus Sjlomo Sand stil bij de vraag: […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS